Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä."

Transkriptio

1 Toimitusnumero (13) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Hähkäsuo - Kuumola 110 kv Aika: kello Paikka: Hyvinkään kaupunki, Tekniikka ja ympäristö, Anturasali, 1. krs (osoite; Suutarinkatu 2 D, Hyvinkää) Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Lasse Ojala Jouko Jokinen, Jussi Tilus Läsnäolijat: Läsnäololista, liite Kokouksen laillisuus Kokouksesta on tiedotettu maanmittauslaitoksen diaarista ilmeneville asianosaisille lähetetyillä kutsukirjeillä. Lisäksi toimituskokouksesta on tiedotettu lehtikuulutuksella Aamuposti Sanomalehdessä Asianosaiset eivät kysyttäessä esittäneet huomautuksia toimituksen tiedottamisesta. Kukaan asianosaisista ei kysyttäessä esittänyt esteellisyysmuistutusta lunastustoimikunnan jäseniä vastaan eikä estettä toimitusta vastaan. Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. 2. Lunastusluvan lainvoimaisuus Päätös Valtioneuvosto on myöntänyt Caruna Oyj:lle lunastusluvan Lunastusluvasta ei ole valitettu säädetyssä ajassa, joten se on lainvoimainen. Lunastustoimituksen loppukokouksen pitämiselle ei ole estettä. 3. Lunastuksen kohteen vahvistaminen Päätös Lunastustoimikunta vahvisti lunastuksen kohdealueet ja -kiinteistöt toimituskartan osoittamalla tavalla. 4. Rajankäynnit Päätös 5. Tilusjärjestelyt Päätös 6. Korvaukset Korvausvaatimukset Vastine Maastokatselmus Kohteen kuvaus Toimitusmiesten tietoon ei ole tullut, että rakennustyön johdosta olisi kadonnut rajapyykkejä ja alueella ei sen vuoksi ole tarpeen suorittaa rajankäyntejä. Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitukseen ei ole jätetty erillisiä korvausvaatimuksia, muiden kuin edunvalvontakulujen osalta. Caruna Oyj on jättänyt tehdyt korvausvaatimukset lunastustoimikunnan harkittavaksi. Omaisuus on tarvittavilta osin inventoitu lunastajan toimesta. Yleiskuvaus

2 Toimitusnumero (13) Toimituksen kohteena on Hähkäsuo - Kuumola 110 kv voimansiirtolinja. Voimansiirtolinja alkaa Hyvinkään kaupungissa sijaitsevalta kiinteistöltä Jussila ja päättyy Hyvinkään kaupungissa olevan kiinteistön Kuumola alueelle. Kaavoitustilanne Hyvinkään kaupungin puoleisella osalla on linja-alueella voimassa Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Voimajohdon kohdalla on yleiskaavamerkintä Sähkölinja z. Voimajohdon kohdalla on osin myös VU urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, TP työpaikka-alue, V virkistyspalvelualue, MA maisemallisesti arvokas pelto-alue, VU-1 hevosurheilu-alue, RP siirtolapuutarha- tai palstaviljelmä-alue sekä MT maatalous-alue. Kohdekohtainen kuvaus Voimajohto kulkee pääsääntöisesti maa- ja metsätalouskäytössä olevalla alueella. Alueella voimassa oleva yleiskaava osoittaa kuitenkin edellä mainittujen kaavamerkintöjen mukaisesti alueiden tulevaisuuden käyttöä. Linja-alue kulkee nykyisellään vain muutaman rakennetun kiinteistön kautta. Perustelut ja päätökset Selvitys Kiinteistöille määrättävät yksityiskohtaiset kohteen- haitan ja vahingonkorvaukset ovat näkyvissä toimituskirjassa. Korvaukset on määrätty ennakkohaltuunottopäivän mukaisina. Yleisperustelut Lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus (lunastuskorvaus) lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Täysi korvaus tarkoittaa käyvän hinnan mukaista korvausta. Lunastuskorvaus muodostuu kohteen- ja haitan korvauksesta sekä vahingonkorvauksesta. (LunL 29 ja 30 ). Korvausta koskevat kysymykset on tutkittava ja ratkaistava viran puolesta (LunL 41 ). Korvattava omaisuus arvioidaan sellaisena, kuin se oli voimansiirtolinja-alueen ennakkohaltuunottohetkellä (LunL 44.1 ). Korvausta määrättäessä otetaan huomioon alueen tosiasiallisen maankäytön mukainen arvo haltuunoton ajankohtana (nykykäytön mukainen arvo) sekä sen tulevaan käyttömahdollisuuteen perustuva korkeampi arvo (odotusarvo), jos sen todetaan vaikuttaneen korottavasti alueen arvoon haltuunottohetkellä. Korvaus määrätään siis sen arvon perusteella, joka omaisuudella oli johtoalueen ennakkohaltuunottohetkellä , ottaen kuitenkin huomioon haltuunoton jälkeen tapahtunut yleinen hintatason kohoaminen (LunL 30.3 ). Yleinen hintatason kohoaminen arvioidaan pääsääntöisesti elinkustannusindeksin perusteella. Lunastuslain 35 :n nojalla korvataan sille, jonka omaisuudesta lunastetaan osa, jäljelle jäävän omaisuuden käyttämiselle lunastuksesta (hankkeesta) aiheutuva pysyväisluontoinen haitta. Lain 38 :n nojalla voidaan korvausta vaadittaessa määrätä henkilölle, jolta ei lunasteta omaisuutta, jos hän kärsii lunastuksen (hankkeen) vuoksi merkittävää haittaa tai vahinkoa, josta olisi määrättävä korvaus samoilla perusteilla kuin, jos häneltä olisi lunastettu. Korvaamista on olosuhteisiin katsoen pidettävä kohtuullisena. Kun lunastuksesta aiheutuu tappiota, kustannuksia tai muuta vahinkoa lunastettavan omaisuuden omistajalle, määrätään menetyksestä vahingonkorvaus (LunL 37.1 ). Korvauksen

3 Toimitusnumero (13) on oltava kertakaikkinen rahakorvaus. (LunL 37 ). Korvaus on, jollei esitetystä selvityksestä muuta johdu, määrättävä suoritettavaksi sille, jolle lunastettava omaisuus lunastustoimituksen alkaessa kuuluu. (LunL 48 ). Jos lunastuksen toimeenpanosta aiheutuu tilusten pirstoutumisen vuoksi tai muusta sellaisesta syystä kiinteistön tai sen osan käyttämiselle erittäin huomattavaa haittaa, eikä sitä voida poistaa tai olennaisesti vähentää toimittamalla tilusjärjestely, omistajalla on oikeus vaatia jäljelle jäävän omaisuuden tai sen osan lunastamista (LunL 23.1 ja 24.1 ). Jos jotakin haittaa tai vahinkoa, jonka aiheutumista on pidettävä todennäköisenä, ei voida ennakolta riittävän tarkasti arvioida, korvausta on määrättävä sen verran, mihin korvauksen on katsottava vähintään nousevan. (LunL 45 ). Lunastuslain säännöksiä ei sovelleta haittoihin tai vahinkoihin, joita ei päätöksentekohetkellä voida pitää todennäköisinä. (LunL 39 ). Aiemman linjan vaikutus korvauksiin Lunastustoimikunta totesi, että aiemmat linjat ja niistä määrätyt korvaukset vaikuttavat nyt määritettäviin korvauksiin, koska lunastuslain tarkoituksena ei ole määrittää samasta alueesta korvausta kahteen kertaan. Lunastustoimikunta päätti käyttää seuraavia periaatteita: 1. Johtoaukea entisellä johtoaukealla (ent. johtoaukea johtoaukeaksi) Korvausta ei määrätä, koska kiinteistön omistaja on saanut alueesta aiemmin täyden korvauksen eikä uudesta lunastuksesta aiheudu tältä osin kiinteistön omistajalle lunastuslain tarkoittamaa taloudellista vahinkoa. 2. Johtoaukea entisellä reunavyöhykkeellä (ent. reunavyöhyke johtoaukeaksi) Korvaus maankäyttöluokan mukaisesti. Korvauksesta vähennetään maapohjan osalta 50 % aikaisempaan korvaukseen perustuen. Mahdollisesta kasvillisuuden odotusarvon menetyksestä ei tehdä vähennystä, vaan se korvataan täysimääräisenä. 3. Reunavyöhyke entisellä reunavyöhykkeellä (ent. reunavyöhyke reunavyöhykkeeksi) Korvausta ei määrätä, koska kiinteistön omistaja on saanut alueesta aiemmin täyden korvauksen eikä uudesta lunastuksesta aiheudu tältä osin kiinteistön omistajalle lunastuslain tarkoittamaa taloudellista vahinkoa. 4. Palautuva reunavyöhyke Korvausta ei määrätä, sillä aiemmin voimajohtolinjan reunavyöhykkeenä ollut alue palautuu takaisin nykyisen kiinteistön omistajalle. Kohteenkorvaus Odotusarvomaa ja raakamaa Odotusarvo on maa- ja metsätalousmaan arvon ylittävä arvo taloudellisesti tuottavamman käytön vuoksi. Tässä tapauksessa yksityiskohtaisen kaavoituksen läheisyydestä johtuva, mahdollinen todennäköisyys maan muuttumisesta rakennusmaaksi. Odotusarvo on kuitenkin huomattavasti rakennusmaan arvoa alempi, koska kunta on käytännössä tällaisen ns. raakamaa-alueen ainoa ostaja, yksityinen omistaja ei yleensä saa maataan kaavoitettua rakennusmaaksi, ja koska detaljikaavassa raakamaasta voidaan muodostaa varsinaista rakennusmaata yleensä n %, loppuosa jää kokonaan kaavoittamatta tai kaavoitetaan tie- ja viheralueiksi. Lisäksi kaavan laatimisesta ym. alueen toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia, jotka alentavat raakamaan arvoa valmiiseen rakennuspaikkaan verrattuna. Odotusarvoa alentaa vielä se seikka, että rakentaminen tapahtuu vasta tulevaisuudessa ja arvo on laskettava diskonttaamalla odotettavissa oleva maan hinta nykyhetkeen.

4 Toimitusnumero (13) Raakamaalla tarkoitetaan kaupunkimaata, joka hankitaan tai on käytettävissä asema- tai rakennuskaavan mukaiseen rakentamiseen. Raakamaalle on odotettavissa nykyistä, tavallisesti maa- ja metsätalouskäyttöä taloudellisesti tuottavampaa käyttöä. Se on ns. odotusarvomaata. Raakamaa-alueet rajoittuvat usein kehämäisesti jo olevan asutuksen ympärille. (Kiinteistöjen Arviointikäsikirja 1991, s. 178). Raakamaata on alue, jolla on mm: - odotusarvoa, joka perustuu käyttötarkoituksen muutokseen - asemakaava puuttuu - asemakaavan laatiminen todennäköistä lähitulevaisuudessa Lisäksi mm. seuraava odotusarvomaa-alue jää raakamaa-käsitteen ulkopuolelle; -haja-asutusalueet, joilla on odotusarvoa, mutta ei kaavoitussuunnitelmia. (Raakamaan arviointiohje, Maanmittauslaitos 2002, Raaka-projektin loppuraportti). Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kauppahintarekisterin mukaan Riihimäellä on tehty raakamaakauppoja vuosina 10/ /2016 yhteensä 6 kpl. Vertailukauppojen tunnusluvut ovat: Kokonaismaapinta-alojen keskiarvo (m2): e/m2 e Hintojen keskiarvo: 1,83 Hintojen mediaani: 1,85 Hintojen minimi: 1,42 Hintojen maksimi : 2,03 Hintojen keskihajonta: 0,21 Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kauppahintarekisterin mukaan Hyvinkäällä on tehty raakamaakauppoja vuosina 10/ /2016 yhteensä 7 kpl Kokonaismaapinta-alojen keskiarvo (m2): e/m2 e Hintojen keskiarvo: 1,43 Hintojen mediaani: 1,22 Hintojen minimi: 1,03 Hintojen maksimi: 2,04 Hintojen keskihajonta: 0,40 Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kauppahintarekisterin mukaan Hausjärvellä on tehty raakamaakauppoja vuosina 10/ /2016 yhteensä 6 kpl Kokonaismaapinta-alojen keskiarvo (m2): e/m2 e Hintojen keskiarvo: 1,35 Hintojen mediaani: 1,50 Hintojen minimi: 1,00 Hintojen maksimi: 1,50 Hintojen keskihajonta: 0,23 Peltomaa

5 Toimitusnumero (13) Peltomaata ei erikseen korvata, ellei sitä ole kaavoituksessa osoitettu muuhun, kuin maatalouskäyttöön. Kyse on jo entuudestaan olemassa olevasta voimajohtolinjasta, joka ei rajoita alueiden viljelykäyttöä. Metsämaa Metsämailla kohteenkorvaus muodostuu johtoaukean ja reunavyöhykkeen maapohjan ja taimiston korvauksista sikäli kun oikeutta ei ole jo aikaisemmin perustettu. Varsinaista uutta lunastusta tapahtuu, kun entistä reunavyöhykettä muuttuu johto-aukeaksi 14 metrin leveydeltä. Koska puiden kasvattaminen johtoaukealla on kielletty, johtoaukean käytönrajoitus rinnastetaan metsätalousmaalla omistusoikeuden lunastamiseen. Joten johtoaukean ja reunavyöhykkeiden osalta metsämaapohja korvataan omistusoikeudella lunastettavan alueen tapaan täydellä korvauksella. Metsämaapohjan osalta puhtaita maapohjakauppoja ei alueella ilmeisesti ole tehty. Tältä osin lunastus- ja korvaustoimituksissa on yleisesti käytetty ja hyväksytty, että hinnoittelu perustuu tuottoarvomenetelmän käyttöön. Puhtaan metsämaapohjan arvo on mm. Tapion taulukoiden ja maanmittauslaitoksen Arviointi ja Korvaukset - kansion mukaan alle 1000 / ha (< 0,10 /m2). Lisäksi maanmittauslaitoksessa tehdyn tutkimuksen "Virkistyskäytönarviointi 2003" hintaselvityksessä on todettu, että metsäkiinteistöjen kauppahintoihin sisältyy useimmiten myös virkistysarvoa, joka kuuluu maapohjaan metsätalousarvon lisäksi. Määrättyihin metsämaan kohteenkorvauksiin reunavyöhykkeen osalta sisältyy korvaus metsämaan tuottoarvon alenemisesta, johon kuuluu mm. metsänhoitotöiden vaikeutuminen, hukkapuu sekä sähkölinjan aiheuttama tavanomainen tuulivahinko- ja kuivumisalttius reunapuuston osalta. Tavanomaista vaikeammat kohteet tarvittaessa korvataan kuitenkin tapauskohtaisesti haitan- tai vahingonkorvauksena. Taimikot Taimikot ja odotusarvoa sisältävät (ei päätehakkuiset metsät) korvataan kustannusarvon mukaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion taulukoiden mukaan. Rakennusmaa Rakennetun maan tai kaavassa osoitetun rakennusmaan ylitse kulkeva voimansiirtolinja rajoittaa jossakin määrin tontin käyttöä, käyttö ei ole kuitenkaan kokonaan estetty reunavyöhykkeellä tai johtoaukeallakaan. Korkeimman oikeuden antamaa päätöstä tulkiten ja yleisesti hyväksyttyä käytäntöä noudattaen korvausta määrätään entisen reunavyöhykkeen muuttuessa johtoaukeaksi 50 % kohteena olevan rakennuspaikan yksikköhinnasta. Korvausprosenttien perusteluina mainitaan mm. se, että johtoaukeaa ja reunavyöhykettä voi vielä käyttää esim. muutoin rakennuspaikan osana. Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kauppahintarekisterin mukaan Riihimäellä on tehty haja-asutusalueen kiinteistökauppoja vuosina 10/ /2016 yhteensä 8 kpl. Vertailukauppojen tunnusluvut ovat Kokonaismaapinta-alojen keskiarvo (m2): e/m2 e Hintojen keskiarvo: 5,73 Hintojen mediaani: 4,29 Hintojen minimi: 2,01 Hintojen maksimi: 9,89 Hintojen keskihajonta: 3,19

6 Toimitusnumero (13) Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kauppahintarekisterin mukaan Hyvinkäällä on tehty haja-asutusalueen kiinteistökauppoja vuosina 10/ /2016 yhteensä 15 kpl. Vertailukauppojen tunnusluvut ovat Kokonaismaapinta-alojen keskiarvo (m2): e/m2 e Hintojen keskiarvo: 4,64 Hintojen mediaani: 2,76 Hintojen minimi: 0,96 Hintojen maksimi: 22,96 Hintojen keskihajonta: 5,72 Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kauppahintarekisterin mukaan Hausjärvellä on tehty haja-asutusalueen kiinteistökauppoja vuosina 10/ /2016 yhteensä 12 kpl. Vertailukauppojen tunnusluvut ovat Kokonaismaapinta-alojen keskiarvo (m2): e/m2 e Hintojen keskiarvo: 4,23 Hintojen mediaani: 2,00 Hintojen minimi: 0,45 Hintojen maksimi: 12,31 Hintojen keskihajonta: 4,21 Haitan ja vahingonkorvausten arviointi Lunastuslain 35 :n nojalla korvataan sille, jonka omaisuudesta lunastetaan osa, jäljelle jäävän omaisuuden käyttämiselle lunastuksesta (hankkeesta) aiheutuva pysyväisluontoinen haitta. Lain 38 :n nojalla voidaan korvausta vaadittaessa määrätä henkilölle, jolta ei lunasteta omaisuutta, jos hän kärsii lunastuksen (hankkeen) vuoksi merkittävää haittaa tai vahinkoa, josta olisi määrättävä korvaus samoilla perusteilla kuin, jos häneltä olisi lunastettu. Korvaamista on olosuhteisiin katsoen pidettävä kohtuullisena. Lunastuslain 35 :n mukaan on lunastuksen jälkeen jäljelle jäävälle omaisuudelle aiheutuvat haitta korvattava. Voimajohtolinjalunastuksissa yleisimmät haitankorvauslajit ovat reunavyöhykkeen käytönrajoitushaitta metsämailla, sekä pylväshaitta ja kulkuhaitta viljellyillä mailla. Koska kyseessä on vanha voimajohtolinja ei toimituksessa tule käsiteltäväksi pylväshaitta ja kulkuhaitta viljellyillä pelloilla. Haitankorvauksen alaisuuteen tulee ainoastaan reunavyöhykkeellä oleva käytönrajoitushaitta metsämailla sekä myös johto-aukealla tapahtuva puuston ennen aikainen hakkuu. Puuston ennenaikainen hakkuu Puuston ennenaikainen hakkuu johtokadun osalta korvataan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisemien taulukoiden (summa-arvomenetelmän odotusarvolisien) mukaan. Reunavyöhykkeen käytönrajoitushaitta

7 Toimitusnumero (13) Puuston kasvatusrajoituksista johtuen reunavyöhykkeellä metsikön kiertoajan lyheneminen tiettyä valtapituutta vastaavaan ikään pienentää metsän tuottoa sekä tulevina kiertoaikoina että meneillään olevana kiertoaikana. Ennenaikaisesta hakkuusta aiheutuvaa menetystä arvioitaessa puuston oletetaan saavan vapaasti kasvaa keskimäärin metrin valtapituuteen. Tässä toimituksessa lunastustoimikunta totesi, että puuston valtapituus on yli 12 m, jolloin puuston ennenaikainen hakkuu korvataan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisemien taulukoiden (summa-arvomenetelmän odotusarvolisien) mukaan. Hukkaan menneet metsänparannustyöt ym. haitat Hukkaan menneitä metsänparannustöitä ovat esim. ojitus sekä lannoitus. Kun johtoaukea ja reunavyöhykkeet korvataan täyden metsämaan hinnalla, korvaus metsänparannustöistä kuuluu edellä mainittuun korvaukseen. Tapion ja maanmittauslaitoksen ohjeiden mukaan, jos käytönrajoitusalueella on korvattu taimikon menetys, metsän muokkauksesta ei makseta kustannuksenkorvausta, koska taimikon kustannuksenkorvaukseen sisältyy muokkauskustannus. Voimajohto-alueella olevasta rakentamisrajoitusalueesta ei katsota aiheutuvan korvattavaa haittaa olemassa oleville kiinteistöille. Muita korvattavia haittoja ei tästä toimituksesta katsota aiheutuvan. Kohteenkorvaukset Päätetyt lunastuskorvaukset Toimituksen kohde Hähkäsuo - Kuumola voimajohtolinja sijaitsee Hyvinkään kaupungin alueella. Voimassa oleviin kaavoihin sekä olemassa olevaan tilanteeseen perustuen on kohteet arvotettu pelloiksi, metsämaaksi, rakennusmaaksi ja raakamaaksi. Koska kyseessä on voimassa oleva vanha voimajohtolinja on vanhalla linjalla vaikutusta korvauksiin. Metsämaalla korvataan uudella johtoalueella 50 % maapohjasta sekä mahdollinen puuston odotusarvon menetys täysimääräisenä. Odotusarvomaalla korvataan uudella johtoalueella 50 % maapohjasta sekä mahdollinen puuston odotusarvon menetys täysimääräisenä. Raakamaa-alueella ja rakennuspaikoiksi merkityillä alueilla korvataan uudella johtoalueella 50 % maapohjasta, mutta ei mahdollista puuston odotusarvon menetystä. Raakamaakauppojen mediaanihinta on ollut Riihimäen ja Hyvinkään kaupungeissa sekä Hausjärven kunnassa viime vuosina 1,20 /m2-1,80 /m2. Raakamaan neliöhintana lunastustoimikunta on päättänyt käyttää Hyvinkään kaupungin alueilla olevissa kohteissa 1,50 /m2. Haja-asutusrakennuspaikkojen keskiarvohinta on ollut Hyvinkään kaupungin alueella viime vuosina 4,6 /m2. Rakennuspaikkojen neliöhintana lunastustoimikunta on päättänyt käyttää Hyvinkään kaupungin alueella olevissa kohteissa 5,00 /m2. Metsämaan yksikköhinta metsämaalla on: - lehto (L) ja lehtomainen kangas (Lmk): /ha - tuore kangas (Tuok): /ha - kuivahko kangas (Khk): /ha - kitumaa (Km) ja joutomaa (Jm) 160 /ha Yllä oleviin määrättyihin metsämaan kohteenkorvauksiin johtoaukean ja reunavyöhykkeen osalta sisältyy korvaus metsämaan tuottoarvon alenemisesta, johon kuuluu mm. metsänhoitotöiden vaikeutuminen, hukkapuu sekä sähkölinjan aiheuttama tavanomainen tuulivahinko- ja kuivumisalttius reunapuuston osalta. Metsämaan arvoja määrättäessä on otettu huomioon mm. metsäkiinteistöjen sijainti, metsien virkistysarvot ja turvattu maanomistajille ns. täysi korvaus.

8 Toimitusnumero (13) Korvaukset yhteensä 7. Korvausten saajat 8. Jälkikorvaus Selvitys Määrätyt korvaukset ilmenevät yksityiskohtaisesti toimituspöytäkirjaan liitettävästä Korvaukset -asiakirjasta. Lunastuslain 48 :n mukaan toimituksessa määrättävä korvaus on maksettava sille, joka omistaa lunastettavan omaisuuden lunastuksen alkaessa. Asianosaisilla on kuitenkin mahdollisuus esittää selvitys, jonka perusteella korvaus voidaan määrätä maksettavaksi toisinkin. Lunastuslain 71 :n mukaan maanomistajilla on oikeus hakea lisäkorvausta kymmenen vuoden kuluessa lunastuspäätöksen julistamisesta. Jollei lisäkorvauksesta sovita, korvaus on määrättävä vaatimuksen esittäjän hakemuksesta pidettävässä toimituksessa. Määräyksen toimituksen suorittamiseen antaa maanmittaustoimisto. 9. Kompensaatio Lunastuslain 36.1 :n mukaista kompensaatiota ei sovelleta mihinkään tilaan. 10. Oikeudenvalvontakulut Toimitusinsinööri selosti lunastuslain 82 :n säännökset oikeudenvalvontakulujen korvaamisesta. Lunastajan edustaja on ilmoittanut, että lunastaja on valmis maksamaan oikeudenvalvontakuluna ilman eri vaatimusta tai erillistä selvitystä 50 euroa / tilaisuus / tilakokonaisuus. Suuremmat kulut olisi vaadittava ja perusteltava lunastustoimikunnalle. Lunastustoimikunta päätti, että lunastajan on maksettava asianosaisille korvausta näille aiheutuneista oikeudenvalvontakustannuksista 50 euroa / tilaisuus / tilakokonaisuus. Tila 4-71 Heikkilä on kirjallisesti vaatinut erillisiä edunvalvontakuluja korvattavaksi alku- ja jatkokokouksesta, joissa ollut läsnä kuten loppukokouksessa Heikkilä (Salo Jaakko oik.omistajat) Vaatimus Vaadittu; Alkukokous ) tilakohtainen kokouspalkkio 50 e 2) Päivärahavaatimus 19 e 3) Kilometrikorvaus 454 km * 0,43 e/km = 195,22 e Jatkokokous ) tilakohtainen kokouspalkkio 50 e 2) Päivärahavaatimus 19 e 3) Kilometrikorvaus 454 km * 0,43 e/km = 195,22 e Vaatimuksen tehneen tilan osalta hyväksytään alku- ja jatkokokouksesta kohdat 1) ja 3). Kohta 2) hylätään aiheettomana. Päätös Määrätyt edunvalvontakulut;

9 Toimitusnumero (13) Heikkilä alkukokous 245,22 e jatkokokous 245,22 e sekä loppukokouksesta 245,22 (ei erillistä kirjallista vaatimusta) yhteensä 735,66 e Veijola yhteensä 100 e Vaiveron metsätila jatkokokous 50 e yhteensä 150 e Voitto jatkokokous 50 e yhteensä 150 e Jussila yhteensä 50 e Harri Turpeinen (siirtolapuutarha/vuokraoikeus) yhteensä 50 e Pertti Uusipaavalniemi (siirtolapuutarha/vuokraoikeus) yhteensä 50 e Valima Raimo ja Vuokko (siirtolapuutarha/vuokraoikeus) yhteensä 100 e Varpu Lampinen (siirtolapuutarha/vuokraoikeus) jatkokokous 50 e yhteensä 50 e Reijo Tuominen (siirtolapuutarha/vuokraoikeus) yhteensä 50 e Piia Welsby (siirtolapuutarha/vuokraoikeus) yhteensä 50 Olavi Lindroos (Hyvinkään Urheiluratsastajat ry) yhteensä 50 e

10 Toimitusnumero (13) 11. Korvausten maksaminen Toimituksen hakijan Caruna Oyj:n on maksettava tässä toimituksessa määrätyt korvaukset korvausten saajille kolmen kuukauden kuluessa tästä päivästä lukien eli viimeistään Korvausta ei tarvitse suorittaa, jos samalle asianosaiselle maksettavaksi määrätty korvaus ei ylitä 20 euroa. Jos hakija hakee muutosta lunastuspäätökseen, riidanalainen osa korvauksesta saadaan tallettaa aluehallintovirastoon. Lunastajan on viipymättä ilmoitettava korvauksen suorittamisesta Maanmittauslaitokselle ja samalla esitettävä siitä selvitys. Korko ja indeksi Kaikille korvauksille lukuun ottamatta edunvalvontakorvauksia on maksettava kuuden (6) prosentin korko alkaen haltuunottopäivästä maksupäivään. Korvauksen maksamisen viivästyessä sille on maksettava viivästyskorko korkolain mukaan. Lunastuslain 30.3 :n tarkoittama yleisen hintatason muutos haltuunottohetkestä maksupäivään on lainkohdan mukaan otettava huomioon sovittamalla korvaus hintatason nousua vastaavasti. Elinkustannusindeksin (1951:10=100) pisteluku oli haltuunottoajankohtana Tammikuu Viimeisin julkaistu pisteluku lokakuu 2016 on Indeksikorotusta määrätä tehtäväksi kertoimella 1,01. Oikeudenvalvontakustannusten korvaukselle ei määrätä maksettavaksi korkoa eikä indeksikorotusta. Korvausten tallettaminen Korvausta ei ole talletettava aluehallintovirastoon mahdollisen kiinnityksen haltijan saamisen vakuudeksi minkään tilan osalta. 12. Toimituskustannukset Lunastustoimikunta määräsi toimituskustannukset hakijan maksettaviksi. 13. Lunastuspäätös Lunastustoimikunta antoi lunastuslain 50.1 :n mukaisen lunastuspäätöksen, joka käsittää toimituspöytäkirjan ja kartan sekä korvaukset -asiakirjan. Lunastuspäätös sisältää lunastuslupaan kirjatut rajoitukset ja oikeudet: Kiinteistöjen omistajien oikeuksia rajoitetaan seuraavasti: 1) Johtopylväiden rakenteiden väliin ja kolmea (3) metriä lähemmäksi niiden ulkopuolelle ei saa pystyttää minkäänlaisia rakenteita tai laitteita, tavallisia aitoja ja rautatien käytölle tarpeellisia laitteita lukuun ottamatta. 2) Aitoja ei saa kiinnittää pylväisiin eikä tukirakenteisiin. 3) Ojia tai muita kaivauksia ei saa tehdä eikä tieoikeutta perustaa kolmea (3) metriä lähemmäksi pylväiden rakenteita, etäisyys luettuna ojan tai kaivauksen luhistumattomasta reunasta.

11 Toimitusnumero (13) 4) Johtoaukealla kokonaisuudessaan, jonka leveys on 26 metriä, ei saa ilman erityistä lupaa kasvattaa puita eikä rautatiealuetta lukuun ottamatta pitää rakennuksia tai kahta metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita, tavallisia aitoja lukuun ottamatta. Rakennuksia ei saa rautatiealuetta lukuun ottamatta rakentaa 23 metriä lähemmäksi johtoaukean keskiviivaa. 5) Johtoaukean molemmin puolin erotettavilla 10 metrin levyisillä ns. reunavyöhykkeillä kasvava puu saa johtoaukean reunassa olla enintään 10 metriä korkea ja muulla osalla reunavyöhykettä niin paljon sanottua mittaa korkeampi kuin puun etäisyys on johtoaukean reunasta. 6) Johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Johdon omistajalla on seuraavat johdon rakentamisen, käytön, kunnossapidon ja uusimisen vuoksi tarpeelliset oikeudet kiinteistön käyttöön, kuitenkin niin, että rautatieliikennettä ei tarpeettomasti häiritä: 1) Oikeus pystyttää ja pitää johtoaukealla voimansiirtojohto pylväineen, johtimineen sekä voiman- ja tiedonsiirtoon liittyvine laitteineen. 2) Oikeus suorittaa tarpeellisia mittauksia johtoaukealla sekä suorittaa maadoituksia, joista aiheutuvat työnaikaiset vahingot korvataan erikseen maanomistajille. 3) Oikeus pitää johtoaukea vapaana puista, vesoista ja rautatiealuetta lukuun ottamatta muista esineistä, jotka saattavat vaikuttaa häiritsevästi johdon käyttöön ja kunnossapitoon. 4) Oikeus poistaa johtoaukealta rautatiealuetta lukuun ottamatta rakennukset ja muut rakenteet, joiden paikoillaan pysyttämisestä tai sinne pystyttämisestä ei ole erikseen sovittu. 5) Oikeus sopivalla tavalla merkitä johtoaukean rajat, niin että ne ovat helposti havaittavissa. 6) Oikeus merkitä ne reunavyöhykkeillä sekä erityisestä syystä myös johtoalueen ulkopuolella kasvavat puut, jotka mittansa vuoksi voivat olla vaarallisia johdon säilymiselle sekä kaataa tällaiset puut, ellei metsänomistaja itse huolehdi niiden kaatamisesta. Johtoalueen ulkopuolella tapahtuvasta puiden kaatamisesta aiheutuva vahinko korvataan erikseen maanomistajille. 7) Oikeus johdon omistajan lukuun työskenteleville henkilöille jalan tai ajoneuvolla liikkua johtoaukeaa pitkin pylväältä toiselle sekä sitä varten tehdä sinne rautatiealuetta lukuun ottamatta väliaikaisia ajoteitä ja rumpuja, tehdä ja kunnossapitää johtoaukealla olevissa aidoissa tarpeellisia veräjiä ynnä käyttää hyväkseen johtoaukealle johtavia kiinteistölle kuuluvia teitä ja polkuja sekä tarvittaessa muitakin alueita kulkemiseen jalan tai moottorikäyttöisillä taikka muilla työkoneilla ja ajoneuvoilla. 14. Asiakirjojen lähettäminen Toimituspöytäkirja ja toimituskartta laitetaan nähtäville lunastustoimituksen nettisivuille; otteet Korvaukset -asiakirjasta lähetetään asianosaisille 2 viikon kuluessa kokouspäivästä lukien.

12 Toimitusnumero (13) Lisäksi toimitusasiakirjat lähetetään kokonaisuudessaan niille kiinteistöille, jotka ovat niitä erikseen toimitusinsinööriltä pyytäneet. 15. Toimituksen lopettaminen Kun muuta asiaan kuuluvaa ei enää ilmennyt, toimitusinsinööri julisti toimituksen päättyneeksi, ja ilmoitti muutoksenhakuoikeudesta ja muutoksenhaussa noudatettavasta menettelystä.

13 Toimitusnumero (13) Valitusosoitus Tämä valitusosoitus koskee toimitusta , lopettamispäivä Voimansiirtoalueen lunastus Hähkäsuo - Kuumola 110 kv Toimitukseen tai siinä annettuun ratkaisuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeudelta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jona toimitus lopetettiin tai päätös annettiin. Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava puhevallan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään keskiviikkona viraston aukioloaikana. Tässä asiassa toimivaltainen maaoikeus toimii Vantaan käräjäoikeudessa, joka on avoinna virka-aikana klo 8-16:15. käyntiosoite: Kielotie 21, Vantaa postiosoite: PL 194, Vantaa sähköpostiosoite: vantaa.ko(at)oikeus.fi Muutoksenhakuasiakirjat voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä taikka lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköpostina maaoikeuteen. Muutoksenhakuasiakirjat lähetetään lähettäjän vastuulla. Muutoksenhakukirjelmässä on mainittava kaikki seuraavat asiat: toimitus tai muu päätös, jota muutoksenhakemus koskee miltä kohdin toimitukseen tai siinä tehtyyn ratkaisuun haetaan muutosta muutokset, jotka vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan todisteet, jotka aiotaan esittää ja asiat, jotka todisteilla aiotaan näyttää toteen vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, jos valittaja pitää sitä aiheellisena mahdollinen pyyntö perusteluineen asian ratkaisemisesta ilman suullista pääkäsittelyä Muutoksenhakukirjelmässä on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja hänen laillisen edustajansa, asiamiehensä tai avustajansa yhteystiedot sekä postiosoite, johon kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Myös todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot on ilmoitettava. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava maaoikeudelle. Valittajan tai kirjelmän laatijan (jollei valittaja ole laatinut sitä itse) on allekirjoitettava muutoksenhakukirjelmä. Muutoksenhakukirjelmään on liitettävä tämä valitusosoitus tai sen jäljennös ja lisäksi asiakirjat, joihin muutoksenhakukirjelmässä vedotaan ja jotka eivät sisälly muutoksenhaun alaisen toimituksen tai ratkaisun käsittelyn asiakirjoihin. Jos asianosainen laillisen esteen vuoksi tai muusta hyväksyttävästä syystä ei voi määräajassa hakea muutosta, maaoikeus voi asettaa hakemuksesta uuden määräajan muutoksenhaun tekemistä varten. Uutta määräaikaa on pyydettävä kirjallisella hakemuksella, joka on osoitettava maaoikeudelle ja toimitettava ennen muutoksenhakuajan päättymistä maaoikeuteen. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakemuksen perusteesta. Tällöin on noudatettava muutoksenhakukirjelmän laatimisohjeita. Maaoikeus voi kehottaa toimituksen asianosaista antamaan vastauksen muutoksenhakemukseen, jos hakemus koskee asianosaisen oikeutta. Vastaus ja siihen liitetyt asiakirjat annetaan tiedoksi muutoksenhakijalle. Maaoikeus voi kehottaa toimitusinsinööriä antamaan kirjallisen lausuntonsa. Lausunto annetaan tiedoksi pääkäsittelyyn kutsuttavalle asianosaiselle. Jollei asiaa ratkaista ilman pääkäsittelyä, maaoikeuden istunnosta ilmoitetaan kirjeellä, joka annetaan postin kuljetettavaksi tai muulla tavoin toimitetaan asianosaiselle vähintään 14 päivää ennen istuntoa. Jos muutoksenhakija jää pois istunnosta, muutoksenhakemus jätetään sillensä. Muun asianosaisen poissaolo ei estä asian ratkaisemista. Maaoikeus voi suorittaa paikalla katselmuksen. Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 500 euron oikeudenkäyntimaksu. Asianosaisten oikeudenkäyntikuluihin maaoikeudessa sovelletaan riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja koskevia oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä. Toimitusinsinööri: Lasse Ojala

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitusnumero 2015-518572 1(14) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Hikiä - Silmäkeneva 110 kv, Erkylä - Niinistö 110 kv Aika: 19.12.2016 kello 13.00 Paikka: Hausjärven kunnantalon valtuustosali (Keskustie

Lisätiedot

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä.

Toimituksessa ei ollut tarpeen suorittaa tilusjärjestelyjä. Toimitusnumero 2015-518563 1(14) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: Niinistö-Karoliina 110 kv voimajohtolinja Aika: 20.12.2016 kello 10:00 Paikka: Vanha kauppaoppilaitoksen auditorio (osoite; Kalevankatu

Lisätiedot

Maanmittauslaitokselle

Maanmittauslaitokselle 1(5) Maanmittauslaitokselle Yhtiömme tarkoituksena on uusia 110 kv voimansiirtoyhteys noin 48 km:n matkalla Hämeenlinnan ja Valkeakosken kaupungeissa sekä Hattulan kunnassa välillä Vanajan sähköasema -

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2015-515042 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Alueellinen yksityistietoimitus/ Hausjärven (086) lounaisosa Aika: 13.10.2016 kello 10:00 Paikka: Hausjärven kunnantalo, valtuustosali

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

4. Osuudet yhteisiin alueisiin Lohkokiinteistö ei saa osuutta yhteisiin alueisiin, koska emäkiinteistöllä ei niitä ole.

4. Osuudet yhteisiin alueisiin Lohkokiinteistö ei saa osuutta yhteisiin alueisiin, koska emäkiinteistöllä ei niitä ole. Pöytäkirja Toimitusnumero 2018-595976 2(3) Toimituksessa käydään seuraavat rajat: Rajamerkki 15 ja 14 ovat hävinnet kaivauksissa. Rajaa käydään pyykistä 29-15-70-14 kartan osoittamalla tavalla Mäntylä

Lisätiedot

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS 400+110 KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS Alkukokoukset ja haltuunottokatselmukset: 20.8.2019 -> 2019-604436 & 2019-604542 21.8.2019 -> 2019-604541

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.6.2017 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin

Lisätiedot

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen Toimitusnumero 2016-531015 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Aura (19); Useita yksiköitä... Aika: 5.5.2017 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Auran kunnanvirasto valtuustosali

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2017-559156 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 30.11.2017 kello 09.00 Paikka: Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen valtuustosali Kyrö.

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2016-527036 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 8.5.2017 kello 09.00 Paikka: Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi Tehdaskatu 2, Salo Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Tammisaaren luontokeskus, Rantapuistikko, Tammisaari (Raasepori) Metsähallitus Harri Korkeamäki Hans-Erik Nyman

Tammisaaren luontokeskus, Rantapuistikko, Tammisaari (Raasepori) Metsähallitus Harri Korkeamäki Hans-Erik Nyman Toimitusnumero 2016-532655 1(5) Hankeuusjako Kohde: Aika: 29.3.2017 kello 12.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 710-413-1-14 Stor-Jussarö, 710-413-1-25 Gaddarna, 710-413-1-30 Valtionalue,

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-532005 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Loimaa (430); Useita yksiköitä... Aika: 18.1.2017 kello 09:00 Paikka: Loimaan kaupungintalon valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-533025 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta; Pöytyä (636): Useita yksiköitä Aika: 29.11.2016 kello 09.00 Paikka: Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste Toimitusinsinööri: Pekka

Lisätiedot

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja Voimajohtoalueen lunastustoimitus Orimattila - Hikiä 400 + 110 kv voimajohtolinja 03.10.2017, 04.10.2017, 10.10.2017 Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Mäntsälän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 20.9.2018 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-521684 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Koski Tl (284); Useita yksiköitä... Aika: 7.4.2016 kello 09.00 Paikka: Koski Tl:n kunnan valtuussali Koski Tl Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Toimitusinsinööri päätti suorittaa pyydetyn toimituksen.

Toimitusinsinööri päätti suorittaa pyydetyn toimituksen. Toimitusnumero 2018-580160 1(5) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: Yhteinen vesi-alue 753-876-14-0 Kunta: Sipoo Aika: 29.11.2018 kello 10:00 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone (Iso kylätie 18, 04131

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2016-543570 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 27.4.2017 kello 09.00 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, os. Keskustie 2-4, Oitti Toimitusinsinööri: Liisa

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2016-521836 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Alueellinen tietoimitus Hausjärvi, Rutajärven ympäristö Aika: 19.4.2016 kello 11:00 Paikka: Hausjärven kunnantalo, valtuustosali (Keskustie

Lisätiedot

-Harri Korkeamäki, erikoissuunnittelija, Luontopalvelut

-Harri Korkeamäki, erikoissuunnittelija, Luontopalvelut Toimitusnumero 2016-546193 1(6) Suojelualuekiinteistön muodostaminen, loppukokous Kohde: VASKIJÄRVEN LUONNONPUISTO: 503-431-1-127 Ruissaarensuo, 503-457-1-33 Korpi, 503-457-2-43 Kaukosuo II, 503-457-3-31

Lisätiedot

Voimajohtoalueen. lunastustoimitus. Alkukokous ja haltuunotto Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa

Voimajohtoalueen. lunastustoimitus. Alkukokous ja haltuunotto Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa Voimajohtoalueen lunastustoimitus Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa Alkukokous ja haltuunotto 3.7.2019 Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen Toimitusinsinööri Jyrki Puupponen Uskotut miehet: Päivi

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-544424 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Marttila (480); Useita yksiköitä... Aika: 7.3.2017 kello 09.00 Paikka: Marttilan kunnanvirasto valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Rasitetoimitus Tunnukset 91-91- Asemakaava: Tonttijako: Aika: Paikka: Toimitusinsinööri: Toimitusmääräys: Hakijat: Läsnä olleet: XXXXX / pp.kk.vvvv XXXXX / pp.kk.vvvv pp.kk.20vv

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2017-557569 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Liitekartan mukainen alue Tammelan kunnassa Sivutoimitukset: Tieoikeuden/Rasitteen perustaminen: [Useita yksiköitä] Aika: 1.11.2017

Lisätiedot

Liikennevirasto, Merja Rajala, UUD-ELY, valtakirja Koivusalo Lähderinne

Liikennevirasto, Merja Rajala, UUD-ELY, valtakirja Koivusalo Lähderinne Toimitusnumero 2016-523794 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Loviisa-Lahti-Heinola, Rautatiealue 504-871-1-1, Myrskylä Sivutoimitukset: Rajankäynti: 504-871-1-1 Rautatiealue Aika: 20.6.2017

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2017-549376 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Rautasuo, Luutasuo, Komionvuori Aika: 6.11.2017 kello 10:00 Paikka: Lopen kunta, valtuustosali (Yhdystie 5, 12700 Loppi) Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Alueellinen tietoimitus (budj.), Toimitusinsinööri on korjannut pöytäkirjaa, kohta 5.

Alueellinen tietoimitus (budj.), Toimitusinsinööri on korjannut pöytäkirjaa, kohta 5. Toimitusnumero 2017-549857 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.), Toimitusinsinööri on korjannut pöytäkirjaa, kohta 5. Kohde: Kunta; Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 28.9.2017 kello 09.00 Paikka:

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 2.4.2019 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

Hakijan, Väyläviraston puolesta rataisännöitsijä Kai Grönqvist. Paikalla olevat asianosaiset on esitetty pöytäkirjan liitteessä.

Hakijan, Väyläviraston puolesta rataisännöitsijä Kai Grönqvist. Paikalla olevat asianosaiset on esitetty pöytäkirjan liitteessä. Toimitusnumero 2017-548517 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Kerava-Porvoo rautatie, rataosa Olli - Porvoo, Järnvägsområde 638-871-1-5, Porvoo Aika: 18.2.2019 kello 10.00 Paikka: Seuratalo Högbacka

Lisätiedot

Sudenpesänkangas, Evo ja Siperia / Kunnat: Hämeenlinna, Padasjoki ja Asikkala

Sudenpesänkangas, Evo ja Siperia / Kunnat: Hämeenlinna, Padasjoki ja Asikkala Toimitusnumero 2017-552779 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Aika: 24.8.2017 kello 13.00 Sudenpesänkangas, Evo ja Siperia / Kunnat: Hämeenlinna, Padasjoki ja Asikkala Paikka: Kauppakeskus Tuulonen,

Lisätiedot

- Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

- Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-583526 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 19.2.2019 kello 12.00 Paikka: Taivassalon nuorisokoti Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat: - Toimitusvalmistelija

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-531269 1(7) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta; Salo (734); Useita yksiköitä... Aika: 9.12.2016 kello 09.00 Paikka: Salon kaupungintalo, kokoustila Kataja Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-585519 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 30.1.2019 kello 12:00 Paikka: Salon kaupungintalo Valtuustosali Tammi Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-573644 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Pyhäranta1 Aika: 28.6.2018 kello 09.00 Paikka: Rohdaisten koulu (liikuntasali) Rantatie 7 Pyhäranta Toimitusinsinööri: Henri Wilcken

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-575478 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 26.10.2018 kello 09.30 Paikka: Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Käsityöläiskatu 2 Naantali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen.

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen. Toimitusnumero 2007-228546 1(5) Uusjako Kohde: Aika: 7.8.2014 kello 10.00 Alhonkulma-Laihian tilusjärjestelyn toimitusalue Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(7) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.6.2017 kello 9.00 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

Aika: kello 9:30 Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste, kokoushuone: Nekala (osoite: Yliopistonkatu 38, Tampere)

Aika: kello 9:30 Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste, kokoushuone: Nekala (osoite: Yliopistonkatu 38, Tampere) Toimitusnumero 2016-521757 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Aika: 29.3.2017 kello 9:30 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste, kokoushuone: Nekala (osoite:

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Kerava - Sköldvik rautatie, Rautatiealue , Sipoo. Seuratalo Mårsbacka Martinkylässä, os. Mårsbackantie 115, Sipoo

Kerava - Sköldvik rautatie, Rautatiealue , Sipoo. Seuratalo Mårsbacka Martinkylässä, os. Mårsbackantie 115, Sipoo Toimitusnumero 2017-547387 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Aika: 18.2.2019 kello 13.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kerava - Sköldvik rautatie, Rautatiealue 753-871-1-2,

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-596212 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 27.5.2019 kello 09.30 Paikka: Naantalin kaupungintalo Valtuustosali Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

Helvetinjärven kansallispuisto / Kunta: Ruovesi. Ruoveden kunnan valtuustosali, Ruovedentie 30, Ruovesi

Helvetinjärven kansallispuisto / Kunta: Ruovesi. Ruoveden kunnan valtuustosali, Ruovedentie 30, Ruovesi Toimitusnumero 2016-524765 1(6) Hankeuusjako Kohde: Aika: 13.4.2016 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 702-891-1-1 Helvetinjärven kansallispuisto / Kunta: Ruovesi Ruoveden

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2017-548869 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Sivutoimitukset: Tieoikeuden/Rasitteen perustaminen: [Useita yksiköitä] Aika: 30.5.2017 kello 10.00 Paikka: Hausjärven

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-574854 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita kiinteistöjä... Aika: 12.11.2018 kello 9:30 Paikka: Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi Tehdaskatu 2 Salo Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-534611 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie; LAHTI 398 Aika: 13.12.2017 kello 9.30 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, II krs:n iso kokoushuone, Kirkkokatu

Lisätiedot

Toimitusvalmistelijana toimii Nadja Kotimäki. Läsnäolevista asianosaisista on erillinen liite.

Toimitusvalmistelijana toimii Nadja Kotimäki. Läsnäolevista asianosaisista on erillinen liite. Toimitusnumero 2016-543441 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Koski Tl (284); Useita yksiköitä... Aika: 3.5.2017 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Koski Tl kunnanvirasto

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä (YksTL) 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki (KML)

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä (YksTL) 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki (KML) Toimitusnumero 2016-533827 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Humppila (103); useita yksiköitä... Aika: 24.11.2016 kello 09.30 Paikka: Humppilan kunnanviraston valtuustosali, Kisakuja 2,

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-581139 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 25.9.2018 kello 12.00 Paikka: Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-536578 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie; HOLLOLA 98 Aika: 12.12.2017 kello 9.00 Paikka: Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-584615 1(7) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä Aika: 30.1.2019 kello 09.00 Paikka: Salon kaupungintalo Valtuustosali Tammi Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-587547 1(7) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 25.1.2019 kello 09.30 Paikka: Naantalin kaupungintalo Valtuustosali Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-529683 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta : Marttila (480); Useita yksiköitä... Aika: 16.11.2016 kello 09.00 Paikka: Marttilan kunnanvirasto valtuustosali Marttila Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste Lunastustoimitus Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste 4.-5.12.2017 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus,

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2017-546760 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 13.6.2017 kello 09.00 Paikka: Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen valtuustosali Kyrö.

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2016-533939 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 1.12.2016 kello 10.00 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, Keskustie 2-4, Oitti Toimitusinsinööri: Liisa Teppo

Lisätiedot

Lunastustoimitus länsimetroa varten

Lunastustoimitus länsimetroa varten Lunastustoimitus länsimetroa varten Espoossa 9.7.2019 Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Yleistä Maanalaisen tilan omistuksen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan pintakiinteistön omistajalle Ulkopuolinen

Lisätiedot

Kahvila Karvion Uittotupa. Uitontie 1, Karvionkanava. Rasilainen Mikko Olavi Saukonniemi Muut asianosaiset:

Kahvila Karvion Uittotupa. Uitontie 1, Karvionkanava. Rasilainen Mikko Olavi Saukonniemi Muut asianosaiset: Toimitusnumero 2015-499612 1(7) Yksityistietoimitus Kohde: Aika: 9.6.2015 kello 11.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Saukonniemen yksityistie Kunta: Heinävesi Kahvila Karvion Uittotupa. Uitontie

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-575011 1(7) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä Aika: 27.9.2018 kello 09.00 Paikka: Salon kaupungintalo Valtuustosali Tammi Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-589376 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 6.6.2019 kello 09.00 Paikka: Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi Tehdaskatu 2, Salo Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (8) MML 493/03 04/

PÄÄTÖS 1 (8) MML 493/03 04/ PÄÄTÖS 1 (8) HAKIJA HAKEMUS Caruna Oy Caruna Oy on pyytänyt 23.11.2015 ja 26.1.2016 päivätyillä hakemuksilla (hakemusta on täydennetty 27. ja 28.6.2016) Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 5

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-564367 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110kV, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Mäntsälä 505 Aika: 5.12.2017 kello 8.30 Paikka: Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali, Heikinkuja

Lisätiedot

Liesjärven kansallispuisto, useita kiinteistöjä / Kunta: Karkkila, Somero, Tammela. Hämeen luontokeskuksen auditorio, Härkätie 818, Letku

Liesjärven kansallispuisto, useita kiinteistöjä / Kunta: Karkkila, Somero, Tammela. Hämeen luontokeskuksen auditorio, Härkätie 818, Letku Toimitusnumero 2016-524761 1(5) Hankeuusjako Kohde: Aika: 21.4.2016 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Liesjärven kansallispuisto, useita kiinteistöjä / Kunta: Karkkila,

Lisätiedot

SAARISTONMEREN KANSALLISPUISTO, KEMIÖ JA PARAINEN. Niinistösali, Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2 Turku

SAARISTONMEREN KANSALLISPUISTO, KEMIÖ JA PARAINEN. Niinistösali, Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2 Turku Toimitusnumero 2016-532654 1(5) Hankeuusjako Kohde: Aika: 22.2.2017 kello 12.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: SAARISTONMEREN KANSALLISPUISTO, KEMIÖ JA PARAINEN Niinistösali, Valtion

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (10) MML 173/03 04/ Loiste Sähköverkko Oy

PÄÄTÖS 1 (10) MML 173/03 04/ Loiste Sähköverkko Oy PÄÄTÖS 1 (10) HAKIJA HAKEMUS Loiste Sähköverkko Oy Loiste Sähköverkko Oy on pyytänyt 12.1.2016 päivätyllä hakemuksella Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 5 :ssä tarkoitettua lunastuslupaa pysyvien

Lisätiedot

Kunta: Nurmijärvi (543); useita yksiköitä... Aika: kello Nurmijärven kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 2b, Nurmijärvi

Kunta: Nurmijärvi (543); useita yksiköitä... Aika: kello Nurmijärven kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 2b, Nurmijärvi Toimitusnumero 2016-538645 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Nurmijärvi (543); useita yksiköitä... Aika: 6.3.2017 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Nurmijärven kunnanviraston

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-567552 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110 kv, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Hausjärvi 86 Aika: 4.12.2017 kello 8.30 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, valtuustosali,

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusmiehet ovat esteettömiä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2016-529803 1(8) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: 82-403-1-4 RAUTATIE-ALUE, Hattulan (82) rataosuus Sivutoimitukset: Rajankäynti: [Useita yksiköitä] Aika: 12.4.2018 kello 10.00 Paikka:

Lisätiedot

Kohde: Päärata (Helsinki-Tampere), Hyvinkää 106, Tuusulan ja Hyvinkään välinen raja - Hyvinkään AK-alue - Hausjärven raja

Kohde: Päärata (Helsinki-Tampere), Hyvinkää 106, Tuusulan ja Hyvinkään välinen raja - Hyvinkään AK-alue - Hausjärven raja Toimitusnumero 2014-477195 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Päärata (Helsinki-Tampere), Hyvinkää 106, Tuusulan ja Hyvinkään välinen raja - Hyvinkään AK-alue - Hausjärven raja Sivutoimitukset:

Lisätiedot

Kokous on laillinen eikä muutakaan estettä kokoukselle ole olemassa.

Kokous on laillinen eikä muutakaan estettä kokoukselle ole olemassa. Toimitusnumero 2015-495738 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Akaa (20), Useita yksiköitä Aika: 24.4.2015 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste,

Lisätiedot

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus Tilaisuus Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta Esityksen sisältö: Mikä on tienpitäjän

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Lunastustoimituksen aloituskokous 20.9.2018 / Petri Niemi, Metsähallitus Kiinteistökehitys Voimajohtohankkeen taustaa Metsähallitus kehittänyt

Lisätiedot

2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset:

2. Jätetyt korvausvaatimukset Lunastustoimikunnalle on jätetty seuraavat korvausvaatimukset: Toimitusnumero 2016-536578 1(10) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie; HOLLOLA 98 Aika: 27.11.2017 kello 9.00 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, I krs. kokoushuone Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2017-557775 1(7) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä Aika: 15.11.2017 kello 10.00 Paikka: Salon kaupungintalo Valtuustosali Tammi Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

Toimitusvalmistelijana toimii Nadja Kotimäki. Läsnäolevista asianosaisista on erillinen liite.

Toimitusvalmistelijana toimii Nadja Kotimäki. Läsnäolevista asianosaisista on erillinen liite. Toimitusnumero 2016-539737 1(7) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta; Koski Tl (284); Useita yksiköitä... Aika: 19.1.2017 kello 09:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Koski Tl kunnan valtuustosali

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (8) MML 516/03 04/

PÄÄTÖS 1 (8) MML 516/03 04/ PÄÄTÖS 1 (8) HAKIJA Caruna Oy HAKEMUS Hakija on pyytänyt 19.1.2017 päivätyllä hakemuksella Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 5 :ssä tarkoitettua lunastuslupaa pysyvien käyttöoikeuksien lunastamiseen

Lisätiedot

Toimitusvalmistelijana toimii Nadja Kotimäki. Läsnäolevista asianosaisista on erillinen liite.

Toimitusvalmistelijana toimii Nadja Kotimäki. Läsnäolevista asianosaisista on erillinen liite. Toimitusnumero 2017-552818 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Koski Tl (284); Useita yksiköitä... Aika: 28.8.2017 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Koski Tl kunnanviraston

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Valitus Leiklahden tiekunnan vuosikokouksesta 3. 2 Ajankohtaista yksityistielain uudistuksesta 4

Sisällysluettelo. 1 Valitus Leiklahden tiekunnan vuosikokouksesta 3. 2 Ajankohtaista yksityistielain uudistuksesta 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto 28.06.2018 Sisällysluettelo Sivu 1 Valitus Leiklahden tiekunnan vuosikokouksesta 3 2 Ajankohtaista yksityistielain uudistuksesta 4

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous 29.8.2018, Nurmijärvi Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista

Lisätiedot