Vuokatti-Lahnaslampi 110 kv voimajohto, Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuokatti-Lahnaslampi 110 kv voimajohto, Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti"

Transkriptio

1 Toimitusnumero (8) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous ja katselmus Kohde: Aika: kello Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Vuokatti-Lahnaslampi 110 kv voimajohto, Kunta: Sotkamo Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti Juha Kemppainen Kalevi Valtanen ja Veijo Tossavainen Hakija - Seppo Mäkelä, suunnittelupäällikkö, Loiste Sähköverkko Oy sekä - Mikko Sivonen, työmaapäällikkö TMV Line Oy (Urakoitsija) - Tuomo Ostamo, Eltel Networks (suunnittelu) Muut asianosaiset Eevala Hannu Karjalainen Mäntylä Seppo Korhonen Lahtela Eeva Korhonen Pelto-Lahtela Janne Hyvönen Muita ei ollut paikalla. 1. Tiedottaminen Kokouksesta on tiedotettu lunastuslain 16 :n mukaisesti lähetetyillä kutsukirjeillä kaikille asianosaisille Maanmittauslaitoksen diaarista ilmenevällä tavalla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Sotkamo-lehdessä. Lainkohdat Lunastuslaki 16 Kiinteistönmuodostamislaki Kokouksen laillisuus Toimitusinsinööri selosti kokouksesta tiedottamisen sekä toimituksen tarkoituksen. Kukaan ei esittänyt muistutuksia tiedottamisen laillisuuden suhteen, lunastustoimikunnan (toimitusmiesten) esteellisyyden suhteen tai muutoin toimituksen aloittamisen suhteen. Päätös Toimituksesta on tiedotettu laillisesti ja lunastustoimikunta on esteetön. Kokous on laillinen. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki 4, 11 Kiinteistönmuodostamisasetus Hakemus, toimituksen edellytykset ja laajuus Toimitus on tullut vireille Loiste Sähköverkko Oy:n hakemuksesta. Lunastuksen peruste: Maanmittauslaitoksen lunastuslupa- ja ennakkohaltuunottolupapäätös Dnro MML 173/03 04/2016, jolla hakija on saanut oikeuden pysyvän käyttöoikeuden lunastamiseen Vuokatti-Lahnaslampi 110 kv voimajohtoa varten Sotkamon kunnassa. Samalla hakija on saanut lunastuslain 58 :n mukaisen ennakkohaltuunotto-oikeuden. Lunastuksen kohde on jätetty vähemmän tärkeiltä osin lunastuslain 10 :n nojalla lunastustoimituksessa määrättäväksi.

2 Toimitusnumero (8) Lunastettavan käyttöoikeuden leveys on maakaapeliosuudella 5 m. Ilmajohtoalueella johtokadun leveys (46 m) käsittää 26 m leveän johtoaukean ja molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet. Ilmajohto sijaitsee vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta vanhan johdon alueella. Toimitusinsinööri selosti lunastuslupapäätöksen sisällön, käyttörajoitukset ja lunastajan oikeudet. Johtoaukealla kokonaisuudessaan ei saa ilman johdon omistajan lupaa kasvattaa puita eikä pitää rakennuksia tai kahta (2) metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita, tavallisia aitoja lukuun ottamatta. Reunavyöhykkeellä on rakentamisrajoitus sekä puuston kasvurajoituksia. Johtoalue ja reunavyöhykkeet koskevat myös, vesistöjä, tiealueita ja rautatiealueita. Maakaapelin alueella ei saa kasvattaa puista eikä rakentaa rakennuksia eikä harjoittaa kaapelialueen läheisyydessä kaapelia vaarantavaa toimintaa. Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudesta saadun tiedon ( ) mukaan päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen. Seppo Mäkelä ja Tuomo Ostamo pyysivät, että toimitus suoritettaisiin lunastusluvan ja toimitetun inventointi- ja kartoitusaineiston mukaisesti. Ennakkohaltuunotto ei ole enää tarpeen. Hakija on tehnyt lähes kaikkien maanomistajien kanssa kirjalliset sopimukset alueiden haltuun otosta ja rakentamisen aloittamisesta jo aikaisemmin. Puuttuvien suostumusten (Eevala ja Suvikas) takia pidettiin kuulemiskokous lunastuslupavaiheessa. Kukaan ei ole vastustanut lunastusta. Haltuunotto on sovittu tapahtuvan töiden aloittamisella eli kaikilta osin alkaen. Nyt halutaan lunastaa käyttöoikeus koko uuden linjan kaikkien alueiden osalta. Vanhan puretun linjan osalta aikaisemmat käyttöoikeudet pyydetään lakkauttamaan. Hannu Karjalainen, hän ei halunnut allekirjoittaa lunastuslupavaiheessa kirjallista sopimusta, kun ei ollut mitään tietoa korvauksista. Hän ei ole kuitenkaan vastustanut lunastusta eikä töiden aloittamista. Toimitusinsinööri selosti toimitusmenettelyä ja toimituksessa käsiteltäviä asioita (Lunastuslaki 6 luku). Lisätietoa löytyy MML:n nettisivuilta osoitteesta TN Päätös 4. Rakentamishanke Maanmittauslaitoksen myöntämä lunastuslupa ja tehdyt sopimukset antavat oikeuden lunastuksen toimeenpanoon. Koska lailliset edellytykset ovat olemassa, toimitus suoritetaan pyydetyssä ja tarkemmin myöhemmin ilmenevässä laajuudessa. Seppo Mäkelä, työt aloitettiin puuston poistolla (kesto 2-3 viikkoa). Maakaapelin osalla työt aloitetiin kesäkuun alussa ja valmistuivat syyskuun 2016 aikana. Ilmajohdon osalla töitä hankaloitti Mondo Mineral Oyn sähköntarve, jolloin jouduttiin tekemään työt viikon pätkissä. Työt saatiin tehtyä huhtikuun loppuun 2017 menneessä. Kesällä 2017 on tehty viimeistelytöitä ja työt on saatu valmiiksi kesäkuun lopussa Sähköntoimitus on jatkunut koko ajan. Vanha johto ja pylväät on myös purettu talven aikana. Urakoitsijana toimi TMV Line Oy ja suunnittelijana Eltel Networks Oy. Johto on uusittu osin ilmajohtona vanhalle paikalleen ja osin maakaapelina uuteen maastokäytävään. Johto lähtee maakaapelina Vuokatista kiinteistöltä Untolanpelto etelään ja kulkee nykyistä linja-aluetta pitkin Jäätiönlammen ali ja siitä eteenpäin uutta linjausta pitkin Vuokatin maantien ja rautatien pohjoispuolitse Jäätiönrinteenpolkua pitkin Hyvölänkylälle kiinteistölle Hyvölä (4 km) ja jatkaa siitä Eevalan

3 Toimitusnumero (8) kautta ilmajohtona Lahnaslammelle (8 km) entisellä paikallaan (pylväspaikat ovat vähän muuttuneet). Koko johdon pituus on 12 km. Työnaikaiset vahingot Urakoitsijan vastuulla on ollut rakentamisen aikaisten vahinkojen ja menetysten korvaaminen. Viime kädessä mahdollista vahingoista vastaa kuitenkin Loiste Sähköverkko Oy. Mikko Sivonen, työaikaisista vahingoista on sovittu maanomistajien kanssa. Tilan Eevala kohdalla on vielä joitakin asioita. Seppo Mäkelä, puuston poiston ja työaikaisten alueiden käytöstä aiheutuneet menetykset on korvattu ja maksutositteet on toimitettu toimitusinsinöörille. Puuston poisto Johtoalueen puusto on poistettu kesäkuun alussa Puuston poiston ja myynnit hoiti Kainuun metsä- ja paikkatietopalvelu Oy. Rakennukset Hankkeeseen ei sisälly rakennusten poistoja. Asianosaisten lausumat ja muut toteamukset: Asianosaisille annettiin tilaisuus esittää kysymyksiä hakijan edustajille. Todettiin, että maakaapelin johtoalue ulottuu vähäisessä määrin myös tilan Mäntylä puolelle pyykin 19 kohdalla. Alue on entistä ilmajohdon johtoaukeaa. Pyykki on tallessa. Toimitusinsinööri esitti alueelta otetut valokuvat. Seppo Korhonen, hänellä ei ole huomautettavaa. Toivottavasti rajalla olevat pihlajat säilyvät. Todettiin, että pyykki 95 Lahtelan, Pelto-Lahtelan ja yleiset alueet kiinteistöjen rajalla maakaapelin johtoalueella pellolla on hävinnyt. Todettiin, ettei ollut varmuutta, onko pyykki hävinnyt nyt johtotöiden yhteydessä vai aikaisemmin. Janne Hyvönen ja Eeva Korhonen, pyykkiä ei tarvitse rakentaa pellolle. Tarkat koordinaatit riittävät. Sovittiin, ettei pyykkiä 95 rakenneta mastoon. Todettiin, että maakaapelin mutka tilan Lahtela alueella on tehty lähinnä maanomistajan aloitteesta ja johtuen muista alueella olevista johdoista. Seppo Korhonen ja Janne Hyvönen totesivat, että Jäätiöntien pohjoispuolella kunnan omistamalla alueella (Pelto-Kohvero ) entinen johtoalue on multapinnalla ja se pölyää kesällä, samoin tien eteläpuolinen entinen johtoalue. Aikaisemmin tien pohjoispuolinen johtoalue oli nurmetettu, joten se ei aikaisemmin pölynnyt. Nämä alueet pitäisi nurmettaa. Käydyn keskustelun jälkeen Seppo Mäkelä ilmoitti, että Jäätiöntien pohjoispuolinen multapinnalla oleva entinen johtoalue alue (Pelto-Kohveron alueella ) nurmetetaan, samoin tien eteläpuolelta 5 m:n levyinen alue. 5. Arkistotutkimukset Puretun voimajohdon osalta on tehty lunastustoimitus vuonna 2005, TN (rekisteröity ). Toimituksessa on korvattu johtoaukean ja reunavyöhykkeen osalta metsämaalla maapohjasta täysi korvaus (100 %) siltä osin kuin alueita ei ole korvattu aikaisempien johtokatusopimusten perusteella. Samoin on menetelty myös odotusarvoalueiden osalla.

4 Toimitusnumero (8) Viljellyillä alueilla on korvattu lunastajan kulkuoikeus 2 m:n levyiseltä alueelta pellon käyvän hinnan mukaan siltä osin kuin sitä ei aikaisemmin korvattu. Samoin on korvattu myös pylväsalat ja pylväiden estehaitat. Puuston ennenaikaisen hakkuun menetys on korvattu reunavyöhykkeen käyttörajoitushaittana vakiintuneiden perusteiden mukaan (n % täydestä odotusarvolisästä) metsäalueilla, ellei sitä ole korvattu aiemmin. Asemakaava-alueella yleisillä alueilla (mm. puistot, suojaviheralueet jne.) menetys on korvattu täysimääräisesti johtoaukean ja myös reunavyöhykkeen osalta. Rakennuspaikoilla johtoaukea on korvattu täysimääräisesti ja reunavyöhykkeiden osalta on korvattu % täydestä arvosta sijainnista ja tapauksesta riippuen. Lunastustoimituksessa TN (rekisteröity ) on pohjoinen osa (n. 850 m) aikaisemmin lunastetusta käyttöoikeudesta muutettu maajohdon käyttöoikeudeksi (aikaisempi ilmajohto muutettu maajohdoksi) aikaisemman käyttöoikeuden alueella. Korvauksia ei ole määrätty. 6. Haltuunottotiedot ja toimituskartta Toimitusinsinööri selosti haltuunottoa koskevia lunastuslain säännöksiä (60 64 ja 95 ). Hakijan pyynnöstä Eltel Networks on toimittanut toimitusinsinöörille kartan laatimista varten uuden ja vanhan johdon sijaintitiedot sekä johdon muutosalueilla lunastuksen kohteeksi tulevien alueiden osalta ennen rakentamista kerätyt haltuunottotiedot (kuvioiden ominaisuustiedot). Tiedot on metsäalueiden osalla kerännyt Sotkamon metsänhoitoyhdistys. Toimitusinsinööri on laatinut toimitettujen tietojen pohjalta alustavan toimituskartan ja korvausselitelmän (lunastettava omaisuus -selitelmä). Tiedot on lähetetty kokouskutsun yhteydessä kaikille ao. maanomistajille. Tiedot on viety myös toimituksen nettisivulle Toimitusinsinööri esitti lunastuksen kohteena olevat alueet kartan ja selitelmän avulla ja läsnä olevien osalta tiloittain. Tietoihin voi tulla vielä katselmuksen ja tarkistusten johdosta vähäisiä muutoksia. Asianosaisten lausumat Asianosaisilla ei ollut huomauttamista. 7. Rajamerkit ja maastotyöt Seppo Mäkelä ja Mikko Sivonen, tiedossa ei ole, että pyykkejä olisi hävinnyt rakentamistöiden yhteydessä. Hannu Karjalainen, tilan Eevala ja Kaukola rajalla pylvään 16 kohdalla oleva pyykki 8 on hävinnyt. Vanha pyykki (vähän epämääräinen) oli metsän reunassa. Sen paikka todettiin peltopinta-alatarkistusten yhteydessä maanmittarin kanssa 5-10 vuotta sitten. Se pitää rakentaa uudelleen. Toimitusinsinööri esitti otetut valokuvat ja esitti kartalla rajamerkit, joita ei suorittamansa katselmuksen perusteella löydy maastossa. Jäätiönlammen eteläpuolella Vuokatinrannantien etelärajalla olevat pyykit 64 ja 60 ovat hukassa. Myös pyykki 85 tilan Suvikas rajalla Suvikkaantien varrella on hukassa. Todettiin, että pyykit ovat hävinneet jo aikaisemmin muiden johtotöiden yhteydessä eikä tässä johtotyössä. Pyykkejä ei rakenneta uudelleen.

5 Toimitusnumero (8) Jäätiönrinteenpolun itäpäässä pyykit 114 ja 136 maakaapelialueella yksikön Tiealue ja Vaarala ja Takamaa rajoilla ovat hukassa. Myös tilojen Lahtela ja Marjaleena rajalla olevan pyykin 122 olemassa olosta on epävarmuus. Asia tarkistetaan katselmuksessa. Mitään vaatimuksia ei esitetty. Toimitusinsinööri ilmoitti, että tämän hankkeen yhteydessä hävinneeksi todetut pyykit rakennetaan uudestaan ja suoritetaan tarpeelliseksi osoittautuvat rajankäynnit ellei muuta ilmene. 8. Korvausvaatimukset ja vastineet Toimitusinsinööri selosti korvauksia, korvausten maksatusta ja tallettamista koskevia säännöksiä, sähkönsiirtoalueiden yleisiä korvausperusteita ja käytännön menettelytapoja korvausasioiden osalta (Lunl ja 82 ). Niiden kiinteistöjen osalta, joihin lunastus kohdistuu, korvauskysymykset tutkitaan ja ratkaistaan viran puolesta. Muilta osin tarvitaan korvausvaatimus. Mahdollisten haittojen ja vahinkojen osalta on kaikkien syytä tehdä korvausvaatimus. Ennakkokorvausvaatimuksia ei ole esitetty eikä ennakkokorvauksia maksettu. Pääosin uusi johto on rakennettu entisen johdon paikalle, jolloin uuden johdon lunastusalue kohdistuu aikaisemman puretun johdon lunastusalueeseen. Uusia alueita ei tarvita johtoalueeksi. Tältä osin on oletus, ettei kiinteistöille synny korvattavaa menetystä uuden johdon vuoksi, koska vanha johtoalue on korvattu jo aikaisemmin vuonna 2006 pidetyssä lunastustoimituksessa. Oletettavasti heille ei tule määrättäväksi korvauksia. Ilmajohdon osalla, missä uusi johto on siirtynyt vähäisessä määrin vanhalta paikaltaan (mutkat ja linjan loppuosa) tulee nyt korvattavaksi alueita lähinnä silloin, kun lunastetaan uutta johtoaukeaa ja reunavyöhykettä taikka vanha reunavyöhyke muuttuu johtoaukeaksi taikka peltoalueilla menee alueita uudeksi pylväsalaksi. Lisäksi tulee korvattavaksi mahdolliset menetykset maajohdon osalta, mikäli sen sijainti poikkeaa entisestä johtoalueesta. Seppo Mäkelä ja Tuomo Ostamo, jos metsäalueilla vanhan reunavyöhykkeen käyttörajoitushaitasta on aikaisemmin korvattu % täydestä odotusarvolisästä, nyt voidaan maksaa 50 % odotusarvolisästä vanhan reunavyöhykkeen muuttuessa johtoaukeaksi. Peltoalueella tuskin aiheutuu menetystä myöskään maajohdon kohdalla. Maanomistajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset alueiden haltuun otosta ja rakentamisen aloittamisesta. Alueiden haltuunottohetkenä ja 6 %:n koron alkamisajankohtana voidaan pitää kaikilta osin töiden aloittamisajankohtaa eli Sopimuksissa on sovittu Sotkamon kuntaa lukuun ottamatta 15 %:n lisäkorvauksesta (vähintään 50 ). Se lasketaan lunastustoimikunnan määräämästä lunastuskorvauksesta. Tämän kokouksen kokouskutsussa on esitetty, että mahdolliset korvausvaatimukset sekä katselmustarpeet on esitettävä toimitusinsinöörille kirjallisesti viimeistään pe Katselmukset maastossa pidetään heti tämän kokouksen jälkeen. Kirjallisia korvausvaatimuksia on esitetty seuraavasti: Lepikkö , Kaisu Lounavaara, linjaa rakennettaessa polku vaurioitunut ja on nyt huonommassa kunnossa kuin aikaisemmin. Tie on tällä hetkellä savipintainen ja kuoppainen. Vaadimme että tie kunnostetaan siihen kuntoon kuin se oli ennen maakaapelin kaivutöitä. Kunnostustoimenpide voisi olla pintamurskeen levittäminen koko tien matkalle.

6 Toimitusnumero (8) Liikennevirasto, Jäätiönrinteenpolku on Liikenneviraston ylläpitämä tie. Johdon rakentajan pitää korjata rakentamistöissä aiheuttamansa vahingot. Eevala , Kari Karjalainen Useita eriteltyjä korvausvaatimuksia työnaikaista vahingoista, kustannuksista ja menetyksistä. Lisäksi vaaditaan katselmusta. Hakija on antanut vastineensa esitettyihin korvausvaatimuksiin tilan Eevala osalta. Todettiin vaatimusten ja vastineen sisältö. Asianosaisten lausumat ja vaatimukset: Hannu Karjalainen, hän harjoitta tilalla luomuviljelyä. Johtoyön aikana sattui lukuisia ongelmia ja vahinkoja. Mm. hän ei saanut hänelle alueelta poistettuja ja luvattuja vanhoja pylväitä. Taistelun jälkeen hän sai lopuksi muualta tuotuja pylväitä jonkin verran. Muita vaatimuksia ei esitetty. Päätettiin suorittaa katselmus maastossa välittömästi tämän kokouksen ja tauon jälkeen. 9. Oikeudenvalvontakuluvaatimukset Toimitusinsinööri selosti lunastuslain 82 :n säännökset oikeudenvalvontakustannusten korvaamisesta. Tuomo Ostamo ilmoitti, että hakija maksaa oikeudenvalvontakustannusten korvausta kullekin kokoukseen/katselmukseen osallistuneelle henkilölle eli yhdelle henkilölle/tila/kokous ilman erityisiä selvityksiä 50. Tämä kattaa tavanomaiset matkakulut ja ansionmenetykset. Toimitusinsinööri ilmoitti, että oikeudenvalvontakustannusten korvauksia, joiden määrä ylittää edellä hakijan ilmoittaman määrän, voidaan määrätä vain vaatimuksesta ja esitettävien selvitysten perusteella. Korvattavaksi voi tulla mm. matkakustannukset, ansionmenetys ja muut välttämättömät kulut. Ansionmenetyksen osalta tarvitaan työnantajan ansionmenetystodistus. Päätökset tehdään loppukokouksessa. Kysyttäessä mitään edunvalvontakulujen korvausvaatimuksia ei esitetty suullisesti tässä kokouksessa. 10. Toimituskustannukset ja osamaksut Toimituskustannuksista (kiinteistötoimitusmaksu ja toimituskulut) vastaa hakija (LunL 81 ). Tehtiin katselmuksen jälkeen tili uskottujen miesten palkkioista, jotka maksetaan maanmittauslaitoksen varoista. Päätös Toimituksesta vuosittain aiheutuneet toimituskustannukset velotaan toimitusinsinöörin päätöksellä kiinteistötoimitusmaksun osamaksuna kiinteistötoimitusmaksulain 10 :n mukaisesti. Kustannuksista vastaa toimituksen hakija Loiste Sähköverkko Oy. Lasku lähetetään verkkolaskuna. 11. Asiakirjojen lähettäminen Tämän kokouksen pöytäkirja lähetetään hakijalle sähköpostitse sekä postitse kaikille läsnäolijoille ja tiloille, joita lunastus suoraan koskee (enintään 1-2 omistajalle/tila) ja muille pyydettäessä. Pöytäkirja viedään toimituksen nettisivulle (katso osoite edellä).

7 Toimitusnumero (8) 12. Korvauskatselmus maastossa Paikalla olivat lunastustoimikunta sekä Seppo Mäkelä, Tuomo Ostamo ja Mikko Sivonen sekä alla mainitut maanomistajat. Lahtela Paikalla omistajan edustajana Janne Hyvönen. Todettiin, että pyykki 122 tilojen Lahtela ja Marjaleena rajalla on entisellä paikallaan. Rajankäyntitarpeita ei ole. Jäätiönrinteenpolun itäpäässä pyykit 114 ja 136 maakaapelialueella yksikön Tiealue ja Vaarala ja Takamaa rajoilla ovat hukassa. Seppo Mäkelä ilmoitti, että pyykit voidaan rakentaa uudelleen. Jäätiönrinteenpolku, tien kunto Pumppaamon kohdalla todettiin tiessä olevan sadeveden aiheuttamia uria. Tiellä ei ole mursketta. Tien pinta on tasoitettu johtotyön jälkeen tien rakenteen hienojakoisista maista. Erillistä karkeampaa pintamateriaalia (hiekkaa/mursketta) ei tiellä ole. Tie on osallamatkaa kuoppainen, varsinkin tien länsipäässä. Tie on kunnostettu Liikenneviraston mukaan muutamia vuosia sitten tienkäyttäjien vaatimuksesta. Tien kunnosta ennen johtotyötä ei ollut tarkempaa tietoa eikä selvitystä. Miko Sivonen ilmoitti, että urakoitsija lanaa tien ja tuo paikalle tarvittavassa määrin mursketta ja hoitaa tien kuntoon. Eevala Todettiin korvausvaatimukset ja hakijan antama vastine. Paikalla Hannu Karjalainen, joka kertoi korvausvaatimusten asiataustoja ja tarkennuksia. Vaatimus, kohta I ja III Puusto poistetiin peltoalueen yli Kannaksentielle viljelytöiden jälkeen toukokuussa Tuli sadonmenetystä ylimääräistä viljelytyötä. Rakennettu tie purettiin kesällä 2017 ja pellolla olleista sepeleistä osa jäi maanomistajalle. Pellolle jäi vielä sepeliä. Korvausvaatimus Kannaksentien ja uuden pylvään nro 16 (vaatimuksessa 125 ) välille rakennetun tilapäisen tien ja puiden kuljetuksen aiheuttamasta sadonmenetyksestä ja ylimääräisestä viljelytyöstä, pellon pilaamisesta sekä pellon tiivistymishaitasta 150. Yksityiskohdat korvausvaatimuksessa. Kohta II Peltoalueella elokuussa 2016 tehtyjen ennenaikaisten johto/pylvästöiden (pylväät 14 ja 15) johdosta koko peltoalueen puinti jouduttiin suorittamaan liian aikaisin. Tämä lisäsi kuivauskustannuksia. Ylimääräistä polttoöljyä kului 200 litraa. Korvausvaatimus ennenaikaisesta puinnista ja kuivauskustannuksista 200. Mikko Sivonen, töiden ajoitukseen vaikutti paljon Mondon sähkönkäyttötarpeet ja siitä johtuen töitä jouduttiin tekemään aina vaiheittain. Kohta IV Peltoalueen poikittaisen 20 kv:n linjan 2 pylvääseen rakennettiin väliaikaiset harukset peltoalueelle Talvella 2017 harukset poistettiin. Tämän kaivamisen seurauksena mahdollisesti uksi salaojalinja rikkoutui. Toinen haruksen betonimöykky jätettiin pellolle. Se piti itse puskea syrjään peltotöitä haittaamasta keväällä Korvausvaatimus 200.

8 Toimitusnumero (8) Seppo Mäkelä, tämä liittyy 20 kv:n linjan töihin, ei varsinaisesti tähän 110 kv:n urakkahankkeeseen. Kohta V Pylväslinjalla kuljettiin johtotöiden aikana. Tämän johdosta peltoalue tiivistyi. Kunnostustöistä tuli myös kustannuksia. Korvaus pitkäaikaisesta pellon tiivistymishaitasta ja sadon menetyksestä 200. Pellolta poistettujen vanhojen pylväiden (27,28) pylväiden paikoilla kivet upotettu heti maan pinnan alle (kiviä kuutioittain). Kevättöissä meni jousiäkeestä 3 jousta poikki. Korvaus kivien poistamisesta aiheutuneista töistä, kustannuksista ja pitkäaikaisesta haitasta 150. Seppo Mäkelä, vanhojen pylväiden rakennuksessa perustustöissä ei ole kyllä käytetty ao. kiviä. Kivet ovat kyllä tulleet muualta, mahdollisesti pellolta. Mikko Sivonen, hän tietää, ettei urakoitsija kyllä ole tietoisesti upottanut kiviä peltoalueelle. Täytyy kyllä olla muusta kyse. Korvausvaatimus linjan rakennuksen ala-arvoisesta suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuneista haitoista ja peltoviljelyn laitteiden rikkoutumisesta Kohta VI Vesikkotien liittymän rummun toista päätä ei ole avattu eikä tien raviojaa (piennartien ojaa) ole avattu. Rakentaja laiminlyönyt asian. Korvausvaatimus liittymärummun avaamisesta ja piennartien ojan kaivattamisesta 300. Kohta VII Rajapyykki 8 on hävitetty pylvään 16 vierestä tilan Kaukola rajalla. Hannu Karjalainen, pyykin paikka todettiin peltopinta-alatarkistusten yhteydessä maanmittarin kanssa 5-10 vuotta sitten. Pyykki pitää rakentaa uudelleen. Seppo Mäkelä, pyykin voi rakentaa uudelleen. Kohta VIII Pylväiden maadoitusjohtojen (syvyys 70 cm) sijainnit on saatava kartoille. Maadoitusjohdot vaikeuttavat peltoalueiden salaojien ja metsäojien kaivamista. Korvausvaatimus maadoitusjohtojen epämääräisen sijainnin aiheuttamasta haitasta 200. Seppo Mäkelä, maadoitusjohtojen tarkkaa sijaintia ei ole kartoitettu. Maanomistajalle voidaan toimittaa maadoitusjohtojen rakentamisen suunnitelmakartat. Kohta IX Vaaditaan korvausta edunvalvonnasta aiheutuneesta työstä ja vaivasta 200. Käydyn keskustelun ja neuvottelujen jälkeen asianosaiset sopivat, että lunastaja maksaa Eevalan tilalle kaikista esitetyistä vaatimuksista yhteensä 1000 ilman korkoa. Edunvalvontakuluja maksetaan 50. Seppo Mäkelä, kohdassa IV todettu salaojan rikkoontuminen tarkistetaan ja tarvittaessa asiasta sovitaan vielä erikseen. 13. Kokouksen ja katselmuksen lopettaminen Päätös Kun muita asioita ei kysyttäessä ilmennyt, päätetiin kokous ja katselmus. Päätökset korvauksista yms. asioista annetaan loppukokouksessa, josta tiedotetaan kaikille asianosaisille kutsukirjeellä kuten tästäkin kokouksesta. Kokous pidetään talvella. Toimitusinsinööri Juha Kemppainen

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupungissa

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupungissa Toimitusnumero 2016-535897 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 20.12.2016 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto, Kunta: Suomussalmi

Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto, Kunta: Suomussalmi Toimitusnumero 2017-551811 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 19.12.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Lainkohdat Lunastuslaki 16 Kiinteistönmuodostamislaki

Lainkohdat Lunastuslaki 16 Kiinteistönmuodostamislaki Toimitusnumero 2016-533843 1(14) Voimansiirtoalueen lunastus, loppukokous Kohde: Vuokatti-Lahnaslampi 110 kv voimajohto, Kunta: Sotkamo Sivutoimitukset: Rajankäynti: Vaarala 765-401-2-338, Tiealue 765-401-2-393,

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja Voimajohtoalueen lunastustoimitus Orimattila - Hikiä 400 + 110 kv voimajohtolinja 03.10.2017, 04.10.2017, 10.10.2017 Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Mäntsälän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Lunastustoimituksen aloituskokous 20.9.2018 / Petri Niemi, Metsähallitus Kiinteistökehitys Voimajohtohankkeen taustaa Metsähallitus kehittänyt

Lisätiedot

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS 400+110 KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS Alkukokoukset ja haltuunottokatselmukset: 20.8.2019 -> 2019-604436 & 2019-604542 21.8.2019 -> 2019-604541

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa

Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa Toimitusnumero 2016-535594 1(7) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 21.12.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 20.9.2018 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-564367 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110kV, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Mäntsälä 505 Aika: 5.12.2017 kello 8.30 Paikka: Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali, Heikinkuja

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-567552 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110 kv, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Hausjärvi 86 Aika: 4.12.2017 kello 8.30 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, valtuustosali,

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 2.4.2019 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

Muut läsnäolijat on mainittu erillisessä pöytäkirjan liitteessä.

Muut läsnäolijat on mainittu erillisessä pöytäkirjan liitteessä. Toimitusnumero 2016-528208 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, Alkukokous Kohde: 399-413-6-15 Salo / Kunta: Laihia Aika: 14.9.2016 kello 10.00 Paikka: Laihian kunnantalo, valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste Lunastustoimitus Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste 4.-5.12.2017 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus,

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Voimajohtoalueen. lunastustoimitus. Alkukokous ja haltuunotto Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa

Voimajohtoalueen. lunastustoimitus. Alkukokous ja haltuunotto Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa Voimajohtoalueen lunastustoimitus Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa Alkukokous ja haltuunotto 3.7.2019 Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen Toimitusinsinööri Jyrki Puupponen Uskotut miehet: Päivi

Lisätiedot

Lunastustoimitus länsimetroa varten

Lunastustoimitus länsimetroa varten Lunastustoimitus länsimetroa varten Espoossa 9.7.2019 Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Yleistä Maanalaisen tilan omistuksen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan pintakiinteistön omistajalle Ulkopuolinen

Lisätiedot

Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa

Seitenoikea - Peuravaara 110 kv voimansiirtojohto, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa Toimitusnumero 2016-535594 1(7) Voimansiirtoalueen lunastus, 2. kokous ja katselmus Kohde: Aika: 5.10.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Seitenoikea - Peuravaara 110

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Toimitusnumero 2016-545743 1(5) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 21.6.2017 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263)

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 27.3.2015 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Toimitusnumero 2019-603260 1(8) Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Kohde 1. 110 kv VOIMANSIIRTOJOHDON ja -PYLVÄIDEN UUSIMINEN PURETTAVAN JOHDON PAIKALLE välillä Lahdesjärvi

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Toimitusnumero 2019-603184 1(7) Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Kohde 110 kv VOIMANSIIRTOJOHDON ja -PYLVÄIDEN UUSIMINEN PURETTAVAN JOHDON PAIKALLE välillä Lahdesjärvi

Lisätiedot

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus Tilaisuus Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta Esityksen sisältö: Mikä on tienpitäjän

Lisätiedot

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä.

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä. Toimitusnumero 2016-538919 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.11.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen kv:n voimansiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Marttilan kunnassa

Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen kv:n voimansiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Marttilan kunnassa Toimitusnumero 2015-497348 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, ALKUKOKOUS Kohde: Aika: 13.3.2015 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen 400 + 110 kv:n

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Kunta: Kuhmo

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Kunta: Kuhmo Toimitusnumero 2016-545743 1(5) Maantietoimitus, 2. kokous ja katselmus Kohde: Aika: 2.11.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (10) MML 173/03 04/ Loiste Sähköverkko Oy

PÄÄTÖS 1 (10) MML 173/03 04/ Loiste Sähköverkko Oy PÄÄTÖS 1 (10) HAKIJA HAKEMUS Loiste Sähköverkko Oy Loiste Sähköverkko Oy on pyytänyt 12.1.2016 päivätyllä hakemuksella Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 5 :ssä tarkoitettua lunastuslupaa pysyvien

Lisätiedot

Maanmittauslaitokselle

Maanmittauslaitokselle 1(5) Maanmittauslaitokselle Yhtiömme tarkoituksena on uusia 110 kv voimansiirtoyhteys noin 48 km:n matkalla Hämeenlinnan ja Valkeakosken kaupungeissa sekä Hattulan kunnassa välillä Vanajan sähköasema -

Lisätiedot

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous 29.8.2018, Nurmijärvi Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista

Lisätiedot

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa. Toimitusnumero 2012-425394 1(5) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Aika: 19.8.2013 kello 14.00 Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Lisätiedot

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Muodollisuudet Lunastustoimikunta: - toimitusinsinööri Antti Halonen - uskotut miehet Heikki Käkelä ja Ahti Latvala Läsnäolijat: Hakijan ELY-keskuksen puolesta

Lisätiedot

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus, alkukokous

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus, alkukokous Toimitusnumero 2017-552918 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Maantie 800, Vaalantien parantaminen Vaalan keskustassa, kt 785-895-0-879 Vuottolahti-Vaala, Kunta: Vaala Aika: 15.5.2017 kello 10:00

Lisätiedot

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun:

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: Maantietoimitus (1) Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta tai olemassa olevan

Lisätiedot

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98 Toimitusnumero 2016-533191 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.7.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 14037 (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen

Lisätiedot

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Toimitusnumero 2016-537719 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 22.9.2016 kello 08.30 Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Paikka: Lapuan kaupungintalo, Valtuustosali, Valtuustontie

Lisätiedot

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Tämän esitteen sivuilla kerrotaan maantien rakentamiseen liittyvistä maanlunastus- ja korvausasioista. Kun uusi tie rakennetaan tai vanhaa tietä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6832/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6832/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2018 1 (1) 99 Asianro 6832/10.03.00.00/2018 Sähköjohdon sijoittaminen tilan 476-405-21-7 (Seilajoki) alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupunki

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupunki Toimitusnumero 2016-535897 1(13) Voimansiirtoalueen lunastus, loppukokous Kohde: Aika: 28.11.2017 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4)

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4) Toimitusnumero 2017-552330 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 10.5.2017 kello 09.30 Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie Paikka: Äänekosken kaupungintalon

Lisätiedot

Muistio TUULIWATTI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (HANGASSUO OOSINSELKÄ)

Muistio TUULIWATTI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (HANGASSUO OOSINSELKÄ) Muistio 28.6.2017 TEM/2072/05.03.03/2016 TUULIWATTI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (HANGASSUO OOSINSELKÄ) Lunastuksen tarkoitus TuuliWatti Oy (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8138/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8138/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2018 1 (1) 100 Asianro 8138/10.03.00.00/2018 Sähköjohdon sijoittaminen tilan 297-435-13-65 (Tolmu) alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

Lisätiedot

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa.

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa. Toimitusnumero 2012-412790 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 10.5.2012 kello 10.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-428465 1(9) Maantietoimitus, Kokous 1 Kohde: Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT 19 Aika: 14.3.2013 kello 10:00 Paikka: Seurakunnan auditorio, Kirkonkranni : Jussi Kesälä Uskotut miehet:

Lisätiedot

Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen kv:n voimansiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Liedon kunnassa

Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen kv:n voimansiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Liedon kunnassa Toimitusnumero 2015-497342 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Aika: 10.3.2015 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen 400 + 110 kv:n

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNTA

KUNNAN TIELAUTAKUNTA Kunnan tielautakunnan ja Maanmittauslaitoksen toimitukset yksityisteillä KUNNAN TIELAUTAKUNTA Yks.TL 6a : Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä

Lisätiedot

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti Toimitusnumero 2017-547783 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Ylä-Pitkän erilliset vesijätöt: 402-872-1-1 I, 402-872-1-2 II, 402-872-1-9 IX, 402-872-1-11 XI, 402-872-1-12 XII,

Lisätiedot

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija)

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija) Toimitusnumero 2017-555055 1(8) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, loppukokous Kohde: Valtatien 20 ja Posion maantien 863 liittymän kanavoiminen uudelleen Taivalkoken keskustassa asemakaava-alueella

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusnumero 2016-536578 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: 22.11.2016 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Hollolan kunnanvirasto,

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-425396 1(7) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro Lappajärven kunnassa. Aika: 28.8.2013 kello 10.00 Paikka: Valtion virastotalon

Lisätiedot

Muistio FINGRID OYJ:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (VIHTAVUORI KOIVISTO)

Muistio FINGRID OYJ:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (VIHTAVUORI KOIVISTO) Muistio 15.9.2016 TEM/1160/05.03.03/2016 FINGRID OYJ:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (VIHTAVUORI KOIVISTO) Lunastuksen tarkoitus Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt valtioneuvostolta

Lisätiedot

Liikennevirasto, Merja Rajala, UUD-ELY, valtakirja Koivusalo Lähderinne

Liikennevirasto, Merja Rajala, UUD-ELY, valtakirja Koivusalo Lähderinne Toimitusnumero 2016-523794 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Loviisa-Lahti-Heinola, Rautatiealue 504-871-1-1, Myrskylä Sivutoimitukset: Rajankäynti: 504-871-1-1 Rautatiealue Aika: 20.6.2017

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Rekkojen purkupaikan sijoittaminen Tampereen Sähköverkon 110kV johdon Kangasala Hervanta läheisyyteen pylväsvälille Hervannassa

Rekkojen purkupaikan sijoittaminen Tampereen Sähköverkon 110kV johdon Kangasala Hervanta läheisyyteen pylväsvälille Hervannassa Lausunto 1 (3) 31.8.2017 A-0-78382 Tampereen kaupunki Kiinteistötoimi Marjut Malo-Siltanen marjut.malo-siltanen tampere,fi Lausuntopyyntö 23.5.2017 Rekkojen purkupaikan sijoittaminen Tampereen Sähköverkon

Lisätiedot

Hakijan, Väyläviraston puolesta rataisännöitsijä Kai Grönqvist. Paikalla olevat asianosaiset on esitetty pöytäkirjan liitteessä.

Hakijan, Väyläviraston puolesta rataisännöitsijä Kai Grönqvist. Paikalla olevat asianosaiset on esitetty pöytäkirjan liitteessä. Toimitusnumero 2017-548517 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Kerava-Porvoo rautatie, rataosa Olli - Porvoo, Järnvägsområde 638-871-1-5, Porvoo Aika: 18.2.2019 kello 10.00 Paikka: Seuratalo Högbacka

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-536578 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie; HOLLOLA 98 Aika: 12.12.2017 kello 9.00 Paikka: Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (11) MML/5503/0304/2016

PÄÄTÖS 1 (11) MML/5503/0304/2016 PÄÄTÖS 1 (11) LUNASTUSLUPAPÄÄTÖS HAKIJA Helen Sähköverkko Oy HAKEMUS Helen sähköverkko Oy on pyytänyt 30.11.2016 päivätyllä (saapunut 8.12.2016) hakemuksellaan lupaa lunastaa pysyvä käyttöoikeuden supistus

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-534611 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie; LAHTI 398 Aika: 13.12.2017 kello 9.30 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, II krs:n iso kokoushuone, Kirkkokatu

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (5) 579 Lausunto Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle Fingrid Oyj:n lunastuslupahakemuksesta HEL 2013-014135 T 10 01 00 Kiinteistökartta K7 T3, Kehä III Päätös Lautakunta

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(7) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.6.2017 kello 9.00 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

Kerava - Sköldvik rautatie, Rautatiealue , Sipoo. Seuratalo Mårsbacka Martinkylässä, os. Mårsbackantie 115, Sipoo

Kerava - Sköldvik rautatie, Rautatiealue , Sipoo. Seuratalo Mårsbacka Martinkylässä, os. Mårsbackantie 115, Sipoo Toimitusnumero 2017-547387 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Aika: 18.2.2019 kello 13.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kerava - Sköldvik rautatie, Rautatiealue 753-871-1-2,

Lisätiedot

Näin etenee voimajohtohanke

Näin etenee voimajohtohanke Näin etenee voimajohtohanke Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskunta toimii sähköllä. Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta

Lisätiedot

Komula-Talvivaara maantie / Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti

Komula-Talvivaara maantie / Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti Toimitusnumero 2017-552889 1(8) Maantietoimitus, loppukokous Kohde: Aika: 30.11.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 765-895-0-873 Komula-Talvivaara maantie / Kunta:

Lisätiedot

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi Toimitusnumero 2017-547776 1(6) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Kaislasen erilliset vesijätöt: 263-872-3-2, 263-872-3-3, 263-872-3-5, 263-872-3-8, 263-872-3-11, 263-872-3-12,

Lisätiedot

Näin etenee voimajohtohanke

Näin etenee voimajohtohanke Näin etenee voimajohtohanke 2 Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskunta toimii sähköllä. Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Metsälinja lunastustoimitusten alkukokoukset

Fingrid Oyj. Metsälinja lunastustoimitusten alkukokoukset Fingrid Oyj Metsälinja lunastustoimitusten alkukokoukset 20.8. Muhos, Utajärvi, Liminka ja Tyrnävä 21.8. Siikalatva ja Haapavesi, 22.8. Haapajärvi ja Reisjärvi 1 Kantaverkko Sähkönsiirron runkoverkko,

Lisätiedot

Meluvallien ja melukaiteiden rakentaminen voimajohdon läheisyydessä

Meluvallien ja melukaiteiden rakentaminen voimajohdon läheisyydessä Ramboll Jaakko Toivanen Kirjastokatu 4 70100 KUOPIO jaakko.toivanen@ramboll.fi Lausuntopyyntö 21.3.2017 Poikkimaantien leventäminen 2+2 ajorataiseksi välillä Oulun satama VT 12, 110kV voimajohdon Oulunsuu

Lisätiedot

Rajankäynti: [Useita yksiköitä], Tieoikeuden/Rasitteen perustaminen: [Useita yksiköitä] Perniön kunnantalo, valtuustosali, Lupajantie 1 PERNIÖ

Rajankäynti: [Useita yksiköitä], Tieoikeuden/Rasitteen perustaminen: [Useita yksiköitä] Perniön kunnantalo, valtuustosali, Lupajantie 1 PERNIÖ Toimitusnumero 2015-504232 1(8) Hankeuusjako Kohde: 734-574-1-55 Annela, 734-605-2-24 Pietilä, 734-606-1-2 Pyyholma, 734-606-1-48 Miiluholma, 734-630-1-167 Honissuo, 734-638-5-21 Teijon Ylänkö, 734-640-1-183

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

FINGRID LAUSUNTO 1 (3) AE Maankäyttö ja ympäristö / Heidi Oja

FINGRID LAUSUNTO 1 (3) AE Maankäyttö ja ympäristö / Heidi Oja Maankäyttö ja ympäristö / Heidi Oja LAUSUNTO 1 (3) 3.11.2017 AE-1400-8-23 Tampereen kaupunki Kirjaamo kirjaamo@tampere.fi Tiedoksi Tampereen kaupunki kaavainsinööri Merja Kinos merja.kinos@tampere.fi Lausuntopyyntö

Lisätiedot

OPAS MAANOMISTAJILLE SÄHKÖLINJOJEN

OPAS MAANOMISTAJILLE SÄHKÖLINJOJEN Säilytä tämä! OPAS MAANOMISTAJILLE SÄHKÖLINJOJEN lunastustoimitukset ja linjoista maksettavat korvaukset Sisältö Esipuhe...4 1. Mihin haluan vaikuttaa?...5 2. Erilaiset sähkölinjat...7 2.1 Voimajohdot

Lisätiedot

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18)

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18) 1 (18) 15 KAIVOSTOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.2 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 3 15.2.1 Yleistä toimituksen vireilletulosta... 3 15.2.2 Kaivoslupaan ja kaivosaluelunastuslupaan

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Kohde: VT2 parantaminen välillä Loukku-Mullinkallio,Lohja 444, Somero 761, Tammela 834, paaluvälillä 20760-28680 Aika: 14.6.2013 kello 09:00 Paikka: Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

JUHOLA Kunta: Taivalkoski

JUHOLA Kunta: Taivalkoski 1 (9) 832-408-3-21 JUHOLA RÄÄPYSJÄRVI VEIKKO JOHANNES Korvaus saaja: 832-408-3-21 JUHOLA 13 Tie, Katualuetta 0,0093 ha 0,00 0,00 0,0093 ha 0,00 Korvauslaji Korvaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 (9) 832-408-3-173

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitusnumero 2015-518579 1(13) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Hähkäsuo - Kuumola 110 kv Aika: 19.12.2016 kello 09.30 Paikka: Hyvinkään kaupunki, Tekniikka ja ympäristö, Anturasali, 1. krs (osoite;

Lisätiedot

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHDONOMISTAJA Sopimuksen numero: 11-12 Nimi Tornionlaakson Sähkö Oy Y-tunnus: 0195468-2 Osoite Myllytie 1 95700 Pello Johtorakenteet Maakaapeli Työnumero Yllä mainittu

Lisätiedot