Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen"

Transkriptio

1 Tutkimusprojektin loppuraportti Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen Tutkimushanke alkoi: Tutkimushanke päättyi: Tietoja hankkeesta: Tapio Laakso, Tulosperusteinen otsikko Yrityksen johtamiseen yleisesti: Maksukyky (tarkasteluhetki) = Laskennallinen kassa (tarkasteluhetki) Riskikatevaraus (nykyhetkestä tarkasteluhetkeen) Riskikatevaraus on laskettavissa Maksukyky on uusi strategisen johtamisen työkalu Yrityksen pärjääminen lähellä maksukyvyttömyyttä (yrityssaneerausohjelmaa toteuttaessaan): Riskineutraali johtamisote johtaa parhaaseen hengissä säilymisen odotukseen Onnistumisen liian hyvä palkitseminen saattaa johtaa liikaan varovaisuuteen ja liian vaatimaton palkitseminen liikaan riskinottoon Tulevaan ajanhetkeen lasketun kassan jäädessä riskikatevarausta pienemmäksi, toiminnan keskeytymisriski kasvaa olennaisesti. Talousjärjestelmän tehokkuuteen: Yrityssaneeraus on konkurssia tehokkaampi insolvenssimenettely 1

2 Avainsanoja: Maksukyky, riskikatevaraus, riskilaskenta, riskiasenne, riskikirjanpito, yrityssaneeraus, hengissä säilyminen, kasvu, liiketoimintastrategia, strateginen johtaminen, maksukyvyttömyys, velallisrikokset, volatiliteetti, Monte Carlo-simulointi, skenariointi, tilintarkastus 2

3 Tutkimustyö Projektin perustehtävänä on ollut nimensä mukaisesti yrityksen maksukyvyn määrittely tavalla, joka soveltuisi maksukyvyn selvittämiseen strategisen johtamisen tarpeisiin. Tällainen maksukyvyn määrittely tulisi siis tarjoamaan johdolle uuden työkalun, jonka avulla voidaan tarkemmin olla selvillä yrityksen todellisista investointimahdollisuuksista. Investoinneille vaihtoehtoinen tapa käyttää yrityksen rahaa on jakaa sitä osinkoina osakkeenomistajille. Nykyisten johtamisen oppien, laskentatoimi mukaan lukien, tarjoamien työkalujen riittämättömyys selvisi vastaansanomattomasti uuden OYL:n astuessa Suomessa voimaan vuonna Puute sinällään kuitenkaan ei ole lainkaan uusi. Tarve maksukyvyn kaltaiseen työkaluun on lainsäädännöstä ja kulttuurista riippumaton eli globaali. Jotta yrityksen maksukykyä voidaan ilmaista jollakin mittarilla, esimerkiksi rahamäärällä, tarvitaan käsitteellinen määrittely sille, milloin yrityksellä ei ole lainkaan maksukykyä maksukyvyn 0-piste. Miljoona euroa yrityksen kassa ei tarkoita, että sillä olisi maksukykyä miljoona euroa: Mikäli näköpiirissä olevana aikana yrityksellä on erääntyviä maksuvelvoitteita miljoona euroa enemmän kuin tuloja, niin sen maksukyky on käytännössä =0. Sillä ei ole oikeutta jakaa osinkoja eikä sillä ole viisasta investoida kassavaroja. Luonteensa mukaisesti investoinnit sisältävät aina menettämisen riskin. Näissä olosuhteissa riskin realisoituminen saattaisi johtaa konkurssiin ja siinä yhteydessä riskinotto saatettaisiin täyttää velallisenrikoksen tunnusmerkistön. Projektissa 0-maksukyvyn tunnusmerkistöä etsitään kahdella rintamalla. Ensinnäkin oikeustieteellisellä tutkimuksella syvennytään Suomen lainsäädännön ja oikeuskäytännön kautta kysymykseen sallitun ja ei-sallitun rahankäytön rajasta uhkaavan maksukyvyttömyyden tilanteessa. Toiseksi tutkitaan yrityssaneerausta. Yrityssaneeraukseen yritys päätyy ajauduttuaan maksukyvyttömyyteen eli käytännössä silloin, kun rahat eivät riitä erääntyneiden vastuiden hoitamiseen. Yrityssaneerausmenettelyssä yritykselle vahvistetaan saneerausohjelma, joka käytännössä määrää vuosiksi yrityksen liikenevät varat maksettavaksi velkojille. Ohjelman ajan yritys on siinä mielessä vailla maksukykyä, että siltä ei liikene varoja investointeihin. Projektissa paneuduttiin laajasti kysymykseen saneerauksen onnistumisesta sen selvittämiseksi, minkälainen 0- maksukyky todellisuudessa on. 0-maksukyvyllä elämisessä kyse on yrityksen elinkelpoisuuden välttämättömistä ja riittävistä ehdoista. Yrityssaneeraukseen suhtaudutaan hyvin ristiriitaisesti sekä käytännön toimijoiden että tutkijoiden keskuudessa. Onnistumisen edellytyksistä käytännössä on erilaisia uskomuksia. Tutkimusperinne ei juurikaan ole kyennyt uskomuksia kahlitsemaan. Projektin perustehtävää varten tarvittiin mittavasti uutta tietoa yrityssaneerauksen onnistumisesta. Sekä yrityssaneerauksen että oikeustieteellinen tutkimus johti maksukyky-käsitteen kysymykseen liiketoimintariskeistä: Yritys on velvollinen ylläpitämään kassareserviä liiketoiminnan luonteeseen kuuluvien epävarmuuksien ja riskien varalle. Vasta sen ylittävät kassavarat ovat vapaata käytettäväksi osingonjakoon ja/tai riskipitoisiin investointeihin. Tämän riskikatevarauksen avulla voidaan maksukyky määritellä olevan = kassa (jonakin tarkasteluajanhetkellä) riskikatevaraus (ajanjaksolle nykyhetkestä tarkasteluajanhetkeen). Yrityssaneerausohjelmien avulla voidaan tutkia riskikatevarauksen määräytymistä strategialtaan (lähes) muuttumattomassa tilanteessa. Näin saadaan tietoa (lähes) stabiilin toimintaympäristön luontaisen volatiliteetin 3

4 synnyttämästä epävarmuudesta. Tällöin kyse on riskikatevarauksen komponentista, joka on määriteltävissä rutiininomaisesti juoksevan kirjanpidon informaatiolla. Tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardit edellyttävät johdon arviointeja tase-erien ja toimintapolitiikan sisältämistä riskeistä kk aikahorisontissa. Arviointikäytäntö on toistaiseksi jäänyt kvalitatiiviseksi eikä yrityksissä edes hyvin organisoitu riskienhallinta ole tuottanut kvantitatiivista tietoa riskien raha-arvoisista määristä. Tämän aikahorisontin riskijoukko käytännössä voi toteutua erilaisina yhdistelminä: Vaikka kassavarat riittäisivät yksittäisen riskin torjumiseen, se yksi riski saattaa virittää laukeamaan toisia niin, että riskijoukkoon rahat eivät enää riitäkään. Riskikirjanpito voidaan jalostaa Monte Carlo-simuloinnilla tuottamaan riskikatetarpeen halutulla varmuustasolla (esimerkiksi 90%). Näin saadaan riskikatevarauksen toinen komponentti. Yrityksen strateginen johtaminen tyypillisesti perustuu päätöksiin volyymin kasvattamisesta ja muutoksista tuote/markkina-segmenteissä. Uusilla tuotteilla tai uusilta markkinoilta hankittavat tulot ovat epävarmempia kuin vakiintuneen liiketoiminnan tulot. Riskikatevarauksella rasitettu maksukyky määrittelee yritysjohdolle reunaehdot uusien tuotteiden ja/tai markkinoiden tavoitteluun. Relevantin maksukyky-työkalun puuttuessa johtamisen strategiaprosessit eivät juuri hyödynnä strategisen aikahorisontin maksukykyä. Yrityssaneerauksessa ratkaisevaa roolia näyttelevä skenariointikäytäntö tarjoaa konkreettisen tavan hyödyntää maksukyky-tietoa strategisessa johtamisessa yleisestikin. Kirjallisuuslähteet (Kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja kuvaamassa projektin lähtökohtia) Maksukyvyn loppuminen Altman, Edward I; Hotchkiss, Edith: Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3.ed.; Wiley, 2006 Hambrick, Donald C; D'Aveni, Richard A: Large Corporate Failures As Downward Spirals ; Administrative Science Quarterly; March 1988; 33, 1 Kähkönen, Ilpo: Velallisen rikoksen mallintaminen: Ongelmina esitutkintaan valikointi ja tunnusmerkistön taloudelliset käsitteet ; Hakapaino Oy, 1998 Vento, Harri: Maksukyvyttömyys ja konkurssi rangaistavuuden edellytyksenä ; Jyväskylä 1994 Yrityksen hengissä säilyminen marginaalisella maksukyvyllä Alderson, Michael J; Betker, Brian L: Assessing post-bankruptcy performance: An analysis of reorganized firms' cash flows ; Financial Management; Summer 1999; 28, 2 Andrade, Gregor; Kaplan, Steven N: How Costly Is Financial (Not Economic) Distress? Evidence from Highly Leveraged Transactions that Became Distressed ; Journal of Finance, 53 (1998),

5 DeTienne, Dawn R.; Shepherd, Dean A.; DeCastro, Julio O: The fallacy of only the strong survive : The effects of extrinsic motivation on the persistence decisions for under-performing firms ; Journal of Business Venturing 23 (2008) Gimeno, J.; Folta, T.; Cooper, A.;Woo, C: Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms ; Administrative Science Quarterly 42 (1997) LoPucki, Lynn M; Doherty, Joseph W: Why are Delaware and New York bankruptcy reorganizations failing? ; Vanderbilt Law Review; Nov 2002; 55, 6 Yrittäjän/johdon käyttäytyminen vaikutus yrityksen pärjäämiseen Bowman, Edward H: Risk Seeking by Troubled Firms ; Sloan Management Review; Summer 1982; 23, 4 Cyert, R; March, J: A Behavioral Theory of the Firm ; Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1963 Gardner, W.L; Martinko M.J: Using the Myers-Briggs Type Indicator to study managers: A literature review and research agenda ; Journal of Management, ), pp Fiegenbaum, Avi; Thomas, Howard: Attitudes Toward Risk And The Risk-Return Paradox: Prospect Theory Explanations ; Academy of Management Journal, 1988, Vol. 31, No. 1, Kahneman, Daniel; Tversky, Amos: Prospect theory: an analysis of decision under risk ; Econometrica 47 (1979) Strateginen johtaminen maksukyvyn riittävyys Andersen, Torben; Denrell, Jerker; Bettis, Richard A: Strategic Responsiveness and Bowman s Risk Return Paradox ; Strategic Management Journal, 28 (2007): Blummé, Nils; Kaarenoja, Ahti; Suontausta, Seppo: Maksukyky, varojenjako ja velkojiensuoja osakeyhtiössä ; KHTpro 2010 Bourgeois III, Louis J: On the measurement of organizational slack, The Academy of Management Review; Jan 1981; 6 Bowman, Edward H: A Risk/Return Paradox for Strategic Management ; Sloan Management Review; Spring 1980; 21, 3 Golsorkhi, Damon; Rouleau, Linda ; Seidl, David; Vaara, Eero (eds.): Cambridge Handbook of Strategy as Practice ; Cambridge University Press, 2010 Kytönen, Erkki: The Effect of the Financial Crisis on Strategic Cash Holdings and Lines of Credit: Empirical Evidence from Finnish Listed Firms ; Proceedings of XXVI Summer Seminar in Business and Economics, Jyväskylä, Finland, June 10-11, 2009 Laitinen, Erkki K: Strateginen tilinpäätösanalyysi ; Kauppakaari

6 6

7 Yrityscase 1 Vuonna 2001 yritykselle vahvistettiin saneerausohjelma, jonka oli määrä päättyä vuoden 2008 lopussa. Osittain maksukyvyttömyyden seurauksena yrityksen kilpailukyky oli ohjelman alussa heikko saavuttaen noin 3% käyttökatetason. Maksuohjelma piti yrityksen kassavarojen tason lähellä nollaa. Seuraavalle kuudelle kuukaudelle voitiin tavoitella kassaan kertyvän pelivaraa parhaimmillaan euroa. Tämä oli tasolla 2-4% liikevaihdosta. Vuoteen 2006 yritys oli parantanut kilpailukykyään saavuttaen yli 20% käyttökatetason. Liikevaihtovolyymi pysytettiin muuttumattomana. Yritys suoritti saneerausohjelmansa loppuun suunnitellusti. Siihen mennessä se oli onnistunut virittämään myös sijoitetun pääoman tuoton korkealle, yli 50% tasolle. Liiketoiminta perustuu suhteellisen hidaskiertoiseen vaihto-omaisuuteen. Liiketoiminnan volyymiä ei kasvatettu. Vuonna 2010 oli velkojien kontrollista vapaa, hyvillä kassavaroilla varustettu, hyvin kannattava yritys. Yritys oli edelleen olennaisesti sanan kokoinen kuin vuonna Tässä tilanteessa tutkittiin kassan päiväsaldon kehitystä. Kassavaihtelusta eliminoitiin vähäinen kausivaihtelu, johon voidaan varautua ostokäyttäytymisellä. Kassavaihtelusta eliminoitiin tasaisen tuoton synnyttämä trendi sekä erään vapaaehtoiset investointierät. Tulosta voitiin pitää volatiilina kassavaihteluna. 95% varmuudella euron kassareservi (riskikatevaraus) riittää siihen, että yritys kykenee suoriutumaan maksuvelvoitteistaan niiden erääntyessä. Puolen vuoden aikahorisontilla tämä on noin 3% liikevaihdosta. Tämä vastaa suuruusluokaltaan tasoa, jolla saneerausohjelman toteuttamisessa tulevaisuuden maksukykyä pyrittiin ylläpitämään. 7

8 Yrityscase 2 Erinomaisen hyvän kysynnän vientimarkkinoilla omaava yritys teki vuonna miljoonan euron liikevaihdon. Vuoden 2011 alussa kassavarat ovat noin 2 miljoonaa euroa. Yrityksellä on vuoden 2011 alussa 25 miljoonan euron tilauskanta ja toimituskapasiteetti on ollut täydessä käytössä. Kysymys on, kykeneekö yritys pysymään maksukykyisenä seuraavan vuoden. Ensimmäinen tarkastelu tehdään oletuksella, että yritys ei kasvata liikevaihtoaan. Tällöin voidaan olettaa sen kykenevän ylläpitämään kannattavuuttaan, mikäli panoskustannukset eivät muutu. Tällä oletuksella ja tiedossa olevilla muutoksilla rahoitusrakenteessa voidaan laskea odotettavissa olevan kassatilanteen olevan vuoden lopussa parantunut tasolle 3 miljoonaa euroa. Kassa päivittäisvaihtelut edellyttävät, että kassassa on suunniteltava olevan jatkuvasti niiden kattamiseen tarvittava reservi päivävolatiliteetin riskikatevaraus. Tapausesimerkki 1:n mukaan sen suuruus on noin 1,5 miljoonaan euroa. Suuri tilauskanta kiinteillä hinnoilla aiheuttaa huomattavan hyödykehintariskin. Tilauskantaan ja tase-erien riskit saattavat toteutua osittain samanaikaisesti. Olennaisten riskien ja niiden yhdistelmien Monte Carlo-simuloinnilla saadaan laskettua riskikatetarve. Tuloksena oli, että yrityksen kassa lisättynä luottolimiiteillä eivät jätä vapaata maksukykyä investointeihin, kuten esimerkiksi kasvuun. 70% varmuustasolla kassa lisättynä rahoituslimiitillä juuri ja juuri vastaa riskikatetarvetta. 8

9 Tutkimusmenetelmät Projekti on ollut leimallisesti poikkitieteellinen liittyen oikeustieteen, laskentatoimen, rahoituksen, johtamisen, strategiatutkimuksen, tietojärjestelmien ja yleisemmän taloustieteen tutkimusperinteeseen. Olennaisesti kaikki tutkimukset hyödyntävät empiriaa. Erillisiä empirioita projektin tutkimuksissa on yhteensä 18. Yhtenä, useammassa tutkimuksessa hyödynnetyistä empirian lähteenä on ollut saneerauskohteiden pitkittäisseuranta kolmen vuoden ajalta prosessitutkimuksen luonteisesti. Toisessa, useammassa tutkimuksessa hyödynnetyistä empirioista on hyödynnetty myös yritysten elinkaaritietoa. Valtaosin tutkimusmenetelmät ovat olleet kvantitatiivisia perustuen hypoteesien testaamiseen. Projektissa kuitenkin on tehty huomattava määrä luonteeltaan ekploratiivista tutkimusta. Aikaisemmista tutkimuksista ei ole ollut johdettavissa perusteltuja hypoteeseja. Osa tuloksista siten perustuu kvalitatiivisiin menetelmiin, esimerkiksi diskurssianalyysiin ja oikeusdogmatiikkaan. Uusia käsitteitä on tutkittu konstruktiivisin menetelmin. 9

10 Tärkeimmät julkaisut Journal- ja kirja-artikkelit: Kaarlo Hakamies (syksyllä 2011): Maksukyvyttömyydestä ja hyötymistarkoituksesta rikosoikeudellisena ongelmana ; Oikeustiede Jurisprudentia Mikko Hakola (2010): Balanced scorecard as a tool for small business reorganization ; International Journal of Management and Enterprise Development. Vol. 9, Num. 4, pp Mikko Hakola & Tiina Brandt (submitted): Saneerausyritysten taloudellinen alamäki ja saneerausyrittäjien arvot ; Finnish Journal of Business Economics Hakola, M. (submitted): Sales forecast rationality and small business reorganization ; International Journal of Management and Enterprise Development. Eija Kärkinen (2010): Taxonomy of Six Explanatory Reorganization Interruption Patterns: Empirical Evidence from the Finnish Firms June2008-May 2009 ; International Journal of Management and Enterprise Development. Vol. 9, Num. 3 Tapio Laakso (2010): Saneerausmenettely ja ohjelman onnistuminen ; Osio kirjassa: Tapio Laakso, Erkki K. Laitinen, Harri Vento: Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus; Talentum Erkki K. Laitinen (2009): Success factors in small firm reorganization ; International Journal of Management & Enterprise Development, Vol. 6 Issue 3, p Erkki K. Laitinen (2010): Maksukyvyttömyys ja saneeraus laskentatoimen näkökulmasta ; Osio kirjassa: Tapio Laakso, Erkki K. Laitinen, Harri Vento: Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus; Talentum Erkki K. Laitinen (2011): Effect of reorganization actions on the financial performance of small entrepreneurial distressed firms ; Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 7 Iss: 1, pp Harri Vento: Yrityssaneerausmenettelyn oikeudellisia ongelmakysymyksiä ; Osio kirjassa: Tapio Laakso, Erkki K. Laitinen, Harri Vento: Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus; Talentum, 2010 Kirjat: Kaarlo Hakamies: Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa ; Väitöskirjan käsikirjoitus (tarkastukseen 2011), Helsingin Yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Tapio Laakso: Yrityssaneerausohjelman onnistuminen Yrittäjän käyttäytymistaloustieteellinen näkökulma ; Väitöskirjan käsikirjoitus (tarkastukseen 2011), Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu 10

11 Tapio Laakso, Erkki K. Laitinen, Harri Vento: Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus ; 2010, Talentum Konferenssiartikkelit: Tiina Brandt & Vesa Routamaa (2010). Economic Difficulties and Entrepreneurs Type. Proceedings of the Seventh Psychological Type and Culture East and West: A Multicultural Research Symposium, January 7-9, 2010 in Honolulu, Hawaii. Tiina Hautala (2009). Personality of entrepreneurs who are at reorganization proceedings ; IASK - International Association for the Scientific Knowledge, Global Management, June 22nd to 24th, Sevilla, Spain. Aki Karppinen & Tiina Hautala (2009). Skills of entrepreneurs who are at reorganization process ; IASK - International Association for the Scientific Knowledge, Global Management, June 22nd to 24th, Sevilla, Spain Tapio Laakso (2009): Fatal Zero-Slack ; IASK - International Association for the Scientific Knowledge, Global Management, June 22nd to 24th, Sevilla, Spain Pikka-Maaria Laine & Susan Meriläinen & Janne Tienari & Eero Vaara (2011): Strategizing as Identity Performance: A Critical Analysis of Identity Construction in Talk about Organizational Strategy ; EGOS 2011, Gothenburg Erkki K. Laitinen (2009): Do Reorganizing and Bankrupt Firms Differ From Viable Firms? ; IASK - International Association for the Scientific Knowledge, Global Management, June 22nd to 24th in 2009, Sevilla, Spain Erkki K. Laitinen (2010): Effect Of Organizational And Management Accounting Change On The Financial Performance Of Small Reorganizing Firms ; EAA 2010 Istambul Erkki K. Laitinen (2011): Modelling cash-flow solvency: search for default patterns ; EAA 2011 Rome Teija Laitinen & Nina Sormunen (2009): The Auditor s Going Concern Decision and Alternative Financial Ratios ; IASK - International Association for the Scientific Knowledge, Global Management, June 22nd to 24th, Sevilla, Spain Esko Penttinen (2011): Exploring the Link between Data Integration and Technology Usage ; 22nd Australasian Conference on Information Systems, 2011, Sydney Nina Sormunen (2010): Financial Ratios And Distance To Default: Evidence For Auditor'S Going Concern Decision ; EAA 2010 Istanbul 11

12 Pro gradu-työt: Antti-Jussi Kangas (2011, tulossa): Kassavirtaennustamisen palvelut ja menetelmät ; Aalto-yliopisto, Tietojärjestelmätiede Aki Karppinen (2010): Saneerausyrittäjän kompetenssi koetuksella ; Vaasan yliopisto, Johtamisen laitos Eija Kärkinen (2010): Taxonomy of Six Explanatory Reorganization Interruption Patterns: Empirical Evidence from the Finnish Firms June2008-May 2009 ; Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Ville Mielonen (2011): Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio ; Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Riku Nevalainen (2010): The implications of financial distress ; Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Rahoitus Jussi Rautio (2010): Saneerausyritysten taloudellisen tilan kehitys. Tarkasteluajanjaksona ; Vaasan yliopisto, Laskentatoimi ja rahoitus Päivi Saarelainen (2010): Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä ; Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Laskentatoimi Nina Sormunen (2009): Financial Ratios And Distance To Default: Evidence For Auditor'S Going Concern Decision ; Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Jenny Väyrynen (2011, tulossa): Velkojien oikeussuojan toteutuminen saneerausohjelman valvonnassa ; Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Muut tutkimusraportit: Timo Markkola, Teija Sutinen (2011, tulossa): Stressitesti maksukyvyn mittaamisessa tilintarkastuksen näkökulma ; KPMG, julkaistaan sivuilla Harri Vento (2009): Saneerausohjelman aktiivivalvonta ; Harri Vento (2011): Yrityssaneerauksen oikeustapauskommentaarit ; 12

13 Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälisen yhteydenpidon luonne projektissa voidaan kuvata hyvin aktiiviseksi, epäsuorasti kontribuoivaksi ja aidosti kahdensuuntaiseksi. Projektitöiden kansainväliset esittelytapahtumat: 32nd Annual Congress of the European Accounting Association (EAA 2009) May 13th to May 15th in 2009, Tampere GM 2009, Global Management, June 22nd to 24th 2009, Sevilla, Spain; IASK - International Association for the Scientific Knowledge 7th Psychological Type and Culture East and West: A Multicultural Research Symposium, January 7-9, 2010 in Honolulu 33 rd Annual Congress of European Accounting Association (EAA 2010) May 19-21, 2010, Istanbul 34th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA 2011) April 20-22, 2011, Rome 27th EGOS (European Group of Organizational Studies) Colloquium, Gothenburg, July 6 9, nd Australasian Conference on Information Systems, Nov 30, Dec 2, 2011, Sydney Esimerkki kumppanin saavutuksesta: Eräs konkreettinen tulos kansainväliseen yhteydenpitoon liittyen on Nathalie Crutzenin vuonna 2009 Belgian Knowledge Centre for SME Financing (BeCeFi) palkitsema väitöstyö: Essays on the Prevention of Small Business Failure : Taxonomy and Validation of Five Explanatory Business Failure Patterns (EBFPs); Ecole de Gestion de l'université de Liège. Työssä professori Erkki K. Laitinen toimi vastaväittäjänä. Yritysyhteistyö Yhteistyökumppanit: Almgren & Sankamo Ky, Veikko Almgren Amileros Oy, Kari Hiltunen Asianajotoimisto ACTAS Oy, Mika Allen Asianajotoimisto Harri Vento Oy Asianajotoimisto Heikki Kukkonen smbr Oy 13

14 Asianajotoimisto Heikki Meriläinen Ky Asianajotoimisto Henriksson & Heikkilä Oy, Mikael Henriksson Asianajotoimisto Kärkkäinen & Niskanen Oy, Kalle Niskanen Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy, Martti Lepistö Asianajotoimisto Niinikangas, Berglund & Fjellström Oy, Vesa Niinikangas Asianajotoimisto Pekka Lindberg Ky Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy, Juhani Viilo Finnvera Oyj, Olli Mäenpää KPMG Oy Ab, Timo Markkola Lakiasiaintoimisto Hakola Oy, Mikko Hakola Lakiasiaintoimisto Jorma Tammi Ky Lakiasiaintoimisto Lakiluotsit Oy, Mikael Juujärvi Legitimus Oy, Kristiina Kankaansyrjä Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto, Jorma Hirvonen PJ-Tilit Oy, Pauli Jokinen Talentum Media Oy, Juha Nurro Yritysfakta Oy, Mikko Tusa Yrityssaneerausyhdistys ry, Mika Allen Kumppaniyhteistyön ytimenä oli yhdeksän yhden päivän työseminaaria ja kahden päivän päätösseminaari: Saneerausmenettelyn onnistumisen tutkimus Maksukyvyn ja maksukyvyttömyyden rajankäynti ongelmat Maksukyvyttömyydestä maksukykyiseksi Yrityssaneerauslain mukainen menettely Saneerausyrittäjä, saneerausohjelman valvonta Maksukyky etäisyys maksukyvyttömyydestä Selvittäjä, valvoja ja saneerausprosessin vaikuttavuus Yrittäjä taakka, mahdollisuus vai reunaehto saneerauksessa? Maksukyvyn rajat sisäinen ja ulkoinen tunnistaminen Mihin maksukyky riittää? Päätösseminaari: Riskiorientaatio ja riskien laskeminen maksukyky-käsitteen ytimenä 14

15 Projektiryhmä Projektin johtaja: Timo Saarinen, professori, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Koordinaattori: Tapio Laakso, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Professorit: Pikka-Maaria Laine, Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos Erkki K. Laitinen, Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Teija Laitinen, Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Susan Meriläinen, Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Janne Tienari, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos Eero Vaara, Hanken, Johtamisen ja organisaatiotutkimuksen laitos Harri Vento, dosentti, Lapin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Post doc-tutkijat: Tiina Brandt (Hautala), Vaasan yliopisto, Johtamisen laitos Esko Penttinen, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Tohtorikoulutettavat: Kaarlo Hakamies, Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Mikko Hakola, Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Eija-Leena Kärkinen (myös graduntekijä), Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Tapio Laakso, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Nina Sormunen (myös graduntekijä), Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Gradutekijät: Antti-Jussi Kangas (valmistumassa), Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Aki Karppinen, Vaasan yliopisto, Johtamisen laitos Ville Mielonen, Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Riku Nevalainen, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Rahoitus Jussi Rautio, Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Päivi Saarelainen, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Laskentatoimi Jenny Väyrynen (valmistumassa), Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Erityisasiantuntijat: Timo Markkola, KHT, KPMG Oy Teija Sutinen, KHT, KPMG Oy 15

16 Projektin kotisivut: 16

Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia

Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia Helsinki 16.9.2010 Tapio Laakso Tapio.laakso@saneeraaja.net 045-1133170 Liito-ohjelman projekti: Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen (www.maksukyky.fi)

Lisätiedot

Maksukyky vs. maksukyvyttömyys

Maksukyky vs. maksukyvyttömyys Maksukyky vs. maksukyvyttömyys Tarkoitus: Selvittää maksukyky-, maksukyvyttömyys- ja maksukyvyttömyysriski-käsitteiden keskinäistä suhdetta, käsitteiden sisältöä, käyttöä ja ongelmia. Näkökulmat: - Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Teija Laitinen & Nina Sormunen Tilinpäätöstunnusluvut ja tilintarkastajan raportointi ennen saneerauspäätöstä 26.3.2010 Tutkimuksen tausta Perinteinen maksukyvyttömyyden

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen maksukykyosio 30.1.2009 Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Tilintarkastaja maksukyvyn takuumiehenä? Tilintarkastajan mahdollisuudet ja työkalut

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Laskentatoimen teoria ja tutkimus YLA S920 Järvenpään osuus

Laskentatoimen teoria ja tutkimus YLA S920 Järvenpään osuus Laskentatoimen teoria ja tutkimus YLA S920 Järvenpään osuus Professori Marko Järvenpää Taloustieteiden tiedekunta Korvaava suoritustapa 2013 2014 1) Kartoittava, tulkitseva ja interventionistinentutkimus

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Työhyvinvointi ja tuottavuus Työhyvinvointi ja tuottavuus DI HTT Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat ry Henkilöstö on yrityksen

Lisätiedot

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely)

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Sara Melander 1.11.2016 Ohjaaja: DI Malin Östman Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä. Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen

Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä. Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen Maksukyky osakeyhtiölaissa Uusi OYL 21.7.2006 13 luku 2 Varoja

Lisätiedot

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset 9.5.2011 Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv. 2010-2011 Opintojaksot lv. 2011-2012 Tiedekunnan yhteiset Uusi nro Uusi nimi/ korvaava kurssi tutkintorakenteessa Op AA10A0001 Johdatus kauppatieteiden

Lisätiedot

Distance to Default. Agenda. listaamattomien yritysten analysoinnissa 5.5.2009. Riku Nevalainen HSE 8.5.2009

Distance to Default. Agenda. listaamattomien yritysten analysoinnissa 5.5.2009. Riku Nevalainen HSE 8.5.2009 Distance to Default Riku Nevalainen HSE 8.5.2009 Agenda 1. Distance to default malli osakemarkkinoilla 2. Osakemarkkinoiden informaation hyödyntäminen listaamattomien yritysten analysoinnissa 3. Moody

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT

MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT KÄSITTEEN MITTAAMINEN 1. KÄSITTEEN MÄÄRITTELY 2. KÄSITTEEN KVANTIFIOINTI 3. SUORITETAAN MITTAUS Puhtaalla mittaamisella on kvantitatiivinen

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA

TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA 7.11.2017 / Jyväskylä Harri Laihonen Tutkimusjohtaja, PhD, KTM AGENDA 1. Tietojohtamisen silmälasit 2. Miltä maailma näyttää näillä laseilla tänään ja huomenna?

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -..0 Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 0A0 0D000 0D00 0E00 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT01 43 Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT02 51

Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT01 43 Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT02 51 Day Date Time Course code and name Tentti/Vk Week Bachelor level exams by subject Thu 08.09.16 16:00-19:00 21A00110 Johtamisen perusteet T03 36 Tue 04.04.17 09:00-12:00 21A00110 Johtamisen perusteet T01

Lisätiedot

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Tekes projekti 40024 Yrityksen maksukyky & strateginen johtamien Jenny Väyrynen 20.11.2009 Lähtökohta Mitä valvonta on? Kenen hyödyksi valvonta on tarkoitettu?

Lisätiedot

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot

Tuottava esimies - simulaatiopeli

Tuottava esimies - simulaatiopeli Tuottava esimies - simulaatiopeli Marko Kesti Dr., M.Sc. Adjunct Professor HRM-P University of Lapland Non-fiction writer (http://markokesti.wordpress.com/) marko.kesti@playgain.fi Pelillistämisen viitekehys

Lisätiedot

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä?

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? 26.11.2010 Pikka-Maaria Laine, Itä-Suomen yliopisto Susan Meriläinen, Lapin yliopisto Janne Tienari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Risto Koulu Heidi Lindfors CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-246-042-4 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

AAPO LÄNSILUOTO PUBLICATIONS (17. March 2010)

AAPO LÄNSILUOTO PUBLICATIONS (17. March 2010) 1(8) AAPO LÄNSILUOTO PUBLICATIONS (17. March 2010) Refereed scientific journals (SJ11) A. Jokipii, A. Länsiluoto and T. Eklund (2011) A Clustering and Visualization Approach to the Analysis of Internal

Lisätiedot

LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV Kirsti Tiainen

LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV Kirsti Tiainen LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV. 2007 2008 Kirsti Tiainen 10.04.2007 POISTUVAT OPINTOJAKSOT Ka6520250 Sijoitusteoria 7 op Ka6520350 Emerging Market Finance 4 op/ Ka6520600 International

Lisätiedot

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Itella Information luotettava ja kansainvälinen kumppani

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Kasvuyrityksen tuotekehitysportfolion optimointi (valmiin työn esittely)

Kasvuyrityksen tuotekehitysportfolion optimointi (valmiin työn esittely) Kasvuyrityksen tuotekehitysportfolion optimointi (valmiin työn esittely) Santtu Saijets 16.6.2014 Ohjaaja: Juuso Liesiö Valvoja: Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla.

Lisätiedot

Paikkaontologiat. Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com

Paikkaontologiat. Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com Paikkaontologiat Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com Mihin tarvitaan paikkaontologioita? Jokainen meistä liittyy paikkoihin Esimerkkejä:

Lisätiedot

- saneerauksessa eloonjääneet: noin 50 ja 50 %

- saneerauksessa eloonjääneet: noin 50 ja 50 % Erkki K. Laitinen, professori, tutkimusjohtaja Yritysnäkökulma: Yrityssaneerauksen onnistumistekijät: kyselytutkimus saneerauksen kokeneille yrityksille Tavoite: Esitellä tuloksia yrityssaneerauksen onnistumisesta

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin välinen strateginen kumppanuus alueellisen yhteistyön ja oppimisen muotona

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin välinen strateginen kumppanuus alueellisen yhteistyön ja oppimisen muotona Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin välinen strateginen kumppanuus alueellisen yhteistyön ja oppimisen muotona 25.11.2011 Eeva Kuoppala Tutkimuskysymykset: 1) Miten MAMK:n ja Teatterin välinen

Lisätiedot

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitten Jyväskylän toimisto Sinun ja asiakkaidesi palveluksessa Keski-Suomessa Yhteystiedot: Puistokatu 2 B 40100 Jyväskylä Puhelin: 020 755 5200 Telefax:

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Yrityskauppojen rahoitus. Annamari Malm Yksikönjohtaja, Rannikko-Pohjanmaan Yritysyksikkö

Omistajanvaihdosilta Yrityskauppojen rahoitus. Annamari Malm Yksikönjohtaja, Rannikko-Pohjanmaan Yritysyksikkö Omistajanvaihdosilta 31.10.2017 Yrityskauppojen rahoitus Annamari Malm Yksikönjohtaja, Rannikko-Pohjanmaan Yritysyksikkö Nordea is the largest financial services group in the Nordics Nordea = Nordic ideas

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Fingridin talouden periaatteet. Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja Kantaverkkopäivä 3.9.2014

Fingridin talouden periaatteet. Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Fingridin talouden periaatteet Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Fingrid välittää. Varmasti. Fingridin keskeiset taloudelliset mittarit ovat kustannustehokkuus, korkea luottoluokitus

Lisätiedot

Panosta kirjastoon tuota arvoa

Panosta kirjastoon tuota arvoa Panosta kirjastoon tuota arvoa Markku Laitinen, Suunnittelija, Kansalliskirjasto Vaikuttavuuden arvo seminaari 29.10.2014, Helsinki Käytä tietoa, käytä valtaasi osoita vaikuttavuutta! Tieto on valtaa,

Lisätiedot

Taseen stressitesti maksukykytestinä

Taseen stressitesti maksukykytestinä Taseen stressitesti maksukykytestinä Tapio Laakso (tapio.laakso@saneeraaja.net) Maksukyky (ajanhetkellä T)= Kassa (ajanhetkellä T) Riskikatevaraus (ajanjaksolle 0-T) Maksukyvyn kolme aikahorisonttia Strateginen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta?

Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta? Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta? Antti Lönnqvist TTY www.tut.fi/pmteam MITTARITIIMI Aineettoman pääoman

Lisätiedot

Ontologiakirjasto ONKI-Paikka

Ontologiakirjasto ONKI-Paikka Ontologiakirjasto ONKI-Paikka Tomi Kauppinen, Robin Lindroos, Riikka Henriksson, Eero Hyvönen Semantic Computing Research Group (SeCo) and University of Helsinki and Helsinki University of Technology (TKK)

Lisätiedot

MIKKO JÄÄSKELÄINEN Yrityksen arvo. Tuotantotalous 1 /

MIKKO JÄÄSKELÄINEN Yrityksen arvo. Tuotantotalous 1 / MIKKO JÄÄSKELÄINEN Yrityksen arvo Tuotantotalous 1 / 28.2.2017 Luennot AIEMMAT þ MITÄ ON TUOTANTOTALOUS? þ YRITTÄJYYS þ TUOTTEET JA TUOTANTO þ YRITTÄJÄPANEELI þ YRITYKSEN PROSESSIT þ MYYNTI JA MARKKINOINTI

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä optioiden hinnoittelussa (valmiin työn esittely)

Monte Carlo -menetelmä optioiden hinnoittelussa (valmiin työn esittely) Monte Carlo -menetelmä optioiden hinnoittelussa (valmiin työn esittely) 17.09.2015 Ohjaaja: TkT Eeva Vilkkumaa Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla.

Lisätiedot

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä Maksukyky-/maksukyvyttömyysseminaari Asianajaja Pekka Jaatinen 13.2.2009 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Arto Saarinen, KHT 23.4.2013 1 YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA Sisältö Mitä hallituksen tulisi muistaa yrityksen talouden seurannasta Hallituksen rooli

Lisätiedot

Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola

Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola KPMG Oy Ab Timo Markkola, KHT KPMG Oy Ab 1 KHT- yht ei sö Ti mo Markkol a, KHT Tampereen al ue Hermi ankatu 8 D, 33720 Tampere puh (03)3165947

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2010 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Mainosvuosi 2010 päättyi Media Intelligence yksikön kattamassa mediavalikoimassa 6,9% kumulatiiviseen kasvuun, ilman vaaleja

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle

Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy Ph.D. Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -.. Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 A0 D000 D0 E0 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013

LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013 LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013 Opintojaksot sijoittuvat lukuvuoden aikana neljälle periodille. Käytä opintojakso- ja toteutuskoodeja ilmoittautuessasi opintojaksoille. Oikeus

Lisätiedot

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä:

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄPAKETTIESIMERKKI 1 Esimerkissä pääaineena johtaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet Konferenssin avaus RFID ja teollisen internetin mahdollisuudet Jukka Wallinheimo Toiminnanjohtaja RFIDLab Finland ry RFID ja Teollinen Internet konferenssin ohjelma

Lisätiedot

Joukkue: Sininen Valkoinen x x num. num. x x x x x :00 x x Erä

Joukkue: Sininen Valkoinen x x num. num. x x x x x :00 x x Erä 10:00 Paikka: Tampere Pvm: 23.01.2016 jäähy jäähy lisä Sin Valk Merkinnät Ottelu # 13 10:00 Sininen Valkoinen x x num. num. x x x x x 0 0 15:00 x x 0 0 1. Erä TaUrSuk UrSuk 12:54 x x 0 0 holding 9:09 x

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29 29.4.29 Toimitusjohtaja Jan Lång Tammi-maaliskuu 29 lyhyesti Liikevaihto 376,1 miljoonaa euroa, pieneni 19,3 % tammi-maaliskuusta 28 heikon kysynnän vuoksi

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5 Turnaus: 11:00 Paikka: Kokkola Pvm: 05.03.2016 Ottelu # 25 11:00 Sininen Valkoinen x x # # x x x x x 0 0 UrSuk PSK Kupla 12:20 x x 0 0 kiinnipitäminen 12:03 x 88 10 0 1 Kapteeni 99 Kapteeni 10 09:48 x

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen- seminaari 8.5.2009 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

Turun yliopiston tieteellisen toiminnan kokonaisarviointi. Pirkko Mäenpää Elise Johansson 16.10.2015

Turun yliopiston tieteellisen toiminnan kokonaisarviointi. Pirkko Mäenpää Elise Johansson 16.10.2015 Turun yliopiston tieteellisen toiminnan kokonaisarviointi Pirkko Mäenpää Elise Johansson 16.10.2015 Projektipäällikkö palkattu kesällä 2014 Ohjausryhmänä TY:n tutkimusneuvosto Mitä tavoitellaan Itsearviointi

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011 YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-20 4 2 5 Seminaari 24.-25.5.20 OTM, KTM Mikko Hakola YLEISTÄ TIETOA Pilottiyritykset 6 kpl 5 lopettanutta (3 menettelyaikana, 2 ohjelman aikana)

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan

Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan Marko Kesti Dr., M.Sc. Adjunct Professor University of Lapland Non-fiction writer (http://markokesti.wordpress.com/) marko.kesti@playgain.fi Esimiestoiminta

Lisätiedot

Marketing Spirit - Markkinointihenkisyyden johtaminen yrityksissä. Erik Pöntiskoski StratMark-brunssi 29.05.2008

Marketing Spirit - Markkinointihenkisyyden johtaminen yrityksissä. Erik Pöntiskoski StratMark-brunssi 29.05.2008 Marketing Spirit - Markkinointihenkisyyden johtaminen yrityksissä Erik Pöntiskoski StratMark-brunssi 29.05.2008 Markkinointi murroksen välineenä Aiheena tänään + Spirittiä mulle + Spirittiä sulle + Spirittiä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Katja Leiviskä, Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos katja.leiviska@oulu.fi, harri.oinas-kukkonen@oulu.fi, teppo.raisanen@oulu.fi

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Fingridin talouden periaatteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 28. elokuuta 2014

Fingridin talouden periaatteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 28. elokuuta 2014 Fingridin talouden periaatteet Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 28. elokuuta 2014 2 Fingrid välittää. Varmasti. Fingridin keskeiset taloudelliset tavoitteet ovat kustannustehokkuus,

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Elokuu 2010 Uutisia Elokuussa mainostettiin 11,6 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kumulatiivisesti päästiin 4,6 % kasvuun. Ilman vaalimainontaa kumulatiivinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot