EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 20/02/2004 K(2004)527 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20/02/2004 Direktiivin 2002/21/EC:n 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti ( Pyyntö ilmoitetun toimenpideluonnoksen perumiseksi ) Tapaukset FI/2003/0024 ja FI/2003/0027: yksityis- ja muille kuin yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat ulkomaanpuhelupalvelut FI 1 FI

3 KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20/02/2004 Direktiivin 2002/21/EC:n 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti ( Pyyntö ilmoitetun toimenpideluonnoksen perumiseksi ) Tapaukset FI/2003/0024 ja FI/2003/0027: yksityis- ja muille kuin yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat ulkomaanpuhelupalvelut EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY ("puitedirektiivi") ja erityisesti direktiivin 7 artiklan 1, ottaa huomioon komission 23 päivänä heinäkuuta 2003 antaman suosituksen 2003/561/EY ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista, joista säädetään direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa ("suositus menettelytavoista") 2, ottaa huomioon Viestintäviraston puitedirektiivin 7 artiklan mukaisesti toimittamat ilmoitukset, on kuullut viestintäkomiteaa, sekä katsoo seuraavaa: I. MENETTELY (1) Komissio kirjasi 21 päivänä marraskuuta 2003 tapausnumeroilla FI/2003/0024 ja FI/2003/0027 Viestintäviraston tekemät ilmoitukset koskien yksityis- ja muille kuin yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavien yleisesti saatavilla olevien ulkomaanpuhelupalveluiden markkinoita. (2) Komissio pyysi 25 ja 28 päivänä marraskuuta Viestintävirastoa toimittamaan lisätietoja ja selvennyksiä huomattavan markkinavoiman (HMV) arvioinnista. Viestintävirasto toimitti pyydetyt tiedot 28 päivänä marraskuuta ja 3 päivänä joulukuuta. (3) Komissio ilmoitti 18 päivänä joulukuuta Viestintävirastolle puitedirektiivin 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että sillä on vakavia epäilyjä toimenpideluonnosten yhteensopivuudesta yhteisön oikeuden kanssa ("kirje vakavista epäilyistä"). 1 2 EYVL 108, , s. 33. EYVL L 190, , s

4 (4) Komissio julkaisi tammikuun 9 päivänä 2004 internet-sivullaan ilmoituksen, jossa se kutsui kolmansia osapuolia toimittamaan viiden työpäivän kuluessa huomionsa komission vakavia epäilyjä koskeneeseen kirjeeseen. (5) Komissio pyysi 22 päivänä tammikuuta 2004 Viestintävirastoa toimittamaan lisätietoja ja selvityksiä koskien kolmansien osapuolien toimittamia huomioita sekä huomattavan markkinavoiman arvioimista kysymyksessä olevilla markkinoilla. Viestintävirasto vastasi 27 päivänä tammikuuta (6) Viestintäkomiteaa kuultiin päätösluonnoksesta 11 päivänä helmikuuta 2004 puitedirektiivin 22 artiklan 2 kohdassa viitatun menettelyn mukaisesti. II. TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN KUVAUS (7) Ilmoitukset kattavat yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat ulkomaanpuhelupalvelut (tapaus FI/2003/0024) sekä muille kuin yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat ulkomaanpuhelupalvelut (tapaus FI/2003/0027) Suomessa. Molemmissa tapauksissa Viestintävirasto määrittelee merkitykselliset maantieteelliset markkinat valtakunnallisiksi kattaen koko Suomen alueen. (8) Viestintäviraston markkina-analyysi päätyy siihen, ettei kummallakaan määritellyllä markkinalla ole huomattavaa markkinavoimaa (HMV) omaavia teleyrityksiä. Viestintävirasto perustaa molemmissa tapauksissa johtopäätöksensä kolmeen tekijään: (i) siihen, että usea teleyritys tarjoaa kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavia yleisesti saatavilla olevia ulkomaanpuhelupalveluita (noin 10 teleyritystä), (ii) alhaisiin markkinoille tulon esteisiin ja (iii) siihen, että loppuasiakas voi hankkia helposti yleisesti saatavilla olevia ulkomaanpuhelupalveluja muultakin kuin liittymän kiinteästä sijaintipaikasta yleiseen puhelinverkkoon tarjonneelta yritykseltä. (9) Tämän seurauksena Viestintävirasto toteaa, että huolimatta TeliaSonera Finland Oyj:n 3 suhteellisen korkeista markkinaosuuksista 4 (noin 55 % yksityisasiakasmarkkinalla ja 50 % muulla kuin yksityisasiakasmarkkinalla), yrityksellä ei ole huomattavaa markkinavoimaa kummallakaan määritellyllä markkinalla. Viestintävirasto toteaa kuitenkin ilmoituksissaan, että 'TeliaSoneralla on markkinavoimaa, jonka avulla sillä on mahdollisuus rajoittaa kilpailua. Myöskään kahdella seuraavaksi suuremmilla teleyrityksellä Finnet International Oy:llä (noin 30 % yksityisasiakasmarkkinalla ja noin 27 % muulla kuin yksityisasiakasmarkkinalla) eikä Song Networks Oy:llä (noin 7% molemmilla markkinoilla) ei ole huomattavaa markkinavoimaa. Viestintävirasto ei arvioi kahden suurimman teleyrityksen 5 mahdollista yhteistä määräävää asemaa määritellyillä markkinoilla. (10) Ilmoituksessaan Viestintävirasto viittaa Kilpailuviraston 30. päivänä huhtikuuta 1999 päivättyyn päätökseen 6 jonka mukaan Sonera Oyj:llä oli markkinavoimaa Entisten Telia AB:n ja Sonera Oyj:n yhdistymisen seurauksena syntynyt TeliaSonera aloitti toimintansa 1 päivänä tammikuuta Markkina-osuudet on laskettu ulkomaanpuhelujen minuuttimääristä. Markkinaosuuden mukaan laskettuna. Päätös Dno 746/61/97. 3

5 yritysasiakkaiden ulkomaanpuhelupalveluissa, mutta sillä ei ollut määräävää markkina-asemaa. III. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TOIMITTAMAT HUOMIOT (11) Komission julkaistua internet-sivullaan ilmoituksen kolme asianomaista osapuolta sekä Viestintävirasto toimittivat huomionsa komissiolle. Kaikki huomiot tarkasteltiin huolellisesti siinä laajuudessa kuin ne vastasivat todellisia ja merkityksellisiä huolia. Komission kannanotto huomioihin on esitetty tämän päätöksen osassa IV. IV. ARVIOINTI (12) Jotta kansallisen tason päätöksillä ei olisi haitallisia vaikutuksia yhtenäismarkkinoille tai muille perustamissopimuksen tavoitteille, kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksymien toimenpiteiden tulisi olla yhteensopivia yhteisön oikeuden ja erityisesti uuden sääntelykehyksen tavoitteiden ja periaatteiden kanssa. Vaikka sääntelyviranomaisille on annettu harkintavaltaa arvioida luonteeltaan monimutkaisia taloudellisia, tosiasiallisia sekä oikeudellisia tilanteita, näitä tekijöitä on arvioitava yhdessä puitedirektiivin 15 ja 16 artiklojen kanssa. Tämän vuoksi markkina-analyysiä tehdessään kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi laatia ennakoiva arvio merkityksellisistä markkinoista vallitsevien markkinaolosuhteiden perusteella. Sääntelyviranomaisten olisi päätettävä, tuleeko markkinoilla todennäköisesti vallitsemaan kilpailu ja onko havaittu kilpailun puute jatkuvaa, kun otetaan huomioon oletettu tai ennakoitavissa oleva kehitys kohtuulliseksi katsottavana ajanjaksona. Tämän harkintavallan on kuitenkin pysyttävä puitedirektiivin 7 artiklassa säädetyn menettelyn rajoissa. (13) Viestintäviraston toimenpideluonnokset koskien yksityis- ja muille kuin yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavien yleisesti saatavilla olevien ulkomaanpuhelupalveluiden markkinoita kuuluvat puitedirektiivin 7 artiklan 4 kohdan (b) alakohdan soveltamisalaan ja vaikuttavat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan 7. Toimenpideluonnos, jossa yrityksellä on määritelty tai ei ole määritelty olevan huomattavaa markkinavoimaa, ja sääntelyvelvollisuudet, jotka voidaan asettaa tai voidaan olla asettamatta Suomessa yleisesti saatavilla olevilla ulkomaanpuhelupalvelumarkkinoilla, voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti taikka tosiasiallisesti tai mahdollisesti muissa jäsenvaltiossa toimivien yritysten kykyyn tarjota tällaisia sähköisiä viestintäpalveluja. (14) Toimenpideluonnokset eivät ole yhteensopivia yhteisön oikeuden ja erityisesti puitedirektiivin 8 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden kanssa. Puitedirektiivin 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti kansallisten sääntelyviranomaisten on edistettävä kilpailua sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisessa varmistamalla, ettei kilpailua sähköisen viestinnän alalla vääristetä tai rajoiteta. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei voida päätellä, että Viestintävirasto olisi suorittanut arvioinnin puitedirektiivin 14 ja 16 artiklojen mukaisesti erityisesti suhteessa puitedirektiivin 8 artiklan 2 kohdan b alakohtaan luettuna yhdessä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 ja 82 artiklojen kanssa. Komissio perustaa näkemyksensä seuraavaan: 7 Katso puitedirektiivin johdantolause 38. Se, ettei TeliaSoneralla olisi huomattavaa markkinavoimaa, voisi vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten mahdollisuuteen tarjota näitä palveluja. 4

6 A. Huomattavan markkinavoiman puuttumista tukevien todisteiden puuttuminen (15) Viestintävirasto ei analysoi missä määrin TeliaSonera on asemassa, jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, asiakkaista ja viime kädessä kuluttajista. 1. Markkinaosuudet (16) Vaikka markkinaosuudet yksistään eivät osoita markkinavoiman olemassa oloa tai sen puuttumista, vakiintuneen EY:n kilpailusääntöjä 8 koskevan oikeuskäytännön mukaisesti yli 50% markkinaosuus on sinällään, ellei kyse ole poikkeuksellisista olosuhteista, todiste määräävästä markkina-asemasta 9. Viestintävirasto ei ole tarkasteltavissa tapauksissa toimittanut riittävästi tietoja tai perusteita, jotka osoittaisivat päinvastaista tai jotka poistaisivat epäilyt Viestintäviraston johtopäätösten luotettavuudesta. Viestintäviraston ilmoituksen sisältämää toteamusta siitä, että TeliaSoneralla on markkinavoimaa, jonka avulla sillä on mahdollisuus rajoittaa kilpailua 10 ei ole analysoitu tarkemmin. (17) Viestintävirasto ei pysty ilmoituksessaan antamaan markkinatietoja tarkoista markkinaosuuksien muutoksista viime vuosien aikana. Viestintävirasto totesi 3 päivänä joulukuuta päivätyssä vastauksessaan komission lisätietoja koskevaan pyyntöön, että sen on mahdotonta toimittaa tietoja markkinaosuuksista viimeiseltä kymmeneltä vuodelta, ja että ainoat käytettävissä olevat tiedot markkinaosuuksista koskevat ajanjaksoa ennen kilpailun avaamista (eli 100 %) ja toimenpideluonnoksissa esitettyjä lukuja (eli 55% ja 50%). Tästä huolimatta Viestintävirasto toimitti 16 päivänä tammikuuta 2004 tietoja, jotka osoittavat Soneran markkinaosuuden laskeneen 100%:sta vuonna ,1%:iin vuonna Nämä tiedot eivät kuitenkaan liity ilmoitetuissa toimenpideluonnoksissa määriteltyihin merkityksellisiin markkinoihin, vaan laajempaan ulkomaanpuheluja koskevaan markkinaan käsittäen sekä yksityis- että muiden kuin yksityisasiakkaiden soittamat puhelut. Viestintävirasto vahvistaa 27 tammikuuta 2004 toimittamassaan vastauksessaan lisätietoja koskevaan pyyntöön, ettei se ole kerännyt erikseen tietoja yksityis- ja muiden kuin yksityisasiakkaiden ulkomaanpuheluja koskevista markkinoista ennen vuotta 2002 ja ettei arvioita Telian ja Soneran yhdistymisen mahdollisista vaikutuksista ole ollut vielä Komission ohjeet markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arvioimista varten sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevassa yhteisön sääntelyjärjestelmässä, EYVL C 165, , s. 6, kohta 75. Esimerkiksi 13 päivänä helmikuuta 1979 annetussa tuomiossa asiassa 85/76 Hoffman La- Roche vastaan Euroopan yhteisöjen komissio,[1979] Oikeustapauskokoelma s. 461, Roche:n markkinaosuus relevantilla markkinalla oli 47% ja kilpailijoiden 27%, 18%, 7% sekä 1%. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi, että Rochen markkinaosuus, joka on yhtä suuri kuin sen kahden lähimmän kilpailijan markkinaosuudet yhteensä, osoittaa että Rochella on erityinen toiminnanvapaus päättäessään kilpailukäyttäytymisestään (kohdassa 51). Kyseessä oleva tapaus on varsin samanlainen: TeliaSoneran markkinaosuus on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin sen seuraavan kilpailijan ja se on suurempi kuin sen kaikkien kilpailijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus. Katso esimerkiksi yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 30 päivänä syyskuuta 2003 yhdistetyissä asioissa T-191/98, T-212/98 asiaan T-214/98 saakka, Atlantic Container Line AB ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, kohta 907 viittauksineen. Katso muuta kuin yksityiskäyttäjämarkkinaa koskevan ilmoituksen toisen osan, seitsemäs kappale (Markkina-analyysi ja päätös huomattavasta markkinavoimasta) ja yksityiskäyttäjämarkkinaa koskevan ilmoituksen toisen osan, seitsemäs kappale (Markkina-analyysi ja päätös huomattavasta markkinavoimasta). Lisäksi Viestintävirasto toteaa molempien päätösluonnosten kyseisissä osissa, että TeliaSoneralla on muihin sektorilla alalla toimiviin yrityksiin verrattuna huomattavat taloudelliset voimavarat, joita se pystyy hyödyntämään kaikessa toiminnassaan. 5

7 käytettävissä, koska yhdistynyt yhtiö, TeliaSonera, aloitti toimintansa vasta 1 päivänä tammikuuta (18) Vaikka osoitettaisiin, että Soneran markkinaosuuden merkittävä aleneminen vuoteen 1999 mennessä laajasti määritellyllä ulkomaanpuhelujen markkinoilla pitäisi paikkansa myös ilmoituksia koskevilla merkityksellisillä markkinoilla, näyttää siltä ettei tietoa ole riittävästi tukemaan johtopäätöstä markkinaosuuden merkittävästä lisäalenemista vuosien 1999 ja 2003 välisenä aikana 11. Viestintävirasto ei pystynyt esittämään 27 päivänä tammikuuta 2004 antamassaan vastauksessaan lisätietoja koskevaan pyyntöön taloudelliseen analyysiin perustuvia mahdollisia syitä markkinaosuuden alenemisen suhteelliseen hidastumiseen tai jopa pysähtymiseen vuoden 1999 jälkeen. 2. Hinnat (19) Viestintävirasto ei pystynyt toimittamaan ilmoituksissaan hintatasoon liittyviä markkinatietoja. Viestintävirasto totesi 3 päivänä joulukuuta 2003 vastauksessaan lisätietoja koskevaan pyyntöön, että hinnat ovat laskeneet 50 % vuodesta Tässäkään tapauksessa tiedot eivät liity ilmoitetuissa toimenpideluonnoksissa määriteltyihin merkityksellisiin markkinoihin, vaan laajempaan ulkomaanpuheluja koskevaan markkinaan. Tämä on huomioitava sitä taustaa vasten, että televiestinnän täytäntöönpanosta annetun yhdeksännen raportin 12 tietojen mukaan Suomen ulkomaanpuhelujen vähittäishinnat sekä yksityis- että muiden kuin yksityiskäyttäjien osalta näyttävät kuuluvan jäsenmaiden korkeimpiin 13 (20) Viestintävirasto viittaa 16 tammikuuta 2004 toimittamissaan huomioissa OECD:n raporttiin 14, jonka mukaan normaalit ulkomaanpuhelujen hinnat ovat Suomessa OECD:n keskiarvon alapuolella. Nämä tiedot eivät ole kuitenkaan ristiriidassa täytäntöönpanoraportissa esitettyjen tietojen kanssa ja niitä on luettava yhdessä kyseisen raportin niiden tietojen kanssa, joiden mukaan Suomi on toiseksi kallein jäsenmaa verrattuna muihin jäsenmaihin ruuhka-aikaan soitetuissa ulkomaanpuheluissa ja kolmanneksi kallein jäsenmaa ruuhka-ajan ulkopuolella soitetuissa puheluissa. Tämän lisäksi ruuhka-aikaan soitetun yhden minuutin mittaisen, muihin OECD-maihin soitetun, ulkomaanpuhelun keskimääräiset kustannukset laskivat vuosien 1993 ja 2003 välisenä aikana EU:ssa keskimäärin 70 %:lla, mutta Suomessa ainoastaan 39 %:lla. (21) Sääntelyviranomaisen tehtävänä on varmistaa esitettyjen todistelähteiden ja käytettyjen menetelmien tulkinnan johdonmukaisuus markkina-analyysissä. Jo pienet eroavaisuudet muuttujien määritelmissä (esimerkiksi yhteen ryhmitellyt yksityis- ja muut kuin yksityiskäyttäjät, ruuhka-ajalle ja ruuhka-ajan ulkopuolelle erikseen Yrityksen, jonka markkinaosuus on suuri, voidaan olettaa omaavan huomattavaa markkinavoimaa, jos sen markkinaosuus on ollut pidemmän aikaa vakaa. Tapaus Hoffman La-Roche vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, op.cit, kohta 41, tapaus C-62/86, Akzo vastaan Euroopan yhteisöjen komissio [1991], oikeustapauskokoelma I, kohdat 56, 59. Komission tiedonanto Euroopan sähköisen viestinnän sääntely ja markkinat 2003; raportti EU:n sähköisen viestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta KOM(2003)715, Katso erityisesti yhdeksännen täytäntöönpanoraportin kuvat 88, 89, 92 ja 93 Trends ininternational calling prices in OECD countries, , (DSTI/ICCP/TISP(2003)/FINAL), saatavissa osoitteessa: 6

8 lasketut puheluhinnat) yhdessä eri lähteiden kanssa voivat johtaa oleellisesti erilaisiin tuloksiin. 3. Muut markkinatiedot (22) Viestintävirasto ei pystynyt toimittamaan ilmoituksissaan muita markkinavoiman arvioimisen kannalta oleellisia markkinatietoja. Komissio pyysi tietoja liittyen olosuhteisiin, joiden vallitessa ulkomaanpuhelujen markkinoilla aktiivisesti toimivilla yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää pääomamarkkinoita ja rahoituslähteitä sekä tietoja koskien näiden yritysten kannattavuutta, kustannusrakenteita sekä jakelu- ja myyntiverkostoja. Viestintävirasto ilmoitti 27 päivänä tammikuuta 2004 päivätyssä vastauksessaan, ettei tietoja edellä mainituista asioista ole helposti saatavilla. (23) Ilmoituksessaan Viestintävirasto viittaa Kilpailuviraston 30 päivänä huhtikuuta 1999 antamaan päätökseen, jonka mukaan Sonera Oyj:llä olisi ollut markkinavoimaa yritysasiakkaiden ulkomaanpuhelupalveluissa, mutta sillä ei olisi ollut määräävää markkina-asemaa. Kilpailuviraston tutkimukset koskevat kuitenkin vain toista Viestintäviraston ilmoittamista markkinoista ja tulokset liittyvät vuoteen 1999 eli Telian ja Soneran yhdistymistä edeltävään aikaan ja tilanteeseen neljä vuotta ennen ilmoitetuissa toimenpideluonnoksissa analysoituja markkinaolosuhteita. Toimittamissaan huomioissa 9 päivänä tammikuuta 2004 Kilpailuvirasto toteaa, ettei se ole tutkinut vuoden 1999 jälkeen, onko kysymyksessä olevilla markkinoilla määräävän markkina-aseman omaavia yrityksiä. (24) Viestintävirasto toteaa 16 päivänä tammikuuta 2004 toimittamissaan huomioissaan, ettei Viestintävirastoon eikä Kilpailuvirastoon ole tehty yhtään valitusta ulkomaanpuhelumarkkinoista yli kymmenen vuotta jatkuneen kilpailun aikana ja että tämä voidaan nähdä osoituksena kilpailullisesta markkinasta. Pelkästään se ettei valituksia ole tehty ei tarkoita sitä, ettei markkinoilla voisi olla huomattavaa markkinavoimaa. B. Olemassa olevien velvollisuuksien huomioimisen puuttuminen (25) Ei ole selvää, kuinka Viestintävirasto päätyy johtopäätökseen, että markkinoille tulon esteet kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavien yleisesti saatavilla olevien ulkomaanpuhelupalveluiden markkinoilla olisivat matalat. Yksi niistä syistä, miksi tämä markkina katsotaan merkityksellisiä markkinoita koskevassa suosituksessa 15 ennakkosääntelyn piiriin kuuluvaksi, on oletus korkeista markkinoille tulon esteistä ilman sääntelyä. Viestintäviraston johtopäätös, että markkinoille tulon esteet näillä markkinoilla ovat matalat, että loppukäyttäjillä on mahdollisuus käyttää usean ulkomaanpuheluita tarjoavan yrityksen palveluita, ja että jonkinasteista kilpailua on kehittynyt samoin kuin johtopäätös siitä, ettei markkinoilla olisi huomattavaa markkinavoimaa, vaikuttaa perustuvan kokonaisuudessaan olemassa olevaan sääntelyyn kuten operaattorin valintaan, ennaltavalintaan tai liberalisaatioprosessin aikaisemmassa vaiheessa yhteenliittämistä ja pääsyä koskeviin velvollisuuksiin. 15 Komission suositus 2003/311/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla, EYVL L114, , s

9 (26) Viestintävirasto antoi 16 päivänä tammikuuta 2004 toimittamissaan huomioissaan tietoja, jotka osoittavat Soneran markkinaosuuden merkittävän alenemisen vuosien 1994 ja 1998 välisenä aikana, jolloin kansainväliset puhelinpalvelut oli jo vapautettu kilpailulle, mutta jolloin operaattorin ennaltavalinnan tarjoaminen ei ollut vielä pakollista 16. Komissio pyysi Viestintävirastolta tietoja kysymyksessä olevien markkinoiden oikeudellisesta taustasta vuosien 1994 ja 1998 välillä, korostaen erityisesti sellaista sääntelyä operaattorin valinnan ja ennaltavalinnan ohella, joka on mahdollistanut tai velvoittanut puhelinverkko-operaattoreita sallimaan muiden sähköisen viestinnän palveluita tarjoavien yritysten tarjota verkoissaan muun muassa ulkomaanpuhelupalveluita. Viestintävirasto ei osoittanut vastauksessaan 27 tammikuuta 2004, olisiko samanlaista kilpailun kehitystä tapahtunut näillä 12markkinoilla ilman olemassa olevia sääntelyvelvollisuuksia. Itse asiassa Viestintävirasto viittasi Liikenne- ja viestintäministeriön antamaan päätökseen palveluoperaattoreiden yhteenliittämisestä, joka oli voimassa joulukuun 1 päivästä 1995 elokuun 1 päivään 1996 asti sekä Teletoimintalain muutokseen 1 päivänä lokakuuta 1996, joka velvoitti yleisen puhelinverkon operaattoreita sallimaan verkoissaan muiden palveluntarjoajien puhelinpalveluiden tarjonnan. (27) Avainperiaatteena markkinoita analysoitaessa tulisi olla arviointi siitä, missä määrin todellinen kilpailu määritellyllä markkinalla on kokonaan tai pääasiallisesti seurausta olemassa olevasta sääntelystä ja missä määrin kilpailutilanne määritellyllä markkinalla olisi todennäköisesti toisenlainen, ellei sääntelyä olisi voimassa. Tätä taustaa vasten Viestintävirasto ei perustele toimenpideluonnosten johtopäätöksiä vallitsevien sääntelyvelvollisuuksien valossa, eikä myöskään arvioi markkina-analyysin todennäköistä tulosta ilman sääntelyä. Viestintävirasto ei ole myöskään arvioinut sitä, miten sen markkina-analyysin johtopäätökset vaikuttavat perusteisiin ylläpitää olemassa olevat, yrityksille näillä kyseisillä tai niihin läheisesti liittyvillä markkinoilla asetetut sääntelyvelvollisuudet, joilla voi olla oleellinen kilpailuvaikutus kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavien yleisesti saatavilla olevien ulkomaanpuhelupalveluiden markkinoilla. V. JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET TOIMENPIDELUONNOSTEN TÄYDENTÄMISEKSI (28) Viestintäviraston ilmoittamien toimenpideluonnosten yksityiskohtaisen tutkinnan ja viraston komission pyytämiin tietoihin ja selvennyksiin toimittamien huomioiden ja vastausten perusteella sekä huomioiden osassa IV mainitut perusteet on todettava, että Viestintäviraston toimittamat todisteet eivät riitä tukemaan markkina-analyysin johtopäätöksiä ja siten Viestintäviraston toimenpideluonnokset eivät ole yhteensopivia yhteisön oikeuden kanssa. Viestintävirastoa pyydetään tämän vuoksi perumaan toimenpideluonnokset. (29) Kansallisille sääntelyviranomaisille on annettu harkintavaltaa arvioida luonteeltaan monimutkaisia taloudellisia, tosiasiallisia sekä oikeudellisia tilanteita. Siksi komissio ei voi ennakoida lisämarkkina-analyysin lopputulosta. 16 Käytettävissä olevien tietojen perusteella operaattorin ennaltavalinta ei näytä johtaneen odotettuun loppukäyttäjien vähittäishintojen laskuun huolimatta siitä, että noin kymmenen yritystä tarjoaa ulkomaan palveluja (väitetyt matalat markkinoille tulon esteet). Kuten yllä on todettu, nämä tiedot eivät liity toimenpideluonnoksissa määriteltyihin merkityksellisiin markkinoihin, vaan laajempaan ulkomaanpuheluja koskevaan markkinaan 8

10 (30) Viestintävirastoa rohkaistaan analysoimaan, missä määrin TeliaSonera on asemassa, jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, asiakkaista ja viime kädessä kuluttajista. (31) Viestintäviraston tulisi suorittaa markkina-analyysiä koskevien suuntaviivojen mukaisesti perinpohjainen ja täydellinen analyysi merkityksellisten markkinoiden taloudellisesta luonteesta ennen johtopäätöstä huomattavan markkinavoiman olemassa olosta. Tämän johdosta ja liittyen ulkomaanpuhelumarkkinoihin, Viestintäviraston tulisi harkita useiden indikaattoreiden käyttöä havaitakseen yritysten markkinavoiman asteen ja sen tulisi informoida sovellettavasta sääntelystä. Erityisesti hintatason kehitys on hyvä markkinoiden suorituskyvyn indikaattori ja heijastaa siten kilpailuolosuhteiden kehitystä merkityksellisillä markkinoilla. (32) Markkinaosuuksien kehitys tarjoaa tietoa markkinarakenteen dynamiikasta, joka on seurausta sekä palveluiden tarjoajien kilpailullisesta vuorovaikutuksesta että siitä seuraavasta markkinoiden suorituskyvystä. Tässä yhteydessä markkinaosuudet usealta peräkkäiseltä vuodelta, laskettuna sekä määristä että tuloista, ovat yksi sovelias keino muodostaa kuva merkityksellisiin markkinoihin vaikuttavien kilpailullisten voimien kehityksestä. Markkina-analyysin tuloksen ei tulisi nojautua hetkelliseen kuvaan markkinaosuuksien jakautumisesta. Markkina-analyysin tulokset ovat todennäköisesti sitä vähemmän vankkoja mitä vähemmän aineistossa on havaintoja. (33) Suositeltavaa on myös tutkia markkinoille tulon esteiden luonnetta ja intensiteettiä sekä ilman sääntelyvelvollisuuksia että niiden kanssa. Tähän liittyen voidaan tutkia vallitsevia kustannusrakenteita, mukaan lukien mittakaava- ja tuotevarioinnin etuja. Myös tiedot yrityksen kustannuksista tarjota tiettyä kysymyksessä olevaa palvelua, silloin kun tietoja on saatavilla ja kun käytetään asianmukaista kustannusten mallintamistekniikkaa, ovat erityisen hyödyllisiä, koska ne antavat tietoja yrityksen voittojen tasosta. (34) Edellä mainittujen seikkojen ohella Viestintäviraston ei tulisi epäröidä markkinaanalyysista annetuissa suuntaviivoissa mainittujen useiden muiden kriteereiden käyttöä mitatessaan yrityksen voimaa toimia huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, asiakkaista ja viime kädessä kuluttajista. (35) Viestintäviraston tulisi tehdä ilmoitetuissa toimenpideluonnoksissa selväksi se, perustuvatko johtopäätökset siitä, ettei määritellyillä vähittäismarkkinoilla ole huomattavaa markkinavoimaa pääasiallisesti olemassa olevaan sääntelyyn. Jos näin on, Viestintäviraston tulisi tehdä selväksi, millä perusteilla olemassa olevat sääntelyvelvollisuudet näillä markkinoilla tai niihin läheisesti liittyvillä markkinoilla säilyvät voimassa eteenpäin suuntautuvan arvioinnin kannalta merkityksellisenä ajanjaksona. (36) Viestintävirastoa kehotetaan varmistamaan todistelähteiden tulkinnan johdonmukaisuus sekä menetelmien että analyysin osalta. Edellä mainitut tiedot tekevät mahdolliseksi sen, että Viestintävirasto voi arvioida tilannetta kyseisillä markkinoilla tarkemmin kuin yksikään muutamaa vuotta aiemmin suoritettu analyysi. (37) Viestintävirastoa rohkaistaan käyttämään kansallisen lainsäädännön suomia valtuuksia kerätä sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluita tarjoavilta yrityksiltä kaikkia niitä tietoja, mukaan lukien rahoituksellisia tietoja, joita Viestintävirasto tarvitsee 9

11 varmistaakseen analyysinsä yhdenmukaisuuden puitedirektiivin säännösten kanssa. Tällaisia tietoja voidaan pyytää sekä nykyiseltä että menneiltä ajanjaksoilta. ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: Artikla 1 Puitedirektiivin 7 artiklan mukaisesti Viestintävirastoa pyydetään perumaan tämän päätöksen osassa II kuvatut ilmoitetut toimenpideluonnokset 17. Tämä päätös on osoitettu: Viestintävirasto Itämerenkatu3 A FIN Helsinki Tehty Brysselissä 20/02/2004 Artikla 2 Komission puolesta Mario MONTI Komission jäsen OIKEAKSI TODISTETTU JÅLJENNÖS Pääsihteerin puolesta, Patricia BUGNOT kirjaamon johtaja 17 Suosituksen 2003/561/EY 12 kohdan mukaisesti komissio julkaisee tämän asiakirjan internet-sivullaan. Komissio ei pidä asiakirjaan sisältyvää aineistoa luottamuksellisena. Viestintävirastoa pyydetään ilmoittamaan komissiolle kolmen työpäivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta mikäli se katsoo, että tämä asiakirja sisältää liikesalaisuuksia koskevien yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisesti luottamuksellista tietoa, jonka se toivoo poistettavan ennen julkaisemista. Viestintävirastoa pyydetään perustelemaan tällainen pyyntö. Pyynnöt on lähetettävä joko sähköpostilla: INFSO-COMP- tai faksilla:

Ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä:

Ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 18.12.2003 SG (2003) D/233817 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0024

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 14.07.2005 SG-Greffe (2005) D/203663 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 30.07.2004 SG-Greffe (2004) D/203364 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966410 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Tapaus FI/2004/0082: Yleiseen matkaviestinverkkoon pääsyn ja yleisestä matkaviestinverkosta nousevan liikenteen markkinat Suomessa

Tapaus FI/2004/0082: Yleiseen matkaviestinverkkoon pääsyn ja yleisestä matkaviestinverkosta nousevan liikenteen markkinat Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 3.08.2004 SG-Greffe (2004) D/203411 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966410 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233787 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman, Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia : Tapaus FI/2003/0031

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233788 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0020

Lisätiedot

Asiat FI/2010/1131 ja 1132: Kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat ja paikallispuhelupalvelujen markkinat

Asiat FI/2010/1131 ja 1132: Kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat ja paikallispuhelupalvelujen markkinat EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15/10/2010 K(2010)7236 SG-Greffe (2010) D/16179 Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA) Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki, Suomi Vastaanottaja: Rauni Hagman Pääjohtaja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. annettu 5 päivänä lokakuuta 2004

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. annettu 5 päivänä lokakuuta 2004 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 5/10/2004 K(2004)3682 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS annettu 5 päivänä lokakuuta 2004 Direktiivin 2002/21/EC:n 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti ( Pyyntö ilmoitetun toimenpideluonnoksen

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

/934/2003. Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab

/934/2003. Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab 5.3.2004 466/934/2003 Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KOTITALOUSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22122006 SG-Greffe (2006) D/208614 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966637 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 412/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin mukaan Viestintäviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Asia: Tapaus FI/2008/0778: Puheensiirto kohdeverkkona toimivassa yksittäisessä matkaviestintäverkossa

Asia: Tapaus FI/2008/0778: Puheensiirto kohdeverkkona toimivassa yksittäisessä matkaviestintäverkossa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27/06/2008 SG-Greffe (2008) D/204290 Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Suomi Rauni Hagman, Ylijohtaja Fax: +358 969 666 37 Arvoisa Rauni Hagman, Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 413/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin

Lisätiedot

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä ( puitedirektiivi ), EYVL L 108, , s. 33.

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä ( puitedirektiivi ), EYVL L 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 26/11/2007 SG-Greffe (2007) D/207180 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Faksi: +358 969 666 37 Arvoisa Rauni Hagman, Aihe: Tapaus

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 413/934/2007 Pohjanmaan Puhelin Oy MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 5.3.2004 494/934/2003 Forssan Seudun Puhelin Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Forssan Seudun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla Päätös 1 (6) Dnro: 31.5.2013 828/9411/2012 Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

SUOSITUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/710/EU)

SUOSITUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 SUOSITUKSET KOMISSION SUOSITUS, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 5.3.2004 508/934/2003 Kajaanin Puhelinosuuskunta PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Kajaanin Puhelinosuuskunta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä

Direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä Direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä Sidosryhmätilaisuus 16.11.2018 Sini Wirén, viestintäneuvos Komission direktiiviehdotus annettiin syyskuussa 2016 Direktiiviehdotus sisältää päivitettynä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11/02/2003 C(2003)497. KOMISSION SUOSITUS annettu 11/02/2003, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 2001/95/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu 19.2.2018, rakenteellisiin tarkoituksiin käytettävien metallikerroslevyjen suoritustason pysyvyyden arviointiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 916 lopullinen 2006/0300 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

16498/08 VHK/tan DG C II B

16498/08 VHK/tan DG C II B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. helmikuuta 2009 (OR. en) 16498/08 Toimielinten välinen asia: 2007/0249 (COD) TELECOM 216 MI 504 COMPET 537 DATAPROTECT 102 CONSOM 204 CAB 60 CODEC 1689 SÄÄDÖKSET JA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI LAPPI 60 (PELKOSENNIEMI) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI LAPPI 60 (PELKOSENNIEMI) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 5.8.2015 1085/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI LAPPI 60 (PELKOSENNIEMI) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2010 KOM(2010)381 lopullinen 2010/0205 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi

Lisätiedot

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA "1. Tänään annetulla asetuksella perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO L 228/30 FI II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1998, yhteenliittämisestä vapautetuilla telemarkkinoilla 8 päivänä tammikuuta 1998 annetun

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 14.12.2007 414/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta

Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta 24.3.2019 A8-0447/129 129 6 artikla 3 kohta b alakohta b) kuluttajat ovat kärsineet vähäisen vahingon, ja olisi kohtuutonta jakaa hyvitys heille. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 23.10.2007 414/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE 2 JULKINEN KUULEMINEN 2.1 Kansallinen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Bryssel 18. tammikuuta 2019 REV1 korvaa 21. marraskuuta 2017 päivätyn tiedonannon TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Valtiontuki SA (2016/N) Suomi Vuosia koskevan aluetukikartan muutos vuosiksi

Valtiontuki SA (2016/N) Suomi Vuosia koskevan aluetukikartan muutos vuosiksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.11.2016 C(2016) 7554 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.46345 (2016/N) Suomi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 19 (SAUVO)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 19 (SAUVO) 1239/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 19 (SAUVO) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Sauvo

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.1.2008 KOM(2007) 871 lopullinen 2006/0129 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1705/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

12310/16 pmm/mmy/pt 1 DG F 2B

12310/16 pmm/mmy/pt 1 DG F 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0310 (COD) 12310/16 ILMOITUS Asia: Äänestystulos VOTE 52 INF 161 PUBLIC 57 CODEC 1280 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO

Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO 28.12.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä

Lisätiedot

Viestintävirasto on antamassaan päätöksessä 559/934/2003 katsonut, että Lounet Oy:llä on huomattava markkinavoima kiinteän puhelinverkon

Viestintävirasto on antamassaan päätöksessä 559/934/2003 katsonut, että Lounet Oy:llä on huomattava markkinavoima kiinteän puhelinverkon 22.1.2007 81/934/2007 Lounet Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Lounet Oy 3. VOIMASSA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta 05/06/2019 ESMA-70-156-869 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Lainsäädäntöviittaukset ja lyhenteet... 3 III. Tarkoitus...

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2010 KOM(2010)17 lopullinen 2010/0009 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2011 KOM(2011) 904 lopullinen 2011/0441 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen edistyminen

KOMISSION KERTOMUS. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen edistyminen FI KOMISSION KERTOMUS Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen edistyminen 1. KERTOMUKSEN AIHE Päätelmissään Sevillan Eurooppa-neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2017 COM(2017) 367 final 2017/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS uuden psykoaktiivisen aineen N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2- karboksamidi

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1702/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot