Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta. Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta. Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009"

Transkriptio

1 . Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009

2 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut. Palveluiden tuottamisessa korostuu asiakaslähtöisyys, laatu, turvallisuus, yhteistyö ja kiiminkiläinen arvoperusta. TOIMINTA-AJATUS Sivistyspalvelutuotantoalue järjestää ja kehittää laadukasta oppimista ja koulutusta sekä edistää kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ylläpitäviä ja lisääviä toimintamahdollisuuksia.

3 Sivistyspalvelutuotantoalueen yhteiset, kriittiset menestystekijät: Vaikuttavuus ja palvelukyky 1. Asiakaslähtöisyys ja yhteistyö 2. Laadukkaat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut 3. Palvelut tukevat virikkeellistä ja tasapainoista elämää 4. Elinikäisen oppimisen tukeminen Prosessit ja rakenteet 5. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin 6. Toimiva ohjaus- ja johtamisjärjestelmä 7. Kilpailukykyinen ja laadukas palvelutuotanto 8. Ennaltaehkäisevät toimintamallit käytössä

4 9. Saavutettava, kustannustehokas palveluverkko ja palvelujen tuottamismallit kunnossa 10.Yhteistyö ja tiimirakenteet 11. Markkinointi ja viestintä VISIO 2015 Talous ja resurssit TOIMIN- TA-AJA- TUS 12. Optimaalinen resursointi 13.Tilat tehokkaassa, tarkoituksenmukaisessa, käytössä 14. Palvelut taloudellisesti tuotettuina 15. Hanke- ja tapahtumaosaaminen 16. Perustehtävän osuus kokonaiskustannuksista saadaan kasvuun

5 Henkilöstö 17. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö 18. Muutosjohtaminen ja esimiestyö 19. Avoin ja houkutteleva rekrytointijärjestelmä 20. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 21. Uudistusmyönteisyys 22. Optimaalinen henkilöstön mitoitus ja tarkoituksenmukainen käyttö 22. Muutosjohtaminen ja esimiestyö

6 Vapaa-aikapalveluiden palvelualue muodostuu liikunta- ja nuorisopalveluista. Laadukkaita liikuntapalveluja tuottamalla lisätään liikunnan harrastamista siten, että mahdollisimman moni kiiminkiläinen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotoimintaa tukemalla, nuorisopalveluja tuottamalla ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tarjotaan kiiminkiläisille nuorille edellytyksiä tasapainoiseen elämään. Vapaa-aikapalvelut järjestää paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa monipuoliset ja laadukkaat palvelut korostaen saavutettavuutta, suvaitsevaisuutta, tasapainoisuutta ja fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tasapuolista kehittämistä. Vapaa-aikapalveluiden toteutumisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Visiona on, että Kiiminki on tunnettu laadukkaista vapaa-ajanpalveluista, jotka ovat hyvin saavutettavissa, seudullisesti vetovoimaisia ja edistävät kuntalaisten kaikkinaista hyvinvointia. Vapaa-aikapalveluiden strategiset ja toiminnalliset tavoitteet on määritelty täsmällisesti yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalveluiden palvelutuotantoalueen strategiassa Vapaa-aikapalvelujen tavoitteet talousarviovuodelle ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky) Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Ohjattu vapaa-aika-toiminta Osallisuus ja sosiaalinen vahvistaminen Nuorisotilakäynnit / kk Kävijämääriin 5 % nousu vuoteen 2008 nähden ja uusia asiakkaita Toimintaan osallistuneiden asiakkaiden ja ohjaajien määrä Asiakasta/tapahtuma Ohjaaja/tapahtuma Kävijämäärät / vuosi Kävijämääriin 5 % nousu vuoteen 2008 nähden ja uusia asiakkaita Leirien ja tapahtumien Määrä Toiminnan monipuolista-

7 Palvelujen saatavuus Asiakkaiden yhdenvertaisuus Kilpailutoiminta määrä minen Tilojen käytön tehostaminejestelmän Tilavarausjärjestelmä Sähköisen tilavarausjär- käyttöönotto Käyttäjäkokemusten kerääminen Tilavuokrien pilotointi Tiedottaminen Internetloki Tilavaraukset ja reaaliaikaiset kunnossapitotiedot internetiin Asiakastyytyväisyys Vapaa-aikapalveluiden käyttäjäkysely Toiminnan lähtötason selvittäminen Saavutettavuus Osallistujamäärä Erityisryhmien toiminnan vakiinnuttaminen alkaen Saavutettavuus ja kansalaisaktiivisuus Kilpailutapahtumien määrä / vuosi 5 % nousu vuoteen 2008 nähden Osallistujamäärä/kilpailu 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Henkilöstö Poissaolot Sairauspoissaolojen määrä Alle kunnan keskimääräisen tason Ohjaus ja johtamisjärjestelmät Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Loppumittauksen taso alkumittausta parempi Tiimirakenteet ja niiden toiminta Latu-hanke, 360 asteen esimiesarviointi Tiimitoiminnan vakiinnuttaminen Tilaaja-tuottaja- malli Palvelusopimuksen toteutuminen Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Luodaan palvelusopimuksen toteutumista arvioiva järjestelmä

8 Seurantajärjestelmät Lautakuntauudistus Prosessin toimivuus Lautakuntauudistuksen onnistunut jalkauttaminen Hankkeiden ja projektien Hankerahoitus euroa/asukateismitallinen Laaditaan hankkeille yh- vaikuttavuus palaute ja arviointimittaristo Toimitilat ja paikat Liikunta ja vapaa-aikapalveluiden tarvekartoitukset PHK:n konsulttiselvitys Toimipaikkojen tarkoituksenmukaisuus Yhteistyö 3. sektorin Yhteistyön toimivuus ja Yhteistyökontaktien kanssa moniammatillinen osaaminen määrä Seutuyhteistyö Verkostoituminen Seutuyhteistyön määrä ja vaikuttavuus Kiimingin kunnan liikuntapaikkojen kokonaissuunnitelma ja lähivuosien investointitarpeet Palautejärjestelmä kehittämisen välineenä Aktiivinen osallistuminen seutuyhteistyöhön 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Ammattitaitoinen ja uudistushaluinen henkilöstö Kehityskeskustelut Kyselyjen vastaukset (yhdenmukainen ja mitattavissa oleva) Käydään vähintään kerran vuodessa (100%) Ammatillinen koulutus Koulutus lukumäärä / henkilötyövuosi Työtyytyväisyys Itsearviointi Hyvä Henki -kyselyn avulla 2 pv / henkilötyövuosi Työtyytyväisyys vähintään kunnan keskitasoa Palkkausjärjestelmän toimivuus Työn vaativuuden arviointia kehitetään TYKY-toiminnan tehostaminen KVTES:n mukaiset korotukset

9 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2009 Kustannustehokkaat palvelut Nettokustannukset Lääninhallitukset tilastot Vähintään läänin keskitasoa Talouden seuranta Kehitetään raportointijärjestelmä toimivaksi Yksikkökohtaiset ja tuotekohtaiset kustannukset seurattavissa ja raportoitavissa Tilojen ja liikuntapaikkojen käyttö Käyttöaste Käyttäjämäärä Käyttöaste tuntia/vrk Käyttäjä määrä/vk/tila Tilankäyttö optimoidaan Kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisena Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Koko kunnan liikuntapaikkarakentaminen ja hoito arvioidaan kokonaisuutena (PHK / ohjausryhmä) Jäälin urheilualueen (sis. nuorisotilat) suunnittelu ja toteutus Hakomäen ja Jääli-Välikylä kuntoratojen rakentaminen Tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö (liikunta, nuoriso jne.) Prosessikuvaukset ja palvelutuotannon prosesseja vastaavan organisaatiomallin luominen Tiedottaminen - Kiimingin vapaa-aikapalveluissa keskeisimmät tiedottamisen välineet ovat kuntatiedote, vapaa-aikapalveluiden oma lehti Kiiminki Fiilinki, internet sekä verkossa toimiva nuorten tieto -ja neuvontapalvelut seutunappi. Sähköistä viestintää ja tiedottamista kehitetään edelleen. Tilavaraukset ja reaaliaikaiset kunnossapitotiedot internettiin. Vapaa-aikapalvelut kehittää edelleen yhteistyötään liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa. Nuoriso- ja erityisnuorisotyössä tehostetaan yhteistyötä myös perheiden, koulujen / oppilaitosten, järjestöjen, sosiaali- ja terveystoimen, poliisin, kulttuuritoimen sekä seurakunnan kanssa. Kotien ja vanhempien kasvatustehtävän tukeminen on yhä merkittävämpi osa kunnassa tehtävää nuorisotyötä.

10 Nuorisotyön ja erityisnuorisotyön keskeisenä tehtävänä on syrjäytymisen ehkäiseminen ja kriisien ehkäisy sekä yhteisöllisyys. Nuorisolle suunnattujen leirien, tapahtumien ja kerhotoiminnan järjestämiseen tullaan panostamaan aiempaa enemmän. Erityisryhmien liikunnanohjaajan toimen täyttö ja yhden kerho-ohjaajan toimen muuttaminen nuoriso-ohjaajan toimeksi Seudullinen yhteistyö - Kiimingin vapaa-aika palvelut ovat mukana ainakin seuraavissa seudullisissa hankkeissa Onnistuvat Opit, KUKA kulttuuri kasvattaa, Seudullinen nuorten tieto ja neuvontapalvelut, Etsivän nuorisotyön hanke, UUSI ASKEL -hanke ja Yhdessä Liikkuen terveemmäksi - erityisliikunnan seutuhanke. Liikuntatoimi on mukana ainakin valtakunnallisessa Erityisliikuntaa Kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojektissa. Seudullista yhteistyötä kehitetään muun muassa Paras hankeen myötä. Palvelualueen konkreettiset toimenpiteet on esitelty yksityiskohtaisesti yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalveluiden palvelutuotantoalueen strategiassa Vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelmaesitys 2009 TILI Tuloslaskelma Muutos % 4000 Toimintakulut ( ulkoiset ) 4002 Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijain kokouspalkkiot Ke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut KuEL-maksut Muut Henkilöstökulut yhteensä ,33

11 4300 Palvelujen ostot 4330 Muiden palvelujen ostot Sis. taloushallinnon palvelut , Sis. tiedonhallinta- ja toimistopalv , Sis. vapaa-aikapalvelut , Sis. korkomenot 4700 Avustukset 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteensä Muut toimintakulut 4940 Muut kulut Muut toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä ,0 SUUNNITELTU PALVE- LUTILAUS TA 2008 TA 2009 Muutos % TA 2009 Muutos % TA 2009 Muutos % A TA 08/A 09 B TA 08/B 09 C TA 08/C 09 Tilaus omalta palvelutuotannolta , ,9 Ulkoa ostetut palvelut ja muut ,0 tilaajan menot Yhteensä , ,1 Vapaa-aikapalveluiden TA 2009 yhteensä euroa.

12 PALVELUTUOTANNON VER- TAILU 2008/ TUOTE- HINNAT A ja B Tuote Yksikkö Määrä Hinta TA 2008 Määrä Määrän Hinta Hinnan T TA muutos % 2009 muutos % A Nuorisotyö ,00 Nuorisotilatoiminta nuorisotila , ,00 2 0, ,50 93,0 Leiritoiminta leiri , , ,7 316,35-94,1 Tapahtumat tapahtuma , , ,3 805,48-73,2 Kerhotoiminta kerho , , , ,80-27,7 Avustustoiminta avustus , ,00 1 0, ,00 0,0 Erityisnuorisotyö erit.nuor.työ , ,00 1 0, ,00-5,4 Liikuntapalvelut ,00 Ohjaustoiminta ryhmä , ,00 1 0, ,00-42,0 Tapahtumat tapahtuma , ,00 1 0, ,00-59,3 Käyttövuorojen myöntäminen käyttövuoro , ,00 1 0, ,00-75,9 Avustustoiminta avustus , ,00 1 0, ,00 7,3 Liikuntapaikat liik.paikka , ,00 1 0, ,00 44,3 Erityisliikunta erit.liikunta ,00 Vapaa-aikapalvelut yhteensä ,00 79 josta ulkoiset nettomenot ,00 josta sisäiset menot ,00 josta poistot ja vyörytykset ,00 Yksikkö Hinta Hinnan

13 Tuote 2009 muutos % C Nuorisotyö Nuorisotilatoiminta nuorisotila ,00 8 Leiritoiminta leiri 304,00-9 Tapahtumat tapahtuma 795,56-7 Kerhotoiminta kerho 3 251,20-2 Avustustoiminta avustus Erityisnuorisotyö erit.nuor.työ ,00 - Liikuntapalvelut Ohjaustoiminta ryhmä ,00-4 Tapahtumat tapahtuma ,00-5 Käyttövuorojen myöntäminen käyttövuoro 7186,00-7 Avustustoiminta avustus Liikuntapaikat liik.paikka ,00 4 Erityisliikunta erit.liikunta Vapaa-aikapalvelut yhteensä josta ulkoiset nettomenot ,00 josta sisäiset menot ,00 josta poistot ja vyörytykset 51395,00 PALVELUTUOTAN- NON VERTAILU 2008/2009 TUOTE- HINNAT / C

Kiimingin kunta Sivistyslautakunta

Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Siv.ltk. 28.10.2008 Liite 2. Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys-

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t):

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t): PALVELUSOPIMUS 2008 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Vapaa-aikalutakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja-sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyv. ltk 28.2.2012 17, liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 1. Yleistä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2006. Taloussuunnitelma 2007 2008. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto 2.11.2005

TALOUSARVIO 2006. Taloussuunnitelma 2007 2008. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto 2.11.2005 TALOUSARVIO 2006 Taloussuunnitelma 2007 2008 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 2.11.2005 2.11.2005 1 TALOUSARVIO 2006 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki, suunnittelu ja tutkimustoiminta

Lisätiedot

Vaikuttavat hoito- ja palvelukäytännöt. (Soteltk) kanssa (Kulttuuri- ja kirjastoltk) Ennalta ehkäisevät toimintamallit terveyden

Vaikuttavat hoito- ja palvelukäytännöt. (Soteltk) kanssa (Kulttuuri- ja kirjastoltk) Ennalta ehkäisevät toimintamallit terveyden STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT HYVIN TOIMIVAT PERUSPALVELUT Terveyden ja hyvinvoinnin sekä itsenäisen suoriutumisen edistäminen Ennakoiva ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä monipuolinen palvelujärjestelmä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010 TALOUSARVIO 2008 Taloussuunnitelma 2009-2010 Kaupunginhallitus 29.10.2007 TALOUSARVIO 2008 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Painoyhtymä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VAPAA-AIKAPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VAPAA-AIKAPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 20 VAPAA-AIKAPALVELUT Liite HYVINVOINTILAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. NUORISOTYÖ Nuorisotilatoiminta nuorisotila 53692 2 07384 Leiritoiminta leiri 999,2

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kaupunginhallitus 3.11.2008 TALOUSARVIO 2009 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Karprint Oy SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007. Taloussuunnitelma 2008-2009. Valtuustoseminaari 6-7.10.2006

TALOUSARVIO 2007. Taloussuunnitelma 2008-2009. Valtuustoseminaari 6-7.10.2006 TALOUSARVIO 2007 Taloussuunnitelma 2008-2009 2009 Valtuustoseminaari 6-7.10.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET... 1 1.1 Kaupunkistrategia... 1 2 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA... 3

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 3.12.2010 2 Sisältö Sisältö 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä 3 2 Yhteiset arvot ankkureina 5 3 Visio yhteinen määräsatama 6 4 Strategisten päämäärien saavuttaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI. Masku - Mynämäki - Nousiainen STRATEGIA 2015 2016

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI. Masku - Mynämäki - Nousiainen STRATEGIA 2015 2016 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Masku - Mynämäki - Nousiainen STRATEGIA 2015 2016 Yhtymähallitus 21.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA STRATEGIAKÄSITTEET... 3 2 STRATEGISET NÄKÖKULMAT TALOSARVIOKÄSITTELYSSÄ...

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta

Lisätiedot

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012

talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Karprint Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ

VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ VAPAA-AIAPALVELUT PERUSTETÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla. Ylläpitämällä erilaisia liikuntatiloja ja ohjaamalla

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja-

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 KINNULAN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 2 Sisällysluettelo KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN... 3 1.1 KUNNANVALTUUSTO... 3 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot