Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen"

Transkriptio

1 Näin hoidan Marko Sorvaniemi Masennustila on yleisin vanhuusiän psykiatrinen sairaus. Vanhuusiän masennustilan diagnostiset kriteerit ovat samat kuin työikäisillä. on tehokasta yhtä hyvin akuutin kuin jatko- ja estohoitovaiheen aikana. Suositeltavimpia valmisteita ovat serotoniiniselektiiviset masennuslääkkeet. Useita muitakin vaihtoehtoja on tarjolla, uusia ja vanhoja. Poikkeavat lääkevasteet, haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa aiheuttavat käytännön pulmia vanhuksen masennusta hoidettaessa. Lääkitys aloitetaan pienellä annoksella, sitä suurennetaan hitaasti, ja vastetta maltetaan odottaa pitemmän aikaa. Hyvään lääkehoitoon kuuluu aina psykososiaalinen hoito. Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen sairaus. Suomen väestöstä 15 % on yli 65-vuotiaita ja heistä % kärsii haittaavista masennusoireista. Laitoshoidossa vanhuusiän masennustilojen esiintyvyys on 2 3-kertainen. Vanhuksen masennuksen riskitekijät ovat varsin samankaltaiset kuin nuoremmilla: naissukupuoli, aiemmat masennusjaksot, oheissairaudet, sukurasite, yksin jääminen, sosiaalisen tuen puute ja taloudelliset vaikeudet (Rotschild 1996). Ennen 50 vuoden ikää podettu masennustila altistaa paitsi myöhemmän iän alakulolle myös muulle sairastuvuudelle ja ennenaikaiselle kuolemalle (Walker ja Katona 1997, Vaillant ja Mukamal 2001). Milloin ja miksi masennuslääkitys? Toimintakykyä heikentävä tai kärsimystä aiheuttava masennustila vaatii hoitoa. Vanhuksen masennustilan diagnostiset kriteerit ovat samat kuin työikäisellä. Oirekuvassa korostuvat usein ruumiilliset vaivat, kognitiiviset häiriöt, tuskaisuus ja itsetuhoisuus. Hoitamatta jättämiseen on vaikea löytää järkiperusteluita. Erityisen pulmallista on lääkehoidosta pidättäytyminen tai tehottomien annosten käyttö haittavaikutusten pelon takia tai siksi, että masennusta pidetään vanhuksen elämäntilanteeseen nähden ymmärrettävänä. Masennuslääkitys tehoaa vanhuksen masennustilaan (Wilson ym. 2001). Optimioloissa kliinisesti hyödyllinen vasteosuus akuutti- ja jatkohoidon vaiheessa masennuslääkettä saaneilla on vaihdellut välillä %; lumelääkettä saaneilla osuus on ollut % (Futterman ym. 1995). Estohoidonkin tehosta on kertynyt näyttöä. Toistuvaa masennusta potevista vanhuksista, joiden hoidossa yhdistettiin nortriptyliini ja ajankohtaisiin ihmissuhdepulmiin painottuva psykoterapia, sairastui uudelleen kolmen vuoden seurannassa 20 %, lumelääkeryhmässä peräti 90 % (Reynolds ym. 1999). Ennen masennuslääkityksen aloittamista Onnellinen ikääntyminen edellyttänee persoonallisuuden myönteisten piirteiden säilymistä tai syntymistä. Vanhuksen kyky sietää ja tarkastella asioita ja ilmiöitä monipuolisesti sekä kyky säädellä tunnetiloja auttavat sopeutumaan. Se on yhteydessä hyväksi koettuun elämänlaatuun Duodecim 2002;118:

2 (Alexopoulos 2001). Ikä lisää kuitenkin paitsi kokemusta myös vaivoja. Nykyään vanhuksia kuultaneen enemmän heidän vaivojensa kuin heidän kokemuksensa vuoksi. Arkinen omien tai puolison vanhempien ja isovanhempien tapaaminen koetaan usein piinalliseksi. Suku tarjoaa sukupolville aiempaa vähemmän yhteisöllisyyttä. Työikäisen tärkeimmät ihmissuhteet syntyvät opiskelun, työn ja harrastusten kautta. Lapsetkin menettävät yhteyden ymmärtää ikääntymistä, elämänkaarta syntymästä kuolemaan. Vanhus kokee jäävänsä ja jää yksin. Masennuslääkitystä aloittaessaan lääkärin on välttämätön ymmärtää vanhuksen elämänkaarta ja ajankohtaista elämäntilannetta, persoonallisuuden piirteitä sekä käsityksiä terveydestä, sairaudesta ja sen hoidosta. Hyvään lääkehoitoon kuuluu poikkeuksetta myös psykososiaalinen hoito. Lääkeaineiden imeytyminen ruoansulatuskanavasta hidastuu ikääntyessä. Rasvaliukoisten lääkeaineiden jakautumistila kasvaa, koska rasvakudoksen suhteellinen osuus lisääntyy. Pitoisuudet jäävät pienemmiksi, mutta vaikutusaika pitenee. Lääkeaineiden hajoaminen maksassa hidastuu, ja maksan kautta kulkeva veren virtaus vähenee. Erittyminen munuaisten kautta hidastuu selvästi. Ikääntyminen saa aikaan myös määrällisiä ja laadullisia reseptorimuutoksia sekä hermoverkon tiedonkulun häiriöitä (Alexopoulos 2001). Muutokset yleensä suurentavat lääkeainepitoisuutta ja lääkevaikutusta. Vasteen yksilölliset erot korostuvat ja voivat poiketa odotetusta. Masennuslääkkeen valinta ja käytön aloitus Suomessa on nykyään käytössä useita eri tavoin vaikuttavia masennuslääkeryhmiä. Tehoerot ryhmien välillä ja sisällä ovat varsin vähäiset, joskin vanhuksilla asiaa on tutkittu osin puutteellisesti. Masennuslääkkeen valinta perustuu pitkälti haittavaikutusten välttämiseen. Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät sopivat parhaiten vanhuksen masennustilan lääkehoitoon. Uusien ja toisen polven masennuslääkkeiden ryhmästä löytyy hyviä vaihtoehtoja. Trisykliset masennuslääkkeet ovat jääneet toisen tai jopa kolmannen linjan lääkkeiksi (Wilson ym. 2001). Taulukossa on valikoima vanhuusiän masennuksen hoitoon soveltuvia lääkkeitä. Siinä on esitetty myös suositellut aloitus- ja ylläpitoannokset, suuntaa antavat pitoisuusalueet sekä nimenomaan vanhusten hoidossa ilmenneet yleisimmät haittavaikutukset. Aloitusannosta suurennetaan asteittain viikon välein, kunnes päästään ylläpitoalueelle. Vastetta on odotettava työikäisiin verrattuna pidempään eli vähintään 6 8 viikkoa. Ellei vastetta ilmene tai haittavaikutukset ovat huomattavia, vaihdetaan lääkeryhmää. Yksilölliset pitoisuusvaihtelut voivat olla jopa monikymmenkertaiset. Sopivan pitoisuuden arviointi lääkeannoksen perusteella vaikeutuu iän myötä. Lääkepitoisuudella ja kliinisellä vasteella on yhteys ainakin trisyklisiä masennuslääkkeitä käytettäessä. Muidenkin kuin trisyklisten masennuslääkkeiden pitoisuusmäärityksistä on hyötyä, jos vaste on puutteellinen, hoitomyöntyvyys halutaan tarkistaa tai poikkeuksellisia haittavaikutuksia ilmenee. Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät ovat kemialliselta rakenteeltaan heterogeeninen ryhmä. Niillä on keskenään kliinisesti merkittäviä farmakokineettisiä ja lääkeaineenvaihdunnallisia eroja. Sertraliinin farmakokinetiikka ei merkittävästi muutu iän myötä. Annosta ei ole tarpeen muuttaa. Jos vanhus kärsii samanaikaisesti voimakkaasta ahdistuksesta, aloitusannos voi olla 25 mg/vrk. Sitalopraamin puoliintumisaika on vanhuksilla pitempi kuin nuoremmilla, joten annokset on syytä puolittaa. Yhteisvaikutusten suhteen sekä sertraliini että sitalopraami ovat turvallisimmat serotoniiniselektiivisistä masennuslääkkeistä vanhuksia hoidettaessa. Myös masennuslääkkeiden sitoutumisella veren valkuaisaineisiin on kliinistä merkitystä monia lääkkeitä käyttäville vanhuksille. Sertraliinin sitoutumisaste valkuaisaineisiin on yli 97 % mutta sitalopraamin vain 70 %. Paroksetiinin, fluoksetiinin ja fluvoksamiinin 394 M. Sorvaniemi

3 Taulukko. Vanhuusiän masennustilan hoitoon soveltuvia masennuslääkkeitä, niiden aloitus- ja ylläpitoannokset, pitoisuusalueet sekä yleisimmät haittavaikutukset. Masennuslääke Aloitusannos (mg) Ylläpitoannos (mg) Pitoisuusalue Yleisimmät haittavaikutukset Sertraliini nmol/l päänsärky, pahoinvointi, ripuli Sitalopraami nmol/l heikkous, uneliaisuus, suun kuivuminen Paroksetiini nmol/l pahoinvointi, päänsärky, unettomuus Fluoksetiini nmol/l 1 hermostuneisuus, pahoinvointi, unettomuus Fluvoksamiini nmol/l pahoinvointi, päänsärky, ripuli Venlafaksiini 37, ? päänsärky, pahoinvointi, huimaus Mirtatsapiini ? väsymys, painonnousu, hypotensio Mianseriini nmol/l väsymys, huimaus, painonnousu Tratsodoni ,1 4,3 µmol/l väsymys, suun kuivuminen, huimaus Moklobemidi ,4 6,3 µmol/l pahoinvointi, unettomuus, ahdistuneisuus Amitriptyliini nmol/l 2 suun kuivuminen, väsymys, ummetus Doksepiini nmol/l 3 suun kuivuminen, väsymys, ummetus Nortriptyliini nmol/l suun kuivuminen, pahoinvointi, ummetus 1 Lisäksi norfluoksetiini nmol/l 2 Amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlaskettu pitoisuus 3 Doksepiinin ja nordoksepiinin yhteenlaskettu pitoisuus farmakokineettiset ja yhteisvaikutuksiin liittyvät riskit vanhuksilla ovat suuremmat kuin sertraliinin ja sitalopraamin, mutta ne ovat vältettävissä asianmukaisilla annoksilla ja seurannalla (Newhouse 1996). Serotoniiniselektiivisten lääkkeiden käytön yhteydessä on etenkin iäkkäillä naisilla kuvattu esiintyneen ensimmäisen hoitokuukauden aikana hyponatremiaa. Natriumin määritys kannattaa muistaa, jos kliininen tila hoidon alussa ei kohene. Lisäksi serotoniiniselektiivisten lääkkeiden seksuaalitoimintojen häiriöitä aiheuttavat vaikutukset ovat haitaksi vanhuksellekin. Uuden polven ja muita masennuslääkkeitä Venlafaksiini on serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä. Sen suhteellinen serotoniinivaikutus on voimakkaampi pienemmillä annoksilla ja haitat samankaltaiset kuin serotoniiniselektiivisten lääkkeiden. Venlafaksiinin antikolinergiset ja väsyttävät vaikutukset ovat vähäiset. Se on sydämen kannalta turvallinen ja asentohypotension riski on pieni. Venlafaksiinin on raportoitu aiheuttavan verenpaineen nousua. Vanhuksille tällä riskillä on merkitystä, kun venlafaksiinin vuorokausiannos on yli 150 mg. Verenpaineen seuranta on silloin aiheellista. Mirtatsapiini on noradrenerginen ja spesifisesti serotonerginen masennuslääke. Sen serotonergiset ja antikolinergiset haittavaikutukset ovat vähäiset. Se on suhteellisen turvallinen sydämen kannalta. Mirtatsapiini väsyttää ja sillä on painoa nostava vaikutus. Mianseriini ja tratsodoni ovat ns. toisen polven masennuslääkkeitä. Niillä on ahdistusta lievittävää vaikutusta. Hoidon alussa voi esiintyä voimakasta väsymystä. Kummankin antikolinergiset vaikutukset ovat vähäiset. Mianseriini on suhteellisen turvallinen sydämen kannalta, mutta tratsodoni voi aiheuttaa rytmihäiriöitä ja asentohypotensiota. Mianseriinin käytön yhteydessä on kuvattu esiintyneen agranulosytoosia (1:5 000) kahden ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Erityisesti kuumeen ja kurkkukivun yhteydessä verenkuvan tarkistaminen on tarpeen. Tratsodonin käyttöön liittyy serotonergisia haittoja ja harvinaisena priapismia (1:6 000). Moklobemidi on reversiibeli MAO-A:n estäjä. Sen haittavaikutukset ovat serotonergisesti painottuvia; antikolinergiset sekä sydämeen ja verenkiertoelimistöön kohdistuvat haitat ovat vähäiset. Moklobemidilla on aktivoiva vaikutus ja se saattaa aiheuttaa vanhuksille unihäiriöiden lisäksi voimakasta levottomuutta. Moklobemidin käyttö serotonergisten lääkkeiden kanssa on kielletty. 395

4 Trisykliset masennuslääkkeet Laitoshoidossa olevista iäkkäistä, masentuneista miehistä peräti 85 %:lla on todettu olevan vähintään suhteellinen vasta-aihe trisyklisten masennuslääkkeiden käytölle (Newhouse 1996). Trisyklisiä masennuslääkkeitä ei kannata kuitenkaan hylätä kokonaan. Varsinkin vaikeissa masennustiloissa ne ovat edelleen hyvä valinta. Trisyklisten masennuslääkkeiden tärkeimmät haitat ovat annoksesta riippuvaiset sydämen kinidiinivaikutus sekä ääreis- ja keskushermoston antikolinerginen vaikutus. Asentohypotensio on myös vakava haitta. Se ei ole annoksesta riippuvainen. Nortriptyliini on sydämen ja verenkiertoelimistön kannalta turvallisin vaihtoehto. Sen antikolinergiset haitat ovat suhteellisen vähäiset. Trisyklisistä masennuslääkkeistä nortriptyliiniä on pidetty ensisijaisena hoidettaessa masentunutta, erityisesti apaattista vanhusta. Doksepiinilla ja amitriptyliinillä on voimakas väsyttävä mutta myös ahdistusta lievittävä vaikutus. Amitriptyliinin antikolinergiset haittavaikutukset ovat suurimmat. Hoidettaessa vanhuksia trisyklisillä masennuslääkkeillä on syytä seurata verenpainetta, syketaajuutta ja EKG:tä. Tukilääkitys Paha ja rauhaton olo jäytää masentunutta vanhusta usein eniten. Bentsodiatsepiinit auttavat ahdistukseen nopeasti. Potilaan oireiden helpottaminen on lääkärin ensisijainen tehtävä, ja se painaa vaa assa enemmän kuin lääkeaineriippuvuuden tai muiden haittojen kehittymisen pelko. Oksatsepaami ja loratsepaami ovat soveltuvimmat vaihtoehdot. Bentsodiatsepiinit ovat tehokkaimpia masennustilan akuutin vaiheen hoidossa. Bentsodiatsepiinivasteella on taipumus heiketä ensimmäisen hoitokuukauden jälkeen. Ahdistuslääkityksen vähittäistä lopettamista pitäisi kokeilla viimeistään puolen vuoden säännöllisen käytön jälkeen. Joskus tämä ei onnistu, ja säännöllisen seurannan turvin hoitoa voidaan jatkaa. Buspironin pulmana on hitaasti tuleva vaikutus ahdistusoireisiin. Unen tarve vähenee ikääntyessä mutta unijaksoja on enemmän ja niitä esiintyy myös päiväsaikaan. Nukahtamislääkkeiden käyttöön pätevät varsin hyvin samat linjaukset kuin bentsodiatsepiinien käyttöön ahdistuksen hoidossa. Kivut ja säryt lisääntyvät ikääntymisen myötä, ja ne ovat yhteydessä unihäiriöihin, masennukseen ja itsetuhoisuuteen. Kipulääkityksen pitäisi ensisijaisesti olla syynmukaista. Masennuslääkkeistäkin voi olla hyötyä. Esimerkiksi tavanomainen trisyklinen masennuslääke pienin annoksin ja mahdollisesti bentsodiatsepiiniin yhdistettynä lievittää kipua, särkyä ja ahdistuneisuutta ja auttaa uneen. Vanhassa vara parempi. Masennuslääkityksen seuranta ja lopetus a seurataan alkuvaiheessa tiiviisti joko käynnein tai soitoin korostaen säännöllisen lääkkeenoton merkitystä, sillä vaste ilmaantuu hitaasti. Läheisten mukaan ottaminen parantaa yleensä vanhuksen hoitomyöntyvyyttä tai antaa siitä oikeamman käsityksen. Masennuslääkehoitoa jatketaan 6 12 kuukautta sen jälkeen, kun hyväksyttävä vaste tietyllä annoksella on saavutettu. Masennuksen uusiutumisen riski on suurin ensimmäisen hoidonjälkeisen vuoden aikana, ja se kasvaa iän myötä (Reynolds ym. 1999). Estohoidon kriteerit ovat samat kuin työikäisillä. Masennuslääkitys lopetetaan asteittain saman tai pitemmän ajan kuluessa kuin lääkitystä aloitettaessa saavutettiin ylläpitoannos. Jos vanhus ei toivu masennuksesta Kliinisestä työstä on tuttua, että vanhus ei toivu masennuksesta, vaikka yksilöllisesti räätälöity hoito olisi ollut suositusten mukainen. Tällöin vanha viisaus auttaa: taudinmääritys ei ollut oikea, hoito ei ollut oikea tai hoito ei mennyt perille, eivätkä kaikki parane. Psykogeriatrin tai psykiatrin konsultaatio on paikallaan, jos toipuminen ei etene hyväksyttävästi viimeistään neljän kuukauden aikana tai aiemmin, jos tarvitaan sairaala- tai sähköhoitoa. 396 M. Sorvaniemi

5 Sähköhoito on vanhuksen vakavan masennuksen tehokas ja turvallinen hoito (Heikman 1995). Erotusdiagnostisesti suru, toimintakykyä masennusta voimakkaammin lamaava ahdistuneisuus, kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakso ja psykoottisuus on syytä sulkea pois. Psykoosioireiden kehittyminen vanhuusiän masennustilassa on yleisempää kuin työikäisillä. Korostuneet arvottomuuden ja syyllisyyden tunteet viittaavat psykoottisuuteen. Ulospäin suuntautuvaa vainoharhaisuutta edeltää usein jumittuminen oman kehon etenkin ruoansulatuselimistön toimintaan. Psykoottisen masennuksen ja toisinaan myös vaikean, pitkittyneen ja tavanmukaiseen hoitoon huonosti reagoivan masennustilan hoidossa tarvitaan psykoosilääkitystä. Tavanomaisista psykoosilääkkeistä haloperidoli (0,25 2 mg/vrk), perfenatsiini (2 12 mg/vrk) ja melperoni (10 200mg/vrk) ovat soveltuvimmat. Kardiovaskulaariset riskit ovat suhteellisen vähäiset mutta neurologiset haitat ongelma. Lääkeyhteisvaikutusten riski kasvaa. Myös levomepromatsiini on ensisijaisesti tavanomainen antipsykootti eli neurolepti. Sitä käytetään tarpeettoman paljon vanhusten unihäiriöiden hoidossa. Uusista psykoosilääkkeistä risperidoni ja olantsapiini auttavat paitsi psykoosioireisiin ilmeisesti myös mielialaoireisiin. Risperidonia kannattaa kokeilla annosvälillä 0,5 2 mg/vrk, olantsapiinia annosvälillä 2,5 10 mg/vrk. Risperidonin haitat vanhuksia hoidettaessa ovat käytännössä enimmäkseen neurologisia; olantsapiini aiheuttaa väsymystä ja painonnousua. MARKO SORVANIEMI, LT, apulaisopettaja, ylilääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, psykiatrian tulosalue Steniuksenkatu Rauma Kirjallisuutta Alexopoulos G. New concepts for prevention and treatment of late-life depression. Am J Psychiatry 2001;158: Futterman A, Thompson L, Gallagher-Thompson D, Ferris R. Depression in later life: epidemiology, assessment, etiology, and treatment. Kirjassa: Beckham E, Leber W, toim. Handbook of depression. New York: Guilford Press, 1995, s Heikman P. Sähköhoito on käypä hoito. Duodecim 1995;111: Newhouse P. Use of serotonin selective reuptake inhibitors in geriatric depression. J Clin Psychiatry 1996;57 Suppl 5:S Reynolds C, Frank E, Perel J, ym. Nortriptyline and interpersonal psychotherapy as maintenance therapies for recurrent major depression: a randomized controlled trial in patients older than 59 years. JAMA 1999;281: Rotschild A. The diagnosis and treatment of late-life depression. J Clin Psychiatry 1996;57 Suppl 5:S5 11. Vaillant G, Mukamal K. Succesful aging. Am J Psychiatry 2001;158: Walker Z, Katona C. Depression in elderly people with physical illness. Kirjassa: Robertson M, Katona C, toim. Depression and physical illness. Chichester: John Wiley & Sons, 1997, s Wilson K, Mottram P, Sivanranthan A, Nightingale A. Antidepressant versus placebo for depressed elderly (Cochrane Review). Cochrane Database Syst Rev 2001;2:CD Mitä opin 1. Merkittävää farmakokinetiikan muutosta iän myötä ei tapahdu a) fluoksetiinilla b) paroksetiinilla c) sertraliinilla d) sitalopraamilla 2. Hyponatremiaa vanhuksilla on todettu a) serotoniiniselektiivisten lääkkeiden b) trisyklisten lääkkeiden c) moklobemidinyhteydessä 3. Trisyklisten masennuslääkkeitten annosriippuvaisia haittoja ovat a) sydämen kinidiinivaikutus b) ääreishermoston antikolinergiset vaikutukset c) keskushermoston antikolinergiset vaikutukset d) asentohypotensio Oikeat vastaukset sivulla

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan?

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisuus Terhi Koskentausta Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisista 30 50 %:lla esiintyy mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä. Häiriöiden

Lisätiedot

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen.

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen. VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vakavat masennustilat Masennuksella tarkoitetaan alakuloisuutta, joka voimakkuutensa tai kestonsa vuoksi vaikuttaa toimintakykyyn.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN Ulla Tolonen Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Kansanterveystieteen ja kliinisen

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström Kipu Veikko Granström But shall I live in hope? All men I hope live so. Shakespeare, Richard III Kipupotilaat sanovat usein, että vika ei ole korvien välissä. Kuitenkin merkittävä osa kipuhavainnon prosessia

Lisätiedot