KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta- ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastustoimi Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallitus tulosalue Työllisyyden hoito tulosalue Keskushallinto tulosalue Maahanmuuttajapalvelut Sivistystoimiala Sivistyspalvelukeskus tulosalue Varhaiskasvatus tulosalue Perusopetus tulosalue Kaupunginkirjasto Kainuun maakuntakirjasto Kainuun Museo ja Kajaanin Taidemuseo Kaukametsä Liikuntapalvelut Ympäristötekninen toimiala Ympäristötekninen lautakunta tulosalue Ympäristö ja maankäyttö tulosalue

4 Kunnallistekniikka tulosalue Tilapalvelu tulosalue Kainuun pelastuslaitos toimiala Kainuun pelastuslaitos Kaupungin tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Peruskunnan tuloslaskelmaosan toteutuminen Peruskunnan investointien toteutuminen Peruskunnan rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset ja ohjeet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitosten erillistilinpäätökset Kajaanin Ammattikorkeakoulu Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen Tytäryhtiöiden toimintakertomus- ja tilinpäätöstiedot Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy Measurepolis Development Oy Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Kiinteistö Oy Lohtajan Palvelukeskus Vuolijoen Teollisuuskylä Oy TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS

5 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kaupungin toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kaupungin toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kaupungissa ja kaupunkikonsernissa (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kaupungin ja kaupunkikonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, josta ei ole tehtävä selkoa kaupungin tai kaupunkikonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kaupunginhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kun kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ). Liikelaitosten tilinpäätösten laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Kuntalain mukaan kaupungin liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat sekä talousarvion toteuttamisvertailu ja toimintakertomus. 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Suomen talous on ollut muun maailmantalouden lailla lamassa koko vuoden Elpymistä on odoteltu viimeiset puoli vuotta. Heikkoja myönteisiä signaaleja talouden virkistymisestä toki voidaan havaita, mutta mitään tasaisen varmaa talouskasvua ei ole vielä havaittavissa. Erityisesti suomalainen teollisuussektori on joutunut kovaan saneeraukseen globaalin taloustaantuman seurauksena. Metsäteollisuudessa on tapahtunut koko maamme historian rajuin tuotannon supistaminen. Työpaikat ja hyvä työllisyyskehitys ovat entistä tärkeämmässä roolissa maassamme tällä hetkellä. Perinteisten toimialojen työpaikat vähentyvät koko ajan, minkä takia on löydettävä uusia keinoja työllisyyden ja sitä kautta talouskasvun saamiseksi pysyvälle kasvu-uralle. Kainuun teollisuussektorilla kovin menetys oli UPM:n Kajaanin paperitehtaan alasajo. Positiiviselle puolelle on kirjattavissa kaivosteollisuuden suuryksikön (Talvivaaran) tuotannon käynnistyminen ja UPM:n tehdasalueelle uusia työpaikkoja generoivan Renforsin rannan yritysalueen toimintojen käynnistyminen. Kajaanin kaupungin omista investoinneista merkittävin työpaikkoja turvaava ja uusia lisäävä hanke oli Petäisenniskan ykkösvaiheen yritysalueen kehittämishanke. Kajaanin kaupungin talous on ollut kuluneena vuonna ykköshuolenaiheemme, kun olemme rakentaneet kaupungin tulevaisuutta. Kaupungin talousvaikeuksiin löytyy sekä ulkoisia että sisäisiä syitä. Ulkoiset syyt aiheutuvat maailman- ja valtiontalouden häiriöistä ja sisäiset syyt kaupungin talouden tasapainottomuudesta. Ulkoisia syitä ovat vielä voimistaneet paperitehtaan alasajo jälkiseurauksineen ja sisäisiä syitä kaupungin kirjanpidosta löytyneet virheet. Kaupungissa on onneksi aloitettu kokonaisvaltaisen talouden tasapainottamisohjelman rakentaminen jo vuoden 2008 loppupuolella. Tämän ohjelman avulla olemme saaneet hahmotettua talouden strategiset linjaukset vuosille Ilman tätä apuvälinettä ja määrätietoista työtä sen käytäntöön viemiseksi olisimme saattaneet ajautua hallitsemattomaan 5

6 taloudelliseen kaaokseen. Nousukauden oloihin soveltuvan talousstrategian muuttaminen nopeassa aikataulussa laskukauden ja hitaamman kasvun oloissa toimivaksi on ollut vuoden 2009 vaativin prosessi Kajaanin kaupungissa. Loppuvuodesta aloitettiin tasapainottamisohjelmaa täydentävän henkilöstösuunnitelman laadinta vuosille Henkilöstösuunnitelman avulla tehostetaan luontaisen poistuman hyödyntämistä henkilöstökulujen hallinnassa. Talouden hallinta on haaste myös jatkossa. Kaupungin yhteenlasketut alijäämät, kun lasketaan mukaan laskennallinen osuus maakuntayhtymän alijäämistä, ovat yhteensä noin 22 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottamisohjelman olemassaolo ei yksin riitä ongelmien ratkaisemiseen. Tasapainottamisohjelman tavoitteisiin on kaikkien sitouduttava sekä päätöksentekotasolla että kaupungin organisaatiossa. Meillä on edessä ainakin seitsemän vuoden taloustalkoot ja näissä talkoissa emme voi suvaita vapaamatkustajia. Tilinpäätöksen 2009 osoittama ylijäämäinen tulos (0,7 milj. euroa) antaa uskoa siihen, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Se, että pysymme oikeassa suunnassa edellyttää talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toteuttamista. Tavallisille kaupunkilaisille tasapainottamisohjelma näyttäytyy tiettyjen palveluiden keskittymisenä, jopa alasajona. Lähtökohta kuitenkin on, että minkään lakisääteisen palvelun tarjoamista ei vaaranneta tai lopeteta. On täysin ymmärrettävää, että monet palvelutarjonnan supistukset tai palveluverkon keskittäminen aiheuttavat myös ärtymystä ja vastarintaa kaupunkilaisten keskuudessa. Kaupungin talousarvio avattiin kesken vuoden ja tuolloin verotulokertymää alennettiin 114 milj. eurosta 109 miljoonaan. Samalla tulosennuste aleni -3,8 miljoonaan euroon. Vuoden alkukuukausien jyrkän tulojen pudotuksen vuoksi tämä on ollut perusteltu ratkaisu. Vuoden loppupuolen verokertymä oli onneksi odotettua huomattavasti parempi, joten lopullinen verokertymä nousi alkuperäisen talousarvion tasolle (114,3 milj. euroa). Osaltaan tähän vaikutti yhteisöverotulokertymän paraneminen. Tähän puolestaan vaikutti valtioneuvoston tekemä päätös yhteisöveron kuntien jako-osuuden nostosta. Talouden tehostamistoimenpiteet ovat purreet jo vuoden 2009 aikana. Kiirastorstain paperin talouden tehostamistoimenpiteillä on osiltaan vaikutusta viime vuoden kelvolliseen tulokseen. Kolmas tärkeä asia positiiviseen tulokseen yltämisessä oli poikkeuksellisen alhainen korkotaso, josta kaupunki sai merkittävää hyötyä. Kokonaisuutena voi sanoa, että vuosi 2009 on ollut kuntatalouden kehitysnäkymien ennustettavuuden osalta poikkeuksellisen vaikea, perustellusti voi sanoa sen olleen jopa omituinen. Kuluneen vuoden keskeisiä asioita oli myös Kainuun mallin tulevaisuuden suunnittelu. Kajaanilla suurimpana maksajana on tässä asiassa iso painoarvo. Tätä kirjoitettaessa on vielä monia asioita (erityisesti lopullinen rahoitusmalli ja pohja) sopimatta Kainuun kuntien kesken, mutta näyttää siltä, että nyt onnistutaan luomaan Kajaanin kannalta nykyistä toimivampi malli. Korkeakoulusektorin tulevaisuuden epävarmuus konkretisoitui joulukuussa, kun saimme tietää Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen koulutuksen alasajosta Kajaanissa. Kaupungillemme vielä suurempi menetys on Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan alaisen luokanopettajakoulutuksen (entisen OKL:n) lopettamispäätös Vaikka elämme talous- ja rakennemuutospaineiden alla, niin meidän on silti pystyttävä suuntaamaan kaikki liikenevät resurssimme kaupungin tulevaisuuden rakentamiseen. Meidän on pystyttävä tekemään strategisesti järkeviä päätöksiä ja hakemaan uusia ratkaisumalleja. Muutos on pysyvästi keskellämme ja vanhoja käytäntöjä on tarvittaessa kyettävä kyseenalaistamaan. Meillä on tähän haasteeseen kelvolliset eväät käytössämme, kun vain uskomme itseemme. Kaupungin talouden tervehdyttäminen on saatu käyntiin ja nyt käsissämme oleva tilinpäätös osoittaa, että tämä suunta on oikea. Oikeassa suunnassa pysyminen on haaste, joka meidän on otettava tosissamme. Jari Tolonen kaupunginjohtaja 6

7 1.2.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Jäsenet Enroth Paavo KOK Lämpsä Jouni VAS Haataja Minna VAS Majuri Jenni KOK Hakkarainen Eija PS Matero Vuokko SDP Halonen Auli KOK Mikkonen Ritva VAS Halonen Markku, KESK Myllylä Raili VAS Haukipuro Airi KESK Nissinen Matti KESK Mikko Saaren tilalle Heikkinen Jukka KESK Oikarinen Markku SDP Raimo Piiraisen tilalle Hurskainen Timo KESK Okkonen Arto KESK Huusko Vesa VAS Ovaska Jukka-Pekka VIHR Hynynen Evelyn KD Parviainen Heikki KESK Hyyryläinen Mauno KESK Patronen Kaija KESK Immonen Kauko VAS Peittola Minna KESK Immonen Marjatta KESK Rissanen Maija KESK Juntunen Hannu KOK Ronkainen Tauno VAS Kaikkonen Vesa, II varapj. VAS Rytkönen Timo VAS Karjalainen Aki, I varapj. KESK Räisänen Aki VAS Karppinen Veli-Matti Kaj. S Rönty Markku KOK Kemppainen Hannu S KESK Sankilampi Jaana PS Kemppainen Hannu T SDP Sistonen Toivo KOK Kettunen Pentti PS Suutari Eero, puheenjohtaja KOK Kiljunen Ella SDP Tolonen Markku KESK Koistinen Pekka KESK Tornberg Raimo KESK Krogerus Timo Kaj. S Törrö Leena SDP Kuutti Päivi KOK Vatula Anneli YKKS Kyllönen Toivo PS Väisänen Sanni VIHR Tilivelvolliset toimielinten jäsenet Kaupunginhallitus Jäsenet Arto Okkonen, puheenjohtaja Oikarinen Markku, I varapuheenjohtaja Sistonen Toivo, II varapuheenjohtaja Heikkinen Jukka Immonen Marjatta Rissanen Maija Huusko Vesa Malinen Päivi Kuutti Päivi Sankilampi Jaana Karppinen Veli-Matti Henkilökohtaiset varajäsenet Hyyryläinen Mauno Tolonen Tapio Juntunen Hannu Hurskainen Timo Peittola Minna Immonen Maarit Räisänen Aki Kyllönen Erja Heikkinen Seija Hakkarainen Eija Krogerus Timo Tarkastuslautakunta Jäsenet Enroth Paavo, puheenjohtaja Mikkonen Ritva, varapuheenjohtaja Tolonen Markku Törrö Leena Ahlqvist Pertti Varajäsenet Rantakurtakko Maarit Haataja Minna Pyhtilä Johanna Hekkala Heikki Elfving Seppo 7

8 Keskusvaalilautakunta Jäsenet Huotari Vesa Karjalainen Maija Petrovic Stevo Latvakangas Osmo Jaanus-Nykänen Elvi Varajäsenet Vatula Anneli Väisänen Antero Moilanen Riitta Kettunen Jonas Ohinmaa Onerva Sivistyslautakunta Jäsenet Tornberg Raimo, puheenjohtaja Lämpsä Jouni, varapuheenjohtaja Hyyryläinen Mauno Peittola Minna Hynynen Evelyn Kyllönen Sari Majuri Jenni Rönty Markku Hekkala Heikki Markku Oikarisen tilalle Vatula Anneli Ovaska Jukka-Pekka Malinen Päivi, kaup.hallituksen ed. Varajäsenet Hurskainen Timo Puskala Pasi Karjalainen Aki Pyhtilä Johanna Seppänen Irja Sarr Kerttuli Ojala Katriina Väinölä Aki Leinonen Paula Kyllönen Mika Luak Samuel Ympäristötekninen lautakunta Jäsenet Kyllönen Antero, puheenjohtaja Halonen Markku, varapuheenjohtaja Haukipuro Airi Patronen Kaija Parviainen Heikki Mikko Saaren tilalle Lindgren Seppo Väyrynen Tuula Leinonen Voitto Kiljunen Ella Kyllönen Toivo Leinonen Tarja Heikkinen Jukka, kaup.hallituksen ed. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Jäsenet Surma-aho Timo, puheenjohtaja Halonen Markku, varapuheenjohtaja Kyllönen Antero Tartia-Jalonen Aila Huusko Päivi Immonen Marjatta, kaup.hallituksen ed. Varajäsenet Rytkönen Timo Nissinen Matti Ronkainen Minna Mulari Eeva-Liisa Jokelainen Esa Järvelä Martti Jestola Satu Surma-aho Timo Järvelin Matti Tihinen Ari Huusko Päivi Varajäsenet Leinonen Voitto Parviainen Heikki Väyrynen Tuula Kemppainen Maarit Leinonen Tarja Heikki Parviaisen tilalle 8

9 Kajaanin ammattikorkeakoulun johtokunta Jäsenet Varajäsenet Piippo Esko, puheenjohtaja Halonen Auli, varapuheenjohtaja Karjalainen Aki Immonen Marjatta Pyhtilä Johanna Nissinen Matti Osmo Vammaskosken tilalle Salonen Eero Soikkeli Maija Käsmä Jouko Hakkarainen Eija Kunnas Karl Sistonen Toivo, kaup.hallituksen ed. Matero Vuokko Rantakurtakko Maarit Kauppinen Juha Peittola Minna Karjalainen Maija Komulainen Tuomas Kortelainen Janne Kyllönen Erja Korhonen Hannu Sankilampi Jaana Pääskylä Esko Antti Kelan tilalle Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitus Jäsenet Leinonen Merja Kemppainen Mauri Leppänen Timo Sirviö Arja Ruuskanen Eija Nevalainen Janne Kemppainen Eero Mäkinen Merja Kähkönen Jari Heikkinen Eija Varajäsenet Ahonen Esa Syrjä Minna Räihä Hanna Teirilä Ari Pekkala Sari Näyhä Ville Kemppainen Tuula Määttä Mika Yli-Houhala Rauni Itkonen Heli Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Myllylä Raili, puheenjohtaja Krogerus Timo, varapuheenjohtaja Ovaska Pekka Heikkinen Seija Suhonen Kari Kemppainen Mikko Isokoski Sisko Rissanen Maija, kaup.hallituksen ed. Varajäsenet Lappalainen Seija Karppinen Veli-Matti Kivilahti Ritva Heikkinen Mikko Vatula Esko Hernetkoski Markku Manner Leena Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Hurskainen Timo, puheenjohtaja Melakari Jaana, varapuheenjohtaja Räisänen Aki Huotari Tellervo Närhi Pirkko Karppinen Sirkka Aapakari Marjaana Kuutti Päivi, kaupunginhallituksen ed. Varajäsenet Moilanen Erkki Tolonen Maria Leinonen Kaija Latvakangas Osmo Turunen Anne Leikkainen Tarja Niemi Pekka 9

10 Kajaani Vesi -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Kettunen Pentti, puheenjohtaja Koskensalmi Leila, varapuheenjohtaja Immonen Maarit Juutinen Eero Leinonen Voitto Vimpari Jouni, henkilöstön edustaja Heikkinen Jukka, kaup.hallituksen ed. Varajäsenet Elfving Seppo Tartia-Jalonen Aila Hurskainen Timo Pelkonen Sisko Käsmä Jouko Kemppainen Ilkka Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta Jäsenet Alanko Hannu, puheenjohtaja Määttä Anneli, varapuheenjohtaja Melakari Jaana Valovaara Rainer Soininen Timo Tuominen Anssi Mäkinen Merja Huusko Vesa, kaup.hallituksen ed. Varajäsenet Järvinen Reijo Kauppinen Juha Käsmä Jouko Tolonen Iikka Karjalainen Tommi Kovalainen Pirjo Karjalainen Arto Tilivelvolliset viranhaltijat Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Kansliapäällikkö Atk-päällikkö Vastaanottokeskuksen johtaja Yhteyspäällikkö Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinto- ja talousjohtaja Kajaanin kaupunginteatterin johtaja Kajaanin Mamsellin johtaja Kajaanin Veden johtaja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtaja Vähämaa Erkki Tolonen Jari Aarnio Tuija Kovalainen Jorma Kurkinen Osmo Sivonen Pekka Tokkonen Paula Hämäläinen Risto Kemppainen Erkki Ojalehto Eira Pönkkö Pentti Karjalainen Arto Mäkinen Merja Jaakkola Miko Vuorinen Tuija Nurminen Juha Haverinen Markku saakka alkaen saakka lukien Sivistystoimiala Sivistysjohtaja Talouspäällikkö Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Perusopetuksen tulosalueen johtaja Kaukametsän johtaja Saari Mikko Kurkinen Osmo Kemppainen Sirpa Niemi Martti Lakaniemi Tapani Ympäristötekninen toimiala Tekninen johtaja, kaupungingeodeetti Tilapalvelupäällikkö Kaupungininsinööri Rakennustarkastaja Soininen Timo Haverinen Markku Nousiainen Matti Leskinen Hannu Kainuun pelastuslaitos toimiala Pelastusjohtaja Parviainen Anssi 10

11 1.2.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Vuoden 2008 loppusyksystä kärjistyneen likviditeettikadon seurauksena maailmankauppa oli romahtanut ennennäkemättömän jyrkästi. Suomen vienti ja teollisuustuotanto joutuivat syöksykierteeseen. Myös kotimainen kysyntä rakentaminen, muut investoinnit sekä yksityinen kulutus supistui paljon arvioitua nopeammin. Bruttokansantuote supistui Suomessa yli seitsemän prosenttia. BKT on painunut noin kolmen vuoden takaiselle tasolle. Tämä pudotus tuotannon tasossa on tuntuvasti suurempi kuin euroalueella tai yhdysvalloissa. Myös vuoden 2010 kasvunäkymät arvioidaan Suomessa EU-maiden keskimäärää heikoimmiksi; kasvuarvio on 0,7 prosenttia ja vuodelle 2011 noin 2,5 prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti väheni noin neljänneksen ja teollisuustuotanto noin viidenneksen edellisvuodesta. Viennin aleneminen oli tuntuvasti rajumpi kuin 90-luvun alussa, jolloin vienti supistui seitsemän prosenttia. Työllisten määrä väheni vuonna 2009 noin henkilöllä, ja työttömien määrä lisääntyi yli :lla. Työttömyysaste oli 9,8 prosenttia. Vaikka työvoiman tarjonta vähenee ennen kaikkea vanhempien ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen takia, nousee työttömyysaste vuonna 2010 keskimäärin 10,5 prosenttiin. Nuorten työttömyysaste on yli kolminkertainen vuotiaiden työttömyysasteeseen verrattuna. Kuluttajahintojen nousu hidastui nopeasti vuoden 2009 aikana. Syynä olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella etenkin asuntohintojen ja lainakorkojen lasku. Inflaation ennustetaan pysyvän maltillisena myös kahden seuraavan vuoden ajan. Palkansaajien ansiot nousivat vuonna 2009 noin neljä prosenttia ja seuraavana kahtena vuonna nousun arvioidaan olevan hieman vähemmän. Valtion rahoitusasema heikkeni vuonna 2009 ennätyksellisen voimakkaasti veropohjan supistuessa, työttömyyssidonnaisten menojen kasvaessa sekä erilaisten elvyttävien päätösten seurauksena. Vuonna 2010 alijäämä syvenee edelleen ja vasta vuonna 2011 suhdannekäänne näkyy valtion alijäämän pienenemisenä, mutta velanottotarve säilyy kuitenkin 11 mrd. eurossa. Suhdannenousun valtiontaloutta vahvistavia vaikutuksia pienentää mm. velanhoitomenojen tuntuva nousu. Yhteisöverojen ja pääomatuloista maksettavien verojen kasvua hidastavat verotuksessa vähennyskelpoiset tappiot. Vuonna 2010 julkisyhteisöjen rahoitusaseman arvioidaan rikkovan ensimmäisen kerran EU:n talous- ja rahaliiton aikana EU:n perustamissopimuksen mukaisen kolmen prosentin alijäämärajan. Valtaosa EU-maista on kuitenkin samassa tilanteessa ja useimmissa maissa julkisen talouden velkasuhde on tuntuvasti Suomea korkeampi. Kuntatalouden tilanne kiristyi vuonna Erityisesti suurten kaupunkien taloudellinen tilanne heikentyi. Pienempien kuntien talous pysyi vielä keskimäärin edellisen vuoden tasolla osin kuntaliitosten ansiosta. Lama iski voimakkaimmin suurten kaupunkien ja vientivetoisten kuntien talouteen. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus helpotti vähän tilannetta, mutta apu on tilapäinen. Taloustilanteen jyrkkä heikkeneminen näkyy kuntien tilinpäätöksissä. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 1,2 mrd. euroa (5,6 prosenttia). Verotulojen ja valtionosuuksien lisäyksen ansiosta kuntien vuosikatteet alenivat kuitenkin vain 0,5 mrd. euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi poistoista 90 prosenttia. Asukasta kohti vuosikate oli 275 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 362 euroa. Suuria vaikeuksia oli 25 kunnassa, joissa vuosikate on jäämässä negatiiviseksi. Vuotta aiemmin oli 57 kunnan vuosikate negatiivinen. Kuntaliitokset vähensivät pienten ja heikkojen kuntien lukumäärää. 11

12 Kuntatalouden rahoitustasapaino heikkeni. Taantumasta huolimatta kunnallisveron tuotto lisääntyi edelleen ja myös valtionosuudet kasvoivat. Heikkeneminen johtuikin pääosin yhteisöveron pudotuksesta ja siitä, että kunnat ovat velkarahan avulla pitäneet kiinni suunnitelluista investoinneista. Työttömyyden kasvu pitää kunnallisveropohjan heikkona vuonna 2010, mikä säteilee kuntakentän taloudelliseen tilaan laajemminkin. Kunnallisveroprosenttien ja kiinteistöveroprosenttien korotukset lisäävät kuntien verotuloja ja sitä kautta parantaa kuntatalouden tilaa. Kuntien yhteenlaskettu tulos jäi ennakkotietojen mukaan vuonna 2009 noin 60 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Toimintamenot lisääntyivät 5,6 prosenttia. Kunta-alan toimintamenojen kasvun taustalla ovat korkea palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja kuntien lisääntyneet velvoitteet. Kuntien lainakanta oli vuonna 2009 yhteensä 9,98 mrd. euroa, joka oli euroa asukasta kohti. Edellisenä vuonna kunnilla oli lainaa euroa asukasta kohti. Kuntien keskimääräinen verotettavilla tuloilla painotettu tuloveroprosentti vuodelle 2009 nousi 18,59 prosenttiin. Vuodelle 2010 tuloveroprosenttiaan nosti 181 kuntaa ja keskimääräinen tuloveroprosentti nousi 18,98 prosenttiin. Kuntatalouteen kohdistuu väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena monenlaisia muutospaineita. Ikäsidonnaisten julkisten menojen kasvu kasautuu kasvavassa määrin kuntien harteille vanhusväestön hoidon ja hoivan järjestämisvastuuna. Palvelutarpeen kasvun ohella myös sen rakenne muuttuu. Kuntataloutta uhkaa pysyvämpi alijäämäisyys ja velkakierteen jatkuminen, mikäli toimintoja ei kyetä tehostamaan ja menojen kasvua saada selvästi hidastumaan. Valtiovarainministeriön arvion mukaan odotettavissa oleva palvelujen kysynnän lisäys tuo kuntaveroon kolmen prosentin nousupaineen vuoteen 2020 mennessä. Lähteet: Tilastokeskus Suomen Kuntaliitto Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 3/2009, Budjettikatsaus 2010 Keskeiset tunnusluvut Suomi Ennakkoarvio määrän muutos, prosenttia BKT -7,6 1,01 Yksityinen kulutus -2,2 1,9 Julkinen kulutus 1,2 2,0 Kuluttajahinnat 0,0 4,1 Ansiotaso 4,0 5,5 Työttömyysaste 8,5 6,4 Kuntatalous Vuosikate euroa/asukas Lainakanta euroa/asukas Keskimääräinen tuloveroprosentti 18,59 18,55 Lähteet: Valtiovarainministeriö, Suhdannekatsaus 3/2009 Suomen Kuntaliitto 12

13 Oman talousalueen kehitys Kainuun väestön määrä vuoden 2009 lopussa oli (vuonna ). Väkiluku väheni edellisestä vuodesta 526 hengellä eli 0,6 %. Ennakkotiedon mukaan muuttotappio oli 335 henkeä ja kuolleiden määrä oli 199 suurempi kuin syntyneiden. Väestö kasvoi vuonna 2009 Kajaanissa 79 hengellä (vuonna ). Ennakkotiedon mukaan Kajaanissa syntyi 58,5 % koko Kainuun syntyneiden määrästä (vuonna ,0 %). Kajaanin kaupungin väkiluku oli Kokonaispinta-ala oli 2 264,11 km 2 ja maapinta-ala oli 1 836,35 km 2. Asukastiheys oli 21 asukasta/maakm 2. Määrällisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnassa, henkilöllä ja Kainuun maakunnassa, 526 henkilöllä. Suhteellisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnassa, 0,7 prosenttia ja Kainuun maakunnassa, 0,6 prosenttia. Kainuun väkiluku on vähentynyt vuoden 1995 lopusta vuoden 2009 loppuun henkeä eli 897 henkeä/vuosi. Huolestuttavaa väestökehityksessä on se, että ainoastaan Kajaanissa syntyvyys on kuolleisuutta suurempaa. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Kainuussa on vuonna henkeä. Alueen kehitystä mittaavalla tuotannon, työllisyyden ja väestökehityksen indikaattorilla (BTV ) mitattuna heikointa kehitys on ollut viime vuosina Etelä-Karjalan (-1,06), Kainuun (-0,83) ja Satakunnan (-0,64) maakunnissa. Seutukunnittain tarkasteltuna BTV-luku oli ko. ajanjaksolla Kehys-Kainuussa -1,24 ja Kajaanissa -0,64 sekä esimerkiksi Oulussa + 1,23. Työttömien työnhakijoiden määrä oli Kainuussa vuonna 2009 keskimäärin (vuonna ) ja Kajaanissa (2 241). Työttömyysprosentti oli Kajaanissa vuonna ,6 % (vuonna ,6 %), Kainuussa 14,8 % (vuonna ,0 %). Koko maan työttömyysprosentti oli vuonna ,3 % (vuonna ,6 %). Työttömyyden jyrkkä kasvu vuoden lopulla johtui Kainuun työmarkkinoille tavanomaisesta kausivaihtelusta, mutta myös siitä, että talouskriisin vaikutukset työttömyyteen alkavat näkyä yhä selvemmin Kainuussa. Talouskriisin vaikutukset näkyvät lomautusten kasvuna ja lisääntyvinä Lähteet: Tilastokeskus ja Työministeriö Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset tuloperusteiden muutokset Verotuloja kertyi vuonna 2009 yhteensä 114,3 miljoonaa euroa, mikä oli 1,7 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulojen kokonaiskasvu oli 1,5 prosenttia. Kunnallisverotulojen kasvu 3,0 miljoonaa euroa eli 3,0 prosenttia oli kuntien keskitasoa. Talouden taantuma näkyi erityisesti yhteisöverotulojen kehityksessä. Yhteisöverotulot vähenivät 1,5 miljoonaa euroa (-23,8 prosenttia) vuoteen 2008 nähden huolimatta siitä, että kuntien jakoosuutta korotettiin kymmenellä prosenttiyksiköllä. Kiinteistöverot kasvoivat 0,2 miljoonaa euroa (3,3 prosenttia). Vuodelle 2010 tuloveroprosenttia tarkistettiin yhdellä prosenttiyksiköllä ja myös kiinteistöverojen veroprosentteja tarkistettiin., Valtionosuuksien toteuma vuonna 2009 oli 51,3 miljoonaa euroa, mikä oli 6,1 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,3 miljoonalla eurolla (10,4 prosenttia). Yleinen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus puolestaan pienenevät yhteensä eurolla. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien vähenemiseen vaikutti perusopetuksen oppilasmäärän lasku. 13

14 Olennaiset toiminnassa tapahtuneet muutokset Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2009 tilinpäätös ei aiheuta muutostarpeita vuoden 2010 talousarvioon. Tilinpäätös muodostui selkeästi paremmaksi kuin mitä vuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen voitiin odottaa. Verotuloja kertyi selvästi enemmän kuin kesäkuussa tarkistetussa talousarviossa ennakoitiin, mutta muutos on pääosin huomioitu vuoden 2010 verotuloennusteessa. Toimintakate päättyi 1,0 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä 4,5 miljoonaa euroa sekä rahoituserien kertymä 0,4 miljoonaa euroa talousarvioon merkittyä parempi. Investoinnit toteutuivat 115 prosenttisesti. Kaupungin vuoden 2009 avaavaan taseeseen tehtiin oikaisukirjaus eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen osalta. Oikaisukirjaus kasvatti kaupungin alijäämiä 4,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi vuonna 2008 tehtyyn maakauppaan liittyen tehtiin 2,1 miljoonan euron oikaisukirjaus maa-alueiden arvoon. Nämä muutokset kasvattivat alijäämiä yhteensä 6,3 miljoonalla eurolla. Kattamattomia alijäämiä on taseessa 19,85 miljoonaa euroa. Suuren kattamattoman alijäämän vuoksi kaupunginhallitus on käynnistänyt talouden tasapainottamisohjelman toteutuksen vuosina Tavoitteena on saada katettua kaupungin alijäämät vuoteen 2016 mennessä. Vaikka kokonaistuotannon kasvu jonkin verran elpyy vuonna 2010, työttömyyden arvioidaan vuonna 2010 vielä kasvavan. Nämä yhdessä pitävät verotulokehityksen heikkona. Suhdannekehitys heijastuu erityisesti yhteisöverojen kehitykseen. Sen sijaan vaikutukset kaupungin tuloverotuloissa näkyvät viiveellä. UPM:n tehtaan lakkautuksen vaikutukset näkyvät verotulokehityksessä edellisvuotta selvemmin. Veroprosenttien korotukset kompensoivat talouden taantuman aiheuttamaa heikkoa verotulokehitystä. Lisäksi vuoden 2009 verotulokehitys oli jonkin verran parempi kuin mitä talousarviota laadittaessa ennakoitiin. Maksuvalmius säilyy vuoden 2010 alkupuoliskolla heikkona. Talouden tasapainottamisohjelman sekä tuloperusteiden muutosten vaikutukset alkavat näkyä kaupungin taloudessa vasta pikku hiljaa. Nopeaa rahoitusaseman paranemista ei ole odotettavissa Kaupungin henkilöstö Kajaanin kaupunki pyrkii olemaan hyvä ja arvostettu työnantaja. Kaupungin henkilöstöstrategia uudistettiin vuonna Uutena asiana henkilöstöstrategiassa on maininta työyhteisötaidoista, joilla tarkoitetaan vastuun ottamista työstä, sovittujen periaatteiden noudattamista, työskentelyä kehityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, hyvää käyttäytymistä työkavereita kohtaan ja lojaalisuutta esimiehille. Edustuksellisten yhteistoimintaorganisaatioiden yhdistämisestä neuvoteltiin syksyllä 2009 siten, että yhteistyötoimikunta toimii myös kaupungin työsuojelutoimikuntana vuoden 2010 alusta. Ajalla peruskunnan henkilöstöä oli 1 155,4 htv:ta ja liikelaitoksissa 464,0 htv:ta eli yhteensä 1619,4 htv:ta. Henkilöstön vähennystä on tapahtunut peruskunnan osalta 24,4 htv:ta ja liikelaitosten osalta lisäystä 4 htv:ta eli kokonaisvähennys on 20,4 htv:ta. Sairaankuljetus siirtyi vuonna 2009 Kainuun maakunta kuntayhtymän järjestettäväksi ja vähensi pelastuslaitoksen henkilöstöä 17,3 htv:lla. (htv2 =palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 suhteutettuna ko. ajanjaksoon ja vähennetty palkattomat poissaolot viikkotyöajan mukaan). 14

15 HENKILÖTYÖVUODET 2009 Kajaanin Vesi 1,3 % Kaupunginteatteri 3,0 % Mamselli 11,2 % Kaupunginhallitus, keskushallinto ja maahanmuuttopalvelut 4,5 % Ammattikorkeakoulu 13,2 % Kainuun pelastuslaitos 4,0 % Sivistystoimiala 51,0 % Ympäristötekninen toimiala 11,8 % Kaupungin henkilöstökulut Muutos, Muutos - % Palkat ja palkkiot , , ,52 + 0,33 Henkilöstösivukulut , , ,66 +1,57 Yhteensä , , ,18 + 0,64 Toimialakohtaiset henkilöstömäärät ja kustannustiedot annetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa ja erillisessä henkilöstöraportissa. Palkkamenojen muutoksessa näkyy henkilöstömäärän 24,4 htv:n vähennys, joka oli runsas euroa. Henkilötyövuoden arvo palkkojen osalta oli euroa vuonna 2008 ja euroa vuonna 2009, joten kasvua tapahtui 785 euroa eli 2,4 %. Muutos aiheutui sopimuskorotuksista. Vuoden 2008 henkilöstösivukuluihin vaikuttava kirjanpidon virhekorjaukset, joten vuodet 2008 ja 2009 eivät ole täysin vertailukelpoisia. Lisäksi työnantajan Kela maksun alentaminen kompensoi eläkekuluja. Henkilöstökuluja koskevat tehostetut säästötoimet ovat olleet käytössä keväästä 2009 alkaen. Työyhteisöjen toimivuustutkimus toteutettiin syksyllä Tulokset ovat parantuneet kaikilla tutkimuksen osa-alueilla vuosiin 2005 ja 2007 verrattuna. Tutkimuksen piiriin kuului kaupungin ja liikelaitosten (pl. ammattikorkeakoulu) henkilöstöä 1306 henkilöä. Vastauksia saatiin 876 kappaletta, joten vastausprosentti oli 67. Eläkepoistumaennusteen mukaan kaupungin henkilöstöä eläköityy merkittävästi seuraavina vuosina. Luontaisen poistuman maksimaaliseksi hyödyntämiseksi on käynnistetty toimiala- /liikelaitoskohtainen henkilöstösuunnittelu talouden tasapainottamiseksi. Suunnitelman mukaan henkilöstösäästöjä kertyy n.15,5 milj. euroa vuoteen 2016 mennessä. Eläkepoistumalla on taloudellisten vaikutusten lisäksi myös muita määrällisiä ja laadullisia vaikutuksia mm. rakenteiden ja toimintatapojen muutoksia, joihin on varauduttava. 15

16 Henkilöstökulut Kaupungin henkilöstökulut euroa euroa Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,04 * Muut henkilösivukulut , ,35 * Henkilöstökorvaukset , ,88 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,47 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja , ,01 aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,48 Liikelaitosten henkilöstökulut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,02 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,61 * Muut henkilösivukulut , ,22 * Henkilöstökorvaukset , ,38 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,47 Kajaanin Vesi -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,65 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,18 * Muut henkilösivukulut , ,96 * Henkilöstökorvaukset , ,71 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,08 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja , ,87 aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,95 Kajaanin Mamselli -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,60 * Muut henkilösivukulut , ,26 * Henkilöstökorvaukset , ,15 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,61 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,47 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,82 * Muut henkilösivukulut , ,16 * Henkilöstökorvaukset , ,95 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,50 16

17 Työnantajan investoinnit henkilöstön osaamiseen ja työkykyyn Kaupunki euroa euroa Työkykyä ylläpitävä toiminta * Henkilökuntakorttietuudet Koulutusapuraha Yhteensä Työterveys, korvausluokka I kaupunki Työterveys, korvausluokka II kaupunki Työterveyshuollon kustannukset * Sisältää v 2009 henkilökuntakorttietuudet. Henkilökuntakorttietuuksiin ja koulutusapurahoihin sisältyy myös liikelaitokset Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Riskienhallintaan kuuluu riskien tunnistaminen, niiden mittaaminen ja niiltä suojautuminen tai mahdollisesti niiden poistaminen. Kaupungin hallintosäännön 29 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kajaanin kaupunginhallitus on vuoden 2008 tilinpäätöksen yhteydessä antamassaan selonteossa sisäisen valvonnan järjestämisestä esittänyt parannuskohteeksi laadittavaksi riskienhallintaohjelman. Riskienhallintaohjelman laadinta on käynnistetty vuonna Ohjelma tulee kattamaan koko Kajaani konsernin, koska kaupungin konserniohjeen mukaisesti kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden riskienhallinta järjestetään noudattaen riskienhallintapolitiikkaa ja kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Toimijoiden tulee olla tietoisia niiden toimintaan liittyvistä riskeistä, raportoida niistä ja niiden hallinnan menettelyistä konsernijohdolle. Palvelukykyyn vaikuttavat riskit Palvelukykyyn vaikuttavista toiminnallisista riskeistä merkittävimpiä ovat mm. ennalta arvaamaton kustannusten nousu palkoissa, energian hinnoissa ja palvelujen ostoissa. Riskikartoituksessa kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt kirjasivat henkilöstön osaamisen vahvistamisen, eläköitymisen ja rekrytoinnin yhdeksi merkittäväksi riskikeskittymäksi, johon on varauduttava huolella. Kyseiset riskit tarjoavat mahdollisuuksia toiminnan muutoksiin, mutta ovat samalla epävarmuustekijöitä. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus voi olla ongelma tietyillä aloilla. Riskinhallintakeinoksi on valittu koko kaupunkia koskevan henkilöstösuunnitelman laadinta, joka on käynnistetty toimialoilla. Palkkojen nousu oli sopimusten mukaista ja vakinaisten henkilöiden palkkamenot pysyivät talousarvion raameissa, mutta määräaikaisia henkilöitä palkattiin huomattavasti enemmän kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu. Kuluneena vuonna henkilöstön saatavuus kaikilla toimialoilla ja liikelaitoksissa on ollut vielä hyvää, eikä ole ollut ongelmia vakinaisten tai sijaisten palkkaamisessa. 17

18 Lisäksi asioiden hoitaminen on entistä riippuvaisempaa tietojärjestelmistä ja niiden toimivuudesta, joten on panostettu siihen, että uusia järjestelmiä ja ohjelmia on voitu hyödyntää tehokkaasti. Talouteen vaikuttavat riskit Olennaisimmat talouteen vaikuttavat riskit ovat luotto-, korko- ja maksuvalmiusriskit. Tällä hetkellä korkotaso on alhaalla ja sen on arvioitu olevan vielä vuoden ajan matalalla tasolla. Tulevaisuuden korkotason ennustaminen on erittäin vaikeaa. Tilanteen tekee ongelmalliseksi se, että Kajaani velkaantuu edelleen ja tällöin korkomenoilla on merkittävä osuus rahoituskuluista. Korkoriskejä on mahdollista alentaa mm. korkosuojausten avulla. Kaupungin lainasalkusta on 15 miljoonaa euroa suojattu ja lisäksi lainoista osa on kiinteäkorkoista, jolloin niiden osalta korkokulut on ennakoitavissa. Pääosa lainoista on sidottu 6 tai 12 kuukauden euriboriin, jolloin euriborien noustessa myös korkokulut kasvavat. Kassan riittävyys on myös rahoitusriski. Tähän on varauduttu sopimalla rahoituslaitosten kanssa kuntatodistusohjelmista, joiden limiitit vaihtelevat 10:stä 15 miljoonaan euroon. Kuntatodistuslaina on lyhytaikaista maksuvalmiuslainaa, jonka saa nopeasti käyttöön. Rahalaitoksia on kilpailutettu lainanhankinnassa. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi kaupungilla oli 12,7 miljoonaa lyhytaikaista lainaa Kaupungin riskinsietokyky on heikko, koska kaupungilla on alijäämää, maksuvalmius on heikko ja kaupunki on velkaantunut. Riskinsietokykyyn vaikuttaa se, että varsinaiseen toimintaan kuuluvat tulot ja menot eivät ole tasapainossa. Negatiivinen riski kaupungin taholla on toteutunut, kun tuloja on kertynyt jatkuvasti vähemmän kuin menoja on ollut. Kaupungin heikko riskinsietokyky ei ole vielä vaikuttanut siihen, että rahoittajat olisivat pidättäytyneet lisärahoituksesta. Jos riskinsietokyky arvioidaan huonoksi, rahoittaja voi pidättäytyä lisärahoituksesta ja valtio voi harkita valvontatoimia. Vaikka tunnusluvut ovat heikot, kaupunki ei ole vielä kriisikuntien joukossa. Laaditussa riskikartoituksessa toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt nostivat kaupungin taloudellisen tilanteen henkilöstön ohella merkittäväksi riskitekijäksi. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen parantaa kaupungin riskinsietokykyä. Ohjelma on kirjattu yhdeksi riskinhallintakeinoksi, jonka toteuttamisesta on pidettävä tiukasti kiinni ja toteutumaa on seurattava ja arvioitava. Vahinkoriskeihin on varauduttu ottamalla tarvittavat vakuutukset, Vakuutukset on kilpailutettu Kaupungin ottama vakuutusturva kattaa kaikki keskeisimmät toiminnot. Kaupungilla ei ole merkittäviä sijoituksia, joten niiden varallisuusarvojen muutoksissa ei ole kaupungin kannalta merkittävää riskiä. Kaupunki on myöntänyt takauksia pääasiassa omille liikelaitoksille, tytäryhtiöilleen ja vesihuoltoosuuskunnille. Jäljempänä olevasta taulukosta näkyy takausten kokonaismäärä. Vuonna 2009 kaupunki on lisännyt takausten määrää ,50 eurolla eli 27,4 prosentilla. Lisäys on ollut merkittävä. Uudet takauspäätökset tulee tehdä vastaavilla kriteereillä kuin velanottamispäätös, koska takauksessa kaupunki ottaa potentiaalisen velan vastattavakseen. Kaupungin antamat takaukset ylittävät kaupungin oman pitkäaikaisen vieraan pääoman määrän. Takaukset omille liikelaitoksille, tytäryhtiöille ja ulkopuolisille tahoille Saajataho Alkuperäinen pääoma, Jäljellä oleva pääoma , Jäljellä oleva pääoma , Liikelaitokset , , ,75 Tytäryhtiöt , , ,55 Muut yhteisöt , , ,81 Kaikki yhteensä , , ,11 18

19 Varautuminen tulevaisuuden uhkakuviin Taloudellisen taantuman ja teollisuuden rakennemuutoksen vaikutukset näkyivät yhteisöverokertymässä. Tuloverokertymä kasvoi kuitenkin 3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna, joten kokonaisuudessaan päästiin 114,3 miljoonan euron verotuloihin. Työllisyystilanne on heikentynyt koko vuoden ajan ja sen vaikutukset alkavat näkymään verotulokertymissä vuonna 2010, vaikka kaupunki korottikin tuloveroprosenttiaan. Verotulojen pienentyminen vaarantaa kaupungin perustoimintojen toteuttamista, mutta myös heikentää mahdollisuuksia panostaa osaamisen kehittämiseen ja tukemiseen Ympäristötekijät Kirjanpitolain mukaan toimintakertomukseen on esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot ympäristöstä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on uusinut vuonna 2009 yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Ympäristötilinpäätös kattaa Kajaanin kaupungin toimialojen ohella Kajaanin Veden liikelaitosta koskevat ympäristötuotot ja kulut. Kaupungin monet toiminnot pitävät sisällään ympäristömenoja, mutta tähän yhteenvetoon on koottu niistä oleellisimmat asiat. Kaupunki ei ole tehnyt aikaisemmin ympäristötilinpäätöstä, joten vertailua edellisiin vuosiin ei voida tehdä. Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyä tai ennaltaehkäistä, vähentää tai korjata ympäristöhaittoja ja parantaa ympäristösuojelua. Ympäristömenojen vastineeksi kaupunki voi saada ympäristötuloja. Alla olevaan taulukkoon on koottu kaupungin ympäristömenot, -tulot ja -investoinnit vuodelta Ympäristötilinpäätös vuodelta 2009 Kohde Tuotot 1000 euroa Kulut 1000 euroa Investoinnit 1000 euroa Ulkoilman- ja ilmaston suojelu 14,8 461,3 0 Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 3 833, , ,0 Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy 0 83,1 0 Maaperän ja pohjaveden suojelu 0 155,4 0 Melun ja tärinän torjunta 0 73,8 0 Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät 12,8 134,6 0 Ympäristönsuojelun edistäminen Yhteensä 3 861, , ,0 Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut 0 16,0 0 Ympäristötoimintakulut yhteensä 3 861, ,2 0 Ympäristölaitteiden poistot ja arvonalennukset ,4 0 Ympäristökulut yhteensä 3 861, , ,0 Tunnuslukuja Ympäristötuotot / as, /as 101,05 Ympäristökulut/ poisto/asukas, /as 139,33 Ympäristöinvestoinnit /asukas, /as 41,90 Ulkoilman ja ilmastonsuojelun suurimmat menoerät ovat olleet kevyen ja joukkoliikenteen edistämistoimet, hiekoitushiekan poisto, katupölyn sidonta ja ilmapäästöjä koskevat mittaukset yhteensä euroa. 19

20 Kaupungin liikelaitos Kajaanin Vesi hoitaa kaupungissa pääosin vesien suojelun ja jätevesien käsittelyn. Pohjavedensuojelu on elinehto hyvänlaatuiselle pohjavedelle. Toiminnasta syntyivät huomattavat tulot 3,83 milj. euroa, menot 3, 37 milj. euroa ja investoinnit 1,6 milj. euroa. Vuosille on suunnitteilla valtion vesihuoltotyönä n. 5 milj. euron hanke siirtoviemärin rakentamiseksi Otanmäestä Kajaanin Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle. Kajaanin Vesi valmisteli yhteistyössä Kainuun ympäristökeskuksen kanssa Matinmäen - Mustikkamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivityksen ja teki pohjavesitutkimuksia Koutaniemen alueella varavedenottamon paikantamiseksi. Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisyyn käytettiin euroa. Suurin menoerä oli Majasaarenkankaan vanhan kaatopaikan kaasujen talteenotto ja maankaatopaikat. Majasaarenkankaan vanha kaatopaikka on peitelty ja sinne on rakennettu vuosina suotovesi - ja kaatopaikkakaasujärjestelmät, joiden kustannukset on jaettu kaupungin ja jätehuollon kuntayhtymän kesken. Velvoitetarkkailuista ja muista lupavelvoitteista syntyneet kustannukset jaetaan myös kaupungin ja kuntayhtymän kesken sopimuksen mukaisesti. Syntyvät kustannukset ovat käyttökustannuksia, joihin ei enää tehdä varauksia taseeseen. Maaperän ja pohjaveden suojeluun käytettiin euroa sisältäen pilaantuneiden maiden puhdistustyöt Petäisenniskassa. Melun ja tärinän torjunnan ehkäisemiseksi rakennettiin Heinisuolle meluvallit, jotka tulivat maksamaan euroa. Ympäristönsuojeluun liittyvien viranomaistehtävien hoitoon käytettiin euroa kuluneena vuonna. Ympäristösuojelun lupa-asiat, ilmoitukset ja tarkastukset ovat lisääntyneet vuosien kuluessa. Alla olevasta taulukosta käy selville vuosina käsitellyt asiat. Ympäristönsuojelun suoritetietoja Käsitellyt lupahakemukset ja ilmoitukset Lausunnot Tarkastukset Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu hoidetaan kaavoituksen ja virkistysalueiden hoidon suunnittelun yhteydessä laadittaessa luontoselvitys. Ne on teetetty ulkopuolisella asiantuntijalla ja karttojen ym. viimeistely on tehty virkatyönä. Vuonna 2009 on tehty Paltaniemen luontoselvitys vireille tulevaa yleiskaavoitusta varten. Kuluneena vuonna toteutetun Kyynäspuiston ja Pöllyvaaran hoitosuunnitelmien luontoselvitykset on tehty vuonna Kaikissa em. tapauksissa on kyse paitsi lajien suojelusta (liito-orava) myös maiseman, metsien ja elinympäristön suojelusta sekä kulttuurimaisemasta. Edellä mainittujen luontoselvitysten menot on kirjattu varsinaisen toiminnan menoiksi, joita ei ole eritelty ympäristötilinpäätökseen tässä vaiheessa. Lisäksi kaupungin henkilöstöä on osallistunut Kainuun maakunta kuntayhtymän asiantuntijaryhmiin, kuten maakuntakaavoituksen puolustusvoimien harjoitusalueen ratkaisun ympäristövaikutusten arviointiin ja VT 22:n kehittäminen, jossa luonto- ja maisemanäkökohdat ovat keskeisiä. Lisäksi on osallistuttu Ilmastonmuutos Kainuussa esityksen tekemiseen. Tietoja kaupungin tilinpäätöksessä esitettävistä ympäristömenoista ja -tuloista tarvitaan sekä oman toiminnan että viranomaistoiminnan osalta mm. talouden ja toiminnan suunnittelussa ja seurannassa, ympäristöasioiden taloudellisten vaikutusten selvittämisessä ja ympäristöriskien hallinnassa. Kirjanpidossa tulee tulojen ja menojen erittelyä parantaa, jotta ympäristötulot ja -menot sekä niistä laskettavat tunnusluvut saadaan jatkossa paremmin eriteltyä ja laskettua. 20

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot