PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011"

Transkriptio

1 PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström

2 PSYYKENLÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMEISTA Autonominen hermosto säätelee mielen toimintoja (e.tunteet) Aistinelimet (näkö,kuulo) välittävät aistitietoa isoaivojen säätelykeskuksiin, jossa tapahtuu tiedostamattomat tulkinnat. Nämä aiheuttavat tahdosta riippumattoman hermoston välityksellä muutoksia sisäelinten (e.sydän, suolisto) tilaan. Informaatio siirtyy hermosolusta toiseen välittäjäaineiden avulla. Välittäjäaineet sitoutuvat kullekin ominaiseen reseptoriin. Hermosoluja stimuloivia (kiihottavia) välittäjäaineita: - asetyylikoliini, noradrenaliini ja glutamatti (mm.mausteissa), voimistavat informaation siirtoa hermosolujen välillä Hermosoluja estäviä (inhiboivia) välittäjäaineita: - GABA (gamma-aminohappo), dopamiini ja serotoniini, hermoimpulssin siirtyminen/eteneminen solusta toiseen vaikeutuu Psyykenlääkkeillä vaikutetaan aivojen välittäjäaineisiin joko tehostamalla tai estämällä!

3 HUOMIOITA KÄYTETTÄESSÄ PSYYKENLÄÄKKEITÄ: Lääkevaikutus tulee hitaasti viikkojen käytön jälkeen Lähes kaikki ovat kolmiolääkkeitä (PKV) Käyttö tarkkaa/ohjeen mukaista: annosta ei saa nostaa/vähentää omin päin, haittavaikutusten informointi, lopetetaan lääkärin määr.erillisen ohjeen mukaan (vieroitusoireet/vieroitusoireyhtymä) Ottamatta unohtunut lääkeannos otetaan mahdollisimman pian ei kuitenkaan yhtä aikaa seuraavan annoksen kanssa Suun puhatudesta ja kosteudesta huolehtiminen (juominen, ruoka pureskellaan hyvin, ksylitolipurukumi tai-pastillit, erill.suoja-aineet/öljy Väärinkäyttö, riippuvuus, saman aikainen päihteiden käyttö Riittävä ohjaus lääkkeen käyttöön!

4 RYHMITTELY KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN: Antipsykoottiset lääkeaineet (psykoottiset tilat, harhaluuloisuushäiriöt ( + kaksisuuntainen mielialahäiriö, masennustilat, eriasteinen ahdistuneisuus, unettomuus) hoidossa Masennus- eli depressiolääkkeet (+ paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö, krooniset kiputilat, syömishäiriöt, muut ahdistuneisuushäiriöt) hoidossa Mielentasaajalääkkeet Ahdistuneisuuslääkkeet sekä uni- ja nukahtamislääkkeet

5 LÄÄKEHOIDON TARVE, PSYKOOSIT: Psykoosi: Todellisuudentaju häiriintyy sisäisen ja ulkoisen maailman välillä Positiiviset oireet: harhaluulot, aistiharhat, kiihtyneisyys Negatiiviset oireet: eristäytyminen, apaattisuus, tunneköyhyys Epätyypillisten neuroleptien käyttö dementiapotilaan käytöshäiriöiden hoidossa (risperidoni)

6 PSYKOOSILÄÄKKEET: Perinteisiä neurolepteja: Flufenatsiini (Siqualone ) Haloperidoli (Serenase ) Klooripromatsiini (Klorproman) Levomepromatsiini (Levozin ) Sulpiridi (Suprium ) Tsuklopentiksoli (Cisordinol ) Uuden polven neuroleptit: Klotsapiini (Leponex, Froidir ) Ketiapiini (Seroquel ) Olantsapiini (Zyprexa ) Risperidoni (Risperdal )

7 NEUROLEPTIEN ANTOTAVAT: Per os 1-2x pv, tai lihakseen lyhyt- tai pitkävaikutteisina Nopeavaikutteiset lihakseen, vaikutus yl min:ssa ja per os 2-3 tunnissa Lääkkeen rauhoittava vaikutus nopeasti, mutta antipsykoottinen vaikutus vie useita päiviä Depot-neurolepti- injektiot: vaikutus vasta 2-3 kk kuluttua (per os annostelun jatkaminen)

8 NEUROLEPTIEN YLEISIÄ HAITTOJA: Uuden polven neurolepteilla vähemmän haittoja kuin perinteisillä Neurologiset haitat: ensimmäiset päivät - vuosia: erilaiset motoriset sivuvaikutukset (motorinen levottomuus, lievät pakkoliikkeet), lääkeparkinsonismi/ ekstrapyramidaali-oireet Matala verenpaine+ takykardia, sydämen johtumishäiriöt (uuden polven neuroleptit) Painonnousu Sokeritaudin puhkeaminen Seksuaalitoiminnan häiriöt

9 HAITAT..JATKUU.: Prolaktinemia (risperidoni),kuukautishäiriöt (amennorrhea), maitovuoto naisilla, seksuaalitoiminnan häiriöt ja impotenssi miehillä, hedelmällisyysngelmat Keskushermostovaikutukset: sedaatio, tarkaavaisuuden, muistin heikentyminen Tardiivi dyskinesia: pitkäaikaiskäytön yhteydessä ilmaantuva liikehäiriö = suun, kielen matomaiset pakkoliikkeet (perinteiset neuroleptit) Ihohaitat (ihottumat, herkistyminen valolle)

10 HAITAT..JATKUU : Maligni neuroleptioireyhtymä (tavall. perinteiset neuroleptit): Äkillinen korkea kuume, lautamainen lihasjäykkyys, tajunnantason lasku aina koomaan asti, vaihteleva verenpaine, voimakas hikoilu ja hengityksen kiihtyminen, mahd. leukosytoosi ja maksaentsyymien kohoaminen N 2 viikon kuluessa lääkehoidon aloittamisesta, tai annoksen nostosta yl. Kehittyy äkillisesti, huippu tunnissa ja kestää 7-14 vrk LÄÄKE LOPETETTAVA HETI! Uusi lääkitys 2 viikon kuluttua

11 HAITAT..JATKUU: Ruoansulatuselimistöhaitat: Suun kuivuminen, ummetus, pahoinvointi, suolitukos, oksentelu, vatsakipu (harvinainen: hepatiitti tai akuutti pankreatiitti) Hematologiset haitat, erityisesti uuden polven neuroleptit: Leukopenia ja granylosytopenia. Verenkuvan seuranta tärkeää ja huomioitava infektioalttius

12 NEUROLEPTIEN VIEROITUSOIREYHTYMÄ: Lopettaminen annosta laskemalla asteittain Vieroitusoireita: Pahoinvointi Hikoilu Kuumat ja kylmät aallot Unettomuus Ärtyisyys päänsärky

13 YHTEISVAIKUTUKSIA: Psykoosilääkkeen hajoaminen estyy ja pitoisuus nousee Psykoosilääke nostaa toisen käytettävän lääkkeen pitoisuutta Toisella lääkkeellä samankaltainen vaikutus sekä haittavaikutus psykoosilääkkeen kanssa, teho voimistuu: esim.metoklopramidi/metopram, Primperan ja proklooriperatsiini/ Stemetil

14 LÄÄKEHOITOA VAIKEUTTAVIA TEKIJÖITÄ Hoitomyöntyvyysongelmat: lääkityksen keskeyttäminen epäsäännöllisyys pelot/epäluulot Alkoholin ja päihteiden yhteiskäyttö Muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäyttö Lääkeriippuvuus

15 PSYYKENLÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ VANHUKSILLA: H-M.ALANEN2008 Joka kolmas kotona asuva vanhus käyttää psyykenlääkkeitä Joka 10:s käyttää kahta tai useampaa samanaikaisesti Joka 10:s lääkeyhdistelmä, jossa yhteisvaikutusriski Usean psyykenlääkkeen käyttö lisää kuolemanvaaraa Osa sairaalahoidosta on seurausta lääkitykseen liittyvästä ongelmasta (mm. liikaa lääkkeitä, yhteen sopimattomia lääkkeitä, alilääkitys)

16 PSYKOOSILÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ AIHEELLISTA VANHUKSELLA: Skitsofrenia Psykoottinen mania Psykoottinen depressio Harhaluuloisuushäiriö Dementian psykoottiset oireet

17 TRISYKLISET MASENNUSLÄÄKKEET: Käyttö vain keskivaikeiden ja vaikeiden masennustilojen hoidossa!!! Terapeuttinen vaikutus iäkkäällä vasta 6-12 vk:n kuluttua Lääkehoito liian herkästi ainoana hoitomuotona! Yhdistettynä muihin ei- lääkkeellisiin hoitomuotoihin---paras teho: Psykologinen ja/tai psykososiaalinen hoito ( terapiat, liikunta, sosiaalinen ryhmä jne.)

18 MASENNUSLÄÄKKEET, VAIKUTUSMEKANISMINSA MUKAAN: SSRI- lääkkeet, mm: Essitalopraami (Cipralex ) Fluoksetiini (Fluoxetin, Seromex Sitalopraami (Ciprami l, Citalopram ) Uuden polven masennuslääkkeet, mm: Mianseriini (Miaxan ) Mirtatsapiini (Remeron ) Tratsodoni (Azona ) MAO-estäjät: Moklopemidi (Aurorix ) Litium (Lito ) Trisykliset masennuslääkkeet, mm: Amitriptyliini (Triptyl, Klortriptyl ) Doksepiini (Doxal ) Nortriptyliini (Noritren ) Trimipramiini (Surmontil )

19 MASENNUSLÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSIA: Trisykliset masennuslääkkeet: Ongelmallisia haittoja, erityisesti vanhuksilla (ei tulisi käyttää) Antikolinergisiä hattoja: Suun kuivuminen, ummetus, virtsaumpi, näön heikkeneminen, muistin ja henkisten toimintojen heikkeneminen sekä sekavuus Verenpaineen säätelyjärjestelmä: Huimaus, tasapainohäiriöt, kaatumisriski lisääntyy

20 MASENNUSLÄÄKKEIDEN HAITTOJA: Uudentyyppisten noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa estävät lääkkeet: haitat vähäisempiä: Väsymys Seksuaalisten toimintojen heikkeneminen (orgasmin estyminen) yl. lääkehoidon alussa Pahoinvointi, lievät vatsavaivat, ummetus Painon lisääntyminen Iäkkäillä muistin heikkeneminen mahdollista! Verenvuotoalttius (yhdessä särkylääkkeiden kanssa)

21 MASENNUSLÄÄKKEIDEN HAITTOJA: MAO-estäjät: Unihäiriöt Päänsärky, huimaus Ripuli pahoinvointi Serotoniinin takaisinoton estäjät: haittavaikutukset lieviä: Pahoinvointi, päänsärky Unihäiriöt Hikoilu Suoliston toiminnan kiihtyminen(paino voi laskea) Seksuaalitoimintojen heikkeneminen Lievä kiihtyneisyys Iäkkäille: altistaa kaatumistapaturmille

22 MASENNUSLÄÄKKEIDEN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA: Pitkäaikaisen käytön lopettaminen hitaasti asteittain, annosta laskemalla muutaman viikon aikana(vieroitusoireet: huimaus, pahoinvointi, päänsärky, painajaiset jne..) Useilla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa (esim kodeiinin ja tramadolin vaikutus estyy/ CYP2Dentyymitoiminta) Vakava haittavaikutus: serotoniinioireyhtymä isot annokset, tai kaksi lääkettä yhteiskäytössä Yhdessä jonkin muun serotoniipitoisuutta lisäävän lääkkeen kanssa ( tramadoli/tramal, mäkikuisma, metoklopramidi/metopram, fetanyyli/durogesic, valproaatti/deprakine, triptaanit/imigran, dekstrometorfaani/lagun, Redol comp, Resilar, Sir Ephedrin

23 SEROTONIINIOIREYHTYMÄN OIREET: Tunne-elämän ja käyttäytymisen oireet: Kiihtyneisyys, ärtyisyys, ahdistus, unettomuus, sekavuus ja harhaisuus Hermoston lihasoireet: Tärinä, vapina, kömpelyys, silmäluomien kouristelu, lihasnykäykset, puhevaikeudet Muut kehon oireet: Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, päänsärky, hikoilu, kuume, verenpaineenvaihtelut, nopea syke, hikoilu Vaikea oireyhtymä, oireet: kouristukset ja tajuttomuus

24 ANKSIOLYYTIT: Bentsodiatsepiinijohdannaiset ja niiden kaltaisen vaikutuksen omaavat lääkeaineet: Iäkkäillä muistin ja kognitiivisten toimintojen heikkeneminen Käyttö: Ahdistuneisuus, tuskaisuus, levottomuus vähenee/poistuu = päiväkäyttö Unettomuus: yökäyttö Lihasrelaksointi: kouristukset, kohtaushoito

25 BENTSODIATSEPIINIT: Pitkävaikutteiset: diatsepaami/diapam, nitratsepaami/insomin, klooridiatseposidi/risolid Keskipitkävaikutteiset, sopii vanhuksille: Oksatsepaami/Oxepam, tematsepaami/tenox, loratsepaami/temesta Lyhytvaikutteiset: tsopikloni/imovane, triatsolaami/halcion, midatsolaami/dormicum

26 BENTSODIATSEPIINIEN KÄYTTÖ: Vain lyhytaikaisesti (max muutama viikko) Vain tarvittaessa otettavia (ei esim. joka ilta) Unilääkkeellinen vaikutus: Lamauttaa laaja-alaisesti aivojen toimintaa Aikaansaa normaalista poikkeavan unen laadun Johtaa heikkolaatuiseen uneen.

27 BENTSODIATSEPIINIEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT ONGELMAT: Tottuminen, vaikutuksen heikkeneminen Riippuvuus Vieroitusoireet 1-5 vrk (iäkkäällä 3-20vrk lopettamisesta/rasvaliukoisuus + maksan toiminnan hitaus) Käytön aikana lievä henkisten toimintojen ja muistin sekä tarkkaavaisuuden heikkeneminen Iäkkäillä: Vaikutusajat pidemmät kuin keski-ik. Lääkkeet kertyvät elimistöön Pitoisuudet nousevat korkeiksi pitkäaikaishoidossa

28 LÄHTEET: Kivelä: Vanhusten lääkehoito/wsoy ja Me, ikääntyminen ja lääkkeet/tammi Kivelä, Räihä: Iäkkään lääkehoito. Kapseli 35 Pharmaca Fennica Laine K: Lääkkeiden yhteisvaikutukset/tammi Nurminen M-L: Lääkehoito/WSOY

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen.

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen. VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vakavat masennustilat Masennuksella tarkoitetaan alakuloisuutta, joka voimakkuutensa tai kestonsa vuoksi vaikuttaa toimintakykyyn.

Lisätiedot

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 HIEMAN HISTORIAA Vuosisatoja: alkoholi opium kannabis 1800-luku: kloraalihydraatti bromiyhdisteet Hoffmanin tipat: morfiini+kodeiini+alkoholi+eetteri

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 )

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 ) Akrivastiini C R06AX18 Soveltuu varauksin iäkkäille. Puolita annos jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat mm. väsymys, takykardia, huimaus ja päänsärky. Alendronaatti C M05BA04

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinloc 5 mg tabletti Pinloc 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää pindololia 5 mg tai 10 mg. Apuaineet: Laktoosimonohydraatti.

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kerroksen, jossa on 6 mg solifenasiinisuksinaattia,

Lisätiedot