Näin etenee voimajohtohanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näin etenee voimajohtohanke"

Transkriptio

1 Näin etenee voimajohtohanke

2 2

3 Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskunta toimii sähköllä. Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta Suomessa. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingridin hallitsemaan Suomen kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin kilometriä, yli sata sähköasemaa sekä sähköjärjestelmän vakavissa häiriötilanteissa tarvittavia varavoimalaitoksia. Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä nyt ja tulevaisuudessa. Osallistumme EU:n yhteisiin ilmasto- ja energiatalkoisiin vahvistamalla kantaverkkoa uusien energiaratkaisujen mukaisesti. 3 Suunnitelmissamme on rakentaa vuoteen 2020 mennessä lähes kilometriä uusia voimajohtoja ja kolmisenkymmentä sähköasemaa. Näin olemme mukana kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa ja jokaisen suomalaisen hyvinvointia. Edistämme sähkömarkkinoiden toimivuutta. Tehokkaasti toimivat yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat, joihin sidosryhmät luottavat, ovat myös kuluttajan etu. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko Pohjakartta Karttakeskus Oy Lupa L9505/12

4 4

5 Fingridin vastuulla on Suomen sähköjärjestelmän toimivuus Fingridillä on vastuu sähköjärjestelmän toimivuudesta koko maan tasolla. Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito kuuluvat perustehtäviimme. Verkon käyttövarmuuden on oltava hyvä, koska häiriöt siinä tuntuisivat pahimmillaan koko maassa. Pidämme kantaverkon kunnossa ja rakennamme uutta verkkoa yhteiskunnan tulevia tarpeita varten. Uuden voimajohdon suunnittelu ja rakentaminen on lailla säädelty monivaiheinen prosessi, jossa taloudellisten ja teknisten seikkojen lisäksi otetaan huomioon maankäyttö- ja ympäristönäkökohdat. Maanomistajilla ja muilla sidosryhmillä on monta mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa voimajohtohankkeeseen. Maanomistajien toiveita kuunnellaan Maanomistajat ovat Fingridille tärkeä sidosryhmä, jonka mielipiteitä toivomme kuulevamme johtohankkeen eri vaiheissa. Haluamme pitää naapuruussuhteet kunnossa ja teemme parhaamme, että asiat sujuisivat kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman hyvin. Jo voimajohtohankkeen esisuunnitteluvaiheessa etsitään teknisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joissa pyritään minimoimaan maanomistajien kannalta haitalliset vaikutukset. Voimajohtoreittien suunnittelussa hyödynnetään maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti ensisijaisesti nykyisiä johtokäytäviä. Lähes kaikki kantaverkon uudet voimajohdot (85 90 prosenttia) rakennetaankin nykyiseen maastokäytävään tai sen rinnalle, jolloin johtoalue levenee vähemmän kuin täysin uuteen maastokäytävään rakennettaessa. Kun uusi voimajohto rakennetaan nykyisen maastokäytävän yhteyteen, asutuksen läheisyyttä ei kokonaan voida välttää. Toimiva vuoropuhelu maanomistajien kanssa on tällöin tärkeää. Voimajohtoalueen lunastamista ja voimajohdon rakentamista säätelevät mm. seuraavat lait: Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Sähkömarkkinalaki ja -asetus Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus Muinaismuistolaki Luonnonsuojelulaki ja -asetus Maanomistajilla ja muilla sidosryhmillä on monta mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa voimajohtohankkeeseen. 5

6 6 Fingrid esitteli uutta, ydinvoiman lisärakentamiseen liittyvää voimajohtohanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa yleisötilaisuudessa Mynämäellä tammikuussa 2012.

7 YVA-menettely selvittää ympäristövaikutukset Kaikkiin 220 ja 400 kilovoltin voimajohtohankkeisiin, joissa voimajohdon pituus on yli 15 kilometriä, sovelletaan lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). Alle 220 kilovoltin hankkeissa päätöksen YVA-menettelyn tarpeellisuudesta tekee alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). YVA-menettelyllä selvitetään voimajohtohankkeen aiheuttamat välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset. Tavoitteena on saada ympäristöasiat mahdollisimman varhain mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon taloudellisten ja teknisten näkökohtien rinnalle. YVA-menettelyn myötä maanomistajat ja muut sidosryhmät myös saavat tietoa sekä voivat osallistua ja vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekoa varten. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon voimajohtoreitin valinnassa. Ne liitetään mukaan voimajohdon rakentamis- ja lunastuslupahakemuksiin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen eri vaihtoehdot ja vaikutukset seuraaviin asioihin: ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys maaperä, vedet, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus yhdyskuntarakenne, rakennukset, maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriperintö luonnonvarojen hyödyntäminen sekä näiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet. YVA-MENETTELYN VAIHEET Arviointiohjelma YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan arviointiohjelma, joka on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä voimajohtoreittejä tarkastellaan ja miten ympäristövaikutukset selvitetään. Yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus kuuluttaa arviointiohjelman nähtävilläolosta hankealueen kunnissa. Ohjelmasta voi nähtävilläoloaikana esittää mielipiteitä yhteysviranomaiselle. Maanomistajille ja kaikille hankkeesta kiinnostuneille järjestetään myös avoimia yleisötilaisuuksia, joissa esitellään hanketta ja arviointiohjelmaa. Nähtävilläolon päätyttyä yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus kokoaa ohjelmasta annetut viranomaislausunnot ja mielipiteet sekä antaa näiden perusteella oman lausuntonsa Fingridille arviointiselostuksen laatimiseksi. Arviointiselostus Arviointityön tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jossa keskeistä on vaihtoehtojen vertailu ja niiden toteuttamiskelpoisuuden arviointi. Arviointiselostuksessa esitetään suunnitelma myös siitä, miten ympäristövaikutuksia tullaan myöhemmin seuraamaan. Arviointiselostuksesta tiedotetaan samalla tavoin kuin arviointiohjelmasta, ja sen esittelemiseksi järjestetään yleisötilaisuuksia. Myös arviointiselostuksesta voidaan esittää mielipiteitä sen nähtävilläolon aikana. Yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus kokoaa nämä mielipiteet ja viranomaisten lausunnot sekä antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksesta. YVA-menettely päättyy tähän. YVA-menettelyyn kuluu yleensä aikaa vuodesta puoleentoista vuotta. Sen tuottama tieto ympäristövaikutuksista on mukana päätöksenteossa, kun valitaan jatkosuunnitteluun etenevä voimajohtoreitti. 7

8 Valittu voimajohtoreitti etenee tarkempaan suunnitteluun 8 YVA-menettelyn jälkeen Fingrid hakee Energiamarkkinavirastolta sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa. Rakentamisluvalla vahvistetaan hankkeen tarpeellisuus sähkön siirron turvaamiseksi. Lupa ei anna oikeutta rakentaa voimajohtoa eikä ota kantaa voimajohdon reittiin. Valitun johtoreitin maastotutkimuksia varten paikalliselta maanmittaustoimistolta haetaan tutkimuslupaa, joka antaa Fingridille oikeuden tutkia johtoreittiä. Maastotutkimuksista ilmoitetaan kaikille maanomistajille seitsemän vuorokautta ennen niiden alkamista. Tarvittaessa tutkimuksia voidaan käynnistää jo YVA-menettelyn aikana. Mahdolliset tutkimusaikaiset vahingot korvataan. Maastotutkimusten perusteella suunnitellaan lopullinen johtoreitti ja pylväspaikkojen sijainnit, jotka merkitään maastoon. Tässä vaiheessa maanomistaja voi halutessaan vielä esittää harkittavaksi omia näkemyksiään voimajohtopylväiden sijoittamisesta.

9 Voimajohtohankkeen eteneminen SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN LUVITUSPROSESSI Alustava reittisuunnittelu Reittivaihtoehtojen alustava suunnittelu Ympäristövaikutusten tunnistaminen Vaihtoehtojen karsinta Toteutettavan reittivaihtoehdon valinta ja päätös tarkemman suunnittelun aloittamisesta Yleissuunnittelu Maastotutkimukset Pylväiden sijoitussuunnittelu Haittojen torjunta ja lieventäminen Rakennesuunnittelu Investointipäätös Rakentamisvaihe Puuston poisto Rakentaminen Rakentamisen aikaisten vahinkojen korjaaminen tai korvaaminen Luovutustarkastus Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) YVA-ohjelma - yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostus - yhteysviranomaisen lausunto Tutkimuslupa maanmittaustoimisto Hankelupa Johdon tarpeellisuuden käsittely Energiavirasto Lunastusmenettely Lunastuslupapäätös valtioneuvosto Ennakkohaltuunottopäätös lunastustoimikunta Loppukatselmus Korvausasiat lunastustoimikunta 9 Voimajohtohankkeen kesto kaikkine vaiheineen on noin 5 8 vuotta.

10 10 Maastokatselmus on lunastusmenettelyn tärkeä vaihe. Lunastustoimikunnan ja voimajohdon rakennuttajan lisäksi katselmukseen osallistuvat maanomistajat sekä tarvittaessa myös muut asianosaiset. Käyttöoikeus alueisiin lunastusmenettelyllä Lunastuslupahakemus Ennen lunastusluvan hakemista Fingrid pyrkii saamaan asianosaisilta etukäteen suostumuksen voimajohtoreitille. Johtoalueen lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemuksen käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriö pyytää tarvittavat lausunnot viranomaisilta, kunnilta sekä niiltä asianosaisilta, jotka eivät ole antaneet suostumustaan. Vaihtoehtoisesti asianosaisten kuuleminen voidaan toteuttaa myös lunastuslain mukaisesti järjestetyssä kuulemiskokouksessa. Saatuaan kaikki lausunnot ministeriö pyytää niistä vastineen Fingridiltä. Lunastuslupa Lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvan myöntää valtioneuvosto, ja siitä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lunastusluvan käsittely kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen. Jos asianosaiset ovat sopineet voimajohdon paikasta tai kyseessä on lunastus, jolla on vain vähän merkitystä, voidaan käyttää kevennettyä lunastuslu-

11 pamenettelyä. Tällöin lunastuslupaa koskevan hakemuksen ratkaisee maanmittaustoimisto. Menettelyä sovelletaan esimerkiksi voimansiirtolinjojen muutosja uusimistöiden yhteydessä tarvittaviin käyttöoikeuden muutoksiin. Lunastustoimitus Valtioneuvoston päätös lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvasta toimitetaan paikalliseen maanmittaustoimistoon, jossa lunastustoimitus saatetaan vireille. Lunastustoimituksessa tehdyt päätökset ovat perusta Fingridille myönnettävälle johtoalueen käyttöoikeudelle, joka mahdollistaa voimajohdon rakentamisen, käytön ja kunnossapidon. Voimajohtojen alle jäävät maa-alueet ja muu omaisuus pysyvät maanomistajan omistuksessa. Alkukokous Lunastustoimituksen ensimmäisestä kokouksesta tiedotetaan asianosaisille kutsukirjeellä. Alkukokouksessa selostetaan toimituksen tarkoitusta ja sen aikana tehtäviä toimenpiteitä sekä annetaan tietoja korvausmenettelystä ja korvausten maksamisesta. Voimajohdon rakentaja kertoo johdon rakentamisesta ja sen aikataulusta. Tämän perusteella voidaan sopia lunastustoimituksen jatkomenettelystä. Alkukokouksessa käsitellään myös ennakkokorvausasiat. Ennakkokorvaus Lunastustoimikunta voi määrätä maksettavaksi ennakkokorvauksia haltuunotetusta omaisuudesta. Ennakkokorvauksen suuruus on 75 prosenttia likimäärin arvioidusta lopullisesta korvauksesta. Ennakkokorvauksia käsitellään vain vaadittaessa. Vaatimus voidaan esittää alkukokouksessa. Lunastustoimikunnan ennakkokorvauksia koskevasta päätöksestä ei ole valitusoikeutta. Ennakkokorvaukset maksetaan kolmen kuukauden kuluessa niiden määräämisestä. Jatkokokous ja maastokatselmus Korvaukset voidaan määrittää vasta voimajohdon valmistuttua. Sitä ennen maanomistajalle varataan tilaisuus esittää korvausvaatimuksensa menetyksistä lunastustoimikunnalle joko kirjallisesti tai suullisesti. Jatkokokouksessa sovitaan korvausvaatimusten jättöajasta ja maastokatselmuksen ajankohdasta. Maastokatselmuksessa lunastustoimikunnalla on käytössään maanomistajien esittämät korvausvaatimukset, alueesta laaditut kartat ja muut toimitusasiakirjat. Katselmukseen osallistuvat lunastustoimikunnan lisäksi yleensä voimajohdon rakentajan edustaja sekä ne maanomistajat ja asianosaiset, jotka katsovat läsnäolonsa tarpeelliseksi. Korvausten saamiseksi ei ole välttämätöntä tehdä vaatimusta, sillä lunastustoimikunta määrää korvaukset viran puolesta. Sellaisista menetyksistä, joita lunastustoimikunnan ei voi olettaa muuten havaitsevan, on syytä esittää korvausvaatimus. Näin etenkin silloin, kun menetys koskee muuta kuin maapohjaa ja puustoa. Loppukokous ja korvausten maksaminen Loppukokouksessa lunastustoimikunta antaa korvauspäätöksen perusteluineen. Korvaukset on maksettava kolmen kuukauden kuluessa toimituksen lopettamisesta. Korvauksille maksetaan 6 prosentin vuotuinen korko haltuunotosta lukien. Korvausten saanti kestää yleensä noin vuoden voimajohdon valmistumisesta. 11

12 Lunastustoimitus ja korvauskäsittely LUNASTUSTOIMITUS (lunastustoimikunta) 12 Alkukokous Päätös ennakkokorvauksista ja ennakkohaltuunotosta Johtoalueen puuston raivaus JOHDON RAKENTAMINEN Jatkokokous (kun johto on valmis) Rakentamisen aikaisten vahinkojen korjaaminen tai korvaaminen Korvausvaatimusten esittäminen Maastokatselmus Lunastajan vastine korvausvaatimuksista Loppukokous Korvauspäätösten esittäminen Lunastuskorvausten maksaminen

13 Taloudelliset menetykset korvataan Maanomistajalla on oikeus saada täysi korvaus voimajohtohankkeen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Lunastuskorvauksista päättää lunastustoimikunta, jota johtaa Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva toimitusinsinööri. Muina jäseninä toimikunnassa on kaksi kunnanvaltuuston nimeämää uskottua miestä. Uuraisten koulukeskukseen kokoontunut yleisö sai tietoa Fingridin Keski- Suomen ja Oulujoen välille suunnittelemasta voimajohtohankkeesta. Fingridin edustaja ei kuulu lunastustoimikuntaan eikä ole päättämässä korvauksista. Korvausta määrätessään lunastustoimikunta pyrkii arvioimaan, kuinka paljon voimajohto häiritsee alueen nykyistä tai tiedossa olevaa suunniteltua maankäyttöä. 13 Maksettavat korvaukset Lunastuslain mukainen täysi korvaus muodostuu kohteen-, vahingon- ja haitankorvauksesta: Kohteesta Vahingosta Haitasta johtoaukean maapohja reunavyöhykkeen maapohja pylväsalat rakennukset rakennelmat muut puuston ennenaikainen hakkuu taimikon menetys sadon menetys tuulenkaadot muut pylväshaitta kulkuhaitta pirstoutumishaitta muut + + = täysi Lunastuslain mukainen korvaus Korvauksille maksetaan 6 prosentin vuotuinen korko haltuunotosta lukien. Välttämättömät lunastustoimituksessa oikeudenvalvonnasta aiheutuneet kulut korvataan vaatimuksen ja lunastustoimikunnan harkinnan perusteella. Hankkeissa, joissa tarvitaan maa-alueita uutta voimajohtoa varten, Fingrid pyrkii useimmiten saamaan maanomistajilta etukäteen suostumuksen voimajohtoreitille. Tästä suostumuksesta yhtiö maksaa erityiskorvauksen (10 15 prosenttia lunastuskorvauksesta) lopullisen lunastuskorvauksen lisäksi.

14 20 m 20 m 20 m 10 m 10 m 14 Reunavyöhyke Johtoaukea Johtoalue / Rakennuskieltoalue 110 kv johdon johtoaukean leveys on yleensä metriä. 220 kv johdon johtoaukean leveys on yleensä metriä. 400 kv johdon johtoaukean leveys on yleensä metriä. Reunavyöhyke Reunavyöhykkeen leveys on johdon molemmin puolin 10 metriä, aina yhteensä 20 metriä. Johtoalueen muodostavat johtoaukea sekä johtoaukean molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet, joissa puiden kasvukorkeus on rajoitettu, jotta puu mahdollisesti kaatuessaan ei yllä johtoon. Rakentamisvaiheen järjestelyistä sovitaan maanomistajien kanssa Voimajohdon rakentaminen alkaa perustuksen kaivamisesta ja päättyy johdon maadoitustöiden yhteydessä tehtävään pylväspaikkojen loppusiivoukseen ja ojien aukaisuun. Näiden väliin mahtuu lukuisia työvaiheita, jotka kaikki on tehtävä täsmällisesti, kestävästi ja turvallisesti. Rakentamisvaiheessa maanomistajien kanssa sovitaan johtoalueelta hakattavan puuston poisto- ja myyntitavasta, yksityisteiden käytöstä sekä rakennustöistä aiheutuvien vahinkojen korjaamisesta ja korvaamisesta. Puuston poisto ja käsittely Puuston omistajana maanomistaja päättää, miten puun korjuu ja myynti järjestetään. Yhteishakkuu on usein osoittautunut puun myynnin kannalta taloudelliseksi vaihtoehdoksi. Fingrid sopii maanomistajan kanssa menettelytavasta. Ennen puuston poistoa arvioidaan sen tunnusluvut: metsätyyppi, ikä, puulaji, kehitysluokka ja tiheys. Näiden tietojen perusteella lunastustoimituksessa arvioidaan ja korvataan puuston ennenaikaisesta hakkuusta ja taimikon menetyksestä aiheutuva vahinko. Yksityistiet Yksityisteiden käytöstä rakentamisen aikana sovitaan erikseen. Tarvittaessa järjestetään tiekatselmukset ulkopuolisen asiantuntijan läsnäollessa. Tilusjärjestelyt Voimajohdon rakentaminen voi pirstoa tiluksia haitallisesti. Viljelmästä tai metsästä voi jäädä voimajohdon toiselle puolelle kaistaleita, joiden käyttö on kiinteistön kannalta hankalaa. Haitan poistamiseksi lunastustoimituksessa voidaan tehdä tilusvaihtoja

15 Fingrid avasi keväällä 2011 verkkosivuillaan karttapalautepalvelun helpottamaan ja nopeuttamaan maanomistajien yhteydenottoja. Uusi palvelu herätti kiinnostusta muun muassa Farmari näyttelyssä. 15 tai siirtää tiluksia kiinteistöstä toiseen korvausta vastaan. Työnaikaiset vahingot Rakennustöiden aikana pyritään välttämään vahinkojen aiheuttamista. Varovaisuudesta huolimatta vahinkoja voi kuitenkin aiheutua esimerkiksi ojille, teille, pelloille tai puustolle. Fingridin valtuuttama urakoitsija korjaa tai korvaa havaitsemansa tai maanomistajan ilmoittamat johdon rakentamistöistä aiheutuvat vahingot suoraan maanomistajalle. Jos sopimukseen ei päästä, erimielisyydet käsitellään lunastustoimituksessa. Anna palautetta vaivattomasti verkkosivujemme kautta! Meneillään olevista voimajohtohankkeista voi antaa palautetta verkossa karttapalautepalvelun kautta osoitteessa Palvelussa on esitetty karttapohjalla kantaverkon kaikki sähköasemat, voimajohdot ja pylväspaikat. Kartalle saa näkyviin myös lähitulevaisuuden johtoalueraivaukset. Palvelun avulla voi jättää kartalle kohdistettuja palautteita ja toimenpidepyyntöjä Fingridille sekä pyytää lausuntoja luvanvaraisiin hankkeisiin. Käsittelemme yhteydenotot luottamuksellisesti. LISÄTIETOJA (YVA-menettely) (lunastusmenettely) Fingridin esitteet: Naapurina voimajohto Pidetään huolta linjoista Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät (Tampereen teknillinen yliopisto)

16 Fingrid välittää. Varmasti. FINGRID OYJ Läkkisepäntie 21, PL 530, Helsinki Puhelin Faksi

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi - Oulujoki 2011 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS. 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS. 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi Oulujoki 2012 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö,

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA. 400 kv johtohankkeessa. HYVINKÄÄ - HIKIÄ(Hausjärvi)

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA. 400 kv johtohankkeessa. HYVINKÄÄ - HIKIÄ(Hausjärvi) Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kv johtohankkeessa HYVINKÄÄ - HIKIÄ(Hausjärvi) 2007 YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt: Johtoreittiasiantuntija Hannu Ylönen ja Ympäristöyksikön

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 400 kv johtohankkeesta LOVIISA HIKIÄ (HAUSJÄRVI) TIIVISTELMÄ Hankkeen perustelut ja kuvaus Eduskunta vahvisti 24.5.2002 valtioneuvoston tammikuussa 2002 tekemän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Fingrid välittää. Varmasti.

Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 2/2008. Sähköä Suomelle häiriöittä sivu 4. Voimajohto ja pihapuut sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 2/2008. Sähköä Suomelle häiriöittä sivu 4. Voimajohto ja pihapuut sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 2/2008 Sähköä Suomelle häiriöittä sivu 4 Voimajohto ja pihapuut sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 11. vuosikerta 2/2008 Toimitus Puhelin: 030 395 5153. Telekopio:

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla V a l t i o n e u v o s t o n päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki)

Lisätiedot

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT HUHTIKUU 2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raahen itäiset tuulivoimapuistot I ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 16X161236.D001 Kesäkuu 2013 UPM-KYMMENE OYJ Kokkosuon tuulivoimahanke Kokkosuon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma Kokkosuon tuulivoimahanke COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta.

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta. Diaarinumero Varsinais-Suomi 20.3..2012 VARELY/26/07.04/2011 Fingrid Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT... 3 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT... 3 1.2 YHTEYSTIEDOT... 3 2 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OHJE 19.4.2004 110 KV SÄHKÖJOHDON RAKENTAMISLUPA - NEUVOTTELUMENETTELY JA YMPÄRISTÖSELVITYS

OHJE 19.4.2004 110 KV SÄHKÖJOHDON RAKENTAMISLUPA - NEUVOTTELUMENETTELY JA YMPÄRISTÖSELVITYS OHJE 19.4.2004 110 KV SÄHKÖJOHDON RAKENTAMISLUPA - NEUVOTTELUMENETTELY JA YMPÄRISTÖSELVITYS OHJE 2(6) SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 2 1. LÄHTÖKOHDAT 3 2. SÄHKÖMARKKINALAIN ASETTAMAT VAATIMUKSET VERKON KEHITTÄMISELLE

Lisätiedot

Naapurina voimajohto

Naapurina voimajohto Naapurina voimajohto Sisällys Fingrid lyhyesti 2 3 Fingrid lyhyesti 4 Pysytään hyvissä väleissä Fingridillä käyttöoikeus johtoalueisiin Maanomistajalle korvaus johtoalueen käytöstä Jykevä mutta hyödyllinen

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 1 Ympäristövaikutusten ARVIOINTISELOSTUS 400 kv voimajohtohankkeessa Vantaa - Helsinki LÄNSISALMI - VUOSAARI 2007 2 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 400 kv

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013 VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Marraskuu 2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu

KANTAVERKKO KEHITTYY. Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla. Peltopylväs helpottaa maanviljelyä. Pohjanmaan verkko uudistuu Fingrid Oyj:n lehti 2/2011 KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys loppusuoralla 8 Peltopylväs helpottaa maanviljelyä 12 Pohjanmaan verkko uudistuu Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n

Lisätiedot

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa: YVA-konsultti: 12.1.2015 1510015514 ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma Siikajoen

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja 1/2009 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Helsinki 2009 ISSN 1456-9442 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto WPD FINLAND OY METSÄHALLITUS LAATUMAA MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Huhtikuu 2010 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ OLO HANKKEEN TAHOT Yhteystiedot: Arviointiselostus on nähtävillä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 16X172206 20.12.2013 KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Ilmatar Hamina Oy Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) 18.12.2012 82144070 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot