ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Vuoden 2014 tuloveroprosentti Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan 11 muutos 315 Korttelin 30 asemakaavan muutos (Suolahti) Äänejärven rantapuiston asemakaava Etuosto-oikeuden käyttäminen / määräala Hankalan tilasta RN:o Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (elokuu 2013) Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen 29 ( ) 320 Karhunlähteen päiväkodin vaiheen 4 peruskorjaus Lausunto Keski-Suomen liiton taloussuunnitelmasta Jäsenten valinta Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön 34 valtuuskuntaan vuosille Lautakuntien pöytäkirjat Hallintojohtajan päätökset 36

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-18:00 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-18:00 jäsen Kainu Keijo 15:00-18:00 jäsen Lindell Leila 15:00-18:00 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 15:00-18:00 1. varapuheenjohtaja poissa 321 Martins Sirpa 15:00-18:00 jäsen poissa 321 Närhi Merja 15:00-18:00 jäsen Piilonen Pentti 15:00-18:00 jäsen poissa 318 Tuominen Marke 15:00-18:00 jäsen poissa 321 MUU Tiusanen Matti 15:00-18:00 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-18:00 valtuuston 1. varapuh.joht. poissa 321 Leppänen Pekka 15:00-18:00 valtuuston 2. varapuh.joht. Soininen Piia 15:00-18:00 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 15:00-18:00 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 15:00-16:10 kaavoituspäällikkö poissa Möller Heli 15:00-18:00 hallintojohtaja Tuononen Matti 15:00-18:00 talousjohtaja Kolehmainen Raija 15:00-16:20 perusturvajohtaja poissa Virtanen Juha 15:00-15:05 toimitusjohtaja, Hirvaskankaan Liikekeskus Oy poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Heli Möller Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Leila Lindell Tommi Lunttila Merja Närhi , PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 310 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 311 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi keskiviikkona 25. päi vänä syys kuuta 2013 klo 12 mennessä ja tarkastetun pöytäkir jan pi det täväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 30. päivänä syys kuuta 2013 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leila Lindell ja Tommi Lunttila. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tuloveroprosentti KH 312 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan samassa yhteydessä. Äänekosken kaupungin tuloveroprosentti vuosina oli 19,75. Vuodelle 2011 vero prosentiksi määrättiin 20,50 ja vuosina 2012 ja 2013 veroprosentti on ollut 21,00. Vuonna 2013 tuloveroprosentin keskiarvo asukkaiden kunnissa on 19,79 ja Keski-Suomen maakun nassa 20,27. Maan kaikkien kuntien keskimääräinen, maksuunpan nulla verolla painotettu, tuloveroprosentti vuonna 2013 on 19,38 (19,25) prosenttia. Korkein veroprosentti on 22,00 ja matalin 16,25. Veronmaksajan todellinen veroaste on vähennysoikeudet huomioi den huomattavasti nimellistä veroprosenttia pienempi. Äänekoskella efektiivinen veroprosentti vuonna 2012 oli 15,11 (14,99) ja koko maan keskimääräinen efektiivinen veroprosentti oli 14,44 (14,57). Ennakkotietojen mukaan Äänekosken kunnallisveron tuotto vuonna 2012 kasvoi edellisestä vuodesta 5,2 prosentilla ja Äänekosken osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 12,9 prosentilla. Kuntaliiton laatiman viimeisimmän (syyskuu 2013) veroennustekehikon mukaan Äänekosken kunnallisveron tuotoksi vuonna 2013 arvioidaan 60,3 miljoonaa eu roa (TA 59,0). Vuonna 2013 yhden veroprosentin tuotto Äänekoskella on noin 2,9 milj. euroa. Kaupungin kertymään yhteisöveron tuotosta vuonna 2014 vaikuttaa oleellisesti mm. koko kansantalouden kehitys ja siten yhteisöveron yleinen tuottotaso sekä Äänekoskella toimivien yritysten verokertymä vuosina Yhteisöveronsaajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Normaalisti valtion osuus yhteisöve ron tuotosta on 75,36 prosenttia, kuntien 22,82 prosenttia ja seura kuntien 1,82 prosenttia. Verovuonna 2013 yhteisöveron jako-osuu det ovat kuitenkin seuraavat: valtio 68,16 prosenttia, kunnat 29,49 prosenttia ja seurakunnat 2,35 prosenttia. Äänekoskella yhteisöve ron tuotoksi on vuoden 2013 talousarviossa arvioitu 6,5 miljoonaa euroa. Veroennustekehikon mukaan kertymä noussee kuitenkin 7,3 milj. euroon. Vuoden 2014 talousarvion valmistelussa on Äänekos ken osuudeksi yhteisöveron kokonaistuotosta arvioitu 8,0 milj. euroa.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Aiempien vuosien kertyneet alijäämät ovat vuoden 2012 tilinpäätöksessä 9,6 milj. euroa. Vuoden 2013 tulos korjannee tilannetta hiukan. Viimeisimmät tulos ennusteet näyttävät 0,5-1,0 miljoonan euron ylijäämää vuodelle Vuoden 2014 talousarvion valmistelu on vielä kesken. Valmistelun perusteella voidaan jo kui tenkin todeta, että tasapainoisen taloussuunnitelman aikaansaami nen on erittäin haastavaa. Talousarvion ja taloussuunnitelman laati misen rinnalla harkitaan talouden tasapainottamisen toimenpideoh jelman tarkistamista. (valmistelu talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2014 määrätään 21,00. Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit KH 313 Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kaupunginvaltuusto päättää sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun kaupunginvaltuusto vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistövero määrätään kiinteistön verotusarvon perusteella. Valtuuston vuodelle 2014 määräämät kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle samalla kuin tuloveroprosentti, viimeistään marraskuun 17. päivänä Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero muista ra ken nuk sis ta kuin vakituiseen asumi seen käytettävistä rakennuksista, ell ei mui den asuinrakennusten, yleishyödyllisten yhteisöjen ja voima lai tosten osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen ve roprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin kiin teistöverolain 12 :ssä tar koitettuun vakituiseen asumiseen. Tämä veroprosentti voidaan mää rätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä kor keammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien ra kennusten veroprosentti. Kiinteistöverolain 13 a :n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 pykälässä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omista man rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosen tin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva raken nus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Kiin teistöve roprosentti voi lain mukaan olla myös 0,00. Äänekoskella yleishyö dyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on vuodesta 2009 lähtien määrätty olemaan 0,00. Ko. yhteisöjen yhteenlaskettu vuosit tainen kiinteistövero olisi noin euroa. Kiinteistöverolain 12 a mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen 2 momentissa tarkoitetun ra kentamattoman raken nus paikan veroprosentin, joka on vähin tään 1,00 ja enintään 3,00. Maapohjan kiinteistövero lasketaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, vuonna 2013 kiinteistöveroprosentti Äänekoskella on 1,00. Kaupungin tonttipalvelut on kartoittanut vuonna 2012 rakentamattomat asuinrakennuspaikat. Rakennuspaikkoja on yhteensä noin 140 kpl jakaantuen likimäärin seuraavasti: Suolahti 65, Äänekoski 50, Kon ginkangas 20 ja Sumiai nen 5. Esimerkiksi Konginkankaan taajamassa vuonna 2010 yksittäisen

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus ei-omarantai sen m2:n suuruisen tontin verotusarvo on ollut 882 euroa. Kiin teistöveroa täs tä olisi mennyt 8,82 euroa. Korotetulla 3,00 veropro sentilla verotuot to olisi 26,46 euroa. Vastaavasti Suolahden keskustassa vuonna 2010 yksittäisen ei-omarantaisen m2:n suuruisen tontin verotusarvo on ollut euroa. Kiinteistöveroa tästä olisi mennyt 35,28 euroa. Korotetulla 3,00 veroprosentilla vero tuotto olisi 105,84 euroa. Äänekosken keskustan läheisyydessä kerrostalotontin jonka rakennusoikeus on 650 k-m2:ä, kiinteistövero nousisi 3,00 prosentin korotetulla verolla vuodessa 214,99 eurosta 644,96 euroon. Korotettu kiinteistövero on usein verotusarvoista johtuen sen verran pieni, ettei sillä saataisi tontteja rakennetuksi. Mitä taas tulee kiinteistöverotuottojen lisäämiseen, kunta voi vaikuttaa yleiseen tonttien hinta tason omalla hinnoittelullaan. Hintatason nou seminen korjaa pitkällä aikavälillä verottajan aluehintoja ylöspäin ja lisää kiinteistöverotuloja. Äänekosken kaupunginvaltuuston päätös korottaa Konginkankaan ja Sumiaisten taajaman tonttihintoja vaikuttaa aikanaan myös verohallinnon käyttä mään maapohjan arvostukseen. Samoin tulevat päätökset tonttien hinnoitteluista Äänekosken ja Suolahden taajamissa sekä niiden pohjalta tehdyt kaupat vaikuttavat tulevaisuudessa verottajan aluehintoihin. Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat (sadasosaprosentin tarkkuudella): yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,60-1,35 (enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti) rakentamattoman rakennuspaikan vero-% 1,00-3,00 yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero-% 0,00-1,00 voimalaitosten veroprosentti 0,60-2,85 Alla on esitetty vertailuja vuoden 2013 kiinteistöveroprosenteista:

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Äänekosken kaupungin kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2013 olleet seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,05 Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 Voimalaitosrakennusten veroprosentti 2,85 Äänekoskella ei ole ollut käytössä rakentamattoman rakennuspaikan korotettu veroprosentti. Vuoden 2013 kiinteistöveron kertymä on syksyllä 2013 julkaistun Kuntaliiton veroennusteke hikon mukaan Äänekoskella 3,63 miljoonaa euroa. Ilman kiinteistö veron korotuksia on vuoden 2014 verokertymäennuste 3,96 miljoo naa euroa. Alla on esitetty, kuinka kiinteistöveroprosenttien nosto vuoden 2013 tasosta alla esitetyillä ko rotuksilla kerryttäisi kiinteistö veroja enemmän, verrattuna siihen, ett ei veronkorotuksia tehtäisi: Kiinteistöveroprosentti Lisä t Yleinen 1,00 1,05 91 Vakituiset asuinrakennukset 0,45 0, Muut asuinrakennukset 1,05 1,10 16 (valmistelu: talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuodelle 2014 päätetään seuraavat kiinteistöveroprosentit: - Yleinen 1,05 - Vakituiset asuinrakennukset 0,50 - Muut asuinrakennukset 1,10 - Voimalaitosrakennukset 2,85 Tuloverolain tarkiottaman yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti määrätään kui ten kin olemaan 0,00, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pää asialli sesti

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Leila Lindell esitti Jari Halttusen ja Marke Tuomisen kan nattamana, että yleistä kiinteistöveropro senttia ko rotetaan kau punginjoh tajan ehdotuk sen mukaisesti, mutta muilta osin veropro sentit säilyvät ennallaan. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Leila Lindellin ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Keijo Kainu, Sirpa Martins ja Merja Närhi) ja 5 ei-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Tommi Lunttila, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi Leila Lindellin ehdotuksen, että yleistä kiinteistöveroprosenttia korotetaan kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti ja että muilta osin veroprosentit säilyvät ennallaan, tulleen kaupun ginhallituksen päätökseksi äänin 5-4. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuodelle 2014 päätetään seuraavat kiinteistöveroprosentit: - Yleinen 1,05 - Vakituiset asuinrakennukset 0,45 - Muut asuinrakennukset 1,05 - Voimalaitosrakennukset 2,85 Tuloverolain tarkoittaman yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti määrätään kuitenkin olemaan 0,00, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos 86/P101001/2011 KH Hirvaskankaan työpaikka-alueelle on laadittu luonnos asemakaavan laajentamiseksi ja muuttamiseksi noin 26 hehtaarin suuruiselta alueelta. Konsulttina kaavan laadinnassa on toiminut FCG Finnish Consulting Group Oy. Suunnittelualueena oli alunperin koko nelostien itäpuolei nen ase makaavoitettu alue. Hirvaskankaan asemakaavan muutos ja laajen nus (eritasoliittymän asemakaavan ulkopuolelle jääneet alueet) saa tettiin vi reil le kaavoi tuskatsaus 2009 yhteydessä kaupunginhalli tuk sessa Kaavoituskatsaus 2010 yhteydessä kaupungin hal lituksessa kaava-alue rajattiin koilliseen sek to riin ja kaa van nimeksi täsmennettiin Hirvaskankaan koillisen sekto rin ase ma kaava ja asemakaavan muutos. Kantatien 69 etelä puolei nen alue käsitellään myöhemmin omana kaavamuutokse naan. Nyt suun nitel tavana olevan kaavan osalta on pidetty aloitus vaiheen vi ran omais neuvottelu Kaavaluonnoksessa on esitetty Hirvaskankaan asemakaavoitettua aluetta laajennetta vaksi Suolahteen päin kaupungin ostamalle noin 8 hehtaarin maa-alueel le. Nykyistä rinnakkaistielinjausta (Rannankyläntie) on esitetty siirret täväksi idemmäksi ja uusi rinnakkaistielinjaus on osoi tettu yleisenä tienä (LT). Uuden rinnakkaistien ja asemakaavoitetun alu een laa je ne mi sen myötä nykyisen kaavan toi miti la- ja liikera ken nus ten korttelialuetta on laajennettu ja uuden rinnakkaistien varteen on osoitettu uusi toi miti la ra ken nus ten korttelialue, jos sa voitai siin sallia myös päivä kotitoi minta (KTY-5). Korttelissa 1501 korttelin käyt tötarkoitusmerkintää on esitetty täsmennettäväksi sellaiseksi, että kortteliin olisi mahdollista sijoittaa liikennemyymälä ja polttoaineen jakelupiste (KL-1). Nykyisen kaavan korttelit 1500 ja 1508 sekä osa korttelista 1507 on esi tet ty yh dis tet tä vän yhdeksi korttelialueeksi (KL-1) ja yhdek si tontik si. Korttelin 1500 si sään jääviä aluevaraus- ja käyttö tar koi tus merkintöjä, ajo- ja katuyhteyksiä sekä rakennusoi keuksia on tar kis tettu ja mm. osa Ran nan ky län tiestä on osoitet tu korttelin sisään jää vänä ke vyenliikenteen yh tey tenä. Nykyistä Puukyläntien katu aluet ta on kaavassa le ven netty si ten, että ka dun var teen on mahdollista ra kentaa kevyenliikenteen väylä.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Koivistonkylälle suunniteltavana olevalle kevyenliikenteen väylälle on osoitettu tar vittava aluevaraus kantatien 69 varteen. Uu sien liiken ne jär jestelyjen yhteydessä kaava-alueen länsi osassa ole vien pienta lo tonttien liittymät kantatieltä 69 on tarkoitus poistaa ja uusi kulku ton teille on esitetty uuden rinnakkaistien ja ka tuyhteyden kautta. Hankkeiden toteuttamiseen liittyy maankäyttösopimuksia, jotka on tarkoitus hyväksyä ennen kaavaehdotuksen nähtävilleasettamista. Oheismateriaalina toimitetaan alustava kaavaluonnos sekä osallis tumis- ja arviointisuunnitelma. Tar ken nettu kaa va luon nos esi tel lään ko kouksessa. (valmistelu kaavasuunnittelija Tuuli Tolonen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen ja valmisteluaineiston perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuu le minen. Pyyde tään luon nok ses ta lau sun not tek ni seltä lau takun nal ta, ympäristölau takun nal ta, Kes ki-suo men lii tolta ja Kes ki-suo men elin keino-, liiken ne- ja ympä ristö kes kukselta sekä Ääne seudun Energia Oy:ltä. Hyväksyttiin. KH Kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Nähtävilläolon jälkeen on havaittu, että kantatien 69, Rannankyläntien ja Hitonlahdentien risteykseen rakennettavaksi aiotun kiertoliittymän tilatarve on suurempi, mi hin voi mas sa ole vassa asemakaavassa on varauduttu. Kier toliitty män ra kenta mi nen on yksi keskeisistä Hirvaskankaan lii kenne olojen ke hit tämi seen liitty vistä toimenpiteistä, joiden aloittami nen käynnis tyy tä nä vuonna. Asemakaavan muutos esitetään laitettavaksi nähtäville kiertoliittymän rakentamista varten tarvittavan alueen laajennuksen osal ta. Ylei sen tien aluet ta laa jen ne taan ris teyk sessä liit täen LT-alu ee seen kau pun gin omis ta maa ka tu aluetta ja ra ken ta matonta tontti maata.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Nyt nähtäville asetettava pienialainen kaavamuutosalueen laajennus lii te tään jat kos sa osaksi laa jempaa vireillä olevaa kaavaa (Hir vaskan kaan koil li sen sektorin ase makaava ja asemakaavan muu tos). Kaavaluonnos kantatien 69 kiertoliittymää koskevan kaavamuutosalueen osalta esi tel lään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että kantatielle 69 rakennettavan kiertoliittymän laajennusalueen osalta suo ri te taan maan käyt tö- ja ra kennus ase tuk sen 30 :n mu kai nen val mis te luvai heen kuule mi nen. Hyväksyttiin. KH Kiertoliittymän laajennusalueen osalta valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Tuolloin ei kau pun gil le toi mi tettu mielipiteitä luonnoksesta liikennealueen osalta. Ensimmäisen vaiheen nähtävilläolon ( ) yhteydessä pyy de tyt lau sun not saatiin tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Keski-Suomen liitolta ja Kes ki-suomen ELY:lta. Lisäksi Kes ki maa Osk on toi mit ta nut kau pungil le nähtä villäoloajan jäl keen kirjal li sen mie lipi teen, jonka sisältö on sittemmin käsitelty kaavahankkee seen liittyvis sä kaupungin ja Keskimaan välisissä neu vot teluis sa. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaan on tehty lausuntojen ym. perusteella tarkistuksia, joista mer kit tä vimmät ovat seuraavat: - ABC:n tontin kaavamerkinnäksi KLH-1 (liikennepalveluiden kort te lialue), joka sallii rakennettavaksi tavanomaisten liikenne myymä lään liittyvien tilojen lisäksi mm. majoitustiloja sekä paljon ti laa vaati van erikoistavaran kaupan suuryksiköitä (maataloustarvike kauppa, rautakauppa yms.). Tontille saa sijoittaa kaksi polttoaineen jakelu asemaa. - KLH-1 - merkintä myös Spektrin ja Suonenjoentien väli selle ton til le, johon tonttiin liitetty entinen Purunkorventie. Tontille saa sijoit taa

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: kaksi polttoaineen jakeluasemaa, joiden sijainnista on neuvoteltu ELY:n kanssa. Polttonesteiden ja ke lu ase ma toi min taa poh ja ve sialueilla kos ke van val vontaoh jeen YM4/401/2005 ja ELY:n näkemyksen mukaan toisen jakelupisteen sijoittaminen poh ja ve si alu een reunavyöhykkeelle olisi tietyin ehdoin mahdollis ta. - Uusi rinnakkaistielinjaus (Rannankyläntie) osoitettu ka tualueena ja erityistä huomiota kiinnitetty alueen itäpuolisen asutuk sen suojaamiseen nykyiseltä ja laajenevan maankäytön aiheuttamil ta meluvaikutuksilta: EV-2 - alueelle tulee rakentaa vähintään 3 m korkea meluvalli ja asuntoalueeseen rajoittuvalle korttelialueelle tu lee rakentaa melueste. Lisäksi katu- ja korttelialueille tulee järjestää puuistutuksia. - Rannankyläntien itäpuoliselta korttelialueelta poistettu päiväkodin ra kentamismahdollisuus, uutena käyttömuotona mahdol listettu tavara liikenneterminaalit sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamotoiminta. - LT-alueen laajentaminen kiertoliittymän rakentamista varten Vanhan Rannankyläntien ja Hitonlahdentien risteyksessä. - Sadevesien tasausaltaan laajentaminen ja uusi polttoai neen jakelu asema (ET) - Rakennusoikeuksia täsmennetty: ABC k-m2, uu si KMH-1 - tontti 6000 k-m2, Spektri 3900 k-m k-m2:n varas to, kolme KM-5 - tonttia e=0,3, lämpökeskuksen tontti e=0,15 Lausunnoissa esitettyjä näkökantoja on otettu huomioon myös kaavaselostuksen laadinnan yhteydessä. Hirvaskankaan liiketilan mitoitusta määriteltäessä on ollut käytettävissä Keski-Suomen liiton selvitykset tilaa vaativasta kaupasta sekä kaupungin tilaama selvitys vapaa-ajan asukkaiden ja Hirvaskan kaan ohi kulkevan liikenteen ostovoimasta ja sen vaikutuksesta liiketilan lisätarpeeseen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hirvaskankaan koilli sen sektorin asemakaava ja asemakaa van muutos laitetaan ehdo tuksena nähtäville maankäyttö- ja raken nusasetuksen 27 :n mukai sesti. Pyydetään ehdotuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakun nalta, Keski-Suomen lii tolta sekä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättämään mahdollisista teknisluonteisista tarkistuksista ennen kaa va eh do tuk sen nähtävillepanoa. Hyväksyttiin. KH Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Ehdotuksesta on saatu pyydettyjen lausuntojen lisäksi neljä muistutusta. Muistu tuksen ovat jättäneet Hirvaskankaan Liikekeskus Oy (kaksi muistutusta), Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy ja Kari Tourunen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavahankkeeseen liittyvät maankäyttösopimukset Keskimaa Osk:n ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n kanssa. Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin toimitetaan oheismateriaalina. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnu nen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoit tajan vas tineen, joka kos kee kaavaehdotuksesta saa tu ja lau sun toja ja muistutuk sia. Kaa van hy väk sy mi ses tä pää te tään erik seen sen jäl keen, kun maan käyttö- ja ra ken nusase tuksen 32 :ssä tarkoitettu osal listen kuule minen on suo ri tettu ja hankkee seen liitty vät kaupun gin hallituk sen hy väksymät maankäyt tö sopi mukset on al le kirjoitettu. Asia päätettiin jättää pöydälle. KH nähtävillä olleen kaavaehdotuksen johdosta on syksyn 2012 jälkeen käyty lukuisia neuvotteluja Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy:n ja Hirvaskankaan Liikekeskus Oy:n edustajien kanssa saavuttamatta yhteistä näkemystä hyväksytyn maankäyttösopimuksen ja siihen pohjautuvan asemakaavaehdotuksen hyväksymisestä.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yhtiöt esittävät Hirvaskankaan liikenne jär jes te lyihin tehtäväksi tämän asemakaavan yhtey dessä muutoksia, joita naapuritonteilla toimivat liikennemyymälät ovat ilmoittaneet ehdotto masti vastustavansa: liittymäjärjestelyt on toteutettu aikoinaan lain ja asema kaa van mää rit te le mällä tavalla ja muutokset oli si vat johtamassa ton teilla huomat ta viin ja kalliisiin toiminnallisiin muutoksiin sekä Hir vas kankaan kil pailu aseman heikentymiseen liikenteen palvelupisteenä. Asia on tullut esille viimeksi alu een kes keisten toimijoiden, kau pungin ja Kes ki-suo men ELY-kes kuksen vä lisessä neuvottelus sa Kaupunginhallituksen on tarkoitus purkaa hyväksymänsä Hirvaskankaan Lii ke kes kus Oy:n maankäyttösopimuspäätös, jolloin sopimuksessa määritellyt sitoumukset ja velvoitteet eivät sido kumpaakaan osapuolta. Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset: - siirretään mainostornien rakennusalamerkinnät kokonisuudessaan tonttien puolelle (tontit ja ) ja poistetaan merkintä kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevalta Shellin tontilta - lisätään majoitustilat tontin (Spektri) kaavamerkintään - korttelin 1500 tontti 4 (KLH-1) jaetaan kiinteistörajan mukaan kahdeksi erilliseksi tontiksi ja tonteille merkitään sitova tonttijako - kaavaehdotuksen rakennusoikeus 6000 k-m2 jaetaan si ten, et tä länsi ton til le merkitään voi massa olevan asemakaavan mukaisesti 4800 k-m2 ja itäosalle 1200 k-m2. länsitontilla väljennetään rakennusaloja huo mat ta vasti ja jon kin verran myös itäosalla: kaavassa tulee varau tua KLH-1 - alu een toteutumiseen kahtena hankkeena - itäosalla täsmennetään polttoaineen jakeluaseman alueen (pj) sijain tia laajentaen aluetta myös poh ja ve si alu een ra jan (pv-2) ulkopuolelle - lisätään kevyen liikenteen alikulkuvarauksen kaavamerkintä merkintöjen selitysosaan - tarkistetaan merkintöjen selitysosassa KLH-1 -, KL-4 - ja KL-5 - korttelialueiden kaavamerkinnässä sanamuoto "pal jon tilaa vaativan eri kois ta va ran myy mä löitä" muo toon "paljon ti laa vaativan erikoistava ran kau pan myy mä löitä" - tarkistetaan merkintöjen selitysosassa KLH-1 - korttelialueen kaavamerkinnässä sanamuoto "Korttelialueella sallitaan polttoaineiden jakelu" muotoon "Korttelialueella sallitaan polttoaineiden jakelu erik-

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus seen osoi te tuil la pj-alueilla" Muutokset tai osa niistä on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :ssä tarkoitettuja olennaisia muutoksia. Kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen ei ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua kuten tässä ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Muutosten johdosta on tarkoitus kuulla seuraavia: Hirvaskankaan Liikekeskus Oy, Hirvaskankaan Kauppakeskus Oy, Erical Oy, Osuuskauppa Keskimaa ja Ääneseudun Energia Oy. Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin toimitetaan oheismateriaalina. Tarkistettu kaavaehdotus esitellään kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen, joka koskee kaavaehdotuksesta saatuja lausuntoja ja muistutuksia. Kaavan hyväksymisestä päätetään erikseen sen jälkeen, kun maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :ssä tarkoitettu osallisten kuuleminen on suoritettu ja hankkeeseen liittyvä kaupunginhallituksen hyväksymä maankäyttösopimus on allekirjoitettu. Hyväksyttiin. KH Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :n mukainen osallisten kuuleminen nähtävilläolleeseen kaavaehdotukseen tehtyjen olennaisten muutosten johdosta on suoritettu Kaupunginhallituksen hyväksymä päätös maankäyttösopimuksesta Hir vaskan kaan Lii ke keskus Oy:n kanssa on purettu kaupunginhalli tuk sen pää töksel lä , Osuus kaup pa Kes ki maan kans sa hy väksyt ty maankäyttösopimus on allekirjoitettu Erikseen kuullut osalliset ovat allekirjoituksillaan vahvistaneet vastaanottaneensa kaa va eh do tuk sen tar kis ta miseen liit ty vät asiakirjat ja Muutosten osalta esitettäviä kirjallisia mielipiteitä ovat lähetekirjeessä mainittuun ajankohtaan ( klo 15) mennessä kaupungille toimittaneet Hirvaskankaan Liikekeskus Oy,

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Hir vas kan kaan Kauppakeskus Oy, Erical Oy ja Äänekosken Energia Oy. Kaavoittajan vastine mielipiteisiin ja hyväksyttäväksi ehdotettava kaavaehdotus toimitetaan oheismateriaalina. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen, joka koskee kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon jälkeisen kuulemisen aikana saatuja osallisten mielipiteitä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Hirvas kan kaan koil lisen sektorin asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi hyväksytään. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Leila Lindell esitti Pentti Piilosen kannattamana, että Keski-Suomen ELY-keskukselta pyydetään lausunto tieliikennesuunnitelmasta kokonaisliikenteen ja kevyen liikenteen osalta. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jot ka kan nattavat kaupunginjohtajan pohjaeh do tusta, äänestävät jaa, ja ne, jot ka kan nattavat Leila Lindellin tekemää ja Pentti Piilosen kannat ta maa eh dotusta, että Keski-Suomen ELY-keskuk selta pyy detään lau sunto tieliikennesuunnitelmasta ko konaisliiken teen ja kevyen lii kenteen osalta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Ka ri Kiis ki nen, Tommi Lunttila, Merja Närhi ja Jouni Sohlman) ja 5 ei-ääntä (Kei jo Kainu, Leila Lindell, Pentti Pii lonen, Ja ni Salo ja Mar ke Tuo minen. Puheenjohtaja totesi Leila Lindellin ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 5-4. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen äänin 5-4 si ten muutettuna, että ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä Kes ki-suo men ELY-kes kuk selta pyy de tään lau sun to tie liiken ne-

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus suunni telmasta ko ko naislii ken teen ja ke vyen lii ken teen osal ta. KH 314 Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualue (tienpitoviranomainen) on antanut lausuntonsa Lausunnossaan tienpitoviranomainen toteaa mm., että ELY-keskus on antanut lausunnot kaavaprosessin kuluessa, missä on tuo tu esil le myös tienpitoviranomaisen näkemys. Maantieverkon osalta tienpitoviranomainen toteaa, että liikenne on kokonaistilanne huomioiden järjestelty tyydyttävästi. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tienpitoviranomaisen lausunnon tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi hyväksytään. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Pentti Piilonen esitti Leila Lindellin kannattamana, että päivittäistavarakaupan myymälätilan enimmäiskooksi KLH-1 ja KL-4 -alueilla merkitään 3000 kem2, kun kaavaehdotuksessa enimmäiskoko on 500 kem2 ja että ko. asiassa edellytetään YR VA-menettelyä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Pentti Piilosen ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Kari Kiiskinen, Keijo Kainu, Sirpa Martins ja Merja Närhi) ja 5 ei-ääntä (Jari Halttunen, Leila Lindell, Tommi Lunttila, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen). Puheenjohtaja totesi Pentti Piilosen ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 5-4.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti, että kaavaehdotusta muutetaan siten, että päivittäistavarakaupan myymälätilan enimmäiskooksi KLH-1 ja KL-4 -alueilla merkitään 3000 kem2 ja että ko. asiassa edellytetään YRVA-menettelyä (yritysvaikutusten arviointia). Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Oheismateriaali Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavakartta ja selostus, kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, lausunnot ja muistutukset, kh , kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavoittajan vastine, hyväksytty kh , kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, osallisten palautteet, kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavoittajan vastine , kh , kh Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos, ELY-keskuksen lausunto

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot