Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta"

Transkriptio

1 Ajankohtaista Lääkärin käsikirjasta Heikki Rytsälä Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta Tavoitteet Masennuslääke on valittava oikein. Annoksen on oltava riittävän suuri, jotta depressioon saadaan apu. Hoidon on oltava riittävän pitkä. Lääkitys tukee muuta hoitoa (psykoterapeuttinen tuki). Toistuvissa depressioissa estohoito on tarpeen Milloin aloittaa depressiolääkitys? Suurin osa depressio- A tai dystymiapotilaista A hyötyy masennuslääkkeistä, mutta vain lääkitystä hakemalla ja tarvittaessa vaihtamalla selviää, kenelle ja mikä lääkitys tehoaa parhaiten. Lääkehoidosta saatu hyöty ei ole suoraan yhteydessä masennuksen vakavuuteen. Jos depressio pitkittyy, pitäisi lääkärillä olla valmius aloittaa masennuslääke, olipa depression vakavuus minkälainen tahansa. Masennuslääkkeet auttavat myös fyysiseen sairauteen liittyvään masennukseen. Eräät tutkimukset osoittavat, että joskus pitkittyneen surureaktionkin lääkehoito kannattaa B. Lääkityksen teho riippuu aina myös muusta samanaikaisesta hoidosta. Olennaista masennuspotilaan hoidossa on, että kontakti säilyy, vaikka harvakseltaankin. Potilaan on helpompi tulla vas- taanotolle, kun käynti on sovittu etukäteen. Usein hoidon alussa tarvitaan masennuslääkkeen lisäksi anksiolyytti pahimman ahdistuksen lievittämiseen (muista pitkäaikaiskäytön vaarat!) B. Bentsodiatsepiineilla ei ole antidepressiivistä vaikutusta B. Hoidon kesto Depression korjaannuttua hoitoa jatketaan vielä ainakin 6 9 kuukautta A täydellä annoksella (kunnes kaikki depression oireet hävinneet, jos mahdollista). Lääkityksen annostuksen on oltava yksilöllisesti sovitettu; liian pieni annos ei tehoa, liian suuri ei paranna tehoa, mutta korostaa haittavaikutuksia (koskee lähinnä trisyklisiä masennuslääkkeitä). Lääkitys lopetetaan asteittain C. Kroonisessa depressiossa (dystymia) lyhytaikainenkin lääkitys saattaa tuoda avun esim. unihäiriöihin. Jos potilaalla on aiemmin ollut lääkkeeseen reagoiva masennustila (F33.x) ainakin kerran, voi jopa vuosienkin pituinen estohoito olla tarpeen A. Kolmen depressioepisodin jälkeen pitkä estohoito on aina aiheellinen. Lääkkeen valinta Valitse muutama masennuslääke, joihin tutustut hyvin. Pääryhmät + Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) A + Uudemmat noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa estävät ja/tai aminergisiin reseptoreihin vaikuttavat lääkkeet + Selektiiviset, reversiibelit MAO- A:n estäjät + Noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa estävät trisykliset lääkkeet Eroja on enemmän sivuvaikutuksissa A kuin varsinaisissa vaikutuksissa C. Serotoniinin takaisinoton estäjät ovat usein ensisijaisia helppokäyttöisyytensä, vähäisten haittavaikutustensa (huom. etenkin iäkkäät potilaat) ja suhteellisen vaarattomuutensa vuoksi C. Iäkkäillä potilailla korostuu lääkkeen siedettävyys, ja trisyklisiä masennuslääkkeitä tulisi määrätä vanhuksille vain, jos muu lääkitys ei ole mahdollinen B. Jos masennuspotilas on uneton tai ahdistunut, mirtatsapiini, mianseriini, tratsodoni tai trisykliset lääkkeet ovat sopivia A. Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät Tehoavat masennukseen yhtä hyvin kuin trisykliset masennuslääkkeet. Eivät ole sedatiivisia ja siksi hoidon alussa saatetaan tarvita Duodecim 2006;122:

2 nukahtamislääke mahdollisimman lyhytkestoiseen käyttöön. Kaikkien vaikutus alkaa 2 3 vko:n kuluttua hoidon aloituksesta. Ovat olennaisesti kalliimpia kuin vanhemmat depressiolääkkeet. Aiheuttavat vähemmän haittavaikutuksia kuin trisykliset lääkkeet, mikä parantaa hoitomyöntyvyyttä A. Trisyklisiin verrattuna sivuvaikutuksina on useammin mm. pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, ripulia, unihäiriöitä, hermostuneisuutta, levottomuutta ja ahdistuneisuutta. Siirryttäessä MAO:n estäjiin on pidettävä 2 5 vko:n»wash out» -jakso. Essitalopraami Essitalopraami on sitalopraamin S-enantiomeeri ja serotoniinin takaisinoton hyvin spesifinen estäjä. Annostus on mg kerran vuorokaudessa, yleensä aamulla. Puoliintumisaika on n. 30 t. Ei merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, vaikka joidenkin neuroleptien kanssa on havaittu sitalopraamin pitoisuuden suurentuneen, millä ei ilmeisesti ole käytännön merkitystä. Haittavaikutuksina pahoinvointia, unihäiriöitä ja hikoilua. Epileptikkojen hoidossa on noudatettava varovaisuutta. Fluoksetiini Annostus depressiossa on mg vuorokaudessa jaettuna 1 2 annokseen aamulla ja päivällä, bulimiassa 60 mg vuorokaudessa yleensä yhtenä annoksena aamulla. Puoliintumisaika on 2 4 vrk, aktiivisella metaboliitilla huomattavasti pidempi. Munuaisten tai maksan vajaatoiminta voi pidentää fluoksetiinin puoliintumisaikaa. Siirryttäessä MAO:n estäjiin on pidettävä vähintään viiden viikon»wash out» -jakso Haittavaikutuksia ovat ryhmälle tavalliset pahoinvointi, huimaus ja unihäiriöt. Suurentaa merkittävästi useiden maksassa metaboloituvien lääkkeiden, esim. trisyklisten masennuslääkkeiden, pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien, karbamatsepiinin ja valproaatin pitoisuuksia. Fluvoksamiini Annostus on mg, jopa 300 mg vuorokaudessa Yli 150 mg:n annos jaetaan yleensä 2 3 annokseen, aloitusannos otetaan illalla. Puoliintumisaika on keskimäärin 20 tuntia. Haittavaikutukset ovat ryhmälle tyypillisiä: pahoinvointi, oksentelu, unettomuus tai uneliaisuus, päänsärky, vapina ja huimaus. Hidastaa maksassa metaboloituvien lääkkeiden poistumista. Merkittäviä yhteisvaikutuksia on mm. beetasalpaajien, haloperidolin ja varfariinin kanssa. Saattaa suurentaa trisyklisten lääkkeiden plasmapitoisuuksia. Maksaentsyymien ja kreatiniinin nousua on kuvattu. Epileptikkoja hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta mahdollisen kouristusalttiuden lisääntymisen vuoksi. Paroksetiini Aloitusannos on 20 mg aamulla, suurentaa voi 10 mg:n välein jopa 50 mg:aan asti, yli 65-vuotiailla korkeintaan 40 mg:aan. Maksa- ja munuaissairaille turvallinen annos on n. 20 mg vuorokaudessa. Puoliintumisaika on keskimäärin yksi vuorokausi; vaihtelee yksilöllisesti. Haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, hikoilu ja unihäiriöt, miehillä libidon heikkeneminen ja ejakulaatiohäiriöt. Yhteisvaikutuksia on mm. trisyklisten masennuslääkkeiden, fentiatsiinityyppisten neuroleptien, varfariinin, simetidiinin, luokkaan 1C kuuluvien rytmihäiriölääkkeiden (flekainidi), fenytoiinin ja muiden antikonvulsanttien kanssa. Sertraliini Aloitusannos on 50 mg kerran päivässä aamulla tai illalla, tarvittaessa annosta lisätään vähitellen usean viikon kuluessa jopa 200 mg:aan. Puoliintumisaika on keskimäärin 26 tuntia. Ei vaikuta oleellisesti psykomotoriseen suorituskykyyn, mutta potilaita on aina varoitettava autolla ajosta ja vaarallisten koneiden käytöstä. Haittavaikutuksia ovat päänsärky, pahoinvointi, unihäiriöt, huimaus ja suun kuivuminen. Ei vaikuta oleellisesti maksassa metaboloituvien lääkkeiden poistumiseen. Saattaa aiheuttaa vähäisiä yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, mm. litiumin annos on pidettävä mahdollisimman pienenä ja varfariinihoidon aikana on seurattava INR-arvoa, joka saattaa nousta. Epileptikkoja hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta. Sitalopraami Annostus on mg kerran vuorokaudessa, yleensä aamulla; vanhuksilla aloitusannos on 10 mg. Puoliintumisaika n. 1.5 vrk Ei merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, vaikka joidenkin neuroleptien kanssa on havaittu sitalopraamin pitoisuuden suurentuneen, millä ei ilmeisesti ole käytännön merkitystä. Haittavaikutuksina pahoinvointia, unihäiriöitä ja hikoilua Epileptikkojen hoidossa on noudatettava varovaisuutta H. Rytsälä

3 Uudemmat serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinotttoa estävät ja/tai aminergisiin reseptoreihin vaikuttavat aineet Duloksetiini Serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä, jolla on myös heikko dopamiinin takaisinottoa estävä vaikutus. Ei merkittävää vaikutusta histaminergisiin, dopaminergisiin, kolinergisiin tai adrenergisiin reseptoreihin. Toisena käyttöaiheena perifeerisen diabeettisen neuropatiakivun hoito aikuisilla Aloitusannos 60 mg kerran vuorokaudessa, maksimiannos 120 mg vuorokaudessa yhtä suuriin annoksiin jaettuna Hoitovaste saavutetaan yleensä 2 4 viikon kuluessa. Kliinistä näyttöä ei ole, että annoksen nosto parantaisi vastetta, jos sitä ei tule lainkaan aloitusannoksella. Iäkkäiden henkilöiden kohdalla ei yleensä tarvita annoksen säätämistä, mutta varovaisuutta on noudatettava etenkin suurinta annosta (120 mg) käytettäessä. Haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, suun kuivuminen, ummetus, unettomuus, uneliaisuus ja huimaus. Ei lapsille tai nuorille Ei raskauden ja imetyksen aikana Ei maksan vajaatoimintaa eikä vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville. Ei yhdessä voimakkaiden CYP 1 A 2 - estäjien, kuten fluvoksamiinin, siprofloksasiinin tai enoksasiinin kanssa. Ei MAO:n estäjien kanssa Mianseriini Aiheuttaa vähemmän haittavaikutuksia kuin trisykliset lääkkeet. Voidaan yleensä annostella vain iltaisin. Hoidon alkuvaiheessa joskus ilmenevä voimakas, mutta ohimenevä väsymys voi haitata hoitomyöntyvyyttä. Ei ole aiheuttanut kuolemaan johtaneita myrkytyksiä. Haittavaikutukset + Raportoitujen luuydindepressio-, lähinnä agranulosytoosija granulosytopeniatapausten vuoksi potilasta kehotetaan tulemaan välittömästi vastaanotolle infektio-oireiden ilmetessä. Aiemmin suositeltiin rutiininomaista valkosolukontrollia 4 ja 6 vko:n kuluttua hoidon aloittamisesta. Milnasipraani Serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä. Tavallinen vuorokausiannos on 50 mg aamulla ja illalla. Annosta tulee vähentää munuaisten vajaatoiminnassa. Puoliintumisaika n. 8 tuntia; vakaa pitoisuus saavutetaan toistuvassa annostelussa n. 2 3 vrk:n kuluttua. Poistuu elimistöstä pääasiassa muuttumattomana munuaisten kautta. Maksan vajaatoiminta ei muuta merkittävästi lääkkeen farmakokinetiikkaa. Mikäli potilaalla on unihäiriöitä tai ahdistuneisuutta, näiden oireenmukainen hoito on yleensä tarpeen. Potilaan itsemurhavaara on aina huomioitava, sillä psykomotorinen aktiivisuus saattaa lisääntyä ennen mielialan nousua. Ei tule käyttää + MAO:n estäjien, triptaaniryhmän (etenkin sumatriptaani) lääkkeiden, digitaliksen, adrenaliinin, noradrenaliinin, klonidiinin ja sen kaltaisten kanssa + eturauhasen liikakasvun ja muiden urogenitaalisten sairauksien yhteydessä + raskauden ja imetyksen aikana. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat huimaus, hikoilu, tuskaisuus, kuumat aallot ja kipu virtsatessa. Myös pahoinvointia, oksentelua, antikolinergisiä haittavaikutuksia, vapinaa, sydämentykytystä ja agitaatiota voi esiintyä. Kardiovaskulaarisia haittavaikutuksia esiintyy useimmiten niillä, joilla on näitä sairauksia ennestään tai niihin lääkitys. Mirtatsapiini Aloitusannos on 15 mg, jota suurennetaan tarvittaessa hitaasti. Keskimääräinen tehokas annos on mg. Vanhusten annos on sama kuin työikäistenkin, mutta vastetta ja mahdollisia haittavaikutuksia on seurattava tarkoin. Lääke otetaan yleensä yhtenä annoksena juuri ennen nukkumaanmenoa tai joskus yhtä suurina annoksina aamulla ja illalla. Hoitovaste on ilmeisesti paras silloin, kun oireisiin kuuluu ns. depression somaattisen oireyhtymän piirteitä: mielihyvän menetys, psykomotorinen estyneisyys, unihäiriöt, mielenkiinnon menetys, itsemurha-ajatukset ja parempi mieliala illalla kuin aamulla. Puoliintumisaika on tuntia, pitenee munuaisten tai maksan vajaatoiminnassa. Saattaa voimistaa alkoholin ja bentsodiatsepiinien vaikutusta. Ei saa käyttää yhdessä MAO:n estäjien kanssa. Saattaa heikentää keskittymis- ja huomiokykyä. Haittavaikutuksia ovat ruokahalun ja painon lisääntyminen, väsymys, (ortostaattinen) hypotensio, mania, kohtauksittaiset kouristukset, vapina, myoklonus, turvotus, akuutti luuydindepressio, seerumin transaminaasien lisäys ja eksanteema. Reboksetiini Selektiivinen ja voimakas noradrenaliinin takaisinoton estäjä, myös hyvin vähäinen vaikutus serotoniinin takaisinottoon. Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta 1167

4 Työikäisillä aloitus- ja hoitoannos on 4 mg 2, voidaan nostaa 3 4 vko:n kuluttua 10 mg/vrk:een, enimmäisannos 12 mg/vrk; ei iäkkäille. Pikemminkin aktivoiva kuin väsyttävä. Haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, unettomuus, lisääntynyt hikoilu. Ei sovi epileptikoille eikä vakavasti sairaille: varovaisuutta eturauhasen liikakasvua potevien, glaukoomapotilaiden ja sydänsairauden kohdalla. Käytetään varoen niiden lääkkeiden kanssa, joiden metabolia tapahtuu muun kuin CYP 2 D 6 :n kautta. Ei MAO:n estäjien kanssa Ei raskauden ja imetyksen aikana Tratsodoni Käyttöaiheena on lievä tai kohtalainen depressio niillä potilailla, joille trisykliset masennuslääkkeet eivät sovi. Kardiovaskulaariset vaikutukset ovat vähäisempiä kuin trisyklisillä lääkkeillä. Haittavaikutuksia ovat verenpaineen lasku, priapismi. Maksimiannos on 600 mg/vrk jaettuna kolmeen osaan. Venlafaksiini Aloitetaan mahdollisimman pienellä annoksella, annostus on tavallisesti 37,5 mg kahdesti päivässä. Mikäli vaste on riittämätön 2 4 vko:n aikana, suurennetaan annosta vähitellen 75 mg:aan kahdesti päivässä. Suurin suositeltu annos on 125 mg kolmesti päivässä. Usein annosta voidaan pienentää jonkin verran ja jopa puoleen, kun potilas on ollut kuukauden oireeton. Edellytyksenä on, etteivät oireet uusiudu. Vanhusten kohdalla on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Hoito on lopetettava varovasti vähintään 2 vko:n kuluessa annosta vähentäen. Vieroitusoireina saattaa esiintyä pahoinvointia, huimausta, päänsärkyä, unihäiriöitä, epämääräistä pahanolontunnetta, ahdistuneisuutta ja lihasnykäyksiä. Ei saa käyttää yhdessä MAO:n estäjien kanssa. Saattaa nostaa verenpainetta, joten verenpaineen rutiiniseuranta kaikilla venlafaksiinia saavilla potilailla on suositeltavaa. Sydänsairaiden kohdalla on noudatettava erityistä varovaisuutta. Säännölliset tarkastukset ovat tarpeen potilailla, joilla on virtsaamishäiriöitä, akuutti ahdaskulmaglaukooma, kohonnut silmänpaine, matala verenpaine tai sydänsairaus. Maanis-depressiivisen psykoosin depressiovaihe voi muuttua maniaksi venlafaksiinihoidon aikana. Mahdollisina haittavaikutuksina voi esiintyä mm. huimausta, unettomuutta, uneliaisuutta, hermostuneisuutta, ruoansulatuskanavan oireita, päänsärkyä, kardiovaskulaarisia oireita (esim. verenpaineen nousua), ruokahalun lisääntymistä ja painon nousua, keskushermosto-oireita, akkommodaatiohäiriöitä, tihentynyttä virtsaamistarvetta, seksuaalisia häiriöitä, hikoilua ja voimattomuutta. Siirryttäessä venlafaksiinista MAO:n estäjiin on venfalaksiinin käytössä pidettävä vähintään viikon tauko. Interaktioita on useiden maksassa metaboloituvien lääkkeiden kanssa, kuten kinidiinin, paroksetiinin, ketokonatsolin, erytromysiinin, verapamiilin ja simetidiinin kanssa. Sulpiridi Neurolepti, jolla on antidepressiivistä vaikutusta. Teho on paras annosteluvälillä mg/vrk työikäisille. Annostellaan aamulla ja päivällä, sillä ilta-annos saattaa aiheuttaa unihäiriöitä. Haittavaikutuksia ovat prolaktiinin lisääntymisestä johtuva maidoneritys, ruokahalun lisääntyminen ja painon nousu sekä joskus motorinen levottomuus (akatisia). Pitkäaikaishoidossa ja etenkin iäkkäillä potilailla voi ilmaantua nk. tardiivi dyskinesia, joka pitkään jatkuessaan voi jäädä pysyväksi. Sen ensi oireena on yleensä suun maiskuttelu. Oire häviää yleensä, jos sulpiridin käyttö lopetetaan välittömästi. Selektiiviset, reversiibelit MAO-A:n estäjät Moklobemidi Selektiivinen, reversiibeli MAO- A:n estäjä, jota voidaan käyttää ilman dieettirajoituksia. Käytetään kaikissa depression muodoissa. Alkuannostus on 150 mg 2. Käytössä huomioon otettavaa + Hyvä siedettävyys + Aktivoiva + Sopii myös vanhuksille. + Voidaan tarvittaessa yhdistää anksiolyytteihin ja neurolepteihin; bentsodiatsepiineihin kombinoiminen voi olla suotavaa lääkityksen alkuvaiheessa (aktivoivana voi aiheuttaa unettomuutta). + Ei pidä käyttää yhdessä serotoniinin takaisinoton estäjien kanssa; huomaa uudemmat selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät ja venlafaksiini sekä klomipramiini ja tratsodoni. Ei myöskään pidä käyttää vahvojen kipulääkkeiden (tramaloli, petidiini), eräiden Parkinsonin taudin lääkkeiden (MAO-B-inhibiittorit, kuten selegiliini ja rasagliini), migreenilääkkeistä triptaanien eikä tupakoinnin vieroituslääkkeistä bupropionin kanssa. + Vähintään kahden viikon 1168 H. Rytsälä

5 wash out -jakso on tarpeen siirryttäessä selektiivisestä serotoniinin takaisinoton estäjästä moklobemidiin. + Siirryttäessä moklobemidistä mihin tahansa muuhun masennuslääkkeeseen ei tarvita»wash-out» -jaksoa. + Saattaa voimistaa ja pidentää systeemisesti annetun sympatomimeetin vaikutusta. Noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa estävät trisykliset masennuslääkkeet Valmisteet: amitriptyliini, klomipramiini, doksepiini, nortriptyliini ja trimipramiini Ovat olleet pitkään markkinoilla, runsaasti tutkimustietoa ja käyttökokemuksia. Aikuisten annos on yleensä mg/vrk, useimmiten tehokas annos on mg/vrk. Kuitenkin on näyttöä myös matala-annoksisen hoidon tehosta A. Plasmapitoisuusmääritys on hyödyllinen hoidon seurannassa. Kun annostus on 150 mg/vrk, pitoisuus on liian pieni vielä 30 %:lla potilaista. Voidaan annostella yhtenä annoksena iltaisin. Tavallisimmat sivuvaikutukset ovat antikolinergisia: + suun kuivuminen + ummetus + virtsaumpi. Muut yleiset haittavaikutukset + Painon nousu, sedaatio, ortostaattinen hypotensio Otettava huomioon + Kardiovaskulaariset sairaudet ovat aihe varovaisuuteen. + Kiniinin (yhdistelmävalmisteissa Crampiton, Relapamil) ja amitriptyliinin yhtäaikainen käyttö voi nostaa huomattavasti amitriptyliinin veripitoisuutta. + Rytmihäiriövaara suurenee hiukan. + Tasapainossa olevaa sydämen vajaatoimintaa sairastavat voivat käyttää trisyklisiä lääkkeitä. + Epileptikoilla kouristuskynnys laskee. + Paikallispuudutuksessa ym. adrenaliinin ja noradrenaliinin teho saattaa oleellisesti voimistua. + On vältettävä alkoholin väärinkäyttäjillä (intoksikaatiovaara). + Eivät luultavasti aiheuta epämuodostumia, mutta loppuraskauden aikana niitä on vältettävä. Muut masennuslääkkeet Mäkikuisma Mäkikuismauutteella on satunnaistetuissa tutkimuksissa todettu antidepressiivistä tehoa lievässä tai kohtalaisessa masennuksessa B. Nykyinen näyttö ei riitä osoittamaan, onko mäkikuisma yhtä tehokas kuin muut masennuslääkkeet. Mäkikuismauute voi alentaa samanaikaisesti käyttävien lääkkeiden, kuten syklosporiinin, digoksiinin, ehkäisytablettien, teofylliinin, varfariinin ja indinaviirin pitoisuutta veressä ja heikentää näiden aineiden tehoa. Lääkelaitos suosittaa, että edellä mainittuja lääkkeitä käyttävät potilaat eivät käyttäisi mäkikuismavalmisteita. Masennuslääkkeiden yhdistäminen Psykoottisissa depressioissa pitää masennuslääkkeeseen yhdistää neurolepti (esim. perfenatsiini, risperidoni tai olantsapiini), jos potilas kärsii harhaluuloista tai hallusinaatioista. Riittämättömän hoitovasteen jälkeen voidaan adekvaattiin annokseen trisyklistä masennuslääkettä yhdistää litium. Jos näillä ei vielä saada riittävää hoitovastetta, voidaan niihin edelleen yhdistää kilpirauhashormonia pieniä annoksia hitaasti suurentaen. Hoitovaste tähän tulee yleensä esille parissa viikossa. Trisykliseen masennuslääkkeeseen voidaan myös yhdistää selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä (tai päinvastoin). Selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä, selektiivisiä serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä, noradrenergisia ja spesifisiä serotonergisiä masennuslääkkeitä ei saa yhdistää selektiivisiin, reversiibeleihin MAO-A:n estäjiin. Fluoksetiini ja fluvoksamiini voivat maksametaboliaa hidastamalla suurentaa trisyklisten masennuslääkkeiden plasmapitoisuuden yli kaksinkertaiseksi. Kirjallisuutta 1. Frank E, Kupfer DJ, Perel JM, Cornes C, Jarrett DB, Mallinger AG, Thase ME, McEachran AB, Grochocinski VJ. Three-year outcomes for maintenance therapies in recurrent depression. Arch Gen Psychiatry 1990;47(12): Feighner, JP, Boyer WF, Tyler DL, Neborsky RJ. Adverse consequences of fluoxetine-maoi combination therapy. J Clin Psychiatry 1990;51(6): Daniel DG, Randolph C, Jaskiw G, Handel S, Williams T, Abi-Dargham A, Shoaf S, Egan M, Elkashef A, Liboff S et al. Coadministration of fluvoxamine increases serum concentrations of haloperidol. J Clin Psychopharmacol 1994;14(5): Somatic syndrome WHO, The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research, Genova 1993:82 5. Dingemanse J. An update of recent moclobemide interaction data. Int Clin Psychopharmacol 1993;7(3 4): Joffe R, Sokolov S, Streiner D. Antidepressant treatment of depression a metaanalysis. Canadian J Psychiat 1996;41: [DARE Lima MS, Moncrieff J. Drugs versus placebo for the treatment of dysthymia. Cochrane Database Syst. Rev. 2005;(2): CD Clayton PJ. Bereavement and depression. J Clin Psychiatry 1990;51 Suppl:34 40 Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta 1169

6 9. Furukawa T, Streiner DL, Young LT. Antidepressants plus benzodiazepine for major depression. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(1):CD Birkenhager TK, Moleman P, Nolen WA. Benzodiazepines for depression? A review of the literature. Int Clin Psychopharmacol 1995;10: Viguera AC, Baldessarini RJ, Friedberg J. Discontinuing antidepressant treatment in major depression. Harvard Review of Psychiatry 1998;5: Blacker D. Maintenance treatment of major depression: a review of the literature. Harvard Review of Psychiatry 1996;4: Kupfer DJ, Frank E, Perel JM, Cornes C, Mallinger AG, Thase ME, McEachran AB, Grochocinski VJ. Five-year outcome for maintenance therapies in recurrent depression. Arch Gen Psychiatry 1992;49(10): Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for major depression: evaluation of the clinical literature. Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment 1997;Part 1: Barbui C, Hotopf M, Freemantle N, Boynton J, Churchill R, Eccles MP, Geddes JR, Hardy R, Lewis G, Mason JM. Selective serotonin reuptake inhibitors versus tricyclic and heterocyclic antidepressants: comparison of drug adherence. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(4):CD Trindade E, Menon D, Topfer LA, Coloma C. Adverse effects associated with selective serotonin reuptake inhibitors and tricyclic antidepressants: a meta-analysis. Can Med Ass J 1998;159: SSRIs versus tricyclic antidepressants in depressed inpatients: a meta-analysis of efficacy and tolerability. Depression and Anxiety 1998;7(suppl 1): Menting JE, Honing A, Verhey FR, Hartmans M, Rozendaal N, de Vet HC, van Praag HM. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in the treatment of elderly depressed patients. Int Clin Psychopharmacol 1996;11: Anderson IM, Tomenson BM. Treatment discontinuation with selective serotonin reuptake inhibitors compared with tricyclic antidepressants: a meta-analysis. BMJ 1995;310: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in the treatment of elderly depressed patients: a qualitative analysis of the literature on their efficacy and side-effects. International Clinical Psychopharmacology 1996;11: Mittmann N, Herrmann N, Einarson TR, Busto UE, Lanctot KL, Liu BA, Shulman KI, Silver IL, Narango CA, Shear NH. The efficacy, safety and tolerability of antidepressants in late life depression: a meta-analysis. Journal of Affective Disorders 1997;46: McCusker J, Cole M, Keller E, Bellavance F, Berard A. Effectiveness of treatments of depression in older ambulatory patients. Arch Intern Med 1998;158: Ware MR. Fluvoxamine: a review of the controlled trials in depression. J Clin Psychiatr 1997;58(suppl 5): Furukawa T, McGuire H, Barbui C. Metaanalysis of effects and side effects of low dosage tricyclic antidepressants in depression: systematic review BMJ 2002;325: Linke K, Mulrow CD. St John's wort for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(3):CD Linde K, Ramirez G, Mulrow CD, Pauls A, Weidenhammer W, Melchart D. St John's wort for depression: an overview and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 1996;313: Edwards JG, Anderson I. Systematic review and guide to selection of selective serotonin reuptake inhibitors. Drugs 1999;57: Baladi JF. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for major depression. Part 2. The cost-effectiveness os SSRIs in the treatment of depression. Ottawa: canadian Coordinating Office for health Technology Assessment/Office Canadien de Coordination de lèvaluation de la santé. Canadian Coordinating Office for health Technology Assessment (CCOHTA) The Health Technology Assessment Database, Database no.: HTA In: The Cochrane Library, Issue 1, Oxford: Update Software 29. Tam EM, Lam RW, Levitt AJ. Treatment of seasonal affective disorder: a review. J Psychiatry Rev Can Psych 1995;40: Aronson R, Offman HJ, Joffer RT, Naylor CD. Trijodothyronine augmentation in the treatment of refractory depression: a meta-analysis. Arch Gen Psychiatr 1996;53: Srisurapanont M. Response and discontinuation rates of newer antidepressants: a meta-analysis of randomized controlled trials in treating depression. J Med Ass Thailand 1998;81: Wisner KL, Gelenberg AJ, Leonard H, Zarin D, Frank E. Pharmacological treatment of depression during pregnancy. JAMA 1999;282: Näytön tason luokitus: A = vahva tutkimusnäyttö B = kohtalainen tutkimusnäyttö C = niukka tutkimusnäyttö D = ei tutkimusnäyttöä Artikkelin täydellinen versio on luettavissa Lääkärin tietokannoista Terveysportista Lääkärin käsikirja, päivitetty Kustannus Oy Duodecim 1170

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Äidin lääkkeet ja imetys

Äidin lääkkeet ja imetys Taustaa Rintamaito on ideaali ravinnonlähde vastasyntyneelle lapselle Imetyksen hyödyt niin lapsen kuin äidin terveydelle, sekä äiti-lapsi suhteelle ovat kiistattomat WHO: täysimetys 6kk ikään asti, korvikkeita

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Psyykenlääkkeet. Salla Kalsi. Proviisori

Psyykenlääkkeet. Salla Kalsi. Proviisori Psyykenlääkkeet Salla Kalsi Proviisori Ahdistuneisuus Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön taustalla voi olla päihteidenkäyttö, kielteiset elämäntapahtumat, aivojen toimintahäiriöt yms. Oireita mm. jännittyneisyys,

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

Ahdistuneisuus/tuskaisuus, johon liittyy depressio-oireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä.

Ahdistuneisuus/tuskaisuus, johon liittyy depressio-oireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR 0,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,5 mg alpratsolaamia. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti. Valmisteen

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Aripiprazol Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohdeindikaation esiintyvyys ja levinneisyys

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Triptyl 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Triptyl 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Triptyl 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Versio 1.7 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Versio 1.7 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Aripiprazol Stada 16.7.2015, Versio 1.7 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Aripiprazol Stada 5 mg tabletti Aripiprazol Stada 10 mg tabletti Aripiprazol Stada

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg, 30 mg tai 45 mg mirtatsapiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg, 30 mg tai 45 mg mirtatsapiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mirtazapine Actavis 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mirtazapine Actavis 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mirtazapine Actavis 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG JA 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET JA SUUSSA HAJOAVAT TABLETIT

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG JA 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET JA SUUSSA HAJOAVAT TABLETIT RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG JA 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET JA SUUSSA HAJOAVAT TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 25.2.2016, VERSIO 2 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Vanhojen ja uudempien masennuslääkkeiden

Vanhojen ja uudempien masennuslääkkeiden Lääkehoito Esa Leinonen Trisykliset masennuslääkkeet muodostivat depression lääkehoidon perustan 1950- ja 1960-lukujen vaihteesta lähtien lähes kolmen vuosikymmenen ajan. 1980-luvun alkupuolella saatiin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini PAKKAUSSELOSTE FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin.

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hyperiforce Nova, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia

LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia LARIAM ( meflokiini ) Malarian lääkkeellinen profylaksia Tämä opas sisältää tietoa Lariam (meflokiini) -tablettien käyttöön lääkkeellisenä profylaksiana liittyvistä haittavaikutuksista, etenkin neuropsykiatrisista

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen 1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen Valmisteen kuvaus: sininen, päällystetty, kupera, pyöreä

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET UNIVERSITY OF TURKU LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilää ääkäri Turun yliopisto, yleislää ääketiede Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislää ääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Ahdistuneisuus tai tuskaisuus, johon liittyy masennusoireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä.

Ahdistuneisuus tai tuskaisuus, johon liittyy masennusoireita. Paniikkihäiriö, myös silloin kun siihen liittyy foobista välttämiskäyttäytymistä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää alpratsolaamia 0,5 mg. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Comtess 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Entakaponi

PAKKAUSSELOSTE. Comtess 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Entakaponi PAKKAUSSELOSTE Comtess 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Entakaponi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Lääkeresistentin depression lääkehoidon suuntaviivoja

Lääkeresistentin depression lääkehoidon suuntaviivoja Lääkevaaka Lääkeresistentin depression lääkehoidon suuntaviivoja Erkki Isometsä ja Erkka Syvälahti Depressiopotilaista noin 15 30 % ei saa selvää vastetta kahdessakaan peräkkäisessä lääkehoitoyrityksessä,

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Tarkistuslista 1: ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeet Vaikutusmekanismi Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet voi lisätä synapsien kasvua Toimia alkup.välittäjäaineen kaltaisesti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kapseli sisältää 100,6 mg sakkaroosia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kapseli sisältää 100,6 mg sakkaroosia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Aritavi 30 mg kova enterokapseli Aritavi 60 mg kova enterokapseli VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 30 mg:n kapseli: Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Duloxetine Orion 30 mg kovat enterokapselit Duloxetine Orion 60 mg kovat enterokapselit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Duloxetine Orion 30 mg kovat enterokapselit Duloxetine Orion 60 mg kovat enterokapselit 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Orion 30 mg kovat enterokapselit Duloxetine Orion 60 mg kovat enterokapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg tai 60 mg duloksetiinia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 50 mg oksatsepaamia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg mikronisoitua ebastiinia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Spastisuus ja klonukset, jotka liittyvät spinaalisiin ja serebraalisiin sairauksiin tai vammoihin.

VALMISTEYHTEENVETO. Spastisuus ja klonukset, jotka liittyvät spinaalisiin ja serebraalisiin sairauksiin tai vammoihin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Baklofen Mylan 10 mg tabletti Baklofen Mylan 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Baklofeeni 10 mg tai 25 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nefoxef 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Comtan 200 mg kalvopäällysteiset tabletit Entakaponi

PAKKAUSSELOSTE. Comtan 200 mg kalvopäällysteiset tabletit Entakaponi PAKKAUSSELOSTE Comtan 200 mg kalvopäällysteiset tabletit Entakaponi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti 28.12.2015, v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kivulla voi olla

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Escitalopram ratiopharm 5 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää essitalopraamioksalaattia vastaten 5 mg essitalopraamia.

VALMISTEYHTEENVETO. Escitalopram ratiopharm 5 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää essitalopraamioksalaattia vastaten 5 mg essitalopraamia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Escitalopram ratiopharm 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Escitalopram ratiopharm 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Escitalopram ratiopharm 20 mg kalvopäällysteiset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi Escitalopram Actavis 15 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg essitalopraamia

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi Escitalopram Actavis 15 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg essitalopraamia VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Escitalopram Actavis 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Escitalopram Actavis 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Escitalopram Actavis 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Matkapahoinvoinnin ja merisairauden ehkäisyyn ja lievittämiseen aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille.

VALMISTEYHTEENVETO. Matkapahoinvoinnin ja merisairauden ehkäisyyn ja lievittämiseen aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Postafen 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mg meklotsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

Lisätiedot

Muistisairauksien koko kuva

Muistisairauksien koko kuva Muistisairauksien koko kuva Muistipotilaan käytösoireet Lääkehoidon mahdollisuudet Geriatri Pirkko Jäntti Kemijärvi 27.11.2012 Muistisairauksien keskeiset oireet Muistin heikkeneminen Muut kognitiiviset

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti.

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti. PAKKAUSSELOSTE Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti Karvediloli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Syöpäkivun lääkehoito

Syöpäkivun lääkehoito EGO 30.10.2015 Helsinki Syöpäkivun lääkehoito Katri Hamunen HYKS Kipuklinikka Syöpäkivun hoidon tavoi8eet Kivun lievitys yöunen turvaaminen lepokivun lievitys liikekivun lievitys Hai8avaikutusten seuranta

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Annos suositellaan titraamaan yksilöllisesti tehon ja siedettävyyden mukaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Annos suositellaan titraamaan yksilöllisesti tehon ja siedettävyyden mukaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ropinirol Orion 2 mg depottabletit Ropinirol Orion 4 mg depottabletit Ropinirol Orion 8 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg paroksetiinia (vastaten 22,2 mg paroksetiinihydrokloridianhydraattia).

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg paroksetiinia (vastaten 22,2 mg paroksetiinihydrokloridianhydraattia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Optipar 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Optipar 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Optipar 20 mg kalvopäällysteiset tabletit Yksi kalvopäällysteinen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon

PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA PSYYKENLÄÄKKEIDEN HAITTA- JA YHTEISVAIKU- TUKSET IKÄÄNTYNEILLÄ Opas Siilinjärven kotihoitoon T E K I J Ä T : Sari Kalliokoski

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ropinostad 2 mg depottabletit: Ropinostad 4 mg depottabletit: Ropinostad 8 mg depottabletit:

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ropinostad 2 mg depottabletit: Ropinostad 4 mg depottabletit: Ropinostad 8 mg depottabletit: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ropinostad 2 mg depottabletit Ropinostad 4 mg depottabletit Ropinostad 8 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ropinostad 2 mg depottabletit:

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys Kari Moilanen Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys Kari Moilanen Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys 10.11.2016 Kari Moilanen Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Keskivaikean tai vaikean pakko-oireisen ensisijaiseen psykoterapeuttiseen (CBT) hoitoon voidaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, soikea, jakouurteellinen; toisella puolella merkintä LT 10.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, soikea, jakouurteellinen; toisella puolella merkintä LT 10. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Loratadin HEXAL 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 69,2 mg laktoosimonohydraatti.

Lisätiedot

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito.

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito. V A LMIS T EYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 60 mg poretabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 60 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 110,00 mg vedetöntä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Orifarm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia

Lisätiedot

Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä. Apuaineet, ks. 6.1.

Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä. Apuaineet, ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Subutex 2 mg resoriblettiä Subutex 8 mg resoriblettiä VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä.

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Uni- ja bipolaarisen depression hoito. Voidaan kokeilla myös reaktiivisen, neuroottisen ja symptomaattisen depression hoidossa.

VALMISTEYHTEENVETO. Uni- ja bipolaarisen depression hoito. Voidaan kokeilla myös reaktiivisen, neuroottisen ja symptomaattisen depression hoidossa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Noritren 10, 25 ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine Nortriptyliinihydrokloridi Vaikuttavan aineen määrä

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Kalsiumkarbonaatti 680 mg Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Prometax 4,5 mg kovat kapselit Prometax 6,0 mg kovat kapselit. Rivastigmiini

PAKKAUSSELOSTE. Prometax 4,5 mg kovat kapselit Prometax 6,0 mg kovat kapselit. Rivastigmiini PAKKAUSSELOSTE Prometax 1,5 mg kovat kapselit Prometax 3,0 mg kovat kapselit Prometax 4,5 mg kovat kapselit Prometax 6,0 mg kovat kapselit Rivastigmiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma 25 mg kalvopäällysteiset tabletit päivämäärä 7.1.2014, versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuusioneste, liuos 22.10.2014, versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Parasetamolia

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot