TALOUSTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 TALOUSTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI 2013

2 TOIMEKSIANTO Joutsan kunnanhallitus perusti taloustoimikunnan. Toimikuntaan nimettiin Heikki Kuurne (pj), Viljo Tamminen ja Jorma Welling. Kokouksiin ovat osallistuneet myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Hytönen ja kunnanjohtaja Harri Nissinen. Sihteerinä on toiminut Pekka Takala. Toimikunta tekee toimenpide-ehdotuksia, joilla saadaan alijäämä katettua ja näin edesautetaan kunnan säilymistä itsenäisenä kuntana. Tavoite on pitää tilikauden tulos positiivisena, jolloin säästötarve on n. 1 M vuodessa menoja karsimalla ja tuloja lisäämällä. Lisäksi toimikunta tarkastelee työskentelynsä yhteydessä ajankohtaisia erilliskysymyksiä, joilla on merkitystä kunnan taloudellisiin seikkoihin sekä kuntastrategiaan ja kunnan yrityskuvan muodostumiseen. TAUSTATIEDOT JA KUULEMISET Toimikunta tutustui kunnan taloudelliseen tilanteeseen tilinpäätöksen 2012 ja talousarvion 2013 pohjalta. Vuoden 2012 tilikauden tulos oli euroa tappiollinen ja kunnan taseen kertynyt ylijäämä muuttui euron alijäämäksi. Talousarviossa vuodelle 2013 tilikauden tuloksen on arvioitu olevan euroa alijäämäinen. Toimikunta arvioi kuluvan vuoden talousarvion hyvin tavoitteelliseksi ja siinä pysyminen edellyttää menojen ylityksistä pidättäytymistä ja kaikkien talousarvioon merkittyjen tulojen kertymistä. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen kunnallisveron kertymä oli 0,2 % edellisvuotta pienempi huolimatta veroprosentin 1,0

3 prosenttiyksikön korotuksesta. Alkuvuoden menojen kehityksessä huolestuttavinta on terveydenhuollon menojen kasvu. (liite 1) Joutsan asema kriisikuntakriteereillä mitattuna selvitettiin (liite 2). Kriisikunnaksi päätyminen on estettävissä pitämällä vuosikate positiivisena. Kaikki muut kuudesta kriisikuntakriteeristä Joutsalla täyttyvät. Käynnissä olevat lähitulevaisuuteen vaikuttavat sote-, kunta- ja valtionosuusuudistukset vaikeuttavat kuntatalouden tulevaisuuden arviointia. Hallintokuntien taloustilanteisiin tutustuttiin osastopäällikköjen kuulemisilla. Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen selvitti sivistystoimen ja perusturvan tilannetta ja tekninen johtaja Taneli Rasmus teknisentoimen, kiinteistöjen ja investointien tilannetta. Eero Aholalta saatiin selvitys mm. Joutsan yritysten tilanteesta, työllisyydestä ja kehitysnäkymistä. (liitteet 3,4,5) Lisäksi toimikunta tutustui kunnan organisaatioon, lähitulevaisuuden muutosmahdollisuuksiin eläkesiirtymisien kautta sekä kunnan ulospäin näkyvään kuntakuvaan.

4 TOIMENPIDESUOSITUKSET Taloustoimikunta jakaa suositukset lyhyen aikavälin ja koko valtuustokauden kattaviin toimenpiteisiin. Lyhyen aikavälin suosituksilla pyritään vaikuttamaan vuoden 2013 talousarvioon. Vuosien toimilla pyritään saattamaan kunnan talous kestävälle pohjalle. Em. vuosiin vaikuttavat toimenpiteet tulee käynnistää vuoden 2013 aikana. LYHYEN AIKAVÄLIN TOIMET Henkilöstön lomautuksiin ei ryhdytä. Lomarahan vapaana ottamista suositellaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Virkojen/työsuhteiden täyttölupa tulee pyytää kunnanhallitukselta perusteluineen. Laadulliset ja taloudelliset vaikutukset talousarviossa tavoitteena olevaan tuotannon määrään ja hintaan. Hankintojen suunnitelmallisuutta korostettava ja otettava huomioon niiden vaikutuksen palveluiden tuotantoon. Investoinneista vain välttämättömät toteutetaan. (liite 6) Talousarviossa vuodelle 2013 on omaisuuden myyntituloksi arvioitu euroa. Eräiden asuntojen ja kiinteistöjen myynti käynnistetään. Myydään 100 kpl Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita, mikäli ostaja löytyy ja niistä saadaan tavoitehinta euroa/osake.

5 VUOSIEN TOIMET Eläköitymisen ja muun luonnollisen poistuman yhteydessä henkilöstön rakenne ja tarve tarkasteluun ja tehtävien hoidossa yhteistyö naapurikuntien ja paikallisten yritysten kanssa selvitetään. Käytetään vertailutietoja saman kokoisista ja saman tyyppisistä maaseutukunnista ja käynnistetään muutossuunnitelmat ajoissa ja avoimmuutta korostaen. Ja näin palvelujen karsiminen tapahtuu henkilöstön luonnollisen poistuman kautta. Palvelujen saatavuus suhteutetaan muuttuvaan ikärakenteeseen. Painotukset sisällytetään kunnan strategiaan ja hallitusohjelmaan nykyiselle valtuustokaudelle. Erillinen selvitys lukion, Puulan Seutuopiston, Joutsan Kinon ja kehitysvammahuollon tuottamien palveluiden tuotantotavasta ja -paikasta aloitettava välittömästi. Henkilöstö sitoutettava mukaan säästötalkoisiin. Myytävät, säilytettävät ja korjattavat kiinteistöt selvitettävä TA-2014 laadintaan mennessä. Tarkastelussa otettava huomioon taloudellinen vaikutus ja tarvittaessa luovuttava kohteesta tasetappiokin hyväksyen. Taloudellinen tarkastelu/vaikutus 5-10 vuotta. Siivoustoimi ja talonmiespalvelut suhteessa kunnan kiinteistömassaan. Kiinteistötekniikan käyttöönotolla ja yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa etsittävä säästöjä. Keittiötoimen mitoitus valmiiksi mennessä mahdollisen uuden terveyskeskuksen rakentaminen huomioiden. Kiinteistöverotuksen verotusarvoselvitys saatettava valmiiksi mennessä. Merkitystä vuoden 2014 kiinteistöverokertymään.

6 Maksujen ja taksojen tarkistukset vuosittain Vuokrien korotukset vuosittain Sopimusten tarkistukset ERILLISTOIMET Kuntayhteistyö Joutsan yhteistyöhalukkuuden ja yhteistyöimagon nostaminen ja luottamuksen saavuttaminen naapurikuntien kanssa (virkamiehet/luottamusmiehet). Verkoston luominen ja yhteyksien ylläpitäminen. Joutsan tulevaisuus edellyttää yhteistyötä ja yhteistoimintaa laaja-alaisesti ja avoimesti. Kouluverkko Kouluverkkotarkastelussa otettava huomioon laadulliset, taloudelliset ja tulevaisuuteen liittyvät seikat. Ratkaisut perustuttava taloudellisuuteen ja järkevään toimintaan, päätöksenteosta pois tunnetekijät ja perusteet löydettävä reaaliselta pohjalta. Myös yhteistyötä on naapurikuntien kanssa tehtävä avoimesti ja rehellisesti. Turhat investoinnit pois, koska taloudelliset tekijät eivät sitä mahdollista. Laajakaista Laajakaista hankkeen osalta tarkasteltava kriittisesti tarve, taloudellisuus ja mahdolliset riskit. Ennen lopullisen päätöksen tekoa selvitettävä avoinna olevat kysymykset sekä pyrittävä kartoittamaan yleinen kiinnostavuus liittymissopimuksiin.

7 Kilpailutekijät ja ympärillä tapahtuva toiminta tulee ottaa huomioon kuten myös imago kysymykset ja taloudelliset realiteetit. Tulkitaanko, että laajakaista hanke on osa haja-asutusalueen kehittämistä ja kunnan varojen suuntaamista sinne. Kiinteistöjen käyttösuunnitelma Kunnan eri toimintojen suunnitelmallinen ja pitemmän tähtäyksen käyttösuunnitelma tarpeellinen ja se on laadittava välittömästi ennen ensimmäistäkään investointia/muutosta. Tavoitteena taloudellisuus ja tuottavuus. Kunnan verokertymä Nykytasolla olevaan verokertymään vaikuttaa veroäyrin yhden prosenttiyksikön nostaminen n euroa. Tärkeää on seurata keskimääräistä veroäyrin hintakehitystä kuntasektorilla ja Joutsan talousalueella ja siihen rinnastaen tehdä tarvittavia tarkistuspäätöksiä. Taloustoimikunnan mielestä veroäyrin hintatarkistuksiin tässä vaiheessa ei ole tarvetta ja mahdollisuutta, vaan säästöt on löydyttävä muilla keinoilla. Talousvaikutuksen merkitys päätöksenteossa Päätöksenteossa yritysvaikutusten rinnalle tulee ottaa talousvaikutusten arviointi lyhyen ja pitkän aikavälin talouslaskelmin. Lisäksi jatkossa kannattaa päätöksenteossa tehdä myös hyvinvointi ja imago arvioinnit.

8 Lopuksi Taloustoimikunta kiittää saamastaan toimeksiannosta ja toivoo, että raportin kautta saavutetaan tavoitteet kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja saadaan taloudellisuus osaksi toimintaa ja sen suunnittelua kaikilla eri tasoilla. Samalla toivomme, että kuntapäättäjät tekevät päätöksensä koko kuntaa rakentaen ja unohtavat omat henkilökohtaiset tarpeensa. Toimikunta suosittelee, että kuntaorganisaation kaikilla osastoilla käynnistetään taloudellisuutta koskevat toimenpiteet siten, että kaikki viran- ja toimenhaltijat tiedostavat talouden realiteetit ja niiden merkityksen koko toiminnan osalta, etsitään yhteinen missio, jolla turvataan kunta-yrityksen itsenäinen tulevaisuus. Sama ajattelutapaa edellytetään myös kaikilta luottamushenkilöiltä ja heidän muodostamiltaan hallinto- ja toimikunnilta. Lisäksi tiedottamisen osalta tulee pohtia miten saavuttaisimme positiivisen, myönteisen vireen tiedottamiseen ja tapahtumien kertomiseen. Meidän on kaikissa eri yhteyksissä tiedostettava, että olemme Joutsan kunnan asialla ja Joutsan kunnan päättäjiä, kuntalaisten valitsemina. Kriittisellä menneisyyden tarkastelulla emme rakenna tulevaisuutta. Ohjenuorana tulee olla yhteistoiminta eri toimijoiden kanssa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi: Joutsa hengen löytyminen Taloustoimikunta esittää lisäksi, että sille raportoidaan talouden kehittymisestä ja erilliskysymyksien osalta annetaan tarvittaessa lisätehtäviä tarpeen mukaan.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot