LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011"

Transkriptio

1 MUISTIO 1(5) LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Yrkeshögskolan Novia / luokkahuone B 273 Raaseporintie 9, Tammisaari Läsnä: Juhana Jalkanen Vihti, Karkkila Pirkko Kainiemi Nummi-Pusula Saija Kajala Hanko Eija Kanninen Lohja Pekka Laitinen Vihti Tanja Mikkola Vihti, Karkkila Minttu Peuraniemi LUVY Patrik Skult Inkoo, Siuntio Karolina Örnmark LUVY Lainsäädännön muutosten läpikäynti 1 Kokouksen avaus Ennen varsinaisen kokouksen alkua käytiin läpi jätevesilainsäädännön muutokset ja keskusteltiin niiden vaikutuksesta mm. viranomaistyöhön ja neuvontaan. Minttu Peuraniemen esitys asiasta on muistion liitteenä. Minttu Peuraniemi avasi kokouksen. Tehtiin esittelykierros: uusi työryhmän jäsen on Juhana Jalkanen, joka toimii Mari Pihlaja-Kuhnan sijaisena Vihdin ympäristötoimessa. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellinen työryhmän kokous pidettiin Lohjalla. Kokousmuistio on tarkastettu ja toimitettu työryhmälle. Edellisen hankkeen viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin Lohjalla. Kokouksessa hyväksyttiin hankkeen viimeinen maksatus ja loppuraportti. Loppuraporttia on viilattu keskustelujen pohjalta ja se yhdessä maksatushakemuksen kanssa toimitetaan Uudenmaan liittoon kunhan tilintarkastajan lausunto on saatu. 3 Hajajätevesiasian ajankohtaiset Todettiin, että Kuntaliitosta ei ole vielä kuntiin tullut tarkempaa ohjeistusta kuin päivätty yleiskirje.

2 2(5) Todettiin myös seuraavaa kuntien määräysten päivittämistarpeesta - Lohjan ja Nummi-Pusulan ympäristönsuojelumääräykset ovat päivitettävinä, vaikkakin juuri lainsäädännön muutokset eivät aiheuta muutospainetta. Tarve olisi kattaa määräyksillä Sammatin alue ja mielellään jo ennen kuntayhdistymistä myös Karjalohjan alue. Vn asetukseen 542/2003 viitataan näissä vain suositusten osalta. Tämä osa on nyt kumottu. - Vihdissä ollaan tyytyväisiä omiin ympäristönsuojelumääräyksiin. Siellä ei viitata millään tavalla Vn asetukseen 542/ Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa ja Siuntiossa ei ole ympäristönsuojelumääräyksiä. - Hangossa määräykset laaditaan mahdollisesti jossain vaiheessa, mutta ei juuri nyt näiden lakimuutosten takia. Kuitenkin erityisalueilla sijaitsevilta kiinteistöiltä tultaneen vaatimaan yksittäistapauksissa tiukempaa puhdistuksen tasoa, kuten aikaisemminkin on tehty. - Inkoossa ja Siuntiossa ei ole aikomuksena laatia määräyksiä, eikä myöskään Karkkilassa. - Vaikuttaa siltä, että tämä lakimuutos, jonka avulla kuntien käytäntöjä pyrittiin alun perin yhtenäistämään ja selkeyttämään, johtaa LU alueella entistä suurempiin eroavaisuuksiin kuntien kesken varsinkin erityisalueilla. - Tiiviisti asuttujen alueiden problematiikka uhkaa jäädä selvittämättä lakimuutoksesta huolimatta. - Monessa yhteydessä mainitut vesienhoidon suunnitelmat eivät työryhmän nykykäsityksen mukaan sisällä tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa vesistöistä, joilla hajajätevesikuormitus olisi merkittävässä roolissa. 4 LINKKI-hankkeen tilannekatsaus Uudenmaan liitolta on sähköpostitse tullut tieto, että LINKKI-hankkeen rahoituspäätös on tehty johtoryhmässä ja päätökselle tarvitaan vielä maakuntajohtajan allekirjoitus. Päätös on tehty esitetyn (hankesuunnitelma ) mukaisesti. Hanke on aloitettu LUVY:n omalla riskillä hankesuunnitelman mukaisesti. Alkuvuodesta on tehty palautekysely ja perehdytty lieteasiaan sekä suunniteltu tulevaa kartoitus- ja neuvontatyötä. Käytiin läpi hankesuunnitelmassa esitetty alustava työohjelma ja todettiin, että se on käyttökelpoinen oikeastaan jo sinällään, koska aikataulumuutokset ovat pieniä. Hankkeelle on kerätty ohjausryhmää alkuvuoden aikana korjaamalla ja täydentämällä edellisen hankkeen ohjausryhmää. Ohjausryhmä voi pitää aloituspalaverinsa myös sähköpostitse ja se kokoontuu muutoin vain maksatushakemusten yhteydessä. Todettiin hankkeen henkilöstöstä seuraavaa: - Asiantuntija Minttu Peuraniemi on työskennellyt hankkeen palveluksessa vuoden alusta asti, jätevesineuvoja Karolina Örnmark toimi Peuraniemen sijaisena 20 %:n työpanoksella lähtien Peuraniemi siirtyy ympäristöministeriön Etelä-Karjalan pilottihankkeen (JÄSSI-hanke) palvelukseen loppuvuodeksi n. 50 % työpanoksella. Peuraniemi jatkaa puolipäiväisenä LINKKI-hankkeessa.

3 3(5) lähtien Örnmark toimii LINKKI-hankkeessa täysipäiväisesti vuoden loppuun saakka. Örnmarkin tehtäviin kuuluu paitsi kiinteistökäyntien teko, myös muut hankkeen tehtävät. Palautekysely kiinteistökäynneistä Meneillään on palautekysely viime kesän neuvontakäynneistä. Palautekysely lähetettiin Tervalammelle, Isosaareen ja Lappersiin, eli jokaisen neuvojan alueelle. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 108 kappaletta ja vastauksia tuli 33 kpl. Palkinnot on jo arvottu, mutta niitä ei vielä ole toimitettu voittajille. Vastauksista ei ole vielä tehty koontia, mutta alustavasti voitiin kertoa seuraavaa: - Eniten vastauksia suhteessa lähetettyihin kyselyihin tuli sellaisilta kiinteistöiltä, joiden jätevesijärjestelmä oli kunnossa ja niiltä, joilla syntyi vain vähäisiä jätevesimääriä. Jätevesijärjestelmän kunnostamisen tarpeessa oleville kiinteistöille lähetettiin runsaasti kirjeitä, joista palautui vain pieni osa. - Neuvontakäyntiin oli tyytyväisiä (käynti sujui hyvin tai ok ) lähes kaikki vastanneet. Lähes 60 % vastanneista oli valinnut iloisen hymiön ( ) tähän kysymykseen. - Useampi kuin 4 vastanneista olisi toivonut saavansa neuvontakäynnin yhteydessä lausunnon nykyisen järjestelmän toimintakunnosta ja lisää tietoa yhteisistä ratkaisuista ja vesiosuuskunnista. Myös kuivakäymälöistä toivottiin lisää tietoa. Muut esitetyt vaihtoehdot saivat vain yksittäisiä kannattajia. - Vastausten mukaan kiinteistön etenemistä jätevesiasiassa helpottaisi lähinnä tieto viemäriverkoston laajenemisesta, kunnan järjestämä tiedotustilaisuus, taloudellisten avustusten saaminen, lakimuutosten selviäminen ja tiedotus omalta kyläyhdistykseltä (yli 5 kannattajaa). - Huomiota herätti se, että usean vastaajan käsitys järjestelmänsä toimintakunnosta ja uudistamistarpeesta ei vastannut hankkeen antamaa viestiä kentällä. Tästä ei ole vielä olemassa lukuja, mutta tämä on niin keskeinen asia, että tämän syitä on syytä pohtia perusteellisesti. Keskusteltiin palautekyselystä ja todettiin seuraavaa: - Vastausprosentti on erittäin hyvä ottaen huomioon, että itse kiinteistökäynnistä on kulunut jo jopa puoli vuotta. Siispä kyselyä ei tarvitse toistaa viime vuoden käyntien suhteen. Palautetta kysytään ensi kesän aikana käydyiltä kiinteistöiltä joko heti käynnin jälkeen kesän aikana, tai kiinteistökäyntien jälkeen syksyllä. - Asukkaiden käsityksiin järjestelmänsä toimintakunnosta ja uusimistarpeesta lienee vaikuttaneet muutkin seikat kuin itse neuvontakäynti. Suuri osa neuvontakäynneistä tehtiin ennen kuin vilkas keskustelu jätevesilainsäädännöstä valtakunnan medioissa käytiin. Luultavasti keskustelu kokonaisuutena on saanut myös kiinteistökäynnin kohdeasukkaat epäröimään jätevesiasian suhteen. Myös muistikuvat kiinteistökäynnistä ovat saattaneet heikentyä. Tästä syystä vaikuttaa erittäin perustellulta jättää kiinteistölle jonkinlainen muusta neuvontamateriaalista erillinen kirjallinen esitys kiinteistökäynnillä tehdyistä johtopäätöksistä, johon voi sitten palata milloin tahansa kiinteistökäynnin jälkeen. Tätä ajatusta tukee myös palautekysely, johon vastanneista joka viides olisi toivonut kiinteistökäynnillä tehtävän lausunnon jätevesijärjestelmän toimintakunnosta. Tätä tarvetta ennakoitiin jo edellisen hankkeen aikana ja se onkin mainittu yhtenä kehittämismahdollisuutena hankesuunnitelmassa. - Hankesuunnitelmassa mainittu kokoava tiedotustilaisuus kiinteistökäyntien tuloksista ei saanut mainittavaa kannatusta kyselyssä. Se ei kuitenkaan sulje pois sellaisen kokeilun

4 4(5) mahdollisuutta jossain ensi kesän neuvontakohteessa. Myös muita kehittämisideoita otetaan vastaan ennen kesän toiminnan aloittamista. - Hanke laatii koosteen palautekyselyn tuloksista mahdollisimman pian ja toimittaa sen ohjausryhmälle tiedoksi. Lieteasia Keskusteltiin jätehuoltoyhtiö Rosk n Roll:n (RR) käynnistämästä sako- ja umpikaivolieteprojektista. LINKKI-hankkeen tavoitteena on edistää myös lieteasiaa ja todettiin, että alkava projekti on oiva keino asian hoitamiseksi. RR on pyytänyt kuntien ympäristölautakuntien lausuntoa lieteprojektista. Aiemmin talvella on sovittu yhteistyöstä asian suhteen, katsottiin parhaaksi kuitenkin, että jokainen kunta tekee omannäköisensä lausunnon. LINKKI-hanke onkin laatinut muistilistan lausunnossa huomioitaviksi asioiksi kuntien käyttöön. Ympäristölautakuntien lausunnot saadaan kaikista kunnista todennäköisesti huhtikuun aikana. LINKKI-hanke seuraa lieteprojektin etenemistä. Kesän kartoitus- ja neuvontakäynnit Keskusteltiin kiinteistökäyntien taktiikoista ja kirjallisen yhteenvedon antamisesta asukkaalle kiinteistökäynnin tuloksista. Peuraniemi esitteli SYKEn luonnosta kiinteistökäynnin pöytäkirjaksi, jonka oli saanut kommenteille, sekä LINKKI-hankkeen oman alustavan luonnoksen yhteenvetolomakkeesta. Todettiin alustavasti, että LINKKI-hankkeen alustava malli vaikuttaa soveltuvan paremmin käyttötarkoitukseen, jossa kartoituksesta tehdään oma pöytäkirjansa. Se on asukkaan kannalta tarpeeksi yksinkertainen ja selkeä asian eteenpäin viemiseksi. Sovittiin, että kehitetään yhteenvetolomake valmiiksi sähköpostin välityksellä. Alustava luonnos lomakkeeksi on tämän muistion liitteenä, sitä saa kommentoida, mutta valmiimpi versio toimitetaan ohjausryhmälle myöhemmin. Kesän kartoitus- ja neuvontakäyntien aikatauluista keskusteltiin alustavasti. Kuntia pyydettiin nimeämään kohdealueet mahdollisimman pian ja sopimaan kiinteistötietojen toimittamisesta hankkeen käyttöön mahdollisimman pian. 5 Muut asiat Tiedossa on seuraavia hajajätevesiin liittyviä tapahtumia: - SYKE:n haja-asutuksen vesihuollon teemapäivä OmaMökki-messut Jätevesikoulutus kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisille Porvoossa YM:n neuvonnan pilotointiin liittyvä neuvojakoulutus Salossa Jätevesiviikko Pirkko Kainiemi kertoi Nummi-Pusulalaisesta tapauksesta, jossa haetaan lupaa usean kiinteistön ja navetan yhteiselle jätevesijärjestelmälle. Lähtötiedot tilanteesta ovat puutteelliset ja jätevesilaitteiston valinta huolestuttaa soveltuuko se navetan jätevesien käsittelyyn? Todettiin, että tarvittaisiin tieto siitä, minkälaisia jätevesiä järjestelmään johdetaan ja laitevalmistajalta tieto siitä soveltuuko kyseinen laitteisto kyseiseen tarkoitukseen.

5 5(5) 6 Kokouksen päättäminen Saija Kajala tiedusteli muiden kuntien halukkuudesta osallistua Suomi puhtaaksi päivässäkampanjaan 6.5. Osalla kunnista on osallistuminen jollain tavalla suunnitelmissa. Vähintään koulujen talkoosiivouspäivät voisi yhdistää tapahtumaan. Kokous päätettiin klo Työryhmän seuraava kokousajankohta päätetään sähköpostitse. LINKKI-hankkeen ensimmäinen ohjausryhmän varsinainen kokous on klo 13. Muistion laati Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Liitteet: - Alustus jätevesilainsäädännön muutoksista - Luonnos kiinteistökäynnin yhteenvetolomakkeesta

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Julkaisu 227/2012 JÄTEVESIASIAT? Vuoden 2011 aikana Jässi-hanke tarjoaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic

Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic Loppuraportti Maahanmuuton koordinointi Innofocus / Sanja Lenardic KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmä 13.4.2010 2 0BProjektin tausta, lähtökohdat ja toiminta alue Sisältö 1. Projektin tausta, lähtökohdat

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI

ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI 1 ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI Tuloksista tehdyt johtopäätelmät on esitetty tässä raportissa sisennettyinä kappaleina. Tuloksissa on mainittu, kuinka monta vastaajaa kuhunkin kysymykseen

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008

Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008 Koonnut Virpi Sahi, hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 17.9.2008 Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007 2008

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 JÄTEVESINEUVONTA - Miten tietoa jalkautetaan Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot