Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta"

Transkriptio

1 Ajankohtaista Lääkärin käsikirjasta Heikki Rytsälä Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta Tavoitteet Masennuslääke on valittava oikein. Annoksen on oltava riittävän suuri, jotta depressioon saadaan apu. Hoidon on oltava riittävän pitkä. Lääkitys tukee muuta hoitoa (psykoterapeuttinen tuki). Toistuvissa depressioissa estohoito on tarpeen Milloin aloittaa depressiolääkitys? Suurin osa depressio- A tai dystymiapotilaista A hyötyy masennuslääkkeistä, mutta vain lääkitystä hakemalla ja tarvittaessa vaihtamalla selviää, kenelle ja mikä lääkitys tehoaa parhaiten. Lääkehoidosta saatu hyöty ei ole suoraan yhteydessä masennuksen vakavuuteen. Jos depressio pitkittyy, pitäisi lääkärillä olla valmius aloittaa masennuslääke, olipa depression vakavuus minkälainen tahansa. Masennuslääkkeet auttavat myös fyysiseen sairauteen liittyvään masennukseen. Eräät tutkimukset osoittavat, että joskus pitkittyneen surureaktionkin lääkehoito kannattaa B. Lääkityksen teho riippuu aina myös muusta samanaikaisesta hoidosta. Olennaista masennuspotilaan hoidossa on, että kontakti säilyy, vaikka harvakseltaankin. Potilaan on helpompi tulla vas- taanotolle, kun käynti on sovittu etukäteen. Usein hoidon alussa tarvitaan masennuslääkkeen lisäksi anksiolyytti pahimman ahdistuksen lievittämiseen (muista pitkäaikaiskäytön vaarat!) B. Bentsodiatsepiineilla ei ole antidepressiivistä vaikutusta B. Hoidon kesto Depression korjaannuttua hoitoa jatketaan vielä ainakin 6 9 kuukautta A täydellä annoksella (kunnes kaikki depression oireet hävinneet, jos mahdollista). Lääkityksen annostuksen on oltava yksilöllisesti sovitettu; liian pieni annos ei tehoa, liian suuri ei paranna tehoa, mutta korostaa haittavaikutuksia (koskee lähinnä trisyklisiä masennuslääkkeitä). Lääkitys lopetetaan asteittain C. Kroonisessa depressiossa (dystymia) lyhytaikainenkin lääkitys saattaa tuoda avun esim. unihäiriöihin. Jos potilaalla on aiemmin ollut lääkkeeseen reagoiva masennustila (F33.x) ainakin kerran, voi jopa vuosienkin pituinen estohoito olla tarpeen A. Kolmen depressioepisodin jälkeen pitkä estohoito on aina aiheellinen. Lääkkeen valinta Valitse muutama masennuslääke, joihin tutustut hyvin. Pääryhmät + Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) A + Uudemmat noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa estävät ja/tai aminergisiin reseptoreihin vaikuttavat lääkkeet + Selektiiviset, reversiibelit MAO- A:n estäjät + Noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa estävät trisykliset lääkkeet Eroja on enemmän sivuvaikutuksissa A kuin varsinaisissa vaikutuksissa C. Serotoniinin takaisinoton estäjät ovat usein ensisijaisia helppokäyttöisyytensä, vähäisten haittavaikutustensa (huom. etenkin iäkkäät potilaat) ja suhteellisen vaarattomuutensa vuoksi C. Iäkkäillä potilailla korostuu lääkkeen siedettävyys, ja trisyklisiä masennuslääkkeitä tulisi määrätä vanhuksille vain, jos muu lääkitys ei ole mahdollinen B. Jos masennuspotilas on uneton tai ahdistunut, mirtatsapiini, mianseriini, tratsodoni tai trisykliset lääkkeet ovat sopivia A. Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät Tehoavat masennukseen yhtä hyvin kuin trisykliset masennuslääkkeet. Eivät ole sedatiivisia ja siksi hoidon alussa saatetaan tarvita Duodecim 2006;122:

2 nukahtamislääke mahdollisimman lyhytkestoiseen käyttöön. Kaikkien vaikutus alkaa 2 3 vko:n kuluttua hoidon aloituksesta. Ovat olennaisesti kalliimpia kuin vanhemmat depressiolääkkeet. Aiheuttavat vähemmän haittavaikutuksia kuin trisykliset lääkkeet, mikä parantaa hoitomyöntyvyyttä A. Trisyklisiin verrattuna sivuvaikutuksina on useammin mm. pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, ripulia, unihäiriöitä, hermostuneisuutta, levottomuutta ja ahdistuneisuutta. Siirryttäessä MAO:n estäjiin on pidettävä 2 5 vko:n»wash out» -jakso. Essitalopraami Essitalopraami on sitalopraamin S-enantiomeeri ja serotoniinin takaisinoton hyvin spesifinen estäjä. Annostus on mg kerran vuorokaudessa, yleensä aamulla. Puoliintumisaika on n. 30 t. Ei merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, vaikka joidenkin neuroleptien kanssa on havaittu sitalopraamin pitoisuuden suurentuneen, millä ei ilmeisesti ole käytännön merkitystä. Haittavaikutuksina pahoinvointia, unihäiriöitä ja hikoilua. Epileptikkojen hoidossa on noudatettava varovaisuutta. Fluoksetiini Annostus depressiossa on mg vuorokaudessa jaettuna 1 2 annokseen aamulla ja päivällä, bulimiassa 60 mg vuorokaudessa yleensä yhtenä annoksena aamulla. Puoliintumisaika on 2 4 vrk, aktiivisella metaboliitilla huomattavasti pidempi. Munuaisten tai maksan vajaatoiminta voi pidentää fluoksetiinin puoliintumisaikaa. Siirryttäessä MAO:n estäjiin on pidettävä vähintään viiden viikon»wash out» -jakso Haittavaikutuksia ovat ryhmälle tavalliset pahoinvointi, huimaus ja unihäiriöt. Suurentaa merkittävästi useiden maksassa metaboloituvien lääkkeiden, esim. trisyklisten masennuslääkkeiden, pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien, karbamatsepiinin ja valproaatin pitoisuuksia. Fluvoksamiini Annostus on mg, jopa 300 mg vuorokaudessa Yli 150 mg:n annos jaetaan yleensä 2 3 annokseen, aloitusannos otetaan illalla. Puoliintumisaika on keskimäärin 20 tuntia. Haittavaikutukset ovat ryhmälle tyypillisiä: pahoinvointi, oksentelu, unettomuus tai uneliaisuus, päänsärky, vapina ja huimaus. Hidastaa maksassa metaboloituvien lääkkeiden poistumista. Merkittäviä yhteisvaikutuksia on mm. beetasalpaajien, haloperidolin ja varfariinin kanssa. Saattaa suurentaa trisyklisten lääkkeiden plasmapitoisuuksia. Maksaentsyymien ja kreatiniinin nousua on kuvattu. Epileptikkoja hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta mahdollisen kouristusalttiuden lisääntymisen vuoksi. Paroksetiini Aloitusannos on 20 mg aamulla, suurentaa voi 10 mg:n välein jopa 50 mg:aan asti, yli 65-vuotiailla korkeintaan 40 mg:aan. Maksa- ja munuaissairaille turvallinen annos on n. 20 mg vuorokaudessa. Puoliintumisaika on keskimäärin yksi vuorokausi; vaihtelee yksilöllisesti. Haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, hikoilu ja unihäiriöt, miehillä libidon heikkeneminen ja ejakulaatiohäiriöt. Yhteisvaikutuksia on mm. trisyklisten masennuslääkkeiden, fentiatsiinityyppisten neuroleptien, varfariinin, simetidiinin, luokkaan 1C kuuluvien rytmihäiriölääkkeiden (flekainidi), fenytoiinin ja muiden antikonvulsanttien kanssa. Sertraliini Aloitusannos on 50 mg kerran päivässä aamulla tai illalla, tarvittaessa annosta lisätään vähitellen usean viikon kuluessa jopa 200 mg:aan. Puoliintumisaika on keskimäärin 26 tuntia. Ei vaikuta oleellisesti psykomotoriseen suorituskykyyn, mutta potilaita on aina varoitettava autolla ajosta ja vaarallisten koneiden käytöstä. Haittavaikutuksia ovat päänsärky, pahoinvointi, unihäiriöt, huimaus ja suun kuivuminen. Ei vaikuta oleellisesti maksassa metaboloituvien lääkkeiden poistumiseen. Saattaa aiheuttaa vähäisiä yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, mm. litiumin annos on pidettävä mahdollisimman pienenä ja varfariinihoidon aikana on seurattava INR-arvoa, joka saattaa nousta. Epileptikkoja hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta. Sitalopraami Annostus on mg kerran vuorokaudessa, yleensä aamulla; vanhuksilla aloitusannos on 10 mg. Puoliintumisaika n. 1.5 vrk Ei merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, vaikka joidenkin neuroleptien kanssa on havaittu sitalopraamin pitoisuuden suurentuneen, millä ei ilmeisesti ole käytännön merkitystä. Haittavaikutuksina pahoinvointia, unihäiriöitä ja hikoilua Epileptikkojen hoidossa on noudatettava varovaisuutta H. Rytsälä

3 Uudemmat serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinotttoa estävät ja/tai aminergisiin reseptoreihin vaikuttavat aineet Duloksetiini Serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä, jolla on myös heikko dopamiinin takaisinottoa estävä vaikutus. Ei merkittävää vaikutusta histaminergisiin, dopaminergisiin, kolinergisiin tai adrenergisiin reseptoreihin. Toisena käyttöaiheena perifeerisen diabeettisen neuropatiakivun hoito aikuisilla Aloitusannos 60 mg kerran vuorokaudessa, maksimiannos 120 mg vuorokaudessa yhtä suuriin annoksiin jaettuna Hoitovaste saavutetaan yleensä 2 4 viikon kuluessa. Kliinistä näyttöä ei ole, että annoksen nosto parantaisi vastetta, jos sitä ei tule lainkaan aloitusannoksella. Iäkkäiden henkilöiden kohdalla ei yleensä tarvita annoksen säätämistä, mutta varovaisuutta on noudatettava etenkin suurinta annosta (120 mg) käytettäessä. Haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, suun kuivuminen, ummetus, unettomuus, uneliaisuus ja huimaus. Ei lapsille tai nuorille Ei raskauden ja imetyksen aikana Ei maksan vajaatoimintaa eikä vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville. Ei yhdessä voimakkaiden CYP 1 A 2 - estäjien, kuten fluvoksamiinin, siprofloksasiinin tai enoksasiinin kanssa. Ei MAO:n estäjien kanssa Mianseriini Aiheuttaa vähemmän haittavaikutuksia kuin trisykliset lääkkeet. Voidaan yleensä annostella vain iltaisin. Hoidon alkuvaiheessa joskus ilmenevä voimakas, mutta ohimenevä väsymys voi haitata hoitomyöntyvyyttä. Ei ole aiheuttanut kuolemaan johtaneita myrkytyksiä. Haittavaikutukset + Raportoitujen luuydindepressio-, lähinnä agranulosytoosija granulosytopeniatapausten vuoksi potilasta kehotetaan tulemaan välittömästi vastaanotolle infektio-oireiden ilmetessä. Aiemmin suositeltiin rutiininomaista valkosolukontrollia 4 ja 6 vko:n kuluttua hoidon aloittamisesta. Milnasipraani Serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä. Tavallinen vuorokausiannos on 50 mg aamulla ja illalla. Annosta tulee vähentää munuaisten vajaatoiminnassa. Puoliintumisaika n. 8 tuntia; vakaa pitoisuus saavutetaan toistuvassa annostelussa n. 2 3 vrk:n kuluttua. Poistuu elimistöstä pääasiassa muuttumattomana munuaisten kautta. Maksan vajaatoiminta ei muuta merkittävästi lääkkeen farmakokinetiikkaa. Mikäli potilaalla on unihäiriöitä tai ahdistuneisuutta, näiden oireenmukainen hoito on yleensä tarpeen. Potilaan itsemurhavaara on aina huomioitava, sillä psykomotorinen aktiivisuus saattaa lisääntyä ennen mielialan nousua. Ei tule käyttää + MAO:n estäjien, triptaaniryhmän (etenkin sumatriptaani) lääkkeiden, digitaliksen, adrenaliinin, noradrenaliinin, klonidiinin ja sen kaltaisten kanssa + eturauhasen liikakasvun ja muiden urogenitaalisten sairauksien yhteydessä + raskauden ja imetyksen aikana. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat huimaus, hikoilu, tuskaisuus, kuumat aallot ja kipu virtsatessa. Myös pahoinvointia, oksentelua, antikolinergisiä haittavaikutuksia, vapinaa, sydämentykytystä ja agitaatiota voi esiintyä. Kardiovaskulaarisia haittavaikutuksia esiintyy useimmiten niillä, joilla on näitä sairauksia ennestään tai niihin lääkitys. Mirtatsapiini Aloitusannos on 15 mg, jota suurennetaan tarvittaessa hitaasti. Keskimääräinen tehokas annos on mg. Vanhusten annos on sama kuin työikäistenkin, mutta vastetta ja mahdollisia haittavaikutuksia on seurattava tarkoin. Lääke otetaan yleensä yhtenä annoksena juuri ennen nukkumaanmenoa tai joskus yhtä suurina annoksina aamulla ja illalla. Hoitovaste on ilmeisesti paras silloin, kun oireisiin kuuluu ns. depression somaattisen oireyhtymän piirteitä: mielihyvän menetys, psykomotorinen estyneisyys, unihäiriöt, mielenkiinnon menetys, itsemurha-ajatukset ja parempi mieliala illalla kuin aamulla. Puoliintumisaika on tuntia, pitenee munuaisten tai maksan vajaatoiminnassa. Saattaa voimistaa alkoholin ja bentsodiatsepiinien vaikutusta. Ei saa käyttää yhdessä MAO:n estäjien kanssa. Saattaa heikentää keskittymis- ja huomiokykyä. Haittavaikutuksia ovat ruokahalun ja painon lisääntyminen, väsymys, (ortostaattinen) hypotensio, mania, kohtauksittaiset kouristukset, vapina, myoklonus, turvotus, akuutti luuydindepressio, seerumin transaminaasien lisäys ja eksanteema. Reboksetiini Selektiivinen ja voimakas noradrenaliinin takaisinoton estäjä, myös hyvin vähäinen vaikutus serotoniinin takaisinottoon. Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta 1167

4 Työikäisillä aloitus- ja hoitoannos on 4 mg 2, voidaan nostaa 3 4 vko:n kuluttua 10 mg/vrk:een, enimmäisannos 12 mg/vrk; ei iäkkäille. Pikemminkin aktivoiva kuin väsyttävä. Haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, unettomuus, lisääntynyt hikoilu. Ei sovi epileptikoille eikä vakavasti sairaille: varovaisuutta eturauhasen liikakasvua potevien, glaukoomapotilaiden ja sydänsairauden kohdalla. Käytetään varoen niiden lääkkeiden kanssa, joiden metabolia tapahtuu muun kuin CYP 2 D 6 :n kautta. Ei MAO:n estäjien kanssa Ei raskauden ja imetyksen aikana Tratsodoni Käyttöaiheena on lievä tai kohtalainen depressio niillä potilailla, joille trisykliset masennuslääkkeet eivät sovi. Kardiovaskulaariset vaikutukset ovat vähäisempiä kuin trisyklisillä lääkkeillä. Haittavaikutuksia ovat verenpaineen lasku, priapismi. Maksimiannos on 600 mg/vrk jaettuna kolmeen osaan. Venlafaksiini Aloitetaan mahdollisimman pienellä annoksella, annostus on tavallisesti 37,5 mg kahdesti päivässä. Mikäli vaste on riittämätön 2 4 vko:n aikana, suurennetaan annosta vähitellen 75 mg:aan kahdesti päivässä. Suurin suositeltu annos on 125 mg kolmesti päivässä. Usein annosta voidaan pienentää jonkin verran ja jopa puoleen, kun potilas on ollut kuukauden oireeton. Edellytyksenä on, etteivät oireet uusiudu. Vanhusten kohdalla on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Hoito on lopetettava varovasti vähintään 2 vko:n kuluessa annosta vähentäen. Vieroitusoireina saattaa esiintyä pahoinvointia, huimausta, päänsärkyä, unihäiriöitä, epämääräistä pahanolontunnetta, ahdistuneisuutta ja lihasnykäyksiä. Ei saa käyttää yhdessä MAO:n estäjien kanssa. Saattaa nostaa verenpainetta, joten verenpaineen rutiiniseuranta kaikilla venlafaksiinia saavilla potilailla on suositeltavaa. Sydänsairaiden kohdalla on noudatettava erityistä varovaisuutta. Säännölliset tarkastukset ovat tarpeen potilailla, joilla on virtsaamishäiriöitä, akuutti ahdaskulmaglaukooma, kohonnut silmänpaine, matala verenpaine tai sydänsairaus. Maanis-depressiivisen psykoosin depressiovaihe voi muuttua maniaksi venlafaksiinihoidon aikana. Mahdollisina haittavaikutuksina voi esiintyä mm. huimausta, unettomuutta, uneliaisuutta, hermostuneisuutta, ruoansulatuskanavan oireita, päänsärkyä, kardiovaskulaarisia oireita (esim. verenpaineen nousua), ruokahalun lisääntymistä ja painon nousua, keskushermosto-oireita, akkommodaatiohäiriöitä, tihentynyttä virtsaamistarvetta, seksuaalisia häiriöitä, hikoilua ja voimattomuutta. Siirryttäessä venlafaksiinista MAO:n estäjiin on venfalaksiinin käytössä pidettävä vähintään viikon tauko. Interaktioita on useiden maksassa metaboloituvien lääkkeiden kanssa, kuten kinidiinin, paroksetiinin, ketokonatsolin, erytromysiinin, verapamiilin ja simetidiinin kanssa. Sulpiridi Neurolepti, jolla on antidepressiivistä vaikutusta. Teho on paras annosteluvälillä mg/vrk työikäisille. Annostellaan aamulla ja päivällä, sillä ilta-annos saattaa aiheuttaa unihäiriöitä. Haittavaikutuksia ovat prolaktiinin lisääntymisestä johtuva maidoneritys, ruokahalun lisääntyminen ja painon nousu sekä joskus motorinen levottomuus (akatisia). Pitkäaikaishoidossa ja etenkin iäkkäillä potilailla voi ilmaantua nk. tardiivi dyskinesia, joka pitkään jatkuessaan voi jäädä pysyväksi. Sen ensi oireena on yleensä suun maiskuttelu. Oire häviää yleensä, jos sulpiridin käyttö lopetetaan välittömästi. Selektiiviset, reversiibelit MAO-A:n estäjät Moklobemidi Selektiivinen, reversiibeli MAO- A:n estäjä, jota voidaan käyttää ilman dieettirajoituksia. Käytetään kaikissa depression muodoissa. Alkuannostus on 150 mg 2. Käytössä huomioon otettavaa + Hyvä siedettävyys + Aktivoiva + Sopii myös vanhuksille. + Voidaan tarvittaessa yhdistää anksiolyytteihin ja neurolepteihin; bentsodiatsepiineihin kombinoiminen voi olla suotavaa lääkityksen alkuvaiheessa (aktivoivana voi aiheuttaa unettomuutta). + Ei pidä käyttää yhdessä serotoniinin takaisinoton estäjien kanssa; huomaa uudemmat selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät ja venlafaksiini sekä klomipramiini ja tratsodoni. Ei myöskään pidä käyttää vahvojen kipulääkkeiden (tramaloli, petidiini), eräiden Parkinsonin taudin lääkkeiden (MAO-B-inhibiittorit, kuten selegiliini ja rasagliini), migreenilääkkeistä triptaanien eikä tupakoinnin vieroituslääkkeistä bupropionin kanssa. + Vähintään kahden viikon 1168 H. Rytsälä

5 wash out -jakso on tarpeen siirryttäessä selektiivisestä serotoniinin takaisinoton estäjästä moklobemidiin. + Siirryttäessä moklobemidistä mihin tahansa muuhun masennuslääkkeeseen ei tarvita»wash-out» -jaksoa. + Saattaa voimistaa ja pidentää systeemisesti annetun sympatomimeetin vaikutusta. Noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa estävät trisykliset masennuslääkkeet Valmisteet: amitriptyliini, klomipramiini, doksepiini, nortriptyliini ja trimipramiini Ovat olleet pitkään markkinoilla, runsaasti tutkimustietoa ja käyttökokemuksia. Aikuisten annos on yleensä mg/vrk, useimmiten tehokas annos on mg/vrk. Kuitenkin on näyttöä myös matala-annoksisen hoidon tehosta A. Plasmapitoisuusmääritys on hyödyllinen hoidon seurannassa. Kun annostus on 150 mg/vrk, pitoisuus on liian pieni vielä 30 %:lla potilaista. Voidaan annostella yhtenä annoksena iltaisin. Tavallisimmat sivuvaikutukset ovat antikolinergisia: + suun kuivuminen + ummetus + virtsaumpi. Muut yleiset haittavaikutukset + Painon nousu, sedaatio, ortostaattinen hypotensio Otettava huomioon + Kardiovaskulaariset sairaudet ovat aihe varovaisuuteen. + Kiniinin (yhdistelmävalmisteissa Crampiton, Relapamil) ja amitriptyliinin yhtäaikainen käyttö voi nostaa huomattavasti amitriptyliinin veripitoisuutta. + Rytmihäiriövaara suurenee hiukan. + Tasapainossa olevaa sydämen vajaatoimintaa sairastavat voivat käyttää trisyklisiä lääkkeitä. + Epileptikoilla kouristuskynnys laskee. + Paikallispuudutuksessa ym. adrenaliinin ja noradrenaliinin teho saattaa oleellisesti voimistua. + On vältettävä alkoholin väärinkäyttäjillä (intoksikaatiovaara). + Eivät luultavasti aiheuta epämuodostumia, mutta loppuraskauden aikana niitä on vältettävä. Muut masennuslääkkeet Mäkikuisma Mäkikuismauutteella on satunnaistetuissa tutkimuksissa todettu antidepressiivistä tehoa lievässä tai kohtalaisessa masennuksessa B. Nykyinen näyttö ei riitä osoittamaan, onko mäkikuisma yhtä tehokas kuin muut masennuslääkkeet. Mäkikuismauute voi alentaa samanaikaisesti käyttävien lääkkeiden, kuten syklosporiinin, digoksiinin, ehkäisytablettien, teofylliinin, varfariinin ja indinaviirin pitoisuutta veressä ja heikentää näiden aineiden tehoa. Lääkelaitos suosittaa, että edellä mainittuja lääkkeitä käyttävät potilaat eivät käyttäisi mäkikuismavalmisteita. Masennuslääkkeiden yhdistäminen Psykoottisissa depressioissa pitää masennuslääkkeeseen yhdistää neurolepti (esim. perfenatsiini, risperidoni tai olantsapiini), jos potilas kärsii harhaluuloista tai hallusinaatioista. Riittämättömän hoitovasteen jälkeen voidaan adekvaattiin annokseen trisyklistä masennuslääkettä yhdistää litium. Jos näillä ei vielä saada riittävää hoitovastetta, voidaan niihin edelleen yhdistää kilpirauhashormonia pieniä annoksia hitaasti suurentaen. Hoitovaste tähän tulee yleensä esille parissa viikossa. Trisykliseen masennuslääkkeeseen voidaan myös yhdistää selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä (tai päinvastoin). Selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä, selektiivisiä serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä, noradrenergisia ja spesifisiä serotonergisiä masennuslääkkeitä ei saa yhdistää selektiivisiin, reversiibeleihin MAO-A:n estäjiin. Fluoksetiini ja fluvoksamiini voivat maksametaboliaa hidastamalla suurentaa trisyklisten masennuslääkkeiden plasmapitoisuuden yli kaksinkertaiseksi. Kirjallisuutta 1. Frank E, Kupfer DJ, Perel JM, Cornes C, Jarrett DB, Mallinger AG, Thase ME, McEachran AB, Grochocinski VJ. Three-year outcomes for maintenance therapies in recurrent depression. Arch Gen Psychiatry 1990;47(12): Feighner, JP, Boyer WF, Tyler DL, Neborsky RJ. Adverse consequences of fluoxetine-maoi combination therapy. J Clin Psychiatry 1990;51(6): Daniel DG, Randolph C, Jaskiw G, Handel S, Williams T, Abi-Dargham A, Shoaf S, Egan M, Elkashef A, Liboff S et al. Coadministration of fluvoxamine increases serum concentrations of haloperidol. J Clin Psychopharmacol 1994;14(5): Somatic syndrome WHO, The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research, Genova 1993:82 5. Dingemanse J. An update of recent moclobemide interaction data. Int Clin Psychopharmacol 1993;7(3 4): Joffe R, Sokolov S, Streiner D. Antidepressant treatment of depression a metaanalysis. Canadian J Psychiat 1996;41: [DARE Lima MS, Moncrieff J. Drugs versus placebo for the treatment of dysthymia. Cochrane Database Syst. Rev. 2005;(2): CD Clayton PJ. Bereavement and depression. J Clin Psychiatry 1990;51 Suppl:34 40 Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta 1169

6 9. Furukawa T, Streiner DL, Young LT. Antidepressants plus benzodiazepine for major depression. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(1):CD Birkenhager TK, Moleman P, Nolen WA. Benzodiazepines for depression? A review of the literature. Int Clin Psychopharmacol 1995;10: Viguera AC, Baldessarini RJ, Friedberg J. Discontinuing antidepressant treatment in major depression. Harvard Review of Psychiatry 1998;5: Blacker D. Maintenance treatment of major depression: a review of the literature. Harvard Review of Psychiatry 1996;4: Kupfer DJ, Frank E, Perel JM, Cornes C, Mallinger AG, Thase ME, McEachran AB, Grochocinski VJ. Five-year outcome for maintenance therapies in recurrent depression. Arch Gen Psychiatry 1992;49(10): Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for major depression: evaluation of the clinical literature. Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment 1997;Part 1: Barbui C, Hotopf M, Freemantle N, Boynton J, Churchill R, Eccles MP, Geddes JR, Hardy R, Lewis G, Mason JM. Selective serotonin reuptake inhibitors versus tricyclic and heterocyclic antidepressants: comparison of drug adherence. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(4):CD Trindade E, Menon D, Topfer LA, Coloma C. Adverse effects associated with selective serotonin reuptake inhibitors and tricyclic antidepressants: a meta-analysis. Can Med Ass J 1998;159: SSRIs versus tricyclic antidepressants in depressed inpatients: a meta-analysis of efficacy and tolerability. Depression and Anxiety 1998;7(suppl 1): Menting JE, Honing A, Verhey FR, Hartmans M, Rozendaal N, de Vet HC, van Praag HM. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in the treatment of elderly depressed patients. Int Clin Psychopharmacol 1996;11: Anderson IM, Tomenson BM. Treatment discontinuation with selective serotonin reuptake inhibitors compared with tricyclic antidepressants: a meta-analysis. BMJ 1995;310: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in the treatment of elderly depressed patients: a qualitative analysis of the literature on their efficacy and side-effects. International Clinical Psychopharmacology 1996;11: Mittmann N, Herrmann N, Einarson TR, Busto UE, Lanctot KL, Liu BA, Shulman KI, Silver IL, Narango CA, Shear NH. The efficacy, safety and tolerability of antidepressants in late life depression: a meta-analysis. Journal of Affective Disorders 1997;46: McCusker J, Cole M, Keller E, Bellavance F, Berard A. Effectiveness of treatments of depression in older ambulatory patients. Arch Intern Med 1998;158: Ware MR. Fluvoxamine: a review of the controlled trials in depression. J Clin Psychiatr 1997;58(suppl 5): Furukawa T, McGuire H, Barbui C. Metaanalysis of effects and side effects of low dosage tricyclic antidepressants in depression: systematic review BMJ 2002;325: Linke K, Mulrow CD. St John's wort for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(3):CD Linde K, Ramirez G, Mulrow CD, Pauls A, Weidenhammer W, Melchart D. St John's wort for depression: an overview and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 1996;313: Edwards JG, Anderson I. Systematic review and guide to selection of selective serotonin reuptake inhibitors. Drugs 1999;57: Baladi JF. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for major depression. Part 2. The cost-effectiveness os SSRIs in the treatment of depression. Ottawa: canadian Coordinating Office for health Technology Assessment/Office Canadien de Coordination de lèvaluation de la santé. Canadian Coordinating Office for health Technology Assessment (CCOHTA) The Health Technology Assessment Database, Database no.: HTA In: The Cochrane Library, Issue 1, Oxford: Update Software 29. Tam EM, Lam RW, Levitt AJ. Treatment of seasonal affective disorder: a review. J Psychiatry Rev Can Psych 1995;40: Aronson R, Offman HJ, Joffer RT, Naylor CD. Trijodothyronine augmentation in the treatment of refractory depression: a meta-analysis. Arch Gen Psychiatr 1996;53: Srisurapanont M. Response and discontinuation rates of newer antidepressants: a meta-analysis of randomized controlled trials in treating depression. J Med Ass Thailand 1998;81: Wisner KL, Gelenberg AJ, Leonard H, Zarin D, Frank E. Pharmacological treatment of depression during pregnancy. JAMA 1999;282: Näytön tason luokitus: A = vahva tutkimusnäyttö B = kohtalainen tutkimusnäyttö C = niukka tutkimusnäyttö D = ei tutkimusnäyttöä Artikkelin täydellinen versio on luettavissa Lääkärin tietokannoista Terveysportista Lääkärin käsikirja, päivitetty Kustannus Oy Duodecim 1170

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito Psyykenlääkkeet Masennuslääkkeet Pekka Rauhala 2012 Ahdistuslääkkeet Masennuslääkkeet Mielialan tasaajat Psykoosilääkkeet (Antipsykootit) Käypä hoito-suositus (2009) Masennustila Ahdistuneisuushäiriö 40-60%

Lisätiedot

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI Mielialahäiriöt (ICD-10) Masennustilat Yksittäinen masennusjakso Toistuva

Lisätiedot

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen Näin hoidan Marko Sorvaniemi Masennustila on yleisin vanhuusiän psykiatrinen sairaus. Vanhuusiän masennustilan diagnostiset kriteerit ovat samat kuin työikäisillä. on tehokasta yhtä hyvin akuutin kuin

Lisätiedot

Masennuslääkkeet. Pekka Rauhala

Masennuslääkkeet. Pekka Rauhala Masennuslääkkeet Pekka Rauhala 28.8. 2017 Psyykenlääkkeet Ahdistusneisuushäiriöiden lääkkeet Masennuslääkkeet Mielialan tasaajat Psykoosilääkkeet (Antipsykootit) Sic! 2/2016 Masennus? Tunnetila Mieliala

Lisätiedot

Masennuslääkitys päivystystilanteessa. Esa Leinonen, Ulla Lepola ja Hannu Koponen

Masennuslääkitys päivystystilanteessa. Esa Leinonen, Ulla Lepola ja Hannu Koponen Päivystyspsykiatria Esa Leinonen, Ulla Lepola ja Hannu Koponen Masennuslääkityksen aloittaminen päivystystilanteissa ei yksinään riitä hoidoksi, ja se tulee kyseeseen suhteellisen harvoin. Akuutin psyykkisen

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Äidin lääkkeet ja imetys

Äidin lääkkeet ja imetys Taustaa Rintamaito on ideaali ravinnonlähde vastasyntyneelle lapselle Imetyksen hyödyt niin lapsen kuin äidin terveydelle, sekä äiti-lapsi suhteelle ovat kiistattomat WHO: täysimetys 6kk ikään asti, korvikkeita

Lisätiedot

Lemilvo (aripipratsoli)

Lemilvo (aripipratsoli) Lemilvo (aripipratsoli) Terveydenhuollon ammattilainen Usein kysytyt kysymykset Aripipratsoli on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13-17-vuotiaille

Lisätiedot

Pakko-oireisen häiriön biologiset hoitomuodot. Prof. Hannu Koponen HY ja HUS, psykiatria

Pakko-oireisen häiriön biologiset hoitomuodot. Prof. Hannu Koponen HY ja HUS, psykiatria Pakko-oireisen häiriön biologiset hoitomuodot Prof. Hannu Koponen HY ja HUS, psykiatria Pakko-oireinen häiriö Hamiltonin ahdistuneisuusasteikko/hama Y-BOCS NIMH-OC SCALE SCL-90 depression arviointi HAMD,

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tabletit

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tabletit Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tabletit 1.12.2014, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania)

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resilar 3 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 3 mg dekstrometorfaanihydrobromidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoidon periaatteet Kivun patofysiologia ja lääkityksen valinta Perussairauteen vaikuttava lääkitys Kudosvauriokipu (nosiseptiivinen

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2012 Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Elimistön

Lisätiedot

LÄÄKEHAITTACASE JA ARVIOINTI. Sirkka-Liisa Kivelä Professori, emerita

LÄÄKEHAITTACASE JA ARVIOINTI. Sirkka-Liisa Kivelä Professori, emerita LÄÄKEHAITTACASE JA ARVIOINTI Sirkka-Liisa Kivelä Professori, emerita MIES 72 v Ongelmat alkaneet kesällä ja pahentuneet syyskesällä ja syksyllä - Laihtuminen, 178 cm, paino 54.6 kg - Käsien vapina, ajoittain

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMEISTA Autonominen hermosto säätelee mielen toimintoja (e.tunteet) Aistinelimet (näkö,kuulo) välittävät aistitietoa isoaivojen

Lisätiedot

Vanhojen ja uudempien masennuslääkkeiden

Vanhojen ja uudempien masennuslääkkeiden Lääkehoito Esa Leinonen Trisykliset masennuslääkkeet muodostivat depression lääkehoidon perustan 1950- ja 1960-lukujen vaihteesta lähtien lähes kolmen vuosikymmenen ajan. 1980-luvun alkupuolella saatiin

Lisätiedot

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Sinikka Luutonen Psykiatrian dosentti, geriatrian erikoislääkäri Turun yliopisto ja VSSHP/Psykiatrian tulosalue Sidonnaisuudet toiminut luennoitsijana terveydenhuollon

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Lääkeresistentin depression lääkehoidon suuntaviivoja

Lääkeresistentin depression lääkehoidon suuntaviivoja Lääkevaaka Lääkeresistentin depression lääkehoidon suuntaviivoja Erkki Isometsä ja Erkka Syvälahti Depressiopotilaista noin 15 30 % ei saa selvää vastetta kahdessakaan peräkkäisessä lääkehoitoyrityksessä,

Lisätiedot

Ahdistuneisuus/tuskaisuus, johon liittyy depressio-oireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä.

Ahdistuneisuus/tuskaisuus, johon liittyy depressio-oireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR 0,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,5 mg alpratsolaamia. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti. Valmisteen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Triptyl 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Triptyl 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Triptyl 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Psykoosilääkkeet Antipsykootit

Psykoosilääkkeet Antipsykootit Psyyken sairauksista Psykoosilääkkeet Pekka Rauhala 2012 Ahdistuneisuushäiriöt sisäinen jännitys, levottomuus, kauhun tai paniikin tunne ahdistushäiriössä pelko suhteeton todelliseen uhkaan/vaaraan nähden

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Selegilin Mylan 5 mg tabletti Selegilin Mylan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Selegilin Mylan 5 mg tabletti Selegilin Mylan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Selegilin Mylan 5 mg tabletti Selegilin Mylan 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Selegiliinihydrokloridi 5 mg tai 10 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osat Tietoa sairauden esiintyvyydestä Lääkevalmiste Dormix 12,5 mg ja 25 mg kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Depressiiviset tilat, joihin liittyy ahdistuneisuutta ja unettomuutta. Unettomuus.

VALMISTEYHTEENVETO. Depressiiviset tilat, joihin liittyy ahdistuneisuutta ja unettomuutta. Unettomuus. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Surmontil 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Trimipramiinimaleaatti, joka vastaa 25 mg trimipramiinia. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG JA 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET JA SUUSSA HAJOAVAT TABLETIT

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG JA 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET JA SUUSSA HAJOAVAT TABLETIT RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG JA 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET JA SUUSSA HAJOAVAT TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 25.2.2016, VERSIO 2 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg, 30 mg tai 45 mg mirtatsapiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg, 30 mg tai 45 mg mirtatsapiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mirtazapine Actavis 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mirtazapine Actavis 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mirtazapine Actavis 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Aripiprazol Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohdeindikaation esiintyvyys ja levinneisyys

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Versio 1.7 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Versio 1.7 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Aripiprazol Stada 16.7.2015, Versio 1.7 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Aripiprazol Stada 5 mg tabletti Aripiprazol Stada 10 mg tabletti Aripiprazol Stada

Lisätiedot

Dementiapotilaan käytösoireiden hoito milloin ja mitä lääkettä uskaltaa antaa?

Dementiapotilaan käytösoireiden hoito milloin ja mitä lääkettä uskaltaa antaa? Dementiapotilaan käytösoireiden hoito milloin ja mitä lääkettä uskaltaa antaa? Petteri Viramo Geriatrian ja yleislääketieteen el, LT Caritas Palvelut Oy GPF:n kevätkoulutus, Helsinki 5.5.2017 Taustaa Muistisairaudet

Lisätiedot

Lääkehoidon kehittyminen vanhuspsykiatriassa. Prof. Hannu Koponen ISY ja KYS-psykiatria Helsinki 8.10.2010

Lääkehoidon kehittyminen vanhuspsykiatriassa. Prof. Hannu Koponen ISY ja KYS-psykiatria Helsinki 8.10.2010 Lääkehoidon kehittyminen vanhuspsykiatriassa Prof. Hannu Koponen ISY ja KYS-psykiatria Helsinki 8.10.2010 Sidonnaisuudet Toiminut luennoitsijana ja /tai asiantuntijana koulutustilaisuuksien suunnittelussa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini PAKKAUSSELOSTE FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Sylvi 96 v Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2013 Glaukooma: timololi 1 tippa x 2 RR-tauti: hydroklooritiatsidi 25mg x2, (diureetista virtsan karkailua, minkä vuoksi Sylvi otti lääkettä

Lisätiedot

Ahdistuneisuus tai tuskaisuus, johon liittyy masennusoireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä.

Ahdistuneisuus tai tuskaisuus, johon liittyy masennusoireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää alpratsolaamia 0,5 mg. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti.

Lisätiedot

Liite C. (muutos kansallisesti hyväksyttyihin lääkevalmisteisiin)

Liite C. (muutos kansallisesti hyväksyttyihin lääkevalmisteisiin) Liite C (muutos kansallisesti hyväksyttyihin lääkevalmisteisiin) LIITE I TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET MYYNTILUVAN (MYYNTILUPIEN) EHTOJEN MUUTTAMISTA KOSKEVALLE SUOSITUKSELLE Tieteelliset johtopäätökset

Lisätiedot

Masennuslääkkeet ja litium

Masennuslääkkeet ja litium 23. Masennuslääkkeet ja litium Masennuslääkkeet ja litium Depression osalta rajanveto normaalin ja patologisen välille on usein vielä vaikeampaa kuin monissa muissa psyykkisissä sairauksissa. Siksi ei

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin.

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hyperiforce Nova, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond.

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Lähteet Mueser et al. 2003. Integrated treatment for dual disorders: a guide to effective practice. Guilford

Lisätiedot

Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito

Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Päihteet, terveys ja erityispalvelut -ajankohtaispäivät Juvenes, Tampere Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Pekka Heinälä 29.1.2010 ALKOHOLINKULUTUS SATAPROSENTTISENA ALKOHOLINA HS 151209 1 Käypä

Lisätiedot

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen 1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen Valmisteen kuvaus: sininen, päällystetty, kupera, pyöreä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Nuhaan ja poskiontelotulehdukseen liittyvän limakalvojen turvotuksen lievittäminen.

VALMISTEYHTEENVETO. Nuhaan ja poskiontelotulehdukseen liittyvän limakalvojen turvotuksen lievittäminen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT - ksylometatsoliinihydrokloridi 0,5 mg/ml - ksylometatsoliinihydrokloridi 1 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Remeron. 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Remeron. 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Remeron 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Masennus on sairaus, jossa surullisuuden tunne ja

Lisätiedot

LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia

LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia Tämä opas sisältää tietoa Lariam (meflokiini) -tablettien käyttöön lääkkeellisenä profylaksiana liittyvistä haittavaikutuksista, etenkin neuropsykiatrisista

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Depressiolääkehoitoa tulisi jatkaa vähintään 6 kk oireiden paranemisen jälkeen, jotta oireettomuus voidaan varmistaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Depressiolääkehoitoa tulisi jatkaa vähintään 6 kk oireiden paranemisen jälkeen, jotta oireettomuus voidaan varmistaa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fluvosol 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Fluvosol 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine: fluvoksamiinimaleaatti

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET UNIVERSITY OF TURKU LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilää ääkäri Turun yliopisto, yleislää ääketiede Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislää ääketieteen yksikkö

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 5 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, päällystämätön tabletti, halkaisija 6 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. 5 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, päällystämätön tabletti, halkaisija 6 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eldepryl 5 mg tabletti Eldepryl 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg selegiliinihydrokloridia. Täydellinen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Comtess 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Entakaponi

PAKKAUSSELOSTE. Comtess 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Entakaponi PAKKAUSSELOSTE Comtess 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Entakaponi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kapseli sisältää 100,6 mg sakkaroosia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kapseli sisältää 100,6 mg sakkaroosia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Aritavi 30 mg kova enterokapseli Aritavi 60 mg kova enterokapseli VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 30 mg:n kapseli: Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Tarkistuslista 1: ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä

Lisätiedot

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista.

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 1 kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 2 3 Sisältö Miten Uptravi otetaan?............................................ 4 Miten

Lisätiedot

Ahdistuneisuuden lääkehoito

Ahdistuneisuuden lääkehoito Lääkehoito Ahdistuneisuuden lääkehoito Esa Leinonen, Ulla Lepola ja Hannu Koponen Bentsodiatsepiinit ovat olleet vuosikymmeniä peruslääkkeitä ahdistuneiden potilaiden hoidossa. Eräissä ahdistuneisuushäiriöissä

Lisätiedot

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeet Vaikutusmekanismi Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet voi lisätä synapsien kasvua Toimia alkup.välittäjäaineen kaltaisesti

Lisätiedot

Käytösoireisten asiakkaiden/potilaiden lääkitys

Käytösoireisten asiakkaiden/potilaiden lääkitys Tiedosta hyvinvointia 1 Käytösoireisten asiakkaiden/potilaiden lääkitys Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia 2 Sisältö Käytösoire missä

Lisätiedot

Yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääkäri Esti Laaksonen. Turun yliopisto Turun A-klinikka

Yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääkäri Esti Laaksonen. Turun yliopisto Turun A-klinikka NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN, ALKOHOLIRIIPPUVUUTTA KOSKEVIEN HOITOMUOTOJEN SATUNNAISTETTU, VERTAILEVA TUTKIMUS: DISULFIRAAMI, NALTREKSONI JA AKAMPROSAATTI ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN HOIDOSSA Yleislääketieteen erikoislääkäri,

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Duloxetine Orion 30 mg kovat enterokapselit Duloxetine Orion 60 mg kovat enterokapselit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Duloxetine Orion 30 mg kovat enterokapselit Duloxetine Orion 60 mg kovat enterokapselit 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Orion 30 mg kovat enterokapselit Duloxetine Orion 60 mg kovat enterokapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg tai 60 mg duloksetiinia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.1 Käyttöaiheet. 4.2 Annostus ja antotapa

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.1 Käyttöaiheet. 4.2 Annostus ja antotapa 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Betahistin Orifarm 8 mg tabletit Betahistin Orifarm 16 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 8 mg tai 16 mg betahistiinidihydrokloridia Täydellinen

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Jyrki Tuulari 25.9.2007 1 MITÄ MASENNUKSELLA TARKOITETAAN? Masennustila eli depressio on yleinen ja uusiutuva mielenterveyden häiriö, joka ei ole sama asia kuin arkipäiväinen surullisuus tai alakuloisuus.

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Riniitistä tai sinuiitista johtuvan nenän tukkoisuuden tilapäinen oireenmukainen hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Riniitistä tai sinuiitista johtuvan nenän tukkoisuuden tilapäinen oireenmukainen hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nasolin 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos Nasolin 1 mg/ml nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Nasolin 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos 1 ml nenäsumutetta

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 50 mg oksatsepaamia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Escitalopram ratiopharm 5 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää essitalopraamioksalaattia vastaten 5 mg essitalopraamia.

VALMISTEYHTEENVETO. Escitalopram ratiopharm 5 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää essitalopraamioksalaattia vastaten 5 mg essitalopraamia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Escitalopram ratiopharm 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Escitalopram ratiopharm 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Escitalopram ratiopharm 20 mg kalvopäällysteiset

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret Edronaxia ei tule käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon (ks. 4.4).

VALMISTEYHTEENVETO. Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret Edronaxia ei tule käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon (ks. 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Edronax 4 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 4 mg reboksetiinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Kehitysvammaisen epilepsia oikea lääkitys hyvän hoidon edellytys

Kehitysvammaisen epilepsia oikea lääkitys hyvän hoidon edellytys Kehitysvammaisen epilepsia oikea lääkitys hyvän hoidon edellytys Seija Aaltonen, LT; psyk.el, kv-lääketieteen erityispätevyys KTO:n johtaja, johtava ylilääkäri Kehitysvammaisuuteen liittyvät erityispiirteet

Lisätiedot

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti 28.12.2015, v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kivulla voi olla

Lisätiedot

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle LIITE I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset päätelmät - Vieroitusoireyhtymä: Effentora-/Actiq-valmisteiden käyttöön on liittynyt 54 tapausta, joissa potilaalla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg mikronisoitua ebastiinia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon

PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon T E K I J Ä T : Sari Kalliokoski

Lisätiedot