GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla"

Transkriptio

1

2 2 (14) Sisällysluettelo Muutoshistoria Johdanto GS1-järjestelmä GS1 muissa pohjoismaissa GSRN-tunnukset mittauspisteille GLN-tunnukset osapuolille Mittausalueet Hinnasto GS1-tunnusten käyttöönotto GSRN-tunnuksen määrittäminen Asiakasrajapinta Tietokonversio Tuotantoyksiköt ja rajapisteet Sanomarajapinnan testaus Lähdeluettelo Liite A GSRN-tunnusten käyttöönottosuunnitelma... 14

3 3 (14) Muutoshistoria Päivämäärä Versio Muutokset 1.1 GS1-tunnisteesta muodostettuun viivakoodiin sisältyvän sovellustunnuksen käyttöä datahubin kanssa on täsmennetty (sivulla 5) Ensimmäinen virallinen versio

4 4 (14) 1 Johdanto Sähkön jokaisella käyttöpaikalla, osapuolella, mittausalueella, rajapisteellä ja tuotantoyksiköllä tulee olla yksilöllinen tunniste, jota käytetään yleisesti markkinaosapuolten välisessä tiedonvaihdossa. Yksilölliset tunnukset ja yhdessä sovitut tunnistejärjestelmät ovat edellytys markkinoiden toiminnalle. Edellä mainituista nimenomaan käyttöpaikat, niiden yksilöiminen ja tunnistus on sähkön vähittäismarkkinoiden kannalta kaikkein tärkeintä. Käyttöpaikkoja on lukumääräisesti paljon ja niiden merkitys markkinoiden toiminnan ja tiedonvaihdon kannalta on erittäin oleellinen. Nykyisin käyttöpaikkojen yksilöinti perustuu verkonhaltijan/verkon tunnuksen ja käyttöpaikkanumeron yhdistelmään. Datahub-projektissa on alan kanssa yhdessä sovittu siirtyä käyttämään GS1-tunnuksia käyttöpaikkojen ja osapuolten yksilöivien tunnuksien osalta. GS1-tunnuksien käyttöönoton taustalla on yleinen sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitys Pohjoismaissa. GS1-järjestelmän GSRNtunnukset on otettu aiemmin jo käyttöön Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa käyttöpaikat yksilöivinä tunnuksina. GSRN-tunnukset ovat olleet myös jo pitkään käytössä alkuperätakuujärjestelmän tuotantolaitosten yksilöinnissä. Johtavana ajatuksena GS1-tunnuksiin siirtymisessä on pitkällä tähtäimellä sähkön vähittäismarkkinoiden tekninen harmonisointi pohjoismaissa ja edelleen Euroopassa. Yhteneväisellä tunnuskäytännöllä taataan yksilöidyt tunnukset kansainvälisesti, tehostetaan yhteisiä tiedonvaihto - ja käsittelyprosesseja sekä selkeytetään ja vahvistetaan käyttöpaikka- ja osapuoli-käsitteitä. GS1-tunnusten käyttöön on otettu kantaa myös NordRegin yhteispohjoismaisessa sähkön vähittäismarkkinoiden harmonisointiselvityksessä [1], jossa suositellaan käytettäväksi joko GS1- tai EIC-tunnuksia. Tässä dokumentissa esitellään GS1-järjestelmä yleisesti ja kuvataan, miten GS1-tunnukset tullaan ottamaan käyttöön datahub-projektissa. Tässä dokumentissa, ja yleisesti koko datahub-projektissa, keskitytään etupäässä datahubin ja markkinaosapuolten välisessä tiedonvaihdossa käytettäviin tunnuksiin. Datahub-projektilla ei ole mahdollisuutta eikä tarvetta ottaa kantaa osapuolten omiin tietojärjestelmäratkaisuihin niiltä osin, kuin ne eivät liity tiedonvaihtoon datahub-järjestelmän kanssa. Luvussa 2 on esitelty GS1-organisaatio ja sen ylläpitämät tunnukset. Luvussa esitellään erityisesti ne tunnukset, joita tullaan käyttämään Suomen sähkömarkkinoilla. Luvussa esitellään myös, miten GS1-tunnukset ovat käytössä muissa Pohjoismaissa. Luvussa 3 käydään läpi GSRN-tunnusten käyttöön liittyvät asiat. Luvussa myös perustellaan, miksi tiettyihin ratkaisuihin on päädytty. Luvuissa 4 ja 5 käsitellään GS1-tunnusten käsittelyä tietokonversion ja datahubin sanomarajapinnan testauksen näkökulmasta. Lisäksi tämän dokumentin liitteessä on kuvattu tarkat osapuolikohtaiset ohjeistukset siitä, miten ja missä vaiheessa markkinaosapuolien tulee olla valmistautuneita GS1-tunnusten käyttöönottoon.

5 5 (14) 2 GS1-järjestelmä GS1 on oman kuvauksensa mukaan puolueeton, voittoa tavoittelematon maailmanlaajuinen organisaatio, joka kehittämiensä ja ylläpitämiensä standardien avulla auttaa asiakkaitaan toimitusketjun tehostamisessa ja hallinnassa. Suomessa GS1-järjestelmää hallinnoi GS1 Finland Oy, joka on Keskuskauppakamarin tytäryhtiö. GS1:n tunnetuin tuote on päivittäistavarakaupan jo kauan käyttämä EAN/UPC -viivakoodi järjestelmä. Tämän lisäksi GS1-koodeja käytetään paljon esimerkiksi logistiikan alalla. GS1-järjestelmästä löytyy tarkempaa tietoa GS1 Finland Oy:n verkkosivuilta GS1-järjestelmään kuuluu seuraavat tunnukset: GTIN - Tuotenumero GLN - Osapuolitunniste SSCC - Sarjatoimitusyksikkökoodi GRAI - Kiertävien kuormankantajien tunniste GIAI - Käyttöomaisuuden tunnus GSIN - Lähetysasiakirjojen kauppasopimuksellinen tunniste GINC - Logististen yksiköiden muodostaman lähetyksen tunniste GSRN - Maailmanlaajuinen palvelusuhteen numero GDTI - Maailmanlaajuinen asiakirjatyypin yksilöivä tunniste Kaikki GS1-järjestelmän tunnukset perustuvat yrityskohtaiseen GS1-yritystunnisteeseen. GS1- yritystunniste tilataan GS1-organisaatiolta (Suomessa GS1 Finland Oy). GS1-yritystunniste on yrityskohtainen numerosarja, joka toimii jokaisen tunnuksen etuliitteenä. Numerosarjan kaksi ensimmäistä numeroa on varattu maakoodille, joka on Suomessa 64. GS1-yritystunnisteeksi voi valita joko 7- tai 9-numeroisen numerosarjan (sisältäen maakoodin). 7-numeroinen yritystunniste mahdollistaa yritykselle suuremman määrän esimerkiksi GSRN-tunnuksia, sillä GSRN-tunnuksen pituus on aina sama riippumatta yritystunnisteen pituudesta. Toisaalta 7-numeroinen tunnus on hiukan kalliimpi, sillä se varaa enemmän numerosarjoja, joita voidaan myöntää yrityksille. GS1-tunnisteita voidaan myös käyttää viivakoodimuodossa. Viivakoodin muodostamiseksi GS1- tunnisteen eteen liitetään sovellettavasta tunnisteesta (esim. GSRN) riippuva ns. sovellustunnus. Datahubin kanssa kommunikoitaessa ei kuitenkaan tule käyttää sovellustunnusta vaan sovellustunnusta tulee käyttää vain osapuolen sisäisissä järjestelyissä.

6 6 (14) 2.1 GS1 muissa pohjoismaissa Yksilöintijärjestelmien käyttö pohjoismaittain on esitetty alla olevassa kuvassa NordRegin "Business Requirement Specification for a Harmonised Nordic Retail Market" -selvityksen mukaisesti [1]. TAULUKKO 1 YKSILÖINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ POHJOISMAISSA [1] Yllä olevaan taulukkoon tarkennuksena Norjassa otetaan käyttöön EIC-koodit mittausalueiden osalta ja GSRN-tunnukset ovat käytössä myös tuotantoyksiköiden osalta. Taulukon mukaisesti osapuolille käytetään yleisesti GS1-tunnusten osalta GLN-tunnuksia ja mittauspisteille (käyttöpaikat, rajapisteet ja tuotantoyksiköt) GSRN-tunnuksia. Muissa Pohjoismaissa on käytössä erityisiä sääntöjä sille, miten käytettävät tunnukset määräytyvät. Esimerkiksi Ruotsissa GSRN-tunnuksissa käytetään sähkömarkkinoiden yhteistä etuliitettä (numerosarjaa) kaikkien käyttöpaikkojen osalta. Suomessa ei ole tarkoitus ottaa käyttöön vastaavanlaisia erityissääntöjä, sillä niille ei ole nähty tarvetta. Kansainvälisessä tiedonvaihdossa kansallisilla erityissäännöillä ei ole kuitenkaan merkitystä, sillä tunnusten tulee GS1:n vaatimuksesta olla näistä säännöistä huolimatta kansainvälisesti yksilöllisiä.

7 7 (14) 2.2 GSRN-tunnukset mittauspisteille Tanskan, Norjan ja Ruotsin aiempiin valintoihin ja HNR-projektin [1] suositukseen perustuen käyttöpaikkojen tunnuksiksi on valittu GSRN-tunnukset. Suomessa GSRN-tunnuksia tullaan käyttämään myös muille mittauspisteille, eli käyttöpaikkojen lisäksi rajapisteille ja tuotantoyksiköille mittauspisteiden yhtenäisen käsittelyn mahdollistamiseksi. GSRN-tunnusten käyttöönoton myötä tunnus ei enää itsessään sisällä mitään tietoja mittauspisteestä. Siltä osin kuin nykyään rajapisteiden ja tuotantoyksiköiden tunnuksiin sisällytetään tietoa mittauspisteen sähköasemasta, mittausalueesta tai aseman kentästä, tullaan datahubiin lisäämään erilliset tietokentät näille tiedoille. Yleisesti 18-numeroinen GSRN-tunnus koostuu GS1-yritystunnisteesta, palveluviitenumerosta sekä tarkistusnumerosta. Palveluviitenumero on joko 10 tai 8 numeroa pitkä riippuen GS1- yritystunnisteen pituudesta (7- tai 9-numeroinen sisältäen maakoodin). Suomessa jokaisen sähkömarkkinaosapuolen tulee käyttää 9-numeroista yritystunnistetta. Tämän myötä kaikkien käyttöpaikkojen käyttöpaikkakohtainen osa on aina samanpituinen riippumatta jakeluverkonhaltijasta. 9-numeroisen yritystunnisteen etu on, että käyttöpaikkakohtainen osa on 9- numeroinen 11-numeroisen sijaan, jolloin se on tarvittaessa helpommin erikseen käsiteltävissä. Käyttöpaikkakohtaisesti määritettävissä olevat 8 numeroa mahdollistaa 100 miljoonaa tunnusta. GS1 sallii kuitenkin useamman yritystunnisteen omistamisen, joten tarvittaessa yritykset voivat hankkia uuden yritystunnisteen, jos kaikki mahdolliset palveluviitenumerot olisi kokonaisuudessaan jo käytetty. Alla on esitetty GSRN-tunnus ja sen rakenne. Tarkistusnumeron laskentasäännöt on esitetty GS1-organisaation sivustolla (linkki, saatavilla vain englanniksi) 1. 64YYYYYYY VVVVVVVV T, 64YYYYYYY = GS1-yritystunniste (9-numeroa) VVVVVVVV = Palveluviitenumero (8 numeroa) T = Tarkistusnumero, joka lasketaan edeltävistä numeroista niin sanotulla module-10 tekniikalla. Palveluviitenumeron käytölle ja sen yksittäisten numeroiden määrittämiselle ei ole asetettu rajoituksia GS1-organisaation puolesta. Yritykset voivat määrittää palveluviitenumeron vapaasti kunhan kaikki tunnukset ovat yksilöllisiä. Myöhemmin tässä dokumentissa palveluviitenumerosta puhutaan myös GSRN-tunnuksen vapaana osana. GSRN-tunnusten osalta on huomioitavaa, että tunnuksen tulee olla voimassa koko mittauspisteen eliniän ajan. Tämä pätee vaikka mittauspisteen omistusoikeus siirtyisikin, esimerkiksi verkonhaltijan myydessä osan verkosta tai koko verkon toiselle yhtiölle. Tämän myötä ei tietojärjestelmissä tule tarvetta päättää siirtyvää mittauspistettä vanhalla tunnuksella ja aloittaa uutta mittauspistettä uudella tunnuksella saman mittauspisteen osalta. Täten vältytään myös tilanteelta, jossa tietyn huoneiston sähkön kulutustiedot jakaantuisivat kahdelle eri käyttöpaikalle, mikä näkyisi esimerkiksi asiakkaalle tarjottavassa verkkopalvelussa huonona käyttökokemuksena. 1 GSRN-tunnukselle käytetään SSCC-laskentaa ja GLN-tunnukselle GTIN-13 laskentaa.

8 8 (14) GSRN-tunnuksia käsiteltäessä MS Excelissä tulee huomioida, että pelkkiä numeroita soluun syötettäessä Excel asettaa solulle usein automaattisesti "luku"-muotoilun, jolloin voidaan käsitellä enintään 15 numeroisia lukuja. Näin ollen 3 viimeistä numeroa muuttuu Excelissä automaattisesti nolliksi. Tästä syystä täyspitkiä GSRN-tunnuksia tulee käsitellä Excelissä aina tekstimuotoisina. 2.3 GLN-tunnukset osapuolille Osapuolien tunnisteeksi on norjalaisten ja tanskalaisten ratkaisun mukaisesti ja HNR-projektin suosituksesta valittu GLN-tunnus. Määrityksensä mukaisesti GLN-tunnuksella voidaan yksilöidä yritys, sen sisäiset toiminnot ja toimipisteet. GLN-tunnus koostuu GS1-yritystunnisteesta, osapuolitunnisteesta sekä tarkistusnumerosta. Osapuolitunniste on joko 5 tai 3 numeroa pitkä riippuen GS1-yritystunnisteen pituudesta (7- tai 9-numeroinen). Suomessa tullaan käyttämään 9- numeroista yritystunnistetta, jolloin osapuolitunniste on 3-numeroinen. 64YYYYYYY VVV T, 64YYYYYYY = GS1-yritystunniste (9 numeroa) VVV = Osapuolitunniste (3 numeroa) T = Tarkistusnumero, joka lasketaan edeltävistä numeroista module-10 tekniikalla. GLN-tunnus on yritystunnistetta käyttökelpoisempi osapuolitunnus, sillä sama Y-tunnuksen yksilöimä yritys voi toimia sähkömarkkinoilla useissa eri rooleissa. Osapuolet voivat käyttää tiedonvaihdossa useampaa GLN-tunnusta, jos kokevat sen tarpeelliseksi. Osapuolten tulee ilmoittaa käyttämänsä GLN-tunnukset Fingridille, joka hyväksyy tunnukset ja julkaisee nämä muiden osapuolten saataville. Osapuolen tulee myös ilmoittaa, mihin käyttötarkoitukseen kutakin GLN-tunnusta käytetään. GLN-tunnuksen lisäksi Suomessa käytetään myös EIC-tunnusta joidenkin osapuolten osalta. EICtunnusta edellytetään esimerkiksi tietyissä viranomaisraportoinneissa. EIC-tunnistejärjestelmä on kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n hallinnoima ja Suomessa EIC-tunnukset myöntää Fingrid. 2.4 Mittausalueet Mittausalueiden osalta ei tulla käyttämään GS1-tunnusta, vaan Suomessa tullaan datahubissa käyttämään mittausalueille Fingridin myöntämää EIC-tunnusta. EIC-koodi tulee käyttöön myös Norjassa. Muissa Pohjoismaissa käytetään kansallista tunnusta. 2.5 Hinnasto GS1-tunnuksien käytön hinnoittelu perustuu yritystunnisteen pituuteen sekä yrityksen liikevaihtoon. Kirjoitushetkellä on voimassa alla olevissa taulukoissa esitetyt myöntämis- ja käyttömaksut. Yritystunnisteen myöntäminen oikeuttaa kaikkien GS1-tunnuksien käyttämiseen organisaation ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat tilausohjeet ja sopimusehdot löytyvät GS1 Finland Oy:n verkkosivuilta (

9 9 (14) TAULUKKO 2 GS1-YRITYSTUNNISTEEN MYÖNTÄMISMAKSUT 2 GS1-yritystunniste Myöntämismaksu ( ) 7-numeroinen 1260,00 + alv 24 % = 1 562,40 9-numeroinen 210,00 + alv 24 % = 260,40 TAULUKKO 3 GS1-YRITYSTUNNISTEEN VUOSIMAKSUT Liikevaihto/vuosi ( ) Käyttömaksu/vuosi ( ) yli 100 milj alv 24 % = 1011, milj alv 24 % = 632, milj alv 24 % = 379, milj. 244,80 + alv 24 % = 303,55 0,5-1 milj alv 24 % = 189,72 alle 0,5 milj. 112,20 + alv 24 % = 139,13 2 Suomessa tullaan käyttämään sähkömarkkinoilla 9-numeroista yritystunnistetta.

10 10 (14) 3 GS1-tunnusten käyttöönotto GSRN-tunnukset tullaan ottamaan käyttöön datahubin käyttöönoton yhteydessä markkinoiden katkottoman ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. GSRN-tunnuksia ei siis tulla käyttämään nykyisissä PRODAT- ja MSCONS-sanomissa. Tällä tavoin jokainen osapuoli voi toteuttaa tarvittavat tietojärjestelmämuutokset omassa tahdissa ennen datahubin käyttöön ottoa. Tämä on myös kustannustehokas ratkaisu, sillä kunkin osapuolen järjestelmiin tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa yhdellä kertaa eikä mitään väliaikaisia uuden ja vanhan tunnuksen rinnakkaiskäytön ratkaisuja tarvita. Vanhojen ja uusien tunnuksien rinnakkaiskäyttö lisäisi hyvin todennäköisesti virheellisten markkinaprosessien määrää, sillä jakeluverkonhaltijat ja myyjät voisivat vahingossa käyttää eri tunnuksia samalle käyttöpaikalle. Ongelmaksi muodostuisi myös koordinointi sen suhteen, kuka jakeluverkonhaltija siirtyy milläkin hetkellä GSRN-tunnusten käyttöön, sekä GSRNtunnusten välitys kaikille tarvittaville myyjille jakeluverkonhaltijakohtaisesti. Toisaalta GSRNtunnusten yhtaikainen käyttöönotto kaikkien markkinaosapuolten puolesta nykyisissä sanomaformaateissa olisi hyvin haastavaa. Vaikka uudet tunnukset otetaan käyttöön vasta datahubin käyttöönoton yhteydessä, osapuolilla tulee olla valmius GSRN-tunnusten käyttöön jo aiemmin datahubin tietokonversio-projektissa ja datahub-järjestelmän sanomarajapinnan markkinatesteissä lähempänä käyttöönottoa. GSRNtunnusten käyttö tietokonversiossa ja sanomarajapinnan testauksessa on esitetty luvuissa 4 ja 5. Tunnusten käyttöönotossa on tunnistettu haasteelliseksi se, että varsinkin nykyisiä käyttöpaikkojen tunnuksia käytetään hyvin laajasti osapuolten useissa eri järjestelmissä. Tämän vuoksi GSRNtunnusten käytössä painotetaan vahvasti tiedonvaihdon näkökulmaa. Olennaisinta on, että GSRNtunnusta käytetään aina datahubin kanssa kommunikoitaessa. GSRN-tunnusten käyttöönoton jälkeen osapuolet voivat edelleen käyttää omissa sisäisissä järjestelmissään nykyisiä tunnuksia, mutta kaikki mittauspisteiden osapuolien ja datahubin välinen tiedonvaihto tulee tapahtua GSRNtunnuksilla. Yleisesti osapuolten tulee suunnitella tietojärjestelmään tarvittavat muutokset yhdessä oman tietojärjestelmätoimittajan tai -toimittajien kanssa, sillä heillä tulisi olla paras käsitys siitä, mikä ratkaisu toimii kunkin osapuolen järjestelmissä. 3.1 GSRN-tunnuksen määrittäminen Jakeluverkonhaltijoilla on vapaus määrittää GSRN-tunnuksen vapaa osa (palveluviitenumero) itse haluamallaan tavalla. Jakeluverkonhaltijan järjestelmän tulee kuitenkin jokaisen mittauspisteen tunnuksen luonnin yhteydessä varmistaa, että GSRN-tunnuksessa on aina verkonhaltijan GS1-yritystunniste alussa järjestelmä ei luo duplikaattitunnuksia tarkistusnumero on laskettuna oikein (linkki laskentasääntöön).

11 11 (14) Yllä esitettyjä vaatimuksia tullaan myös validoimaan tietokonversion yhteydessä sekä myöhemmin datahubin markkinaprosesseissa. GSRN-tunnukset tulee laatia kaikille käyttöpaikoille, eli myös niille, joilla ei ole voimassaolevia sopimuksia. Jakeluverkonhaltijan tulee myös varmistaa se, että samalle mittauspisteelle ei missään vaiheessa luoda uutta mittauspisteen tunnusta. Tämä ei kuitenkaan koske niin sanottuja väliaikaisia käyttöpaikkoja (esimerkiksi työmaa- tai tapahtumakäyttöpaikkoja), joiden osalta verkonhaltija voi halutessaan luoda uuden käyttöpaikan ja päättää vanhan, esimerkiksi kun käyttöpaikan sijainti vaihtuu. Jakeluverkonhaltijoiden tulee myös huomioida yleinen yksilöivien tunnuksien käytön periaate, jonka mukaan tunnuksiin ei tulisi sisällyttää mitään logiikkaa tai merkityksiä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että käyttöpaikkatunnuksesta ei tule selvitä, mikä mittaustapa käyttöpaikalla on käytössä. Tällaiset tiedot esitetään aina omissa niille varatuissa tietokentissään. Näin ollen ei voida ajautua tilanteeseen, jossa käyttöpaikalle tulee luoda uusi tunnus esimerkiksi mittaustavan muuttuessa. 3.2 Asiakasrajapinta Yleisesti datahub-projektin ja Energiateollisuuden kesken on sovittu, että osapuolten ja asiakkaiden rajapinnan ohjeistukset laaditaan jatkossakin Energiateollisuuden toimesta. Tämä koskee myös GSRN-tunnusten käyttöä asiakkaiden palveluissa ja asiakasviestinnässä käyttöpaikkojen osalta. Näiltä osin Energiateollisuus tulee laatimaan ja julkaisemaan oman erillisen ohjeensa.

12 12 (14) 4 Tietokonversio Vaikka uusia GSRN-tunnuksia ja GLN-tunnuksia ei oteta käyttöön nykyisessä tiedonvaihdossa, tarvitaan näitä tietokonversiossa ennen datahubin varsinaista käyttöönottoa. Toimijoilla tulee olla valmius toimittaa tietokonversioon käyttöpaikkojen tunnukset GSRN-muodossa ja osapuolitunnukset GLN-muodossa tietokonversion iteraatiovaiheessa 3. Huomioitavaa on, että tietokonversion iteraatioissa on vielä teknisesti mahdollista luoda kertaluontoisesti GSRNtunnukset kaikille tietokonversioon ilmoitettaville käyttöpaikoille. Edellä mainitussa iteraatiovaiheessa 3 toimitaan siten, että jakeluverkonhaltijat luovat ja toimittavat tietokonversioaineistossaan kaikille käyttöpaikoilleen GSRN-tunnukset yhdessä nykyisten käyttöpaikkatunnusten kanssa. Tämän jälkeen myyjät lataavat tietokonversiopalvelusta taulukon, jonka perusteella myyjät voivat muuttaa omaan tietokonversioaineistoonsa GSRN-tunnukset käyttöpaikkatunnuksiin. Myyjien toimitettua oman aineistonsa tietokonversiopalveluun verrataan myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden aineistoja. Tietokonversiopalvelussa tulee olemaan työkalut, joiden avulla voidaan tarkistaa, käyttävätkö myyjät ja jakeluverkonhaltijat samaa GSRN-tunnusta kaikkien käyttöpaikkojen osalta. Edellä kuvattua toimintatapaa sovelletaan myös myöhemmissä iteraatiovaiheissa. Näin tehdään, koska iteraatiovaiheiden välissä luodaan uusia käyttöpaikkoja eikä kaikilla jakeluverkonhaltijoilla ole välttämättä vielä valmiutta automaattisesti luoda tai muuten ylläpitää GSRN-tunnusta uusille käyttöpaikoille. Varsinaista valmiutta automaattiseen GSRN-tunnusten luontiin uusille käyttöpaikoille ei tulla erikseen tarkistamaan datahub-projektin toimesta. Jakeluverkonhaltijoiden tulee kuitenkin varmistaa ja testata hyvissä ajoin ennen datahubin käyttöönottoa oma valmiutensa GSRN-tunnusten määrittämiseen osana uuden käyttöpaikan luontia. Tietokonversiosuunnitelmassa on tarkemmin kuvattu tietokonversioprosessi ja sen eri vaiheet. Tietokonversiosuunnitelma on saatavilla datahub-projektin kotisivuilta. 4.1 Tuotantoyksiköt ja rajapisteet Datahub on määritelty siten, että GSRN-tunnuksia käytetään myös tuotantoyksiköille ja rajapisteille. Myös näiltä osin jakeluverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa tunnukset GSRN-muotoisina edellä mainituissa iteraatiovaiheissa. Tuotantoyksiköitä ja rajapisteitä on kuitenkin lukumäärällisesti paljon vähemmän kuin käyttöpaikkoja ja niiden muutokset ovat käyttöpaikkoihin verrattuna vähäisiä. Näihin ei myöskään liity nykyisin merkittävästi tiedonvaihtoa myyjän ja jakeluverkonhaltijan välillä. Tarvittaessa myyjät voivat kuitenkin hakea tuotantoyksiköiden GSRNtunnukset ja jakeluverkonhaltijat voivat hakea toisten verkonhaltijoiden hallinnoimien rajapisteiden GSRN-tunnukset tietokonversiopalvelusta. Toisten jakeluverkonhaltijoiden rajapisteiden tunnukset voidaan hakea vähintään niiltä osin kuin hakeva jakeluverkonhaltija on itse rajapisteen toinen osapuoli.

13 13 (14) 5 Sanomarajapinnan testaus Datahub-projektin edettyä pidemmälle järjestelmän toteutuksessa tullaan suorittamaan sanomarajapinnan integraatiotestejä markkinaosapuolten kanssa. Tässä testauksessa kaikkien osapuolten tulee käyttää GSRN- ja GLN-tunnuksia. Huomioitavaa on, että sanomarajapinnan testauksessa GSRN-tunnuksien kertaluontoinen päivitys esimerkiksi MS Excelissä ei ole enää mahdollista samoin kuin tietokonversion iteraatiovaiheissa. Toisin sanoen testauksessa osapuolten järjestelmien tulee osata käsitellä GS1-tunnuksia sekä omassa tietojärjestelmässä että oman järjestelmän ja datahubin rajapinnassa. Sanomarajapinnan testaamisen tarkemmat määritykset ja ohjeistukset tullaan laatimaan yhdessä valitun datahub-järjestelmän toimittajan kanssa. 6 Lähdeluettelo [1] Nordic Ediel Group, Business Requirement Specification for a Harmonised Nordic Retail Market, NordReg, 2014.

14 Liite A GSRN-tunnusten käyttöönottosuunnitelma Alla on esitetty yksityiskohtaiset ohjeet osapuolille GS1-tunnusten käyttöönotolle. 1. GS1-yritystunnisteen hankkiminen ( a. Yritystunnisteeksi tulee valita 9-numeroinen tunniste. 2. GLN-tunnuksen muodostaminen ja ilmoittaminen Fingridille. 3. Valmius tietokonversion iteraatiovaiheisiin vaiheesta 3 alkaen (yleisiä ohjeita tietokonversioon: a. Jakeluverkonhaltijoiden tulee määrittää kaikille iteraatiovaiheessa ilmoitettaville käyttöpaikoille GSRN-muotoiset käyttöpaikkatunnukset (ks. kappale 3.1) ja ilmoittaa ne tietokonversiopalveluun. b. Myyjien tulee hakea tietokonversiopalvelusta GSRN-tunnukset omille käyttöpaikoilleen. Myyjien tulee myös käyttää näitä GSRN-tunnuksia omassa tietokonversioaineistossaan. 4. Valmistautuminen sanomarajapinnan testaukseen. a. Markkinaosapuolien tulee voida osallistua sanomarajapinnan testaamiseen GSRNja GLN-tunnuksia käyttäen. b. Huom! Tämä edellyttää sitä, että GSRN- ja GLN-tunnukset ovat käytettävissä sanomaliikenteeseen osallistuvien tietojärjestelmien osalta. Testauksessa tullaan myös tarkistamaan jakeluverkonhaltijoiden valmius ilmoittaa uuden käyttöpaikan luonti GSRN-tunnuksella. 5. Valmius toimia datahubissa a. Sähkön toimiminen edellyttää GS1-tunnusten käyttöä datahubin tiedonvaihdossa.

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

GS1 standardeilla läpinäkyvyyttä toimitusketjuun. Mikko Luokkamäki 20.11.2012

GS1 standardeilla läpinäkyvyyttä toimitusketjuun. Mikko Luokkamäki 20.11.2012 GS1 standardeilla läpinäkyvyyttä toimitusketjuun Mikko Luokkamäki 20.11.2012 Jos ei ole standardeja Kengännumeroille ei ole maailmanlaajuista standardia Joten yrityksen täytyy Merkitä sama kenkä eri tavalla

Lisätiedot

GTIN Mistä on kyse? Kariaho Essi

GTIN Mistä on kyse? Kariaho Essi GTIN Mistä on kyse? 18.5.2015 Kariaho Essi Sisältö GS 1 GTIN NTIN/Vnr Yksilöllinen tunnistaminen Tiedon tasot Mitä tehdä lääkeyrityksissä nyt? Lääketietokeskus Oy 2 GS1 Puolueeton, voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015

GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015 GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015 Sisältö 1.GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2.GS1 standardijärjestelmä 3.GS1 Golli-palvelu digitalisoi

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät logistisessa ketjussa ja tuotetietopalvelujen uudistuminen. Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitto ry

Pakkausmerkinnät logistisessa ketjussa ja tuotetietopalvelujen uudistuminen. Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitto ry Pakkausmerkinnät logistisessa ketjussa ja tuotetietopalvelujen uudistuminen Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitto ry GS1 Finland Oy Puolueeton, voittoa tavoittelematon yritys, osa maailmanlaajuista

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus Käyttöönottotyöryhmä 12.4.2017 Datahub projektin tilannekatsaus Vuosi 2016 Tammikuu Prosessi-, datastandardi-sekä tekninen dokumentaatio toimialalle kuultavaksi 3 alueellista koulutustilaisuutta, osallistujia

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA. Page 1

Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA. Page 1 Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA Page 1 Logistiikka-alan tulevaisuuden näkymät Suomessa Tavoitteena sähköinen toimintatapa

Lisätiedot

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio Datahub Seurantaryhmä Datahub Tietokonversio Esityksen sisältö 1. Tietokonversiokonsepti Tietokonversioprosessi Tietokonversion osapuolet ja vastuut Tietokonversiojärjestelmä 2. Tietokonversioprojekti

Lisätiedot

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 19.2.2016 Globaali kattavuus, paikallinen läsnäolo 111 maaorganisaatiota 150 maata toiminnan piirissä Noin 2 miljoonaa

Lisätiedot

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. GS1 standardit lisäämässä jäljitettävyyttä

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

GS1 Infotilaisuus. Ohjelma

GS1 Infotilaisuus. Ohjelma GS1 Infotilaisuus Kimmo Keravuori GS1 Finland Ohjelma 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. Mitä ovat standardit? 3. GS1 järjestelmä 4. GS1 yritystunniste 5. GS1 yksilöintijärjestelmä 6. GS1 tiedonkantajat

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 28.4.2017 Aika 28.4.2017 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Esa Kaario Ville Kauppinen Arttu Lahtinen Tiina Leppälahti Tomi Mäkelä Vesa

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Siirtotiedosto-ohjeistus

Siirtotiedosto-ohjeistus 2 (21) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Siirtotiedostojen sisältö... 8 2.1 Vain tietokonversioon kuuluvat tiedot... 8 2.2 Osapuolitiedot... 9 2.3 Asiakastiedot... 9 2.3.1 Kuluttaja... 10 2.3.1.1 Perustapaus...

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus Fingrid datahub projekti Datahub infotilaisuus 31.5.2016 Agenda 11.00 12.00 Lounas 12.00 12.20 Ajankohtaista Pasi Aho 12.20 13.45 Liiketoimintaprosessit ja dokumentaatiot Prosessien muutokset nykymalliin

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 28.11.2016 Globaali kattavuus, paikallinen läsnäolo 112 maaorganisaatiota 150 maata toiminnan piirissä Noin 2 miljoonaa

Lisätiedot

GS1 standardeilla tehokkuutta toimitusketjuun

GS1 standardeilla tehokkuutta toimitusketjuun GS1 standardeilla tehokkuutta toimitusketjuun Mikko Luokkamäki 2 GS1 standardeilla tehokkuutta toimitusketjuun! Kuljetukset Jäljitettävyys Varastonhallinta B2C Läpinäkyvyys Myymäläohjaus ja POS-rahastus

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

Sisältö GS1 FINLAND OY... 3 GS1 YRITYSTUNNISTE... 3 GTIN-KOODI (GLOBAL TRADE ITEM NUMBER)... 4

Sisältö GS1 FINLAND OY... 3 GS1 YRITYSTUNNISTE... 3 GTIN-KOODI (GLOBAL TRADE ITEM NUMBER)... 4 TERVETULOA GS1-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKSI Syyskuu 2011 1 Sisältö GS1 FINLAND OY... 3 GS1 YRITYSTUNNISTE... 3 -KOODI (GLOBAL TRADE ITEM NUMBER)... 4 YRITYSTUNNISTEESTA VIIVAKOODIKSI... 4-13-koodin muodostaminen

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 6.2.2017 KOKOUSMUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 Aika Tiistai 31.1.2017 klo 09.00 14.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Siirtotiedosto-ohjeistus

Siirtotiedosto-ohjeistus 1 (28) Siirtotiedosto-ohjeistus 2 (28) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 6 2 Siirtotiedostojen rakenne... 6 2.1 Siirtotiedostojen tietosisältö... 8 2.2 Siirtotiedoston muoto... 10 3 Siirtotiedostojen esimerkkitiedostot...

Lisätiedot

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken.

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken. Pöytäkirja 1 (8) Käyttöönottotyöryhmän kick off -kokous 12.4.2017 Aika Paikka 12.4.2017 klo.9-15 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Golli-projektin esittely

Golli-projektin esittely Golli-projektin esittely Onnistunut projekti tapahtuma Eteläranta 10 Elina Santamäki, Head of GS1 System, GS1 Finland Oy 22.04.2016 Elina Espoo Sosionomi SOK Tytär Opinnot LUT GS1 Finland Golli GO LIVE

Lisätiedot

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ 5.7.2015 1 IBAN JA BIC maksujenvälityksessä Sisällysluettelo 1 IBAN... 2 1.1 Rakenne... 2 1.2 Validointi... 2 1.3 Käyttö... 3 1.3.1 IBAN saapuvissa maksuissa... 3 1.3.2

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 11.5.2016 klo 12.00 - Paikka Läsnä Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Toivo Hurme Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Maria Kähkönen Ville

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

GS1 edistämässä yritysten välistä tiedonvaihtoa

GS1 edistämässä yritysten välistä tiedonvaihtoa GS1 edistämässä yritysten välistä tiedonvaihtoa Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. Projektiesittely: Uudet Synkka-tuotetietopalvelut 4. Projektiesittely: GS1 GLS

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013 Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköinen toimitusketju Myyjä luovutus Tilaus Vahvistus Toimitus Kysely Vastaus Ostaja luovutus

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0 Kela Testauspalvelusuunnitelma 1 (7) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 11.11.2011 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Aika 14.9.2016 klo 9.00-15.00 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA 1 (5) PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET NN, y-tunnus xxx (jäljempänä Sähkömarkkinaosapuoli) Osoite [Myyjän osapuolitunnus:] [Verkonhaltijan osapuolitunnus:]

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

GS1-standardeilla läpinäkyvyyttä toimitusketjuun Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 5.5.2014

GS1-standardeilla läpinäkyvyyttä toimitusketjuun Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 5.5.2014 GS1-standardeilla läpinäkyvyyttä toimitusketjuun Projektiesittely: GS1 GLS Mikko Luokkamäki 5.5.2014 Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. GS1 standardit lisäämässä

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Joonas Mäkinen. Käyttäjähallinnan esittely 13.12.2012

Joonas Mäkinen. Käyttäjähallinnan esittely 13.12.2012 Joonas Mäkinen Käyttäjähallinnan esittely 13.12.2012 Opintopolku-palvelu monessa mukana Sisäiset tarpeet ja riippuvuudet: Toteutettavat palvelut (näitä koskevat osaprojektit: KSHJ, ALPE, AIKU) OPH:n omat

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokoukset 1.11.2016 ja skype kokous 16.11.2016 Aika 1.11.2016 9.00-14.45 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Pöytäkirja 1 (7) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Aika Paikka 14.3.2017 klo.9-12 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot