HANKESUUNNITELMA päivitetty HANKKEEN TAUSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 1 HANKKEEN TAUSTA"

Transkriptio

1 HANKESUUNNITELMA päivitetty Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla HANKKEEN TAUSTA Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien käsittely on tehostunut merkittävästi viimeisten vuoden aikana samalla kun hajakuormituksen osuus jätevesien kokonaiskuormituksesta on kasvanut (Uudenmaan maakuntaohjelma ). Vesistöjen hajakuormitus muodostuu mm. maatalouden ravinnevalumista, kotitalouksien jätevesistä sekä sade- ja sulamisvesien aiheuttamasta luonnollisesta ravinteiden huuhtoutumisesta. Haja- ja loma-asutuksen osuus vesistöjen hajakuormituksesta on koko Suomessa keskimäärin arvioitu olevan noin 8% fosforin ja 3% typen osalta (Vesiensuojelun tavoiteohjelma 2015). Uudellamaalla, jossa viemäröinnin ulkopuolella olevaa haja-asutusta on runsaasti, ja jossa vesistöjen kokonaiskuormitus on suuri niiden kokoon nähden, haja-asutuksen jätevedet ovat vakava kuormitustekijä. Esimerkiksi Hiidenveden valuma-alueella loma- ja haja-asutus muodostavat yhteensä noin 13% fosforin ja 9% typen hajakuormasta. Herkillä saaristoalueilla haja- ja lomaasutuksella on lisäksi suora yhteys mereen. Kotitalouksien jätevedet sisältävät typpeä ja fosforia sekä mm. eloperäistä ainesta ja ulostebakteereja. Puhdistuskäsittelyn jälkeen nämä jätevedet puretaan tavallisesti kiinteistöjen pihapiireihin, juomavesikaivojen läheisyyteen sekä mataliin ojiin, lampiin, poukamiin tai latvavesiin. Puutteellisesti puhdistettuna ne lisäävät rehevöitymistä kuten leväkukintoja, veden happipitoisuuden vähenemistä ja aiheuttavat terveyshaittoja kuten ulostebakteerien sekoittumista uima- ja juomavesiin. Vuonna 2004 astui voimaan haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa uudistava ns. hajajätevesiasetus (Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla). Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Tavoitteena on siis estää pohja- ja pintavesien sekä talousvesien, omien tai naapurin kaivojen pilaaminen. Asetus säätää puhdistusvaatimukset jätevesien sisältämälle typelle ja fosforille sekä biologiselle hapenkulutukselle (ks. taulukko 1). Viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen uusien jätevesijärjestelmien on täytettävä vaatimukset heti ja olemassa olevien vuoteen 2014 mennessä. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja jäteveden johtamisesta ympäristöön tuli tehdä jo vuoden 2008 alkuun mennessä. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf Raaseporintie 9, TAMMISAARI / Raseborgsvägen 9, EKENÄS puh./tel (019) , faksi/fax (019) Y-tunnus

2 Puhdistustulos prosessin jälkeen vähintään, verrattuna puhdistamattomaan jäteveteen Puhdistusprosessin läpi pääsevä kuormitus enintään, per asukas per vuorokausi Kokonaistyppi Kokonais-fosfori Biologinen hapenkulutus BHK7 40 % 85 % 90 % 8,4 g 0,33 g 5 g Taulukko 1: Hajajätevesiasetuksen puhdistusvaatimukset (kokonaistyppi ja fosfori sekä eloperäisen aineksen aiheuttama biologinen hapenkulutus). Hajajätevesiasetuksen myötä keskustelu kiinteistöjen jätevesien koostumuksesta ja käsittelytarpeesta sekä kuormituksen alkuperästä on vilkastunut. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry on korostanut, että kotitalousjätevesien epäpuhtaudet ovat pääosin peräisin vesivessoista (ks. kuva 1). Tavallinen vesivessa muuttaa jokaisella huuhtelukerralla noin 5 10 litraa puhdasta vettä hankalasti puhdistettavaksi jätevedeksi. Tavanomaisten kotitalousjätevesien (ns. mustien jätevesien) sisältämistä ulostebakteereista peräti 98% on peräisin vesikäymälästä, typestä noin 90% ja fosforista noin 80%. Myös jäteveden kokonaishapenkulutuksesta arviolta 60 70% on peräisin vesivessoista. Niinpä käymäläjäteveden erottelu muusta talousjätevedestä ja käsittely eri järjestelmässä on varsin hyvä keino minimoida pohja- ja talousvesien terveydelliset riskit sekä pintavesiä rehevöittävät vaikutukset. Kotitalouksissa syntyvät pesu-, sauna- ja keittiövedet eli ns. harmaat jätevedet puolestaan sisältävät lavuaarista ja astianpesukoneesta tulevia ruoantähteitä ja rasvoja, pinta-aktiivisia pesuaineita ja vaatenöyhtää pyykinpesukoneesta ja suihkusta. Harmaat vedet sisältävät hyvin vähän ravinteita, etenkin typpeä. Harmaille jätevesille riittää kevyempi puhdistusjärjestelmä. Myös keskustelua sopivista harmaiden vesien puhdistusmenetelmistä käydään vilkkaasti. Kuva 1: Käymälä- ja pesuvesien osuudet kotitalouksien jätevesikuormituksesta. Kuormitustekijänä on huomioitu myös ulosteperäiset bakteerit sekä kokonaishapenkulutus (eloperäisen aineksen ja pelkistyneiden typpiyhdisteiden happea kuluttava vaikutus) Lähde: Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry 2(10)

3 Hajajätevesiasetuksen toimeenpano edellyttää niin kiinteistön omistajien kuin viranomaistenkin toimia. Vaikka asetus on ollut voimassa useita vuosia, ei jätevesijärjestelmien uusimista ole tapahtunut odotettuun tahtiin ja uusittujenkin järjestelmien suunnittelussa, asennuksessa ja käytössä on havaittu puutteita. Hajajätevesiasetuksen toteuttamisessa on Länsi-Uudellamaalla havaittu mm. seuraavia haasteita: Kiinteistöjen omistajat eivät valtaosin koe tietävänsä riittävästi asetuksesta Vanhojen jätevesijärjestelmien toimivuutta ja puhdistustehoa on hankalaa tai mahdotonta todentaa. Erityisesti kiinteistönomistajilla ei ole riittävästi tietoa oman laitteiston toimivuuden arvioimiseksi. Järjestelmien uudistaminen vanhoissa kiinteistöissä on käynnistynyt hitaasti Lupahakemuksiin sisältyvät jätevesijärjestelmien suunnitelmat ovat yleensä heikkotasoisia ja riittävä vaatimustaso lupaviranomaisillekin epäselvä. Huonoihin suunnitelmiin joudutaan pyytämään täydennyksiä, mihin kuluu paljon kaikkien työaikaa. Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät ovat nykymittakaavassaan uusi, nopeasti ja markkinalähtöisesti kehittyvä ilmiö. Laitekehitys on nopeaa: edes kontrolloiduissa oloissa suoritettu CE-testaus ei välttämättä takaa samoja puhdistustuloksia todellisella kiinteistöllä. Vesiensuojeluyhdistyksen Liiton jäsenyhdistysten tutkimustuloksin on osoitettu, etteivät puhdistuslaitteet toimi ilman jatkuvaa huoltoa ja valvontaa. Jätevesinäytteen ottaminen järjestelmästä voi olla teknisesti vaikeaa tai mahdotonta Jätevesihuollon kartoituksia ja muuta valvontaa ei ole suunniteltu eikä kohteita priorisoitu tilanne on osin arvailujen varassa Kiinteistöjen jätevesitietojen seuranta- ja tallennusjärjestelmiä ei ole olemassa Kohteita on paljon suhteessa voimavaroihin (aika, osaaminen, tietojen tallennusjärjestelmät). Em. seikoista johtuen kiinteistöjen omistajien neuvontaan tulee panostaa edelleen. Vesiensuojelun kannalta tärkeää on käyttää rajalliset resurssit erityisesti niiden alueiden tehostettuun neuvontaan, joilla vesiensuojelulliset vaikutukset ovat suurimmat ja tästä johtuen toimintamallin luominen ja kohteiden priorisointi on tärkeä tehtävä. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on käynnistänyt alueellaan tiedotus- ja neuvontatoimintansa haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusimiseksi pian asetuksen astuttua voimaan. LUVY on vuodesta 2004 alkaen mm. koordinoinut alueensa kuntien hajajätevesiyhteistyötä ja vuosina hanketta Alueellisten jätevesiratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnitelmien kehittäminen. Länsi-Uudenmaan kunnat ovat rahoittaneet yhteistyötä alusta asti. Yhdistys on Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n jäsenyhdistys ja siten mukana alan valtakunnallisessa asiantuntijaverkostossa mm. kehittämässä liiton Opas jätevesien maailmaan verkkoportaalia ( LUVY on hajajätevesitoimintansa myötä perehtynyt mm. jätevesijärjestelmien suunnittelun laadun parantamiseen, vesiosuuskuntiin ja viestintään. Vuosina toteutetussa hankkeessa on syntynyt merkittäviä tuotoksia myös jatkohyödyntämisen kannalta, mm.: o Länsi-Uudenmaan hajajätevesien verkkoneuvonta suomeksi/ruotsiksi o Esiselvitys harmaista jätevesistä opinnäytetyön muodossa: Harmaiden jätevesien käsittely Tarve, merkitys, ongelmat ja vaihtoehdot. 3(10)

4 o Länsi-Uudenmaan hajajätevesiyhteistyön strategia vuosille o Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma 2 HANKKEEN LIITTYMINEN MAAKUNTAOHJELMAAN JA VESIENSUOJELUN TAVOITEOHJELMIIN Hanke liittyy Uudenmaan maakuntaohjelman teemaan ympäristön ja infrastruktuurin kehittäminen. Hankkeen tavoitteet linkittyvät suoraan maakuntaohjelman toimintalinjaan TL 1 (Vesihuollon turvaaminen) ja välillisesti toimintalinjaan TL 2 (Vesistöjen kunnostaminen ja niiden tilan parantaminen). Hanke liittyy myös maakuntaohjelman teemoihin asumisen ja osaamisen kehittäminen. Osaamisen kehittämisen osalta hankkeessa kehitetään tämän alueen erityisosaamista jätevesien käsittelyssä ja asumisen kehittämisen osalta painotetaan erityisesti kestävien jätevesiratkaisujen tekemistä nykyisten haja-asutusalueiden asuinkiinteistöillä. Hankkeen tavoitteilla on yhteys Vesiensuojelun tavoitteet 2015 ohjelmaan sekä Itämeren ympäristöohjelmaan. Hanke tukee EU:n vesipuitedirektiivin toteutusta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. 3 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUOSINA Hankkeen tarkoituksena on edistää vesiensuojelua ja kestävän kehityksen mukaista asumista nykyisillä haja-asutusalueilla. Hankkeen tavoitteena ei ole tehdä kunnille kuuluvaa viranomaistyötä, vaan luoda Länsi-Uudenmaan olosuhteisiin sopiva toimintamalli hajajätevesiasetuksen soveltamiseksi painottaen vesiensuojelullisesti erityisen herkkiä sekä maankäytöllisesti haasteellisia alueita (jatkossa erityisalueet). Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu seuraavaa: Sovitaan vesiensuojelullisesti herkkien alueiden määritelmät. Herkkiä alueita ovat mm. herkät merialueet; vesistöjen, purojen ja ojien rannat; pohjavesialueet ja ottamoiden pohjavedenmuodostumisalueet, asutusta lähellä olevat alueet. Valitaan kunnittain tärkeitä erityisalueita pilotointikohteiksi. Selvitetään maastokäyntien avulla asetuksen soveltamisen käytännön ongelmakohtia ja testataan ympäristöministeriön alkuvuonna 2009 valmistuvaa hajajätevesiasetuksen soveltamisohjetta kyseisillä erityisalueilla Laaditaan saatujen kokemusten perustella menettelytapaohjeita alueille sopivista jäteveden käsittelyjärjestelmistä - linjataan erityyppisille alueille niille sopivat jäteveden käsittelytavat Mallinnetaan järkevimmät yhteiset ja kunnittaiset toimintatavat. Tarkennetaan tehtyjä ohjeistuksia saatujen kokemusten pohjalta ja täsmennetään priorisointia ja menettelytapoja koko projektin ajan. Esitellään toimintamallia ja menettelytapaohjeita hankkeen tiedotusmateriaalissa ja seminaareissa ja levitetään sitä myös muualla Uudenmaan alueella hyödynnettäväksi. Hankkeen toinen tavoite on kannustaa kiinteistönomistajia uusimaan jätevesijärjestelmänsä vesiensuojelun kannalta edistyksellisellä tavalla, erityisesti huomioiden käymälä- ja pesuvedet erottelevat ratkaisut ja yhteisratkaisut. 4(10)

5 Kootaan uusinta tutkimus- ja selvitystietoa liittyen vesien- ja ympäristönsuojelun kannalta parhaaseen tekniikkaan, huomioiden erityisesti jätevesiratkaisujen soveltuvuus eri oloihin, kokonaiskustannukset, ympäristövaikutukset, käyttö ja huolto, kuivakäymälät ja harmaiden vesien käsittely sekä yhteisratkaisut kuten vesiosuuskunnat. Kehitetään maastokäyntien kokemusten pohjalta kiinteistönomistajille suunnattua jätevesineuvontaa/neuvonta-aineistoja huomioiden erityisesti seuraavat kiinteistönomistajan päätöksentekotilanteet: o Kiinteistökohtainen ratkaisu/yhteisratkaisu kuten vesiosuuskunta o Osavuotinen/ympärivuotinen asuminen o Pohjavesi- tai ranta-alue/muu alue, jossa tontti sijaitsee o Kuivakäymälä/vähävetinen käymälä/normaali huuhtelukäymälä o Toimiva vanha järjestelmä/järjestelmän uusimisen tarve/ vähäinen jätevesimäärä o Harmaiden/mustien jätevesien käsittely kiinteistöllä/muualla Jaetaan uusinta tietoa kiinteistöjen omistajille maastokäyntien yhteydessä Hyödynnetään neuvonta-aineistoa alueellisessa jätevesineuvonnassa ja levitetään sitä kuntien, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton ja ympäristöministeriön hajajätevesityöryhmän kanavien kautta. Neuvonta- ja tiedotuskanavia ovat mm: o Verkkoneuvonta sekä o Puhelinneuvonta, tarvittaessa tiedotustilaisuudet o Esiintymiset messuilla ja yleisötilaisuuksissa 4. HANKKEEN ALUSTAVA TYÖOHJELMA VUOSILLE Hankkeen toiminta vaiheistetaan vuosille 2009 ja 2010 siten, että ensimmäisenä vuonna keskitytään toimintamallien ja menettelytapaohjeiden luonnosteluun erityisesti osalla erityisalueista, esimerkiksi pohjavesialueilla ja rannikolla. Toisena vuonna tarkistetaan ko. alueiden toimintamallia ja menettelytapaohjeita ja keskitytään muiden erityisalueiden ongelmien ratkaisujen ja menettelytapojen löytämiseen, painopisteenä esimerkiksi tiheään asutut alueet, vesistöjen ranta-alueet, mökkipitoiset alueet ja alueet talousvesikaivojen läheisyydessä. Toimintamallin esiselvitys ja tehostettu neuvonta pilottialueilla toteutetaan kesätyöntekijöiden avulla maastossa. Maastokäynneillä selvitetään erityisalueiden jätevesien käsittelyn ongelmakohtia ja haasteita. Ongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja menettelytapaohjeiden muodossa. Toimintamallia ja menettelytapaohjeita päivitetään mm. maastokäynneillä kertyneen kokemuksen myötä. Taulukossa esitetty hankkeen toimenpiteiden alustava aikataulu vuosille (10)

6 Hankkeen suunnittelu ja seuranta Työsuunnittelu ja työnjako Hanke käynnissä Väliraportoinnit 2 kpl Väliraportti ja loppuraportti Hankkeen kokoukset Asetuksen soveltamisen toimintamalli Kiinteistönomistajien kannustaminen uusimaan jätevesijärjestelmänsä, neuvonta Hankkeen tiedotus Hankkeen tilaisuudet ja tuotokset Ohjausryhmä 2 kpl Työryhmän kokoukset 6-10 kpl Määritetään herkät alueet Luonnostellaan yhteinen toimintamalli (lomakkeet ja tietojen tallennus) Valitaan vuoden pilottialueet Maastokäynnit esim. pohjavesialueet ja rannikko Luonnostellaan menettelytapaohjeita erityisalueille Kootaan erityisohjeistusta tarvitsevat asiat Laaditaan tarvittava määrä menettelytapaohjeita jätevesien käsittelyn toteuttamisvaihtoehdoista Neuvotaan kiinteistönomistajia pilottialueilla kesätyöntekijöiden avulla TIEDOTTEET: Hanke käynnistyy, Kesän selvitys- ja neuvontakiertue, Hankkeen välitulokset ja seminaari VERKKOSIVUT: hankkeen tiedot verkkosivuille atten.fi, tarvittaessa päivitys sivuille Seminaari työn etenemisestä Ohjausryhmän kokoukset 2 kpl Työryhmän kokoukset 4-8 kpl Tarkistetaan yhteinen toimintamalli Valitaan vuoden pilottialueet Maastokäynnit esim. tiheään asutut alueet, vesistöjen ranta-alueet ja talousvesikaivojen läheiset alueet Luonnostellaan ja tarkistetaan menettelytapaohjeita erityisalueille Päivitetään laadittuja menettelytapaohjeita ja laaditaan tarvittaessa uusia Neuvotaan kiinteistönomistajia pilottialueilla kesätyöntekijöiden avulla TIEDOTTEET: Kesän selvitys- ja neuvontakiertue, hankkeen välitulokset ja seminaari VERKKOSIVUT: verkkosivujen tten.fi ylläpito, tarvittaessa päivitys sivuille Seminaari työn etenemisestä Länsi-Uudenmaan toimintamalli asetuksen soveltamiseksi Erityisalueiden menettelytapaohjeet Luonnos toimintasuunnitelmaksi asetuksen soveltamiseksi Länsi- Uudellamaalla 6(10)

7 5 TOIMENPITEIDEN ALUSTAVA AIKATAULU VUONNA 2009 Hankkeen suunnittelu ja seuranta Hankkeen kokoukset Asetuksen soveltamisen toimintamalli Kiinteistönomistajien kannustaminen uusimaan jätevesijärjestelmänsä, neuvonta Hankkeen tiedotus Tammi-maaliskuu Huhti-kesäkuu Elo-syyskuu* Loka-joulukuu Täsmennetään työnjako, Hanke käynnissä Maksatus-hakemus Maksatus-hakemus kootaan ORY ja ja väliraportti 1 ja väliraportti 2 val- täydennetään työryhmmistelu Työsuunnitelman 2009 kirjoitus Ohjausryhmä Työryhmän kokoukset 2-3 kpl Määritetään herkät alueet Valitaan pilottialueet Erityisohjeistusta tarvitsevien asioiden koonti TIEDOTE: Hanke käynnistyy VERKKOSIVUT: Hankkeen tiedot sivuille työryhmän kokoukset 2-3 kpl Luonnostellaan toimintamalli ja menettelytapaohje Maastokäynnit alkavat Ohjausryhmä Työryhmän kokoukset 2-3 kpl Maastokäynnit käynnissä Kootaan kokemuksia toimintamallia ja menettelytapaohjeita varten Erityisohjeistusta tarvitsevien asioiden ja ongelmien koonti Kiinteistönomistajien neuvonta maastossa TIEDOTE: Kesän selvitys- ja neuvontakiertue Ohjausryhmä Työryhmän kokoukset 2-3 kpl Soveltamisen toimintamallin välitulokset Menettelytapaohjeiden tarkistus Menettelytapaohjeet vuoden erityisalueille TIEDOTE: Hankkeen välitulokset * Heinäkuussa toimintaa ei ole lomien vuoksi 7 TUOTOKSET Hankkeesta saadaan mm. seuraavia tuotoksia viranomaisten, asukkaiden ja jätevesialan asiantuntijoiden, maankäytön suunnittelun ja tutkijoiden käyttöön. Tuotokset ovat suurelta osin käytettävissä myös valtakunnallisesti. Suuri osa ohjeistuksesta otetaan käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen kunnissa. Hajajätevesiasetuksen soveltamisen toimintamalli Länsi-Uudellamaalla, sisältäen mm. lomakkeita ja ohjeita. Erityisalueiden jätevesien käsittelyn menettelytapaohjeita, sisältäen mm. vesiensuojelullisesti herkkien alueiden määritelmät ja niille sopivat jäteveden käsittelytavat. Luonnos toimintasuunnitelmaksi asetuksen soveltamiseksi Länsi-Uudellamaalla Mahdollisesti opinnäytetyön muodossa tehtävä raportti hajajätevesiasetuksen noudattamisen nykytilasta Länsi-Uudellamaalla 8 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO Hankkeen toteutuksesta vastaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hankkeen toteutukseen osallistuvat myös Länsi-Uudenmaan kunnat Hanko, Inkoo, Karkkila, Karjalohja, Lohja (sis. ent. Sammatti), Nummi-Pusula, Raasepori (ent. Tammisaari, Karjaa ja Pohja), Siuntio ja Vihti. 7(10)

8 Projektiorganisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, työryhmä sekä LUVY:n projektityöntekijät. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuna hankkeeseen osallistuvat kunnat, LUVY sekä Uudenmaan liitto. Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen talouden seuranta ja suuntaaminen rahoittajanäkökulmasta asiantuntemuksen tuominen hankkeeseen hankkeen asiasisällön seuranta ja toiminnan ideointi verkoston muodostaminen eli kokemusten, tiedon ja ideoiden vaihto jätevesiasioissa Kuntien asiantuntijatyö tapahtuu Länsi-Uudenmaan jätevesityöryhmässä, jossa ovat edustettuina kuntien ympäristö- rakennusvalvonta- ja ympäristöterveydenhuoltoviranomaiset. Hankkeessa LUVY:n tehtäviin kuuluu: hankkeen kokonaiskoordinointi ohjausryhmän koollekutsuminen, kokousten sihteerinä toimiminen hankkeen toteuttaminen ohjausryhmän kanssa sovitulla tavalla työsuunnitelmaa noudattaen talous- ja muiden raporttien laatiminen rahoittajalle tilaisuuksien, koulutuksien, seminaarien yms. järjestäminen tiedotusmateriaalien laadinta ja jakelu soveltamiskäytännön ja valvonnan mallintamista koskevan työn koordinointi jätevesiasiantuntijana toimiminen ja yhteydenpito hankkeen kohderyhmään esitteiden, tiedotteiden, neuvonta-aineistojen yms. materiaalien laadinta, verkkosivujen ylläpito LUVY:ssä hankkeen vastuullisena vetäjänä toimii toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen, joka tarjoaa hankkeen käyttöön vesiensuojelun asiantuntemusta noin 1 kk:n työpanoksella vuodessa. Lisäksi hän yhdistyksen toiminnanjohtajana osallistuu hankkeen suunnitteluun ja seurantaan. Hankkeen päätoimisena työntekijänä vuonna toimii ympäristösuunnittelija (AMK) jätevesiasiantuntija Minttu Peuraniemi (työpanos 12 kk/vuosi). Hankkeen toteutusta varten palkataan yksi tai useampi projektityöntekijä/harjoittelija siten, että yhteenlaskettu työpanos vuosina on noin 9 kk. Projektityöntekijöitä/harjoittelijoita käytetään lähinnä hankkeen maastotöissä selvittämässä kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn ongelmakohtia ja ratkaisuja sekä neuvonnan toteutuksessa. Lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuu toimisto- ja taloushallintohenkilökuntaa (työpanos noin 0,5 kk/vuosi ). Kunnat tarjoavat hankkeelle asiantuntemustaan työryhmän edustajien muodossa, jotka osallistuvat työskentelyyn oman työnsä ohessa. Kunnat palkkaavat hankkeessa esitetyn projektityöntekijän lisäksi omia harjoittelijoita/kesätyöntekijöitä kenttätöihin taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan. Näiden kustannuksia ei ole esitetty tässä hankkeessa. Hankkeen jälkeen kunnilla alkaa varsinainen työ asetuksen tavoitteiden toteuttamisessa, jolloin hankkeen tuotokset otetaan todella käyttöön. Hankkeen yhteistyökumppani on Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY), jonka hankesuunnitelman aiheena vuosille on vertailututkimus harmaiden ja mustien jätevesien ominaisuuksista ja määristä todellisilla kiinteistöillä sekä jätevesijärjestelmän 8(10)

9 valintapolun laadinta. Yhteyshenkilöinä VHVSY toimivat ympäristöasiantuntija Asko Särkelä sekä toiminnanjohtaja Kirsti Lahti. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneita ovat: Käymäläseura Huussi ry Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry ja muut alueelliset vesiensuojeluyhdistykset Suomen ympäristökeskus Uudenmaan ympäristökeskus 9 HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Hankkeen tulo- ja menoarvio vuosille on esitetty taulukossa. Hanketta rahoittavat alueen kunnat ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Uudenmaan liitto siten, että Uudenmaan liiton maksuosuus hankkeen toteutuneista kuluista on 50 %. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on aatteellinen yhdistys, ja hanke toteutetaan käytännössä kunnilta perittävän vapaaehtoisen jäsenmaksun avulla. Käytännössä kunnat siis rahoittavat suurimman osan hankkeen toteutuksesta. Hankkeen talousarviossa kuntien rahoitusosuudeksi on merkitty kunnilta erikseen perittävä rahoitus harjoittelijoiden palkkaukseen. MENOT YHTEENSÄ Palkka- ja henkilöstökulut Matkakulut Ostopalvelut Kone- ja laitehankinnat Toimisto- ja vuokrakulut Luontaissuoritukset Muut menot Yhteensä TULOT YHTEENSÄ Omarahoitus Kunnat Uudenmaan liitto Yhteensä RAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ Omarahoitus 42,29 36,85 39,38 Kunnat 7,71 19,15 13,83 Uudenmaan liitto 50,00 44,00 46,79 Yhteensä 100,00 100,00 100,00 9(10)

10 10 LÄHTEITÄ Autti Heini. Harmaiden jätevesien käsittely Tarve, merkitys, ongelmat ja vaihtoehdot. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeenlinna s. Heino Satu. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimivuus. Kokemuksia 20 kiinteistöltä Pirkanmaalla. Tampere. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Länsi-Uudenmaan hajajätevesiyhteistyön strategia vuosille Lohja s. + taustamuistio yht. 5 sivua. Marttila Jaana & Peuraniemi Minttu. Alueellisten jätevesiratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen, Väliraportti 1/2007 (10 s) ja 2/2007 (44 s.). Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Niemi Juha & Myllyvirta Tero. Selvitys haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamoiden toimivuudesta Toimivatko haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamot jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisesti? Porvoo: Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry Niemi Juha & Myllyvirta Tero. Selvitys eri jätevesijärjestelmien hankkimiskustannuksista, järjestelmien vuotuiseen ylläpitoon kohdistuvista kustannuksista ja huoltotarpeesta jätevesiasetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Porvoo: Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry ??? Peuraniemi Minttu. Kiinteistökohtaisten jätevesisuunnitelmien laadun kartoitus Länsi- Uudellamaalla. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry s. Sahi Virpi. Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla, Hankkeen III väliraportti ajalta Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry s. Vesiensuojelun tavoiteohjelma Suomen Ympäristö 55/2006 Uudenmaan maakuntaohjelma Tavoitteena Uudenmaan hyvinvointi ja kilpailukyky. Uudenmaan liiton julkaisuja A s. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 12 s. + 2 liites. 10(10)

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö TYÖSUUNNITELMA hyväksytty Ory 5.10.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 1 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 15.11.2010 2 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta

Lisätiedot

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen HANKESUUNNITELMA 22.12.2010 LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen 1. HANKKEEN TAUSTA Haja-asutuksen jätevesiasiat ovat puhututtaneet kuluneen

Lisätiedot

JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS

JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS Jätevesiblues Minttu Peuraniemi Jätevesiseminaari 14.3.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen

Lisätiedot

LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla

LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla HANKESUUNNITELMA l28.11.2012 LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla Uudellamaalla, jos jossakin, on hajajätevesiasia akuutti vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen ongelma.

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke PÄÄTÖSTILAISUUS LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke PÄÄTÖSTILAISUUS LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2007-2008 PÄÄTÖSTILAISUUS 10.12.2008 1 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 Jätevesiasetus VN asetus

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesiasioiden eteneminen hankkeen jälkeen

Haja-asutuksen jätevesiasioiden eteneminen hankkeen jälkeen Haja-asutuksen jätevesiasioiden eteneminen hankkeen jälkeen Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen päätöstilaisuus 10.12.2008 1 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS MUISTIO 1 (6) LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS Aika: Torstai 12.2.2009 klo 9.15 12.15 Paikka: Yrkeshögskolan Novia, Raasepori Läsnä: Patrik Skult Inkoo, Siuntio Ory Seija Kannelsuo-Mantynen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2014 Karolina Örnmark ja Virve Ståhl Jätevesiseminaari 23.3.2015 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Lohja 2010 Sisältö Termien selityksiä... 3 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinti ja -käsittely Turku, 28.11.211 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Haja-asutuksen jätevesien koostumus

Lisätiedot

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta Tiedosta toimeen Esimerkkinä jätevesineuvonta Minttu Peuraniemi Tvärminne 13.10.2016 Vesivessa ja sakokaivo Vesilaki 1960-luvulla: Jos vesikäymälä, tarvitaan sakokaivo Kuntien määräykset ja käytännöt vaativat

Lisätiedot

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 HANKESUUNNITELMA 15.9.2014 HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 1 Hankkeen tarve: hajavesiasian hallinta hajallaan Vuonna 2004 astui voimaan

Lisätiedot

HANKKEEN III VÄLIRAPORTTI (AJALTA 1.1.-31.8.2010) Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2010

HANKKEEN III VÄLIRAPORTTI (AJALTA 1.1.-31.8.2010) Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 JÄTEVESINEUVONTA - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet:

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry ITÄMERI-HAASTEEN TOIMENPITEET Itämeri-haasteen kansallinen seminaari 3.12.2008 Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry www.vhvsy.fi Vantaanjoen ja Helsingin

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2014

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2014 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2014 Karolina Örnmark Virve Ståhl Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 4 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ympäristökeskuksen näkökulma, Vanajavesi kuntoon starttitilaisuus 1.10.2009 1 Vanajavesi mikä se on? 2 Millainen vesien tila on nyt? erinomainen hyvä tyydyttävä välttävä

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA

VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA Mari Pihlaja-Kuhna Ympäristötarkastaja, Vihdin kunta Itämeriseminaari 3.12.2008 MPK 1 pinta-ala 567 km2 Vihdin kunta vesistöjen osuus 45 km2 järviä ja lampia 104

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 JÄTEVESINEUVONTA - Miten tietoa jalkautetaan Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN!

TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN! 1 TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN! Muutamme uusiin tiloihin Lohjalla! Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Toiminta

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2 MUISTIO 1(5) 5.3.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2 Aika: Maanantaina 4.3.2010 klo 13-16 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 2 Läsnä: Saija Kajala Hanko Ory Patrik

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vs. johtaja, yli-insinööri Hannu Wirola Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seuranta seminaari, 31.1.2013 5.2.2013 Tavoitteena vesivarojen

Lisätiedot

MUISTIO. LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007. Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali

MUISTIO. LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007. Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali 8.6.2007 MUISTIO LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007 Aika torstai 31.5.2007 kello 12.00-15.30 Paikka Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali Läsnä Poissa

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2016 Virve Ståhl, LUVY ry Jätevesiseminaari 29.3.2017 Neuvottuja kiinteistöjä Neuvottuja kohteita Kartoitus- ja neuvontakäynnit 2009-2015

Lisätiedot

HARA- hanke Minttu Peuraniemi

HARA- hanke Minttu Peuraniemi HARAhanke Minttu Peuraniemi 13.2.2017 Vesienhoitoa vuodesta 1975 aatteellista ja sitä tukevaa liiketoimintaa Tavoitteet vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet vesien

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpaja

Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpaja 20.5.2008 Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpaja Aika maanantaina 12.5.2008 kello 8.00 12.15 Paikka Osallistujat Vihdin kunnantalo, Nummela Nicole Ahtokivi, rakennustarkastaja, Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 1

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 1 MUISTIO 1(6) 6.10.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 1 Aika: Maanantaina 5.10.2009 klo 10.00-12.00 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kahvihuone Tehtaankatu 26, Lohja

Lisätiedot

Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008

Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008 Koonnut Virpi Sahi, hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 17.9.2008 Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007 2008

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2009

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2009 MUISTIO 1(6) 28.4.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2009 Aika: Torstai 23.4.2009 klo 13 15.00 Paikka: Inkoon kunnantalo, Ola Westmanin puistotie 3, Inkoon kirkonkylä Läsnä: Eija

Lisätiedot

Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä. Henri Virkkunen LUVY ry

Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä. Henri Virkkunen LUVY ry Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä Henri Virkkunen LUVY ry Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Puolueetonta ja laadukasta jätevesineuvontaa Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueilla

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2010

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2010 MUISTIO 1(5) 8.2.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 2.2.2010 klo 9.00-12.00 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 2 Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Sanna

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 Osa 1: Miksi kuivakäymälä? Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 Osa 1: Miksi kuivakäymälä? Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 Osa 1: Miksi kuivakäymälä? Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Käymäläseura Huussi ry Puolueeton kansalaisjärjestö, peruste3u

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry MUISTIO 13.9.2007 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS AIKA torstai 13.9.2007 klo 13.40-15.20 PAIKKA Karjaan seurahuone, Nils Grabben katu 6, Karjaa PAIKALLA Marina Heino Seija Kannelsuo-Mäntynen

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry HYVÄ JÄTEVESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet: kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

LINKKI-HANKE 2012 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla

LINKKI-HANKE 2012 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla HANKESUUNNITELMA 28.11.2011 LINKKI-HANKE 2012 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla Uudellamaalla, jos jossakin, on hajajätevesiasia akuutti vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen ongelma.

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4 MUISTIO 1(8) 3.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4 Aika: Tiistaina 1.3.2011 klo 13 15 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kokoustilat Tehtaankatu 26, Lohja Läsnä:

Lisätiedot

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015 Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Sisällys 1. Tausta ja toimeksianto... 3 1.1 Aiemmin tehtyjä selvityksiä...

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

HANKKEEN I VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.1.-31.8.2009 hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2009

HANKKEEN I VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.1.-31.8.2009 hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2009 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ MONIAMMATILLISEN KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ Keski-Uusimaa Hiiden alue Karkkila Nummi-Pusula Vihti Hyvinkää Mäntsälä Nurmijärvi Järvenpää Pornainen

Lisätiedot

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus.

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. -> Tavoitteena selkeyttää ja kohtuullistaa puhdistusvaatimuksia sekä ottaa kiinteistökohtaiset

Lisätiedot

TALOUSVESIEN KÄSITTELY

TALOUSVESIEN KÄSITTELY Antti Lammi 18.3.2010 TALOUSVESIEN KÄSITTELY ASETUS ASTUI VOIMAAN 1.1.2004 VUODEN 2005 LOPPUUN MENNESSÄ JOKAISEN PITI TEHDÄ KIINTEISTÖLLE SELVITYS NYKYISESTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ JA LAATIA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke

Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke Tavoite Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke Koota alueelliset vesistötoimijat yhteen, ylläpitää tehokasta tiedon ja osaamisen vaihtoa tahojen

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 MUISTIO 1(7) 23.3.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 Aika: Tiistai 17.3.2009 klo 13 15.30 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola Läsnä: Eija Kanninen Lohja Jaana Lehtonen LUVY

Lisätiedot

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Virve Ståhl ja Henri Virkkunen, LUVY 3.6.2016 Alkuperäinen esitys: Niina Tiainen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Mihin kokemukset perustuvat? Virve:

Lisätiedot

VESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA

VESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA VESIHUOLTO HAJA-ASUTUSALUEILLA Jäteveden käsittelyn vaatimukset ja vaihtoehdot Karolina Örnmark, 29.4.2015 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Helsinki, 23.1.2013

Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Helsinki, 23.1.2013 Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Helsinki, 23.1.2013 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Leppävirran Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Leppävirran Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Leppävirran Kunnan YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty 22.10.2012 Leppävirran kunnanvaltuustossa, voimaantulo 1.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU LUKIJALLE... 3 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Tavoite...

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Automaattinen veden laadun seuranta taajan haja-asutuksen jätevesien kuormittamassa ojassa

Automaattinen veden laadun seuranta taajan haja-asutuksen jätevesien kuormittamassa ojassa Automaattinen veden laadun seuranta taajan haja-asutuksen jätevesien kuormittamassa ojassa A. Särkelä, P. Valkama, N. Mielikäinen ja K. Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Jätevesisuunnitelma Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Miksi opettaa suunnittelijoita suunnittelemaan? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n suunnitelmaselvitys (Minttu Peuraniemi, 2007) KVVY

Lisätiedot

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Uudenmaan ELY-keskus / Antti Mäntykoski Toteutusohjelma Valtakunnallinen toteutusohjelma SY 8/2011 (VNpp 17.2.2011)

Lisätiedot

Väliraportti 1/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Väliraportti 1/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Väliraportti 1/2007 Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lokakuu 2007 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...2 1.1 Jätevesiasetuksen tavoite ja vaatimukset...2 1.2 Jätevesiuudistuksen

Lisätiedot

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Kyselyt täydennysrakentamisen edistämisen tarpeista Kiinteistö-

Lisätiedot

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 02.10.2004 1(7) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF.

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. Kuntaliitto LAUSUNTO KOMMENTTI 11.10.2013 henna.luukkonen@kuntaliitto.fi LAUSUNTO / KOMMENTTEJA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ

VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ 1 VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ Mittu Peuraiemi Jätevesikoulutus Pyhäjärvi-istituutti 20.10.2009 2 Vesie- ja ympäristösuojelu, ympäristöterveys Vesistö- ja pohjavesitarkkailut, tutkimus, kosultoiti,

Lisätiedot