K A A V O I T U S K A T S A U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A A V O I T U S K A T S A U S 2 0 1 4"

Transkriptio

1 Laukaan kunta K A A V O I T U S K A T S A U S Vuoden 2000 alusta lukien tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka 7 :n mukaan: "Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla." Kaavat valmistellaan asukkaiden, viranomaisten ja monien muiden yhteistyötahojen kanssa. Yleis- ja asemakaavoitus tapahtuvat kaavoitus- ja rakennuslautakunnan ohjauksessa. Kaavoituksen valmistelusta vastaa kunnan maankäyttöosaston kaavoitus- ja suunnitteluyksikkö: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, p , kaavasuunnittelija Outi Toikkanen, p , Kaavoituskatsaus julkaistaan Vatti-esitteessä ja internetissä Vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain myötä kaavoitusprosessi muuttui voimakkaasti. Laki toi merkittävästi uusia työvaiheita ja kaavoituksessa huomioitavia asioita. Sen vuoksi täsmällisiä aikatavoitteita ei ole mahdollista antaa, mutta hankkeita viedään eteenpäin kiireellisyys/tärkeysjärjestyksessä. Kohteet voivat tilanteen mukaan vaihdella. Valtuusto päättää kaavoitusohjelmasta valtuustokausittain. Ohjelmassa linjataan suuremmat kaavoitushankkeet ja se ei ole sitova, vaan suuntaa antava. Tämä kaavoituskatsaus pohjautuu viimeksi hyväksyttyyn kaavoitusohjelmaan. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta (KARA) voi tilanteen vaatiessa käynnistää kaavoitusohjelman ulkopuolisia kiireellisiä kaavoitushankkeita omalla päätöksellään. MAAKUNNAN SUUNNITTELU Maakunnan suunnitteluun kuuluvat MRL 25 mukaisesti maakuntasuunnitelma, alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja maakunnan kehittämisohjelma. Lisäksi Jyväskylän seudulle on vuonna 2011 valmistunut rakennemallityö. Maakuntasuunnitelma Maakuntasuunnitelma on vuoden päähän ulottuva strateginen suunnitelma. Se kuvaa yleispiirteisesti Keski-Suomen kehittämistavoitteet ja strategiat niiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on keskisuomalaisten hyvinvoinnin lisääminen ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntasuunnitelman 2030, jossa Keski-Suomen visio tiivistettiin muotoon yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi. Maakuntakaava Maakuntakaavalla ohjataan kuntien yleis- ja asemakaavoitusta seudullisella tasolla. Keski-Suomen maakuntakaava on laadittu ns. kokonaismaakuntakaavana ja se on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Vahvistettu maakuntakaava korvasi Keski-Suomen vaiheittain laaditun seutukaavan. Maakuntakaavoituksesta huolehtii Keski-Suomen liitto, Sepänkatu 4, Jyväskylä ( Maakuntakaavan vaihekaavat Vaihekaava Ensimmäisellä vaihemaakuntakaavalla varattiin Jyväskylän seudun uudelle jätteenkäsittelykeskukselle tarpeellinen maa-alue. Kaavassa jätteenkäsittelykeskuksen alueeksi osoitettiin Laukaan Lievestuoreen Mörkökorpi. 1(7)

2 Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan Ympäristöministeriö vahvisti kaavan Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikki kaavasta tehdyt valitukset Laukaan kunnan käsittelyä aiheesta: Valtuusto päätti , että Laukaan kunta ei pidä Mörkökorpea sopivana eikä tarkoituksenmukaisena laitoksen sijoituspaikkana. Kunnanhallitus päätti jätteenkäsittelykeskusta koskevasta ympäristöluvasta antamassaan lausunnossa esittää lupakäsittelyssä selvitettäväksi useita eri asioita. Valtuusto päätti poistaa kaavoitusohjelmasta Mörkökorven alueen asemakaavoituksen. 2. Vaihekaava: Maa-aineshuolto ja luontoarvot Kaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskunta- ym. rakentamiseen sekä turvata suojelullisesti arvokkaiden harju-, kallio- ja moreenialueiden suojelulliset arvot. Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan ja kaava sai lainvoiman Vaihekaava: Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima Kaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa turvetuotannon tarpeet ja turvata samalla suojelullisesti arvokkaita suoluonnon kohteita sekä varata alueita tuulivoimapuistoille. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan Vaihekaava: Kaupallinen palveluverkko ym. Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on osoittaa melualueet Keuruun pioneerirykmentin lähialueen ja Vuorisjärven räjäytyspaikan tarpeisiin, muuttaa Pirkanmaan maakuntakaava Längelmäen kunnasta Jämsän kaupunkiin siirtyneillä alueilla 4. vaihemaakuntakaavan teemojen osalta, päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko (vähittäiskaupan suuryksiköt) ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne (asuminen, liikenne, tekninen huolto, suojelu, virkistys, palvelut, teollisuus ja yritystoiminta) sekä suorittaa virkistystoimintojen (alueet, kokonaisuudet, reitistöt) tarkistuksia. Vaihekaavan tavoitevuosi on Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan Jyväskylän kaupunkiseudun maankäytön rakennemalli 20X0 Jyväskylän seudun 20X0 rakennemallityö on pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä hanke, jossa kuvataan Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten muodostaman seudun tulevaa yhdyskuntarakennetta. Tavoitteena on ohjata seudun väestönkasvua ja siihen liittyvää uutta maankäyttöä hallitusti niin, että asukkaan väestömäärä mahdollistuu. Rakennemallin osana esitetään Jyväskylän seudun kehittämisen visio, tavoitteet ja periaatteet yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi. Rakennemalli on osa kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamista. Se on prosessi, jossa etsitään ja vertaillaan vaihtoehtoja seudun tulevaisuudelle. Seudun rakennemalli ohjaa kuntien yleiskaavatyötä ja muuta maankäytön kehittämistä. Laukaan valtuusto käsitteli ja hyväksyi rakennemallin Rakennemallityön rinnalla laadittiin myös Jyväskylän Seudun Liikenne 2025 ohjelma (JYSEL 2025). LAUKAAN KUNNAN RAKENNEMALLI 2040 Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian Laukaa sydäntä ja elinvoimaa kokouksessaan Strategian tavoitevuosi on 2020, mutta kuntastrategiaa tarkentavien erillisstrategioiden ja -ohjelmien toteuttaminen ja päivittäminen tehdään valtuustokauden kuluessa niin, että ne vastaavat päivitetyn kuntastrategian linjauksia. Kuntastrategiassa on asetettu neljä visiota ja päälähtökohtaa kunnan kehittämiselle: - taloudestaan huolehtiva Laukaa, - monipuolisen ja hyvän asumisen Laukaa, - elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa ja - palvelujen Laukaa Erillisstrategiana rakennemallin laatiminen sisältyy visioon monipuolisesta ja hyvästä asumisesta, mutta rakennemalli kytkeytyy kiinteästi myös muihin kuntastrategiassa asetettuihin visioihin ja tavoitteisiin. Rakennemallilla muodostetaan kunnan maankäytön kehittämisen raami ja esitetään painopistealueet tulevalle maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä muulle kehittämiselle. Lisäksi rakennemallin rinnalle laaditaan kattavaa maapoliittista ohjelmaa. 2(7)

3 Rakennemallin tulee olla toteuttamiskelpoinen, alueen kilpailukykyä lisäävä, kunnan ja sen eri taajamien erityispiirteet huomioiva ja kokonaistaloudellisesti edullinen. Rakennemallissa huomioidaan myös kunnan kehittyvät kyläalueet ja hajarakentamisen ohjaaminen. Rakennemallin tavoitevuosi on Rakennemalli käynnistyy kesäkuun 2014 aikana. Työn laatijaksi on valittu Sweco Oy. YLEISKAAVOITUS Yleiskaava on yleispiirteinen, mutta kuitenkin maakuntakaavaa tarkempi maankäytönsuunnitelma, jonka laatiminen on kunnan tehtävä. Yleiskaava sisältää maankäyttövaraukset eri tarkoituksiin, kuten teollisuuteen, asumiseen, virkistykseen. Yleiskaava voi käsittää koko kunnan alueen tai osia siitä. Yleiskaavalla ohjataan taajamien, rantojen ja maaseutukylien rakentamista. Taajamissa ja niiden kasvualueilla yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista. Yleiskaavan laatimisprosessi kestää yleensä 3-5 vuotta. VIREILLÄ OLEVAT TAI LÄHIAIKOINA VIREILLE TULEVAT YLEISKAAVAT (liitekartta 1): Keski-Laukaan yleiskaava, pohjoisosa Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa on odottanut Keski-Suomen maakuntakaavan vahvistumista ja Jyväskylän kaupunkiseudun maankäytön rakennemallin antamia kehityssuuntia. Työtä viedään nyt eteenpäin rakennemallin periaatteita soveltaen. Kaavan avulla hahmotetaan Kirkonkylän ja Leppäveden välisen alueen lisärakentamismahdollisuudet ja varataan alueita kirkonkylän, Leppäveden ja Vihtavuoren taajamien asemakaava-alueiden laajentamiseksi. Suunnittelualue käsittää myös Vihtasillan, Pienmäen ja Leppäveden tiiviimmät kyläalueet. Näillä alueilla tunnistetaan ja rajataan kehittyvät kyläkeskukset, jotka tukeutuvat vesihuoltoverkkoon ja tiestöön. Näiltä osin mitoitusta tarkastellaan pinta-alaperusteisesti maanomistajien tasapuolisuuteen perustuen. Suunnittelualue on laaja, n ha, jonka vuoksi alkuperäinen Keski-Laukaan pohjoisosan yleiskaava-alue on jaettu hallinnollisesti kolmeen osaan. Alueet on niiden ominaisuuksien sekä niihin kohdistuvien tavoitteiden vuoksi selkeä suunnitella omina kokonaisuuksina. Se ei estä osa-alueiden käsittelemistä rinnakkain samoissakin kokouksissa, jos se on selvitysten ym. puolesta mahdollista. Keski-Laukaan yleiskaavan osa-alue II (Leppävesi-Vihtasilta) on hyväksytty kunnanvaltuustossa toukokuussa Osa-alue on taajamien välistä tiiviin kyläasutuksen aluetta, jossa kaava on laadittu kyläyleiskaavatyyppisenä. Keski-Laukaan yleiskaavan osa-alue I (Piilopohja Kuukkala) kaavaa jatketaan kevään 2013 aikana. Kaava laaditaan yleispiirteisenä yleiskaavana, niin sanottuna taajamayleiskaavana. Alueella osoitetaan laajahkoja alueita eri toiminnoille, kuten asumiseen ja elinkeinotoimintaan, joiden tarkempi käyttö tullaan ratkaisemaan asemakaavalla. Keski-Laukaan yleiskaavan osa-alue III (Kirkonkylä Vihtavuori) laaditaan myös yleispiirteisenä yleiskaavana, niin sanottuna taajamayleiskaavana. Osa-alueen kaavoitusta jatketaan vuoden 2014 tai 2015 aikana. Vehniän yleiskaava Vehniän kylä on yksi kunnan vilkkaimpia maaseutukyliä. Kylälle on vuonna 1983 laadittu oikeusvaikutukseton kyläyleiskaava, joka oli aikanaan lajissaan maakunnan ensimmäinen. Vilkkaan kehityksen ja rakentamisodotusten jatkuessa laaditaan Vehniän yleiskaavan tarkiste, jolla kokonaisuus saatetaan ajan tasalle. Samalla varaudutaan valtatie 4:n rinnakkaisteihin valtatien muuttuessa moottoritieksi. Maakuntakaavassa valtatietie vahvistui nykyiselle paikalle. Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt maaliskuussa 2011 hankkeen tiesuunnitelman laatimiseksi valtatielle 4 välille Kirri - Tikkakoski. Tiesuunnitelman on valmistunut vuoden 2012 lopussa. Tiesuunnittelu perustuu vuonna 2009 valmistuneeseen yleissuunnitelmaan, jossa on huomioitu myös väli Tikkakoski - Vehniä. Suunnitelmien tavoitteena on mm. se, että suunnittelualueen maankäyttöä palvelevat maantiet ja yksityistiet yhdistetään valtatiehen suunniteltavien rinnakkaisteiden ja eritasoliittymien kautta. Tiesuunnitelma ei yllä kaava-alueen pohjoisosiin saakka, mutta rinnakkaistieratkaisut vaikuttavat tiesuunnittelualuetta pidemmälle. 3(7)

4 Liittymä- ja rinnakkaistieratkaisut ovat yleiskaavan osalta suunniteltu jo niin pitkälle, että kaavaa voidaan viedä eteenpäin. Kevään 2013 aikana tarkennetaan kaavan rajausta sekä laaditaan suunnittelu- ja mitoitusperusteet. Koska suunnittelun lähtökohdat muuttuvat oleellisesti, palataan kaavanlaadinnassa valmisteluvaiheeseen. Kesän 2014 aikana alueella teetetään kaavatyötä varten selvityksiä ja tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville syksyn 2014 aikana. Peurunka - Valkolan yleiskaava Yleiskaavalla on etsitty ensisijaisesti alueen matkailun kehittämismahdollisuuksia Peurunkajärven ympärillä. Lisäksi kaavalla tutkitaan Valkolan alueen maankäyttöä. Kaavaluonnosvaihe on käsitelty ja kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä. Kaavoitustyö keskeytettiin Peurungan alueen Master Plan - suunnitelman laatimisen ajaksi. Nyt suunnitelman valmistuttua jatketaan yleiskaavan laadintatyötä. Alueen rajausta tullaan tarkentamaan ja selvityksiä täydentämään mm. luonto- ja maisemaselvitysten ja arkeologisten- sekä rakennusinventointien osalta. Näiden ja Master Plan suunnitelman pohjalta tarkennettujen tavoitteiden jälkeen työstetään uusi kaavaehdotus. Savio - Vuontee yleiskaava Kaavoitustyö pohjaksi on laadittu luonto-, maisema-, rakennuskulttuuri- ja arkeologiset selvitykset. Seuraavaksi laaditaan suunnittelu- ja mitoitus-perusteet ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Yleiskaavan tavoitteena on syntyneiden kyläkeskusten vahvistaminen huomioiden mm. vesiosuuskunnan verkostot, kyläkoulut ja ympäristöarvot. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu suunnittelutyön yhteydessä. Rantayleiskaavojen päivittäminen ja numeeristaminen Laukaan kunnan ranta-alueilla on voimassa kuusi yleiskaavaa, joissa on ohjattu haja-asutusalueen rantarakentamista: Kanavanreitin rantaosayleiskaava, osa-alue I: Kuusaankoski, Saraavesi, Kuhankoski, Tarvaalanvirta, sekä Peukaloinen ja Mataroinen (vahvistettu ) Kanavanreitin rantaosayleiskaava, osa-alue II: Vatijanjärvi (vahvistettu ) Kanavanreitin rantaosayleiskaava, osa-alue III: Torronselkä (hyväksytty ) Lievestuorejärven rantayleiskaava (hyväksytty ) Leppävesijärven rantayleiskaava (hyväksytty ) Kuhanniemen-Tarvaalan ranta- ja kyläyleiskaava (hyväksytty ) Yleiskaavoihin on tehty muutamia pieniä kaavamuutoksia vuosien aikana. Lisäksi kiinteistökohtaisia muutostarpeita ja kaavanlaadinnassa tapahtuneita virheitä on ratkaistu poikkeamismenettelyllä. Edelleen myös osassa yleiskaavoista kaavaan merkityn AP-rakennuspaikan rakentamista varten joudutaan hakemaan poikkeamispäätös. Yleiskaavojen päivittämisen ja numeeristamisen tavoitteena on laatia kaikkien voimassa olevien kaavojen alueelle yhtenäiset suunnittelu- ja mitoitusperusteet sekä kaavamääräykset huomioiden alueelliset erityispiirteet (mm. luonto-, maisema- ja arkeologiset arvot). Myös keskeneräisten ja tulevien yleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteet tullaan muuttamaan / laatimaan linjassa muiden rantayleiskaavojen kanssa. Tällä turvataan erityisesti maanomistajien tasapuolista kohtelua. Syksyllä 2013 on käynnistetty yleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteiden tarkastaminen, jonka perusteella yleiskaavoja lähdetään päivittämään. Suunnittelu- ja mitoitusperusteet hyväksyy kunnanhallitus. Lähtökohtana on, että voimassa olevissa yleiskaavoissa osoitettua rantarakennusoikeutta ei kaavamuutoksessa tulla poistamaan. Rantayleiskaavojen muutosten alustava käynnistämisaikataulu: 2014: Leppävesijärven rantayleiskaava 2015: Kanavanreitin rantaosayleiskaava, osa-alue I 2016: Kanavanreitin rantaosayleiskaava, osa-alue II ja osa-alue III 2017: Lievestuorejärven rantayleiskaava ja Kuhanniemen-Tarvaalan ranta- ja kyläyleiskaava 4(7)

5 ASEMAKAAVOITUS Asemakaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja yleiskaava. Asemakaava on kaavoista yksityiskohtaisin. Se palvelee välitöntä rakentamista. Asemakaavan laatii kunta. LAUKAAN KIRKONKYLÄ (liitekartta 2) Toramäen asemakaavan muutos Toramäen asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueen liikennettä ja siihen liittyviä alueita uudelleen Harjutien osalta. Betonivalimon ympäristöön voimassa olevassa kaavassa osoitetut lähivirkistysalueet tullaan kaavamuutoksessa osoittamaan maa- ja metsätalousalueina, mutta alueella oleva virkistysreitistö säilytetään. Tavoitteena on myös sijoittaa alueelle yksi omarantainen pientalotontti. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä kevään 2014 aikana ja tavoitteena on kaavan hyväksymiskäsittely syksyllä Rokkakankaan teollisuusalueen ja asemanseudun asemakaavan muutos Alueen asemakaava on vahvistunut vuonna Kaavassa on osoitettu yksi suurkortteli teollisuusrakentamiseen. Nykyinen kaava ei ohjaa alueen rakentumista ja kunnallistekniikan sijoittumista riittävästi. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunut asemakaava huomioiden alueella toimivien yritysten tulevaisuuden tarpeet sekä tarkastella alueen liikennejärjestelyjä. Alueen luonto- ja maisemaselvitys valmistui vuonna Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kevään 2014 aikana. Asemanseudulla ja Mökkiperän alueella asemakaavaa tarkennetaan ja ajantasaistetaan. Ritolahden eli Kipparintien asemakaavan muutos Kirkonkylässä tulee tulevaisuudessa olemaan kysyntää kerrostaloasunnoista keskustaajamassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Laukaan kirkonkylään täydennysrakentamista nykyisen infrastruktuurin äärelle tukemaan jo tehtyjä yhdyskuntarakenteellisia investointeja. Asuntojen kysyntä kohdistuu erityisesti järvien tuntumassa ja lähellä palveluita oleviin asuntoalueisiin. Lemettilän alueen asemakaavan muutos Alueen asemakaavoituksessa ja sen yhteydessä selvitellään mm. lisärakentamismahdollisuuksia, alueen liikenne- ja vesihuoltoverkkoa ja virkistysreittejä. Alueen kaavoittamisen käynnistyminen edellyttää maankäyttösopimuksia tai maakauppoja. Hytösenkujan asemakaavan muutos, kortteli 818 Asemakaavan muutoksella tutkitaan lähipalveluiden mm. päiväkodin ja hoivapalveluiden sijoittamista alueelle. Kaavaluonnos on nähtävillä kesällä VIHTAVUORI (liitekartta 3) Teollisuusalueen asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta sijoittaa konepajatoimintaa näkyvälle paikalle seututien 637 varteen. Alue kytkeytyy jo toiminnassa olevaan teollisuuskortteliin ja sen toimintoihin. Kaavan tavoitteena on myös ohjata alueen hallittua rakentumista huomioiden erityisesti ympäristön viihtyvyys ja arvot. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä keväällä Hankkeeseen liittyy maankäyttösopimus. Pohjois-Kuhajärven asemakaava Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Vihtavuoren taajamatoimintoja pohjoiseen päin. Tavoitteena on kaavoittaa alue yritystoiminnalle ja asumiseen huomioiden luonto- ja maisema-arvot. Asemakaavan laatiminen on tarkoitus käynnistää syksyllä LIEVESTUORE (liitekartta 4) Myllyn alueen asemakaavan muutos Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Lievestuoreen Uunituote Oy:n aloitteesta. Hankkeeseen liittyy maankäyttösopimus. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten alueena (T) osoitettujen kortteleiden 401 ja 402 käyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen. 5(7)

6 Lisäksi kaavamuutoksen yhteydessä kaava päivitetään korttelin 401 pohjoisosan osalta vastaamaan alueen nykyistä maankäyttöä. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä keväällä Polvenkuja ja paloaseman liittymän asemakaavan muutos ja laajennus Polvenkujan alueella on kaksi erillispientalon kiinteistöä, jotka eivät ole asemakaavassa. Ne on tarkoitus kaavoittaa alueella toteutuneen tilanteen mukaisesti. Paloaseman liittymä sijoittuu valtatien 9 varteen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on selvittää mahdollisuutta käyttää palokunnan hälytysajoon nykyistä kevyenliikenteen liittymää paloasemalta Kuopiontielle (vt 9). Kaavaehdotus tulee uudelleen nähtäville syksyn 2014 aikana. Entisen sellutehtaan alue ympäristöineen Aikataulu riippuu mm. nollakuitualtaan puhdistushankkeen etenemisestä. Ketaramäki II Kunnalla on omistuksessaan maareserviä Ketaramäen nykyisen asuntoalueen itäpuolella. Tarkoitus on selvittää pientaloalueen laajentamismahdollisuus. Alueelle on laadittu kesän 2011 aikana luonto- ja maisemaselvitys. Kelkkamäki Alue on kunnan ja yksityisen omistuksessa, jota tutkitaan lähinnä työpaikka-alueena. Kohteen kaavoittaminen edellyttää maankäyttösopimusta. Hanke on käynnistetty ja OAS laadittu, mutta odottaa jatkotoimenpiteitä. Ajoharjoittelukeskuksen asemakaava Alueella on nyt monipuolista kaupallista ja harrastustoimintaa. Meneillään oleva Innoroad-hanke voi laajimmalla tavalla onnistuessaan synnyttää toimintaa, joka sisältää myös maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamaa merkittävää rakentamista. Varaudutaan vaiheittain asemakaavan tekemiseen. Tavanomainen rakentaminen ratkaistaan prosessin aikana lain sallimissa rajoissa kevyemmillä luvilla. LEPPÄVESI (liitekartta 5) Vihtiälän asemakaavoitusvaiheen laajennus Keski-Laukaan eteläosan yleiskaava sisältää uusia työpaikka-alueita Vihtiälässä. Alueelle valmistaudutaan laatimaan Vihtiälän 2. vaiheen asemakaava. Kaavan pohjakartta on olemassa. Kaavan laatiminen edellyttää maakauppojen tai maankäyttösopimusten syntymistä. Näätämäen teollisuusalueen asemakaavan muutos Näätämäen teollisuus- ja yritysalueen yhteyteen kortteleihin on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa kahdeksan pientalokorttelia omakotiasumista varten. Kulku asuinkortteleihin on teollisuusalueen läpi. Teollisuus- ja yritysalueen rakentuessa asuinalueen asumisviihtyvyyden turvaaminen saattaa muodostua haasteelliseksi. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueen muuttamista teollisuus- ja yritystoimintaan sopivaksi tukemaan jo muodostunutta teollisuusaluetta. Suunnittelussa huomioidaan lähellä sijaitseva asutus. Muilla, pienemmillä teollisuusalueen kaavamuutosalueilla tutkitaan mahdollisuutta laajentaa nykyisiä teollisuustontteja ottamalla mukaan niihin rajautuvia lähivirkistysalueita. Laajennukset eivät ole merkittäviä. Lisäksi Mestarintien itäosan lähivirkistysalueen muuttamista teollisuustontiksi tutkitaan. RANTA-ASEMAKAAVAT Yksityisellä maanomistajalla on oikeus laatia omistamalleen ranta-alueelle ranta-asemakaava (MRL 74 ). Ranta-asemakaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi (MRL 73 ) ja laatiminen tapahtuu maanomistajan toimesta ja kustannuksella. Hernekallion ranta-asemakaava, Savio / Lievestuore Työn tarkoituksena on laatia vahvistettua Hernekallion ranta-asemakaavaa koskeva muutos. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa alueelle on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueita, joka mahdollistaa yhteensä 18 lomamökin sijoittamisen alueelle. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle yksittäisiä rakennuspaikkoja loma-asumiseen. 6(7)

7 Tupaswillan ranta-asemakaava, Kuusa Tarkoituksena on laatia ranta-asemakaava Tupaswillan matkailutilan alueellesuunnittelun tavoitteena on osoittaa alueita matkailuun liittyvien palvelurakennusten rakentamiseen. VUONNA 2013 HYVÄKSYTYT KAAVAT Kunnanvaltuusto Kirkonkylä, asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 1120, , , ja 1148 sekä niihin rajautuvissa viher-, pysäköinti- ja katualueissa 33 Kirkonkylä, korttelin 525 ja 527 sekä niihin liittyvien katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutos 34 Kirkonkylä, asemakaavan muutos korttelissa 957 ja osassa kortteleita 79, 91 ja 514 sekä niihin liittyvissä katu- ja puistoalueissa Kunnanvaltuusto Asemakaavan muutos kortteleissa 126 ja 501 lähiympäristöineen, Leppävesi ARVIO ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYDESTÄ Kunta asemakaavoittaa asuintontteja neljässä taajamassa yleisen tonttimarkkinatilanteen ja palvelutarjonnan mukaan. Kunnan väestökasvutavoite kuntastrategiassa on noin asukasta vuosittain. Tällä hetkellä kunnalla on omistuksessaan noin 220 rakentamatonta omakotitalotonttia ja maankäyttösopimusten myötä yksityisillä noin 50 tonttia. Kysyttyjen alueiden vähäisen kaavavarannon ja kunnallistekniikan vähäisten investointimäärärahojen vuoksi muutamien viime vuosien aikana on saatu luovutettua huomattavasti tavoitetta vähemmän tontteja, eikä kunnan tarjonta ole riittänyt tyydyttämään kysyntää Leppäveden ja Vihtavuoren taajamissa. Yksityisten myymät tontit ovat aiheuttaneet yleisen hintatason nousua. Kunnan vähäinen tonttitarjonta on lisännyt painetta asemakaavan ulkopuoliseen rakentamiseen. Tavoitteena on lisätä kunnan tonttivarantoa Leppävedellä ja Vihtavuoressa. Asemakaavoitusta käynnistetään vuosien aikana. Kunnalla on omistuksessaan rivitalotonttivarantoa muutaman vuoden tarpeisiin, mutta talouden laskusuhdanne ja rakennusliikkeiden haluttomuus ovat laskeneet rivitalotonttien kysyntää viime vuosina. Kunnalla on omistuksessaan rakentamattomia kerrostalotontteja kirkonkylällä ja Lievestuoreella noin viiden vuoden tarpeisiin. Rakennemallityössä tullaan ottamaan kantaa kerrostalotonttien tulevaisuuden tarpeisiin eri taajamissa. 7(7)

8

9

10

Rakennemallissa huomioidaan myös kunnan kehittyvät kyläalueet ja hajarakentaminen.

Rakennemallissa huomioidaan myös kunnan kehittyvät kyläalueet ja hajarakentaminen. 95 KAAVOITUSOHJELMA 2014 2018 Kaavoitusohjelma on Laukaan kunnan kaavoituksen työohjelma. Sen tavoitteena on asettaa lähivuosien maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle painopistealueet. Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015. LAUKAAN KUNTA Maankäyttöosasto

KAAVOITUSKATSAUS 2015. LAUKAAN KUNTA Maankäyttöosasto KAAVOITUSKATSAUS 2015 LAUKAAN KUNTA Maankäyttöosasto Sisällys 1. Mikä on kaavoituskatsaus?... 2 2. Osallistuminen ja vuorovaikutus, kaavaprosessi... 2 2.1 Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen säännöksiä...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

1. YLEISTÄ. Kaavaa valmisteltaessa varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

1. YLEISTÄ. Kaavaa valmisteltaessa varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. YHTEYSTIEDOT Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee

Lisätiedot

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013 Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1. YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2017

KAAVOITUSKATSAUS 2017 KAAVOITUSKATSAUS 2017 Petäjäveden kunta Petäjäveden kunta Suutarintie 4 41900 Petäjävesi www.petajavesi.fi Ulla Järvinen, aluearkkitehti 22.5.2017 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 2. Kaavoitusprosessi

Lisätiedot

17.9.2015 Kaavoituskatsaus 2015. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

17.9.2015 Kaavoituskatsaus 2015. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 17.9.2015 Kaavoituskatsaus 2015 Uuraisten kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

Kaavoituskatsaus Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 12.5.2016 Kaavoituskatsaus 2016 Uuraisten kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

25.8.2014 Kaavoituskatsaus 2014. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

25.8.2014 Kaavoituskatsaus 2014. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 25.8.2014 Kaavoituskatsaus 2014 Uuraisten kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

Lisätiedot

Uuraisten kunnan kaavoituskatsaus 2017

Uuraisten kunnan kaavoituskatsaus 2017 Uuraisten kunnan kaavoituskatsaus 2017 Ulla Järvinen, aluearkkitehti 18.8.2017 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

Kuva: Ulla Järvinen, Hallinsalmi Kaavoituskatsaus Multian kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

Kuva: Ulla Järvinen, Hallinsalmi Kaavoituskatsaus Multian kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti Kuva: Ulla Järvinen, Hallinsalmi 27.4..2016 Kaavoituskatsaus 2016 Multian kunta Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1 YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Toivakan kunta. Kaavoituskatsaus 2017

Toivakan kunta. Kaavoituskatsaus 2017 29.3.2017 1 (17) Tekninen ltk 06.04.2017 32 Toivakan kunta Kaavoituskatsaus 2017 Kuva: Sirpa Leinonen 29.3.2017 2 (17) Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusprosessi... 4 3. Maakuntakaava... 5 4. Yleiskaavat...

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN OSIA KORTTELEISTA 1106 JA 1108 SEKÄ NÄIHIN LIITTYVISTÄ

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7.

SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. YHTEYSTIEDOT 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee

Lisätiedot

Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012

Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012 Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kuva (Tuomas Vasama). 2 Sisällysluettelo 1 KAAVOITUSKATSAUS... 3 2 JOHDANTO... 3 2.1 Maankäytön suunnittelu... 3 2.2 Kaavahierarkia... 3 2.3 Kaavoituksen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2016

KAAVOITUSKATSAUS 2016 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2016 Kaavoitusjaosto 16.2.2017, 3 Kunnanhallitus 27.2.2017 62 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS 2017 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2017 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2014 SAVITAIPALEEN KUNTA

KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2014 SAVITAIPALEEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2014 SAVITAIPALEEN KUNTA YLEISTÄ "Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011

Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011 Pyhäjärven kaupunki KAAVOITUSKATSAUS 2011 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2011 1.2.2011 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2007

KAAVOITUSKATSAUS 2007 LUVIAN KUNTA Rakennusvalvonta KAAVOITUSKATSAUS 2007 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisen kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2014 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014

KAAVOITUSKATSAUS 2014 1 VIRTAIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Katsauksessa

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut SUOMUSSALMEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2014

SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut SUOMUSSALMEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2014 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut SUOMUSSALMEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2014 KAAVOITUSKATSAUS 2 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2018

KAAVOITUSKATSAUS 2018 KAAVOITUSKATSAUS 2018 Kaavoituskatsaus Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2017

KAAVOITUSKATSAUS 2017 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2017 Kaavoitusjaosto 13.9.2017 12 Kunnanhallitus 18.9.2017 318 Kunnanvaltusto 26.9.2017 91 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2013

KAAVOITUSKATSAUS 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2013 KANNONKOSKEN KUNTA Järvitie 1, Kunnanhallitus..2013 43300 KANNONKOSKI SISÄLLYSLUETTELO 1 KAAVOITUSKATSAUKSEN LAATIMISVELVOITE...3 2 KAAVOITUSVIRANOMAINEN JA KUNNAN YHTEYSHENKILÖT...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavan nimi: KOULUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 202 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

INKOON KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2015 2013

INKOON KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2015 2013 INKOON KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2011 2015 2013 KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 7 :ssä:

Kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 7 :ssä: 22.3.2016 Kaavoituskatsaus Tässä kaavoituskatsauksessa selostetaan Valtimon kunnan kaavoitustilanne. Lisäksi kerrotaan yleisesti kaavoituksen ohjauksesta, kaavahankkeiden etenemisestä ja kaavojen ajantasaisuudesta.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2011

KAAVOITUSKATSAUS 2011 SYSMÄN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2011 Ilolan kartanopuistoa, foto: Suvi Nirkko SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Kaavoituskatsauksen laatimisvelvollisuus Kaavoitusviranomainen

Lisätiedot

Kärsämäen kunta. Kaavoituskatsaus Sisällysluettelo. 1. Yleistä. 2. Maakuntakaava. 3. Yleiskaava. 4. Asemakaava. 5. Asemakaavan pohjakartta

Kärsämäen kunta. Kaavoituskatsaus Sisällysluettelo. 1. Yleistä. 2. Maakuntakaava. 3. Yleiskaava. 4. Asemakaava. 5. Asemakaavan pohjakartta 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Asemakaavan pohjakartta 6. Rakennusjärjestys 7. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 8. Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014

PYHÄRANNAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 PYHÄRANNAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2014 Pyhännän kunta Kaavoituskatsaus 2014 Rakennuslain 7 :n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: 1. Voimassa olevat asemakaavat: 1.1 Asemakaavat: - Kirkonseudun asemakaava - Leiviskänkankaan asemakaava laajennuksineen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAAVAJÄRJESTELMÄ. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

KAAVAJÄRJESTELMÄ. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa tietoa kuntalaisille vireillä olevista sekä uusista maankäytön suunnitelmista. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS 2015 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kärsämäen kunta 1/5 KÄRSÄMÄEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2016 Kaavoituskatsaus 2016 Kemiönsaaren kunta Kaavoituskatsaus sisältää muun muassa: sivu Mitä kaavoitus on? 2 Ajankohtaista kaavoituksessa Vuonna 2016 kaavoitusyksikkö tulee työskentelemään useamman ison asemakaavahankkeen

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan.

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan. KAAVOITUSKATSAUS Kaavoitusasioita valmistelee tekninen lautakunta. Kaavoitukseen kuuluu eriasteisten kaavojen ja niihin liittyvien selvitysten laatiminen, kaavaasioiden valmistelu luottamusmiehille, vuorovaikutteisuuden

Lisätiedot

Asemakaava tullaan laatimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

Asemakaava tullaan laatimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 SAVITAIPALEEN KUNTA

KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 SAVITAIPALEEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 SAVITAIPALEEN KUNTA YLEISTÄ "Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TOIVAKAN KUNTA VIISARIMÄKI KIRKONKYLÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 03.03.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Laaditut

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2017

KAAVOITUSKATSAUS 2017 1 VIRTAIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2017 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Katsauksessa

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

K A A V O I T U S K A T S A U S 2014

K A A V O I T U S K A T S A U S 2014 LAIHIAN KUNTA Kunnanhallitus K A A V O I T U S K A T S A U S 2014 Kunnanhallitus: Nähtävillä: Tiedoksi: Tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kirjasto, Etelä- Pohjanmaan Ely-keskus. Maankäyttö

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2013

KAAVOITUSKATSAUS 2013 Khall 10.12.2012 Oheismateriaali 156 KAAVOITUSKATSAUS 2013 ALAVIESKAN KUNTA Alavieskan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12..2012 52 Laatinut: AIRIX Ympäristö Oy Kannen kuvat: AIRIX Ympäristö Oy ALAVIESKAN

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS OULAISTEN KAUPUNKI 13.2.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2011-2012 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS OULAISTEN KAUPUNKI 21.3.2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012-2013 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut KAAVOITUSKATSAUS 2017

SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut KAAVOITUSKATSAUS 2017 SUOMUSSALMEN KUNTA Tekniset palvelut KAAVOITUSKATSAUS 2017 KAAVOITUSKATSAUS 2 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 20.10.2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot