Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen"

Transkriptio

1 Tutkimusprojektin loppuraportti Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen Tutkimushanke alkoi: Tutkimushanke päättyi: Tietoja hankkeesta: Tapio Laakso, Tulosperusteinen otsikko Yrityksen johtamiseen yleisesti: Maksukyky (tarkasteluhetki) = Laskennallinen kassa (tarkasteluhetki) Riskikatevaraus (nykyhetkestä tarkasteluhetkeen) Riskikatevaraus on laskettavissa Maksukyky on uusi strategisen johtamisen työkalu Yrityksen pärjääminen lähellä maksukyvyttömyyttä (yrityssaneerausohjelmaa toteuttaessaan): Riskineutraali johtamisote johtaa parhaaseen hengissä säilymisen odotukseen Onnistumisen liian hyvä palkitseminen saattaa johtaa liikaan varovaisuuteen ja liian vaatimaton palkitseminen liikaan riskinottoon Tulevaan ajanhetkeen lasketun kassan jäädessä riskikatevarausta pienemmäksi, toiminnan keskeytymisriski kasvaa olennaisesti. Talousjärjestelmän tehokkuuteen: Yrityssaneeraus on konkurssia tehokkaampi insolvenssimenettely 1

2 Avainsanoja: Maksukyky, riskikatevaraus, riskilaskenta, riskiasenne, riskikirjanpito, yrityssaneeraus, hengissä säilyminen, kasvu, liiketoimintastrategia, strateginen johtaminen, maksukyvyttömyys, velallisrikokset, volatiliteetti, Monte Carlo-simulointi, skenariointi, tilintarkastus 2

3 Tutkimustyö Projektin perustehtävänä on ollut nimensä mukaisesti yrityksen maksukyvyn määrittely tavalla, joka soveltuisi maksukyvyn selvittämiseen strategisen johtamisen tarpeisiin. Tällainen maksukyvyn määrittely tulisi siis tarjoamaan johdolle uuden työkalun, jonka avulla voidaan tarkemmin olla selvillä yrityksen todellisista investointimahdollisuuksista. Investoinneille vaihtoehtoinen tapa käyttää yrityksen rahaa on jakaa sitä osinkoina osakkeenomistajille. Nykyisten johtamisen oppien, laskentatoimi mukaan lukien, tarjoamien työkalujen riittämättömyys selvisi vastaansanomattomasti uuden OYL:n astuessa Suomessa voimaan vuonna Puute sinällään kuitenkaan ei ole lainkaan uusi. Tarve maksukyvyn kaltaiseen työkaluun on lainsäädännöstä ja kulttuurista riippumaton eli globaali. Jotta yrityksen maksukykyä voidaan ilmaista jollakin mittarilla, esimerkiksi rahamäärällä, tarvitaan käsitteellinen määrittely sille, milloin yrityksellä ei ole lainkaan maksukykyä maksukyvyn 0-piste. Miljoona euroa yrityksen kassa ei tarkoita, että sillä olisi maksukykyä miljoona euroa: Mikäli näköpiirissä olevana aikana yrityksellä on erääntyviä maksuvelvoitteita miljoona euroa enemmän kuin tuloja, niin sen maksukyky on käytännössä =0. Sillä ei ole oikeutta jakaa osinkoja eikä sillä ole viisasta investoida kassavaroja. Luonteensa mukaisesti investoinnit sisältävät aina menettämisen riskin. Näissä olosuhteissa riskin realisoituminen saattaisi johtaa konkurssiin ja siinä yhteydessä riskinotto saatettaisiin täyttää velallisenrikoksen tunnusmerkistön. Projektissa 0-maksukyvyn tunnusmerkistöä etsitään kahdella rintamalla. Ensinnäkin oikeustieteellisellä tutkimuksella syvennytään Suomen lainsäädännön ja oikeuskäytännön kautta kysymykseen sallitun ja ei-sallitun rahankäytön rajasta uhkaavan maksukyvyttömyyden tilanteessa. Toiseksi tutkitaan yrityssaneerausta. Yrityssaneeraukseen yritys päätyy ajauduttuaan maksukyvyttömyyteen eli käytännössä silloin, kun rahat eivät riitä erääntyneiden vastuiden hoitamiseen. Yrityssaneerausmenettelyssä yritykselle vahvistetaan saneerausohjelma, joka käytännössä määrää vuosiksi yrityksen liikenevät varat maksettavaksi velkojille. Ohjelman ajan yritys on siinä mielessä vailla maksukykyä, että siltä ei liikene varoja investointeihin. Projektissa paneuduttiin laajasti kysymykseen saneerauksen onnistumisesta sen selvittämiseksi, minkälainen 0- maksukyky todellisuudessa on. 0-maksukyvyllä elämisessä kyse on yrityksen elinkelpoisuuden välttämättömistä ja riittävistä ehdoista. Yrityssaneeraukseen suhtaudutaan hyvin ristiriitaisesti sekä käytännön toimijoiden että tutkijoiden keskuudessa. Onnistumisen edellytyksistä käytännössä on erilaisia uskomuksia. Tutkimusperinne ei juurikaan ole kyennyt uskomuksia kahlitsemaan. Projektin perustehtävää varten tarvittiin mittavasti uutta tietoa yrityssaneerauksen onnistumisesta. Sekä yrityssaneerauksen että oikeustieteellinen tutkimus johti maksukyky-käsitteen kysymykseen liiketoimintariskeistä: Yritys on velvollinen ylläpitämään kassareserviä liiketoiminnan luonteeseen kuuluvien epävarmuuksien ja riskien varalle. Vasta sen ylittävät kassavarat ovat vapaata käytettäväksi osingonjakoon ja/tai riskipitoisiin investointeihin. Tämän riskikatevarauksen avulla voidaan maksukyky määritellä olevan = kassa (jonakin tarkasteluajanhetkellä) riskikatevaraus (ajanjaksolle nykyhetkestä tarkasteluajanhetkeen). Yrityssaneerausohjelmien avulla voidaan tutkia riskikatevarauksen määräytymistä strategialtaan (lähes) muuttumattomassa tilanteessa. Näin saadaan tietoa (lähes) stabiilin toimintaympäristön luontaisen volatiliteetin 3

4 synnyttämästä epävarmuudesta. Tällöin kyse on riskikatevarauksen komponentista, joka on määriteltävissä rutiininomaisesti juoksevan kirjanpidon informaatiolla. Tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardit edellyttävät johdon arviointeja tase-erien ja toimintapolitiikan sisältämistä riskeistä kk aikahorisontissa. Arviointikäytäntö on toistaiseksi jäänyt kvalitatiiviseksi eikä yrityksissä edes hyvin organisoitu riskienhallinta ole tuottanut kvantitatiivista tietoa riskien raha-arvoisista määristä. Tämän aikahorisontin riskijoukko käytännössä voi toteutua erilaisina yhdistelminä: Vaikka kassavarat riittäisivät yksittäisen riskin torjumiseen, se yksi riski saattaa virittää laukeamaan toisia niin, että riskijoukkoon rahat eivät enää riitäkään. Riskikirjanpito voidaan jalostaa Monte Carlo-simuloinnilla tuottamaan riskikatetarpeen halutulla varmuustasolla (esimerkiksi 90%). Näin saadaan riskikatevarauksen toinen komponentti. Yrityksen strateginen johtaminen tyypillisesti perustuu päätöksiin volyymin kasvattamisesta ja muutoksista tuote/markkina-segmenteissä. Uusilla tuotteilla tai uusilta markkinoilta hankittavat tulot ovat epävarmempia kuin vakiintuneen liiketoiminnan tulot. Riskikatevarauksella rasitettu maksukyky määrittelee yritysjohdolle reunaehdot uusien tuotteiden ja/tai markkinoiden tavoitteluun. Relevantin maksukyky-työkalun puuttuessa johtamisen strategiaprosessit eivät juuri hyödynnä strategisen aikahorisontin maksukykyä. Yrityssaneerauksessa ratkaisevaa roolia näyttelevä skenariointikäytäntö tarjoaa konkreettisen tavan hyödyntää maksukyky-tietoa strategisessa johtamisessa yleisestikin. Kirjallisuuslähteet (Kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja kuvaamassa projektin lähtökohtia) Maksukyvyn loppuminen Altman, Edward I; Hotchkiss, Edith: Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3.ed.; Wiley, 2006 Hambrick, Donald C; D'Aveni, Richard A: Large Corporate Failures As Downward Spirals ; Administrative Science Quarterly; March 1988; 33, 1 Kähkönen, Ilpo: Velallisen rikoksen mallintaminen: Ongelmina esitutkintaan valikointi ja tunnusmerkistön taloudelliset käsitteet ; Hakapaino Oy, 1998 Vento, Harri: Maksukyvyttömyys ja konkurssi rangaistavuuden edellytyksenä ; Jyväskylä 1994 Yrityksen hengissä säilyminen marginaalisella maksukyvyllä Alderson, Michael J; Betker, Brian L: Assessing post-bankruptcy performance: An analysis of reorganized firms' cash flows ; Financial Management; Summer 1999; 28, 2 Andrade, Gregor; Kaplan, Steven N: How Costly Is Financial (Not Economic) Distress? Evidence from Highly Leveraged Transactions that Became Distressed ; Journal of Finance, 53 (1998),

5 DeTienne, Dawn R.; Shepherd, Dean A.; DeCastro, Julio O: The fallacy of only the strong survive : The effects of extrinsic motivation on the persistence decisions for under-performing firms ; Journal of Business Venturing 23 (2008) Gimeno, J.; Folta, T.; Cooper, A.;Woo, C: Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms ; Administrative Science Quarterly 42 (1997) LoPucki, Lynn M; Doherty, Joseph W: Why are Delaware and New York bankruptcy reorganizations failing? ; Vanderbilt Law Review; Nov 2002; 55, 6 Yrittäjän/johdon käyttäytyminen vaikutus yrityksen pärjäämiseen Bowman, Edward H: Risk Seeking by Troubled Firms ; Sloan Management Review; Summer 1982; 23, 4 Cyert, R; March, J: A Behavioral Theory of the Firm ; Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1963 Gardner, W.L; Martinko M.J: Using the Myers-Briggs Type Indicator to study managers: A literature review and research agenda ; Journal of Management, ), pp Fiegenbaum, Avi; Thomas, Howard: Attitudes Toward Risk And The Risk-Return Paradox: Prospect Theory Explanations ; Academy of Management Journal, 1988, Vol. 31, No. 1, Kahneman, Daniel; Tversky, Amos: Prospect theory: an analysis of decision under risk ; Econometrica 47 (1979) Strateginen johtaminen maksukyvyn riittävyys Andersen, Torben; Denrell, Jerker; Bettis, Richard A: Strategic Responsiveness and Bowman s Risk Return Paradox ; Strategic Management Journal, 28 (2007): Blummé, Nils; Kaarenoja, Ahti; Suontausta, Seppo: Maksukyky, varojenjako ja velkojiensuoja osakeyhtiössä ; KHTpro 2010 Bourgeois III, Louis J: On the measurement of organizational slack, The Academy of Management Review; Jan 1981; 6 Bowman, Edward H: A Risk/Return Paradox for Strategic Management ; Sloan Management Review; Spring 1980; 21, 3 Golsorkhi, Damon; Rouleau, Linda ; Seidl, David; Vaara, Eero (eds.): Cambridge Handbook of Strategy as Practice ; Cambridge University Press, 2010 Kytönen, Erkki: The Effect of the Financial Crisis on Strategic Cash Holdings and Lines of Credit: Empirical Evidence from Finnish Listed Firms ; Proceedings of XXVI Summer Seminar in Business and Economics, Jyväskylä, Finland, June 10-11, 2009 Laitinen, Erkki K: Strateginen tilinpäätösanalyysi ; Kauppakaari

6 6

7 Yrityscase 1 Vuonna 2001 yritykselle vahvistettiin saneerausohjelma, jonka oli määrä päättyä vuoden 2008 lopussa. Osittain maksukyvyttömyyden seurauksena yrityksen kilpailukyky oli ohjelman alussa heikko saavuttaen noin 3% käyttökatetason. Maksuohjelma piti yrityksen kassavarojen tason lähellä nollaa. Seuraavalle kuudelle kuukaudelle voitiin tavoitella kassaan kertyvän pelivaraa parhaimmillaan euroa. Tämä oli tasolla 2-4% liikevaihdosta. Vuoteen 2006 yritys oli parantanut kilpailukykyään saavuttaen yli 20% käyttökatetason. Liikevaihtovolyymi pysytettiin muuttumattomana. Yritys suoritti saneerausohjelmansa loppuun suunnitellusti. Siihen mennessä se oli onnistunut virittämään myös sijoitetun pääoman tuoton korkealle, yli 50% tasolle. Liiketoiminta perustuu suhteellisen hidaskiertoiseen vaihto-omaisuuteen. Liiketoiminnan volyymiä ei kasvatettu. Vuonna 2010 oli velkojien kontrollista vapaa, hyvillä kassavaroilla varustettu, hyvin kannattava yritys. Yritys oli edelleen olennaisesti sanan kokoinen kuin vuonna Tässä tilanteessa tutkittiin kassan päiväsaldon kehitystä. Kassavaihtelusta eliminoitiin vähäinen kausivaihtelu, johon voidaan varautua ostokäyttäytymisellä. Kassavaihtelusta eliminoitiin tasaisen tuoton synnyttämä trendi sekä erään vapaaehtoiset investointierät. Tulosta voitiin pitää volatiilina kassavaihteluna. 95% varmuudella euron kassareservi (riskikatevaraus) riittää siihen, että yritys kykenee suoriutumaan maksuvelvoitteistaan niiden erääntyessä. Puolen vuoden aikahorisontilla tämä on noin 3% liikevaihdosta. Tämä vastaa suuruusluokaltaan tasoa, jolla saneerausohjelman toteuttamisessa tulevaisuuden maksukykyä pyrittiin ylläpitämään. 7

8 Yrityscase 2 Erinomaisen hyvän kysynnän vientimarkkinoilla omaava yritys teki vuonna miljoonan euron liikevaihdon. Vuoden 2011 alussa kassavarat ovat noin 2 miljoonaa euroa. Yrityksellä on vuoden 2011 alussa 25 miljoonan euron tilauskanta ja toimituskapasiteetti on ollut täydessä käytössä. Kysymys on, kykeneekö yritys pysymään maksukykyisenä seuraavan vuoden. Ensimmäinen tarkastelu tehdään oletuksella, että yritys ei kasvata liikevaihtoaan. Tällöin voidaan olettaa sen kykenevän ylläpitämään kannattavuuttaan, mikäli panoskustannukset eivät muutu. Tällä oletuksella ja tiedossa olevilla muutoksilla rahoitusrakenteessa voidaan laskea odotettavissa olevan kassatilanteen olevan vuoden lopussa parantunut tasolle 3 miljoonaa euroa. Kassa päivittäisvaihtelut edellyttävät, että kassassa on suunniteltava olevan jatkuvasti niiden kattamiseen tarvittava reservi päivävolatiliteetin riskikatevaraus. Tapausesimerkki 1:n mukaan sen suuruus on noin 1,5 miljoonaan euroa. Suuri tilauskanta kiinteillä hinnoilla aiheuttaa huomattavan hyödykehintariskin. Tilauskantaan ja tase-erien riskit saattavat toteutua osittain samanaikaisesti. Olennaisten riskien ja niiden yhdistelmien Monte Carlo-simuloinnilla saadaan laskettua riskikatetarve. Tuloksena oli, että yrityksen kassa lisättynä luottolimiiteillä eivät jätä vapaata maksukykyä investointeihin, kuten esimerkiksi kasvuun. 70% varmuustasolla kassa lisättynä rahoituslimiitillä juuri ja juuri vastaa riskikatetarvetta. 8

9 Tutkimusmenetelmät Projekti on ollut leimallisesti poikkitieteellinen liittyen oikeustieteen, laskentatoimen, rahoituksen, johtamisen, strategiatutkimuksen, tietojärjestelmien ja yleisemmän taloustieteen tutkimusperinteeseen. Olennaisesti kaikki tutkimukset hyödyntävät empiriaa. Erillisiä empirioita projektin tutkimuksissa on yhteensä 18. Yhtenä, useammassa tutkimuksessa hyödynnetyistä empirian lähteenä on ollut saneerauskohteiden pitkittäisseuranta kolmen vuoden ajalta prosessitutkimuksen luonteisesti. Toisessa, useammassa tutkimuksessa hyödynnetyistä empirioista on hyödynnetty myös yritysten elinkaaritietoa. Valtaosin tutkimusmenetelmät ovat olleet kvantitatiivisia perustuen hypoteesien testaamiseen. Projektissa kuitenkin on tehty huomattava määrä luonteeltaan ekploratiivista tutkimusta. Aikaisemmista tutkimuksista ei ole ollut johdettavissa perusteltuja hypoteeseja. Osa tuloksista siten perustuu kvalitatiivisiin menetelmiin, esimerkiksi diskurssianalyysiin ja oikeusdogmatiikkaan. Uusia käsitteitä on tutkittu konstruktiivisin menetelmin. 9

10 Tärkeimmät julkaisut Journal- ja kirja-artikkelit: Kaarlo Hakamies (syksyllä 2011): Maksukyvyttömyydestä ja hyötymistarkoituksesta rikosoikeudellisena ongelmana ; Oikeustiede Jurisprudentia Mikko Hakola (2010): Balanced scorecard as a tool for small business reorganization ; International Journal of Management and Enterprise Development. Vol. 9, Num. 4, pp Mikko Hakola & Tiina Brandt (submitted): Saneerausyritysten taloudellinen alamäki ja saneerausyrittäjien arvot ; Finnish Journal of Business Economics Hakola, M. (submitted): Sales forecast rationality and small business reorganization ; International Journal of Management and Enterprise Development. Eija Kärkinen (2010): Taxonomy of Six Explanatory Reorganization Interruption Patterns: Empirical Evidence from the Finnish Firms June2008-May 2009 ; International Journal of Management and Enterprise Development. Vol. 9, Num. 3 Tapio Laakso (2010): Saneerausmenettely ja ohjelman onnistuminen ; Osio kirjassa: Tapio Laakso, Erkki K. Laitinen, Harri Vento: Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus; Talentum Erkki K. Laitinen (2009): Success factors in small firm reorganization ; International Journal of Management & Enterprise Development, Vol. 6 Issue 3, p Erkki K. Laitinen (2010): Maksukyvyttömyys ja saneeraus laskentatoimen näkökulmasta ; Osio kirjassa: Tapio Laakso, Erkki K. Laitinen, Harri Vento: Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus; Talentum Erkki K. Laitinen (2011): Effect of reorganization actions on the financial performance of small entrepreneurial distressed firms ; Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 7 Iss: 1, pp Harri Vento: Yrityssaneerausmenettelyn oikeudellisia ongelmakysymyksiä ; Osio kirjassa: Tapio Laakso, Erkki K. Laitinen, Harri Vento: Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus; Talentum, 2010 Kirjat: Kaarlo Hakamies: Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa ; Väitöskirjan käsikirjoitus (tarkastukseen 2011), Helsingin Yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Tapio Laakso: Yrityssaneerausohjelman onnistuminen Yrittäjän käyttäytymistaloustieteellinen näkökulma ; Väitöskirjan käsikirjoitus (tarkastukseen 2011), Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu 10

11 Tapio Laakso, Erkki K. Laitinen, Harri Vento: Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus ; 2010, Talentum Konferenssiartikkelit: Tiina Brandt & Vesa Routamaa (2010). Economic Difficulties and Entrepreneurs Type. Proceedings of the Seventh Psychological Type and Culture East and West: A Multicultural Research Symposium, January 7-9, 2010 in Honolulu, Hawaii. Tiina Hautala (2009). Personality of entrepreneurs who are at reorganization proceedings ; IASK - International Association for the Scientific Knowledge, Global Management, June 22nd to 24th, Sevilla, Spain. Aki Karppinen & Tiina Hautala (2009). Skills of entrepreneurs who are at reorganization process ; IASK - International Association for the Scientific Knowledge, Global Management, June 22nd to 24th, Sevilla, Spain Tapio Laakso (2009): Fatal Zero-Slack ; IASK - International Association for the Scientific Knowledge, Global Management, June 22nd to 24th, Sevilla, Spain Pikka-Maaria Laine & Susan Meriläinen & Janne Tienari & Eero Vaara (2011): Strategizing as Identity Performance: A Critical Analysis of Identity Construction in Talk about Organizational Strategy ; EGOS 2011, Gothenburg Erkki K. Laitinen (2009): Do Reorganizing and Bankrupt Firms Differ From Viable Firms? ; IASK - International Association for the Scientific Knowledge, Global Management, June 22nd to 24th in 2009, Sevilla, Spain Erkki K. Laitinen (2010): Effect Of Organizational And Management Accounting Change On The Financial Performance Of Small Reorganizing Firms ; EAA 2010 Istambul Erkki K. Laitinen (2011): Modelling cash-flow solvency: search for default patterns ; EAA 2011 Rome Teija Laitinen & Nina Sormunen (2009): The Auditor s Going Concern Decision and Alternative Financial Ratios ; IASK - International Association for the Scientific Knowledge, Global Management, June 22nd to 24th, Sevilla, Spain Esko Penttinen (2011): Exploring the Link between Data Integration and Technology Usage ; 22nd Australasian Conference on Information Systems, 2011, Sydney Nina Sormunen (2010): Financial Ratios And Distance To Default: Evidence For Auditor'S Going Concern Decision ; EAA 2010 Istanbul 11

12 Pro gradu-työt: Antti-Jussi Kangas (2011, tulossa): Kassavirtaennustamisen palvelut ja menetelmät ; Aalto-yliopisto, Tietojärjestelmätiede Aki Karppinen (2010): Saneerausyrittäjän kompetenssi koetuksella ; Vaasan yliopisto, Johtamisen laitos Eija Kärkinen (2010): Taxonomy of Six Explanatory Reorganization Interruption Patterns: Empirical Evidence from the Finnish Firms June2008-May 2009 ; Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Ville Mielonen (2011): Yrityssaneerauksen perusselvityksen funktio ; Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Riku Nevalainen (2010): The implications of financial distress ; Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Rahoitus Jussi Rautio (2010): Saneerausyritysten taloudellisen tilan kehitys. Tarkasteluajanjaksona ; Vaasan yliopisto, Laskentatoimi ja rahoitus Päivi Saarelainen (2010): Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä ; Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Laskentatoimi Nina Sormunen (2009): Financial Ratios And Distance To Default: Evidence For Auditor'S Going Concern Decision ; Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Jenny Väyrynen (2011, tulossa): Velkojien oikeussuojan toteutuminen saneerausohjelman valvonnassa ; Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Muut tutkimusraportit: Timo Markkola, Teija Sutinen (2011, tulossa): Stressitesti maksukyvyn mittaamisessa tilintarkastuksen näkökulma ; KPMG, julkaistaan sivuilla Harri Vento (2009): Saneerausohjelman aktiivivalvonta ; Harri Vento (2011): Yrityssaneerauksen oikeustapauskommentaarit ; 12

13 Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälisen yhteydenpidon luonne projektissa voidaan kuvata hyvin aktiiviseksi, epäsuorasti kontribuoivaksi ja aidosti kahdensuuntaiseksi. Projektitöiden kansainväliset esittelytapahtumat: 32nd Annual Congress of the European Accounting Association (EAA 2009) May 13th to May 15th in 2009, Tampere GM 2009, Global Management, June 22nd to 24th 2009, Sevilla, Spain; IASK - International Association for the Scientific Knowledge 7th Psychological Type and Culture East and West: A Multicultural Research Symposium, January 7-9, 2010 in Honolulu 33 rd Annual Congress of European Accounting Association (EAA 2010) May 19-21, 2010, Istanbul 34th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA 2011) April 20-22, 2011, Rome 27th EGOS (European Group of Organizational Studies) Colloquium, Gothenburg, July 6 9, nd Australasian Conference on Information Systems, Nov 30, Dec 2, 2011, Sydney Esimerkki kumppanin saavutuksesta: Eräs konkreettinen tulos kansainväliseen yhteydenpitoon liittyen on Nathalie Crutzenin vuonna 2009 Belgian Knowledge Centre for SME Financing (BeCeFi) palkitsema väitöstyö: Essays on the Prevention of Small Business Failure : Taxonomy and Validation of Five Explanatory Business Failure Patterns (EBFPs); Ecole de Gestion de l'université de Liège. Työssä professori Erkki K. Laitinen toimi vastaväittäjänä. Yritysyhteistyö Yhteistyökumppanit: Almgren & Sankamo Ky, Veikko Almgren Amileros Oy, Kari Hiltunen Asianajotoimisto ACTAS Oy, Mika Allen Asianajotoimisto Harri Vento Oy Asianajotoimisto Heikki Kukkonen smbr Oy 13

14 Asianajotoimisto Heikki Meriläinen Ky Asianajotoimisto Henriksson & Heikkilä Oy, Mikael Henriksson Asianajotoimisto Kärkkäinen & Niskanen Oy, Kalle Niskanen Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy, Martti Lepistö Asianajotoimisto Niinikangas, Berglund & Fjellström Oy, Vesa Niinikangas Asianajotoimisto Pekka Lindberg Ky Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy, Juhani Viilo Finnvera Oyj, Olli Mäenpää KPMG Oy Ab, Timo Markkola Lakiasiaintoimisto Hakola Oy, Mikko Hakola Lakiasiaintoimisto Jorma Tammi Ky Lakiasiaintoimisto Lakiluotsit Oy, Mikael Juujärvi Legitimus Oy, Kristiina Kankaansyrjä Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto, Jorma Hirvonen PJ-Tilit Oy, Pauli Jokinen Talentum Media Oy, Juha Nurro Yritysfakta Oy, Mikko Tusa Yrityssaneerausyhdistys ry, Mika Allen Kumppaniyhteistyön ytimenä oli yhdeksän yhden päivän työseminaaria ja kahden päivän päätösseminaari: Saneerausmenettelyn onnistumisen tutkimus Maksukyvyn ja maksukyvyttömyyden rajankäynti ongelmat Maksukyvyttömyydestä maksukykyiseksi Yrityssaneerauslain mukainen menettely Saneerausyrittäjä, saneerausohjelman valvonta Maksukyky etäisyys maksukyvyttömyydestä Selvittäjä, valvoja ja saneerausprosessin vaikuttavuus Yrittäjä taakka, mahdollisuus vai reunaehto saneerauksessa? Maksukyvyn rajat sisäinen ja ulkoinen tunnistaminen Mihin maksukyky riittää? Päätösseminaari: Riskiorientaatio ja riskien laskeminen maksukyky-käsitteen ytimenä 14

15 Projektiryhmä Projektin johtaja: Timo Saarinen, professori, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Koordinaattori: Tapio Laakso, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Professorit: Pikka-Maaria Laine, Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos Erkki K. Laitinen, Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Teija Laitinen, Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Susan Meriläinen, Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Janne Tienari, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos Eero Vaara, Hanken, Johtamisen ja organisaatiotutkimuksen laitos Harri Vento, dosentti, Lapin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Post doc-tutkijat: Tiina Brandt (Hautala), Vaasan yliopisto, Johtamisen laitos Esko Penttinen, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Tohtorikoulutettavat: Kaarlo Hakamies, Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Mikko Hakola, Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Eija-Leena Kärkinen (myös graduntekijä), Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Tapio Laakso, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Nina Sormunen (myös graduntekijä), Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Gradutekijät: Antti-Jussi Kangas (valmistumassa), Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede Aki Karppinen, Vaasan yliopisto, Johtamisen laitos Ville Mielonen, Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Riku Nevalainen, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Rahoitus Jussi Rautio, Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Päivi Saarelainen, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu, Laskentatoimi Jenny Väyrynen (valmistumassa), Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Erityisasiantuntijat: Timo Markkola, KHT, KPMG Oy Teija Sutinen, KHT, KPMG Oy 15

16 Projektin kotisivut: 16

Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia

Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia Helsinki 16.9.2010 Tapio Laakso Tapio.laakso@saneeraaja.net 045-1133170 Liito-ohjelman projekti: Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen (www.maksukyky.fi)

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely)

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Sara Melander 1.11.2016 Ohjaaja: DI Malin Östman Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä. Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen

Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä. Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen Maksukyky osakeyhtiölaissa Uusi OYL 21.7.2006 13 luku 2 Varoja

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset 9.5.2011 Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv. 2010-2011 Opintojaksot lv. 2011-2012 Tiedekunnan yhteiset Uusi nro Uusi nimi/ korvaava kurssi tutkintorakenteessa Op AA10A0001 Johdatus kauppatieteiden

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä?

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? 26.11.2010 Pikka-Maaria Laine, Itä-Suomen yliopisto Susan Meriläinen, Lapin yliopisto Janne Tienari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Paikkaontologiat. Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com

Paikkaontologiat. Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com Paikkaontologiat Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com Mihin tarvitaan paikkaontologioita? Jokainen meistä liittyy paikkoihin Esimerkkejä:

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV Kirsti Tiainen

LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV Kirsti Tiainen LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV. 2007 2008 Kirsti Tiainen 10.04.2007 POISTUVAT OPINTOJAKSOT Ka6520250 Sijoitusteoria 7 op Ka6520350 Emerging Market Finance 4 op/ Ka6520600 International

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

AAPO LÄNSILUOTO PUBLICATIONS (17. March 2010)

AAPO LÄNSILUOTO PUBLICATIONS (17. March 2010) 1(8) AAPO LÄNSILUOTO PUBLICATIONS (17. March 2010) Refereed scientific journals (SJ11) A. Jokipii, A. Länsiluoto and T. Eklund (2011) A Clustering and Visualization Approach to the Analysis of Internal

Lisätiedot

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5 Turnaus: 11:00 Paikka: Kokkola Pvm: 05.03.2016 Ottelu # 25 11:00 Sininen Valkoinen x x # # x x x x x 0 0 UrSuk PSK Kupla 12:20 x x 0 0 kiinnipitäminen 12:03 x 88 10 0 1 Kapteeni 99 Kapteeni 10 09:48 x

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Taseen stressitesti maksukykytestinä

Taseen stressitesti maksukykytestinä Taseen stressitesti maksukykytestinä Tapio Laakso (tapio.laakso@saneeraaja.net) Maksukyky (ajanhetkellä T)= Kassa (ajanhetkellä T) Riskikatevaraus (ajanjaksolle 0-T) Maksukyvyn kolme aikahorisonttia Strateginen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 26.3.2015 1. Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen 2. Taloudellinen kehitys Talousjohtaja Marika Rusko 3.

Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 26.3.2015 1. Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen 2. Taloudellinen kehitys Talousjohtaja Marika Rusko 3. Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 26.3.2015 1. Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen 2. Taloudellinen kehitys Talousjohtaja Marika Rusko 3. Yleiselektroniikka lyhyesti 1. Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta?

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Työelämän tutkimuspäivät Työryhmä 32. Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa Tampereen yliopisto 4.11.2016 Pirkko

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

Lisäoppia hallitustyöskentelyyn! Lisäoppia hallitustyöskentelyyn! KURSSIESITE Tervetuloa mukaan syksyn 2016 HHJ-kurssille! Kurssi soveltuu hallitustyön aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden tekijät ja johtaminen

Tulevaisuuden tekijät ja johtaminen Tulevaisuuden tekijät ja johtaminen Janne Tienari Janne Tienari Professori, Organisaatiot ja johtaminen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Dosentti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto & Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta

Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta Kuopasta kansalle kaivosteollisuuden hyväksyntä ja paikallinen hallinta 17.3.2015 Lasse Peltonen, SYKE Hyväksyttävyyden ja sosiaalisen toimiluvan ajankohtaisuus

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

HYVÄ LIIKETOIMINTAPÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU

HYVÄ LIIKETOIMINTAPÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU HYVÄ LIIKETOIMINTAPÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU Marika Salo HYVÄ LIIKETOIMINTA- PÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU Yliopistollinen väitöskirja, joka Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä 6.6.2014 Tietojohtamisen teemapäivä, Helsinki Mika Vanhala tutkijatohtori, projektipäällikkö Henri Inkinen nuorempi

Lisätiedot

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Katja Leiviskä, Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos katja.leiviska@oulu.fi, harri.oinas-kukkonen@oulu.fi, teppo.raisanen@oulu.fi

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Energian kallistuminen sekä tavoitteet vähentää hiilidioksidia ovat lisänneet paineita energiatehokkuuden

Energian kallistuminen sekä tavoitteet vähentää hiilidioksidia ovat lisänneet paineita energiatehokkuuden Tuija Virtanen ja Mari Tuomaala Energiatehokkuuden huomioiminen investoinneissa Tiivistelmä Energian kallistuminen sekä tavoitteet vähentää hiilidioksidia ovat lisänneet paineita energiatehokkuuden lisäämiseen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016 12.4.2016 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 575,6

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Tehosta toimintaasi oikealla tiedonhallinnalla Helsinki, TIVIAn tapahtuma Jussi Salmi

Tehosta toimintaasi oikealla tiedonhallinnalla Helsinki, TIVIAn tapahtuma Jussi Salmi Tehosta toimintaasi oikealla tiedonhallinnalla 5.4.2016 Helsinki, TIVIAn tapahtuma Jussi Salmi Minkälaista tietoa organisaatioissa on? Prosessit R&D Talous Tuote Myynti Laatu XYZ Rakenteellinen tieto Ei-rakenteellinen

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Jarmo Saarti Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä 22.5.2013 Helsinki Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Sisältö Kirjallisuuden hakustrategiat

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Maksullisuuden vaikutuksia

Maksullisuuden vaikutuksia Maksullisuuden vaikutuksia Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) Professori Minna Martikainen Vararehtori (kansainvälisyys) Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja lukukausimaksut 2011-2012

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results Energia-Trap..0.0.0 ::00 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Fin Yht. S-off Kotti Topi P-HA 0 0 0 Lahtinen Ville P-HA 0 0 0 Poikkimäki Taneli P-HA Hoppu Kaarlo P-HA Seppälä Saku P-HA 0 / 0

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS 2025 Pelastustoimen skenaarioiden valossa. Palotutkimuksen päivät elokuuta 2011 Espoo Esko Kaukonen

PALOTURVALLISUUS 2025 Pelastustoimen skenaarioiden valossa. Palotutkimuksen päivät elokuuta 2011 Espoo Esko Kaukonen PALOTURVALLISUUS 2025 Pelastustoimen skenaarioiden valossa Palotutkimuksen päivät 2011 23 24 elokuuta 2011 Espoo Esko Kaukonen Pelastustoimen tulevaisuusluotausraati Veikko Peltonen, suunnittelujohtaja,

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmien yhdistäminen suomalaisessa liiketaloustieteessä - terminologisesta kaaoksesta yhdenmukaiseen käytäntöön

Tutkimusmenetelmien yhdistäminen suomalaisessa liiketaloustieteessä - terminologisesta kaaoksesta yhdenmukaiseen käytäntöön Tutkimusmenetelmien yhdistäminen suomalaisessa liiketaloustieteessä - terminologisesta kaaoksesta yhdenmukaiseen käytäntöön Mixed Methods -tutkimushanke Leila Hurmerinta & Niina Nummela Turun yliopiston

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot