KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010"

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kajaanin kaupungin konsernirakenne Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastustoimi Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallitus tulosalue Työllisyyden hoito tulosalue Keskushallinto tulosalue Maahanmuuttajapalvelut

4 2.2.3 Sivistystoimiala Sivistyslautakunta tulosalue Varhaiskasvatus tulosalue Perusopetus tulosalue Kaupunginkirjasto Kainuun maakuntakirjasto Kainuun Museo ja Kajaanin Taidemuseo Kaukametsä Liikuntapalvelut Ympäristötekninen toimiala Ympäristötekninen lautakunta tulosalue Ympäristö ja maankäyttö tulosalue Kunnallistekniikka tulosalue Tilapalvelu tulosalue Kainuun pelastuslaitos toimiala Kainuun pelastuslaitos Kaupungin tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Peruskunnan käyttötalouden toteutuminen Peruskunnan tuloslaskelmaosan toteutuminen Peruskunnan investointien toteutuminen Peruskunnan rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset ja ohjeet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot

5 5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitosten erillistilinpäätökset Kajaanin Ammattikorkeakoulu liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen Tytäryhtiöiden toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy Measurepolis Development Oy Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS

6 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kaupungin toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kaupungin toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kaupungissa ja kaupunkikonsernissa (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kaupungin ja kaupunkikonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, josta ei ole tehtävä selkoa kaupungin tai kaupunkikonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kaupunginhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kun kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ). Liikelaitosten tilinpäätösten laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Kuntalain mukaan kaupungin liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat sekä talousarvion toteuttamisvertailu ja toimintakertomus. 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Suomen talous on elpynyt globaalin finanssikriisin aiheuttamasta taantumasta oletettua paremmin. Vientiteollisuuden kasvunäkymät, kotimaisen kulutuskysynnän kasvu sekä asuinrakentamisen investointien kasvu ovat olleet myönteisen kehityksen moottoreina. Työpaikat ja hyvä työllisyyskehitys ovat entistä tärkeämmässä roolissa maassamme tällä hetkellä. Suomalainen teollisuussektori on joutunut kovaan saneeraukseen jo menneinä vuosina, ja nyt on edessä raju rakennemuutos myös niin sanotun korkean teknologian sektorilla. Hyvinvointivaltion toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan vähintään muutaman prosentin vuotuinen talouskasvu, ja se on paljolti sidoksissa työllisyyskehitykseen. Jatkossa on löydettävä uusia keinoja työllisyyden ja sitä kautta talouskasvun saamiseksi pysyvälle kasvu-uralle. Julkisen talouden osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota tulojen ja menojen tasapainoon. Julkisen talouden alijäämien kasvun hillitseminen pakottaa palvelurakenteiden kehittämiseen ja palvelutasojen tarkasteluun. Julkisen talouden haasteista vaikein on palvelutarpeen kasvu suhteessa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Erityisesti ikäsidonnaisten menojen nopea kasvu luo kovia paineita Suomessa lähimmän kahdenkymmenen vuoden aikana. Kajaanin teollisuussektorilla paras uutinen oli Transtechin raitiotievaunutilausten varmistuminen. Renforsin Rannan yritystoiminnan kehittyminen jatkui hyvää vauhtia ja sinne on tulossa mm. supertietokone. Myös erilaisten palvelukeskusten työpaikkoja on syntynyt runsaasti lisää Kajaaniin. Muualla Kainuussa kaivosteollisuus ja puurakentaminen kasvoivat hyvää vauhtia. Raskain menetys Kajaanin kannalta oli perinteikkään OKL:n eli Oulun yliopiston alaisen opettajankoulutuksen lakkauttamispäätös. Tämä päätös aiheuttaa sekä taloudellisia että henkisiä menetyksiä. Koulutus- ja tutkimussektorilla myönteisiä asioita olivat CEMIS-yksikön perustaminen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun tulevaisuuden toimintaedellytysten kirkastuminen sekä hyvä menestys erilaisissa valtakunnallisissa vertailuissa. 6

7 Kajaanin kaupungin talouden parantamiseen on käytetty runsaasti voimavaroja kuluneen vuoden aikana. Kaupungissa on aloitettu kokonaisvaltaisen talouden tasapainottamisohjelman rakentaminen jo vuoden 2008 loppupuolella. Tämän ohjelman avulla olemme saaneet hahmotettua talouden strategiset linjaukset vuosille Tasapainottamisohjelmaa täydentävää henkilöstösuunnitelmaa on samoin toteutettu vuonna Henkilöstösuunnitelman avulla tehostetaan erityisesti luontaisen poistuman hyödyntämistä henkilöstökulujen hallinnassa. Alkuvuodesta käytiin läpi myös henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Tuloveroprosentti korotettiin vuonna prosentista 20 prosenttiin. Lisäksi kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Yhdessä näillä toimenpiteillä lähdettiin parantamaan kaupungin taloudellisia toimintaedellytyksiä ja kattamaan kertyneitä alijäämiä. Kaupungin talous on kehittynyt merkittävästi myönteiseen suuntaan kuluneen vuoden aikana. Suurin tekijä oli verotulojen kasvu miltei 9 miljoonalla eurolla vuoteen 2009 verrattuna. Ennakoitua verotulopohjan pienenemistä ei tapahtunut, joten veronkorotusten vaikutus toteutui useita miljoonia yli talousarviossa ennustetun. Tämä trendi on näkynyt läpi koko Suomen kuntakentän, eikä Kajaanin kehitys poikkea siitä mitenkään olennaisesti. Ennusteita nopeampi toipuminen taantumasta ja hyvä työllisyyskehitys lisäsivät Suomen kuntatalouden verotuloja loppuvuodesta huomattavasti ennakoitua enemmän. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman vaikutukset vuonna 2010 olivat noin 2 miljoonaa euroa. Alhainen korkotaso, budjettikurin pitäminen ja eräiden satunnaisten tuloerien (mm. KAVO:n tuottojen kasvu) auttoivat myös hyvän tuloksen saavuttamisessa. Tilinpäätöksen 2010 osoittama ylijäämäinen tulos (6,6 miljoonaa euroa) antaa vahvaa uskoa siihen, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Se, että pysymme oikeassa suunnassa edellyttää talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toteuttamista. Talouden hallinta on haaste myös jatkossa. Kaupungin yhteenlasketut alijäämät ovat vuoden 2010 jälkeen 13,3 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta pieneni hieman lyhytaikaisen lainan vähentymisen ansiosta ja oli tilinpäätöksessä 1793 euroa/asukas. Vuosikate oli noin 17 miljoonaa euroa (449 euroa/as) ja kattoi noin 160 prosenttia poistoista. Poistonalaisista investoinneista vuosikate kattoi 102 prosenttia. Kaupungin bruttoinvestoinnit olivat yli 20 miljoonaa euroa. Niistä merkittävä osa oli rakennusten ja kunnallistekniikan peruskorjausta. Investointitaso pysyy korkeana myös tulevina vuosina. Kaupungin rakennuskannasta valtaosa on rakennettu luvuilla ja vaatii mittavia peruskorjaus- ja uusinvestointeja. Kuluneen vuoden keskeisiä asioita oli myös Kainuun mallin tulevaisuuden suunnittelu. Kajaanilla suurimpana maksajana on tällä asialla iso painoarvo. Tätä kirjoitettaessa on vielä monia asioita (erityisesti lopullinen rahoitusmalli) sopimatta Kainuun kuntien kesken, mutta tahtotila on löytää neljän vuoden määräaikaiselle jatkolle toimiva malli. Kainuun mallia on mahdollista jatkaa lain puutteissa vuoden 2016 loppuun. Vaikka elämme talous- ja rakennemuutospaineiden alla, niin meidän on silti pystyttävä suuntaamaan kaikki liikenevät resurssimme kaupungin tulevaisuuden rakentamiseen. Meidän on pystyttävä tekemään strategisesti järkeviä päätöksiä ja hakemaan uusia ratkaisumalleja. Muutos on pysyvästi keskellämme ja vanhoja käytäntöjä on tarvittaessa kyettävä kyseenalaistamaan. Kaupungin talouden tervehdyttäminen on saatu käyntiin ja nyt käsissämme oleva tilinpäätös osoittaa, että tämä suunta on oikea. Oikeassa suunnassa pysyminen on haaste, joka meidän on otettava tosissamme. Meillä on tähän haasteeseen kelvolliset eväät käytössämme, kun vain uskomme itseemme. Kajaanilaiset voivat olla aidosti ylpeitä kehittyvästä ja omintakeisesta korpikaupungistaan. Jari Tolonen kaupunginjohtaja 7

8 1.2.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Jäsenet Enroth Paavo KOK Lämpsä Jouni VAS Haataja Minna VAS Majuri Jenni KOK Hakkarainen Eija PS Matero Vuokko SDP Halonen Auli KOK Mikkonen Ritva VAS Halonen Markku, KESK Myllylä Raili VAS Haukipuro Airi KESK Nissinen Matti KESK Heikkinen Jukka KESK Oikarinen Markku SDP Hurskainen Timo KESK Okkonen Arto KESK Huusko Vesa VAS Ovaska Jukka-Pekka VIHR Hynynen Evelyn KD Parviainen Heikki KESK Hyyryläinen Mauno KESK Patronen Kaija KESK Immonen Kauko VAS Peittola Minna KESK Immonen Marjatta KESK Piirainen Raimo SDP Juntunen Hannu KOK Rissanen Maija KESK Kaikkonen Vesa, II varapj. VAS Ronkainen Tauno VAS Karjalainen Aki, I varapj. KESK Rytkönen Timo VAS Karppinen Veli-Matti Kaj. S Räisänen Aki VAS Kemppainen Hannu S KESK Rönty Markku KOK Kemppainen Hannu T SDP Sankilampi Jaana PS Kettunen Pentti PS Sistonen Toivo KOK Kiljunen Ella SDP Suutari Eero, puheenjohtaja KOK Koistinen Pekka KESK Tolonen Markku KESK Krogerus Timo Kaj. S Tornberg Raimo KESK Kuutti Päivi KOK Törrö Leena SDP Kyllönen Toivo PS Vatula Anneli YKKS Väisänen Sanni VIHR Tilivelvolliset toimielinten jäsenet Kaupunginhallitus Jäsenet Arto Okkonen, puheenjohtaja Oikarinen Markku, I varapuheenjohtaja Sistonen Toivo, II varapuheenjohtaja Heikkinen Jukka Immonen Marjatta Rissanen Maija Huusko Vesa Auno Päivi Kuutti Päivi Sankilampi Jaana Karppinen Veli-Matti Henkilökohtaiset varajäsenet Hyyryläinen Mauno Tolonen Tapio Juntunen Hannu Hurskainen Timo Peittola Minna Immonen Maarit Räisänen Aki Kyllönen Erja Heikkinen Seija Hakkarainen Eija Krogerus Timo 8

9 Tarkastuslautakunta Jäsenet Enroth Paavo, puheenjohtaja Mikkonen Ritva, varapuheenjohtaja Tolonen Markku Törrö Leena Ahlqvist Pertti Varajäsenet Rantakurtakko Maarit Haataja Minna Pyhtilä Johanna Hekkala Heikki Elfving Seppo Keskusvaalilautakunta Jäsenet Huotari Vesa Karjalainen Maija Petrovic Stevo Latvakangas Osmo Jaanus-Nykänen Elvi Varajäsenet Vatula Anneli Väisänen Antero Moilanen Riitta Kettunen Jonas Ohinmaa Onerva Sivistyslautakunta Jäsenet Tornberg Raimo, puheenjohtaja Lämpsä Jouni, varapuheenjohtaja Hyyryläinen Mauno Peittola Minna Hynynen Evelyn Kyllönen Sari Majuri Jenni Rönty Markku, alkaen Käsmä Jouko Hekkala Heikki Vatula Anneli Ovaska Jukka-Pekka Auno Päivi, kaupunginhallituksen ed. Varajäsenet Hurskainen Timo Puskala Pasi Karjalainen Aki Pyhtilä Johanna Seppänen Irja Sarr Kerttuli Ojala Katriina Väinölä Aki Leinonen Paula Kyllönen Mika Luak Samuel Ympäristötekninen lautakunta Jäsenet Kyllönen Antero, puheenjohtaja Halonen Markku, varapuheenjohtaja Haukipuro Airi Patronen Kaija Parviainen Heikki Lindgren Seppo Väyrynen Tuula Leinonen Voitto Kiljunen Ella Kyllönen Toivo Leinonen Tarja Heikkinen Jukka, kaupunginhallituksen ed. Varajäsenet Rytkönen Timo Nissinen Matti Ronkainen Minna Mulari Eeva-Liisa Jokelainen Esa Järvelä Martti Jestola Satu Surma-aho Timo Järvelin Matti Tihinen Ari Huusko Päivi Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Jäsenet Surma-aho Timo, puheenjohtaja Halonen Markku, varapuheenjohtaja Kyllönen Antero Tartia-Jalonen Aila Huusko Päivi Immonen Marjatta, kaupunginhallituksen ed. Varajäsenet Leinonen Voitto Parviainen Heikki Väyrynen Tuula Kemppainen Maarit Leinonen Tarja 9

10 Kajaanin ammattikorkeakoulun johtokunta Jäsenet Piippo Esko, puheenjohtaja Halonen Auli, varapuheenjohtaja Karjalainen Aki Immonen Marjatta Pyhtilä Johanna Nissinen Matti Salonen Eero Soikkeli Maija Käsmä Jouko Hakkarainen Eija Kunnas Karl Sistonen Toivo, kaupunginhallituksen ed. Varajäsenet Matero Vuokko Rantakurtakko Maarit Kauppinen Juha Peittola Minna Karjalainen Maija Komulainen Tuomas Kortelainen Janne Kyllönen Erja Korhonen Hannu Sankilampi Jaana Pääskylä Esko Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitus Jäsenet Leinonen Merja Kemppainen Mauri Leppänen Timo Sirviö Arja Ruuskanen Eija Nevalainen Janne Kemppainen Eero Mäkinen Merja Kähkönen Jari Heikkinen Eija Varajäsenet Ahonen Esa Syrjä Minna Räihä Hanna Teirilä Ari Pekkala Sari Näyhä Ville Kemppainen Tuula Määttä Mika Yli-Houhala Rauni Itkonen Heli Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Myllylä Raili, puheenjohtaja Krogerus Timo, varapuheenjohtaja Ovaska Pekka Heikkinen Seija Suhonen Kari Kemppainen Mikko Isokoski Sisko Rissanen Maija, kaupunginhallituksen ed. Varajäsenet Lappalainen Seija Karppinen Veli-Matti Kivilahti Ritva Heikkinen Mikko Vatula Esko Hernetkoski Markku Manner Leena Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Hurskainen Timo, puheenjohtaja Melakari Jaana, varapuheenjohtaja Räisänen Aki Huotari Tellervo Närhi Pirkko Karppinen Sirkka Aapakari Marjaana Kuutti Päivi, kaupunginhallituksen ed. Varajäsenet Moilanen Erkki Tolonen Maria Leinonen Kaija Latvakangas Osmo Turunen Anne Leikkainen Tarja Niemi Pekka 10

11 Kajaani Vesi -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Kettunen Pentti, puheenjohtaja Koskensalmi Leila, varapuheenjohtaja Immonen Maarit Juutinen Eero Leinonen Voitto Vimpari Jouni, henkilöstön edustaja Heikkinen Jukka, kaupunginhallituksen ed. Varajäsenet Elfving Seppo Tartia-Jalonen Aila Hurskainen Timo Pelkonen Sisko Käsmä Jouko Kemppainen Ilkka Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta Jäsenet Alanko Hannu, puheenjohtaja Määttä Anneli, varapuheenjohtaja Melakari Jaana Valovaara Rainer Soininen Timo Tuominen Anssi Mäkinen Merja Huusko Vesa, kaupunginhallituksen ed. Varajäsenet Järvinen Reijo Kauppinen Juha Käsmä Jouko Tolonen Iikka Karjalainen Tommi Kovalainen Pirjo Karjalainen Arto Tilivelvolliset viranhaltijat Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Kansliapäällikkö Atk-päällikkö Vastaanottokeskuksen johtaja Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinto- ja talousjohtaja Kajaanin kaupunginteatterin johtaja Kajaanin Mamsellin johtaja Kajaanin Veden johtaja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtaja Sivistystoimiala Sivistysjohtaja Talouspäällikkö Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Perusopetuksen tulosalueen johtaja Kaukametsän johtaja Liikunta- ja nuorisotyön tulosalueen johtaja Ympäristötekninen toimiala Tekninen johtaja, kaupungingeodeetti Tilapalvelupäällikkö Kaupungininsinööri Rakennustarkastaja Tolonen Jari Aarnio Tuija Huotari Juha Sivonen Pekka Tokkonen Paula Hämäläinen Risto Kemppainen Erkki Ojalehto Eira Kilpeläinen Turo Mäkinen Merja Jaakkola Miko Vuorinen Tuija Nurminen Juha Haverinen Markku Saari Mikko Kurkinen Osmo Kemppainen Sirpa Niemi Martti Saari Mikko Kinnunen Jarmo Soininen Timo Haverinen Markku Nousiainen Matti Leskinen Hannu Kainuun pelastuslaitos toimiala Pelastusjohtaja Parviainen Anssi 11

12 1.2.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Suomen talous on palannut finanssikriisiä seuranneesta taantumasta erittäin nopeasti takaisin kasvuuralle. Vuoden 2008 kahdeksan prosentin pudotuksesta palauduttiin vuonna 2010 reiluun kolmen prosentin kasvuun ja seuraavien kahden vuoden aikana tulee olemaan lähellä kolmea prosenttia. Kasvun taustalla on vientikysynnän ja kotimaisen kaupan elpyminen ja lisäksi kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Vuonna 2010 bruttokansantuotteen kasvu oli 3,2 prosenttia. Vuonna 2011 talouskasvun moottorina on viennin vahva kehittyminen sekä hyvin toipunut kotimainen kysyntä. BKT:n kasvuksi vuonna 2011 ennustetaan 2,9 prosenttia ja 2,7 prosenttia vuonna Huolimatta hyvistä kasvunäkymistä julkinen talous säilyy lähivuosina alijäämäisenä, tuotannontekijät ovat vajaakäytössä eikä aiempaa tuotannon tasoa saavuteta kuin vuoden 2012 lopulla. Maailmantalous ja maailmankauppa kasvavat nopeasti. Kasvun painopiste on kehittyvissä Aasian maissa ja latinalaisessa Amerikassa, vaikka kasvun nopein vaihe on jo ohi. Suomen merkittävimmissä kauppakumppanimaissa Saksassa ja Ruotsissa talouskasvu on voimakasta, mutta muuten kasvu Euroopassa jää hitaaksi. Talouskasvun käynnistyminen vaikuttaa viiveellä työllisyyteen. Työllisyys on kehittynyt odotettua paremmin ja vuonna 2010 työllisyys heikkeni vain hieman edellisvuodesta työttömyysasteen ollessa 8,4 prosenttia. Työllisten määrä väheni noin henkilöllä, ja työttömien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 2011 työllisyystilanne paranee ja työttömyysasteen ennustetaan laskevan 7,6 prosenttiin. Työllisyystilanteen yleisestä paranemisesta huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrän ennakoidaan kasvavan edelleen, ja nuorten työttömyysaste on kolminkertainen vuotiaiden työttömyysasteeseen verrattuna. Yksityiset investoinnit kasvoivat, joskin yksistään asuinrakennusinvestointien vetämänä. Vuonna 2011 yksityisten investointien arvioidaan kasvavan 8,3 prosenttia ja nousu on laaja-alaista. Kotitalouksien kulutus on suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvua ovat tukeneet työttömyyden kasvusta huolimatta lisääntynyt palkkasumma, vaimea kuluttajahintojen nousu sekä käytettävissä olevien tulojen kasvua ylläpitänyt työnverotuksen taso. Kulutuksen kasvun ennakoidaan jäävän vuonna 2011 noin kahteen prosenttiin reaaliansioiden kasvun hidastumisen johdosta. Vuonna 2010 kuluttajahinnat nousivat 1,2 prosenttia. Vuoden 2011 inflaation odotetaan kiihtyvän 3,3 prosenttiin johtuen lähinnä korkotason noususta sekä kansainvälisistä hintapaineista raakaainemarkkinoilla. Myös välillisten verojen korotukset nostavat kotimaisia hintoja. Nimellinen ansiotaso nousi vuonna 2010 noin 2,6 prosenttia. Suurin yksittäinen selittäjä ansiotason nousussa oli perimä edelliseltä vuodelta, johon vaikuttaa aikaisempien vuosien palkankorotussopimukset. Ansiotason ennustetaan kehittyvän varsin maltillisesti seuraavien kahden vuoden aikana. Koko talouden palkkasumman kasvu oli 2,2 prosenttia vuonna 2010 ja vuonna 2011 sen arvioidaan olevan noin neljä prosenttia. Vaikka talous kääntyi vuonna 2010 nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilan muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Julkisen talouden alijäämä pysyy vuonna 2010 Euroopan unionin kasvu- ja vakaussopimuksen määrittelemää kolmen prosentin alijäämärajaa pienempänä. Valtiontalouden alijäämä painui yli viiteen prosenttiin suhteessa BKT:hen. Vaikka talouden elpyminen vahvistaa julkista taloutta, arvioidaan julkisen talouden olevan ilman vahvistavia toimia alijäämäinen vielä vuonna Velanotto pysyy noin 8 mrd. euron suuruisena. Julkisen talouden näkymiä varjostaa ikäsidonnaisten menojen nopea kasvu seuraavan kahden vuosikymmenen aikana, kun väestön ikääntyminen on Suomessa Euroopan nopeinta. Kuluvalla vuosikymmenellä erityisen voimakkaasti kasvavat eläkemenot luvulla pitkäaikaishoidon menojen kasvun ennakoidaan olevan nopeata, kun suuret ikäluokat saavuttavat vanhuusiän. Julkisen talouden tasapaino on kriisin myötä heikentynyt jyrkästi johtuen verotulojen alenemisesta, suhdanneluonteisten menojen kasvusta ja valtiontalouden elvytystoimista. Julkinen talous on entistä haavoittuvampi vastaanottamaan väestön ikääntymisestä aiheutuvat menopaineet ja veropohjan kaventumisen. 12

13 Kuntatalous näyttäisi selviävän talouskriisistä huomattavasti pelättyä pienemmin vaurioin, mikä johtuu valtion kuntataloutta vahvistaneiden mittavien toimenpiteiden, odotettua suotuisamman työllisyyskehityksen, kustannustason nousun hidastumisen, kuntien omien menojen kasvua hillitsevin toimenpiteiden sekä kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotusten yhteisvaikutuksista. Vaikka synkimmät ennusteet eivät näyttäisikään toteutuvan, kuntatalouden pitäminen vakaana edellyttää jatkossa tiukkaa menokuria. Verotulojen kasvu jää lähivuosina noin 3,5 prosenttiin eli selvästi taantumaa edeltänyttä aikaa hitaammaksi. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuukin heti, mikäli toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Keskeistä on palkkamenojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen. Kansantalouden toipumiseen liittyy yhä myös kansainvälisestä taloudesta kumpuavia epävarmuuksia, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa nopeastikin työllisyyteen ja siten heikentää kuntien verotulokehitystä. Kuntien rahoitusasema parani huomattavasti vuonna Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 0,9 miljardia euroa (3,8 prosenttia). Verotulojen ja valtionosuuksien lisäyksen ansiosta kuntien yhteenlaskettu vuosikate nousi kuitenkin 2,1 miljardiin euroon. Suuren osan kasvusta selittää ennakoitua parempi verotulojen kasvu, mutta myös toimintakate heikkeni aikaisempia vuosia vähemmän. Kuntien vuosikate kattoi poistoista 127 prosenttia mutta vain 42 prosenttia investoinneista. Asukasta kohti vuosikate oli 400 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 337 euroa. Ainoastaan 8 kuntaa arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. Vuotta aiemmin oli 26 kunnan vuosikate negatiivinen. Kuntaliitokset vähensivät pienten ja heikkojen kuntien lukumäärää. Taantumasta huolimatta kunnallisveron kasvu nopeutui 4,0 prosenttiin ja henkilöstömenojen kehitys oli maltillista. Kuntien odotettua paremman verotulokehityksen taustalla ovat erityisesti kunnallis- ja kiinteistöverojen tuntuvat kiristykset sekä valtion merkittävä väliintulo kuntien yhteisövero-osuuden tilapäisen korottamisen kautta. Kuntien yhteenlaskettu tulos oli ennakkotietojen mukaan vuonna 2010 noin 1,49 miljardia euroa positiivinen. Toimintamenot lisääntyivät 3,5 prosenttia. Kunta-alan toimintamenojen kasvun taustalla ovat korkea palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja kuntien lisääntyneet velvoitteet. Kuntien lainakanta oli vuonna 2010 yhteensä 10,72 miljardia euroa, joka oli euroa asukasta kohti. Edellisenä vuonna kunnilla oli lainaa euroa asukasta kohti. Kuntien keskimääräinen verotettavilla tuloilla painotettu tuloveroprosentti oli 18,97 prosenttia vuonna Vuodelle 2011 tuloveroprosenttiaan nosti 49 kuntaa ja keskimääräinen tuloveroprosentti nousi 19,17 prosenttiin. Kuntatalouteen kohdistuu väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena monenlaisia muutospaineita. Ikäsidonnaisten julkisten menojen kasvu kasautuu kasvavassa määrin kuntien harteille vanhusväestön hoidon ja hoivan järjestämisvastuuna. Palvelutarpeen kasvun ohella myös sen rakenne muuttuu. Kuntataloutta uhkaa pysyvämpi alijäämäisyys ja velkakierteen jatkuminen, mikäli toimintoja ei kyetä tehostamaan ja menojen kasvua saada selvästi hidastumaan. Myös iso osa valtion kuntatalouden vahvistamiseksi tarkoitetuista toimista on päättymässä tämän vuoden jälkeen. Kuntien korotettu osuus yhteisöveron tuotosta, kuntien verovähennysten korotusten korvaaminen kunnille ja valtionosuuksien nelivuotistarkistus edellyttävät jatkopäätöksiä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan odotettavissa oleva palvelujen kysynnän lisäys tuo kuntaveroon kolmen prosentin nousupaineen vuoteen 2020 mennessä. Lähteet: Tilastokeskus Suomen Kuntaliitto Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus2/2010, Budjettikatsaus 2011, tammikuu; Taloudellinen katsaus, kevät

14 Keskeiset tunnusluvut Suomi Ennakkoarvio määrän muutos, prosenttia BKT 0,9-8,2 3,1 3,6 Yksityinen kulutus 1,7-2,1 2,6 2,0 Julkinen kulutus 2,4 1,0 0,4 1,2 Kuluttajahinnat 4.1 0,0 1,2 3,3 Ansiotaso 5,5 4,0 2,6 2,8 Työttömien osuus työvoimasta, % 6,4 8,2 8,4 7,6 Kuntatalous Vuosikate euroa/asukas Lainakanta euroa/asukas Keskimääräinen tuloveroprosentti 18,54 18,59 18,97 19,17 Lähteet: Valtiovarainministeriö, Suhdannekatsaus 2/2010, Taloudellinen katsaus, kevät 2011 Suomen Kuntaliitto Oman talousalueen kehitys Kainuun väestön määrä vuoden 2010 lopussa oli ( vuonna 2009). Väkiluku väheni edellisestä vuodesta 593 hengellä eli -0,7 %, mihin vaikutti kuntien välinen nettomuutto, joka oli negatiivinen 603 henkilöä. Nettomaahanmuutto oli positiivinen 200 henkeä ja syntyneiden määrä oli 190 pienempi kuin kuolleiden määrä. Kainuun väkiluku on vähentynyt vuoden 1995 lopusta vuoden 2010 loppuun henkeä eli 822 henkeä/vuosi. Huolestuttavaa väestökehityksessä on se, että ainoastaan Kajaanissa syntyvyys on kuolleisuutta suurempaa. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2020 Kainuussa on asukasta. Kajaanin asukasluku oli vuoden 2010 lopussa Asukasluku väheni 54 hengellä. Asukasluku väheni ensimmäistä kertaa sitten vuoden Syntyneiden enemmyys (+116) ja nettomaahanmuutto (+148) eivät pystyneet korvaamaan kuntien välistä nettomuuttoa (-336) Kajaanissa syntyi 455 lasta eli 59,2 % koko Kainuun syntyneiden määrästä (vuonna ,5 %). Edellisvuonna asukasluku kasvoi 79 hengellä. Kajaanin kokonaispinta-ala oli 2 264,04 km 2 ja maapinta-ala oli 1 835,16 km 2. Asukastiheys oli 20,8 asukasta/maakm 2. Vuosi 2010 oli Kainuussa varsin hyvä työllisyysvuosi. Yritysten mittavat lomautukset loppuivat, työvoiman kysyntä vilkastui ja työttömyys painui keskimäärin 560 henkilöä eli 10 prosenttia edellisvuotta alemmaksi. Kainuussa oli työttömiä työnhakijoita keskimäärin (vuonna ) ja työttömien osuus työvoimasta 13,7 prosenttia. Vaikka pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski edellisvuodesta, säilyy rakenteelliseen työttömyyteen sekä nuorisotyöttömyyteen liittyvät toimenpiteet keskeisenä haasteena myös lähivuosina. Työttömyysaste on pysynyt Kajaanin seudulla selvästi parempana kuin muualla Kainuussa. Koko maan työttömyysprosentti oli 8,4 % (vuonna ,2 %). Kajaanissa oli työttömiä työnhakijoita viime vuonna keskimäärin henkilöä eli 13,4 prosenttia työvoimasta (2 602 vuonna 2009, 14,6 %). 14

15 Kajaanin seutukunta nimettiin vuoden 2008 lopulla äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2010 loppuun saakka UPM:n Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen vuoksi. Tehtaan lopettamisen jälkihoito on edennyt hyvin, ja tehdasalueelle perustettu Renforsin Ranta yritysalue on saanut runsaasti uutta yritystoimintaa. Yritysalue on lähtenyt täyttymään uusista yrityksistä odotettua nopeammin. Renforsin Rannassa toimii jo yli 20 uutta yritystä, jotka työllistävät yli 300 henkilöä. Yhteensä yrityksiä on alueella yli 30, joissa työntekijöitä on yli 500. Mittaustekniikan alan tutkimustoimintaan on syntymässä uutta yritystoimintaa, kun mittaustekniikan keskus (MIKES) on perustamassa Kajaanin voima- ja virtauslaboratoriota. MIKES-Kajaani on aloittamassa toimintaansa Renforsin Rannan yritysalueella vuoden 2011 alussa. Uuden laboratorion tavoitteena on vahvistaa Kajaanin asemaa mittaustekniikan osaamiskeskittymänä. Yksi suurimmista alueelle sijoittuneista uusista toimijoista on SOK:n palvelukeskus. Uutta toimintaa odotetaan nyt myös mm. elektroniikka-alalle. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy on suunnitellut Renforsin Rantaan maailman ekotehokkaimpiin kuuluvan palvelinkeskuksen. CSC:n ja UPM:n yhdessä rakentama palvelinkeskus tarjoaa huippuluokan ympäristön supertietokoneelle, data-tallennukselle ja muille tietoteknisille järjestelmille. Myönteistä on myös se, että Transtech Oy ja VR tekivät kesän alussa sopimuksen 40 kaksikerroksisen InterCity-vaunun toimittamisesta kesän 2011 ja kesän 2012 välisenä aikana. Tilaus työllistää tehtaalla noin 400 työntekijää ja välillisesti jopa kaksi tuhatta henkilöä Suomessa. Lisäksi Transtech Oy sai loppuvuonna 40 raitiovaunun tilauksen HKL:ltä. Hankintaan sisältyy myös optio 90 lisävaunun hankinnasta. Vaunujen sarjatuotanto alkaa vuonna 2014 ja toimitukset vuonna Aluekehityksen kannalta menetys on keväällä tehty päätös Kajaanin opettajakoulutuskeskuksen lakkauttamisesta vuonna Myös ammattikorkeakouluverkostossa mahdollisesti myöhemmin tulossa olevat uudistukset ovat Kainuun näkökulmasta huolestuttavat. Korkeakouluverkoston muutokset tulisivat vaikuttamaan yritysten uusiutumiseen, sijoittumiseen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. Rakentaminen lisääntyi Kajaanissa etenkin valmistuneiden asuntojen osalta. Uudis- ja lisärakennuksia valmistui yhteensä 315, joiden yhteenlaskettu kerrosala oli m 2, mikä oli noin 36 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tästä teollisuus- ja varastorakennusten osuus oli m 2. Uusia asuntoja valmistui 62 kpl (46 kpl v. 2009). Asunnoista valmistui 61 % kaava-alueille ja 31 % haja-asutusalueille. Rakennuslupia myönnettiin 271, mikä oli 15 edellisvuotta enemmän. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat Kajaanissa viime vuoden aikana keskimäärin 5.4 prosenttia. Asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli euroa. Rivitaloasunnon keskimääräinen neliöhinta oli euroa ja kerrostaloasunnon euroa. Lähde:Tilastokeskus; Kainuun ELY-keskus: Alueelliset talousnäkymät syksyllä; Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu

16 1.2.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset tuloperusteiden muutokset Verotuloja kertyi vuonna 2010 yhteensä 123,0 miljoonaa euroa, mikä oli 8,7 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulojen kokonaiskasvu oli 7,6 prosenttia. Kunnallisverotulojen kasvu, 5,9 miljoonaa euroa eli 5,7 prosenttia, oli kuntien keskitasoa. Kunnallisverotulojen kasvun taustalla oli yhden prosenttiyksikön korotus tuloveroprosenttiin vuoden 2010 alusta. Yhteisöverotulot kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa (11,2 prosenttia) vuoteen Kiinteistöverot kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa (35,9 prosenttia). Kasvu johtui 0,2-0,3 prosenttiyksikön korotuksista kiinteistöveroprosentteihin. Valtionosuuksien toteuma vuonna 2010 oli 69,3 miljoonaa euroa, mikä oli 4,8 miljoonaa euroa (7,4 %) edellisvuotta enemmän. Valtionosuusjärjestelmää muutettiin vuoden 2010 alusta yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjasto, kuntien yleinen kulttuuritoimi, asukaslukuperusteinen taiteen perusopetus, entinen yleinen valtionosuus sekä verotulojen tasaus ns. yhden putken valtionosuuteen. Ns. yhden putken mallin mukainen rahoitus oli 64,1 miljoonaa euroa ja muu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionosuus 5,2 miljoonaa euroa. Valtionosuusuudistukseen liittyen kasvoivat kaupungin saamat kotikuntakorvaustulot edellisvuodesta 0,4 miljoonalla eurolla. Olennaiset toiminnassa tapahtuneet muutokset Keskeinen osa kaupungin taloutta ja tulevaisuutta on Kainuun maakuntamallin jatkovalmistelu vuoden 2013 jälkeiselle ajalle. Valmistelutyötä tehdään parhaillaan. Ratkaisut Kainuun mallin jatkosta tehdään kevään 2011 aikana. Kainuun suurimpana kuntana Kajaanilla on keskeinen osa uuden maakuntamallin rakentamisessa. Kajaanin kaupungin erityisenä tavoitteena on vaikuttaa rahoitusmalliin siten, että siinä huomioidaan nykyistä paremmin väestörakenteen erot ja valtionosuuksien kohdentaminen. Kaupunginvaltuusto antoi lausuntonsa Kainuun malli 2013:sta Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2010 tilinpäätös ei aiheuta muutostarpeita vuoden 2011 talousarvioon. Tilinpäätös muodostui selkeästi paremmaksi kuin mitä vuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen voitiin odottaa. Verotuloja kertyi selvästi enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Vuodelle 2010 tehdyt veroprosenttien korotukset kompensoivat talouden taantuman aiheuttamaa heikkoa verotulokehitystä. Ennakoitua paremman verotulokehityksen taustalla olivat myös selvästi ennakoitua vähemmän heikentynyt talous- ja työllisyyskehitys sekä marraskuussa tehdyt verotilitysten oikaisut. Ennakoitua suuremmat verotilitykset, kaupungin omat talouden tehostamistoimenpiteet sekä valtion kuntatalouden elvyttämiseksi vuonna 2009 tekemät päätökset nostivat viime vuoden tilinpäätöksen selvästi talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Iso osa kuntatalouden vahvistamiseksi tehdyistä toimista on päättymässä tämän vuoden jälkeen. Kuntien korotettu osuus yhteisöveron tuotosta, kuntien verovähennysten korotusten korvaaminen kunnille ja valtionosuuksien nelivuotistarkistus edellyttävät jatkopäätöksiä. Peruskaupungin toimintakate jäi 1,7 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä oli 3,4 miljoonaa euroa sekä rahoituserien kertymä 1,6 miljoonaa euroa talousarvioon merkittyä parempi. Vuosikate muodostuikin 5,6 miljoonaa euroa budjetoitua paremmaksi. Peruskaupungin tilikauden ylijäämäksi muodostui 5,7 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit ylittivät talousarvion 1,9 miljoonalla eurolla. Investointien rahoitustulot ja myyntitulot ylittivät talousarvion 2,6 miljoonalla eurolla. Investoinnit toteutuivat nettona 0,7 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. 16

17 Kaupungin liikelaitokset saavuttivat niille valtuuston asettamat tavoitteet. Liikelaitosten yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä oli 0,85 miljoonaa euroa. Kokonaistuotannon kasvu jonkin verran elpyy vuonna 2011 ja työllisyyden arvioidaan paranevan. Tästä huolimatta ennakoidaan, että verotulokehitys jää selvästi taantumaa edeltänyttä aikaa hitaammaksi. Samalla ikääntyneiden vaikutukset kaupungin hoiva- ja hoitopalvelumenoissa nousevat merkittävästi, mikä näkyy mm. maakunnan maksuosuuksien kasvussa. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuukin heti, mikäli toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Maksuvalmius säilyy vuoden 2011 alkupuoliskolla heikkona. Talouden tasapainottamisohjelman sekä tuloperusteiden muutosten vaikutukset näkyvät kaupungin taloudessa vasta pikku hiljaa. Nopeaa rahoitusaseman paranemista ei ole odotettavissa. Vuoden 2010 ylijäämäinen tilinpäätös yhdessä liikelaitosten kanssa merkitsee, että kattamattomia alijäämiä on taseessa 13,3 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuotta aikaisemmin 19,9 miljoonaa euroa. Suuren kattamattoman alijäämän vuoksi kaupunginhallitus on käynnistänyt talouden tasapainottamisohjelman toteutuksen vuosina Tavoitteena on saada katettua kaupungin alijäämät vuoteen 2016 mennessä. Talouden tasapainotilanne on edelleen kaukana, sillä lähivuosien tavoitteena on saada toimintakatteen kasvu korkeintaan vero- ja valtionosuusrahoituksen kasvun tasolle. Tulevaan kehitykseen tulevat olennaisesti vaikuttamaan lähivuosille suunnitellut suuret investoinnit, jotka tulevat osaltaan luomaan haasteen talouden tasapainolle. Investointien tulorahoitusta tulee pystyä nostamaan tulevaisuudessa Kaupungin henkilöstö Henkilöstöstrategian mukaisesti Kajaanin kaupunki pyrkii olemaan hyvä ja arvostettu työnantaja. Ajalla peruskunnan henkilöstöä oli 1159 henkilötyövuotta (luvut ovat HTV2 lukuja 1) ) ja liikelaitoksissa 470,5 henkilötyövuotta eli yhteensä 1629,5 henkilötyövuotta. Lisäystä peruskunnan osalta oli n. 3,5 henkilötyövuotta ja liikelaitoksien osalta 6,5 henkilötyövuotta. Lisäys johtuu Kätönlahden päiväkodin toiminnan aloittamisesta, joka teki lisäystä 2,74. Muutoksena tilastoissa näkyy myös sivistyspalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen keskushallintoon. (HTV2 on palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä jaettuna 365:lla suhteutettuna kyseessä olevaan ajanjaksoon, josta on vähennettynä palkattomat poissaolot viikkotyöajan mukaan.) 1) HTV2 on palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä jaettuna 365:lla suhteutettuna kyseessä olevaan ajanjaksoon, josta on vähennettynä palkattomat poissaolot viikkotyöajan mukaan. 17

18 HTV = HENKILÖTYÖVUODET - PALKATTOMAT KESKEYTYKSET Vakinaiset, määräaikaiset Vakinaiset Määräaikaiset Tukityöllistetyt ja tukityöllistetyt yhteensä Tulosalueittain Kaupunginhallitus, projektit 3,67 0,27 0,00 3,95 5,60 Keskushallinto 45,80 2,52 1,20 49,52 44,61 Maahanmuuttajapalvelut 19,00 2,21 0,00 21,21 22,58 Sivis tys palvelukeskus 0,01 0,00 0,00 0,01 7,46 Varhaiskasvatus 239,35 41,99 16,16 297,50 285,41 Perusopetus 284,92 72,32 2,15 359,40 364,77 Nuorisotyö 8,65 1,11 0,00 9,76 11,57 Kulttuuripalvelut 48,00 1,15 0,55 49,70 53,01 Kaukametsä 47,71 56,08 0,00 103,79 101,44 Liikuntapalvelut 2,92 0,00 0,00 2,92 2,00 Ympäristö ja maankäyttö 33,25 1,31 0,00 34,56 36,19 Kunnallistekniikka 75,86 4,28 0,65 80,79 80,68 Tilapalvelu 57,20 10,10 2,94 70,24 74,57 Kajaanin kaupunki yhteensä tulosalueittain 866,34 193,34 23, , ,89 Toimialoittain Kaupunginhallitus, projektit 3,67 0,27 0,00 3,95 5,60 Keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut 64,80 4,73 1,20 70,73 67,19 Sivistystoimi 631,56 172,65 18,86 823,07 825,62 Ympäristötekninen toimiala 166,31 15,69 3,59 185,59 191,44 Kajaanin kaupunki yhteensä toimialoittain 866,34 193,34 23, , ,85 Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 139,57 78,32 217,89 213,69 Kajaanin Vesi-liikelaitos 20,81 0,29 21,10 20,72 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 145,91 26,44 5,68 178,02 180,76 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 37,89 13,93 1,66 53,48 48,86 Liikelaitokset yhteensä 344,18 118,98 7,34 470,49 464,03 Kajaanin kaupunki 866,33 193,35 23, , ,85 Kainuun pelastuslaitos 59,39 9,03 0,28 68,7 65,53 Liikelaitokset 344,17 118,98 7,34 470,49 464,02 Tukityöllistäminen 0,00 0,01 6,95 6,96 0,08 Kajaanin kaupunki, liikelaitokset, Kainuun pelastuslaitos ja tukityöllistäminen yhteensä 1269,89 321,37 38, , ,48 Henkilöstömenot Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä Kajaanin kaupungin ja Kajaanin kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavien pääsopijajärjestöjen kesken säästöjen aikaansaamiseksi vuonna Neuvottelut päättyivät helmikuun lopussa Niiden yhteydessä työnantajaosapuoli totesi, että Kajaanin kaupungilla on lomauttamisperuste, joka johtui noin 20 miljoonan euron alijäämästä. Perusteena lomautukselle olisi ollut työn tarjoamisedellytysten väheneminen tilapäisesti taloudesta johtuvista syistä. 18

19 Yt-neuvottelun aikana todettiin yksimielisesti, että talouden tasapainottamisohjelmaan kirjatut säästötoimet ja rakenteelliset muutokset tulee toteuttaa. Toimialakohtainen/liikelaitoskohtainen henkilöstösuunnittelu käsiteltiin osana yt-prosessia. Toimialoilla laadittiin luontaisen poistuman hyödyntämisen maksimointisuunnitelma osana henkilöstösuunnitelmaa. Lasketut säästöt osoittivat, että toteutuessaan säästöjä kertyy 15,5 miljoonaa euroa vuoteen 2016 mennessä. Summaan sisältyy 9,05 miljoonan euron talouden tasapainottamisohjelman mukaiset säästöt sekä henkilöstösuunnitelman lisäsäästöt 6,42 miljoonaa euroa. Edellisiin selvityksiin ja yt-menettelyyn perustuen kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2010 Kajaanin kaupunki ei lomauta viranhaltijoita ja työntekijöitä lukuun ottamatta työn tekemisen kausivaihteluista johtuvista syistä. Tuolloin kaupunginhallitus päätti, että taloudellisen tilanteen kehitystä seurataan vuoden 2010 talousarvion toteutumisen sekä talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman vaikuttavuudella. Vuoden 2010 loppupuoliskolla käytettävissä olevan kaupungin talouteen vaikuttavan tiedon avulla tehdään ratkaisut mahdollisista lomautuksista vuotta 2011 koskien. Edellä mainittu lomautusten harkinta ei tullut kysymykseen kaupungin parantuneen taloudellisen tilanteen johdosta. Kajaani-sopimus Kun kaupunginhallitus päätti, että lomautuksia ei toteuteta vuonna 2010, voidaan sanoa, että henkinen ilmapiiri kaupungin työorganisaatiossa vapautui. Samalla vahvistui usko ja luottamus kaupungin päätöksentekoon.muodostui yhteinen näkemys talouden sopeuttamisohjelman henkilöstösuunnitelman toteuttamisesta poliittisen johdon, virkamiesjohdon ja henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehen välillä. Voitiin puhua yhteisestä tahtotilasta. Näin vallalle saatiin vahva sitoutuneisuus, konsensus ja usko onnistumiseen. Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut euroa Kaupunki ilman liikelaitoksia Palkat ja palkkiot , ,48 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,04 Muut henkilösivukulut , ,33 Henkilöstökorvaukset , ,20 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,65 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,72 Henkilöstökulut yhteensä , ,37 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,82 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , ,40 Henkilöstökorvaukset , ,90 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,04 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,04 19

20 Kajaanin Vesi -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,13 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,97 Muut henkilösivukulut , ,33 Henkilöstökorvaukset , ,05 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,38 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 3 086, ,63 Henkilöstökulut yhteensä , ,01 Kajaanin Mamselli -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,59 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , ,88 Henkilöstökorvaukset , ,81 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,38 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,38 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,09 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,80 Muut henkilösivukulut , ,12 Henkilöstökorvaukset , ,82 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,19 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,19 Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut yhteensä euroa Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,25 Muut henkilösivukulut , ,06 Henkilöstökorvaukset , ,78 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,64 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,35 Henkilöstökulut yhteensä , ,99 20

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 328 31.10.2016 Asianro 900/02.03.01/2016 106 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 328 Talousjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNNAT (15) JA VAALITOIMIKUNNAT (3) VUODEN 2015

VAALILAUTAKUNNAT (15) JA VAALITOIMIKUNNAT (3) VUODEN 2015 1 VAALILAUTAKUNNAT (15) JA VAALITOIMIKUNNAT (3) VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN kh 17.3.2015 1. Äänestysalue Keskusta osoite VAS pj Vesa Kaikkonen Brahenkatu 24 B 4, 87100 Kajaani KESK vpj Marjatta

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot