ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Vuoden 2014 tuloveroprosentti Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan 11 muutos 315 Korttelin 30 asemakaavan muutos (Suolahti) Äänejärven rantapuiston asemakaava Etuosto-oikeuden käyttäminen / määräala Hankalan tilasta RN:o Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (elokuu 2013) Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen 29 ( ) 320 Karhunlähteen päiväkodin vaiheen 4 peruskorjaus Lausunto Keski-Suomen liiton taloussuunnitelmasta Jäsenten valinta Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön 34 valtuuskuntaan vuosille Lautakuntien pöytäkirjat Hallintojohtajan päätökset 36

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-18:00 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-18:00 jäsen Kainu Keijo 15:00-18:00 jäsen Lindell Leila 15:00-18:00 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 15:00-18:00 1. varapuheenjohtaja poissa 321 Martins Sirpa 15:00-18:00 jäsen poissa 321 Närhi Merja 15:00-18:00 jäsen Piilonen Pentti 15:00-18:00 jäsen poissa 318 Tuominen Marke 15:00-18:00 jäsen poissa 321 MUU Tiusanen Matti 15:00-18:00 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-18:00 valtuuston 1. varapuh.joht. poissa 321 Leppänen Pekka 15:00-18:00 valtuuston 2. varapuh.joht. Soininen Piia 15:00-18:00 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 15:00-18:00 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 15:00-16:10 kaavoituspäällikkö poissa Möller Heli 15:00-18:00 hallintojohtaja Tuononen Matti 15:00-18:00 talousjohtaja Kolehmainen Raija 15:00-16:20 perusturvajohtaja poissa Virtanen Juha 15:00-15:05 toimitusjohtaja, Hirvaskankaan Liikekeskus Oy poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Heli Möller Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Leila Lindell Tommi Lunttila Merja Närhi , PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 310 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 311 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi keskiviikkona 25. päi vänä syys kuuta 2013 klo 12 mennessä ja tarkastetun pöytäkir jan pi det täväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 30. päivänä syys kuuta 2013 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leila Lindell ja Tommi Lunttila. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tuloveroprosentti KH 312 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan samassa yhteydessä. Äänekosken kaupungin tuloveroprosentti vuosina oli 19,75. Vuodelle 2011 vero prosentiksi määrättiin 20,50 ja vuosina 2012 ja 2013 veroprosentti on ollut 21,00. Vuonna 2013 tuloveroprosentin keskiarvo asukkaiden kunnissa on 19,79 ja Keski-Suomen maakun nassa 20,27. Maan kaikkien kuntien keskimääräinen, maksuunpan nulla verolla painotettu, tuloveroprosentti vuonna 2013 on 19,38 (19,25) prosenttia. Korkein veroprosentti on 22,00 ja matalin 16,25. Veronmaksajan todellinen veroaste on vähennysoikeudet huomioi den huomattavasti nimellistä veroprosenttia pienempi. Äänekoskella efektiivinen veroprosentti vuonna 2012 oli 15,11 (14,99) ja koko maan keskimääräinen efektiivinen veroprosentti oli 14,44 (14,57). Ennakkotietojen mukaan Äänekosken kunnallisveron tuotto vuonna 2012 kasvoi edellisestä vuodesta 5,2 prosentilla ja Äänekosken osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 12,9 prosentilla. Kuntaliiton laatiman viimeisimmän (syyskuu 2013) veroennustekehikon mukaan Äänekosken kunnallisveron tuotoksi vuonna 2013 arvioidaan 60,3 miljoonaa eu roa (TA 59,0). Vuonna 2013 yhden veroprosentin tuotto Äänekoskella on noin 2,9 milj. euroa. Kaupungin kertymään yhteisöveron tuotosta vuonna 2014 vaikuttaa oleellisesti mm. koko kansantalouden kehitys ja siten yhteisöveron yleinen tuottotaso sekä Äänekoskella toimivien yritysten verokertymä vuosina Yhteisöveronsaajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Normaalisti valtion osuus yhteisöve ron tuotosta on 75,36 prosenttia, kuntien 22,82 prosenttia ja seura kuntien 1,82 prosenttia. Verovuonna 2013 yhteisöveron jako-osuu det ovat kuitenkin seuraavat: valtio 68,16 prosenttia, kunnat 29,49 prosenttia ja seurakunnat 2,35 prosenttia. Äänekoskella yhteisöve ron tuotoksi on vuoden 2013 talousarviossa arvioitu 6,5 miljoonaa euroa. Veroennustekehikon mukaan kertymä noussee kuitenkin 7,3 milj. euroon. Vuoden 2014 talousarvion valmistelussa on Äänekos ken osuudeksi yhteisöveron kokonaistuotosta arvioitu 8,0 milj. euroa.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Aiempien vuosien kertyneet alijäämät ovat vuoden 2012 tilinpäätöksessä 9,6 milj. euroa. Vuoden 2013 tulos korjannee tilannetta hiukan. Viimeisimmät tulos ennusteet näyttävät 0,5-1,0 miljoonan euron ylijäämää vuodelle Vuoden 2014 talousarvion valmistelu on vielä kesken. Valmistelun perusteella voidaan jo kui tenkin todeta, että tasapainoisen taloussuunnitelman aikaansaami nen on erittäin haastavaa. Talousarvion ja taloussuunnitelman laati misen rinnalla harkitaan talouden tasapainottamisen toimenpideoh jelman tarkistamista. (valmistelu talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 määrätään 21,00. Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit KH 313 Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kaupunginvaltuusto päättää sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun kaupunginvaltuusto vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistövero määrätään kiinteistön verotusarvon perusteella. Valtuuston vuodelle 2014 määräämät kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle samalla kuin tuloveroprosentti, viimeistään marraskuun 17. päivänä Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero muista ra ken nuk sis ta kuin vakituiseen asumi seen käytettävistä rakennuksista, ell ei mui den asuinrakennusten, yleishyödyllisten yhteisöjen ja voima lai tosten osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen ve roprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin kiin teistöverolain 12 :ssä tar koitettuun vakituiseen asumiseen. Tämä veroprosentti voidaan mää rätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä kor keammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien ra kennusten veroprosentti. Kiinteistöverolain 13 a :n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 pykälässä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omista man rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosen tin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva raken nus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Kiin teistöve roprosentti voi lain mukaan olla myös 0,00. Äänekoskella yleishyö dyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on vuodesta 2009 lähtien määrätty olemaan 0,00. Ko. yhteisöjen yhteenlaskettu vuosit tainen kiinteistövero olisi noin euroa. Kiinteistöverolain 12 a mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen 2 momentissa tarkoitetun ra kentamattoman raken nus paikan veroprosentin, joka on vähin tään 1,00 ja enintään 3,00. Maapohjan kiinteistövero lasketaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, vuonna 2013 kiinteistöveroprosentti Äänekoskella on 1,00. Kaupungin tonttipalvelut on kartoittanut vuonna 2012 rakentamattomat asuinrakennuspaikat. Rakennuspaikkoja on yhteensä noin 140 kpl jakaantuen likimäärin seuraavasti: Suolahti 65, Äänekoski 50, Kon ginkangas 20 ja Sumiai nen 5. Esimerkiksi Konginkankaan taajamassa vuonna 2010 yksittäisen

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus ei-omarantai sen m2:n suuruisen tontin verotusarvo on ollut 882 euroa. Kiin teistöveroa täs tä olisi mennyt 8,82 euroa. Korotetulla 3,00 veropro sentilla verotuot to olisi 26,46 euroa. Vastaavasti Suolahden keskustassa vuonna 2010 yksittäisen ei-omarantaisen m2:n suuruisen tontin verotusarvo on ollut euroa. Kiinteistöveroa tästä olisi mennyt 35,28 euroa. Korotetulla 3,00 veroprosentilla vero tuotto olisi 105,84 euroa. Äänekosken keskustan läheisyydessä kerrostalotontin jonka rakennusoikeus on 650 k-m2:ä, kiinteistövero nousisi 3,00 prosentin korotetulla verolla vuodessa 214,99 eurosta 644,96 euroon. Korotettu kiinteistövero on usein verotusarvoista johtuen sen verran pieni, ettei sillä saataisi tontteja rakennetuksi. Mitä taas tulee kiinteistöverotuottojen lisäämiseen, kunta voi vaikuttaa yleiseen tonttien hinta tason omalla hinnoittelullaan. Hintatason nou seminen korjaa pitkällä aikavälillä verottajan aluehintoja ylöspäin ja lisää kiinteistöverotuloja. Äänekosken kaupunginvaltuuston päätös korottaa Konginkankaan ja Sumiaisten taajaman tonttihintoja vaikuttaa aikanaan myös verohallinnon käyttä mään maapohjan arvostukseen. Samoin tulevat päätökset tonttien hinnoitteluista Äänekosken ja Suolahden taajamissa sekä niiden pohjalta tehdyt kaupat vaikuttavat tulevaisuudessa verottajan aluehintoihin. Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat (sadasosaprosentin tarkkuudella): yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,60-1,35 (enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti) rakentamattoman rakennuspaikan vero-% 1,00-3,00 yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero-% 0,00-1,00 voimalaitosten veroprosentti 0,60-2,85 Alla on esitetty vertailuja vuoden 2013 kiinteistöveroprosenteista:

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Äänekosken kaupungin kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2013 olleet seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,05 Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 Voimalaitosrakennusten veroprosentti 2,85 Äänekoskella ei ole ollut käytössä rakentamattoman rakennuspaikan korotettu veroprosentti. Vuoden 2013 kiinteistöveron kertymä on syksyllä 2013 julkaistun Kuntaliiton veroennusteke hikon mukaan Äänekoskella 3,63 miljoonaa euroa. Ilman kiinteistö veron korotuksia on vuoden 2014 verokertymäennuste 3,96 miljoo naa euroa. Alla on esitetty, kuinka kiinteistöveroprosenttien nosto vuoden 2013 tasosta alla esitetyillä ko rotuksilla kerryttäisi kiinteistö veroja enemmän, verrattuna siihen, ett ei veronkorotuksia tehtäisi: Kiinteistöveroprosentti Lisä t Yleinen 1,00 1,05 91 Vakituiset asuinrakennukset 0,45 0, Muut asuinrakennukset 1,05 1,10 16 (valmistelu: talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuodelle 2014 päätetään seuraavat kiinteistöveroprosentit: - Yleinen 1,05 - Vakituiset asuinrakennukset 0,50 - Muut asuinrakennukset 1,10 - Voimalaitosrakennukset 2,85 Tuloverolain tarkiottaman yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti määrätään kui ten kin olemaan 0,00, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pää asialli sesti

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Leila Lindell esitti Jari Halttusen ja Marke Tuomisen kan nattamana, että yleistä kiinteistöveropro senttia ko rotetaan kau punginjoh tajan ehdotuk sen mukaisesti, mutta muilta osin veropro sentit säilyvät ennallaan. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Leila Lindellin ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Keijo Kainu, Sirpa Martins ja Merja Närhi) ja 5 ei-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Tommi Lunttila, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi Leila Lindellin ehdotuksen, että yleistä kiinteistöveroprosenttia korotetaan kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti ja että muilta osin veroprosentit säilyvät ennallaan, tulleen kaupun ginhallituksen päätökseksi äänin 5-4. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuodelle 2014 päätetään seuraavat kiinteistöveroprosentit: - Yleinen 1,05 - Vakituiset asuinrakennukset 0,45 - Muut asuinrakennukset 1,05 - Voimalaitosrakennukset 2,85 Tuloverolain tarkoittaman yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti määrätään kuitenkin olemaan 0,00, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos 86/P101001/2011 KH Hirvaskankaan työpaikka-alueelle on laadittu luonnos asemakaavan laajentamiseksi ja muuttamiseksi noin 26 hehtaarin suuruiselta alueelta. Konsulttina kaavan laadinnassa on toiminut FCG Finnish Consulting Group Oy. Suunnittelualueena oli alunperin koko nelostien itäpuolei nen ase makaavoitettu alue. Hirvaskankaan asemakaavan muutos ja laajen nus (eritasoliittymän asemakaavan ulkopuolelle jääneet alueet) saa tettiin vi reil le kaavoi tuskatsaus 2009 yhteydessä kaupunginhalli tuk sessa Kaavoituskatsaus 2010 yhteydessä kaupungin hal lituksessa kaava-alue rajattiin koilliseen sek to riin ja kaa van nimeksi täsmennettiin Hirvaskankaan koillisen sekto rin ase ma kaava ja asemakaavan muutos. Kantatien 69 etelä puolei nen alue käsitellään myöhemmin omana kaavamuutokse naan. Nyt suun nitel tavana olevan kaavan osalta on pidetty aloitus vaiheen vi ran omais neuvottelu Kaavaluonnoksessa on esitetty Hirvaskankaan asemakaavoitettua aluetta laajennetta vaksi Suolahteen päin kaupungin ostamalle noin 8 hehtaarin maa-alueel le. Nykyistä rinnakkaistielinjausta (Rannankyläntie) on esitetty siirret täväksi idemmäksi ja uusi rinnakkaistielinjaus on osoi tettu yleisenä tienä (LT). Uuden rinnakkaistien ja asemakaavoitetun alu een laa je ne mi sen myötä nykyisen kaavan toi miti la- ja liikera ken nus ten korttelialuetta on laajennettu ja uuden rinnakkaistien varteen on osoitettu uusi toi miti la ra ken nus ten korttelialue, jos sa voitai siin sallia myös päivä kotitoi minta (KTY-5). Korttelissa 1501 korttelin käyt tötarkoitusmerkintää on esitetty täsmennettäväksi sellaiseksi, että kortteliin olisi mahdollista sijoittaa liikennemyymälä ja polttoaineen jakelupiste (KL-1). Nykyisen kaavan korttelit 1500 ja 1508 sekä osa korttelista 1507 on esi tet ty yh dis tet tä vän yhdeksi korttelialueeksi (KL-1) ja yhdek si tontik si. Korttelin 1500 si sään jääviä aluevaraus- ja käyttö tar koi tus merkintöjä, ajo- ja katuyhteyksiä sekä rakennusoi keuksia on tar kis tettu ja mm. osa Ran nan ky län tiestä on osoitet tu korttelin sisään jää vänä ke vyenliikenteen yh tey tenä. Nykyistä Puukyläntien katu aluet ta on kaavassa le ven netty si ten, että ka dun var teen on mahdollista ra kentaa kevyenliikenteen väylä.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Koivistonkylälle suunniteltavana olevalle kevyenliikenteen väylälle on osoitettu tar vittava aluevaraus kantatien 69 varteen. Uu sien liiken ne jär jestelyjen yhteydessä kaava-alueen länsi osassa ole vien pienta lo tonttien liittymät kantatieltä 69 on tarkoitus poistaa ja uusi kulku ton teille on esitetty uuden rinnakkaistien ja ka tuyhteyden kautta. Hankkeiden toteuttamiseen liittyy maankäyttösopimuksia, jotka on tarkoitus hyväksyä ennen kaavaehdotuksen nähtävilleasettamista. Oheismateriaalina toimitetaan alustava kaavaluonnos sekä osallis tumis- ja arviointisuunnitelma. Tar ken nettu kaa va luon nos esi tel lään ko kouksessa. (valmistelu kaavasuunnittelija Tuuli Tolonen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen ja valmisteluaineiston perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuu le minen. Pyyde tään luon nok ses ta lau sun not tek ni seltä lau takun nal ta, ympäristölau takun nal ta, Kes ki-suo men lii tolta ja Kes ki-suo men elin keino-, liiken ne- ja ympä ristö kes kukselta sekä Ääne seudun Energia Oy:ltä. Hyväksyttiin. KH Kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Nähtävilläolon jälkeen on havaittu, että kantatien 69, Rannankyläntien ja Hitonlahdentien risteykseen rakennettavaksi aiotun kiertoliittymän tilatarve on suurempi, mi hin voi mas sa ole vassa asemakaavassa on varauduttu. Kier toliitty män ra kenta mi nen on yksi keskeisistä Hirvaskankaan lii kenne olojen ke hit tämi seen liitty vistä toimenpiteistä, joiden aloittami nen käynnis tyy tä nä vuonna. Asemakaavan muutos esitetään laitettavaksi nähtäville kiertoliittymän rakentamista varten tarvittavan alueen laajennuksen osal ta. Ylei sen tien aluet ta laa jen ne taan ris teyk sessä liit täen LT-alu ee seen kau pun gin omis ta maa ka tu aluetta ja ra ken ta matonta tontti maata.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Nyt nähtäville asetettava pienialainen kaavamuutosalueen laajennus lii te tään jat kos sa osaksi laa jempaa vireillä olevaa kaavaa (Hir vaskan kaan koil li sen sektorin ase makaava ja asemakaavan muu tos). Kaavaluonnos kantatien 69 kiertoliittymää koskevan kaavamuutosalueen osalta esi tel lään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että kantatielle 69 rakennettavan kiertoliittymän laajennusalueen osalta suo ri te taan maan käyt tö- ja ra kennus ase tuk sen 30 :n mu kai nen val mis te luvai heen kuule mi nen. Hyväksyttiin. KH Kiertoliittymän laajennusalueen osalta valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Tuolloin ei kau pun gil le toi mi tettu mielipiteitä luonnoksesta liikennealueen osalta. Ensimmäisen vaiheen nähtävilläolon ( ) yhteydessä pyy de tyt lau sun not saatiin tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Keski-Suomen liitolta ja Kes ki-suomen ELY:lta. Lisäksi Kes ki maa Osk on toi mit ta nut kau pungil le nähtä villäoloajan jäl keen kirjal li sen mie lipi teen, jonka sisältö on sittemmin käsitelty kaavahankkee seen liittyvis sä kaupungin ja Keskimaan välisissä neu vot teluis sa. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaan on tehty lausuntojen ym. perusteella tarkistuksia, joista mer kit tä vimmät ovat seuraavat: - ABC:n tontin kaavamerkinnäksi KLH-1 (liikennepalveluiden kort te lialue), joka sallii rakennettavaksi tavanomaisten liikenne myymä lään liittyvien tilojen lisäksi mm. majoitustiloja sekä paljon ti laa vaati van erikoistavaran kaupan suuryksiköitä (maataloustarvike kauppa, rautakauppa yms.). Tontille saa sijoittaa kaksi polttoaineen jakelu asemaa. - KLH-1 - merkintä myös Spektrin ja Suonenjoentien väli selle ton til le, johon tonttiin liitetty entinen Purunkorventie. Tontille saa sijoit taa

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: kaksi polttoaineen jakeluasemaa, joiden sijainnista on neuvoteltu ELY:n kanssa. Polttonesteiden ja ke lu ase ma toi min taa poh ja ve sialueilla kos ke van val vontaoh jeen YM4/401/2005 ja ELY:n näkemyksen mukaan toisen jakelupisteen sijoittaminen poh ja ve si alu een reunavyöhykkeelle olisi tietyin ehdoin mahdollis ta. - Uusi rinnakkaistielinjaus (Rannankyläntie) osoitettu ka tualueena ja erityistä huomiota kiinnitetty alueen itäpuolisen asutuk sen suojaamiseen nykyiseltä ja laajenevan maankäytön aiheuttamil ta meluvaikutuksilta: EV-2 - alueelle tulee rakentaa vähintään 3 m korkea meluvalli ja asuntoalueeseen rajoittuvalle korttelialueelle tu lee rakentaa melueste. Lisäksi katu- ja korttelialueille tulee järjestää puuistutuksia. - Rannankyläntien itäpuoliselta korttelialueelta poistettu päiväkodin ra kentamismahdollisuus, uutena käyttömuotona mahdol listettu tavara liikenneterminaalit sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamotoiminta. - LT-alueen laajentaminen kiertoliittymän rakentamista varten Vanhan Rannankyläntien ja Hitonlahdentien risteyksessä. - Sadevesien tasausaltaan laajentaminen ja uusi polttoai neen jakelu asema (ET) - Rakennusoikeuksia täsmennetty: ABC k-m2, uu si KMH-1 - tontti 6000 k-m2, Spektri 3900 k-m k-m2:n varas to, kolme KM-5 - tonttia e=0,3, lämpökeskuksen tontti e=0,15 Lausunnoissa esitettyjä näkökantoja on otettu huomioon myös kaavaselostuksen laadinnan yhteydessä. Hirvaskankaan liiketilan mitoitusta määriteltäessä on ollut käytettävissä Keski-Suomen liiton selvitykset tilaa vaativasta kaupasta sekä kaupungin tilaama selvitys vapaa-ajan asukkaiden ja Hirvaskan kaan ohi kulkevan liikenteen ostovoimasta ja sen vaikutuksesta liiketilan lisätarpeeseen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hirvaskankaan koilli sen sektorin asemakaava ja asemakaa van muutos laitetaan ehdo tuksena nähtäville maankäyttö- ja raken nusasetuksen 27 :n mukai sesti. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakun nalta, Keski-Suomen lii tolta sekä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättämään mahdollisista teknisluonteisista tarkistuksista ennen kaa va eh do tuk sen nähtävillepanoa. Hyväksyttiin. KH Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Ehdotuksesta on saatu pyydettyjen lausuntojen lisäksi neljä muistutusta. Muistu tuksen ovat jättäneet Hirvaskankaan Liikekeskus Oy (kaksi muistutusta), Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy ja Kari Tourunen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavahankkeeseen liittyvät maankäyttösopimukset Keskimaa Osk:n ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n kanssa. Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin toimitetaan oheismateriaalina. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnu nen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoit tajan vas tineen, joka kos kee kaavaehdotuksesta saa tu ja lau sun toja ja muistutuk sia. Kaa van hy väk sy mi ses tä pää te tään erik seen sen jäl keen, kun maan käyttö- ja ra ken nusase tuksen 32 :ssä tarkoitettu osal listen kuule minen on suo ri tettu ja hankkee seen liitty vät kaupun gin hallituk sen hy väksymät maankäyt tö sopi mukset on al le kirjoitettu. Asia päätettiin jättää pöydälle. KH nähtävillä olleen kaavaehdotuksen johdosta on syksyn 2012 jälkeen käyty lukuisia neuvotteluja Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy:n ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n edustajien kanssa saavuttamatta yhteistä näkemystä hyväksytyn maankäyttösopimuksen ja siihen pohjautuvan asemakaavaehdotuksen hyväksymisestä.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yhtiöt esittävät Hirvaskankaan liikenne jär jes te lyihin tehtäväksi tämän asemakaavan yhtey dessä muutoksia, joita naapuritonteilla toimivat liikennemyymälät ovat ilmoittaneet ehdotto masti vastustavansa: liittymäjärjestelyt on toteutettu aikoinaan lain ja asema kaa van mää rit te le mällä tavalla ja muutokset oli si vat johtamassa ton teilla huomat ta viin ja kalliisiin toiminnallisiin muutoksiin sekä Hir vas kankaan kil pailu aseman heikentymiseen liikenteen palvelupisteenä. Asia on tullut esille viimeksi alu een kes keisten toimijoiden, kau pungin ja Kes ki-suo men ELY-kes kuksen vä lisessä neuvottelus sa Kaupunginhallituksen on tarkoitus purkaa hyväksymänsä Hirvaskankaan Lii ke kes kus Oy:n maankäyttösopimuspäätös, jolloin sopimuksessa määritellyt sitoumukset ja velvoitteet eivät sido kumpaakaan osapuolta. Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset: - siirretään mainostornien rakennusalamerkinnät kokonisuudessaan tonttien puolelle (tontit ja ) ja poistetaan merkintä kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevalta Shellin tontilta - lisätään majoitustilat tontin (Spektri) kaavamerkintään - korttelin 1500 tontti 4 (KLH-1) jaetaan kiinteistörajan mukaan kahdeksi erilliseksi tontiksi ja tonteille merkitään sitova tonttijako - kaavaehdotuksen rakennusoikeus 6000 k-m2 jaetaan si ten, et tä länsi ton til le merkitään voi massa olevan asemakaavan mukaisesti 4800 k-m2 ja itäosalle 1200 k-m2. länsitontilla väljennetään rakennusaloja huo mat ta vasti ja jon kin verran myös itäosalla: kaavassa tulee varau tua KLH-1 - alu een toteutumiseen kahtena hankkeena - itäosalla täsmennetään polttoaineen jakeluaseman alueen (pj) sijain tia laajentaen aluetta myös poh ja ve si alu een ra jan (pv-2) ulkopuolelle - lisätään kevyen liikenteen alikulkuvarauksen kaavamerkintä merkintöjen selitysosaan - tarkistetaan merkintöjen selitysosassa KLH-1 -, KL-4 - ja KL-5 - korttelialueiden kaavamerkinnässä sanamuoto "pal jon tilaa vaativan eri kois ta va ran myy mä löitä" muo toon "paljon ti laa vaativan erikoistava ran kau pan myy mä löitä" - tarkistetaan merkintöjen selitysosassa KLH-1 - korttelialueen kaavamerkinnässä sanamuoto "Korttelialueella sallitaan polttoaineiden jakelu" muotoon "Korttelialueella sallitaan polttoaineiden jakelu erik-

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus seen osoi te tuil la pj-alueilla" Muutokset tai osa niistä on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :ssä tarkoitettuja olennaisia muutoksia. Kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen ei ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua kuten tässä ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Muutosten johdosta on tarkoitus kuulla seuraavia: Hirvaskankaan Liikekeskus Oy, Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy, Erical Oy, Osuuskauppa Keskimaa ja Ääneseudun Energia Oy. Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin toimitetaan oheismateriaalina. Tarkistettu kaavaehdotus esitellään kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen, joka koskee kaavaehdotuksesta saatuja lausuntoja ja muistutuksia. Kaavan hyväksymisestä päätetään erikseen sen jälkeen, kun maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :ssä tarkoitettu osallisten kuuleminen on suoritettu ja hankkeeseen liittyvä kaupunginhallituksen hyväksymä maankäyttösopimus on allekirjoitettu. Hyväksyttiin. KH Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :n mukainen osallisten kuuleminen nähtävilläolleeseen kaavaehdotukseen tehtyjen olennaisten muutosten johdosta on suoritettu Kaupunginhallituksen hyväksymä päätös maankäyttösopimuksesta Hir vaskan kaan Lii ke keskus Oy:n kanssa on purettu kaupunginhalli tuk sen pää töksel lä , Osuus kaup pa Kes ki maan kans sa hy väksyt ty maankäyttösopimus on allekirjoitettu Erikseen kuullut osalliset ovat allekirjoituksillaan vahvistaneet vastaanottaneensa kaa va eh do tuk sen tar kis ta miseen liit ty vät asiakirjat ja Muutosten osalta esitettäviä kirjallisia mielipiteitä ovat lähetekirjeessä mainittuun ajankohtaan ( klo 15) mennessä kaupungille toimittaneet Hirvaskankaan Liikekeskus Oy,

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Hir vas kan kaan Kauppakeskus Oy, Erical Oy ja Äänekosken Energia Oy. Kaavoittajan vastine mielipiteisiin ja hyväksyttäväksi ehdotettava kaavaehdotus toimitetaan oheismateriaalina. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen, joka koskee kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon jälkeisen kuulemisen aikana saatuja osallisten mielipiteitä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Hirvas kan kaan koil lisen sektorin asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi hyväksytään. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Leila Lindell esitti Pentti Piilosen kannattamana, että Keski-Suomen ELY-keskukselta pyydetään lausunto tieliikennesuunnitelmasta kokonaisliikenteen ja kevyen liikenteen osalta. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jot ka kan nattavat kaupunginjohtajan pohjaeh do tusta, äänestävät jaa, ja ne, jot ka kan nattavat Leila Lindellin tekemää ja Pentti Piilosen kannat ta maa eh dotusta, että Keski-Suomen ELY-keskuk selta pyy detään lau sunto tieliikennesuunnitelmasta ko konaisliiken teen ja kevyen lii kenteen osalta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Ka ri Kiis ki nen, Tommi Lunttila, Merja Närhi ja Jouni Sohlman) ja 5 ei-ääntä (Kei jo Kainu, Leila Lindell, Pentti Pii lonen, Ja ni Salo ja Mar ke Tuo minen. Puheenjohtaja totesi Leila Lindellin ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 5-4. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen äänin 5-4 si ten muutettuna, että ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä Kes ki-suo men ELY-kes kuk selta pyy de tään lau sun to tie liiken ne-

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus suunni telmasta ko ko naislii ken teen ja ke vyen lii ken teen osal ta. KH 314 Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualue (tienpitoviranomainen) on antanut lausuntonsa Lausunnossaan tienpitoviranomainen toteaa mm., että ELY-keskus on antanut lausunnot kaavaprosessin kuluessa, missä on tuo tu esil le myös tienpitoviranomaisen näkemys. Maantieverkon osalta tienpitoviranomainen toteaa, että liikenne on kokonaistilanne huomioiden järjestelty tyydyttävästi. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tienpitoviranomaisen lausunnon tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi hyväksytään. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Pentti Piilonen esitti Leila Lindellin kannattamana, että päivittäistavarakaupan myymälätilan enimmäiskooksi KLH-1 ja KL-4 -alueilla merkitään 3000 kem2, kun kaavaehdotuksessa enimmäiskoko on 500 kem2 ja että ko. asiassa edellytetään YR VA-menettelyä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Pentti Piilosen ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Keijo Kainu, Sirpa Martins ja Merja Närhi) ja 5 ei-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Tommi Lunttila, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi Pentti Piilosen ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 5-4.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti, että kaavaehdotusta muutetaan siten, että päivittäistavarakaupan myymälätilan enimmäiskooksi KLH-1 ja KL-4 -alueilla merkitään 3000 kem2 ja että ko. asiassa edellytetään YRVA-menettelyä (yritysvaikutusten arviointia). Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavakartta ja selostus, kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, lausunnot ja muistutukset, kh , kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavoittajan vastine, hyväksytty kh , kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, osallisten palautteet, kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavoittajan vastine , kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, ELY-keskuksen lausunto

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 2 (1/19)

Kaupunginhallitus liite nro 2 (1/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (1/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (2/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (3/19) Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 2 (4/19) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos 86/P10.10.01/2011 KH 26.04.2011 115 Hirvaskankaan työpaikka-alueelle on laadittu luonnos asemakaavan laajentamiseksi ja muuttamiseksi noin

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Tekninen lautakunta 45 25.02.2014 Kaupunginhallitus 73 17.03.2014 Kaupunginvaltuusto 15 24.03.2014 Humalalammen, Niemelän, Notkomaan ja Rantalan tilojen ranta-asemakaavan muutos 751/10.02.00/2013 Tela

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 142 16.06.2014 Kunnanhallitus 198 06.10.2014 Kaavoitusjaosto 8 25.02.2015 Kunnanhallitus 115 02.03.2015 Kaavoitusjaosto 12 27.10.2015 Kaavoitusjaosto 11 13.06.2016 Kaavoitusjaosto 18 11.10.2016

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN Kaupunginhallitus 282 02.11.2016 Kaupunginvaltuusto 50 16.11.2016 VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN KHALL 282 Kiinteistöverolain mukaan kaupunginval tuusto päättää sovellettavis ta kiinteistöveroprosenteista

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 Valtuusto 2.09.206 Sivu / 3563/206 02.03.0 Kaupunginhallitus 236 29.8.206 4 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 207 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Liitteenä kokoukseen osallistuville on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus.

Liitteenä kokoukseen osallistuville on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus. Ympäristölautakunta 12 29.01.2013 Kaupunginhallitus 49 11.02.2013 Ympäristölautakunta 82 25.08.2015 Tekninen lautakunta 82 30.09.2015 Ympäristölautakunta 109 10.11.2015 Kaupunginhallitus 300 16.11.2015

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot