ETELÄ-KARJALAN JÄTEMAKSUTAKSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN JÄTEMAKSUTAKSA"

Transkriptio

1 1/ 20 ETELÄ-KARJALAN JÄTEMAKSUTAKSA Käsittely: Etelä-Karjalan jätelautakunta Hyväksyminen: , päätös 38 Korjaus 9, aluekeräyspistemaksut Voimaantulo: YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toimialueen kunnissa jätelain (646/2011) mukaisessa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa sekä jätelain mukaisesti kunnan järjestämässä jätehuollossa. Jätemaksussa on huomioitu kaikki jätelainsäädännön nojalla edellytettävät jätehuollon kustannukset kuten jätteiden keräily, kuljetus, tiedotus- ja neuvonta, jätteiden käsittely, käsittelypaikkojen investoinnit, tarkkailu ja käytöstä poistaminen, vakuus, hallinto sekä jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi jätemaksussa on huomioitu jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta tulevat kulut. 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus Jätelain 78 :n mukaan: Kunnan on perittävä tämän lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntien lukuun jätelain tarkoittaman kunnan järjestämän kiinteistöittäisen jätteidenkuljetuksen ja jätelain tarkoittaman kunnan järjestämän jätehuollon. Jätelain 80 mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää. Jätelain mukaisesti määrätään, että tämän taksan mukaisesti jätemaksut suoritetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle, joka järjestää asumisen jätehuoltopalvelut kunnan alueella.

2 2/ 20 3 Määritelmät Tässä taksassa tarkoitetaan: aluekeräyspisteellä miehittämätöntä yhtiön ylläpitämää keräyspaikkaa, jonne voi jättää asumisessa syntyvää kuivajätettä ja pisteen käyttöoikeus on vuosimaksun maksavilla kiinteistöillä biojätteellä (kompostoituva jäte) eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa myrkytöntä jätettä ekopisteverkostolla tarkoitetaan EKJH:n ylläpitämiä kotitalouksien hyötyjätteille tarkoitettuja keräyspisteitä (lasi, metalli, kartonki sekä tuottajayhteisön järjestämänä paperi) energiahyödyntämisellä jätteenpolttoa polttolaitoksissa tai muuta hyödyntämistä, jossa jätteen energiasisältö muutetaan lämmöksi ja/tai sähköksi energiajätteellä jätettä, joka voidaan polttamalla hyödyntää energiaksi, esim. puu, polttokelpoinen muovi, paperi tai pahvi, jota ei hyödynnetä materiaalina. erilliskeräyksellä eri jätejakeiden keräystä jätekohtaisilla keräysastioilla erityisjätteellä jätettä, jonka keräys, kuljetus tai käsittely vaatii erityistoimia kuten jätteen välitöntä peittämistä loppusijoitusalueella. haja-asutusalueella taajaman ulkopuolista aluetta haravointijätteellä puutarhasta tai viheralueelta koottua biohajoavaa jätettä, joka ei sisällä oksia ja risuja hyötyjätteellä jätettä, joka voidaan sellaisenaan käyttää uudelleen taikka jonka sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja jonka uudelleen- ja hyötykäyttö on järjestetty jäteasemalla miehitettyä (yhtiön ylläpitämää) keräyspaikkaa, johon voi toimittaa esim. metalliromua, hyötyjätteitä, rakennusjätettä, suurikokoisia jätekappaleita ja vaarallisia jätteitä jätekeskuksella Lappeenrannan Konnunsuolla Kukkuroinmäessä sijaitsevaa jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja loppusijoituspaikkaa jätesäkkitelineellä jätehuoltomääräysten vastaista pyörätöntä, koneelliseen tyhjennykseen soveltumatonta jäteastiaa, jonka tyhjennyksestä määräytyy tämän taksan mukainen lisämaksu

3 3/ 20 jätteellä ainetta tai esinettä, jonka jätteen haltija on poistanut, aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan käytöstä jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa jäte on jätteen tuottajalla sitä, jonka toiminnasta syntyy jätettä jätteiden keräyspaikalla keräysvälineiden sijaintipaikkaa jätteiden keräysvälineellä astiaa, säiliötä, puristinsäiliötä, lavaa, syväkeräyssäiliötä, joihin jätteet kiinteistöllä kerätään kuljettamista varten keräyskartongilla materiaalihyötykäyttöön soveltuvaa paperi, pahvi- ja kartonkipakkauksia sekä nestekartonkipakkauksia keräyslasilla käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia tyhjiä kirkkaita tai värillisiä lasipakkauksia ja muuta kierrätyskelpoista lasijätettä keräysmetallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta romumetallijätettä kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkittyä maatai vesialueen omistuksen yksikköä. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet. kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella jätelain 35 ja 36 :n mukaista kunnan (tai kunnan lukuun yhtiön) järjestämää jätteenkuljetusta kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta. kiinteistökohtaisen keräyksen alueilla niitä kuljetusalueita, joille jätekuljetukset hoidetaan noutamalla jätteet kiinteistöiltä kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan veroista haltijaa tai tontin vuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistöä hallitsevaa kimpalla (yhteisastialla) kahden tai useamman lähikiinteistön yhdessä ylläpitämää yksityistä jätteiden keräysvälinettä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa kuivajätteellä jätettä, joka jää jäljelle kun biojätteet, hyödynnettävät jätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on eroteltu syntypaikalla pois kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetukset keskitetysti urakka-alueittain

4 4/ 20 kunnan toissijaisella vastuulla jätelain 33 mukaista kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tätä muun kohtuullisesti saatavilla olevan palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltopalvelu kuuluu kunnan toissijaiselle vastuulle, jos: - muuta palvelua ei ole tarjolla - muuta palvelua on tarjolla, mutta se on kaukana (kohtuuttoman korkea kuljetushinta) tai - muuta palvelua on tarjolla, mutta kilpailua ei ole riittävästi (kohtuuttoman korkea hinta) käsitellyllä puulla maalattua, lakattua, kyllästettyä tai muulla vastaavalla tavalla käsiteltyä puujätettä käymäläjätteellä kuivakäymälöissä syntyvää ulosteperäistä jätettä lietteellä yhdyskuntajäteveden puhdistamisessa syntynyttä ja siihen rinnastettavaa vesipitoista jätettä pienmetallilla käytöstä poistettuja metallipakkauksia ja muuta pienikokoista metalliromua pikakontilla pakkaavaan jäteautoon paikan päällä tyhjennettävää maan päällistä suurikokoista (3 10 m 3 ) keräysastiaa puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntynyttä biohajoavaa jätettä sako- ja umpikaivojätteellä nestemäisiä kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn lietteitä syväkeräyssäiliöllä pääosin maan sisällä sijaitsevia keräysastioita, jotka tyhjennetään paikan päällä nosturilla. sekajätteellä puutteellisesti syntypaikalla lajiteltua jätettä vaarallisella jätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä asuinkiinteistöissä sijaitsevissa liikehuoneistoissa syntynyttä kuiva-, bio- ja hyötyjätettä, ei kuitenkaan vaarallista, käymälä- sekä erityisjätettä yhtiöllä kuntien omistamaa alueellista jäteyhtiötä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä

5 5/ 20 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT 4 Jätteenkuljetusmaksujen periaatteet Jätemaksutaksa määrätään kiinteistön yhdyskuntajätteiden keräilyastian nimelliskoon ja tyhjennyskertojen mukaan. Tyhjennysvälit määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti, ellei kiinteistön haltija ole ilmoittanut tai toimivaltainen viranomainen määrännyt poikkeavaa tyhjennysväliä. Mikäli viranomainen on myöntänyt jätehuoltomääräyksistä poikkeavan tyhjennysvälin, määräytyy jäteastian tyhjennysväli kyseisen päätöksen mukaisesti viikon kuluttua siitä, kun kyseinen päätös on toimitettu Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu jätteiden kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu on määritelty Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n aluekohtaisesti kilpailuttaman kunkin jäteastiatyypin urakkakorvauksien hinnan mukaisesti. Käsittelymaksu määräytyy Kukkuroinmäen jätekeskuksen käsittelykustannuksista tai kilpailutetuista käsittely- ja hyödyntämispalveluista. Käsittelymaksu perustuu syntypaikkalajitellun jätteen kunkin astiatyypin tilavuuspainoon, alla taulukot. Kuivajäte kg Jäteastia enintään 140 l 13 Jätesäkkiteline n. 200 l 13 Jäteastia enintään 240 l 16 Jäteastia l 22 Jäteastia l 36 Pikakontti enintään 4 m Pikakontti enintään 6 m Pikakontti enintään 8 m Pikakontti enintään 10 m Syväkeräys (max. 5 m 3 ) 475 Biojäte (asuinkiinteistö) kg Jäteastia enintään 140 l 21 Jäteastia enintään 240 l 50 Laitoskiinteistöt Suurkeittiöissä, ravintoloissa, kouluissa ja päiväkodeissa tai muissa vastaavissa paikoissa syntyvä raskas biojäte hinnoitellaan laitosbiojätteenä. kg Biojäte Jäteastia enintään 140 l 42 Jäteastia enintään 240 l 100 Tyhjennysmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

6 6/ 20 Astiaryhmissä tyhjennysmaksu peritään kaikista astioista joissa on jätettä. Mikäli astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjiä, peritään kuitenkin astiaryhmän ensimmäisen astian tyhjennysmaksu. Keräysvälineiden muutos voidaan ottaa huomioon alentavana viikon kuluttua siitä, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun. Kiinteistön tilapäisestä jätehuollon keskeytyksestä on ilmoitettava Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle vähintään viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Tyhjennysmaksua ei peritä, jos keräilyväline on Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt kokonaan tyhjentämättä, eikä jäteastiaa saada tyhjennettyä ennen seuraavaa normaalin tyhjennysvälin mukaista tyhjennyskertaa. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle kiinteistön jäteastian normaalin tyhjennysvälin, kuitenkin enintään yhden kuukauden kuluessa laiminlyönnistä. Mikäli tyhjennysmaksu jätetään edellä olevalla perusteella perimättä, se ei poista seuraavan kerran mahdollisia ylimääräisen astian viereen jätettyjen lisäjätteiden tyhjennysmaksuja. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönneiksi ei katsota, mikäli; keräysväline on liian painavaksi täytetty (yli 80 kg) tai rikkinäinen kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie keräysvälineelle on kulkukelvoton tiellä on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennysten estäviä kulkuesteitä tai irrallaan olevia eläimiä jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella kyseiseen astiaan laittaa jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä tai kiinteistöä ei löydy puutteellisten osoitemerkintöjen takia kiinteistössä on usean jätteentuottajan astioita, eikä astioiden omistusta ole selkeästi merkitty astia, toimintaympäristö tai jokin muu seikka on jätehuoltomääräysten vastaisesti Jätemaksu peritään jäteautoon kuormatuista keräysvälineen viereen jätetyistä jätteistä ja esineistä, jotka yleisesti ottaen voidaan tulkita tarkoitetun jätteenä poiskuljetettaviksi, riippumatta siitä onko kiinteistön tai jätteenhaltija tarkoittanut ne jätteenä pois kuljetettavaksi. Jos jäteastiaa tai astian vieressä olevia lisäjätteitä joudutaan siirtämään tyhjennettäessä yli kymmenen (10) metriä yrityksen määrittelemälle

7 7/ 20 jäteauton kulkureitille, peritään kultakin sen ylittävältä alkavalta kymmeneltä metriltä siirtomaksu lisämaksutaulukon mukaan. Jätehuoltomääräysten vastaisen astioiden tyhjennysmaksu peritään jätemaksutaulukon mukaisesti, lisäksi peritään lisämaksu jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia. Kiinteistön tilaamasta ylimääräisestä tyhjennyksestä peritään jätemaksutaulukon mukainen astiakohtainen tilauskuljetusmaksu. 5 Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut määrätään seuraavan taulukon mukaisesti. Maksut on määritelty Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n vastuulla oleville asumisessa syntyville yhdyskuntajätteille; kuivajätteelle, biojätteelle ja pakkauksille. Mikäli jäteastia ei kuntonsa puolesta sovellu konekuormattavaksi tai se on liian painava (yli 80 kg) tai astia muulla vastaavalla tavalla ei täytä jätehuoltomääräyksien vaatimuksia, ja astia kuitenkin voidaan tyhjentää tyhjennyskäynnin yhteydessä, peritään ko. astian normaalin tyhjennysmaksun lisäksi lisämaksu jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia. Samoin menetellään, mikäli jäteastiassa on merkittäviä määriä jätehuoltomääräysten vastaisia jätteitä. Mikäli astiassa on vaarallista jätettä tai huomattava määrä jätteitä, joita ei saa sijoittaa kyseessä olevan astiatyypin ja jätelajin mukaiseen jätekuormaan, jätetään astia tyhjentämättä. Mikäli ko. astian sisältö soveltuu kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetettavaksi, suoritetaan kyseisen astian tyhjennys ylimääräisenä tyhjennyksenä ja siitä peritään noutomaksu. Mikäli jäteastia jää tyhjentämättä asiakkaasta johtuvasta syystä, laskutetaan hukkanoudosta tyhjennysmaksu.

8 8/ 20 LAPPEENRANTA IMATRA PARIKKALA, RAUTJÄRVI JA RUOKOLAHTI SAVITAIPALE, LEMI, LUUMÄKI JA TAIPALSAARI /tyhjennys /tyhjennys /tyhjennys /tyhjennys Tyyppi alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % Kuivajäte Jäteastia enintään 140 l 4,045 5,015 3,900 4,836 5,525 6,851 4,604 5,709 Jätesäkkiteline n. 200 l 4,472 5,545 4,327 5,366 5,952 7,380 5,031 6,239 Jäteastia enintään 240 l 4,472 5,545 4,327 5,366 5,952 7,380 5,031 6,239 Jäteastia l 5,326 6,605 5,182 6,425 6,806 8,440 5,886 7,298 Jäteastia l 7,420 9,201 7,275 9,021 8,900 11,036 8,108 10,053 Lisämaksu jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia 6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000 Lisäsäkki 4,472 5,545 4,327 5,366 5,952 7,380 5,031 6,239 Lisämaksu kultakin 10 m 0,810 1,000 0,810 1,000 0,810 1,000 0,810 1,000 ylittävältä 10 m:ltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon (astiat 140l -660l) Pikakontti enintään 4 m 3 47,372 58,741 46,926 58,188 50,117 62,145 46,481 57,636 Pikakontti enintään 6 m 3 62,612 77,638 62,166 77,086 66,480 82,435 62,893 77,987 Pikakontti enintään 8 m 3 77,852 96,536 77,406 95,983 82, ,724 79,305 98,338 Pikakontti enintään 10 m 3 92, ,194 92, ,881 98, ,774 94, ,449 Syväkeräys (max. 5 m 3 ) 97, ,000 97, , , , , ,000

9 9/ 20 LAPPEENRANTA IMATRA PARIKKALA, RAUTJÄRVI JA RUOKOLAHTI SAVITAIPALE, LEMI, LUUMÄKI JA TAIPALSAARI /tyhjennys /tyhjennys /tyhjennys /tyhjennys Tyyppi alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % Biojäte Jäteastia enintään 140 l 4,669 5,790 4,634 5,746 8,188 10,153 6,894 8,549 Jäteastia enintään 240 l 7,151 8,868 7,116 8,824 10,670 13,231 9,377 11,627 Lisämaksu jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia 6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000 Lisäsäkki 7,151 8,868 7,116 8,824 10,670 13,231 9,377 11,627 Lisämaksu kultakin 10 m 0,810 1,000 0,810 1,000 0,810 1,000 0,810 1,000 ylittävältä 10 m:ltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon (astiat 140l -660l) Joulukuusi 4,500 5,580 4,500 5,580 4,500 5,580 4,500 5,580 Laitoskiinteistöt Suurkeittiöissä, ravintoloissa, kouluissa ja päiväkodeissa tai muissa vastaavissa paikoissa syntyvä raskas biojäte hinnoitellaan laitosbiojätteenä. LAPPEENRANTA IMATRA PARIKKALA, RAUTJÄRVI JA RUOKOLAHTI SAVITAIPALE, LEMI, LUUMÄKI JA TAIPALSAARI /tyhjennys /tyhjennys /tyhjennys /tyhjennys Tyyppi alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % alv 24 % Biojäte Jäteastia enintään 140 l 6,817 8,453 6,781 8,409 10,335 12,816 9,042 11,212 Jäteastia enintään 240 l 11,781 14,609 11,746 14,565 15,300 18,972 14,007 17,368 Lisämaksu 6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000 6,452 8,000 jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia Lisäsäkki 11,781 14,609 11,746 14,565 15,300 18,972 14,007 17,368 Lisämaksu kultakin 10 m 0,810 1,000 0,810 1,000 0,810 1,000 0,810 1,000 ylittävältä 10 m:ltä siitä, että

10 irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon (astiat 140l -660l) 10/ 20

11 11/ 20 ASUINKIINTEISTÖT Tyyppi Käsittely /kpl (alv 0%) Kuljetus /kpl (alv 0%) Tyhjennysmaksu (Alv 0%) Tyhjennysmaksu (Alv 24 %) Keräyskartonki kuljetusmaksu 7,000 8,68 Jäteastia max l Rullakko 9,000 11,160 Keräysmetalli kuljetusmaksu Jäteastia max. 660 l* Keräyslasi kuljetusmaksu Jäteastia max. 240 l* *) sisältyy ekomaksuun, mikäli jätehuoltomääräysten mukainen erilliskeräysvelvoite MUUT KIINTEISTÖT Tyyppi Käsittely /kpl (alv 0%) Kuljetus /kpl (alv 0%) Tyhjennysmaksu (Alv 0%) Tyhjennysmaksu (Alv 24 %) Keräyskartonki kuljetusmaksu 7,000 8,68 Jäteastia max l Rullakko 9,000 11,160 Keräysmetalli kuljetusmaksu 8,000 9,920 Jäteastia max. 660 l* Keräyslasi kuljetusmaksu 10,000 12,400 Jäteastia max. 240 l* *) myös asuinkiinteistöt, joilla ei ole erilliskeräysvelvoitetta Voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisten asuinkiinteistöiden erilliskerättyjen metalli- ja lasipakkausten kuljetus kuuluvat ekomaksulla tuotettaviin palveluihin. Mikäli erilliskeräysvelvoitetta ei ole, edellyttää kuljetuspalvelu sopimista Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa; vaatimuksena soveltuvuus keräyslogistiikkaan sekä riittävä kertymä. Tuote Hinta ( ) Hinta ( ) Lisätyö - auto paikallaan ( /alkava 10 min) 8,06 10,00 - lisäajoa ( /alkava 10 11,29 14,00 min Astian pesu 14,50 17,98

12 12/ 20 ASTIAMYYNTIHINNASTO Myyntihinta /astia Myyntihinta /astia Myyntihinta /astia Myyntihinta /astia Myyntihinta /astia Perille Perille Noudettuna Perille Perille toimitettuna toimitettuna toimitettuna toimitettuna Koko Astianväri Jätelaji LAPPEENRANTA MUUT KUNNAT LAPPEENRANTA MUUT KUNNAT Myyntihinta /astia Noudettuna 140 L Harmaa Kuivajäte 59,50 65,00 53,00 47,98 52,42 42, L Harmaa Kuivajäte 59,50 65,00 53,00 47,98 52,42 42, L Harmaa Kuivajäte 101,00 108,00 95,00 81,45 87,10 76, L Harmaa Kuivajäte 185,00 195,00 175,00 149,19 157,26 141, L bio Ruskea Biojäte 59,50 65,00 53,00 47,98 52,42 42, L bio Ruskea Biojäte 59,50 65,00 53,00 47,98 52,42 42,74 660L Keltainen/Sininen Pahvi 185,00 195,00 175,00 149,19 157,26 141, L Musta Metalli 59,50 65,00 53,00 47,98 52,42 42, L Musta Metalli 59,50 65,00 53,00 47,98 52,42 42, L Valkoinen/sininen Lasi 59, L Valkoinen/sininen Lasi 59,50 65,00 53,00 47,98 52,42 42,74 65,00 53,00 47,98 52,42 42,74 Hinnat sisältävät astian, tarroituksen, biojäteastiassa biojätepussin ja tarvittaessa vanhan astian poiskuljetuksen. Toimitusaika on kahden viikon sisällä tilauksesta. PARARU- ja SALUUTA - alueille astiat toimitetaan muiden kuljetusten yhteydessä ja toimitusaika voi olla neljä viikkoa.

13 13/ 20 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jäte Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelun jätemaksut määräytyvät ko. kunnan alueella voimassa olevan kunnallisen jätteenkuljetuksen maksujen perusteella. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen haltijan on kuitenkin katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa maksimissaan 30 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm: jäte-erän määrä jätteen laatu kuljetusmatka jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään muut tapauskohtaiset tekijät Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. III EKOMAKSUT (sisältää viranomaismaksun) 6 jen maksuunpano veloitetaan kaikilta Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toimialueen kiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään. Kiinteistökohtainen ekomaksu laskutetaan vuosittain yhtenä eränä. n suoritusvelvollisuus koskee myös laitoksia, joissa on tavanomaiseen kotitalouteen rinnastettavaan asumiseen käytettävä asuinhuoneisto tai asuinhuoneistoja. 7 illa tarjottavat palvelut ja osittain katettavat kustannukset illa ylläpidetään hyötyjäteverkosto asumisessa syntyviä hyötyjätteitä varten (lasi, pienmetalli, keräyskartonki, puutarhajäte) sekä kustannetaan miehitetyt jäteasemat. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy järjestää osin yhteistyössä tuottajayhteisöjen kanssa jätekeskukseen ja jäteasemille vastaanoton ja käsittelyn seuraaville erikseen lajitelluille hyödynnettäville jätejakeille: keräyspaperi, keräyskartonki, metalli, lasi, puhdas puu, risut, haravointijätteet. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy järjestää toimialueensa asuinkiinteistöiltä ja yksityishenkilöiden loma-asuinkiinteistöillä syntyville vaarallisille jätteille veloituksettomat vastaanottopalvelut Kukkuroinmäen jätekeskukseen sekä kuntien miehitetyille jäteasemille. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy kilpailuttaa ja järjestää vuotuiset vaarallisten jätteiden keräyskierrokset kaikkiin osakaskuntiin, järjestää lääkejätteiden vastaanoton apteekkeihin ja toteuttaa asbestijätteen pienerien (max 10 kg/100 ltr) maksuttoman vastaanoton.

14 14/ 20 lla katetaan hyöty- ja vaarallisen jätteen käsittelystä aiheutuvat kulut, vastaanottoverkoston investoinnit, hallinnon, tiedotuksen ja neuvonnan kulut sekä hyöty- ja vaarallisen jätteen jätehuollon kehittäminen. n yhteydessä maksettava viranomaismaksu perustuu jätehuoltoviranomaisen jätehuollon järjestämiseen liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitamiseen ja niistä aiheutuviin kustannuksiin. Niiltä kiinteistöiltä, joilta kerätään jätteet kiinteistöltä sekä kuntien, valtion, seurakunnan ja muun julkisoikeudellisen yhteisön kiinteistöiltä viran-omaismaksu on 1,6. 8 t Omistajakunnilla on jätehuollosta erilaisia velvoitteita kuten lopetettujen kaatopaikkojen jälkihoito ja valvontakuluja, joita varten kunnille kerätään ekomaksun yhteydessä ns. kuntalisää. on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallitsee kiinteistöä/asuinhuoneistoa vuoden ensimmäisenä päivänä. Vuoden aikana valmistuneita kiinteistöjä/ asuinhuoneistoja ei laskuteta kesken vuoden. Kiinteistön/asuinhuoneiston omistajalla on velvoite tiedottaa EKJH:a omistusmuutoksista. Asuin- ja lomahuoneistojen ekomaksut määräytyvät seuraavasti: LAPPEENRANTA Asuntotyyppi Asuinhuoneisto kerros-, rivi- ja paritalossa Kuntalisä (alv 0%) Viranomaismaksu yht. 15,484 2,840 1,600 24,705 Omakotitalo 15,484 2,840 1,600 24,705 Loma-asunto 10,962 1,893 1,600 17,924 IMATRA Asuntotyyppi Asuinhuoneisto kerros-, rivi- ja paritalossa Kuntalisä (alv 0%) Viranomaismaksu yht. 15,484 2,200 1,600 23,912 Omakotitalo 15,484 2,200 1,600 23,912 Loma-asunto 10,962 1,465 1,600 17,393 PARIKKALA Asuntotyyppi Asuinhuoneisto kerros-, rivi- ja Kuntalisä (alv 0%) Viranomaismaksu yht. 15,484 1,963 1,600 23,618

15 15/ 20 paritalossa Omakotitalo 15,484 1,963 1,600 23,618 Loma-asunto 10,962 1,963 1,600 18,011 RAUTJÄRVI Asuntotyyppi Asuinhuoneisto kerros-, rivi- ja paritalossa Kuntalisä (alv 0%) Viranomaismaksu yht. 15,484 1,206 1,600 22,679 Omakotitalo 15,484 1,206 1,600 22,679 Loma-asunto 10,962 1,206 1,600 17,072 RUOKOLAHTI Asuntotyyppi Asuinhuoneisto kerros-, rivi- ja paritalossa Kuntalisä (alv 0%) Viranomaismaksu yht. 15,484 0,768 1,600 22,136 Omakotitalo 15,484 0,768 1,600 22,136 Loma-asunto 10,962 0,768 1,600 16,529 SAVITAIPALE Asuntotyyppi Kuntalisä Savitaipale (alv 0%) Viranomaismaksu yht. (alv. 24 %) Asunhuoneisto kerros-, 15,484 2,040 1,600 23,713 rivi- ja talot paritalossa Omakotitalo 15,484 2,040 1,600 23,713 Loma-asunto 10,962 1,480 1,600 17,412 LEMI Asuntotyyppi Viranomaismaksu yht. (alv. 24 %) Asunhuoneisto kerros-, 15,484 1,600 21,184 rivi- ja talot paritalossa Omakotitalo 15,484 1,600 21,184 Loma-asunto 10,962 1,600 15,577

16 16/ 20 LUUMÄKI Asuntotyyppi Asunhuoneisto kerros-, rivi- ja talot paritalossa Kuntalisä Luumäki Viranomaismaksu yht. (alv. 24 %) 15,484 2,000 1,600 23,664 Omakotitalo 15,484 2,000 1,600 23,664 Loma-asunto 10,962 2,000 1,600 18,057 TAIPALSAARI Asuntotyyppi Asunhuoneisto kerros-, rivi- ja talot paritalossa Viranomaismaksu yht. (alv. 24 %) 16,129 1,600 21,984 Omakotitalo 16,129 1,600 21,984 Loma-asunto 13,432 1,600 18,640 IV ASUINKIINTEISTÖJEN ALUEKERÄYSMAKSUT 9 Aluekeräyspisteen käyttömaksut Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osakaskunnista ne, joissa on runsaasti hajaasutusalueita ja joissa asukastiheys on pieni, kunnan järjestämä jätehuolto toteutetaan haja-asutusalueiden osalta pääsääntöisesti aluekeräyspisteiden kautta. Aluekeräyspisteissä on kuivajätteen keräysastiat joko 600 l astiat, pikakontit tai syväkeräysastiat, jotka on mitoitettu ympärivuotisen asutuksen mukaan. Mikäli alueen käyttäjäkunta lisääntyy kesäaikaan loma-asukkaista, lisätään pisteeseen astioita/tyhjennyskertoja. Tarpeen vaatiessa kesä-asukkaita varten voidaan järjestää aluekeräyspiste, joka on käytössä vain loma-kauden Aluekeräyspisteen käyttöön oikeuttava maksu kerätään vuosittain yhtenä eränä. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallitsee kiinteistöä/asuinhuoneistoa vuoden ensimmäisenä päivänä. Kiinteistön/asuinhuoneiston omistajalla on velvoite tiedottaa yritystä omistusmuutoksista. Mikäli kiinteistö, jota koskee järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisvelvoite, ei ole liittynyt järjestettyyn jätekuljetukseen omalla tai kimppa-astialla, laskutetaan kiinteistöltä aluekeräyspistemaksu.

17 17/ 20 LAPPEENRANTA Aluekeräyspistemaksu Aluekeräyspistemaksu Vuosimaksu Ympärivuotinen vakituinen 50,092 62,114 asunto Ympäri vuoden käytettävä 35,100 43,524 yhden hengen vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto 31,310 38,825 IMATRA Imatralla ei ole käytössä aluekeräyspisteitä. PARIKKALA, RAUTJÄRVI JA RUOKOLAHTI Aluekeräyspistemaksu Aluekeräyspistemaksu Vuosimaksu Ympärivuotinen vakituinen 81, ,309 asunto Ympäri vuoden käytettävä 58,370 72,379 yhden hengen vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto 40,858 50,663 SAVITAIPALE, LEMI JA LUUMÄKI Aluekeräyspistemaksu Aluekeräyspistemaksu Vuosimaksu Ympärivuotinen vakituinen 51,574 63,952 asunto Ympäri vuoden käytettävä 36,142 44,816 yhden hengen vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto 32,236 39,973 TAIPALSAARI Aluekeräyspistemaksu Aluekeräyspistemaksu Vuosimaksu Ympärivuotinen vakituinen 62,025 76,911 asunto Ympäri vuoden käytettävä 43,476 53,911 yhden hengen vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto 38,761 48,064

18 18/ 20 V KÄSITTELYMAKSUT 10 Käsittelymaksutaksan yleiset perusteet Käsittelymaksutaksaksi vahvistetaan loppusijoitusalueelle sijoitettavan ja energiahyötykäyttöön toimitettavan kuivajätteen sekä erityis- ja biojätteen käsittelymaksut, joita sovelletaan tähän taksaan. Muiden kuin kunnan vastuulla olevien jätteiden käsittelymaksut vahvistaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy. Jätteenkäsittelymaksut peritään jätteen tuojalta lukuun ottamatta kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n sopimuskuljetuksia. Jätteenkäsittelymaksu voidaan periä myös jätteen tuottajalta, mikäli jätteentuoja esittää jätteenhaltijan allekirjoittaman siirtoasiakirjan tai mikäli jätteentuottaja on tehnyt Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa sopimuksen jätteenkäsittelystä. Jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimman jätejakeen mukaisesti, mikäli jätteentuoja ei lajittele kuormaa käsittelypaikalle tuotaessa. Mikäli jäte sisältää jätehuoltomääräysten vastaisesti syntypaikalla esikäsittelemätöntä jätettä, eikä tuoja lajittele sitä, peritään siitä virheellisesti lajitellun jätteen korotettu käsittelymaksu ja kuorman tarkastusmaksu. Käsittelymaksut punnituille jätteille: Jätelaji Käsittelymaksu /t ALV 0% Käsittelymaksu /t ALV 24 % Y1 Kuivajäte 142, ,577 Y2 Virheellisesti lajiteltu jäte 322, ,447 E1 Erityisjäte 168, ,864 B2 Kompostoituva biojäte 85, ,144 Vaakamaksu 12,000 14,880 Käsittelymaksu miehitetyillä jäteasemilla peritään oheisen taulukon mukaan: Jätelaji Asumisen pienjäte-erä 200 ltr säkki - rakennus- ja purkujäte, kuivajäte, energiajäte Asumisen pienjäte-erä max. 1 m 3 - rakennus- ja purkujäte, kuivajäte, energiajäte Henkilöauton peräkärrykuorma yli 1 m 3 - rakennus- ja purkujäte, kuivajäte, energiajäte Vastaanottohinta Vastaanottohinta / ALV 0% ALV 24 % 5,645 7,00 12,097 15,00 28,226 35,00 Patjat (kpl) 6,452 8,00 Huonekalut (esim. sohva, nojatuoli) kpl 9,677 12,00 Puutarhajätteet peräkärry 4,839 6,00 - risut/haravointijäte Puutarhajätteet - Traktorin peräkärryllinen tai kuorma-auton lavallinen 28,226 35,00 Tynnyrin hävitysmaksu 200 ltr 24,194 30,00 VI JÄTEMAKSULASKUTUS

19 19/ Jätemaksujen maksuunpano Jätemaksut määrätään ja toimeenpannaan kunnan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän maksuunpanoluettelon mukaisesti Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksut suoritetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava maksuunpanopäätöksen tehneelle Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli muuta ei toteennäytetä, katsotaan lasku saaduksi 7 vuorokauden kuluttua sen lähettämisestä. Jätemaksu on suoritettava laskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on ulkoistanut maksumuistutus- ja perintäpalvelun. Perintäkulut perustuvat lakiin. (Laki saatavien perinnästä /513). VII MAHDOLLISET VERO- JA KORKOMAKSUT 13 Arvonlisäverot 14 Jätevero Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan. Mikäli arvonlisävero muuttuu, huomioidaan muutos sen voimaantulopäivästä lukien. Tässä taksassa loppusijoitettavien jätteiden käsittelymaksuissa huomioitu jätevero on 50 /t, mikäli se muuttuu tai viranomaisen toimesta määrätään muu vastaava veroluonteinen maksu, huomioidaan niiden vaikutus voimaantulopäivästä lukien 15 Viivästyskorko Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Mikäli myöhästymiskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan niiden vaikutukset voimaantulopäivästä lukien VIII TAKSAN VOIMAANTULO 16 Voimaantulo Jätetaksa astuu voimaan Samalla kumotaan Imatran, Lappeenrannan, Luumäen, Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti vuodelle 2013 hyväksytyt jätetaksat Etelä-Karjalan jätelautakunnan toimesta ja vahvistetaan tämä taksa.

20 20/ 20

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1/ 13 JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Käsittely: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Hyväksyminen: Voimaantulo: 1.1.2013 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Lappeenrannan kaupungissa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätelautakunta. 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus

Etelä-Karjalan jätelautakunta. 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus 1/ 21 JÄTEMAKSUTAKSA Käsittely: Etelä-Karjalan jätelautakunta Hyväksyminen: 21.10.2014 33 Voimaantulo: 1.1.2015 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toimialueen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN JÄTEMAKSUTAKSA

ETELÄ-KARJALAN JÄTEMAKSUTAKSA 1/ 22 ETELÄ-KARJALAN JÄTEMAKSUTAKSA Käsittely: Etelä-Karjalan jätelautakunta Hyväksyminen: 20.10.2015 22 Voimaantulo: 1.1.2016 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Etelä-Karjalan Jätehuolto

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSAEHDOTUS

JÄTEMAKSUTAKSAEHDOTUS 1/ 25 JÄTEMAKSUTAKSAEHDOTUS 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toimialueen kunnissa jätelain (646/2011) 35-36 mukaisessa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupungin jätetaksa 2015 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 16.12.2014 53 Voimaantulo: 1.1.2015 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 19.12.2013 59 Voimaantulo: 1.1.2014 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus-

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus- 1 LUONNOS MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 x 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Hyvinkään kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun niin sanotun kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen. Kunta on määrännyt jätemaksut suoritettavaksi Kymenlaakson Jäte Oy:lle tämän taksan mukaisesti.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua Mäntyharjun jätetaksa 2013 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2017 alkaen 1 PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Mäntsälän kunta

JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Mäntsälän kunta JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1 YLEISTÄ Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2010 ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ 1 2 3 4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Heinäveden, Joroisten, Juvan, Leppävirran ja Varkauden kuntien jätemaksutaksa 26.11.2015 1 (9) Sisällysluettelo 1. Luku: YLEISTÄ...2

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätetaksa Porin seudun jätetaksa 1.1.2015 alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 8/Jätela 1.12.2016 57 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.1.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.3.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 7 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla.

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. LIITE 1 HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. JÄTEMAKSUTAKSA 1.4.2011 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41 Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41 Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien JÄTEMAKSUTAKSA 1. YLEISTÄ 1.1 Tässä taksassa tarkoitetaan:

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen Jätetaksa 1.1.2016 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 28.9.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hausjärven kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Hausjärven kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) kiinteistökohtainen keräys b) usean kiinteistön yhteinen keräysväline (kimppa) a)kiinteistön haltija järjestää

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 6/Jätela 1.12.2016 55 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Järvenpään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.2.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Luonnos 30.10.2014. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2014 xx.) Sivu 1 / 7 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 8

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 8 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 8 Kotkan jätemaksutaksa 2013 (Hyväksytty Kymen jätelautakunnassa 23.5.2013) 1-20 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

LIITE 5 B. Yhteensä. käsittely Alv 24% kuljetus 30,83 44,90 58,63 21,11 29,03 36,95 398,84** 40,93 62,76 1004,96 50,75 77,82

LIITE 5 B. Yhteensä. käsittely Alv 24% kuljetus 30,83 44,90 58,63 21,11 29,03 36,95 398,84** 40,93 62,76 1004,96 50,75 77,82 2 1 LIIT 5 B Astiatyhjennysmaksut 1.1.2014 alkaen Mäntyharju JÄTMAKSUTAULUKKO 1 Loppujätteen astiakohtaiset LOPPUJÄT Astiakoko tyhjennysmaksut 120 litraa 140 litraa 240 litraa 300 litraa 340 litraa 360

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 29.9.2015, 8. Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 29.9.2015, 8. Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 29.9.2015, 8 Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien JÄTEMAKSUTAKSA 1. YLEISTÄ 1.1 Tässä taksassa tarkoitetaan:

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 1 (22) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 1 (22) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 1 (22) Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen 1 hoitaa jätelain (646/2011)

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 9/Jätela 1.12.2016 58 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.1.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 2018 Tornion hallintopalvelut Nro 1 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan 12.12.2017 hyväksymä, voimassa 18.1.2018 lähtien Tornion ja

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta TSV-jätetaksa 1.1.2017 alkaen Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta 23.11.2016 24 1 Yleistä TSV-taksasta 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA alkaen Luonnosehdotus

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA alkaen Luonnosehdotus Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA 1.1.2016 alkaen Luonnosehdotus 29.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 YLEISTÄ... 3 1 JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN JA JÄTEYHTIÖ... 3 2 KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS... 3 3 JÄTEMAKSUT

Lisätiedot

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa.

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa. V Perusmaksu/ LTE 1 12 Perusmaksun/n perusteet Tässä taksan luvussa määrätään jätelain 78 :n tarkoittamasta jätehuollon perusmaksusta. Kotkassa maksusta käytetään nimikettä perusmaksu ja muissa kunnissa

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN. Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN. Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄINEN

Lisätiedot

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo Jätetaksa Luonnos 19.9.2016 Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo 1.1.2017 1 Yleistä jätetaksasta ja -maksuista 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti

Lisätiedot

Luonnos 29.10.2015 Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen

Luonnos 29.10.2015 Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen Luonnos 29.10.2015. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.201x xx.) I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot