TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE /04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on jaettu lautakuntien talousarvioesitykset, joihin johtoryhmä ja kunnanjohtaja ovat tehneet muutoksia / karsintoja kunnanhallituksen asettaman raamin edellyttämällä tasolla. Talousarvion ja -suunnitelman lopulliset tekstiosat sekä taulukot valmistuvat seuraavaan käsittelyyn mennessä. Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus antavat taloussäännösten mukaan valtuustolle esityksen alijäämän kattamisesta talousarvion yhteydessä. Alijäämän kattaminen edellyttää merkittäviä toimintojen supistuksia tai uudelleen järjestelyjä. Tulopohjan vahvistaminen on edellytys palvelutuotannon turvaamiselle. Talousarvioluonnoksessa on otettu edellä mainitut tekijät huomioon suunnitelmavuosien osalta. Suunnitelmakausi on välttämätöntä pidentää vuoteen 2010 saakka. Tervehdyttämistoimenpiteitä tukee käynnistynyt kuntastrategian ja palvelustrategian laatiminen. Kj:n ehdotus: Käsitellään talousarviota vuodelle 2005 ja taloussuunnitelmaa vuosille ensimmäisen kerran luonnoksen pohjalta. Johtoryhmä esittelee hallinnonaloittain talousarvioluonnoksen ja taloussuunnitelman sekä ennustettavissa olevat toimintojen muutokset vuoteen 2010 ja 2015 saakka. Kunnanjohtaja tekee varsinaisen talousarvioesityksensä hallitukselle tämän kokouksen jälkeen. Päätös: Kunnanhallitus kävi keskustelun v talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille hallinnonaloittain. Asiantuntijoina kuultiin tekninestä toimesta Vesa Vornasta, sosiaalitoimesta Reetta Suokonautio-Kuistia ja sivistystoimesta Mika Itästä. Käydyn keskustelun aikana päätettiin lisätä lopulliseen talousarvioesitykseen kunnanhallituksen avustuskohtaan opiskelijoiden kotikuntastipendi 100 /opiskelija ja vauvaraha 200 /vauva. Muidenkin hallintokuntien osalta myönnettäviin avustuksiin tehdään vielä tarkennuksia ja kohdennuksia.

2 Talousarvion valmistelua jatketaan esillä olleen luonnoksen ja ehdotusten pohjalta. KH Kunnanhallitus asetti elokuussa 2004 talousarvioraamin, jossa ei otettu huomioon mahdollista veroprosentien korotusta. Valtuusto päätti nostaa kunnallisveroprosentin 20 %:iin ja pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan. Veronkorotusesitykselle oli selkeät taloudelliset perusteet. Päätöksen jälkeen on julkisuuteen tullut Suomen Kuntaliiton laskelmat kuntien todellisesta veroasteesta, kun ansiotulovähennykset on otettu huomioon. Kyseisen kuntakohtaisen selvityksen mukaan Lehtimäen kunnan todellinen veroaste on 12,76 % eli todellisuudessa maan alhaisimpia. Tähän vaikuttaa se, että meillä väestön ansiotaso on keskimääräistä alhaisempi ja näin ollet palkansaajat saavat täydet vähennykset. Verolaskelmassa meidän verovähennysten aste on 33 %, kun se koko maan tasolla on vain keskimäärin 21 %. Tästä myös johtuu se, että todellisuudessa veroprosentin korotuksella ei ole kovinkaan paljon merkitystä yksittäisen palkansaajan verotukseen. Esimerkkilaskelma sisältyi kunnanvaltuuston veropäätöksen liiteaineistoon. Keskeisinä talouteen vaikuttavina tekijöinä ovat toisaalta verotulojen kasvu ja valtionosuuksien kasvu ja toisaalta väestön sekä oppilasmäärän vähentyminen. Verotulojen täydennys alenee noin Hallintokuntien talousarvioesitykset ylittivät raamin selkeästi, noin Johtoryhmä ja johtavat viranhaltijat ovat käsitelleet talousarvioesityksiä lautakuntien esitysten jälkeen. Virkamiestyönä karsintaa on suoritettu siten, että vuosikatetta muodostuu Tämä ei vielä riitä poistojen kattamiseen, joten tilikauden tulos jää alijäämaiseksi Tulos kuitenkin paranee merkittävästi vuodesta 2003 ja Suunnitelmakauden investointiohjelma on supistettu. Investoinnit joudutaan kattamaan lainalla. Tämän vuoksi investointiohjelmaa joudutaan tarkistamaan ja toteuttamaan hankkeita pidemmällä aikavälillä. Investointien nettomeno vuonna 2005 on , mikä on vuotta 2004 pienempi. Investointien taso pyritään pitämään alle poistojen tason koko suunnitelmakauden ajan. Kunnanhallitus päätti ensimäisen käsittelyn yhteydessä lisätä

3 talousarvioehdotukseen opiskelijoiden stipendien määrärahan sekä 'vauvarahan'. Luonnokseen tehtiin vain pieniä teknisiä tarkistuksia. Vapaaehtoisia avustusmäärärahoja on pienennetty aikaisemmista vuosista. Hallintokuntien tulee käyttösuunnitelmaa tehdessään valmistella avustusten myöntämisperusteet. Keskeistä on arvioida vanhoja myöntämisperusteista siten,että avustukset kohdistuvat järjestöjen / seurojen kautta koko väestöön tasapuolisesti. Alijäämän kattaminen Kuntalain 65 2 mom todetaan, että 'talousaviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväskymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnitelmakaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus)'. Laki tuli voimaan Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2000 taseen osoittama alijäämä olisi tullut kattaa vuosien aikana. Alijäämä / ylijäämä on tilikauden tulos, joka muodostuu vuosikatteesta = käyttötalouden tulot - menot - poistot Tilikauden tulos = - alijäämä tai + ylijäämä Tulokseen eivät vaikuta investointimenot eivätkä lainojen lyhennykset. Käyttötalousmenoihin sisältyvät lainojen korot. Vuoden 2000 tilinpäätöksen mukaan kunnalle oli kertynyt alijäämiä jo vuodesta 1997 alkaen yhteensä Tämän lisäksi vuonna 2001 kertyi alijäämää eli alijäämiä kertyi yhteensä vuoteen 2001 mennessä, ennen kuin valtuuston hyväksymä talouden tervehdyttämisohjelma saatiin hyväksyttyä ja toimenpiteet aloitettua. Vuosi 2002 oli kunnan talouden kannalta hyvä, mutta tulos ei riittänyt kattamaan aikaisempia alijäämiä ollenkaan. Vuosi 2003 oli lähinnä terveydenhoitomenojen sekä verotuloaleneman vuoksi talouden tuloksen kannalta erittäin huono vuosi. Muilla hallinnonaloilla toteutettiin tervehdyttämisohjelman mukaiset toimenpiteet ja niiden talousvaikutukset olivat suunnitelman mukaiset. Kuluva vuosi 2004 ennustetaan toteutuvan siten, että tavoitteena oleva vuosikatteen 0-taso saavutetaan. Tällöin alijäämää kertyy poistojen verran lisää ja alijäämiä taseeseen yhteensä On huomattava, että 78 % kertyneistä alijäämistä on muodostunut

4 ennen talouden tervehdyttämisohjelman käynnistämistä. Näin ollen on ollut täysin mahdotonta kuluneella valtuustokaudella saada talous näiltä osin tasapainoon. Kertyneet alijäämät voidaan kattaa pidemmällä aikavälillä vain, jos kunnan tulopohjassa tapahtuu merkittävä vahvistuminen ja nykyistä perupalvelujen tasoa lasketaan.

5 Kunnanjohtajan esitys perustuu alijäämän kattamiseen vuosina Esitys ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat erillisenä pääkohtanaan talous- ja toimintasuunnitelmassa. Jotta alijäämät voitaisiin kattaa vuosina , tulisi vuosikattetta muodotua keskimäärin vuosittain. Tämä merkitsee käyttötalouden tulopohjan vahvistamista ja peruspalvelujen kustannusten alentumista huomattavasti nykyisestä 0-tasosta. Sisäasiainministeriö on myös pyytänyt kunnalta selvitystä alijäämistä ja niiden kattamiseen liittyvistä toimenpiteistä vuoden 2001 tilinpäätöksestä alkaen. Selvitys on toimitettava ministeriöön mennessä. Selvityksen tekee kunnanjohtaja. Selvitys jaetaan kunnanhallitukselle tiedoksi talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kj:n ehdotus Keskeiset toiminnalliset muutokset ja investoinnit, jotka ajoittuvat suunnitelmakaudelle : Kunnanhallituksen tehtäväalueet - Hallinnon seutukunnallisten yhteispalvelujen selvitys ja toimeenpano suunnitelmakaudella. Arvioidaan vaikuttavan yhden henkilön resurssin verran - palotoimen kustannusten jaon perusteiden muuttamien asukaspohjaiseksi merkitsee noin :n säästöä - mahdollisesti taloushallinnon palvelujen myyntiä ulkopuoliselle - päävastuu seutukuntatyöskentelystä vuonna Merkitsee merkittävää työpanosta kunnanjohtajalta ja johtoryhmältä Elinkeinotoimi - Seutukunnallinen selvitys elinkeinotoimen organisoinnista valmistuu vuoden 2005 aikana. Päätökset mahdollisesta elinkeinoyhtiöstä tehdään vuoden 2005 loppuun mennessä. -Tällä hetkellä kunnan oma elinkeinoneuvonta järjestetään siten, että kunnanjohtajalla on päävastuu elinkeinotoimesta. Tekninen johtaja vastaa hankkeistuksesta ja kehittämistoimista yrittäjien kanssa. Tilapalvelu, tekninen toimi, vesihuoltolaitos, jätehuolto ja palotoimi - Palotoimi siirtyi Aluepelastuslaitokselle. Kustannukset ovat nousseet merkittävästi kunnan omaan toimintaan verrattuna. Investoinnit kirjataan myös käyttötalouspuolelle.

6

7 Sosiaalitoimen tehtäväalueet Kansanterveystyö Seutukunnallinen perusterveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa Erikoissairaanhoito Ei toiminnallisia muutoksia. Seutukunnallinen järjestäytymismalli voi muuttaa joiltakin osin myös erikoissairaanhoidon palveluja. Työllistäminen Nuorten kesätyöllistämistuen määrä tarkistettiin kuluvana vuonna vastaamaan tämän päivän kustannustasoa. Tukeen varattu määräraha on ollut riittävä. Ruokahuolto ja siivouspalvelu Suunnitelmakaudella tarkastellaan ruokahuollon ateriamäärien kehittyminen, mihin vaikuttavat oleellisesti lasten ja koululaisten määrän kehitys. Ruokahuollon henkilöstömitoitus tehdään valmistettavien ateriamäärien perusteella. Sivistystoimen tehtäväalueet Sivistystoimen johtajan palvelut ostetaan Kuortaneelta. Rehtorijärjestelmää jatketaan Kuortaneen kanssa. Peruskoulu Taimelan ja Rannan ala-asteiden yhdistäminen ratkaistaan, kun näemme toisaalta Mustaniemen alueen tonttien kysynnän ja mahdollisten lapsiperheiden muuttamisen alueelle ja toisaalta Ähtärin kaupungin ratkaisut Ähtärinrannan koulun osalta. Mikäli oppilasmääriin ei tule merkittäviä muutoksia siirrytään suunnitelmakauden lopulla yhteen koulukeskukseen. Taimelan koulun peruskorjaukseen saadaan valtionsosuutta vuonna Kulttuuri ja kirjasto ja nuoriso/liikuntatoimi Näille toimialoille etsitään kuntien yhteistyömalleja tai seutukunnallisa toimintamalleja. Ympäristötoimi Ympäristösuojelusihteerin ja rakennustarkastuksen ostopalvelu on huomioitu talousarviossa.

8 Investoinnit INVESTOINTIMENOT TALONRAKENNUS LIIKENNE- JA YLEISET ALUEET VESIHUOLTOLAITOS ALUELÄMPÖLAITOS KALUSTEET, KONEET, LAITTEET ICT-MENOT MUU KÄYTTÖOMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI YHTEENSÄ Euroa Investointien taso alenee merkittävästi. Keskeisimpiä investointeja suunnittelukaudella ovat vesihuoltolaitoksen alavesisäiliön rakentaminen loppuun sekä tienrakennuskohteet. Lisäksi aluelämpölaitoksen verkoston laajentamisen kolmas vaihe rakennetaan vuonna Kunnanhallitus käsittelee erillisenä Verkko-osuuskunta Kuuskaistan esityksen Kirkonkylän ja Keskikylän laajakaistaverkon rakentamisesta tai osittaisesta rakentamisesta. Tarkennetut laskelmat esitetään kunnanhallituksen kokouksessa. Talousarviolainat Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen lainakannan lisäys on yhteensä Se on merkittävästi alempi kuin viime vuosina. Mikäli korkokannan kehityksessä arvioidaan tapahtuvan merkittävää nousua, on korkosuojaus tehtävä välittömästi. Kunnanhallitus käsittelee asiaa alkuvuodesta TULOSLASKELMA 2005 TP 2003 TA 2004 ENN.2004 TA 2005 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS

9 Vuosikate muodostuu positiiviseksi. Kun vuosikatteesta vähennetään poistot jää vuoden 2005 tulos edelleen alijäämäiseksi. Tulos on kuitenkin merkittävästi parempi kuin vuosina 2003 ja RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TP 2003 TA 2004 TA 2004 TA 2005 TS 2006 TS 2007 INV. MUUTOS VUOSIKATE INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUSINVEST RAHOITUSOSUUDET INVEST KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI INVESTOINNIT ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄH PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN VÄH OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PITKÄAIK.LAINOJEN MUUTOS Rahoituslaskelma osoittaa pitkäaikaisten lainojen kääntyvän laskuun suunnitelmakaudella Tähän vaikuttavat investointien tason lasku sekä vuosikatteen parantuminen, mikäli suunnitellut tervehdyttämistoimet toteutetaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy liitteenä olevan vuoden talous- ja toimintasuunnitelman ja vahvistaa suunnitelmaan sisältyvän vuoden 2005 talousarvion. Ehdotetun talousarvion vuosikate muodostuu positiiviseksi. Tilikauden tulos jää alijäämäiseksi Hyväksyy rahoituslaskelman mukaisen talousarviolainan nostamisen. 3. Hyväksyy liitteenä olevan investointiohjelman vuosille täydennettynä mahdollisesti kylien(kirkonkylä - Keskikylä ja Rantakangas sekä Länsikylä) laajakaista hankkeella. 4. Hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä ehdotuksen alijäämän kattamisesta. Kunnanhallitus katsoo, että kunta ei pysty noudattamaan kuntalain 65 :n säännöstä alijäämän kattamisesta ilman peruspalvelujen vaarantumista. Päätös: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle talousarvion 2005 ja taloussuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen

10 mukaisena seuraavilla lisäyksillä: - valokuidun laajentamiseen kyliin lisätään investointisuunnitelmaan vuosittain euroa viidelle seuraavalle vuodelle ( ) - avustuksiin lisätään 4H-toimintaan 3000 euroa, jolloin 4H-yhdistyksen avustus vuodelle 2005 on euroa. Kunnanhallituksen myöntämien harkinnanvaraisten avustusten yhteismäärä vuodelle 2005 on euroa. KV 55 Päätös: Ehdotuksen kohdat 1-4 sekä kunnanhallituksen täydennysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Talousarvio säilytetään arkiston kohdassa

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot