LINKKI-HANKE 2012 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LINKKI-HANKE 2012 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla"

Transkriptio

1 HANKESUUNNITELMA LINKKI-HANKE 2012 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla Uudellamaalla, jos jossakin, on hajajätevesiasia akuutti vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen ongelma. Erityisesti läntisellä Uudellamaalla alati kasvava haja-asutus asettaa haasteita jätevesiasioiden huolelliselle hoitamiselle. Alueelle tyypillistä on, että suuri määrä haja-asutusta sijoittuu nk. erityisalueille, kuten pohjavesialueille ja ranta-alueille, joilla asutus on paikoittain erittäinkin tiivistä. Näillä alueilla jätevesien asianmukainen käsittely on erityisen tärkeää ja myös monella tavalla haasteellista. Alueellamme on myös suora kontakti Suomenlahteen, jonka tilan parantamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen vesiensuojelun saralla. Laskentatavasta riippuen voidaan todeta, että läntisen Uudenmaan alueella sijaitsee jopa 8-10 % koko Suomen haja-asutuskiinteistöistä. 1. HANKKEEN TAUSTA, HAKIJA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (jatkossa LUVY) on ottanut toiminta-alueellaan ja myös valtakunnallisesti aktiivisen roolin haja-asutuksen jäteveden asianmukaisen käsittelyn edistäjänä. Yhdistys on vuosikymmenten ajan tutkinut ja seurannut toiminta-alueensa vesistöjen tilaa ja osallistunut aktiivisesti ympäristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden toimintatarkkailuun. LUVY on mukana suuremmissa ja pienemmissä hankkeissa, se hallinnoi mm. Hiidenveden kunnostushanketta. Yhdistys on vuodesta 2004 koordinoinut jäsenkuntiensa yhteistoimintaa haja-asutuksen jätevesineuvonnan piirissä. Yhteistyö on parhaimmillaan johtanut kolmeen Uudenmaan liiton myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla rahoitettuun hankkeeseen: LINKKI, Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla Lisäksi LUVY toimii Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n (jatkossa SVYL) vastuuyhdistyksenä hajaasutuksen jätevesiasioissa. LUVY on yhteistyökumppaneidensa kanssa, SVYL:n edustajana organisoinut ympäristöministeriön rahoittamaa neuvonnan pilotointihanketta, Jässi-jätevesihanketta, Etelä-Karjalassa. Jässi-hanke on yhdistänyt Suomen Omakotiliitto ry:n, Suomen Kylätoiminta ry:n ja SVYL:n osaamisen ja verkostot järjestääkseen mittavaa yleis- ja täsmäneuvontaa pilottialueella vuonna Kuntayhteistyön ja em. hankkeiden myötä LUVY:n toiminta-alueella on toteutettu mm. kuntien käytäntöjen yhtenäistämistä, mm. lomakepohjat ja erityisalueiden jäteveden käsittelyn minimisuositukset, toimintamalli neuvonta- ja tukimateriaaleineen yleisneuvontakampanja, mm. osallistumalla kyläiltoihin ja paikallisiin tempauksiin sekä tarjoamalla puhelinneuvontaa ja konsultointia jätevesitiedotusta sekä lehdistön kautta, että suoraan asukkaille jaettujen tiedotteiden muodossa

2 alueen yhteiset, aktiiviset jätevesiverkkosivut, nyk. osoitteessa ruotsiksi keskitetyn viemäröinnin edistämistä opastamalla orastavia vesihuolto-osuuskuntahankkeita eteenpäin, sekä välittämällä tietoa vesihuolto-osuuskuntien ja kuntien vesihuollosta vastaavien kesken jätevesisuunnittelun kehittämistä ja parannettu ammattimaisen suunnittelun kysyntää yli 1000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä erityisalueiden kiinteistöillä, joiden pohjalta on laadittu päivitettävissä oleva lähtötilannetarkastelu alueen jätevesien käsittelyyn sekä hiottu toimiva ja tehokas kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli Tehdyn laajamittaisen työn tuloksena alueen asukkaat ja kesäasukkaat ovat suhteellisen hyvin tietoisia siitä, että jäteveden käsittelylle on asetettu vaatimuksia sekä siitä, että toimenpiteille on olemassa takaraja. Valtaosa asukkaista on hyvinkin valveutuneita jätevesiasioissa ja haluavat järjestää jätevetensä asianmukaisesti. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että asukkaiden on erittäin hankala tarkastella omaa jätevesitilannettaan ja vetää oikea johtopäätös tarvittavista toimista seikka, joka on johtanut sekä ylilyönteihin, että uudistustoimien hitauteen. Lisäksi mediassa käydyn keskustelun perusteella valtaosalle asukkaista on jäänyt vääristynyt mielikuva lainsäädännön vaatimuksista ja asukkailta edellytetyistä toimista. Yleinen tiedotus ei pysty antamaan asukkaille tarpeeksi eväitä asiassa etenemiseen. Länsi-Uudellamaalla neuvontatoiminnalle haasteita asettaa vaativien luonnonolosuhteiden (mm. erityisalueet, saaristo) lisäksi kaksikielisyys. LUVY:n kymmenestä jäsenkunnasta kuusi on kaksikielisiä, näissä kunnissa sijaitsee yhteensä n. 67 % koko alueen haja-asutuksesta. Kaksikielisyydestä johtuen neuvontamateriaali, verkkosivut, tiedotteet sekä palvelu on pystyttävä tarjoamaan molemmilla kotimaisilla kielillä - suomeksi ja ruotsiksi. 2. HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTAMUODOT Hankkeen tarkoituksena on turvata puolueettoman, laadukkaan ja kansantajuisen sekä kaksikielisen jätevesitietouden saatavuus hanke-alueella. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vähentää olennaisesti hajaasutuksen jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittoja vähennetään tehokkaimmin jokaisen kiinteistön tarpeisiin sopivalla ja toimivalla jäteveden käsittelyllä. Hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden tietotaitoa ja valmiuksia asianmukaiseen jätevesien käsittelyyn ja kannustaa kiinteistönomistajia tarvittaessa uusimaan järjestelmänsä vesiensuojelun kannalta edistyksellisellä tavalla. Keskeistä asiassa on, että asukkaat saavat selkeän käsityksen siitä, kuuluvatko he puhdistusvaatimuksen piiriin vai eivät ja koskeeko heitä jokin kunnan asettama vaatimus. Keskeistä on myös se, onko nykyinen järjestelmä riittävä vaatimustason saavuttamiseksi - jos ei, niin asukkaille annetaan selkeät askelmerkit siitä, millä toimenpiteillä tavoitteeseen päästään. Hanke tukee vahvasti Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategian toteuttamista, joka on hyväksytty kuntiemme toimielimissä vuosina Jotta asukkaat osaisivat toimia tavoitteiden mukaisesti, tarvitaan täsmällistä, kiinteistökohtaista neuvontaa. Hankkeessa keskitytäänkin jalkautettuun neuvontaan (ns. täsmäneuvonta), joka on vaikuttavuudeltaan paras neuvonnan toimintamuoto. Jalkautetun neuvonnan kautta saadaan ensi käden tieto kiinteistöllä muodostuvasta jätevedestä ja nykyisestä käsittelytilanteesta. Jalkautetulla neuvonnalla mahdollistetaan myös henkilökohtainen, täsmällinen neuvonta, joka perustuu kiinteistöllä hankittuihin tietoihin. Tehokkain keino jalkautetun neuvonnan toteuttamiseksi alueellamme on todettu ns. nuohoojatekniikalla toteutetut kartoitus- ja neuvontakäynnit, jolla on tavoitettu jopa 85 % kohdealueiden kiinteistöistä. Kohdealueina ovat olleet kuntien kanssa yhdessä valitut erityisalueet. Valittujen alueiden ulkopuolista väestöä tavoitellaan pääosin yleisen neuvonnan ja tiedotuksen keinoin. Nuohoojatekniikka mahdollistaa myös rajallisen määrän yksittäisiä, valittujen alueiden ulkopuolisia kiinteistökäyntejä. Tekemällä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen, kuten kylä- ja omakotiyhdistysten, kanssa voidaan saavuttaa yleisneuvonnan riittävä kattavuus. Hankkeessa tehdään lähinnä ylläpitävää, kysynnän kattavaa yleisneuvontaa. 2(8)

3 Määrällisesti hankkeessa pyritään kattamaan lähes haja-asutusalueen kiinteistön tietotarve. Tämä tapahtuu sekä yleisen- että täsmäneuvonnan keinoin. Luonnollisesti täsmäneuvonnan kiinteistökäyntejä ei voida tehdä kuin murto-osaan kohdekiinteistöistä. Kohdealueita priorisoidaan kuntien kanssa aiemmin käytetyn toimintamallin mukaan. Yhteensä täsmäneuvonnalla arvioidaan tavoitettavan n kohdekiinteistöä, jolloin yhteydenottoja kohdekiinteistöihin tehdään n Täsmäneuvontaan liittyviä kokoavia tiedotustilaisuuksia järjestetään 2-5 kpl. Yleisneuvonnan osalta pyritään kattamaan asukkaiden puhelin/sähköpostineuvonta- ja yleisötilaisuuspyynnöt. Alueella tehdyn laajan taustatyön johdosta pyyntöjä arvioidaan tulevan suhteellisen vähän, n puhelua ja n. 10 tilaisuutta. Yleisneuvonnan tukena käytetään verkkosivuja, joiden kävijämääräksi arvioidaan n. 100/kk. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan 2-5 muun tahon järjestämään tilaisuuteen neuvontapisteellä. Tarkoitus on, että kartoitus- ja neuvontakäynnin jälkeen asukas on riittävästi selvillä nykyisen järjestelmänsä rakenteesta ja sen vaatimista huoltotoimista. Asukas pystyy laatimaan selvityksen järjestelmästään joko käynnin yhteydessä tai sen jälkeen. Asukkaalla on käytössään vähintään järjestelmänsä yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet. ymmärtää järjestelmänsä mahdollisen tehostamistarpeen perusteet ja on tietoinen asiassa etenemisen askeleista. Asukkaat, joiden järjestelmä on akuutissa uudistamistarpeessa, osaavat kääntyä ammattilaisen suunnittelijan puoleen. Pienempiä korjaustoimia ja järjestelmän tarkkailua vaativien kohteiden asukkaat voivat ryhtyä parannustoimiin heti. Asukkaat osaavat suhtautua oikein jätevesituotemarkkinointiin, eivätkä näin ollen sorru virhe- tai yli-investointeihin. on tietoinen jätevesijärjestelmävaihtoehtojen suuresta skaalasta ja pääpiirteissään hahmottaa, minkä tyyppiset ratkaisut hänen kohdalleen ja kiinteistölleen sopivat tai ovat mahdollisia. Asukas myös hahmottaa, minkä tyyppistä huoltoa ja tarkkailua erilaiset järjestelmät edellyttävät. Asukkaita opastetaan hyvän suunnittelun merkityksestä, sekä ohjeistetaan hakemaan kunnasta tarvittavat luvat. 3. HANKKEEN TOTEUTTAMINEN Hanke toteutetaan LUVY:n toiminta-alueella, jätevesineuvontaan sitoutuneiden kuntien alueilla. Hankkeessa keskitytään täsmäneuvontaan ja toteutetaan ylläpitävää yleisneuvontaa. Täsmäneuvontaa tehdään LUVY:ssä kehitetyn ja alueella aiempinakin vuosina käytetyn kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamallin mukaan (lyhyt kuvaus liitteenä), huomioiden ympäristöministeriön laatimassa neuvonnan yleissuunnitelmassa esitetyt periaatteet. Hankkeessa laaditaan/päivitetään tarvittava kaksikielinen neuvontamateriaali hyödyntäen jo olemassa olevaa, LUVY:n ja SVYL:n materiaalia sekä tarpeen Kuva 1. Kartta LUVY:n toiminta-alueesta. mukaan myös ympäristöhallinnon laatimaa materiaalia. Neuvontamateriaali sekä neuvonnassa tarvittavaa tukimateriaalia kehitetään ja hankitaan jatkuvasti havaitun tarpeen mukaan, resurssien rajoissa. Yleisneuvonnassa osallistutaan muiden, paikallisten tahojen järjestämiin jätevesi-iltoihin tai vastaaviin tilaisuuksiin sovittaessa esimerkiksi asiantuntijan luennolla. Neuvontapiste soveltuu esimerkiksi toritapahtumaan paikallisen järjestön tai kunnan osaston yhteyteen. Tilaisuuksia voidaan yhdistää kartoitus- ja neuvontakäyntien yhteyteen tai niiden avulla täydentää neuvonnan kattavuutta. 3(8)

4 Hanke laatii 5-10 asiapitoista tiedotetta alan ajankohtaisista asioista lehdistön ja yleisön käyttöön. Tiedotteiden tarkoituksena on herättää median kiinnostus asiaa kohtaan ja ohjata heidät puolueettoman ja asiantuntevan tiedon lähteille jotta asukkaiden paikallislehtien kautta saama jätevesitietous olisi mahdollisimman korrektia. Tiedotteita voi myös osaltaan käyttää neuvontamateriaalina. Hankkeen verkkosivut ohjaavat asukkaat ja alan toimijat puolueettoman ja relevantin tiedon lähteille. Verkkosivuja täydennetään käynnistyvän neuvontatyön tarpeisiin alkuvuodesta. Hanke järjestää erityisesti alan ammattilaisille suunnatun seminaarin, jossa käsitellään hankkeen tuloksia ja alan ajankohtaisia asioita. Hanke hyödyntää LUVY:n paikkatietojärjestelmää sekä tiedon hankinnassa että sen tallentamisessa ja raportoinnissa. 4. NEUVONNAN LAATU Neuvonnan laatu hankkeessa perustuu LUVY:n vankkaan asiantuntemukseen jätevesiasioissa sekä pitkään kokemukseen jätevesineuvonnan toteuttamisessa. Neuvonnassa käytetään SVYL:n tuottamaa neuvontamateriaalia sekä LUVY:n, SVYL:n ja ympäristöhallinnon laatimaa neuvonnan tukiaineistoa. Kunta- ja aluekohtainen neuvontamateriaali tuotetaan yhdessä ko. kunnan ympäristövalvonnan kanssa ja jos mahdollista, käytetään kyseisen kunnan olemassa olevaa materiaalia. Toimintamallin ytimessä onkin kiinteä yhteistyö alueen kuntien viranomaisten kanssa, mikä osaltaan takaa myös annettujen neuvojen asianmukaisuuden. LUVY:ssä työskentelee vastaava neuvoja, joka vastaa neuvojien koulutuksesta ja perehdytyksestä sekä neuvontatyön koordinoinnista/työnjohdosta ja yhteistyöstä kuntaviranomaisiin. Yhdistykseen palkataan neuvontaa toteuttamaan määräaikaisia työntekijöitä. Työntekijöinä voivat olla ympäristöalan osaajat tai opiskelijat, joiden koulutukseen on kuulunut riittävä määrä jätevesiopintoja, tai muut vastaavat jätevesiin liittyvistä taloudellisista intresseistä riippumattomat henkilöt. Työntekijät saavat koulutuksen työhönsä. Koulutus tapahtuu LUVY:n hyväksi todetun, 3-päiväisen perehdytyskoulutuksen kautta. Neuvojat osallistuvat myös aikataulujen salliessa SYKE:n mahdollisesti Uudellamaalla järjestämään neuvojakoulutukseen. Perehdytykseen kuuluu myös 3-10 kiinteistökäyntiä maastossa kokeneen neuvojan kanssa. Neuvojien toiminta kentällä perustuu toimintamalliin eli yhteisiin pelisääntöihin. Neuvojan tukena, puhelinsoiton päässä, on vanhempi neuvoja sekä LUVY:n ja muiden neuvontaa tekevien tukiverkosto. Neuvojat monitoroidaan työn alkuvaiheessa ja monitoroinnista tehdään yhdessä muistio. Monitorointi palvelee sekä neuvojaa ja hänen kehittymistään työssä että toimintamallia, joka saa monitoroinnista suoraa palautetta kentältä. Neuvonnasta kerätään palautetta asukkailta. Kerätyn palautteen perusteella toimintamallia parannetaan jatkuvasti. 5. ALUSTAVA AIKATAULU Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää mahdollisimman tarkasti käytettävissä oleva kenttäkausi, mistä syystä toivomme nopeaa rahoituspäätöstä. Kenttäkausi voi parhaassa tapauksessa alkaa jo huhtikuun puolella ja jatkua jopa marraskuulle asti. Reilun yksivuotisen hankkeen toteuttaminen ja neuvonnan tarkempi suunnittelu on tarkoitus aloittaa ja hanke raportointeineen on tarkoitus saattaa päätökseen mennessä. Tavoite on, että neuvontatyötä voisi jatkaa valtionavusteisesti vuosittain ainakin siirtymäkauden loppuun asti jolloin vuoden 2013 puolella voidaan yhtäältä vetää vuoden 2012 tuloksia kokoon ja toisaalta valmistautua seuraavaan kenttäkauteen. Näin ollen hankkeiden välille ei syntyisi toiminnan katkoksia. 4(8)

5 Taulukko 1. LINKKI-hankkeen alustava aikataulu / / /2012-1/ /2013 Hankkeen suunnittelu ja seuranta Maksatuskausi III (päättyy ) Avustuspäätöksen myöta hankesuunnitelman ja aikataulujen tarkistus Maksatuskausi I (päättyy ) Maksatuskausi II (päättyy ) Osallistuminen SYKE:n palauteseminaariin syyskuun alussa Maksatuskausi IV ja loppuraportonti (päättyy ) Kokoukset ja tapahtumat Täsmäneuvonta Ohjausryhmä Kuntakohtaiset suunnittelukokoukset Alueiden valinta, resursointi, aikataulutus Rekrytointi Koulutus/perehdytys Kokoava tiedotustilaisuus liittyen edellisvuosien kartoitus- ja neuvontakäynteihin Ory Kartoitus- ja neuvontakäynnit käynnissä Monitoroinnit Palautekysely Kokoavia tiedotustilaisuuksia Ory Seminaari hankkeen tuloksista Kartoitus- ja neuvontakäyntien tulosten yhteenveto Kokoavia tiedotustilaisuuksia Ohjausryhmä Vuoden 2013 toiminnan suunnittelu ja mahdollinen käynnistäminen Kokoavia tiedotustilaisuuksia Yleisneuvonta Tiedotus Yhteistyökumppaneiden yhteystietojen kerääminen/päivitys Alustava selvitys yleisneuvontatilaisuuksien tarpeesta kunnittain Osallistutaan muiden järjestämiin tilaisuuksiin puheenvuorolla tai neuvontapisteellä sovittaessa TIEDOTEET: Hanke käynnistyy, korjausavustus TIEDOTTEET: Kesän neuvontakäynnit ja tilaisuudet, ajankohtaiset teemat TIEDOTE: Hankkeen välitulokset ja seminaari TIEDOTE: Neuvonnan jatko, korjausavustus jne Verkkosivuja päivitetään tarpeen mukaan, pikku-uutisia Sidosryhmien tiedottaminen 6. HANKKEEN TUOTOKSET Hanke ylläpitää verkkosivustoa tai www. glesbygdensvatten.fi. Hankkeen tuottama ja käyttämä neuvontamateriaali ja tiedotteet toimitetaan niitä tarvitsevien tahojen saataville. Hanke koostaa kartoitus- ja neuvontakäynneiltä alueellista ja kuntakohtaista yhteenvetotietoa. Sovittaessa hanke luovuttaa myös kartoitus- ja neuvontakäynneillä kerättyä jätevesikartoitustietoa asianosaisen kunnan käyttöön selvitysten keräämisen helpottamiseksi. Hanke tuottaa myös paikkatietoaineistoa kartoitus- ja neuvontakäynteihin liittyen. Hankkeen saavutuksista laaditaan loppuraportti ja esitellään toimintaa seminaarissa. Hankkeen tuotokset ja kokemukset ovat sidosryhmien, erityisesti alueellisten vesiensuojeluyhdistysten ja yhteistyöhankkeiden, käytössä kattavan yhteistyöverkoston ansiosta. 5(8)

6 7. HANKKEEN ORGANISAATIO JA RESURSSIT Hankkeen toteutuksesta vastaa LUVY ja toimintaa suunnataan ohjausryhmässä, joka koostuu osallistujakuntien, toteuttajan ja rahoittajan edustajista. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat kuntien lisäksi SVYL:n jäsenyhdistysten hajajätevesiasiantuntijat, erityisesti neuvontahankkeet Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Yhteistyötä tehdään myös muiden paikallisten hankkeiden ja jätevesisuunnittelijoiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tiivistetään paikallisten kylä- ja omakotiyhdistysten kanssa. Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimii toiminnanjohtaja Jaana Pönni, joka tarjoaa hankkeen käyttöön vesiensuojelun asiantuntemusta. Lisäksi hän osallistuu hankkeen suunnitteluun ja seurantaan. Hankkeen projektipäällikkönä ja neuvonnasta vastaavana toimii Minttu Peuraniemi, joka yhdistyksen asiantuntija haja-asutuksen jätevesiasioissa. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu Neuvonnan koordinointi ja työnjohto Kuntayhteyksien ylläpito ja tiedonvaihto Neuvontamateriaalin kokoaminen, tuottaminen ja päivitys Neuvojien rekrytointi, koulutus ja perehdytys, sekä monitorointi Tiedotus ja mediaesiintyminen, tilaisuuksien järjestäminen ja koordinointi Hankkeen suunnittelu ja raportointi Hankkeelle palkataan 2 kpl määräaikaisia työntekijöitä, nimikkeellä vanhempi neuvoja, joiden tehtäviin kuuluu kartoitus- ja neuvontatyön suorittaminen ja raportoiminen vastuualueellaan neuvojien työnjohto vastaavalle neuvojalle kanssa sovittavilta osin neuvojien perehdyttäminen työhönsä maastossa, uusien neuvojien mentorointi toimintamallin kehittäminen yhdessä projektipäällikön kanssa työstä raportointi projektipäällikölle yleisneuvontaan ja tiedotukseen osallistuminen sovitun mukaisesti tilaisuuksien, materiaalien ja raporttien valmisteluihin osallistuminen sovitun mukaisesti muut mahdolliset hankkeen edellyttämät tehtävät Hankkeelle palkataan myös 4-8 kpl määräaikaisia työntekijöitä/harjoittelijoita, nimikkeellä jätevesineuvoja, joiden tehtäviin kuuluu kartoitus- ja neuvontatyön suorittaminen ja raportoiminen vastuualueellaan toimintamallin kehittäminen yhdessä vanhempien neuvojien ja projektipäällikön kanssa työstä raportointi vanhemmalle ja/tai projektipäällikölle yleisneuvontaan ja tiedotukseen osallistuminen sovitun mukaisesti tilaisuuksien, materiaalien ja raporttien valmisteluihin osallistuminen sovitun mukaisesti muut mahdolliset hankkeen edellyttämät tehtävät Hankkeen toteutukseen osallistuu myös LUVY:n toimisto- ja taloushallintohenkilökuntaa ja paikkatietoasiantuntija. Taulukko 2. Hankkeen työntekijäresurssit. Tehtävänimike Työpanos 2012, htkk Työpanos 2013, htkk Vastuullinen vetäjä 1 0,3 1,3 Projektipäällikkö 6 1,5 7,5 Vanhempi jätevesineuvoja Jätevesineuvoja Toimisto- ja taloushallintohenkilöstö 1 0,3 1,3 Paikkatietoasiantuntija 0,5 Yhteensä 61,6 Työpanos yhteensä, htkk 6(8)

7 8. HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Hankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat pääasiassa palkka- ja henkilöstökuluista (n. ¾). Kokonaiskuluiksi arvioidaan muodostuvan , alla olevan taulukon mukaisesti. Hanke on tarkoitus rahoittaa Valtion harkinnanvaraisista jätevesineuvontaan suunnatuista avustuksista, joita haetaan Uudenmaan ELYkeskuksesta. Koska neuvonnan tarve perustuu jätevesisäännöksiin ja niiden muutoksiin, eikä neuvontaa ilman valtion tukea alueellamme jatku, haemme tavanomaista suurempaa valtion osuutta. Omarahoitusosuudeksi esitämme n. 2 % kokonaiskuluista, eli Avustusta haetaan siis yhteensä Taulukko 3. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosille Kustannusarvio, Yhteensä Palkka- ja henkilöstökulut Vuokrakulut Matkakulut Hallinnon kulut Yhteensä Rahoitussuunnitelma, Yhteensä Omarahoitus Valtion avustus Yhteensä Hankealueelle haettavan avustuksen suuruutta puoltavat alueen haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen määrä, hankesuunnitelman ensimmäisellä sivulla mainitut erityiset olosuhteet, vesistöjen tila, sekä kaksikielisyys. Toivomme myös pitkän kokemuksemme neuvonnasta ja toimintavalmiuden laskettavan hyväksemme hakemusta käsiteltäessä. 7(8)

8 9. LÄHTEITÄ Autti Heini. Harmaiden jätevesien käsittely Tarve, merkitys, ongelmat ja vaihtoehdot. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeenlinna s. Heino Satu. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimivuus. Kokemuksia 20 kiinteistöltä Pirkanmaalla. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Tampere Joensuu Ilona et. al. Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2010. Helsinki s. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 12 s. + 2 liites. Uudenmaan maakuntaohjelma s + liitteet ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma , 27 s + liitteet. Länsi-Uudenmaan hajajätevesiyhteistyön strategia vuosille Lohja s. + taustamuistio yht. 5 sivua. Niemi Juha & Myllyvirta Tero. Selvitys haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamoiden toimivuudesta Toimivatko haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamot jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisesti? Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. Porvoo Niemi Juha & Myllyvirta Tero. Selvitys eri jätevesijärjestelmien hankkimiskustannuksista, järjestelmien vuotuiseen ylläpitoon kohdistuvista kustannuksista ja huoltotarpeesta jätevesiasetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Itä- Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. Porvoo Peuraniemi Minttu, Sahi Virpi, Marttila Jaana. Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla loppuraportti. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry: julkaisu 190. Lohja s. Peuraniemi Minttu. Kiinteistökohtaisten jätevesisuunnitelmien laadun kartoitus Länsi-Uudellamaalla. Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry s. Peuraniemi Minttu. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke loppuraportti. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry: julkaisu 213. Lohja s + liitteet 5 kpl. Peuraniemi Minttu. Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen väliraportti 1. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja s + liitteet 4 kpl. Peuraniemi Minttu. Raportti Raaseporissa, Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Siuntiossa tehdyistä jätevesikartoituksista ja neuvontatyöstä alustavat tulokset. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Lohja s. Pulssi 3/2011, Uudenmaan liiton verkkolehti. Vesiensuojelun tavoiteohjelma Suomen Ympäristö 55/2006 Ympäristöministeriö. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2009. Helsinki s. Ympäristöministeriö. Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan järjestäminen vuonna 2012 yleissuunnitelma. Ympäristöministeriön kuulutuksen liite. 7 s. 8(8)

9 LIITE KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNTIEN TOIMINTAMALLI Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hankkeissa kehitetty kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamalli mahdollistaa yhtäaikaisesti asukkaiden puolueettoman ja tapauskohtaisesti räätälöidyn neuvonnan ja asiantuntevan tiedonkeruun haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä koskien. Toimintamallin lähtökohtana on, että kiinteistökäynnit tehdään systemaattisesti alueittain säästäen tällä tavalla matkustamisesta aiheutuvia kuluja, helpottaen työn hallintaa ja mahdollistaen alueittaisen tarkastelun. Toimintamallia voi verrata vaikkapa nuohoojatoimintaan: asukkaille lähetetään kirje jossa ehdotetaan ajankohtaa ilmaiselle kiinteistökäynnille. Kirjeessä kerrotaan myös neuvontatoiminnasta sekä lainsäädännöstä. Kiinteistökäynti on vapaaehtoinen ja asukkaalla on mahdollisuus myös esittää hänelle paremmin sopivaa ajankohtaa. Kohdealueiden valinta ja neuvonta tehdään tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa. Neuvonta-alueita priorisoidaan vesien- ja ympäristönsuojelullisin ja maankäytöllisin perustein. Neuvonnan resurssit eivät riitä kaikkien alueiden läpikäymiseen, vaan käynnit kohdennetaan erityisen herkille alueille ja työn edetessä laajennetaan muille alueille. Kunnan kanssa tehdään yhteistyötä kiinteistöjen yhteystietojen hankkimisessa. Kunta saa käyttöönsä kartoituksessa kerätyt tiedot niiden kiinteistöjen osalta, joiden omistaja on antanut luvan tietojen luovuttamiseen. Kunnan omaa neuvontamateriaalia käytetään hyväksi jos mahdollista, muutoin laaditaan tarvittava kuntakohtainen neuvontamateriaali. Vastaava neuvoja toimii linkkinä toiminta-alueen kuntien ja neuvojien välillä ja neuvojat vastaavat kenttätöiden toteuttamisesta omilla vastuualueillaan. Näin ollen neuvojat voivat keskittyä yhden tai parin kunnan kohdealueiden erityispiirteisiin. Toimintamalli on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tavoittaa valtaosa, jopa %, neuvontaalueen asukkaista. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on tehty Länsi-Uudellamaalla yli tuhannelle kiinteistölle vuosien aikana ja sadoille kiinteistöille muualla Suomessa, mm. Jässihankkeessa Etelä-Karjalassa. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin ollaan asukkailta kerätyn palautteen mukaan oltu tyytyväisiä ja sitä voikin pitää hyvänä ja tehokkaana tapana hoitaa jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla. Alueittainen jätevesikartoitus mahdollistaa mm. luotettavien lähtötilannekuvausten laatimisen sekä hajakuormituksen tarkemman arvioinnin paikallistasolla. Toimintamallin toteutus edellyttää hieman asiaan perehtymistä. Toimintamalliin liittyy kuitenkin tarvittava määrä valmiita asiakirjamalleja ja niiden käyttämiseen on mahdollista saada koulutusta Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä. Asiakirjamallit ja tarkemmat selostukset

10 2 / 2 toimintamallista ja sen tuottamista tuloksista löytyvät seuraavista raporteista, julkaisuista ja linkeistä: Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke loppuraportti. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry: julkaisu 213. Lohja s + liitteet 5 kpl. Haja-asutuksen jätevedet Lähtötilanne Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry: julkaisu 213, liite 5. Lohja s. Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen väliraportti 1. Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja s + liitteet 4 kpl. Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa väliraportti , 8 s. + liitteet 7 kpl. Raportti Raaseporissa, Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Siuntiossa tehdyistä jätevesikartoituksista ja neuvontatyöstä alustavat tulokset. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Lohja s. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen verkkosivuilta löytyy suurin osa em. asiakirjoista sekä muuta neuvontaan liittyvää asiaa. Kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitetaan nykyinen järjestelmä, luokitellaan järjestelmä uudistamistarpeen mukaan ja annetaan räätälöidyt ohjeet etenemiseen. Kuvat: Anu Nikulainen ja Minttu Peuraniemi. Lisätietoa antaa: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Asiantuntija, haja-asutuksen jätevedet Minttu Peuraniemi puh: s-posti: vesiensuojelu.fi

LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla

LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla HANKESUUNNITELMA l28.11.2012 LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla Uudellamaalla, jos jossakin, on hajajätevesiasia akuutti vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen ongelma.

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 1 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 15.11.2010 2 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta

Lisätiedot

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta Tiedosta toimeen Esimerkkinä jätevesineuvonta Minttu Peuraniemi Tvärminne 13.10.2016 Vesivessa ja sakokaivo Vesilaki 1960-luvulla: Jos vesikäymälä, tarvitaan sakokaivo Kuntien määräykset ja käytännöt vaativat

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 JÄTEVESINEUVONTA - Miten tietoa jalkautetaan Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2014 Karolina Örnmark ja Virve Ståhl Jätevesiseminaari 23.3.2015 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 JÄTEVESINEUVONTA - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet:

Lisätiedot

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen HANKESUUNNITELMA 22.12.2010 LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen 1. HANKKEEN TAUSTA Haja-asutuksen jätevesiasiat ovat puhututtaneet kuluneen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke PÄÄTÖSTILAISUUS LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke PÄÄTÖSTILAISUUS LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2007-2008 PÄÄTÖSTILAISUUS 10.12.2008 1 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 Jätevesiasetus VN asetus

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesiasioiden eteneminen hankkeen jälkeen

Haja-asutuksen jätevesiasioiden eteneminen hankkeen jälkeen Haja-asutuksen jätevesiasioiden eteneminen hankkeen jälkeen Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen päätöstilaisuus 10.12.2008 1 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen

Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen Erkki Santala, Suomen ympäristökeskus Lammin ympäristönsuojelupäivät, Jätevesineuvonnan rooli - yleistä Tarjota puolueetonta,

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

HARA- hanke Minttu Peuraniemi

HARA- hanke Minttu Peuraniemi HARAhanke Minttu Peuraniemi 13.2.2017 Vesienhoitoa vuodesta 1975 aatteellista ja sitä tukevaa liiketoimintaa Tavoitteet vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet vesien

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö TYÖSUUNNITELMA hyväksytty Ory 5.10.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS

JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS Jätevesiblues Minttu Peuraniemi Jätevesiseminaari 14.3.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen

Lisätiedot

TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN!

TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN! 1 TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN! Muutamme uusiin tiloihin Lohjalla! Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Toiminta

Lisätiedot

Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä. Henri Virkkunen LUVY ry

Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä. Henri Virkkunen LUVY ry Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä Henri Virkkunen LUVY ry Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Puolueetonta ja laadukasta jätevesineuvontaa Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueilla

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014

Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014 Rakennus- ja 161 12.11.2013 ympäristölautakunta Kunnanhallitus 536 18.12.2013 Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014 935/14.05.01.00/2013

Lisätiedot

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Virve Ståhl ja Henri Virkkunen, LUVY 3.6.2016 Alkuperäinen esitys: Niina Tiainen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Mihin kokemukset perustuvat? Virve:

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2014

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2014 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2014 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 259/2015 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2015

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2015 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2015 Minttu Peuraniemi, Virve Ståhl, Henri Virkkunen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 269/2016 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2016 Virve Ståhl, LUVY ry Jätevesiseminaari 29.3.2017 Neuvottuja kiinteistöjä Neuvottuja kohteita Kartoitus- ja neuvontakäynnit 2009-2015

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2010

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2010 MUISTIO 1(5) 8.2.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 2.2.2010 klo 9.00-12.00 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 2 Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Sanna

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2 MUISTIO 1(5) 5.3.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2 Aika: Maanantaina 4.3.2010 klo 13-16 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 2 Läsnä: Saija Kajala Hanko Ory Patrik

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella

Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella Vesihuoltoseminaari 22.10.2015 Satu Heino, KVVY ry Esityksen sisältö Vesihuollon nykytila haja asutusalueella Pirkanmaan Haja apu hankkeiden

Lisätiedot

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS MUISTIO 1 (6) LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS Aika: Torstai 12.2.2009 klo 9.15 12.15 Paikka: Yrkeshögskolan Novia, Raasepori Läsnä: Patrik Skult Inkoo, Siuntio Ory Seija Kannelsuo-Mantynen

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Virve Ståhl, LUVY 12.5.2017 Alkuperäinen esitys: Niina Hätinen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Mihin kokemukset perustuvat? Haja-asutuksen jätevesineuvojana

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 1 HANKKEEN TAUSTA

HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 1 HANKKEEN TAUSTA HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN YLEISSUUNNITELMA

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN YLEISSUUNNITELMA 1 SYKE/VK/VVA 23.9.2010 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN YLEISSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Haja-asutuksen jätevesihuollon parantaminen edellyttää huomattavaa lisäpanostusta neuvontaan ja ohjaukseen.

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2017 YLEISSUUNNITELMA

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2017 YLEISSUUNNITELMA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2017 YLEISSUUNNITELMA 1. TAVOITTEET Neuvonnan keskeinen tavoite on edistää hajajätevesisäädösten edellyttämän jätevesien käsittelyn tason toteuttamista

Lisätiedot

Poikkeamishakemusten käsittely

Poikkeamishakemusten käsittely Poikkeamishakemusten käsittely YSL (527/2014) 157 : Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen Minttu Peuraniemi Lammin päivät 2.10.2014 Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2016

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2016 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Minttu Peuraniemi, Virje Ståhl, Henri Virkkunen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 278/2017 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2014 Maija Massinen Niina Tiainen 2014 SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA Sisältö

Lisätiedot

Mieti, miltä kalasta tuntuisi!

Mieti, miltä kalasta tuntuisi! KOOSTE 4.6.2013 LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖN STRATEGIA 2014-2021 Haja-asutuksen jätevedet ovat merkittävä vesistöjen kuormittaja Länsi-Uudellamaalla. Vuonna 2004 astui voimaan hajaasutusalueiden

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 MUISTIO 1(5) 31.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 Aika: Keskiviikkona 30.3.2011 klo 9-11.30 Paikka: Yrkeshögskolan Novia / luokkahuone B 273 Raaseporintie 9, 10600 Tammisaari

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 4/2011

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 4/2011 MUISTIO 1(5) 6.9.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 4/2011 Aika: Maanantaina 5.9.2011 klo 13-15 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola / kh Mylly Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Juhana Jalkanen

Lisätiedot

JÄSSI JÄTEVESIHANKE LAPPEENRANNAN SEUDULLA LOPPURAPORTTI 2012

JÄSSI JÄTEVESIHANKE LAPPEENRANNAN SEUDULLA LOPPURAPORTTI 2012 JÄSSI JÄTEVESIHANKE LAPPEENRANNAN SEUDULLA LOPPURAPORTTI 2012 Niina Tiainen SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA Sisältö 1. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 1

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 1 MUISTIO 1(6) 6.10.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 1 Aika: Maanantaina 5.10.2009 klo 10.00-12.00 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kahvihuone Tehtaankatu 26, Lohja

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

JÄSSI-JÄTEVESIHANKE Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa LOPPURAPORTTI. Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen

JÄSSI-JÄTEVESIHANKE Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa LOPPURAPORTTI. Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen JÄSSI-JÄTEVESIHANKE Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa LOPPURAPORTTI Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Tähän logot: OKL, SYTY, SVYL Lohja 2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2014 YLEISSUUNNITELMA

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2014 YLEISSUUNNITELMA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2014 YLEISSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Haja-asutuksen jätevesihuollon parantaminen edellyttää huomattavaa lisäpanostusta neuvontaan ja ohjaukseen. Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Julkaisu 227/2012 JÄTEVESIASIAT? Vuoden 2011 aikana Jässi-hanke tarjoaa

Lisätiedot

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia Tampere 2.12.2008 Jätevesiopas kunnille ja muuta ajankohtaista YM:n työryhmästä Kati Javanainen VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Syntynyt V-S Agendatoimiston

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry MUISTIO 13.9.2007 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS AIKA torstai 13.9.2007 klo 13.40-15.20 PAIKKA Karjaan seurahuone, Nils Grabben katu 6, Karjaa PAIKALLA Marina Heino Seija Kannelsuo-Mäntynen

Lisätiedot

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Uudenmaan ELY-keskus / Antti Mäntykoski Toteutustilanne Valtakunnallinen toteutusohjelma SY 8/2011 (VNpp 17.2.2011)

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus, 7.2.2017 Vesien tilan parantamiseen liittyvät avustukset ELY-keskus voi myöntää ympäristöministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämispäivä

Vesihuollon kehittämispäivä Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016 Jyrki Palomäki Alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikön päällikkö Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 10.3.2016 Ajankohtaista Valtakunnallisen viemäröintiohjelman

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen HANKKEEN I VÄLIRAPORTTI (AJALTA 1.1.-31.8.2011) Hyväksytty ory

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2012

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2012 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 243/2013 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LINKKI 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen Loppuraportti

LINKKI 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen Loppuraportti LINKKI 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen Loppuraportti Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 229/2012 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 HANKESUUNNITELMA 15.9.2014 HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 1 Hankkeen tarve: hajavesiasian hallinta hajallaan Vuonna 2004 astui voimaan

Lisätiedot

MUISTIO. LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007. Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali

MUISTIO. LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007. Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali 8.6.2007 MUISTIO LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007 Aika torstai 31.5.2007 kello 12.00-15.30 Paikka Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali Läsnä Poissa

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke

Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke Tavoite Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke Koota alueelliset vesistötoimijat yhteen, ylläpitää tehokasta tiedon ja osaamisen vaihtoa tahojen

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n järjestämät ympäristönsuojelupäivät 2003 2.10.2003 Lammin biologinen asema yli-insinööri Jorma Kaloinen

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa Loppuraportti 2014 Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Hankkeen kuvaus... 1 2.1 Tausta ja tavoitteet... 1 2.2 Toteuttaja...

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012

JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 Väliraportti elokuu 2012 Hankkeen perustiedot ProAgria Oulun hallinnoima Jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2012 on Ympäristöministeriön harkinnanvaraisella

Lisätiedot

Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood kehittämiskeskus ry, JÄNES-hanke Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Hämeen haja-apu -hanke

Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood kehittämiskeskus ry, JÄNES-hanke Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Hämeen haja-apu -hanke 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla sekä arvioida tapauskohtaisesti tarvitaanko käsittelyn tehostamistoimia. Asukas

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 3

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 3 MUISTIO 1(6) 6.10.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 3 Aika: Keskiviikkona 5.10.2010 klo 13 16 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kokoustilat Tehtaankatu 26, Lohja Läsnä:

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2013

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2013 Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2013 Niina Tiainen 2014 SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4 MUISTIO 1(8) 3.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4 Aika: Tiistaina 1.3.2011 klo 13 15 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kokoustilat Tehtaankatu 26, Lohja Läsnä:

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 3.12.2009 1 Taustaa (1) Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006 2014 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Putkeen menee! hanke

Putkeen menee! hanke Putkeen menee! hanke Vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushanke 1.1.2012-30.6.2014 Yleistä Putkeen menee!-hankkeesta Yleishyödyllinen kehittämishanke Hakijana ja toteuttajana Maveplan Oy Kesto

Lisätiedot

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 25.1.2017 KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Kehittävä arviointi tukee Hyvä polku hankeosion toimintaa koko hankkeen ajan Arvioinnin resurssia voidaan käyttää

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Väliraportti 1/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Väliraportti 1/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Väliraportti 1/2007 Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lokakuu 2007 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...2 1.1 Jätevesiasetuksen tavoite ja vaatimukset...2 1.2 Jätevesiuudistuksen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Lohja 2010 Sisältö Termien selityksiä... 3 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Lammin päivät 2.10.2014 Ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Toimii Järvenpään,

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 5/2011

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 5/2011 MUISTIO 1(7) 16.12.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 5/2011 Aika: Keskiviikkona 14.12.2011 klo 13-16 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola / kh Mylly Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Juhana

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaariin 26.1.2012 klo 10.00-16.30 SYKE Hannele Nyroos Ympäristöministeriö Vesien ekologinen tila ja tavoitetilat

Lisätiedot

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot.

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot. PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 2005 PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla

Lisätiedot

Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista

Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista Valtioavusteinen jätevesineuvonta 2012 - Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä hajaasutusalueilla,

Lisätiedot

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015 Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Sisällys 1. Tausta ja toimeksianto... 3 1.1 Aiemmin tehtyjä selvityksiä...

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Seinäjoen lausunto koskien HE 128/2016 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, hajajätevedet

Seinäjoen lausunto koskien HE 128/2016 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, hajajätevedet Seinäjoen lausunto koskien HE 128/2016 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, hajajätevedet Hanna Latva-Kiskola Seinäjoen kaupunki ympäristötarkastaja 5.10.2016 Iso kiitos, että

Lisätiedot

Yhdyskunnat ja haja-asutus

Yhdyskunnat ja haja-asutus Yhdyskunnat ja haja-asutus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.2.2017 Arto Seppälä 13.2.2017 Viemäröintiohjelma Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan

Lisätiedot