Yritysmuodon valintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysmuodon valintaan"

Transkriptio

1 Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä

2 Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3 Pääomien tarve...4 Vastuu...4 Toiminimi ja henkilöyhtiöt...4 Osakeyhtiö...4 Osuuskunta...4 Toiminnan joustavuus...4 Yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet...4 Voitonjako ja tappioiden kattaminen...5 Yksityinen toiminimi...5 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö...5 Osakeyhtiö...5 Osuuskunta...5 Alkavan pienyrittäjän yritysmuoto...5 Yksityinen toiminimi...5 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö...5 Osakeyhtiö...6 Osuuskunta...6 Asiantuntijoiden käyttö...6

3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Ei valmista patenttiratkaisua Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Keskeisimpinä näistä voidaan kuitenkin pitää yrittäjän henkilökohtaiseen päätöksentekoon, vastuuseen sekä verotukseen liittyviä kysymyksiä. Mitään valmista, ehdottoman oikeaa patenttiratkaisua ei ole kuitenkaan olemassa, vaan kussakin tapauksessa on erikseen tutkittava, mikä on sopivin ja tarkoituksenmukaisin yritysmuoto uudelle yritykselle. Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä... Valintaan vaikuttavista tekijöistä voidaan mainita mm. perustajien lukumäärä pääomien tarve vastuun ja päätöksenteon jakautuminen yrityksessä toiminnan joustavuus yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet rahoittajien suhtautuminen voitonjako ja tappioiden kattaminen yrityksen verottaminen. Usein lähes ainoana yritysmuodon valintaan vaikuttavana tekijänä pidetään verotuksellisia näkökohtia. Lainsäädännön eri yritysmuodoille asettamat velvoitteet ja menettelytapasäännökset poikkeavat toisistaan kuitenkin siinä määrin, että myös muiden kuin verotuksellisten tekijöiden merkitys on syytä ottaa riittävästi huomioon. Myös yritysmuodon muuttamisen tarve tulisi ottaa huomioon jo perustamisvaiheessa, sillä yrityksen kasvun ja kehittymisen myötä joudutaan usein muuttamaan yritysmuotoa kulloistakin liiketoimintaa parhaiten vastaavaksi. Näin ollen alussa valitun yritysmuodon tulisi olla sellainen, että se on helposti muutettavissa toiminnan edellyttämäksi uudeksi yritysmuodoksi. Seuraavassa tarkastellaan muutamin esimerkein muiden kuin verotukseen liittyvien tekijöiden merkitystä eri yritysmuotojen yhteydessä. Verotukseen liittyviä tekijöitä tarkasteltaneen tuonnempana. Henkilöluku Kun yksi henkilö on perustamassa yritystä, yksityinen toiminimi on useinkin luonnollinen ratkaisu. Jo yhden yhtiökumppanin mukaantulo yrityksen toimintaan saattaa johtaa joko avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamiseen. Mitä suuremmasta omistajien lukumäärästä on kysymys, sitä todennäköisempi vaihtoehto on osakeyhtiön tai ehkä osuuskunnankin perustaminen, sillä avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä ei osakkaiden lukumäärä käytännössä voi yleensä olla kovin suuri. Jos osuuskunnassa on jäseniä vähintään seitsemän, jäsenet voivat halutessaan säilyttää työntekijästatuksen ja siten oikeutensa työttömyysturvaan. Tällöin on kyse ns. työosuuskunnasta, jossa osuuskunnan jäsenet pyrkivät työllistymään osuuskunnan kautta.

4 Pääomien tarve Pääomien tarve kytkeytyy yleensä yrityksen toiminnan laatuun ja laajuuteen. Onhan esimerkiksi laajaa teollista toimintaa harjoittavan yrityksen pääoman tarve aivan toinen kuin esimerkiksi kampaamotoimintaa tai muuta vastaavaa palvelutoimintaa harjoittavan yrityksen pääoman tarve. Yksityinen toiminimi tulee kysymykseen lähinnä tapauksissa, joissa pääoman tarve on suhteellisen pieni. Mitä enemmän pääomia yritys perustamisvaiheessa tarvitsee, sitä todennäköisempi on osakeyhtiön valitseminen yritysmuodoksi. Myös rahoittajien suhtautumiseen saattaa vaikuttaa se, paljonko omistajilta on saatavissa pääomia yritystoimintaan. Vastuu Toiminimi ja henkilöyhtiöt Omistajan vastuu on suurin yksityisessä toiminimessä ja avoimessa yhtiössä sekä kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömiesten kohdalla. Yhtiömiesten välinen solidaarinen vastuu avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä edellyttääkin varsin pitkälle menevää luottamusta ja yhteisymmärrystä yhtiömiesten kesken. Tämän vuoksi yhtiökumppanien valinta kannattaa tehdä erityisen huolellisesti sekä selvittää mahdolliset yhteistoiminnan karikot jo edeltä käsin. Myös pienissä osakeyhtiöissä omistajat (pääosakkaat) joutuvat yleensä henkilökohtaiseen vastuuseen yhtiön veloista hankkiessaan ulkopuolista rahoitusta. Osakeyhtiö Vastuun suhteen ovat omistajan kannalta kuitenkin turvallisimpia osakeyhtiöt, joissa osakkaan vastuu rajoittuu hänen sijoittamaansa pääomapanokseen, ellei hän ole antanut takauksia tai vakuuksia yhtiön käyttöön. Osuuskunta Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista. Osuuskunnan säännöissä voidaan jäsenelle kuitenkin määrätä lisämaksuvelvollisuus, jolla jäsen vastaa osuuskunnan veroista ja sitoumuksista selvitystilassa tai konkurssissa, jos osuuskunnan varat eivät riitä velkojen maksuun. Toiminnan joustavuus Menestyvä yritystoiminta vaatii yleensä nopeaa päätöksentekoa ja nopeita ratkaisuja. Tässä suhteessa yksityinen toiminimi on edullisimmassa asemassa. Toisaalta avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössäkään ei päätöksenteko välttämättä edellytä useampaa kuin yhtä henkilöä. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat tässä suhteessa korvata hitaampaa ja raskasliikkeisempää päätöksentekoa järkevällä valtuuksien antamisella. Päätöksenteon laatua ajatellen asia saattaa olla päinvastainen. Usein ratkaisut ovat sitä parempia, niitä laajempi asiantuntemus on ollut käytettävissä. Eri yritysmuotojen päätöksenteon ja valvonnan organisointi on jo lain perusteella erilaista. Esimerkiksi osakeyhtiössä ovat yhtiökokous, hallitus ja tilintarkastajakin aina pakollisia elimiä, joiden tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa. Yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet Yrityksen jatkuvuuden kannalta yksityistä toiminimeä voidaan yleensä pitää kaikkein haavoittuvimpana. Hankala tilanne syntyy yleensä silloin, kun yrittäjäomistaja odottamatta kuolee eikä sukupolvenvaihdosta ole valmisteltu. Avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden yhtiömiesten osuudet ovat yleensä luovutettavissa,

5 joskin luovuttaminen edellyttää lupaa yhtiösopimuksessa tai muiden yhtiömiesten suostumusta. Osakeyhtiössä osakkaiden vaihtuminen ei sellaisenaan vaikuta yrityksen olemassaoloon. Osuuskunnan jäsenyyttä ei voi myydä. Osuuskunnan myynti on mahdollista, jos jäsenten kesken saadaan riittävä yksimielisyys. Myös yrityksen laajenemismahdollisuuksien suhteen yksityiseen toiminimeen liittyy muihin yritysmuotoihin verrattuna rajoituksia. Samoin avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön lisäpääoman saantimahdollisuudet toiminnan laajentuessa ovat rajoitetummat kuin osakeyhtiön. Näin on erityisesti avoimen yhtiön kohdalla, josta puuttuvat pelkästään pääomia sijoittavat osakkaat eli äänettömät yhtiömiehet. Useissa tapauksissa osakeyhtiötä voidaankin pitää sekä jatkuvuuden että laajennusmahdollisuuksien kannalta edullisimpana yritysmuotona. Isoja osuuskuntia on muutettu osakeyhtiöiksi, kun pääomien tarve on kasvanut. Voitonjako ja tappioiden kattaminen Yksityinen toiminimi Yksityisessä toiminimessä elinkeinonharjoittaja saa yrityksen tuottaman voiton itselleen, mutta joutuu toisaalta myös kantamaan yksin yrityksen tappion. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Avoimessa yhtiössä voitot ja tappiot jaetaan yhtiönmiesten kesken. Jakamistavasta on syytä sopia jo yhtiösopimuksessa. Kommandiittiyhtiön tuottamasta voitosta maksetaan ensin äänettömien yhtiömiesten voitto-osuudet, joiden laskentatavasta on oltava määräys yhtiösopimuksessa. Tämän jälkeen vastuunalaiset yhtiömiehet jakavat voiton (tai kattavat tappion) samojen periaatteiden mukaisesti kuin avoimen yhtiön yhtiömiehetkin. Osakeyhtiö Osakeyhtiössä voitonjako tapahtuu maksamalla osakkaiden omistamille osakkeille osinkoa. Voitonjakoon voidaan käyttää enintään viimeksi kuluneella tilikaudelta vahvistetun taseen mukainen voitto ja yhtiön muu vapaa oma pääoma. Jos yhtiö on tuottanut tilikaudella tappiota tai yhtiöllä on tappiota aikaisemmilta tilikausilta, tappiot on ensin vähennettävä edellä mainituista eristä. Yhtiön sidottua omaa pääomaa ei voida käyttää voitonjakoon. Osuuskunta Osuuskunnan tarkoituksena ei ole hankkia voittoa jäsenilleen. Sääntömääräyksellä voidaan kuitenkin jakaa ylijäämä jäsenille. Jako jäsenille toteutetaan lisäpalkkana, osuuspääoman korkona, ylijäämän palautuksena tai muulla säännöissä määrätyllä tavalla. Osuuskunnan tuottamasta voitosta maksetaan osuuskuntaan sijoitetulle pääomalle vain rajoitettu korvaus. Loppu ylijäämä jaetaan yleensä jäsenille siinä suhteessa kuin he ovat käyttäneet osuuskunnan palveluja. Alkavan pienyrittäjän yritysmuoto Yksityinen toiminimi Yksityinen toiminimi on yritysmuodoista yksinkertaisin. Se on helppo perustaa, koska perustamiseen liittyvä paperisota ja muut hallinnolliset toimenpiteet ovat varsin vähäisiä. Toisaalta se on myös helppo toiminnan laajentuessa muuttaa muuksi yritysmuodoksi ilman raskaita veroseuraamuksia. Näin ollen yksityinen toimimini sopii usein aloittavan pienyrityksen yritysmuodoksi.

6 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä edellytetään yhtiönmiesten kesken lujaa luottamusta ja hyvää yhteisymmärrystä. Jos yhteistyö ei suju kitkattomasti, se vaikuttaa useimmiten haitallisesti myös yrityksen liiketoimintaan. Osakeyhtiö Osakeyhtiö on usein alkavalle pienyrittäjälle hankala yritysmuoto. Jo yhtiön perustaminen on melko monimutkainen toimenpide ja edellyttää melkoista paperisotaa. Osakeyhtiö on myös hallinnollisesti raskaampi ja monimutkaisempi kuin muut yritysmuodot. Lisäksi osakeyhtiön perustaminen samoin kuin sen jatkuva "pyörittäminenkin" edellyttävät yleensä myös kohtalaista osakeyhtiölain tuntemusta. Osuuskunta Osuuskunnan perustamisessa on suunnilleen samanlainen paperisota kuin osakeyhtiönkin perustamisessa. Osuuskunnan perustaminen on siinä mielessä helppoa, että sen jäsenmäärä voidaan jättää avoimeksi ja sen toimintaan voi myöhemmin helposti tulla mukaan uusia jäseniä. Osuuskunta onkin jäsenyhteisö, jossa päätösvalta perustuu jäsen ja ääni -periaatteelle. Se sopii yritysmuodoksi ryhmälle, joka haluaa toimia yrityksessä aktiivisesti, mutta jolla ei ole tarvetta rikastua sen omistamisella. Jäsenyyttä ei voi myydä eikä osuuskuntaan kertynyt varallisuus voi hyödyttää yksittäistä jäsentä niin kuin osakkeiden kaupassa on mahdollista. Osuuskuntaa ei täten myöskään voi vallata. Asiantuntijoiden käyttö Yrityksen perustajien on useimmiten syytä selvittää mm. eri yritysmuotoihin liittyviä vastuu- ja verotuskysymyksiä alan asiantuntijoiden, konsulttien, tilintarkastajien ja asianajajien avustuksella. Tarve ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttöön on suurempi, jos uuden yrityksen yritysmuodoksi on suunniteltu osakeyhtiötä. Osakeyhtiön perustamistoimet on yleensä syytä antaa asiantuntijan tehtäväksi. Neuvoja yrityksen perustamistoimiin liittyvissä asioissa voi saada myös rahoittajapankeilta, työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE -keskukset) yritysosastoilta, kauppakamareista, yrittäjäjärjestöistä, Patentti- ja rekisterihallituksen neuvonnasta jne. Lähde: Mm. Yrityksen perustajan opas 2004; TE-keskukset, Finnvera jne.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Eveliina Haukipuro YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN. Case-yrityksenä muotivaateliike

Eveliina Haukipuro YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN. Case-yrityksenä muotivaateliike Eveliina Haukipuro YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Case-yrityksenä muotivaateliike Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Joulukuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa, kevät 2011 Jani Lahti OPINNÄYTETYÖ Logistiikan koulutusohjelma Forssa Työn nimi Kuljetusyrityksen perustaminen

Lisätiedot

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Jukka Hänninen Kuljetus Tmi VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä Jukka Hänninen

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Mikko Raussi YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Autamme yritystäsi. kasvuun YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

Autamme yritystäsi. kasvuun YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS Autamme yritystäsi kasvuun YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 3/2015 YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODOT 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 4 2.2 Avoin yhtiö

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012

Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012 YRITYKSEN LAKIASIAT Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012 Yritysmuodon valinta Yritysmuodon valintaan vaikuttaa mm. päätöksentekoon, vastuuseen ja verotukseen liittyvät kysymykset Perustajien lukumäärä kun

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi OSA I Kuinka valita oma toimintamuoto OSA II Sopimusten

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA

NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Aino Saari NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu SAARI, AINO: Negatiivinen

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005

Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005 Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa

Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yritysjuridiikka Osakeyhtiölain muutokset pienen osakeyhtiön toiminnassa Tarkastajat: prof. Seppo Villa prof. Matti I. Niemi Lappeenrannassa

Lisätiedot