Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen."

Transkriptio

1 Toimitusnumero (7) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro Lappajärven kunnassa. Aika: kello Paikka: Valtion virastotalon valtuustosalissa, Lappajärvi, Kärnäntie 11 Toimitusinsinööri: Taavi Kivipelto Uskotut miehet: Tuomo Viitasaari ja Kauko Ylinen Läsnäolijat: Kts. erillinen liite 1. Tiedottaminen ja kokouksen laillisuus Kokouksesta on tiedotettu lähetetyillä kutsukirjeillä Maanmittauslaitoksen diaarista ilmeneville asianosaisille. Kokouksesta on lisäksi kuulutettu ilmestyneissä sanomalehdissä Järviseutu ja Järviseudun Sanomat. Kutsukirje on lähetetty kaikille kantatiehen 68 rajoittuvien kiinteistöjen omistajille sekä niiden kiinteistöjen omistajille, joiden kulku muuttuu liittymäjärjestelyn myötä. Kiinteistönomistajat sekä oikeudenomistajat on tutkittu lainhuudoista ja väestötietojärjestelmästä. Asianosaiset eivät kysyttäessä esittäneet huomautuksia toimituksen tiedottamisesta. Kysyttäessä läsnä olleet myönsivät lunastustoimikunnan esteettömäksi eikä muutakaan estettä toimituksen aloittamiselle esitetty. Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamislaki Lunastuslaki Toimituksen tarkoitus Toimitusinsinööri selosti toimituksen tarkoitusta, menettelytapoja ja säännöksiä. Toimituksen tarkoituksena on tiesuunnitelman mukaisten uusien yksityisteiden haltuunottaminen tienpitäjälle teiden rakentamisen ajaksi. Toimituksessa perustetaan tiloille tarvittavat tieoikeudet em. yksityisteihin sekä myös tiesuunnitelman mukaisiin muihin yksityisteihin. Toimituksessa tehdään tiesuunnitelman mukaiset tilusjärjestelyt. Em. toimenpiteiden seurauksena aiheutuvista menetyksistä, haitoista ja vahingoista määrätään korvaukset maksettavaksi asianosaisille. Korvaukset maksaa tienpitäjä eli Etelä-Pohjanmaan ely-keskus, paitsi tilusjärjestelyissä alueen saaja. Korvaukset määrätään maksettavaksi viran puolesta niille, jotka menettävät omaisuutta uuden yksityistien alle. Muilta osin asianosaisen tulee esittää korvausvaatimus toisen kokouksen yhteydessä tai siinä annettavassa määräajassa. Toimituksen yhteydessä tehdään tarpeen mukaan myös rajankäyntejä. 3. Edellytykset Toimitusinsinööri totesi toimituksen perustuvan Liikenneviraston hyväksymään tiesuunnitelmaan "5243/0720/2012 Kantatie 68, liikenneturvallisuuden parantaminen välillä Alajärven Hoisko - Lappajärven Kivipuro, Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi". Tiesuunnitelma on Liikenneviraston päätöksen perusteella täytäntöön pantavissa mahdollisista valituksista huolimatta, ellei valitusta käsittelevä viranomainen toisin määrää.

2 Toimitusnumero (7) Tienpitäjän edustajan mukaan suunnitelmaa ei ole asetettu toimenpidekieltoon miltään osin. Hyväksytty tiesuunnitelma tuottaa oikeuden lunastuksen toimeenpanoon. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on hakenut maanmittaustoimistolta maantietoimitusta Hakemuksessa on pyydetty myös suorittamaan haltuunottopaalutus. Lunastustoimikunta totesi, että toimituksella on lailliset edellytykset ja päätti tehdä haetun toimituksen. Lainkohdat Maantielaki Tienparannushanke. Muutokset tiesuunnitelmaan Tienpitäjän edustaja Don Seres kertoi hankkeesta seuraavaa. Tiesuunnitelmassa on vahvistettu liittymien paikat ja käyttötarkoitukset. Suoja-alueen leveydeksi em. tievälillä on vahvistettu 30 m ajoradan keskiviivasta tien molemmin puolin. Suoja-aluetta ei vahvistettu asemakaava-alueelle. Tiesuunnitelmaan on merkitty myös poistettavat liittymät ja tämän takia rakennettavaksi tulevat uudet yksityistiet. Uusia yksityisteitä ei lunasteta valtion omistukseen, vaan niihin perustetaan tieoikeudet tietä käyttäville tiloille. Tiesuunnitelmaan on merkitty myös tilusjärjestelyjä ja tieoikeuden perustamisia, jotta uusille liittymille ei tulisi jatkossakaan suurta tarvetta. Maanomistajalla on mahdollisuus poistaa puusto ja kasvillisuus haltuunotettavien tiealueiden kohdalta kahden viikon kuluessa tästä kokouksesta. Jos maanomistaja ei itse halua poistamista tehdä, urakoitsija tulee sen tekemään. Urakoitsijan toimesta myydään puusto metsäyhtiölle, joka tilittää rahat maanomistajalle. Puuston ja kasvillisuuden poistoa ei suoriteta tilusjärjestelyjen osalta eikä tieoikeuksien perustamisten osalta. Liittymien poistamiset tehdään vasta sen jälkeen, kun korvaava tieyhteys on rakennettu. Jos maanomistaja haluaa haltuunsa poistettavassa liittymässä olevat rummut, hänen tulee ilmoittaa siitä tienpitäjälle. Suomen metsäkeskus tekee rakentamissuunnitelman, kilpailuttaa urakoitsijat ja toimii töiden valvojana. Rakennustyöt alkavat syyskuun lopussa ja ajoittuvat myös keväälle/alkukesälle Toimitusinsinööri selosti lisäksi, että mikäli rakentamistöiden aikana tapahtuu vahinkoja haltuunotettavan alueen ulkopuolella (työn aikaiset vahingot), asiasta tulee välittömästi ottaa yhteyttä urakoitsijan edustajaan ja ilmoittaa myös toimitusinsinöörille. Ensisijaisesti näistä vahingoista ja niiden korvaamisesta tulee sopia maanomistajan ja urakoitsijan kesken. Ellei sopimukseen päästä, asia käsitellään tietoimituksessa. Tiesuunnitelmakartat ovat olleet nähtävillä kokouskutsussa ilmoitetussa internet-osoitteessa maanmittauslaitoksen sivuilla lähtien. Sinne päivitetään myös jatkossa tietoa. Muutokset/tarkennukset tiesuunnitelmaan Tienpitäjän edustaja Don Seres kertoi, että vahvistettuun tiesuunnitelmaan tulee seuraavat muutokset tai tarkennukset:

3 Toimitusnumero (7) 1. Y120.3 ja Y Mainittuja korvaavia teitä ei toteuteta. 2. Y130. Tilan 8:177 pihaan johtava tie siirretään maanomistajan toivomuksen mukaisesti tilansa taloon päin. 3. Y132. Tilan 12:124 liittymä Lepolantieltä rakennetaan niin lähelle kantatietä kuin mahdollista. Ko. tilan omistaja on muistutuksessaan tiesuunnitelmasta ihmetellyt, miksi liittymä on sijoitettu niin kauas kantatiestä. Lepolantien osakas Jaakko Savola hyväksyi osaltaan maastokatselmuksessa tienpitäjän ratkaisun. 4. Y141S/Y142. Liikennevirasto on vahvistanut tiesuunnitelman siten, että nykyinen liittymä paalun kohdalla poistuu ja tilalle rakennetaan uusi liittymä Y141S. Alueella on voimassa Särkiniemen ranta-asemakaava (aik. rantakaava). Ranta-asemakaavaan on merkitty liittymä nykyisen liittymän kohdalle. Näin ollen tiesuunnitelma ja ranta-asemakaava ovat ristiriidassa nykyisen liittymän ja uuden liittymän Y141S osalta. Tieyhteys muutoin nykyisen liittymän ja tilan 2:42 (paalu 28460) välisellä alueella on samanlainen tiesuunnitelmassa ja ranta-asemakaavassa. Edellä selostetun perusteella tässä hankkeessa ei poisteta nykyistä liittymää paalun kohdalta, eikä rakenneta siltä kohtaa tieyhteyttä uuteen liittymään Y141S, eikä myöskään uutta liittymää Y141S. Muilta osin tiesuunnitelma toteutetaan (liittymien poistot paalujen ja kohdalla sekä korvaavan tien rakentaminen paaluvälille ). Korvaavan tien yhtyminen paalulta lähtevään tiehen toteutetaan mahdollisesti hieman pienemmällä kaartosäteellä kuin tiesuunnitelmaan on merkitty. Kuitenkin kiertäen muuntajan, jotta liittymä voidaan parantaa riittävän pitkästi kohtisuoraan kantatiehen nähden. Haltuunottokatselmusta koskevaan pykälään on kirjattu asiasta käyty keskustelu (kts. 6-kohta). 5. Y163. Tien kunnostus tehdään maastossa olevan tien kohtaan. 5. Lunastuksen kohde Toimitusinsinööri selosti lunastuksen kohteesta tehtävää päätöstä. Lunastuksen kohde on vahvistettava tiesuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa tienpitäjä osoittaa tarkemmin lunastuksen kohteen. Tiesuunnitelmasta voidaan vähäisessä määrin poiketa, jos siihen on erityinen syy. Eräissä tapauksissa lunastusta voidaan maantielain 57, 67 ja 68 :n säännösten nojalla muuttaa tai laajentaa. Lunastustoimikunta päätti, että lunastuksen kohteena ovat tiesuunnitelmakartoista sekä haltuunottoluettelossa ilmenevät alueet edellisessä pykälässä esitetyin tarkennuksin. Tien tultua rakennetuksi lunastuksen kohde vielä tarkennetaan maastomittauksin. Koska kyse ei ole lunastamisesta omistusoikeudella, maantietoimituksen vireille tulosta ei tehdä lunastuslain 77 :n mukaista ilmoitusta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tilusjärjestelyiden osalta ko. merkintä tehdään. Lainkohdat Maantielaki 57, 67 ja 68, Lunastuslaki Haltuunotto Toimitusinsinööri selosti haltuunottomenettelyä, haltuunoton merkitystä sekä haltuunottokatselmusta. Haltuunotettava alue on merkitty maastoon maanmittaustoimiston toimesta punapäisillä puupaaluilla. Osa paaluista on siirtynyt tai kadonnut johtuen lähinnä alueella tehdyistä maataloustöistä. Tienpitäjän edustaja pyysi, että maanmittaustoimisto suorittaisi paalutuksen tarvittavilta osin uudestaan (metsäalueet mahdollisimman pian ja peltoalueet syyskuun lopussa). Tiesuunnitelmassa esitettyjen alueiden maanlaatu, kasvillisuus ja muu omaisuus on kirjattu haltuunottoselitelmään kesän 2013 aikana. Kokouksessa varattiin asianosaisille mah-

4 Toimitusnumero (7) dollisuus tutustua laadittuun haltuunottoselitelmään. Kokouksesta selitelmään ei esitetty huomautuksia. Haltuunottoselitelmä laitetaan nähtäville myös kokouskutsussa mainitulle internet-sivulle. Asianosaisilla on vielä mahdollisuus tehdä huomautuksia haltuunottoselitelmään 14 päivän ajan. Huomautukset tulee tehdä toimitusinsinöörille. Tienpitäjän edustaja antoi maanomistajille ja vuokralaisille luvan korjata sato pelloilta pois haltuunotosta huolimatta. Sato pitää korjata pois ennen tien rakennustöiden aloittamista (tien rakennustyöt alkavat arviolta syyskuun lopussa). Lunastustoimikunta, tienpitäjän edustaja ja metsäkeskuksen edustajat suorittivat maastokatselmuksen siltä osin, kuin asianosaiset pitivät sitä tarpeellisena. Maastokatselmuksessa tuli esille seuraavaa: Postilaatikot Don Seres katsoi, että hyväkuntoiset postilaatikkotelineet siirretään rakennettavan tien alta uuteen paikkaan tienpitäjän toimesta. Huonokuntoisia ei uusita tienpitäjän toimesta. Y108.1 Paikalla maastossa Eero Karhusaari. Karhusaaren mukaan tien saa rakentaa paalutuksen mukaan. Täten osa perennasta jää tien alle. Tienpitäjä lupasi, että ulkorakennuksen ja saunan välissä oleva rautaputki upotetaan tien teon yhteydessä samaan paikkaan, mikäli se pitää kaivaa pois. Kujalantielle laitetaan 8 m rumpu. Karhusaari pyysi, että laattakivi nostettaisiin syrjään, ettei se jää tien alle. Tie tulisi rakentaa raunioiden viereen siten, että rauniot saavat jäädä paikoilleen. Tienpitäjä hyväksyi menettelyn. Y109.1 Don Seres päätti, että tien liittymään Vinkatielle laitetaan uusi 10 m rumpu. Tienpitäjä myös kunnostaa tien idänpuoleisen ojan. Paikalla ollut Seppo Keski-Vinkka esitti, että em. oja putkitettaisiin. Seres katsoi, ettei putkitus kuulu tähän hankkeeseen, mutta voidaan menetellä siten, että tienpitäjä avaa ojan, Keski-Vinkka hankkii salaojaputket ja -hiekat. Lopuksi tienpitäjä täyttää ojan. Keski-Vinkka jäi harkitsemaan asiaa ja lupasi ilmoittaa ratkaisustaan Taisto Hyväriselle. Talon ja kantatien väliin jäävän turhan tiealueen tienpitäjä ennallistaa peltomaaksi maanomistajan toiveen mukaisesti. Keski-Vinkka lupasi kaataa koivut tien varrelta. Y119 Don Seres totesi, että tiesuunnitelmassa on merkitty liittymän kohdalle lepotasanteen rakentamisen mallipiirroksen B 3T-13 mukaisesti, kokonaispituus 50 m. Haltuunotto tulee suorittaa sen mukaisena, mutta paalutusta ei ole välttämätöntä suorittaa. Maastossa paikalla ollut Erkki Niemelä totesi, että tien varressa kulkee Japon pari vuotta sitten rakentama kuituverkko. Y119.1 Don Seres katsoi, että tien kunnostus tulee suorittaa siten, että se on samantasoinen kuin nyt oleva tieyhteys poistettavaan liittymään. Ajopinnan ei tarvitse välttämättä olla 4,5 m leveä. Erkki Niemelä näytti Itäkylän viemäriosuuskunnan kaivon paikan tien Y119.1 ja Ukonniementien risteyksessä.

5 Toimitusnumero (7) Y120.3 ja Y120.4 Don Seres päätti, ettei tältä osin suoriteta haltuunottoa eikä tien rakentamista. Paikalla olleet tilan 8:162 omistajat hyväksyivät asian. Haltuunottopaalut poistettiin tältä osin. Y122/Y123 Toimitusinsinöörille on esitetty ennen kokousta, että liittymät pitäisi olla samalla kohdalla. Don Seres päätti, että liittymä Y122 rakennetaan tiesuunnitelman mukaisesti. Y126.1 Don Seres totesi, että korvaava tie voidaan rakentaa nykyisen maantieojan viereen, vaikka se menisi osittain nykyiselle maantiealueelle. Y127 Takalantien tiekunnan puheenjohtaja pyysi kokouksessa, että Takalantietä levennettäisiin liittymästä Y127 lähtevällä osuudella jätteenkeräyspisteeseen päin, jotta linja-autolla voitaisiin liikennöidä paremmin. Don Seres totesi maastossa, että ajopintaa voidaan leventää, mikäli pysytään nykyisellä maantiealueella ja mikäli läheltä löytyy maa-ainesta. Toimitusinsinööri totesi, että tältä osin ei voida suorittaa maantiealueen ulkopuolisen alueen haltuunottoa, koska sitä ei ole merkitty tiesuunnitelmaan. Y130 Tien siirto, kts. 4-kohta. Paikalla maastossa Katri Mattila. Haltuunottopaalut siirrettiin maanomistajan toivomaan kohtaan. Y132 Jaakko Savola ihmetteli, miksi uusi tie liittyy Lepolantiehen niin kaukaa. Don Seres vastasi, että kaartosäde tulee olla riittävän suuri, että kulkeminen liittymään onnistuu. Y141/Y142 Seppo Herrala oli saanut sellaista tietoa, että paaluvälillä ei tehdä mitään toimenpiteitä. Herrala ihmetteli, miksi nyt sitten tehdäänkin tien rakentamista ym. Herrala esitti, että uusi tie suunnataan nykyiseen liittymään siten, että se ei koukkaa vasemmalta (järven puolelta) kohti kantatien liittymää. Herralan esityksen mukaan tulisi muuntaja siirtää rantaan menevän tien toiselle puolelle ja korvaava tie tulisi suoraan kohti liittymää kaartaen hieman loppuvaiheessa oikealle. Mikäli tiejärjestely toteutetaan tiesuunnitelman mukaisesti, tulee liittymästä Vimpeliin päin olevien mökkiläisten kulku liittymään erittäin hankalaksi, koska he joutuvat nousemaan jyrkästi liittymään ja lisäksi tiessä on vielä jyrkkä mutka. Yksi mökkiläisistä on yli 80-vuotias henkilö, joka mm. kuljettaa liittymän kautta puuta peräkärryllä Pietarsaareen. Jos tie tehdään tiesuunnitelman mukaan, liitooravien siirtyminen kantatien toisella puolella olevaan metsikköön vaikeutuu. Ympäristöviranomainen on antanut luvan vain kapean ja maantiehen rajoittuvan tien tekemiselle. Tienpitäjän päätöksen kuultuaan Herrala piti valitettavana, ettei hänen mielipidettään oteta huomioon. Don Seres tienpitäjän edustajana totesi kokouksessa, että liittymän Y141S ja korvaavien teiden Y142 ja Y142.1 osalta tiesuunnitelma on ristiriidassa rantaasemakaavan kanssa ja sitä ei voida tässä yhteydessä toteuttaa. Asiaan tarkemmin perehdyttyään, Seres totesi maastossa, että vain liittymä Y141S on ristiriidassa ranta-asemakaavan kanssa. Näin ollen tiesuunnitelma voidaan toteuttaa muilta osin. Seres totesi maastossa edellä 4-kohdassa mainitut seikat. Lisäksi hän katsoi, ettei tietä voida rakentaa Herralan esittämällä tavalla. Liittymän kantatiehen tulee

6 Toimitusnumero (7) olla sellainen, että siinä on vähintään 15 m lepotasanne, joka on mahdollisimman kohtisuorassa kantatiehen nähden. Toimitusinsinööri totesi, että lunastustoimikunnalla ei ole harkinta- eikä päätösvaltaa siihen, kuinka korvaava tie rakennetaan. Koska tiesuunnitelma on vahvistettu Liikennevirastossa, eikä muutoksenhakuviranomainen ole tienpitäjän edustajan mukaan asettanut mitään kohdetta toimenpidekieltoon, myöskään haltuunotettavan alueen suhteen lunastustoimikunnalla ei ole harkintavaltaa. Toimitusinsinööri totesi kertoneensa kokouksessa vain, ettei liittymän siirtoa kohtaan Y141S toteuteta tämän hankeen yhteydessä. Lunastustoimikunta päätti, että tiesuunnitelman mukaiset alueet edellä esitetyin täsmennyksin (kts. 4-kohta) otetaan tienpitäjän haltuun tässä kokouksessa. Haltuunotto koskee myös liittymien vierustoja, joiden kohdalle on merkitty lepotasanteen rakentaminen. Haltuunotto näiltä osin suoritetaan tiesuunnitelmassa olevan mallipiirroksen mukaisesti. Paaluvälillä olevaa korvaavaa tietä ja liittymän Y141S aluetta ei oteta tässä toimituksessa haltuun. Nykyistä liittymää paalun kohdalla on kuitenkin oikeus levittää tarvittaessa tiesuunnitelman osoittamalla yksityistiealueella. Haltuunottopäivä on Lainkohdat Maantielaki Toimitusmaksut Tiepitäjä maksaa maantietoimituksen toimituskustannukset. Toimituskustannuksista voidaan tarvittaessa periä vuosittain osalaskuja. Toimituskustannuksista lähetetään lasku vallitsevan käytännön mukaisesti kerran tai kahdesti vuodessa Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselle siltä osin, kun velotettavaa on syntynyt. Lainkohdat Maantielaki 85, laki kiinteistötoimitusmaksusta Korvaukset Toimitusinsinööri selosti korvauksia koskevia säännöksiä sekä korvausmenettelyä käyden läpi mm. korvauslajit, vain vaatimuksesta käsiteltävät korvaukset, korvausvaatimuksen tekemisen, arvohetkikäsitteen, koron määräämisen sekä ennakkokorvaukset. Toimitusinsinööri korosti, että niiden, joilta ei mene aluetta uuden tien alle, tulee esittää korvausvaatimus saadakseen korvauksen haitasta tai vahingosta, jonka hanke aiheuttaa. Tyypillisiä liittymäjärjestelyn aiheuttamia haittoja ovat pidentyneen matkan aiheuttamat kiertohaitat ja lisääntyneet kunnossapitokustannukset. Toimitusinsinööri selosti asianosaisen mahdollisuutta saada korvausta edunvalvontakuluista. Näistäkin korvauksista päätetään myöhemmin loppukokouksessa. Edunvalvontakuluja on vaadittava korvausvaatimuksessa. Korvausvaatimukset tulee esittää toisen kokouksen yhteydessä. Toinen kokous pidetään, kun hankkeen rakennustyöt on tehty, alueet mitattu ja toimituskartta laadittu (aikaisintaan vuoden 2014 loppupuolella). Kokouksessa ei esitetty ennakkokorvausvaatimuksia.

7 Toimitusnumero (7) Ennakkokorvausvaatimuksia voi esittää tässä kokouksessa taikka kirjallisesti toimitusinsinöörille. Kirjalliset vaatimukset on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluessa tästä kokouksesta. Lunastustoimikunta päättää mahdollisista ennakkokorvauksista ja päätös toimitetaan tiedoksi korvausvaatimuksen tehneelle sekä tienpitäjälle. Lainkohdat Maantielaki 5. luku, Lunastuslaki 29-49, Erityisten oikeuksien haltija Toimitusinsinööri totesi, että korvauksia saattaa tulla maksettavaksi myös erityisten oikeuksien haltijoille. Kaikkia erityisen oikeuden haltijoita ei ole selvitettävissä mistään julkisesta rekisteristä (esim. pellon vuokralaiset). Toimitusinsinööri kehotti maanomistajia ilmoittamaan sellaiset erityisten oikeuksien haltijat, joilla on hallussa lunastettavia alueita. Seuraavat ilmoitukset tehtiin: Tilojen ja kantatiehen rajoittuvat pellot ovat vuokralla Ari Kujalalla. Tilan kantatiehen rajoittuvat pellot ovat vuokralla Veli-Erkki Niemelällä (Kalliojärventie 712, Räyrinki). 10. Asiakirjojen lähettäminen Toimitusinsinööri päätti, että pöytäkirja on luettavissa toimituksen internet-sivuilta. Jos maanomistaja haluaa pöytäkirjan paperisena, sitä on pyydettävä toimitusinsinööriltä erikseen. Myös haltuunottoselitelmä laitetaan toimituksen internet-sivuille. Lainkohdat Kiinteistönmuodostamisasetus Kokouksen päättäminen Kokouksen asioiden tultua käsitellyiksi toimitusinsinööri päätti kokouksen.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa. Toimitusnumero 2012-425394 1(5) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Aika: 19.8.2013 kello 14.00 Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-428465 1(9) Maantietoimitus, Kokous 1 Kohde: Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT 19 Aika: 14.3.2013 kello 10:00 Paikka: Seurakunnan auditorio, Kirkonkranni : Jussi Kesälä Uskotut miehet:

Lisätiedot

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Toimitusnumero 2016-537719 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 22.9.2016 kello 08.30 Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Paikka: Lapuan kaupungintalo, Valtuustosali, Valtuustontie

Lisätiedot

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene.

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene. Toimitusnumero 2012-425396 1(5) Maantietoimitus, 2. kokous Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot

Lisätiedot

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä.

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä. Toimitusnumero 2016-538919 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.11.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 27.3.2015 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa.

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa. Toimitusnumero 2012-412790 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 10.5.2012 kello 10.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa

Lisätiedot

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012 Toimitus nro 2012-425396 1 (12) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro, Lappajärvi Lyhennykset:

Lisätiedot

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98 Toimitusnumero 2016-533191 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.7.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 14037 (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene.

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene. Toimitusnumero 2013-436620 1(8) Maantietoimitus rajan määräämiseksi Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän

Lisätiedot

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus Tilaisuus Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta Esityksen sisältö: Mikä on tienpitäjän

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4)

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4) Toimitusnumero 2017-552330 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 10.5.2017 kello 09.30 Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie Paikka: Äänekosken kaupungintalon

Lisätiedot

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Muodollisuudet Lunastustoimikunta: - toimitusinsinööri Antti Halonen - uskotut miehet Heikki Käkelä ja Ahti Latvala Läsnäolijat: Hakijan ELY-keskuksen puolesta

Lisätiedot

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun:

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: Maantietoimitus (1) Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta tai olemassa olevan

Lisätiedot

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous 29.8.2018, Nurmijärvi Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Kohde: VT2 parantaminen välillä Loukku-Mullinkallio,Lohja 444, Somero 761, Tammela 834, paaluvälillä 20760-28680 Aika: 14.6.2013 kello 09:00 Paikka: Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012

Toimitus nro 2012-425376 1 (7) Dnro MMLm/16387/33/2012 Toimitus nro 2012-425376 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi, Hoisko - Alajärvi/Vimpeli kuntaraja,

Lisätiedot

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste Lunastustoimitus Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste 4.-5.12.2017 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus,

Lisätiedot

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus, alkukokous

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus, alkukokous Toimitusnumero 2017-552918 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Maantie 800, Vaalantien parantaminen Vaalan keskustassa, kt 785-895-0-879 Vuottolahti-Vaala, Kunta: Vaala Aika: 15.5.2017 kello 10:00

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen.

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen. Toimitusnumero 2007-228546 1(5) Uusjako Kohde: Aika: 7.8.2014 kello 10.00 Alhonkulma-Laihian tilusjärjestelyn toimitusalue Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja Voimajohtoalueen lunastustoimitus Orimattila - Hikiä 400 + 110 kv voimajohtolinja 03.10.2017, 04.10.2017, 10.10.2017 Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Mäntsälän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Toimitusnumero 2016-545743 1(5) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 21.6.2017 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263)

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-564367 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110kV, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Mäntsälä 505 Aika: 5.12.2017 kello 8.30 Paikka: Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali, Heikinkuja

Lisätiedot

JUHOLA Kunta: Taivalkoski

JUHOLA Kunta: Taivalkoski 1 (9) 832-408-3-21 JUHOLA RÄÄPYSJÄRVI VEIKKO JOHANNES Korvaus saaja: 832-408-3-21 JUHOLA 13 Tie, Katualuetta 0,0093 ha 0,00 0,00 0,0093 ha 0,00 Korvauslaji Korvaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 (9) 832-408-3-173

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-567552 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110 kv, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Hausjärvi 86 Aika: 4.12.2017 kello 8.30 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, valtuustosali,

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Lunastustoimitus länsimetroa varten

Lunastustoimitus länsimetroa varten Lunastustoimitus länsimetroa varten Espoossa 9.7.2019 Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Yleistä Maanalaisen tilan omistuksen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan pintakiinteistön omistajalle Ulkopuolinen

Lisätiedot

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusnumero 2016-536578 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: 22.11.2016 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Hollolan kunnanvirasto,

Lisätiedot

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18)

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18) 1 (18) 15 KAIVOSTOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.2 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 3 15.2.1 Yleistä toimituksen vireilletulosta... 3 15.2.2 Kaivoslupaan ja kaivosaluelunastuslupaan

Lisätiedot

Toimitus nro (7) Dnro MMLm/16389/33/2012

Toimitus nro (7) Dnro MMLm/16389/33/2012 Toimitus nro 2012-425394 1 (7) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki, Vimpelin

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus. Kemera-koulutus

Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus. Kemera-koulutus Metsätien rakennus ja yksityistien perusparannus Kemera-koulutus Määrittely Tien liityttävä saumattomasti metsätalouden ympärivuotisen kuljetuksen mahdollistavaan tieverkostoon, mutta liikennettä voidaan

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2015-515042 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Alueellinen yksityistietoimitus/ Hausjärven (086) lounaisosa Aika: 13.10.2016 kello 10:00 Paikka: Hausjärven kunnantalo, valtuustosali

Lisätiedot

1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA

1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA MAANTIET 1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA 2. MAANTIEN LAKKAAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN 3. TIEALUE KAAVATONTIN OSANA 4. MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1 MAANTIET KIINTEISTÖOIKEUDESSA

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen Toimitusnumero 2016-531015 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Aura (19); Useita yksiköitä... Aika: 5.5.2017 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Auran kunnanvirasto valtuustosali

Lisätiedot

Kokous on laillinen eikä muutakaan estettä kokoukselle ole olemassa.

Kokous on laillinen eikä muutakaan estettä kokoukselle ole olemassa. Toimitusnumero 2015-495738 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Akaa (20), Useita yksiköitä Aika: 24.4.2015 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste,

Lisätiedot

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi Toimitusnumero 2017-547776 1(6) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Kaislasen erilliset vesijätöt: 263-872-3-2, 263-872-3-3, 263-872-3-5, 263-872-3-8, 263-872-3-11, 263-872-3-12,

Lisätiedot

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Tämän esitteen sivuilla kerrotaan maantien rakentamiseen liittyvistä maanlunastus- ja korvausasioista. Kun uusi tie rakennetaan tai vanhaa tietä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupungissa

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupungissa Toimitusnumero 2016-535897 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 20.12.2016 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I YKSITYISTIETOIMITUS (viittaukset esityksessä yksityistielakiin) ª Arvo Vitikainen / 2015 YKSITYISTIETOIMITUKSEN RUNKO 1. Kokousaika- ja paikka 2. Vireilletulo ja tiedottaminen

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti Toimitusnumero 2017-547783 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Ylä-Pitkän erilliset vesijätöt: 402-872-1-1 I, 402-872-1-2 II, 402-872-1-9 IX, 402-872-1-11 XI, 402-872-1-12 XII,

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Kunta: Kuhmo

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Kunta: Kuhmo Toimitusnumero 2016-545743 1(5) Maantietoimitus, 2. kokous ja katselmus Kohde: Aika: 2.11.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä

Lisätiedot

Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto, Kunta: Suomussalmi

Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto, Kunta: Suomussalmi Toimitusnumero 2017-551811 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 19.12.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2017-559156 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 30.11.2017 kello 09.00 Paikka: Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen valtuustosali Kyrö.

Lisätiedot

Maanmittaustoimiston yksityistietoimitukset

Maanmittaustoimiston yksityistietoimitukset Maanmittaustoimiston yksityistietoimitukset Jyrki Virtala, maanmittausinsinööri (Di) Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste Käsiteltävät asiat 1. Yleisiä seikkoja toimituskäytännöstä 2. Yksityistietoimitusprosessi

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-596212 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 27.5.2019 kello 09.30 Paikka: Naantalin kaupungintalo Valtuustosali Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

Tien pito käsittää tien tekemisen ja kunnossapidon. Tien tekeminen

Tien pito käsittää tien tekemisen ja kunnossapidon. Tien tekeminen YKSITYISTIELAKI 1 Koskee kaikkia yksityisiä teitä, lukuun ottamatta sellaisia teitä, joita ainoastaan kiinteistön omistajalla on oikeus käyttää (edellytetään pysyvää käyttöoikeutta). 6 Tien pito käsittää

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNTA

KUNNAN TIELAUTAKUNTA Kunnan tielautakunnan ja Maanmittauslaitoksen toimitukset yksityisteillä KUNNAN TIELAUTAKUNTA Yks.TL 6a : Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä

Lisätiedot

7 Valitus Lahnaniemen yksityistien tiekunnan vuosikokuksesta 26.4.2015

7 Valitus Lahnaniemen yksityistien tiekunnan vuosikokuksesta 26.4.2015 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (12) Aika 17.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsiteltävät asiat 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 Pöytäkirjan tarkastus 7 Valitus Lahnaniemen

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Toimitusnumero 2019-603184 1(7) Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Kohde 110 kv VOIMANSIIRTOJOHDON ja -PYLVÄIDEN UUSIMINEN PURETTAVAN JOHDON PAIKALLE välillä Lahdesjärvi

Lisätiedot

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus Toimitusnumero 2016-534611 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie, LAHTI 398 Aika: 24.11.2016 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maanmittauslaitos, Lahden

Lisätiedot

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46 Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Esityksen sisältö MTL 42 :ssä säädetty luvanvaraisuus (työlupa

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-575478 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 26.10.2018 kello 09.30 Paikka: Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Käsityöläiskatu 2 Naantali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-585519 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 30.1.2019 kello 12:00 Paikka: Salon kaupungintalo Valtuustosali Tammi Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.6.2017 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin

Lisätiedot

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa.

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa. 1 ESPOON KAUPUNKI TOIMITUSINSINÖÖRI PÖYTÄKIRJA tontin lohkominen ja tontinosan lunastus Kaupunginosa 41 (Kaupunginkallio) Kortteli 41043 Tontti 4 Käyttötarkoitus AP (asuinpientalotontti) Tonttiin rajoittuva

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-544424 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Marttila (480); Useita yksiköitä... Aika: 7.3.2017 kello 09.00 Paikka: Marttilan kunnanvirasto valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2016-527036 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 8.5.2017 kello 09.00 Paikka: Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi Tehdaskatu 2, Salo Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija)

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija) Toimitusnumero 2017-555055 1(8) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, loppukokous Kohde: Valtatien 20 ja Posion maantien 863 liittymän kanavoiminen uudelleen Taivalkoken keskustassa asemakaava-alueella

Lisätiedot

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku 1 (5) Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätösehdotus Maantiet 3T-1

Lisätiedot

Katualueen omistusoikeuden hankkiminen

Katualueen omistusoikeuden hankkiminen Katualueen omistusoikeuden hankkiminen Asemakaava-alueella sijaitsevan yleistä ajoneuvo-, pyöräily- ja jalankulkuliikennettä palvelevan kulkuväylän nimitys on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan katu. Sellaisen

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2016-543570 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 27.4.2017 kello 09.00 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, os. Keskustie 2-4, Oitti Toimitusinsinööri: Liisa

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

Alueellinen tietoimitus (budj.), Toimitusinsinööri on korjannut pöytäkirjaa, kohta 5.

Alueellinen tietoimitus (budj.), Toimitusinsinööri on korjannut pöytäkirjaa, kohta 5. Toimitusnumero 2017-549857 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.), Toimitusinsinööri on korjannut pöytäkirjaa, kohta 5. Kohde: Kunta; Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 28.9.2017 kello 09.00 Paikka:

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot