ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Vuoden 2014 tuloveroprosentti Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan 11 muutos 315 Korttelin 30 asemakaavan muutos (Suolahti) Äänejärven rantapuiston asemakaava Etuosto-oikeuden käyttäminen / määräala Hankalan tilasta RN:o Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (elokuu 2013) Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen 29 ( ) 320 Karhunlähteen päiväkodin vaiheen 4 peruskorjaus Lausunto Keski-Suomen liiton taloussuunnitelmasta Jäsenten valinta Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön 34 valtuuskuntaan vuosille Lautakuntien pöytäkirjat Hallintojohtajan päätökset 36

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-18:00 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-18:00 jäsen Kainu Keijo 15:00-18:00 jäsen Lindell Leila 15:00-18:00 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 15:00-18:00 1. varapuheenjohtaja poissa 321 Martins Sirpa 15:00-18:00 jäsen poissa 321 Närhi Merja 15:00-18:00 jäsen Piilonen Pentti 15:00-18:00 jäsen poissa 318 Tuominen Marke 15:00-18:00 jäsen poissa 321 MUU Tiusanen Matti 15:00-18:00 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-18:00 valtuuston 1. varapuh.joht. poissa 321 Leppänen Pekka 15:00-18:00 valtuuston 2. varapuh.joht. Soininen Piia 15:00-18:00 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 15:00-18:00 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 15:00-16:10 kaavoituspäällikkö poissa Möller Heli 15:00-18:00 hallintojohtaja Tuononen Matti 15:00-18:00 talousjohtaja Kolehmainen Raija 15:00-16:20 perusturvajohtaja poissa Virtanen Juha 15:00-15:05 toimitusjohtaja, Hirvaskankaan Liikekeskus Oy poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Heli Möller Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Leila Lindell Tommi Lunttila Merja Närhi , PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 310 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 311 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi keskiviikkona 25. päi vänä syys kuuta 2013 klo 12 mennessä ja tarkastetun pöytäkir jan pi det täväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 30. päivänä syys kuuta 2013 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leila Lindell ja Tommi Lunttila. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tuloveroprosentti KH 312 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan samassa yhteydessä. Äänekosken kaupungin tuloveroprosentti vuosina oli 19,75. Vuodelle 2011 vero prosentiksi määrättiin 20,50 ja vuosina 2012 ja 2013 veroprosentti on ollut 21,00. Vuonna 2013 tuloveroprosentin keskiarvo asukkaiden kunnissa on 19,79 ja Keski-Suomen maakun nassa 20,27. Maan kaikkien kuntien keskimääräinen, maksuunpan nulla verolla painotettu, tuloveroprosentti vuonna 2013 on 19,38 (19,25) prosenttia. Korkein veroprosentti on 22,00 ja matalin 16,25. Veronmaksajan todellinen veroaste on vähennysoikeudet huomioi den huomattavasti nimellistä veroprosenttia pienempi. Äänekoskella efektiivinen veroprosentti vuonna 2012 oli 15,11 (14,99) ja koko maan keskimääräinen efektiivinen veroprosentti oli 14,44 (14,57). Ennakkotietojen mukaan Äänekosken kunnallisveron tuotto vuonna 2012 kasvoi edellisestä vuodesta 5,2 prosentilla ja Äänekosken osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 12,9 prosentilla. Kuntaliiton laatiman viimeisimmän (syyskuu 2013) veroennustekehikon mukaan Äänekosken kunnallisveron tuotoksi vuonna 2013 arvioidaan 60,3 miljoonaa eu roa (TA 59,0). Vuonna 2013 yhden veroprosentin tuotto Äänekoskella on noin 2,9 milj. euroa. Kaupungin kertymään yhteisöveron tuotosta vuonna 2014 vaikuttaa oleellisesti mm. koko kansantalouden kehitys ja siten yhteisöveron yleinen tuottotaso sekä Äänekoskella toimivien yritysten verokertymä vuosina Yhteisöveronsaajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Normaalisti valtion osuus yhteisöve ron tuotosta on 75,36 prosenttia, kuntien 22,82 prosenttia ja seura kuntien 1,82 prosenttia. Verovuonna 2013 yhteisöveron jako-osuu det ovat kuitenkin seuraavat: valtio 68,16 prosenttia, kunnat 29,49 prosenttia ja seurakunnat 2,35 prosenttia. Äänekoskella yhteisöve ron tuotoksi on vuoden 2013 talousarviossa arvioitu 6,5 miljoonaa euroa. Veroennustekehikon mukaan kertymä noussee kuitenkin 7,3 milj. euroon. Vuoden 2014 talousarvion valmistelussa on Äänekos ken osuudeksi yhteisöveron kokonaistuotosta arvioitu 8,0 milj. euroa.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Aiempien vuosien kertyneet alijäämät ovat vuoden 2012 tilinpäätöksessä 9,6 milj. euroa. Vuoden 2013 tulos korjannee tilannetta hiukan. Viimeisimmät tulos ennusteet näyttävät 0,5-1,0 miljoonan euron ylijäämää vuodelle Vuoden 2014 talousarvion valmistelu on vielä kesken. Valmistelun perusteella voidaan jo kui tenkin todeta, että tasapainoisen taloussuunnitelman aikaansaami nen on erittäin haastavaa. Talousarvion ja taloussuunnitelman laati misen rinnalla harkitaan talouden tasapainottamisen toimenpideoh jelman tarkistamista. (valmistelu talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 määrätään 21,00. Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit KH 313 Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kaupunginvaltuusto päättää sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun kaupunginvaltuusto vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistövero määrätään kiinteistön verotusarvon perusteella. Valtuuston vuodelle 2014 määräämät kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle samalla kuin tuloveroprosentti, viimeistään marraskuun 17. päivänä Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero muista ra ken nuk sis ta kuin vakituiseen asumi seen käytettävistä rakennuksista, ell ei mui den asuinrakennusten, yleishyödyllisten yhteisöjen ja voima lai tosten osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen ve roprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin kiin teistöverolain 12 :ssä tar koitettuun vakituiseen asumiseen. Tämä veroprosentti voidaan mää rätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä kor keammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien ra kennusten veroprosentti. Kiinteistöverolain 13 a :n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 pykälässä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omista man rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosen tin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva raken nus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Kiin teistöve roprosentti voi lain mukaan olla myös 0,00. Äänekoskella yleishyö dyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on vuodesta 2009 lähtien määrätty olemaan 0,00. Ko. yhteisöjen yhteenlaskettu vuosit tainen kiinteistövero olisi noin euroa. Kiinteistöverolain 12 a mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen 2 momentissa tarkoitetun ra kentamattoman raken nus paikan veroprosentin, joka on vähin tään 1,00 ja enintään 3,00. Maapohjan kiinteistövero lasketaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, vuonna 2013 kiinteistöveroprosentti Äänekoskella on 1,00. Kaupungin tonttipalvelut on kartoittanut vuonna 2012 rakentamattomat asuinrakennuspaikat. Rakennuspaikkoja on yhteensä noin 140 kpl jakaantuen likimäärin seuraavasti: Suolahti 65, Äänekoski 50, Kon ginkangas 20 ja Sumiai nen 5. Esimerkiksi Konginkankaan taajamassa vuonna 2010 yksittäisen

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus ei-omarantai sen m2:n suuruisen tontin verotusarvo on ollut 882 euroa. Kiin teistöveroa täs tä olisi mennyt 8,82 euroa. Korotetulla 3,00 veropro sentilla verotuot to olisi 26,46 euroa. Vastaavasti Suolahden keskustassa vuonna 2010 yksittäisen ei-omarantaisen m2:n suuruisen tontin verotusarvo on ollut euroa. Kiinteistöveroa tästä olisi mennyt 35,28 euroa. Korotetulla 3,00 veroprosentilla vero tuotto olisi 105,84 euroa. Äänekosken keskustan läheisyydessä kerrostalotontin jonka rakennusoikeus on 650 k-m2:ä, kiinteistövero nousisi 3,00 prosentin korotetulla verolla vuodessa 214,99 eurosta 644,96 euroon. Korotettu kiinteistövero on usein verotusarvoista johtuen sen verran pieni, ettei sillä saataisi tontteja rakennetuksi. Mitä taas tulee kiinteistöverotuottojen lisäämiseen, kunta voi vaikuttaa yleiseen tonttien hinta tason omalla hinnoittelullaan. Hintatason nou seminen korjaa pitkällä aikavälillä verottajan aluehintoja ylöspäin ja lisää kiinteistöverotuloja. Äänekosken kaupunginvaltuuston päätös korottaa Konginkankaan ja Sumiaisten taajaman tonttihintoja vaikuttaa aikanaan myös verohallinnon käyttä mään maapohjan arvostukseen. Samoin tulevat päätökset tonttien hinnoitteluista Äänekosken ja Suolahden taajamissa sekä niiden pohjalta tehdyt kaupat vaikuttavat tulevaisuudessa verottajan aluehintoihin. Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat (sadasosaprosentin tarkkuudella): yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,60-1,35 (enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti) rakentamattoman rakennuspaikan vero-% 1,00-3,00 yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero-% 0,00-1,00 voimalaitosten veroprosentti 0,60-2,85 Alla on esitetty vertailuja vuoden 2013 kiinteistöveroprosenteista:

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Äänekosken kaupungin kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2013 olleet seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,05 Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 Voimalaitosrakennusten veroprosentti 2,85 Äänekoskella ei ole ollut käytössä rakentamattoman rakennuspaikan korotettu veroprosentti. Vuoden 2013 kiinteistöveron kertymä on syksyllä 2013 julkaistun Kuntaliiton veroennusteke hikon mukaan Äänekoskella 3,63 miljoonaa euroa. Ilman kiinteistö veron korotuksia on vuoden 2014 verokertymäennuste 3,96 miljoo naa euroa. Alla on esitetty, kuinka kiinteistöveroprosenttien nosto vuoden 2013 tasosta alla esitetyillä ko rotuksilla kerryttäisi kiinteistö veroja enemmän, verrattuna siihen, ett ei veronkorotuksia tehtäisi: Kiinteistöveroprosentti Lisä t Yleinen 1,00 1,05 91 Vakituiset asuinrakennukset 0,45 0, Muut asuinrakennukset 1,05 1,10 16 (valmistelu: talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuodelle 2014 päätetään seuraavat kiinteistöveroprosentit: - Yleinen 1,05 - Vakituiset asuinrakennukset 0,50 - Muut asuinrakennukset 1,10 - Voimalaitosrakennukset 2,85 Tuloverolain tarkiottaman yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti määrätään kui ten kin olemaan 0,00, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pää asialli sesti

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Leila Lindell esitti Jari Halttusen ja Marke Tuomisen kan nattamana, että yleistä kiinteistöveropro senttia ko rotetaan kau punginjoh tajan ehdotuk sen mukaisesti, mutta muilta osin veropro sentit säilyvät ennallaan. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Leila Lindellin ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Keijo Kainu, Sirpa Martins ja Merja Närhi) ja 5 ei-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Tommi Lunttila, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi Leila Lindellin ehdotuksen, että yleistä kiinteistöveroprosenttia korotetaan kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti ja että muilta osin veroprosentit säilyvät ennallaan, tulleen kaupun ginhallituksen päätökseksi äänin 5-4. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuodelle 2014 päätetään seuraavat kiinteistöveroprosentit: - Yleinen 1,05 - Vakituiset asuinrakennukset 0,45 - Muut asuinrakennukset 1,05 - Voimalaitosrakennukset 2,85 Tuloverolain tarkoittaman yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti määrätään kuitenkin olemaan 0,00, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos 86/P101001/2011 KH Hirvaskankaan työpaikka-alueelle on laadittu luonnos asemakaavan laajentamiseksi ja muuttamiseksi noin 26 hehtaarin suuruiselta alueelta. Konsulttina kaavan laadinnassa on toiminut FCG Finnish Consulting Group Oy. Suunnittelualueena oli alunperin koko nelostien itäpuolei nen ase makaavoitettu alue. Hirvaskankaan asemakaavan muutos ja laajen nus (eritasoliittymän asemakaavan ulkopuolelle jääneet alueet) saa tettiin vi reil le kaavoi tuskatsaus 2009 yhteydessä kaupunginhalli tuk sessa Kaavoituskatsaus 2010 yhteydessä kaupungin hal lituksessa kaava-alue rajattiin koilliseen sek to riin ja kaa van nimeksi täsmennettiin Hirvaskankaan koillisen sekto rin ase ma kaava ja asemakaavan muutos. Kantatien 69 etelä puolei nen alue käsitellään myöhemmin omana kaavamuutokse naan. Nyt suun nitel tavana olevan kaavan osalta on pidetty aloitus vaiheen vi ran omais neuvottelu Kaavaluonnoksessa on esitetty Hirvaskankaan asemakaavoitettua aluetta laajennetta vaksi Suolahteen päin kaupungin ostamalle noin 8 hehtaarin maa-alueel le. Nykyistä rinnakkaistielinjausta (Rannankyläntie) on esitetty siirret täväksi idemmäksi ja uusi rinnakkaistielinjaus on osoi tettu yleisenä tienä (LT). Uuden rinnakkaistien ja asemakaavoitetun alu een laa je ne mi sen myötä nykyisen kaavan toi miti la- ja liikera ken nus ten korttelialuetta on laajennettu ja uuden rinnakkaistien varteen on osoitettu uusi toi miti la ra ken nus ten korttelialue, jos sa voitai siin sallia myös päivä kotitoi minta (KTY-5). Korttelissa 1501 korttelin käyt tötarkoitusmerkintää on esitetty täsmennettäväksi sellaiseksi, että kortteliin olisi mahdollista sijoittaa liikennemyymälä ja polttoaineen jakelupiste (KL-1). Nykyisen kaavan korttelit 1500 ja 1508 sekä osa korttelista 1507 on esi tet ty yh dis tet tä vän yhdeksi korttelialueeksi (KL-1) ja yhdek si tontik si. Korttelin 1500 si sään jääviä aluevaraus- ja käyttö tar koi tus merkintöjä, ajo- ja katuyhteyksiä sekä rakennusoi keuksia on tar kis tettu ja mm. osa Ran nan ky län tiestä on osoitet tu korttelin sisään jää vänä ke vyenliikenteen yh tey tenä. Nykyistä Puukyläntien katu aluet ta on kaavassa le ven netty si ten, että ka dun var teen on mahdollista ra kentaa kevyenliikenteen väylä.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Koivistonkylälle suunniteltavana olevalle kevyenliikenteen väylälle on osoitettu tar vittava aluevaraus kantatien 69 varteen. Uu sien liiken ne jär jestelyjen yhteydessä kaava-alueen länsi osassa ole vien pienta lo tonttien liittymät kantatieltä 69 on tarkoitus poistaa ja uusi kulku ton teille on esitetty uuden rinnakkaistien ja ka tuyhteyden kautta. Hankkeiden toteuttamiseen liittyy maankäyttösopimuksia, jotka on tarkoitus hyväksyä ennen kaavaehdotuksen nähtävilleasettamista. Oheismateriaalina toimitetaan alustava kaavaluonnos sekä osallis tumis- ja arviointisuunnitelma. Tar ken nettu kaa va luon nos esi tel lään ko kouksessa. (valmistelu kaavasuunnittelija Tuuli Tolonen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen ja valmisteluaineiston perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuu le minen. Pyyde tään luon nok ses ta lau sun not tek ni seltä lau takun nal ta, ympäristölau takun nal ta, Kes ki-suo men lii tolta ja Kes ki-suo men elin keino-, liiken ne- ja ympä ristö kes kukselta sekä Ääne seudun Energia Oy:ltä. Hyväksyttiin. KH Kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Nähtävilläolon jälkeen on havaittu, että kantatien 69, Rannankyläntien ja Hitonlahdentien risteykseen rakennettavaksi aiotun kiertoliittymän tilatarve on suurempi, mi hin voi mas sa ole vassa asemakaavassa on varauduttu. Kier toliitty män ra kenta mi nen on yksi keskeisistä Hirvaskankaan lii kenne olojen ke hit tämi seen liitty vistä toimenpiteistä, joiden aloittami nen käynnis tyy tä nä vuonna. Asemakaavan muutos esitetään laitettavaksi nähtäville kiertoliittymän rakentamista varten tarvittavan alueen laajennuksen osal ta. Ylei sen tien aluet ta laa jen ne taan ris teyk sessä liit täen LT-alu ee seen kau pun gin omis ta maa ka tu aluetta ja ra ken ta matonta tontti maata.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Nyt nähtäville asetettava pienialainen kaavamuutosalueen laajennus lii te tään jat kos sa osaksi laa jempaa vireillä olevaa kaavaa (Hir vaskan kaan koil li sen sektorin ase makaava ja asemakaavan muu tos). Kaavaluonnos kantatien 69 kiertoliittymää koskevan kaavamuutosalueen osalta esi tel lään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että kantatielle 69 rakennettavan kiertoliittymän laajennusalueen osalta suo ri te taan maan käyt tö- ja ra kennus ase tuk sen 30 :n mu kai nen val mis te luvai heen kuule mi nen. Hyväksyttiin. KH Kiertoliittymän laajennusalueen osalta valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Tuolloin ei kau pun gil le toi mi tettu mielipiteitä luonnoksesta liikennealueen osalta. Ensimmäisen vaiheen nähtävilläolon ( ) yhteydessä pyy de tyt lau sun not saatiin tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Keski-Suomen liitolta ja Kes ki-suomen ELY:lta. Lisäksi Kes ki maa Osk on toi mit ta nut kau pungil le nähtä villäoloajan jäl keen kirjal li sen mie lipi teen, jonka sisältö on sittemmin käsitelty kaavahankkee seen liittyvis sä kaupungin ja Keskimaan välisissä neu vot teluis sa. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaan on tehty lausuntojen ym. perusteella tarkistuksia, joista mer kit tä vimmät ovat seuraavat: - ABC:n tontin kaavamerkinnäksi KLH-1 (liikennepalveluiden kort te lialue), joka sallii rakennettavaksi tavanomaisten liikenne myymä lään liittyvien tilojen lisäksi mm. majoitustiloja sekä paljon ti laa vaati van erikoistavaran kaupan suuryksiköitä (maataloustarvike kauppa, rautakauppa yms.). Tontille saa sijoittaa kaksi polttoaineen jakelu asemaa. - KLH-1 - merkintä myös Spektrin ja Suonenjoentien väli selle ton til le, johon tonttiin liitetty entinen Purunkorventie. Tontille saa sijoit taa

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: kaksi polttoaineen jakeluasemaa, joiden sijainnista on neuvoteltu ELY:n kanssa. Polttonesteiden ja ke lu ase ma toi min taa poh ja ve sialueilla kos ke van val vontaoh jeen YM4/401/2005 ja ELY:n näkemyksen mukaan toisen jakelupisteen sijoittaminen poh ja ve si alu een reunavyöhykkeelle olisi tietyin ehdoin mahdollis ta. - Uusi rinnakkaistielinjaus (Rannankyläntie) osoitettu ka tualueena ja erityistä huomiota kiinnitetty alueen itäpuolisen asutuk sen suojaamiseen nykyiseltä ja laajenevan maankäytön aiheuttamil ta meluvaikutuksilta: EV-2 - alueelle tulee rakentaa vähintään 3 m korkea meluvalli ja asuntoalueeseen rajoittuvalle korttelialueelle tu lee rakentaa melueste. Lisäksi katu- ja korttelialueille tulee järjestää puuistutuksia. - Rannankyläntien itäpuoliselta korttelialueelta poistettu päiväkodin ra kentamismahdollisuus, uutena käyttömuotona mahdol listettu tavara liikenneterminaalit sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamotoiminta. - LT-alueen laajentaminen kiertoliittymän rakentamista varten Vanhan Rannankyläntien ja Hitonlahdentien risteyksessä. - Sadevesien tasausaltaan laajentaminen ja uusi polttoai neen jakelu asema (ET) - Rakennusoikeuksia täsmennetty: ABC k-m2, uu si KMH-1 - tontti 6000 k-m2, Spektri 3900 k-m k-m2:n varas to, kolme KM-5 - tonttia e=0,3, lämpökeskuksen tontti e=0,15 Lausunnoissa esitettyjä näkökantoja on otettu huomioon myös kaavaselostuksen laadinnan yhteydessä. Hirvaskankaan liiketilan mitoitusta määriteltäessä on ollut käytettävissä Keski-Suomen liiton selvitykset tilaa vaativasta kaupasta sekä kaupungin tilaama selvitys vapaa-ajan asukkaiden ja Hirvaskan kaan ohi kulkevan liikenteen ostovoimasta ja sen vaikutuksesta liiketilan lisätarpeeseen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hirvaskankaan koilli sen sektorin asemakaava ja asemakaa van muutos laitetaan ehdo tuksena nähtäville maankäyttö- ja raken nusasetuksen 27 :n mukai sesti. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakun nalta, Keski-Suomen lii tolta sekä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättämään mahdollisista teknisluonteisista tarkistuksista ennen kaa va eh do tuk sen nähtävillepanoa. Hyväksyttiin. KH Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Ehdotuksesta on saatu pyydettyjen lausuntojen lisäksi neljä muistutusta. Muistu tuksen ovat jättäneet Hirvaskankaan Liikekeskus Oy (kaksi muistutusta), Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy ja Kari Tourunen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavahankkeeseen liittyvät maankäyttösopimukset Keskimaa Osk:n ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n kanssa. Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin toimitetaan oheismateriaalina. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnu nen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoit tajan vas tineen, joka kos kee kaavaehdotuksesta saa tu ja lau sun toja ja muistutuk sia. Kaa van hy väk sy mi ses tä pää te tään erik seen sen jäl keen, kun maan käyttö- ja ra ken nusase tuksen 32 :ssä tarkoitettu osal listen kuule minen on suo ri tettu ja hankkee seen liitty vät kaupun gin hallituk sen hy väksymät maankäyt tö sopi mukset on al le kirjoitettu. Asia päätettiin jättää pöydälle. KH nähtävillä olleen kaavaehdotuksen johdosta on syksyn 2012 jälkeen käyty lukuisia neuvotteluja Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy:n ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n edustajien kanssa saavuttamatta yhteistä näkemystä hyväksytyn maankäyttösopimuksen ja siihen pohjautuvan asemakaavaehdotuksen hyväksymisestä.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yhtiöt esittävät Hirvaskankaan liikenne jär jes te lyihin tehtäväksi tämän asemakaavan yhtey dessä muutoksia, joita naapuritonteilla toimivat liikennemyymälät ovat ilmoittaneet ehdotto masti vastustavansa: liittymäjärjestelyt on toteutettu aikoinaan lain ja asema kaa van mää rit te le mällä tavalla ja muutokset oli si vat johtamassa ton teilla huomat ta viin ja kalliisiin toiminnallisiin muutoksiin sekä Hir vas kankaan kil pailu aseman heikentymiseen liikenteen palvelupisteenä. Asia on tullut esille viimeksi alu een kes keisten toimijoiden, kau pungin ja Kes ki-suo men ELY-kes kuksen vä lisessä neuvottelus sa Kaupunginhallituksen on tarkoitus purkaa hyväksymänsä Hirvaskankaan Lii ke kes kus Oy:n maankäyttösopimuspäätös, jolloin sopimuksessa määritellyt sitoumukset ja velvoitteet eivät sido kumpaakaan osapuolta. Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset: - siirretään mainostornien rakennusalamerkinnät kokonisuudessaan tonttien puolelle (tontit ja ) ja poistetaan merkintä kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevalta Shellin tontilta - lisätään majoitustilat tontin (Spektri) kaavamerkintään - korttelin 1500 tontti 4 (KLH-1) jaetaan kiinteistörajan mukaan kahdeksi erilliseksi tontiksi ja tonteille merkitään sitova tonttijako - kaavaehdotuksen rakennusoikeus 6000 k-m2 jaetaan si ten, et tä länsi ton til le merkitään voi massa olevan asemakaavan mukaisesti 4800 k-m2 ja itäosalle 1200 k-m2. länsitontilla väljennetään rakennusaloja huo mat ta vasti ja jon kin verran myös itäosalla: kaavassa tulee varau tua KLH-1 - alu een toteutumiseen kahtena hankkeena - itäosalla täsmennetään polttoaineen jakeluaseman alueen (pj) sijain tia laajentaen aluetta myös poh ja ve si alu een ra jan (pv-2) ulkopuolelle - lisätään kevyen liikenteen alikulkuvarauksen kaavamerkintä merkintöjen selitysosaan - tarkistetaan merkintöjen selitysosassa KLH-1 -, KL-4 - ja KL-5 - korttelialueiden kaavamerkinnässä sanamuoto "pal jon tilaa vaativan eri kois ta va ran myy mä löitä" muo toon "paljon ti laa vaativan erikoistava ran kau pan myy mä löitä" - tarkistetaan merkintöjen selitysosassa KLH-1 - korttelialueen kaavamerkinnässä sanamuoto "Korttelialueella sallitaan polttoaineiden jakelu" muotoon "Korttelialueella sallitaan polttoaineiden jakelu erik-

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus seen osoi te tuil la pj-alueilla" Muutokset tai osa niistä on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :ssä tarkoitettuja olennaisia muutoksia. Kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen ei ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua kuten tässä ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Muutosten johdosta on tarkoitus kuulla seuraavia: Hirvaskankaan Liikekeskus Oy, Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy, Erical Oy, Osuuskauppa Keskimaa ja Ääneseudun Energia Oy. Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin toimitetaan oheismateriaalina. Tarkistettu kaavaehdotus esitellään kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen, joka koskee kaavaehdotuksesta saatuja lausuntoja ja muistutuksia. Kaavan hyväksymisestä päätetään erikseen sen jälkeen, kun maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :ssä tarkoitettu osallisten kuuleminen on suoritettu ja hankkeeseen liittyvä kaupunginhallituksen hyväksymä maankäyttösopimus on allekirjoitettu. Hyväksyttiin. KH Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :n mukainen osallisten kuuleminen nähtävilläolleeseen kaavaehdotukseen tehtyjen olennaisten muutosten johdosta on suoritettu Kaupunginhallituksen hyväksymä päätös maankäyttösopimuksesta Hir vaskan kaan Lii ke keskus Oy:n kanssa on purettu kaupunginhalli tuk sen pää töksel lä , Osuus kaup pa Kes ki maan kans sa hy väksyt ty maankäyttösopimus on allekirjoitettu Erikseen kuullut osalliset ovat allekirjoituksillaan vahvistaneet vastaanottaneensa kaa va eh do tuk sen tar kis ta miseen liit ty vät asiakirjat ja Muutosten osalta esitettäviä kirjallisia mielipiteitä ovat lähetekirjeessä mainittuun ajankohtaan ( klo 15) mennessä kaupungille toimittaneet Hirvaskankaan Liikekeskus Oy,

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Hir vas kan kaan Kauppakeskus Oy, Erical Oy ja Äänekosken Energia Oy. Kaavoittajan vastine mielipiteisiin ja hyväksyttäväksi ehdotettava kaavaehdotus toimitetaan oheismateriaalina. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen, joka koskee kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon jälkeisen kuulemisen aikana saatuja osallisten mielipiteitä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Hirvas kan kaan koil lisen sektorin asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi hyväksytään. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Leila Lindell esitti Pentti Piilosen kannattamana, että Keski-Suomen ELY-keskukselta pyydetään lausunto tieliikennesuunnitelmasta kokonaisliikenteen ja kevyen liikenteen osalta. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jot ka kan nattavat kaupunginjohtajan pohjaeh do tusta, äänestävät jaa, ja ne, jot ka kan nattavat Leila Lindellin tekemää ja Pentti Piilosen kannat ta maa eh dotusta, että Keski-Suomen ELY-keskuk selta pyy detään lau sunto tieliikennesuunnitelmasta ko konaisliiken teen ja kevyen lii kenteen osalta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Ka ri Kiis ki nen, Tommi Lunttila, Merja Närhi ja Jouni Sohlman) ja 5 ei-ääntä (Kei jo Kainu, Leila Lindell, Pentti Pii lonen, Ja ni Salo ja Mar ke Tuo minen. Puheenjohtaja totesi Leila Lindellin ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 5-4. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen äänin 5-4 si ten muutettuna, että ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä Kes ki-suo men ELY-kes kuk selta pyy de tään lau sun to tie liiken ne-

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus suunni telmasta ko ko naislii ken teen ja ke vyen lii ken teen osal ta. KH 314 Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualue (tienpitoviranomainen) on antanut lausuntonsa Lausunnossaan tienpitoviranomainen toteaa mm., että ELY-keskus on antanut lausunnot kaavaprosessin kuluessa, missä on tuo tu esil le myös tienpitoviranomaisen näkemys. Maantieverkon osalta tienpitoviranomainen toteaa, että liikenne on kokonaistilanne huomioiden järjestelty tyydyttävästi. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tienpitoviranomaisen lausunnon tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi hyväksytään. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Pentti Piilonen esitti Leila Lindellin kannattamana, että päivittäistavarakaupan myymälätilan enimmäiskooksi KLH-1 ja KL-4 -alueilla merkitään 3000 kem2, kun kaavaehdotuksessa enimmäiskoko on 500 kem2 ja että ko. asiassa edellytetään YR VA-menettelyä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Pentti Piilosen ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Keijo Kainu, Sirpa Martins ja Merja Närhi) ja 5 ei-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Tommi Lunttila, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi Pentti Piilosen ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 5-4.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti, että kaavaehdotusta muutetaan siten, että päivittäistavarakaupan myymälätilan enimmäiskooksi KLH-1 ja KL-4 -alueilla merkitään 3000 kem2 ja että ko. asiassa edellytetään YRVA-menettelyä (yritysvaikutusten arviointia). Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavakartta ja selostus, kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, lausunnot ja muistutukset, kh , kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavoittajan vastine, hyväksytty kh , kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, osallisten palautteet, kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavoittajan vastine , kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, ELY-keskuksen lausunto

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Korttelin 30 asemakaavan muutos (Suolahti) 473/ /2013

Korttelin 30 asemakaavan muutos (Suolahti) 473/ /2013 Kaupunginhallitus 315 23.09.2013 Kaupunginhallitus 168 26.05.2014 Kaupunginhallitus 235 11.08.2014 Kaupunginhallitus 267 08.09.2014 Kaupunginvaltuusto 64 15.09.2014 Korttelin 30 asemakaavan muutos (Suolahti)

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys.

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys. Korttelin 308 asemakaavan muutos 877/10.02.03/2015 KH 23.11.2015 300 Kaupunki on saattamassa vireille asemakaavan muutosta ns. Kunta lan puis ton alueella, jolla sijaitsee kaupunginmuseo. Kaupunki on myy

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 258 05.11.2012 Kaupunginvaltuusto 69 12.11.2012 Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2013 141/02.02/2012 KHAL 258 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 2 (1/19)

Kaupunginhallitus liite nro 2 (1/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (1/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (2/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (3/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (4/19) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Asianro 901/02.03.01/2016 107 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 Talousjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos 86/P10.10.01/2011 KH 26.04.2011 115 Hirvaskankaan työpaikka-alueelle on laadittu luonnos asemakaavan laajentamiseksi ja muuttamiseksi noin

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 33 14.01.2013 Kaupunginhallitus 99 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 11.03.2013 Kaupunginhallitus 217 03.06.2013

Kaupunginhallitus 33 14.01.2013 Kaupunginhallitus 99 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 11.03.2013 Kaupunginhallitus 217 03.06.2013 Kaupunginhallitus 33 14.01.2013 Kaupunginhallitus 99 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 11.03.2013 Kaupunginhallitus 217 03.06.2013 Rakentamisvelvoite kiinteistöllä 992-454-1-98 438/100203/2012 KH 33 Äänekosken

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Tekninen lautakunta 45 25.02.2014 Kaupunginhallitus 73 17.03.2014 Kaupunginvaltuusto 15 24.03.2014 Humalalammen, Niemelän, Notkomaan ja Rantalan tilojen ranta-asemakaavan muutos 751/10.02.00/2013 Tela

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN Kaupunginhallitus 282 02.11.2016 Kaupunginvaltuusto 50 16.11.2016 VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN KHALL 282 Kiinteistöverolain mukaan kaupunginval tuusto päättää sovellettavis ta kiinteistöveroprosenteista

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA Kaupunginhallitus 354 12.11.2012 Ympäristölautakunta 38 19.03.2013 Kaupunginhallitus 107 25.03.2013 Ympäristölautakunta 131 22.10.2013 Tekninen lautakunta 126 12.11.2013 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 142 16.06.2014 Kunnanhallitus 198 06.10.2014 Kaavoitusjaosto 8 25.02.2015 Kunnanhallitus 115 02.03.2015 Kaavoitusjaosto 12 27.10.2015 Kaavoitusjaosto 11 13.06.2016 Kaavoitusjaosto 18 11.10.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot