KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta- ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastustoimi Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallitus tulosalue Työllisyyden hoito tulosalue Keskushallinto tulosalue Maahanmuuttajapalvelut Sivistystoimiala Sivistyspalvelukeskus tulosalue Varhaiskasvatus tulosalue Perusopetus tulosalue Kaupunginkirjasto Kainuun maakuntakirjasto Kainuun Museo ja Kajaanin Taidemuseo Kaukametsä Liikuntapalvelut Ympäristötekninen toimiala Ympäristötekninen lautakunta tulosalue Ympäristö ja maankäyttö tulosalue

4 Kunnallistekniikka tulosalue Tilapalvelu tulosalue Kainuun pelastuslaitos toimiala Kainuun pelastuslaitos Kaupungin tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Peruskunnan tuloslaskelmaosan toteutuminen Peruskunnan investointien toteutuminen Peruskunnan rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset ja ohjeet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitosten erillistilinpäätökset Kajaanin Ammattikorkeakoulu Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen Tytäryhtiöiden toimintakertomus- ja tilinpäätöstiedot Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy Measurepolis Development Oy Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Kiinteistö Oy Lohtajan Palvelukeskus Vuolijoen Teollisuuskylä Oy TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS

5 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kaupungin toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kaupungin toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kaupungissa ja kaupunkikonsernissa (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kaupungin ja kaupunkikonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, josta ei ole tehtävä selkoa kaupungin tai kaupunkikonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kaupunginhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kun kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ). Liikelaitosten tilinpäätösten laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Kuntalain mukaan kaupungin liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat sekä talousarvion toteuttamisvertailu ja toimintakertomus. 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Suomen talous on ollut muun maailmantalouden lailla lamassa koko vuoden Elpymistä on odoteltu viimeiset puoli vuotta. Heikkoja myönteisiä signaaleja talouden virkistymisestä toki voidaan havaita, mutta mitään tasaisen varmaa talouskasvua ei ole vielä havaittavissa. Erityisesti suomalainen teollisuussektori on joutunut kovaan saneeraukseen globaalin taloustaantuman seurauksena. Metsäteollisuudessa on tapahtunut koko maamme historian rajuin tuotannon supistaminen. Työpaikat ja hyvä työllisyyskehitys ovat entistä tärkeämmässä roolissa maassamme tällä hetkellä. Perinteisten toimialojen työpaikat vähentyvät koko ajan, minkä takia on löydettävä uusia keinoja työllisyyden ja sitä kautta talouskasvun saamiseksi pysyvälle kasvu-uralle. Kainuun teollisuussektorilla kovin menetys oli UPM:n Kajaanin paperitehtaan alasajo. Positiiviselle puolelle on kirjattavissa kaivosteollisuuden suuryksikön (Talvivaaran) tuotannon käynnistyminen ja UPM:n tehdasalueelle uusia työpaikkoja generoivan Renforsin rannan yritysalueen toimintojen käynnistyminen. Kajaanin kaupungin omista investoinneista merkittävin työpaikkoja turvaava ja uusia lisäävä hanke oli Petäisenniskan ykkösvaiheen yritysalueen kehittämishanke. Kajaanin kaupungin talous on ollut kuluneena vuonna ykköshuolenaiheemme, kun olemme rakentaneet kaupungin tulevaisuutta. Kaupungin talousvaikeuksiin löytyy sekä ulkoisia että sisäisiä syitä. Ulkoiset syyt aiheutuvat maailman- ja valtiontalouden häiriöistä ja sisäiset syyt kaupungin talouden tasapainottomuudesta. Ulkoisia syitä ovat vielä voimistaneet paperitehtaan alasajo jälkiseurauksineen ja sisäisiä syitä kaupungin kirjanpidosta löytyneet virheet. Kaupungissa on onneksi aloitettu kokonaisvaltaisen talouden tasapainottamisohjelman rakentaminen jo vuoden 2008 loppupuolella. Tämän ohjelman avulla olemme saaneet hahmotettua talouden strategiset linjaukset vuosille Ilman tätä apuvälinettä ja määrätietoista työtä sen käytäntöön viemiseksi olisimme saattaneet ajautua hallitsemattomaan 5

6 taloudelliseen kaaokseen. Nousukauden oloihin soveltuvan talousstrategian muuttaminen nopeassa aikataulussa laskukauden ja hitaamman kasvun oloissa toimivaksi on ollut vuoden 2009 vaativin prosessi Kajaanin kaupungissa. Loppuvuodesta aloitettiin tasapainottamisohjelmaa täydentävän henkilöstösuunnitelman laadinta vuosille Henkilöstösuunnitelman avulla tehostetaan luontaisen poistuman hyödyntämistä henkilöstökulujen hallinnassa. Talouden hallinta on haaste myös jatkossa. Kaupungin yhteenlasketut alijäämät, kun lasketaan mukaan laskennallinen osuus maakuntayhtymän alijäämistä, ovat yhteensä noin 22 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottamisohjelman olemassaolo ei yksin riitä ongelmien ratkaisemiseen. Tasapainottamisohjelman tavoitteisiin on kaikkien sitouduttava sekä päätöksentekotasolla että kaupungin organisaatiossa. Meillä on edessä ainakin seitsemän vuoden taloustalkoot ja näissä talkoissa emme voi suvaita vapaamatkustajia. Tilinpäätöksen 2009 osoittama ylijäämäinen tulos (0,7 milj. euroa) antaa uskoa siihen, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Se, että pysymme oikeassa suunnassa edellyttää talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toteuttamista. Tavallisille kaupunkilaisille tasapainottamisohjelma näyttäytyy tiettyjen palveluiden keskittymisenä, jopa alasajona. Lähtökohta kuitenkin on, että minkään lakisääteisen palvelun tarjoamista ei vaaranneta tai lopeteta. On täysin ymmärrettävää, että monet palvelutarjonnan supistukset tai palveluverkon keskittäminen aiheuttavat myös ärtymystä ja vastarintaa kaupunkilaisten keskuudessa. Kaupungin talousarvio avattiin kesken vuoden ja tuolloin verotulokertymää alennettiin 114 milj. eurosta 109 miljoonaan. Samalla tulosennuste aleni -3,8 miljoonaan euroon. Vuoden alkukuukausien jyrkän tulojen pudotuksen vuoksi tämä on ollut perusteltu ratkaisu. Vuoden loppupuolen verokertymä oli onneksi odotettua huomattavasti parempi, joten lopullinen verokertymä nousi alkuperäisen talousarvion tasolle (114,3 milj. euroa). Osaltaan tähän vaikutti yhteisöverotulokertymän paraneminen. Tähän puolestaan vaikutti valtioneuvoston tekemä päätös yhteisöveron kuntien jako-osuuden nostosta. Talouden tehostamistoimenpiteet ovat purreet jo vuoden 2009 aikana. Kiirastorstain paperin talouden tehostamistoimenpiteillä on osiltaan vaikutusta viime vuoden kelvolliseen tulokseen. Kolmas tärkeä asia positiiviseen tulokseen yltämisessä oli poikkeuksellisen alhainen korkotaso, josta kaupunki sai merkittävää hyötyä. Kokonaisuutena voi sanoa, että vuosi 2009 on ollut kuntatalouden kehitysnäkymien ennustettavuuden osalta poikkeuksellisen vaikea, perustellusti voi sanoa sen olleen jopa omituinen. Kuluneen vuoden keskeisiä asioita oli myös Kainuun mallin tulevaisuuden suunnittelu. Kajaanilla suurimpana maksajana on tässä asiassa iso painoarvo. Tätä kirjoitettaessa on vielä monia asioita (erityisesti lopullinen rahoitusmalli ja pohja) sopimatta Kainuun kuntien kesken, mutta näyttää siltä, että nyt onnistutaan luomaan Kajaanin kannalta nykyistä toimivampi malli. Korkeakoulusektorin tulevaisuuden epävarmuus konkretisoitui joulukuussa, kun saimme tietää Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen koulutuksen alasajosta Kajaanissa. Kaupungillemme vielä suurempi menetys on Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan alaisen luokanopettajakoulutuksen (entisen OKL:n) lopettamispäätös Vaikka elämme talous- ja rakennemuutospaineiden alla, niin meidän on silti pystyttävä suuntaamaan kaikki liikenevät resurssimme kaupungin tulevaisuuden rakentamiseen. Meidän on pystyttävä tekemään strategisesti järkeviä päätöksiä ja hakemaan uusia ratkaisumalleja. Muutos on pysyvästi keskellämme ja vanhoja käytäntöjä on tarvittaessa kyettävä kyseenalaistamaan. Meillä on tähän haasteeseen kelvolliset eväät käytössämme, kun vain uskomme itseemme. Kaupungin talouden tervehdyttäminen on saatu käyntiin ja nyt käsissämme oleva tilinpäätös osoittaa, että tämä suunta on oikea. Oikeassa suunnassa pysyminen on haaste, joka meidän on otettava tosissamme. Jari Tolonen kaupunginjohtaja 6

7 1.2.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Jäsenet Enroth Paavo KOK Lämpsä Jouni VAS Haataja Minna VAS Majuri Jenni KOK Hakkarainen Eija PS Matero Vuokko SDP Halonen Auli KOK Mikkonen Ritva VAS Halonen Markku, KESK Myllylä Raili VAS Haukipuro Airi KESK Nissinen Matti KESK Mikko Saaren tilalle Heikkinen Jukka KESK Oikarinen Markku SDP Raimo Piiraisen tilalle Hurskainen Timo KESK Okkonen Arto KESK Huusko Vesa VAS Ovaska Jukka-Pekka VIHR Hynynen Evelyn KD Parviainen Heikki KESK Hyyryläinen Mauno KESK Patronen Kaija KESK Immonen Kauko VAS Peittola Minna KESK Immonen Marjatta KESK Rissanen Maija KESK Juntunen Hannu KOK Ronkainen Tauno VAS Kaikkonen Vesa, II varapj. VAS Rytkönen Timo VAS Karjalainen Aki, I varapj. KESK Räisänen Aki VAS Karppinen Veli-Matti Kaj. S Rönty Markku KOK Kemppainen Hannu S KESK Sankilampi Jaana PS Kemppainen Hannu T SDP Sistonen Toivo KOK Kettunen Pentti PS Suutari Eero, puheenjohtaja KOK Kiljunen Ella SDP Tolonen Markku KESK Koistinen Pekka KESK Tornberg Raimo KESK Krogerus Timo Kaj. S Törrö Leena SDP Kuutti Päivi KOK Vatula Anneli YKKS Kyllönen Toivo PS Väisänen Sanni VIHR Tilivelvolliset toimielinten jäsenet Kaupunginhallitus Jäsenet Arto Okkonen, puheenjohtaja Oikarinen Markku, I varapuheenjohtaja Sistonen Toivo, II varapuheenjohtaja Heikkinen Jukka Immonen Marjatta Rissanen Maija Huusko Vesa Malinen Päivi Kuutti Päivi Sankilampi Jaana Karppinen Veli-Matti Henkilökohtaiset varajäsenet Hyyryläinen Mauno Tolonen Tapio Juntunen Hannu Hurskainen Timo Peittola Minna Immonen Maarit Räisänen Aki Kyllönen Erja Heikkinen Seija Hakkarainen Eija Krogerus Timo Tarkastuslautakunta Jäsenet Enroth Paavo, puheenjohtaja Mikkonen Ritva, varapuheenjohtaja Tolonen Markku Törrö Leena Ahlqvist Pertti Varajäsenet Rantakurtakko Maarit Haataja Minna Pyhtilä Johanna Hekkala Heikki Elfving Seppo 7

8 Keskusvaalilautakunta Jäsenet Huotari Vesa Karjalainen Maija Petrovic Stevo Latvakangas Osmo Jaanus-Nykänen Elvi Varajäsenet Vatula Anneli Väisänen Antero Moilanen Riitta Kettunen Jonas Ohinmaa Onerva Sivistyslautakunta Jäsenet Tornberg Raimo, puheenjohtaja Lämpsä Jouni, varapuheenjohtaja Hyyryläinen Mauno Peittola Minna Hynynen Evelyn Kyllönen Sari Majuri Jenni Rönty Markku Hekkala Heikki Markku Oikarisen tilalle Vatula Anneli Ovaska Jukka-Pekka Malinen Päivi, kaup.hallituksen ed. Varajäsenet Hurskainen Timo Puskala Pasi Karjalainen Aki Pyhtilä Johanna Seppänen Irja Sarr Kerttuli Ojala Katriina Väinölä Aki Leinonen Paula Kyllönen Mika Luak Samuel Ympäristötekninen lautakunta Jäsenet Kyllönen Antero, puheenjohtaja Halonen Markku, varapuheenjohtaja Haukipuro Airi Patronen Kaija Parviainen Heikki Mikko Saaren tilalle Lindgren Seppo Väyrynen Tuula Leinonen Voitto Kiljunen Ella Kyllönen Toivo Leinonen Tarja Heikkinen Jukka, kaup.hallituksen ed. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Jäsenet Surma-aho Timo, puheenjohtaja Halonen Markku, varapuheenjohtaja Kyllönen Antero Tartia-Jalonen Aila Huusko Päivi Immonen Marjatta, kaup.hallituksen ed. Varajäsenet Rytkönen Timo Nissinen Matti Ronkainen Minna Mulari Eeva-Liisa Jokelainen Esa Järvelä Martti Jestola Satu Surma-aho Timo Järvelin Matti Tihinen Ari Huusko Päivi Varajäsenet Leinonen Voitto Parviainen Heikki Väyrynen Tuula Kemppainen Maarit Leinonen Tarja Heikki Parviaisen tilalle 8

9 Kajaanin ammattikorkeakoulun johtokunta Jäsenet Varajäsenet Piippo Esko, puheenjohtaja Halonen Auli, varapuheenjohtaja Karjalainen Aki Immonen Marjatta Pyhtilä Johanna Nissinen Matti Osmo Vammaskosken tilalle Salonen Eero Soikkeli Maija Käsmä Jouko Hakkarainen Eija Kunnas Karl Sistonen Toivo, kaup.hallituksen ed. Matero Vuokko Rantakurtakko Maarit Kauppinen Juha Peittola Minna Karjalainen Maija Komulainen Tuomas Kortelainen Janne Kyllönen Erja Korhonen Hannu Sankilampi Jaana Pääskylä Esko Antti Kelan tilalle Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitus Jäsenet Leinonen Merja Kemppainen Mauri Leppänen Timo Sirviö Arja Ruuskanen Eija Nevalainen Janne Kemppainen Eero Mäkinen Merja Kähkönen Jari Heikkinen Eija Varajäsenet Ahonen Esa Syrjä Minna Räihä Hanna Teirilä Ari Pekkala Sari Näyhä Ville Kemppainen Tuula Määttä Mika Yli-Houhala Rauni Itkonen Heli Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Myllylä Raili, puheenjohtaja Krogerus Timo, varapuheenjohtaja Ovaska Pekka Heikkinen Seija Suhonen Kari Kemppainen Mikko Isokoski Sisko Rissanen Maija, kaup.hallituksen ed. Varajäsenet Lappalainen Seija Karppinen Veli-Matti Kivilahti Ritva Heikkinen Mikko Vatula Esko Hernetkoski Markku Manner Leena Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Hurskainen Timo, puheenjohtaja Melakari Jaana, varapuheenjohtaja Räisänen Aki Huotari Tellervo Närhi Pirkko Karppinen Sirkka Aapakari Marjaana Kuutti Päivi, kaupunginhallituksen ed. Varajäsenet Moilanen Erkki Tolonen Maria Leinonen Kaija Latvakangas Osmo Turunen Anne Leikkainen Tarja Niemi Pekka 9

10 Kajaani Vesi -liikelaitoksen johtokunta Jäsenet Kettunen Pentti, puheenjohtaja Koskensalmi Leila, varapuheenjohtaja Immonen Maarit Juutinen Eero Leinonen Voitto Vimpari Jouni, henkilöstön edustaja Heikkinen Jukka, kaup.hallituksen ed. Varajäsenet Elfving Seppo Tartia-Jalonen Aila Hurskainen Timo Pelkonen Sisko Käsmä Jouko Kemppainen Ilkka Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta Jäsenet Alanko Hannu, puheenjohtaja Määttä Anneli, varapuheenjohtaja Melakari Jaana Valovaara Rainer Soininen Timo Tuominen Anssi Mäkinen Merja Huusko Vesa, kaup.hallituksen ed. Varajäsenet Järvinen Reijo Kauppinen Juha Käsmä Jouko Tolonen Iikka Karjalainen Tommi Kovalainen Pirjo Karjalainen Arto Tilivelvolliset viranhaltijat Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Kansliapäällikkö Atk-päällikkö Vastaanottokeskuksen johtaja Yhteyspäällikkö Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinto- ja talousjohtaja Kajaanin kaupunginteatterin johtaja Kajaanin Mamsellin johtaja Kajaanin Veden johtaja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtaja Vähämaa Erkki Tolonen Jari Aarnio Tuija Kovalainen Jorma Kurkinen Osmo Sivonen Pekka Tokkonen Paula Hämäläinen Risto Kemppainen Erkki Ojalehto Eira Pönkkö Pentti Karjalainen Arto Mäkinen Merja Jaakkola Miko Vuorinen Tuija Nurminen Juha Haverinen Markku saakka alkaen saakka lukien Sivistystoimiala Sivistysjohtaja Talouspäällikkö Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Perusopetuksen tulosalueen johtaja Kaukametsän johtaja Saari Mikko Kurkinen Osmo Kemppainen Sirpa Niemi Martti Lakaniemi Tapani Ympäristötekninen toimiala Tekninen johtaja, kaupungingeodeetti Tilapalvelupäällikkö Kaupungininsinööri Rakennustarkastaja Soininen Timo Haverinen Markku Nousiainen Matti Leskinen Hannu Kainuun pelastuslaitos toimiala Pelastusjohtaja Parviainen Anssi 10

11 1.2.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Vuoden 2008 loppusyksystä kärjistyneen likviditeettikadon seurauksena maailmankauppa oli romahtanut ennennäkemättömän jyrkästi. Suomen vienti ja teollisuustuotanto joutuivat syöksykierteeseen. Myös kotimainen kysyntä rakentaminen, muut investoinnit sekä yksityinen kulutus supistui paljon arvioitua nopeammin. Bruttokansantuote supistui Suomessa yli seitsemän prosenttia. BKT on painunut noin kolmen vuoden takaiselle tasolle. Tämä pudotus tuotannon tasossa on tuntuvasti suurempi kuin euroalueella tai yhdysvalloissa. Myös vuoden 2010 kasvunäkymät arvioidaan Suomessa EU-maiden keskimäärää heikoimmiksi; kasvuarvio on 0,7 prosenttia ja vuodelle 2011 noin 2,5 prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti väheni noin neljänneksen ja teollisuustuotanto noin viidenneksen edellisvuodesta. Viennin aleneminen oli tuntuvasti rajumpi kuin 90-luvun alussa, jolloin vienti supistui seitsemän prosenttia. Työllisten määrä väheni vuonna 2009 noin henkilöllä, ja työttömien määrä lisääntyi yli :lla. Työttömyysaste oli 9,8 prosenttia. Vaikka työvoiman tarjonta vähenee ennen kaikkea vanhempien ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen takia, nousee työttömyysaste vuonna 2010 keskimäärin 10,5 prosenttiin. Nuorten työttömyysaste on yli kolminkertainen vuotiaiden työttömyysasteeseen verrattuna. Kuluttajahintojen nousu hidastui nopeasti vuoden 2009 aikana. Syynä olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella etenkin asuntohintojen ja lainakorkojen lasku. Inflaation ennustetaan pysyvän maltillisena myös kahden seuraavan vuoden ajan. Palkansaajien ansiot nousivat vuonna 2009 noin neljä prosenttia ja seuraavana kahtena vuonna nousun arvioidaan olevan hieman vähemmän. Valtion rahoitusasema heikkeni vuonna 2009 ennätyksellisen voimakkaasti veropohjan supistuessa, työttömyyssidonnaisten menojen kasvaessa sekä erilaisten elvyttävien päätösten seurauksena. Vuonna 2010 alijäämä syvenee edelleen ja vasta vuonna 2011 suhdannekäänne näkyy valtion alijäämän pienenemisenä, mutta velanottotarve säilyy kuitenkin 11 mrd. eurossa. Suhdannenousun valtiontaloutta vahvistavia vaikutuksia pienentää mm. velanhoitomenojen tuntuva nousu. Yhteisöverojen ja pääomatuloista maksettavien verojen kasvua hidastavat verotuksessa vähennyskelpoiset tappiot. Vuonna 2010 julkisyhteisöjen rahoitusaseman arvioidaan rikkovan ensimmäisen kerran EU:n talous- ja rahaliiton aikana EU:n perustamissopimuksen mukaisen kolmen prosentin alijäämärajan. Valtaosa EU-maista on kuitenkin samassa tilanteessa ja useimmissa maissa julkisen talouden velkasuhde on tuntuvasti Suomea korkeampi. Kuntatalouden tilanne kiristyi vuonna Erityisesti suurten kaupunkien taloudellinen tilanne heikentyi. Pienempien kuntien talous pysyi vielä keskimäärin edellisen vuoden tasolla osin kuntaliitosten ansiosta. Lama iski voimakkaimmin suurten kaupunkien ja vientivetoisten kuntien talouteen. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus helpotti vähän tilannetta, mutta apu on tilapäinen. Taloustilanteen jyrkkä heikkeneminen näkyy kuntien tilinpäätöksissä. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 1,2 mrd. euroa (5,6 prosenttia). Verotulojen ja valtionosuuksien lisäyksen ansiosta kuntien vuosikatteet alenivat kuitenkin vain 0,5 mrd. euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi poistoista 90 prosenttia. Asukasta kohti vuosikate oli 275 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 362 euroa. Suuria vaikeuksia oli 25 kunnassa, joissa vuosikate on jäämässä negatiiviseksi. Vuotta aiemmin oli 57 kunnan vuosikate negatiivinen. Kuntaliitokset vähensivät pienten ja heikkojen kuntien lukumäärää. 11

12 Kuntatalouden rahoitustasapaino heikkeni. Taantumasta huolimatta kunnallisveron tuotto lisääntyi edelleen ja myös valtionosuudet kasvoivat. Heikkeneminen johtuikin pääosin yhteisöveron pudotuksesta ja siitä, että kunnat ovat velkarahan avulla pitäneet kiinni suunnitelluista investoinneista. Työttömyyden kasvu pitää kunnallisveropohjan heikkona vuonna 2010, mikä säteilee kuntakentän taloudelliseen tilaan laajemminkin. Kunnallisveroprosenttien ja kiinteistöveroprosenttien korotukset lisäävät kuntien verotuloja ja sitä kautta parantaa kuntatalouden tilaa. Kuntien yhteenlaskettu tulos jäi ennakkotietojen mukaan vuonna 2009 noin 60 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Toimintamenot lisääntyivät 5,6 prosenttia. Kunta-alan toimintamenojen kasvun taustalla ovat korkea palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja kuntien lisääntyneet velvoitteet. Kuntien lainakanta oli vuonna 2009 yhteensä 9,98 mrd. euroa, joka oli euroa asukasta kohti. Edellisenä vuonna kunnilla oli lainaa euroa asukasta kohti. Kuntien keskimääräinen verotettavilla tuloilla painotettu tuloveroprosentti vuodelle 2009 nousi 18,59 prosenttiin. Vuodelle 2010 tuloveroprosenttiaan nosti 181 kuntaa ja keskimääräinen tuloveroprosentti nousi 18,98 prosenttiin. Kuntatalouteen kohdistuu väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena monenlaisia muutospaineita. Ikäsidonnaisten julkisten menojen kasvu kasautuu kasvavassa määrin kuntien harteille vanhusväestön hoidon ja hoivan järjestämisvastuuna. Palvelutarpeen kasvun ohella myös sen rakenne muuttuu. Kuntataloutta uhkaa pysyvämpi alijäämäisyys ja velkakierteen jatkuminen, mikäli toimintoja ei kyetä tehostamaan ja menojen kasvua saada selvästi hidastumaan. Valtiovarainministeriön arvion mukaan odotettavissa oleva palvelujen kysynnän lisäys tuo kuntaveroon kolmen prosentin nousupaineen vuoteen 2020 mennessä. Lähteet: Tilastokeskus Suomen Kuntaliitto Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 3/2009, Budjettikatsaus 2010 Keskeiset tunnusluvut Suomi Ennakkoarvio määrän muutos, prosenttia BKT -7,6 1,01 Yksityinen kulutus -2,2 1,9 Julkinen kulutus 1,2 2,0 Kuluttajahinnat 0,0 4,1 Ansiotaso 4,0 5,5 Työttömyysaste 8,5 6,4 Kuntatalous Vuosikate euroa/asukas Lainakanta euroa/asukas Keskimääräinen tuloveroprosentti 18,59 18,55 Lähteet: Valtiovarainministeriö, Suhdannekatsaus 3/2009 Suomen Kuntaliitto 12

13 Oman talousalueen kehitys Kainuun väestön määrä vuoden 2009 lopussa oli (vuonna ). Väkiluku väheni edellisestä vuodesta 526 hengellä eli 0,6 %. Ennakkotiedon mukaan muuttotappio oli 335 henkeä ja kuolleiden määrä oli 199 suurempi kuin syntyneiden. Väestö kasvoi vuonna 2009 Kajaanissa 79 hengellä (vuonna ). Ennakkotiedon mukaan Kajaanissa syntyi 58,5 % koko Kainuun syntyneiden määrästä (vuonna ,0 %). Kajaanin kaupungin väkiluku oli Kokonaispinta-ala oli 2 264,11 km 2 ja maapinta-ala oli 1 836,35 km 2. Asukastiheys oli 21 asukasta/maakm 2. Määrällisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnassa, henkilöllä ja Kainuun maakunnassa, 526 henkilöllä. Suhteellisesti eniten väkiluku pieneni Etelä-Savon maakunnassa, 0,7 prosenttia ja Kainuun maakunnassa, 0,6 prosenttia. Kainuun väkiluku on vähentynyt vuoden 1995 lopusta vuoden 2009 loppuun henkeä eli 897 henkeä/vuosi. Huolestuttavaa väestökehityksessä on se, että ainoastaan Kajaanissa syntyvyys on kuolleisuutta suurempaa. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Kainuussa on vuonna henkeä. Alueen kehitystä mittaavalla tuotannon, työllisyyden ja väestökehityksen indikaattorilla (BTV ) mitattuna heikointa kehitys on ollut viime vuosina Etelä-Karjalan (-1,06), Kainuun (-0,83) ja Satakunnan (-0,64) maakunnissa. Seutukunnittain tarkasteltuna BTV-luku oli ko. ajanjaksolla Kehys-Kainuussa -1,24 ja Kajaanissa -0,64 sekä esimerkiksi Oulussa + 1,23. Työttömien työnhakijoiden määrä oli Kainuussa vuonna 2009 keskimäärin (vuonna ) ja Kajaanissa (2 241). Työttömyysprosentti oli Kajaanissa vuonna ,6 % (vuonna ,6 %), Kainuussa 14,8 % (vuonna ,0 %). Koko maan työttömyysprosentti oli vuonna ,3 % (vuonna ,6 %). Työttömyyden jyrkkä kasvu vuoden lopulla johtui Kainuun työmarkkinoille tavanomaisesta kausivaihtelusta, mutta myös siitä, että talouskriisin vaikutukset työttömyyteen alkavat näkyä yhä selvemmin Kainuussa. Talouskriisin vaikutukset näkyvät lomautusten kasvuna ja lisääntyvinä Lähteet: Tilastokeskus ja Työministeriö Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset tuloperusteiden muutokset Verotuloja kertyi vuonna 2009 yhteensä 114,3 miljoonaa euroa, mikä oli 1,7 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulojen kokonaiskasvu oli 1,5 prosenttia. Kunnallisverotulojen kasvu 3,0 miljoonaa euroa eli 3,0 prosenttia oli kuntien keskitasoa. Talouden taantuma näkyi erityisesti yhteisöverotulojen kehityksessä. Yhteisöverotulot vähenivät 1,5 miljoonaa euroa (-23,8 prosenttia) vuoteen 2008 nähden huolimatta siitä, että kuntien jakoosuutta korotettiin kymmenellä prosenttiyksiköllä. Kiinteistöverot kasvoivat 0,2 miljoonaa euroa (3,3 prosenttia). Vuodelle 2010 tuloveroprosenttia tarkistettiin yhdellä prosenttiyksiköllä ja myös kiinteistöverojen veroprosentteja tarkistettiin., Valtionosuuksien toteuma vuonna 2009 oli 51,3 miljoonaa euroa, mikä oli 6,1 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,3 miljoonalla eurolla (10,4 prosenttia). Yleinen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus puolestaan pienenevät yhteensä eurolla. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien vähenemiseen vaikutti perusopetuksen oppilasmäärän lasku. 13

14 Olennaiset toiminnassa tapahtuneet muutokset Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2009 tilinpäätös ei aiheuta muutostarpeita vuoden 2010 talousarvioon. Tilinpäätös muodostui selkeästi paremmaksi kuin mitä vuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen voitiin odottaa. Verotuloja kertyi selvästi enemmän kuin kesäkuussa tarkistetussa talousarviossa ennakoitiin, mutta muutos on pääosin huomioitu vuoden 2010 verotuloennusteessa. Toimintakate päättyi 1,0 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä 4,5 miljoonaa euroa sekä rahoituserien kertymä 0,4 miljoonaa euroa talousarvioon merkittyä parempi. Investoinnit toteutuivat 115 prosenttisesti. Kaupungin vuoden 2009 avaavaan taseeseen tehtiin oikaisukirjaus eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen osalta. Oikaisukirjaus kasvatti kaupungin alijäämiä 4,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi vuonna 2008 tehtyyn maakauppaan liittyen tehtiin 2,1 miljoonan euron oikaisukirjaus maa-alueiden arvoon. Nämä muutokset kasvattivat alijäämiä yhteensä 6,3 miljoonalla eurolla. Kattamattomia alijäämiä on taseessa 19,85 miljoonaa euroa. Suuren kattamattoman alijäämän vuoksi kaupunginhallitus on käynnistänyt talouden tasapainottamisohjelman toteutuksen vuosina Tavoitteena on saada katettua kaupungin alijäämät vuoteen 2016 mennessä. Vaikka kokonaistuotannon kasvu jonkin verran elpyy vuonna 2010, työttömyyden arvioidaan vuonna 2010 vielä kasvavan. Nämä yhdessä pitävät verotulokehityksen heikkona. Suhdannekehitys heijastuu erityisesti yhteisöverojen kehitykseen. Sen sijaan vaikutukset kaupungin tuloverotuloissa näkyvät viiveellä. UPM:n tehtaan lakkautuksen vaikutukset näkyvät verotulokehityksessä edellisvuotta selvemmin. Veroprosenttien korotukset kompensoivat talouden taantuman aiheuttamaa heikkoa verotulokehitystä. Lisäksi vuoden 2009 verotulokehitys oli jonkin verran parempi kuin mitä talousarviota laadittaessa ennakoitiin. Maksuvalmius säilyy vuoden 2010 alkupuoliskolla heikkona. Talouden tasapainottamisohjelman sekä tuloperusteiden muutosten vaikutukset alkavat näkyä kaupungin taloudessa vasta pikku hiljaa. Nopeaa rahoitusaseman paranemista ei ole odotettavissa Kaupungin henkilöstö Kajaanin kaupunki pyrkii olemaan hyvä ja arvostettu työnantaja. Kaupungin henkilöstöstrategia uudistettiin vuonna Uutena asiana henkilöstöstrategiassa on maininta työyhteisötaidoista, joilla tarkoitetaan vastuun ottamista työstä, sovittujen periaatteiden noudattamista, työskentelyä kehityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, hyvää käyttäytymistä työkavereita kohtaan ja lojaalisuutta esimiehille. Edustuksellisten yhteistoimintaorganisaatioiden yhdistämisestä neuvoteltiin syksyllä 2009 siten, että yhteistyötoimikunta toimii myös kaupungin työsuojelutoimikuntana vuoden 2010 alusta. Ajalla peruskunnan henkilöstöä oli 1 155,4 htv:ta ja liikelaitoksissa 464,0 htv:ta eli yhteensä 1619,4 htv:ta. Henkilöstön vähennystä on tapahtunut peruskunnan osalta 24,4 htv:ta ja liikelaitosten osalta lisäystä 4 htv:ta eli kokonaisvähennys on 20,4 htv:ta. Sairaankuljetus siirtyi vuonna 2009 Kainuun maakunta kuntayhtymän järjestettäväksi ja vähensi pelastuslaitoksen henkilöstöä 17,3 htv:lla. (htv2 =palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 suhteutettuna ko. ajanjaksoon ja vähennetty palkattomat poissaolot viikkotyöajan mukaan). 14

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 6 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 6 1.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9

Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9 Tilinpäätös 2013 Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki.

Tilinpäätös 2014. Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Tilinpäätös 2014 I TOIMINTAKERTOMUS... 4 1 KARKKILAN KAUPUNGIN HALLINTO...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 TASEKIRJA

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 TASEKIRJA ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 TASEKIRJA Kaupunginhallitus 29.3.2010 Kaupunginvaltuusto 14.6.2010 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 Kaupungin

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 C:16 4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Suopursu (Kalevi Yliniemi) ISBN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2014

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2014 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 8.6.2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS...

1. TOIMINTAKERTOMUS... TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 7 1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 8 1.3.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot