VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA"

Transkriptio

1 Jukka Hänninen Kuljetus Tmi VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä Jukka Hänninen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Nimeke Verotuksen optimointi yritysmuotoa vaihtamalla Tiivistelmä Yritysmuodot ovat ominaisuuksiltaan erilaisia. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on verotus. Yritysmuodon vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi, jos yritystoiminnassa tapahtuu huomattavia muutoksia. Optimaalisen yritysmuodon valitseminen parantaa yritystoiminnan mahdollisuuksia. Verotuksellisen edun tavoittelu voi osaltaan johtaa yritysmuodon vaihtamiseen. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia yritysmuodon vaihtamisesta aiheutuvaa verotuksen muuttumista. Tutkimukseni kohdeyrityksenä ja toimeksiantajana on Etelä-Suomessa sijaitseva raakapuun kuljettamiseen erikoistunut yritys Kuljetus Tmi. Kohdeyrityksen yritysmuoto vaihdetaan parhaiten sopivaan vaihtoehtoon ja vaihtamisprosessin jälkeen tarkastellaan verotuksen muuttumista. Tavoitteena tutkimuksessani on verotuksen optimointi ja verotuksellisen edun saavuttaminen kohdeyritykselle. Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Tutkimusaineisto koostuu kohdeyrityksen tilinpäätöksistä, verotuspäätöksistä, veroilmoituksista ja yrittäjän haastattelusta. Aineiston huolellinen analysointi helpottaa uuden yritysmuodon kartoittamista. Toimeksiantajan taloudellista tilannetta ja yritysmuotojen ominaisuuksia tarkastelemalla kartoitettiin sopivin vaihtoehto uudeksi yritysmuodoksi. Kommandiittiyhtiö paljastui sopivimmaksi yritysmuodoksi. Kuljetus Tmi:n yritysmuoto vaihdettiin kommandiittiyhtiöksi ja seuraavaksi vertailtiin yksityisen toiminimen ja kommandiittiyhtiön verotusta. Verotuksia tutkimalla paljastui, ettei yritysmuotojen välillä ole merkittäviä verotuksellisia eroja. Tutkimustulokset paljastavat, ettei Kuljetus Tmi hyödy yritysmuodon vaihtamisesta verotuksellisesti. Taloudellisen tilanteen kehittyessä tulokset muuttuvat. Työni antaa toimeksiantajalle ja muille yritysmuodon vaihtamista suunnitteleville monipuolista tietoa yritystoiminnasta. Asiasanat (avainsanat) yritystoiminta, yritysmuodot, henkilöyhtiöt, osakeyhtiöt, osuuskunnat, rakennemuutos, verotus Sivumäärä Kieli URN 55 s. + liitt.30 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Toimeksianto: Kuljetus Tmi Ohjaavan opettajan nimi Vesa Nykänen Opinnäytetyön toimeksiantaja Kuljetus Tmi

3

4 Description Date of the bachelor s thesis Author Jukka Hänninen Degree programme and option Business management Financial administration Name of the bachelor s thesis The changing of Kuljetus Tmi s company form in order to achieve taxational advantage Abstract Different company forms offer various ways to do business. Making the right decisions in today s corporate world can mean life or death. One of the most important features concerning entrepreneurship is taxation. Rules of taxation vary between different company forms. By changing your company form you may achieve more income due to the taxation allowed in your new company. In my bachelor s thesis I research how taxation varies between different kinds of companies. Goal in my research is to find more suitable company form to a company called Kuljetus Tmi. The most important requirement is to achieve more economical taxation. Kuljetus Tmi is located in southern Finland and operates in the field of highway transportation. Company transports timber. In my bachelor s thesis I m using qualitative method of research. Research material includes financial statements, taxation decisions, tax returns and entrepreneur s interview. With the material received from Kuljetus Tmi the research can be successfully done. After thorough research results indicated that best option for Kuljetus Tmi s new company form is limited partnership. Kuljetus Tmi s company form was changed. After comparing the taxation of those two companies the results were visible. No significant advantage concerning taxation was received by changing Kuljetus Tmi s company form. This bachelor s thesis works as a handbook for those who consider changing their company form. A change in Kuljetus Tmi s economical situation allows much deeper researches to be done. Maybe in near future. Subject headings, (keywords) entrepreneurship, company forms, partnership, corporation, structural change, taxation Pages Language URN 55 p. + att.30 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Assigned by: Kuljetus Tmi Tutor Vesa Nykänen Bachelor s thesis assigned by Kuljetus Tmi

5 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YRITYSTOIMINTA JA YRITYSMUODOT Yksityinen elinkeinonharjoittaja/yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta YRITYSMUODON VAIHTAMINEN Toiminimi avoimeksi yhtiöksi Toiminimi kommandiittiyhtiöksi Toiminimi osakeyhtiöksi YRITYSMUOTOJEN VEROTUS Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotus Osakeyhtiön verotus KULJETUS TMI YRITYSESITTELY KULJETUS TMI:N UUDEN YRITYSMUODON KARTOITUS KULJETUS TMI:N YRITYSMUODON VAIHTAMINEN Kuljetus Tmi:n lopettaminen Kuljetus ky:n perustaminen VEROTUKSEN MUUTTUMINEN Kuljetus Tmi:n verotus Kuljetus ky:n verotus Verotusten vertailua PÄÄTELMÄT LÄHTEET Liitteet

6 1 JOHDANTO 1 Tänä päivänä yritystoimintaa harjoitetaan lisääntyneen paineen alaisena. Huonontuneen taloustilanteen seuraukset on nähtävissä maailmanlaajuisesti. Työttömyys on lisääntynyt nopeasti, eikä laajamittaisille irtisanomisille näy loppua. Vaikutukset tuntuvat selvästi yksityistalouksissa, mutta varsinkin yritysmaailmassa. Yksi merkittävimmistä vallitsevan taloustilanteen seurauksista on kysynnän hiipuminen. Lisäksi yritykset joutuvat karsimaan menoja esimerkiksi mainontaa vähentämällä. On siis selvää, että taloudellisesti epävakaina aikoina säästäminen nousee uuteen arvoon. Lisääntynyt pyrkimys yritystoiminnan kehittämiseen ja kannattavuuden maksimointiin nostavat esille ajatuksia yritystoiminnan mahdollisuuksista. Yritysmuotoa vaihtamalla on mahdollista saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja esimerkiksi verohelpotusten muodossa. Yritysmuotojen ominaisuudet ja mahdollisuudet vaihtelevat. Eri yritysmuotoja kohdellaan verotuksellisesti eri tavoin. Työni tarkoituksena on verotuksellisen edun saavuttaminen yritysmuodon vaihtamisen kautta. Tutkimuksen kohdeyrityksenä ja toimeksiantajana on Etelä-Suomessa sijaitseva kuljetusalan yritys Kuljetus Tmi. Työ toteutetaan kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena. Käsittelen työssäni ensin eri yritysmuotoja yleisesti, jonka jälkeen keskityn yritysmuodon vaihtamisen tarkasteluun ja lopuksi tutkin verotuksellisia ominaisuuksia. Tutkimus muodostuu yritysmuodon kartoittamisesta, toimeksiantajan yritysmuodon vaihtamisesta ja yritysmuotojen verolaskelmista. Keskityn työssäni yritystoiminnasta saatavan tulon verottamiseen. Yritysmuodon vaihtamisen osalta tarkastelen yritysmuodon vaihtamista ainoastaan yksityiselle elinkeinonharjoittajalle ja toiminimelle. Toimeksiantajan yritysmuotona on yksityinen toiminimi, joten tutkimuksen kannalta olennaisinta on keskittyä juuri kyseisen yritysmuodon vaihtamiseen. Työ toimii kattavana yleissilmäyksenä yritystoiminnan maailmaan ja tarjoaa näkökulman yritystoiminnan kehittämiseen. Yrittämisen kannalta haasteelliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä. Muutoksen aika on nyt.

7 2 YRITYSTOIMINTA JA YRITYSMUODOT 2 Yritystoiminnan harjoittamisessa on monia ominaisuuksia, mahdollisuuksia ja velvoitteita. Kun yksityinen yrittäjä, tai suurempi ryhmä yrittäjiä suunnittelevat yritystoiminnan käynnistämistä, kohdataan suuri määrä vaihtoehtoja ja tapoja toimia yrittäjänä. Vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien maailmassa on tärkeää miettiä tarkoin oman toimialan ja tulevan yritysmuodon soveltuvuutta. Mikä yritysmuoto on loogisin ja sopivin elämäntilanteeseeni, toimialaani ja yritystoiminnan laajuuteen nähden? Toiminko yksin, vai onko mahdollista saada muita yrittäjiä jakamaan yritystoiminnan vastuut, riskit ja velvoitteet kanssani? Edellä mainitut kysymykset tulevat varmasti aloittavalle yrittäjälle vastaan ennemmin, tai myöhemmin. Seuraavaksi jaottelen yritysmuodot (taulukko 1) ja kerron tarkemmin eri yritysmuotojen ominaisuuksista. TAULUKKO 1. Yritysmuodot (Jylhä ym. 2000, 38) Henkilöyrityksien merkittävin ero pääomayrityksiin on yritystoiminnan vastuun kantamisessa. Henkilöyrityksissä yritystoimintaa harjoittava yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti omalla varallisuudellaan yrityksen veloista. Pääomayrityksissä yritystoimintaan liittyvä vastuu rajoitetaan sijoitettuun pääomapanokseen. (Jylhä ym. 2000, 38.) 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja/yksityinen toiminimi Yritysmuodoista yksinkertaisin ja vähäisimmän alkupääoman vaativa yritysmuoto on yksityinen elinkeinonharjoittaja tai toiselta nimeltään yksityinen toiminimi. Kyseinen yritysmuoto sopii parhaiten tilanteisiin, missä yritystä perustamassa on vain yksi henkilö, joka toimii itsenäisesti yrittäjänä. Ilman erillisiä lupia yritystoiminnan yksityise-

8 3 nä elinkeinonharjoittajana voi käynnistää Euroopan talousalueella asuva luonnollinen henkilö. Muut kuin Euroopan talousalueella asuvat luonnolliset henkilöt tarvitsevat yrityksen perustamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen luvan. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17, 18.) Perustettavan yrityksen toimiala vaikuttaa olennaisesti yrityksen pääoman tarpeeseen. Kun yritystoimintaa harjoitetaan vähemmän pääomaa vaativilla toimialoilla, on yksinkertaisinta toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Yrityksen perustamisessa ei ole määritelty minimipääomaa. Ainoastaan yrityksen toimiala määrittelee vaadittavan minimipääoman toimittaessa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17, 18.) Yritystoiminnan vastuu ja voiton tai tappion menettelyt Itsenäinen yrittäjä, jolla on tarkat visiot, suunnitelmat ja tavat harjoittaa haluamaansa yritystoimintaa soveltuu parhaiten toimimaan yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Kyseisessä yritysmuodossa yrittäjä itse vastaa koko varallisuudellaan kaikista yritystoimintaan liittyvistä velvoitteista. Vaikkakin toimittaessa yksityisenä elinkeinonharjoittajana yrittäjälle kohdistuu paljon vastuuta, paineita ja työmäärää, niin tarjoaa kyseinen yrittämisen muoto myös paljon vapauksia. Toimittaessa itsenäisenä elinkeinonharjoittajana on yrittäjän ansaitsema voitto kokonaisuudessaan henkilökohtaisesti hänen, tai hänen perheensä omaisuutta. Valitettavasti myös mahdollinen tappio kohdistuu vain ja ainoastaan yksityiseen yrittäjään. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17, 18.) Päätöksenteko Yritystoiminta ja siihen liittyvä päätöksenteko on joustavampaa ja yksinkertaisempaa, koska usein päätöksentekoon olennaisesti liittyvät palaverit ja kokoukset eivät ole tarpeellisia. Tämä siksi, että yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiva yrittäjä vastaa itse täysin yrityksen piiriin kuuluvasta päätöksenteosta ja ratkaisuista. Aikaa ja rahaa säästyy, kun yritystoimintaan ei liity pakollista byrokratiaa ja monimutkaisia toimintamalleja. Yrittäjällä on enemmän vapautta toimia ja määrätä yrityksensä kehityssuunnan. Tosin yrittäjältä kyseisessä tilanteessa vaaditaan mielestäni huomattavasti enemmän stressinsieto-, kuin päätöksentekokykyäkin, rohkeutta ja kykyä määritellä

9 omaa ajankäyttöä esimerkiksi yrittämisen ja perhe-elämän välillä. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17.) 4 Yritystoiminnan jatkuvuus Yritystoiminnassa mielestäni oleellisinta on yritystoiminnan tuottavuus, jatkuvuus ja kehitys. Jotta yritys pysyy tuottavana ja yritystoiminta jatkuvana, vaatii se hyvin paljon yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta. Liittyen yrityksen jatkuvuuteen on yritysmuodoista haavoittuvin mielestäni juuri yksityinen toiminimi. Kyseisen yritysmuodon yksilöltä vaativa työpanos on huomattavasti suurempi, kuin muissa yritysmuodoissa. Erityisesti, jos yritystoiminnassa on päästy jo kiitettävälle tasolle ja toiminta on kannattavaa, on mielestäni viimeistään tärkeä pohtia mahdollisia riskitekijöitä liittyen yritystoiminnan jatkuvuuteen. Yrittäjään kohdistuva tapaturma voi pahimmillaan viedä työkyvyn ja kuolemantapauksen yhteydessä elämäntyö voi valua hukkaan. On siis tärkeää pohtia mahdollista yritystoiminnan jatkajaa, esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen kautta. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 18.) Tilintarkastus Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimittaessa tilintarkastajaa ei vaadita. Laki ei määrää kyseisen yritysmuodon tilintarkastuksesta. Yrittäjä voi suorittaa henkilökohtaisesti yrityksensä kirjanpidon ja halutessaan palkata tilintarkastajan. Helpoin tapa on kuitenkin ulkoistaa yrityksen taloushallinto ja kirjanpito ulkopuolisen tilitoimiston hoidettavaksi. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 18.) Yksityisen elinkeinonharjoittajan/yksityisen toiminimen edustamismahdollisuudet Yrityksen edustamisen hoitaa yrittäjä itse. Kaupparekisteriin merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja voi halutessaan hyödyntää prokuraa. Kaupparekisteriin merkityn yksityisen elinkeinonharjoittajan hänen yrityksensä edustamista varten antama yleisvaltuutus on nimeltään prokura. Henkilöä, joka edustaa yrittäjää kutsutaan prokuristiksi. (Patentti- ja rekisterihallitus 2008; Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 19.)

10 5 Yrittäjä voi halutessaan määrätä prokuristin edustamaan häntä antamalla prokuristille valtakirjan. Valtakirjasta tulee tulla todistettavasti esille edustajan, eli prokuristin oikeellisuus. Näin varmistetaan, että yksityisen elinkeinonharjoittajan edustajana toimii hänen määräämä oikea edustaja. Prokuristista voidaan tehdä merkintä kaupparekisteriin. Yrittäjän tai prokuristin kotipaikan ollessa muualla, kuin Suomessa, joutuu yrittäjä valitsemaan elinkeinolain mukaisen erillisen edustajan. Kyseisellä edustajalla tulee olla kotipaikka Suomessa ja hänet tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 19.) 2.2 Avoin yhtiö Seuraava henkilöyrityksiin kuuluva yritysmuoto on avoin yhtiö (taulukko 1). Avoimen yhtiön valinta yritysmuodoksi soveltuu parhaiten tilanteisiin, missä yritystä on perustamassa vähintään kaksi, tai keskikokoinen joukko yhtiömiehiä. Yrityksen perustamiseen tarvittavan pääoman suuruus muodostuu yritystoiminnan laajuudesta ja laadusta. Avoimen yhtiön perustamiseen ei vaadita minkäänlaista rahallista alkupääomaa. Kyseisessä yritysmuodossa yritystoiminnan käynnistämiseen riittää pelkkä työpanos. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17, 19.) Avointa yhtiötä perustavista yhtiömiehistä vähintään yhdellä tulee olla asuinpaikka Euroopan talousalueella. Yhtiömiehen ollessa oikeushenkilö on kotipaikka oltava ETA-alueella. Jos kyseiset ehdot eivät täyty, pitää Patentti- ja rekisterihallitukselta hakea lupa kaikille yhtiömiehille, jotka eivät ole ETA-alueelta. Jos esimerkiksi kuolemantapauksen, tai muun tragedian johdosta avoimen yhtiön yhtiömiesten lukumäärä vähenee yhtiön toiminnan aikana yhteen, on yhtiö hankalan tilanteen edessä. Jos yhtiömiesten lukumäärä ei vuoden kuluessa nouse vähintään kahteen, niin yhtiö tulkitaan purkautuneeksi. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 19.) Yritystoiminnan vastuu ja voiton tai tappion menettelyt Avoimessa yhtiössä yritystoimintaan kuuluva vastuu kannetaan vastaavanlaisesti, kuin yksityisessä toiminimessä. Avoimen yhtiön perustavat yhtiömiehet ja yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaavat kaikki henkilökohtaisella omaisuudellaan yritystoiminnan velvoitteista. Kun yrityksen perustamista suunnitellaan ja tehdään tärkeitä valintoja, on viisasta pohtia ja huomioida mahdollisia kompastuskiviä. Esimerkiksi yhtiökump-

11 6 panin valintaan kannattaa varata ajatusta. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet pystyvät tekemään erilaisia sitoumuksia yhtiön puolesta. Väärät toimenpiteet voivat koitua lopulta yritykselle kohtalokkaaksi. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17.) Avoin yhtiö eroaa yksityisestä toiminimestä ja yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisesta myös voitonjaon ja tappion kattamisen osalta. Avoimessa yhtiössä voitot ja tappiot jaetaan yhtiömiesten kesken. Tappion jakamisen myötä avoin yhtiö soveltuu mielestäni yksityistä toiminimeä paremmin epävarmalla toimialalla toimimiseen. Avoimessa yhtiössä yksilöön ei kohdistu niin paljon paineita, kuin toimittaessa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 18.) Päätöksenteko Yritystoiminnassa hyvin tärkeän ominaisuuden, eli yhtiömiesten välisen luottamuksen lisäksi on mielekästä, että yritystoiminta on tehokasta ja joustavaa. Avoimessa yhtiössä yritystoiminta ja päätöksenteko ovat joustavampaa, kuin esimerkiksi osakeyhtiössä, muttei niin joustavaa kuin yksityisessä toiminimessä. Avoimessa yhtiössä sen jokainen yhtiömies voi osallistua yhtiön hallintoon. Yrityksen toimialaan kuuluvien asioiden hoitoon on jokaisella yrityksen yhtiömiehellä oikeus. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 20.) Eriäviä mielipiteitä omaavien yhtiömiesten toimiessa yhdessä voi yritystoiminnan joustavuus olla koetuksella. Avoimessa yhtiössä jokainen yhtiömies voi kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä johonkin tiettyyn toimenpiteeseen ja näin mahdollisesti vaikeuttaa asioiden sujuvaa hoitoa, tai toisaalta estää virheiden tekoa. Päätöksenteon sujuvuutta voidaan edistää yhtiömiesten välisellä sopimuksella. On mahdollista sopia, että tiettyyn toimenpiteeseen tarvitaan joko kaikkien yhtiömiesten, tai vain muutaman yhtiömiehen suostumus. Kyseisten sopimusten laatiminen mielestäni lisää yritystoiminnan joustavuutta ja edesauttaa yhtiömiesten välistä yhteenkuuluvuutta ja niin kutsuttua yhteen hiileen puhaltamista. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 20.) Avoimen yhtiön toimielimet Pakollisia toimielimiä ei avoimessa yhtiössä ole, mutta halutessaan avoimen yhtiön yhtiömiehet voivat valita keskenään toimitusjohtajan, hallituksen ja toimeenpanna

12 7 yhtiömiesten kokouksia. Tilanteissa, joissa yhtiömiehet eivät pääse yhteisymmärrykseen, tai halutaan vain laajempaa näkemystä ja huolellisempaa yritystoiminnan suunnittelua tulevat edellä mainitut toimielimet tarpeeseen. Kun sopiva toimitusjohtaja on valittu, tulee hänet ilmoittaa kaupparekisteriin. Hallituksesta ja yhtiömiesten kokouksesta ei tule merkintää kaupparekisteriin. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 19.) Yritystoiminnan jatkuvuus Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisessa on yritysmuodoista suurimmat riskit yritystoiminnan jatkuvuuteen liittyen. Esimerkiksi avoimessa yhtiössä kyseiset riskit ovat vähäisemmät. Avoimessa yhtiössä yhtiömiesten osuudet voidaan luovuttaa pois heidän omistuksestaan. Kyseinen toimenpide tosin vaatii tietynlaisten sopimusten tekoa. Yhtiömiesten osuuksien luovuttamiseen tulee olla lupa yhtiösopimuksessa, tai toisena vaihtoehtona kaikkien muiden yhtiömiesten suostumus luovutukseen. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 18.) Tilintarkastus Avoimessa yhtiössä tilinpäätöksen tilintarkastus on pakollista, jos yhtiösopimus tai tilintarkastuslaki määrää, että tilintarkastaja tulee valita. Kun tilintarkastajat tarkistavat tilinpäätöstä, tulee heidän suorittaa työnsä noudattaen tilintarkastuslakia, hyvää tilintarkastustapaa ja kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyviä sääntöjä. Tilintarkastuslain 2 luku sisältää tilintarkastusvelvollisuuden määritelmät. Yhtiömiehet valitsevat tilintarkastajat ja voivat tarpeen tullen valita myös varatilintarkastajia. (Villa ym. 2007, 37.) Jos yhteisössä sen päättyneellä tilikaudella ja päättynyttä tilikautta välittömästi edeltävänä tilikautena on enintään yksi seuraavaksi esittelemistäni edellytyksistä täyttynyt ja laissa ei ole toisenlaisia määräyksiä, ei tilintarkastajan valinta ole pakollista. Edellytyksiä ovat: 1) taseen loppusumma on yli euroa, 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli euroa tai 3) palveluksessa olevia henkilöitä on keskimäärin yli kolme. Varatilintarkastajan valinta on pakollista, jos yhteisön palvelukseen ei ole valittu tilintarkastajaksi kuin yksi tilintarkastaja, eikä hän ole tilitarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Avoimen yhtiön tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. Ainoastaan tarkoin määritellyssä poikkeustapauksessa tilintarkastuksessa voi toimia myös maallikkotilintarkastaja ja silloinkin vain siirtymäaikana. Jos yritys

13 8 on perustettu ennen nykyisen tilintarkastuslain voimaantuloa, eli ennen ja tietyt lisävaatimukset täyttyvät, voi tilintarkastuksessa toimia maallikko aina päättyvän tilikauden loppuun asti. Lisävaatimuksista on kerrottu tarkemmin tilintarkastuslaissa. (Villa ym. 2007, 37, 38.) Avoimen yhtiön edustamismahdollisuudet Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet antavat yhdessä prokuran. Jokainen Avoimen yhtiön yhtiömies, joka omistaa oikeuden hoitaa yhtiön asioita itse, tai yhdessä toisen yhtiömiehen kanssa voi peruuttaa prokuran. Kyseinen käytäntö on voimassa, jos asiasta ei ole toisin sovittu. Halutessaan prokuristista, eli edustajasta voidaan tehdä merkintä kaupparekisteriin. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 20.) Elinkeinolain mukaisen edustajan tarpeellisuudesta on laissa määritelmä. Periaatteena on, että jonkun yhtiön jäsenen, tai edustajan kotipaikka on Suomessa. Elinkeinolain mukaisen edustajan valitseminen ja ilmoittaminen kaupparekisteriin on toiminnan edellytys, jos ei toimitusjohtajan, kenenkään yhtiömiehen, tai ei edes kaupparekisteriin ilmoitetun prokuristin kotipaikka ole Suomessa. Valitun elinkeinolain mukaisen edustajan kotipaikka tulee olla Suomessa. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 21.) Avoimen yhtiön edustamiseen liittyvää oikeutta voidaan tarpeen mukaan rajoittaa. Yhtiömiehet voivat laatia keskinäisen sopimuksen, jolla oikeus yhtiön edustamiseen poistetaan yhdeltä tai suuremmalta joukolta yhtiömiehiä. Lisäksi yhtiön edustusoikeus rajoittuu, kun toiminimenkirjoitusoikeus on yhteisesti kahdella, tai suuremmalla joukolla yhtiömiehiä. Kun haluttu rajoitus yhtiön edustamisoikeuteen on merkitty kaupparekisteriin, niin rajoituksesta tulee pätevä. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 20.) 2.3 Kommandiittiyhtiö Yritysmuotojen ensimmäisen pääryhmän, eli henkilöyritysten kolmas ja viimeinen yritysmuoto on kommandiittiyhtiö (taulukko 1). Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yritysmuodoissa on perustamisen ja toiminnan puolesta paljon samankaltaisuuksia. Kuten avoimen yhtiön perustaminen, niin kommandiittiyhtiön perustaminenkin vaatii aina vähintään kaksi yhtiömiestä, eli perustajaa. Kommandiittiyhtiön perustavista yhtiömiehistä vaaditaan myös, että vähintään yhden yhtiömiehen on toimittava vas-

14 tuunalaisena yhtiömiehenä ja samoin vähintään yhden on toimittava äänettömänä yhtiömiehenä. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 21.) 9 Kommandiittiyhtiön yhtiömiesten asuin- ja kotipaikasta on myös laissa omat määräyksensä. Jotta kaikille kommandiittiyhtiön vastuunalaisille yhtiömiehille, jotka eivät ole Euroopan talousalueelta ei tarvitsisi erikseen hakea Patentti- ja rekisterihallituksen lupaa, on vähäisimmät asuin- ja kotipaikkamääräykset täytettävä. Luvan hakemista ei tarvita, jos kommandiittiyhtiön yhtiömiehistä vähintään yhdellä vastuunalaisella yhtiömiehellä on asuinpaikka Euroopan talousalueella. Yhtiömiehen ollessa oikeushenkilö, riittää että kotipaikka on Euroopan talousalueella. Yhtiön äänettömiin yhtiömiehiin ei kohdistu kyseisiä vaatimuksia. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 21.) Yksityiselle toiminimelle ja avoimelle yhtiölle, jotka kommandiittiyhtiön lisäksi kuuluvat henkilöyritysten joukkoon ei yhtiön perustamiseen tarvittavasta pääomasta ole asetettu kovinkaan korkeita vaatimuksia. Yksityisessä toiminimessä pääomalle ei ollut minimimäärää, eikä avoimessa yhtiössä rahapanosta tarvittu ollenkaan, vaan pelkkä työpanos riitti. Kommandiittiyhtiötä perustettaessa äänettömältä yhtiömieheltä vaaditaan omaisuuspanos. Äänettömien yhtiömiesten tapauksessa pelkkä työpanos ei siis riitä yrityksen perustamiseen. Kommandiittiyhtiön vastuunalaiselta yhtiömieheltä ei vaadita omaisuuspanosta, vaan työpanos riittää hänen osaltaan. Yhtiösopimuksen ei tarvitse sisältää määräystä vastuunalaisten yhtiömiesten yhtiöpanoksesta. (Työvoimaja elinkeinokeskus 2006, 21.) Yritystoiminnan vastuu ja voiton tai tappion menettelyt Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehiin kohdistuva vastuu on samankaltainen, kuin avoimessa yhtiössä ja yksityisessä toiminimessä. Kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat koko omaisuudellaan yritystoiminnassa syntyneistä velvoitteista. Vastuunalaiset yhtiömiehet voivat tehdä sitoumuksia kommandiittiyhtiön puolesta, samoin kuin avoimen yhtiön yhtiömiehet oman yhtiönsä puolesta. Tästä johtuen yhtiökumppanin valinta tulee kommandiittiyhtiötäkin perustettaessa miettiä tarkoin. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17.) Yritystoiminnan tuoma voitto, tai tappio käsitellään kommandiittiyhtiössä yhtiömiesten kesken. Äänettömät yhtiömiehet saavat kommandiittiyhtiön voitosta ensin oman

15 10 voitto-osuutensa. Jos yhtiösopimus ei sisällä mainintaa toisenlaisesta toimintatavasta, niin äänettömät yhtiömiehet saavat koron tilikauden alussa maksettuna olleesta panoksesta. Tosin toimintatapoja voidaan muuttaa. (Suomen yrittäjät 2008; Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 18.) Yhtiösopimukseen voidaan lisätä määritelmä toisenlaisesta voitto-osuuden maksamisesta äänettömälle yhtiömiehelle. Voitto-osuuden ei tarvitse olla pelkästään korkoa, vaan se voi olla myös esimerkiksi tietyn suuruinen osuus kommandiittiyhtiön voitosta. Jos yhtiön tilikausi ei mene odotusten mukaan ja voittoa ei synny ollenkaan, niin äänetön yhtiömies menettää oikeuden saada korkoa panoksesta kyseisenä tilikautena. Jos koron saamisesta on sovittu sopimuksella, niin äänetön yhtiömies on oikeutettu saamaan korkoa, vaikka voittoa ei yhtiölle tulisikaan. (Suomen yrittäjät 2008.) Yhtiösopimus määrittelee vastuunalaisten yhtiömiesten voitto-osuudet. Yleensä seuraavaksi jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten voitto-osuudet voiton loppuosasta. Vastuunalaiset yhtiömiehet jakavat keskenään myös kommandiittiyhtiön tilikauden aikana tekemän tappion. Kommandiittiyhtiössä tappion kattaminen on siis vastuunalaisten yhtiömiesten harteilla. (Suomen yrittäjät 2008; Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 18.) Päätöksenteko Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies omistaa yrityksensä päätöksentekoon ja hallintoon liittyen samankaltaiset oikeudet, kuin avoimen yhtiön yhtiömieskin. Äänetön yhtiömies ei omaa ilman erillistä sopimusta vastuunalaisen yhtiömiehen kaltaista valtuutta. Yhtiön hallintoon osallistuminen ja itsenäinen asioiden hoito on mahdollista vastuunalaiselle yhtiömiehelle. Toimintaan osallistuminen on yhtiömiehelle niin oikeus, kuin velvollisuuskin. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiesten oikeutta voidaan rajoittaa, mutta ei täysin poistaa. Muut yhtiömiehet eivät voi päättää, että tietyltä yhtiömieheltä evätään hänen hallintoon liittyvä päätösvalta. Myöskään kukaan yhtiömiehistä ei voi itsenäisesti luopua velvollisuudestaan yhtiön hallintoa kohtaan. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 20, 22; Villa ym. 2007, 32, 33.) Kommandiittiyhtiön hallinnointi ja päätöksenteko kulkevat käsi kädessä yhtiön edustamisen kanssa. Esimerkiksi päätös, joka sitoo koko yhtiötä, on samalla yhtiön hallin-

16 nointia ja edustamista. Kyseisiä osa-alueita ei tule kuitenkaan sekoittaa keskenään. (Villa ym. 2007, 35.) 11 Kommandiittiyhtiön toimielimet Henkilöyrityksissä, yksityistä toiminimeä lukuun ottamatta ei ole määritelty pakollisia toimielimiä. Yksityisen toiminimen yrittäjä on yrityksen ainoa toimielin. Kommandiittiyhtiössä toimielinten valinta on vapaaehtoista, mutta tietyissä tilanteissa suotavaa. Toimielinten valinta voi tietyissä tilanteissa tehdä yritystoiminnasta joustavampaa ja tuottoisampaa. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 21.) Toimitusjohtajan, hallituksen ja yhtiömiesten kokouksen valinta toimielimiksi on mahdollista kommandiittiyhtiössä. Toimielimistä ainoastaan toimitusjohtaja ilmoitetaan kaupparekisteriin. Toimielinten tarpeellisuus lisääntyy yrityksen kasvaessa ja toiminnan lisääntyessä. Mielestäni toimielinten tärkein tehtävä on edesauttaa ja lisätä ideoiden ja mielipiteiden esiintuloa. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 21.) Yritystoiminnan jatkuvuus Yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta kommandiittiyhtiössä voidaan tehdä samoja toimenpiteitä, kuin avoimessa yhtiössäkin. Yritystoiminnan jatkuvuus yritykseen kohdistuneen katastrofin jälkeen on todennäköisempää ja helpompaa myös kommandiittiyhtiössä. Yritystoiminnan jatkuvuutta vaikeina aikoina lisää mahdollisuus luovuttaa yhtiömiesten osuuksia. Toimenpiteeseen tarvitaan muiden yhtiömiesten suostumus, tai yhtiösopimuksessa tulee olla lupa luovuttaa yhtiömiesten osuuksia. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 18.) Tilintarkastus Kommandiittiyhtiön tilintarkastuksesta on tilintarkastuslaissa samat määräykset ja vaatimukset, kuin avoimen yhtiön tilintarkastuksesta. (Villa ym. 2007, 37, 38.)

17 Kommandiittiyhtiön edustamismahdollisuudet 12 Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön samankaltaisuudet jatkuvat, kun käsitellään yhtiön edustamista. Kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehellä ja avoimen yhtiön yhtiömiehellä on yhtiön edustamiseen liittyen täysin samankaltaiset oikeudet. Kommandiittiyhtiön perustamiseen vaadittava äänetön yhtiömies ei omista oikeutta edustaa yhtiötään. Hän ei myöskään pysty hoitamaan yhtiön asioita. Kommandiittiyhtiön äänettömälle yhtiömiehelle pystytään kuitenkin antamaan valtuutus. Valtuutuksen avulla myös äänetön yhtiömies pystyy edustamaan yhtiötään ja hoitamaan yhtiön asioita. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 22.) Edustamiseen liittyviä mahdollisuuksia on kommandiittiyhtiössäkin useita. Edustamista hoitamaan voidaan valita prokuristi, tai tilanteen vaatiessa myös elinkeinolain mukainen edustaja. Prokuristin merkitseminen kaupparekisteriin on vapaaehtoista. Elinkeinolain mukaisen edustajan merkitseminen on pakollista. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 22.) Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet antavat yhdessä prokuran, eli valtuutuksen prokuristille, eli edustajalle. Valtuutus on myös peruutettavissa vastuunalaisten yhtiömiesten toimesta. Peruutus on mahdollista, jos asiasta ei ole muulla tavalla päätetty. Lisäksi valtuutusta peruuttava vastuunalainen yhtiömies tulee yksin, tai yhdessä toisen yhtiömiehen kanssa omistaa oikeuden hoitaa yhtiön asioita. Kyseisten vaatimusten täyttyessä on valtuutuksen peruutus mahdollista. Elinkeinolain mukainen edustaja, jonka kotipaikka on Suomessa, edellytetään valittavaksi ja ilmoitettavaksi kaupparekisteriin, jos kellään kommandiittiyhtiön avainhenkilöllä ei ole kotipaikkaa Suomessa. Avainhenkilöitä ovat mm. toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies ja kaupparekisteriin ilmoitettu prokuristi. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 22.) 2.4 Osakeyhtiö Yritysmuotojen toisen pääryhmän, eli pääomayritysten ensimmäinen käsittelemäni yritysmuoto on osakeyhtiö (taulukko 1). Osakeyhtiön valitseminen perustettavan yrityksen yritysmuodoksi on sopivinta ja käytännöllisintä, kun yritystä on perustamassa suurempi määrä henkilöitä. Yhden henkilön osakeyhtiö on myös mahdollinen. Tosin

18 kyseisen henkilön ollessa osakeyhtiönsä hallituksen ainoa jäsen, niin hallitukseen tulee kuulua myös vähintään yksi varajäsen. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17.) 13 Osakeyhtiötä perustaville osakkaille, tai muille osakkeenomistajille ei ole osakeyhtiölaissa määrätty tiettyä asuin- tai kotipaikkavaatimusta. Osakeyhtiön voi siis perustaa Euroopan talousalueen ulkopuolella asuva henkilö. Asuin- ja kotipaikkavaatimusten puuttuminen helpottaa ulkomaalaisten yritysten laajentumista Suomeen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tuote- ja palveluvalikoimien laajentumisen. Toisaalta kotimaisten yritysten toimialojen kilpailutilanne voi olennaisesti kiristyä. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 22.) Aiemmin työssäni käsiteltyjen yritysmuotojen perustamiseen liittyvän pääoman määrälle ei ollut minimi- tai maksimimäärää. Joidenkin yritysmuotojen tapauksessa rahapanosta ei edes tarvittu. Yrityksen toimiala määrittelee osaltaan tarvittavan pääoman määrän. Osakeyhtiö on sopivin vaihtoehto yritysmuodoksi, kun yrityksen toimialalla pääoman tarve on suhteellisen suuri. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17.) Perustettavan yrityksen pääoman tarve määräytyy yrityksen toimialan lisäksi yritystoiminnan laajuuden ja laadun mukaan. Osakeyhtiö voi olla joko yksityinen osakeyhtiö, tai julkinen osakeyhtiö. Yksityisen- ja julkisen osakeyhtiön perustamiseen tarvittavan pääoman määrä eroaa suuresti toisistaan. Perustettaessa yksityistä osakeyhtiötä, on osakepääoman määrän minimivaatimus euroa. Julkista osakeyhtiötä perustettaessa pääoma on huomattavasti suurempi, eli vähintään euroa. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17, 24.) Yritystoiminnan vastuu ja voiton tai tappion menettelyt Osakeyhtiössä yritystoiminnan sitoumuksista ja velvoitteista vastataan sijoitetulla pääomalla. Osakas vastaa omalla sijoituksellaan hänelle lankeavista velvoitteista. Työssäni käsitellyissä muissa yritysmuodoissa, kuten yksityisessä toiminimessä, avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä riskit ovat suuremmat. Kyseisissä yritysmuodoissa yrittäjä, yhtiömiehet ja vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat koko omaisuudellaan yritystoiminnan velvoitteista. Osakeyhtiön osakkaiden vastuun kattaminen ei kuitenkaan ole niin yksiselitteistä. Yritystoimintaa aloitettaessa joudutaan usein nostamaan luottoa yritykselle. Osakkaiden henkilökohtainen omaisuus on tällöin

19 mahdollisena vakuutena, kuten muissakin yritysmuodoissa. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17.) 14 Osakeyhtiön voitonjako eroaa muiden yritysmuotojen voitonjaosta. Osakeyhtiössä voitto jaetaan osakkaille maksamalla heidän osakkeilleen osinkoa. Osakeyhtiössä voitonjako on yksi neljästä tavasta jakaa yhtiön varoja laillisesti. Muita laillisia varojenjakotapoja ovat esimerkiksi varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta ja osakepääoman alentaminen. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 18; Villa ym. 2007, 95.) Osakeyhtiön tappio voidaan kattaa esimerkiksi yhtiön vapaalla omalla pääomalla, osakepääomalla, tai esimerkiksi pääomalainalla. Jos tappiota katetaan osakepääomalla, on tärkeää muistaa, ettei osakepääoma saa alentua vähimmäispääomaa alhaisemmaksi. Lisäksi, jotta tappion kattamiseen pääomalainalla voidaan ryhtyä, tulee toimenpiteeseen olla pääomalainan velkojan suostumus. (Finlex 2006.) Päätöksenteko ja toimielimet osakeyhtiössä Osakeyhtiön päätöksenteko ja toimivalta on osakeyhtiölaissa muodostettu tavalla, jossa osakeyhtiön ylimpänä elimenä toimii yhtiökokous. Yhtiökokouksen muodostavat läsnä olevat, tai laillisesti edustetut osakkeenomistajat. Vain läsnä olevat osakkeenomistajat osallistuvat päätöksentekoon. Osakeyhtiön yleistoimivalta kuuluu hallitukselle. Hallitukselle kuuluvia tehtäviä ovat tehtävät, jotka eivät sisältönsä puolesta kuulu muille ja tehtävät joita ei ole muille määrätty. Osakkeenomistajat voivat tehdä yksimielisesti päätöksiä myös ilman yhtiökokousta. (Villa ym. 2007, 73.) Henkilöyritys-ryhmän yritysmuodoilla ei ole pakollisia toimielimiä, vaan esimerkiksi yksityisessä toiminimessä toimielimenä toimii yrittäjä. Osakeyhtiöt ovat kooltaan ja toiminnan laajuudeltaan usein suurempia, kuin esimerkiksi avoin yhtiö, tai kommandiittiyhtiö. Osakeyhtiössä on pakollisina toimieliminä hallitus ja yhtiökokous. Hallitus on oleellinen toimielin isoissa yrityksissä, koska yritystoimintaan liittyvä erilaisista vaihtoehdoista, toimintatavoista ja linjauksista sopiminen on hallituksen kokoontuessa helpompaa ja yksinkertaisempaa. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 18, 19, 21, 22; Villa ym. 2007, 72.)

20 15 Hallituksen lisäksi osakeyhtiön mahdollisia toimielimiä ovat hallintoneuvosto, toimitusjohtaja ja yhtiökokous. Osakeyhtiöiden toimielimet lisäävät toiminnan joustavuutta, mutta pienempiin ja yksinkertaisempiin yritysmuotoihin verratessa aikaa kuluu enemmän. Osakeyhtiön toimintaan liittyvä byrokraattisuus on usein aikaa vievää. Toimielimiä karsimalla toiminta voi mahdollisesti olla hieman joustavampaa. Esimerkiksi yhtiökokouksen pitäminen ei ole pakollista, vaan osakkaat voivat sopia ja tehdä päätöksiä keskenään. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 17, ) Hallitus Osakeyhtiön hallitukseen tulee kuulua tilanteesta riippuen varsinaisia jäseniä, varajäseniä ja puheenjohtaja. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin mainittu, niin hallituksen varsinaisia jäseniä tulee olla vähintään yksi ja enintään viisi. Varajäsenen valinta tulee kyseeseen, jos hallituksen varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Hallituksen jäsenmäärän kasvaessa tulee hallitukselle valita puheenjohtaja. Hallitus valitsee itselleen sopivan puheenjohtajan. Puheenjohtajan valintatavasta voidaan sopia myös esimerkiksi hallitusta koottaessa, tai yhtiöjärjestyksessä. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 22, 23.) Hallintoneuvosto voidaan yhtiöjärjestyksellä määrätä valitsemaan hallituksen jäsenet. Jos määräystä ei ole tehty, niin hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksen toimesta. Yhtiöjärjestys voi sisältää myös muunlaisia tapoja valita hallituksen jäsenistö. Esimerkiksi osa jäsenistä voidaan valita jonkun muun järjestyksen mukaan. (Työvoimaja elinkeinokeskus 2006, 23.) Hallitukseen kuuluvan jäsenen tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen henkilö. Oikeushenkilö, tai alaikäinen henkilö eivät siis voi toimia hallituksen jäsenenä. Luonnollisesti hallituksen jäsen ei voi myöskään olla edunvalvonnan alainen, konkurssissa, tai liiketoimintakiellossa oleva, tai muutoin toiminnaltaan rajoitettu henkilö. Vaatimukset osakeyhtiön hallituksen jäsenen asuinpaikasta voidaan kumota Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämällä luvalla. Jos lupaa ei ole, niin vaatimuksena on, että vähintään yhden hallituksen jäsenen ja yhden varajäsenen asuinpaikka on Euroopan talousalueella. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2006, 23.)

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

Hallitus osakeyhtiössä

Hallitus osakeyhtiössä Hallitus osakeyhtiössä Jokaisella osakeyhtiöllä on Osakeyhtiölain (OYL) mukaan oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Kaija Kess Asianajaja, varatuomari Sisältö: Yritysmuodot Yksityisliike Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala KONEYHTEISTYÖ VIRRAT ProAgria Pirkanmaa Simo Solala Yhteistyön tavoitteet Kustannussäästöjen mahdollisuus Uusilla koneilla on suuri konekapasiteetti Koneiden yksikkökustannukset pienentyvät käytön lisääntyessä.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut Asianajaja VT Erkki Pusa Hallituksen tehtävät Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Tilikausi Yhtiön toiminimi on KPK THH Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 5 Osakkuus yhtiössä ja omistus 6 Osakkeiden

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy antti.hannula@aldea.fi 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö 1 TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoman määrä Osakkeiden lukumäärä Osakkeen nimellisarvo

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ruotsiksi Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ja englanniksi Varma Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUKSEN PITOAIKA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen kokous pidettävä 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhteista joukkoliikenteen lippu- ja maksuja rjestelma a hallinnoivan OSAKEYHTIO Oy:n yhtio ja rjestys

Kaupunkiseutujen yhteista joukkoliikenteen lippu- ja maksuja rjestelma a hallinnoivan OSAKEYHTIO Oy:n yhtio ja rjestys Kaupunkiseutujen yhteista joukkoliikenteen lippu- ja maksuja rjestelma a hallinnoivan OSAKEYHTIO Oy:n yhtio ja rjestys 24.3.2013 2 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on xxx

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Porvoon Keskusgolf Ab 21.07.2015 15:03:38 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 21.07.2015 Toiminimi: Oy Porvoon Keskusgolf Ab Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Marjut Vierimaa Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishankkeen ohjausryhmän kokous 25.1.2010, MMM Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002 N:o 887 899 SISÄLLYS N:o Sivu 887 osakeyhtiölain muuttamisesta... 4051 888 asunto-osakeyhtiölain 53 ja 59 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 1. Etäosallistuminen 2. Yksimielinen päätös 3. Hallituksen tehtävien selventäminen 4. Hallituksen jäsenen asuinpaikka 5. Velvollisuus

Lisätiedot