!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%%##&'($(%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%%##&'($(%"

Transkriptio

1

2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%%##&'($(%! )**+*,)-./0,*+1 "2#$#%#32456$7( "#$%%##&'($(,##8%(#%#7'39('4%264%2 /#3''::'!;<=/"> )AB8!8'7' CD!,'E83!2F!%46!G2H'(I!J!,?96$$A3:2836&%'8!%2%6#%%(7'868!5(!K&23633'8!(8($AA3' )AB8!245((5(L245((5(%.668(!18:(&'M+'&%(868N!=8%%'!O'33(868 )AB8!$(5' PK'88?A%6%AB =':( QRSTSQRCR U#76&2'H#%!3'9#%!V!$''%%6'H68!3'9#% WT!V!Q!XYM$69A?N!C!Y+Y )**+*,)-./0 Opinnäytetyö koostuu 13 Signs of the Zodiac -sävellyskonsertin taiteellisesta osasta (DVDtallenne) ja koko työprosessin - säveltämisen, sovittamisen, orkesterin kokoamisen ja harjoituttamisen, sekä konsertin valmistelun - kirjallisesta raportoinnista. Työn tarkoituksena oli tuottaa taiteellisesti ammattilaistasoinen konsertti, kehittää tekijänsä työelämävalmiuksia säveltäjänä ja big band -kapellimestarina, sekä kirjallisen reflektion kautta muuttaa opinnäytetyön toiminnallisen osuuden aikana hankitut kokemukset oppimistuloksiksi. Konsertin teemana olivat länsimaiset horoskooppimerkit, joiden kirjalliset luonnehdinnat toimivat sävellysten innoittajina. Sävellykset ja sovitukset on analysoitu kirjallisessa osuudessa kappalekohtaisesti sekä musiikin analyysin keinoin, että kapellimestarityöskentelyn kannalta. Orkesterinjohtajan roolia käsitellään lisäksi yleisellä tasolla toiminnallisen osuuden kokemusten ja havaintojen kautta. Orkesterinjohto tapahtui ohjaavan opettajan alaisuudessa, mutta sävellykset ja sovitukset syntyivät itsenäisenä työskentelynä. Projektin lähtökohtana oli myös yhdistää muusikon ja kapellimestarin roolit orkesterin johtamisessa, mutta lähestymistavasta luovuttiin prosessin alkuvaiheessa, mikä vaikutti toiminnallisen osuuden toteutukseen. Konsertti järjestettiin Metropolia ammattikorkeakoulun Arabian kevät -konserttisarjassa Orkesterina toimi Metropolia Big Band. Työprosessin aikana opinnäytetyön tekijä teki hyödyllisiä havaintoja orkesterin johtamisesta, konsertin järjestämisestä, säveltämisestä, big band -kokoonpanon soitinten ominaisuuksista, sekä käytännössä toimivien puhallinorkesterisovitusten teosta. Kirjallisen raportoinnin ja tarkastelun tuloksena sävellyskonsertin valmistelun ja suorittamisen aikana saadut kokemukset jäsentyivät tiedolliseksi kokonaisuudeksi, joka on hahmotettavissa myös työprosessin kokemuksen ulkopuolelta DVD-tallenteen, sävellysten partituurien ja kirjallisen raporttiosuuden avulla. Työprosessin tarkastelun tuloksena tärkeimmiksi seikoiksi orkesterin johtamisessa ja sävellysten ja sovitusten luomisessa nousivat seuraavat asiat: taiteellisen idean kantavuus sävellyksissä, kokonaisuuksien hahmottaminen yksittäisten kappaleiden ja konsertin mittakaavassa, sovitusten soitettavuus, orkesterin soittajien/soitinten mahdollisuuksien hyödyntäminen ja rajoitusten huomioiminen, lyöntikaavojen ja orkesterin johtamiseen tarvittavan motoriikan hallinta, sekä orkesterin käytännön toiminnan /6%&2K2$'(!<$67K'!(77(%%':2&:6(:2#$#N!7#3''::'!;O#242$(4%'> =9('83(8(% :(K6$$'763%(&'%N!:2836&%%'%2'7'8%(N!2&:63%6&'7#3''::'N!2&:63%6&'%!J!524%(7'868N!2&:63%6&'%2'7'8%(N!329'%#:36%N!329'%%(7'868N!3?96$$A:36%N! 3?96$%?7'868

3 !"#!"$"!" # $ % & The thesis reports on the process of composing, arranging and organising a theme concert for a big band. The concert was entitled 13 Signs of the Zodiac. The objective of this final project was to create an artistically rewarding concert, develop the musical skills of the author as a composer and conductor, and analyse and discuss the experiences of the process in a written report. The compositions and arrangements of the songs were independently made by the author, but the training of the Metropolia Big Band was supervised by an experienced conductor. The music pieces have been analysed in two ways; through music theory and analysis and from the conductor's standpoint. The conductor's role as a band leader is discussed on a more general level through observations and notes made during and after the rehearsal period and the concert. Part of the original approach was to combine the roles of a musician and conductor when leading an orchestra but the idea was soon rejected by the supervisor, which immediately changed the focus of the work in the making. During the process the author made many useful observations concerning orchestral conducting, organising a concert, composing, qualities of different musical instruments used in a traditional big band setup and arranging. Through written discussion the praxis and observations were transformed into true learning experiences. As a result of the analysis of the artistic process, the following topics stood out to be the most important factors in composing and arranging for a big band, leading of an orchestra and teaching new conductors: the musical idea behind a new composition, playability of arrangements, perceiving the big picture on the level of individual songs and concert, making use of the full potential of the musicians and the instruments and taking their limitations into consideration, mastering the conventional beat patterns and making the rehearsal and performance practices of the orchestra more efficient. ' ' ( %% &%% ' ( %) %*++%, - -./00 % 1$23$/ ) *+ $, -./ %%

4 !"#!$%& $'!( ) *$'( $'$%( +,'-(. /0!'-%#( &.1!,$'23( 4$'%( &,#$3#'%#$3#!(. )$5#' ( ) 65$'#( -%!$ %. 7!# % & %#!$%!:%!!;!#!#$%$!%!&!!"#7": -#!$!!"#7& $ ) *$/6 $ / +, / /0!/.1!,$ / 4$ // &,#$3#/. )$5#/ 65$.6!%!". -3$!%#""#7%! & ;!#%7!#7!"7;%#7!.) "% <:#<:"%3$%#% 88 /

5 ! 9$#3# %#$%%#!! %#$%%#%!!#! '9-( %$"! #=! $%#%! #! %## 7! < %#!$!#3$#!%!!!7##!"#! ;!#! $ 7: % %3$! $##! 7 "!%;%!#" 7!%;%#7!#33%#%%!"7!!#!!!%%%$3#$!""! ;! %!! %" #%! 7!%;: #! % %$%% "# 37! 3$# %#7! ;! # # 37 <%!!!: %! $%% %! %! #3!!# 3# 7!%#!$: "#!%7!$$# 7%:!! "%$"!!!! %#!$!! " #%! 3$# #%#7! $%! " %#%%!! +; ;! %3$!! $%# # # %!!!7#!! %#!$ " #!: "#!% %% #< ' : #: 7! %#%#!!: #$%$!"#7#:! %! % %#!$! "$"!! "!#( %$"#! #33 ;! #!! #!3$! 7 3!#!:! %! 7!%;%#7! %! % %$"!! # # %#!$! "$"! "%!! %!!! 3$3%!!# ;! >#% $ #33#% %! " %#%# 3$#!! #!!

6 +$#"%!%##%#%#!=!!%%:"#!"#%!="!:!%;%!!#!%!!:#3%#! #! $3#$! 3 $%#%!%3 #!!#! ;! #! %!!! $%3 %%#": % %3$! $##! $% %3 %"; 3#3< " "??<%! " #!!454!=<%#%##!3!#!%#!% 7! 7#7#! #3!! ;! %$"%#=%#%## %#!$! "$"! %!!!=! %3$%#%! 3#7" "!!#! 3=5#5!! # %3$#3!#"! %: "# # #! % ;!!#33%$"!#3%! ;$=#7 ;=!" ;! $#%%! #33! % ## %!%!! $% 9-<#3!#"! %! #% "!!#! #$%$!"#7=#! %!!3$!#!%!#33!%$"#%"%!%!!" ### ;7! ;!3 "#7=#!45 4!=<#$%$!7#$!"%!!;!!#!!!!!#" #!A5A!=< 7= %!%!#=))& 23#$ ;"7! 7 #<'#$%$#!: # "!( #! $# #% %! ' <( " %3$! #!%!% %;%#7'#$5!#!:7$"#!!!: "#7%!:%#!$!#!!(#%##%!'<( $%#! 7#: % #3!! ; %3$! " "! #% 7!%; %3$! ; %! #=! 3$3%#!333%!$%%!3=5#5#%"! % %3$! %#%! 3!#%: "# #%! #%! $!!"!!#!3$#$"'A$4$BA#C!66(! $ #% %! '<( ; # %#%%! " 7!#! 3$# % 7!=#! " "% : 7! 3#3< " "??<%! %3$! " "! %#% 3!#3 # " % %#%! 3#7" # $% % =! #33#%! %!% -! %"! $#! " 7$"#3$#!! #=!! $# 7!%;%#7! %#%! "!!3$! 7!#"! %!! #! " 3! : %% $3#$%#! %!3%"!#!

7 -#!$!! '1<! : ( "! # ' (:! 3$$: %%!$!! 77# "! ;;7 % 9+<!'1<= : ( #%$"! $3#$!!: "!=! $!! 7=%#=!%!#!;! ;!#!!'! 3$#!! #! " $3#$#!( % %!#!%#!$!#!%$!!'< :( %3$ ;%!!$%"%#!$!%#7"'/( %#!$!!!"#7#"##= %!!!!7#$#%##33$%:"#%7%# " "!"%# % " 7": %#! " 6! # %33 7#7#!#% 7=#$%$!%37!#$%$%#%##!3!#: %!!;!!! 3#7=!!!: %%!: % =! $! 7##! "%!! 77#! #! #% %#%##!3!#% #=# "??<%! 3$! %!! #! 37!#$%$! ##: 45 4!= <#$%$ '! ))&: /:.<: /6(! %7= #" '#$# %%;$3 % 7( -%% -#!$#$#! #3%"# -#% %#!$ # 9-<#3!#"! 3; ;: #!# #! # 9$#3# %#$%%#! # " %!!% "$" 3 7!%;%#7 $$" 3$#"%!! 3#! %!%!!%!!;!"$" "!"! 9 ;%3$!"%#!$##! 7=!!%$"#!#7#7#!: #7"!#3"!'99! 2!!(!% %! %! % #!!! %#3$# %3$! " %#! $##! %! $! %!!! #$%$! %!!: "#! 7#7# 7! #! "??%! 7#$! % 37!#$%$: "#=! "#7" ; # #$%$! %!: %!5#!:?? 03 " A== 2,7 '!,#3 66: ): </( =! 7!! 7##= #$%$=!!! #!! "! $! 7#!!

8 ! #!!##%:$%3$%! $!#$%$$%! A5 4!= < 7 =! 7#$ # 3#%%%: #$%$=! %% #!!3$! 7! 7! " $%! # 45 4!= <%#%##!3!##%!%#! 7 #"#3#%#"!: "#=!$##4!=#!!%!!!! #!%#!!! 454!=<"#7"# ;:#""#7#$!:"#! <3$#"%!7 3#"!3#%%%!!:! % $# % ; #! '!,#3 66:.<&( -#!$%#%##!3!#3$#"%#$!!!D /E$3' E!#$3! E4#3! E#%#>#! E!#$%#>#! E3#%%7 E$ E7%;%$ #$#%##33"%%$"#!$!"#!7##!!%##!:% #%#$%%#$=#%"%$":! "!! " 7! $$ # 3$##: "#!% 7 $!! %$$#!!! # 7#$! %$"#%! '7#$#%##33! " 7%#=!!! $!# ; "#!%! %$"=(:"3!#"!"=!!%33=!%%=!#; 7 7!7!#7!"7!: #=!!7! #7! 'F#$ 66(#$#%##33""!=!%"$"%#!% ; $!3!!!#"!"%!7$"!

9 "!%7=!#7#$#%##3!%%#!$!%3$!=! %%##$%%:-$!%!":"#!%%#=!%$##! # 7!%!7$$"!3$'"))):( 7=# 7! %! 3! %!! # " %$! 3$5 %!!!#! % #! $$ %$! % #" " #" ;!$%<!! $7 %#%#!=!7##=66"#$#= 66): "#!% % #! "!% ; " $!%! 7!%;%#7!! 7 %$ "#7!! ###! 7 %!!%33%## %!!#!%!%% ;:#7!%#%##!!=!%!"=$!%$!%#!# %33! %-#%#!%!%! =%=! %33=! 3!: %3$ #=!%$##! "$" %! 3#%%! "$" %!!#-#!$!%## 7!!#!/6!:%#! %#7!7!!=!$!!#3:%!%"# #!#!%!%#%3!"!3!;7!:#7!% "!!%#!$ $! # ; 37 #=! 66& % " #! 66) #<"#$%$#!7=!"%#%!%!$7$"#%!3! %#$%%#%!##! 7 #3!!# %# #% 66& " %3$ ;!#3%%##%%66&3#!99!2!"#7=# 9! #3!#7! #7"" %3$ ;%!! ## 9$#3#!%!%##7"! #3"9+%%#"%#$#!"#7=#! #3" 99 $ +$%# < " # ;! #3!!# #3"! # "99+!# #! +#3 B??< %#!$#$#! $4< )66)!!< " #%!3#+$:8%%2"$!;! % 7#79$#3#%#$%%#!#33!!%!!##7"! #3"! 9#!%$<"# # #! 37 9$#3# %#$%%#! #33=! ;!! $%% +#7"!7#! #7"%+$#"%#"!%#$%%#!3##+$"##%

10 -#!$!!$%#"#%!7#$#%##33$%!%!G#!!G $3$!#!3#7=!#%7$%=7#!!!: "#=! 77#!! 7 3!; 7$#!! " $! %! #!!#! 3#7":!!%! 7#"!!! #=! #! #"!"#7=! 9#! 77# #= # %! ;! = $>>! %% #=$ %!%: "#% #! #!! % 77# ; 7$#!! ## 3 # $$ #7"! 7 3! #%%!!: 37 7!%;77# #! $!! " "! ;! #! "#%# "7:#=#$!77#7!"$!!!"!! %! %: #7! " %$$#!!!!>#$#! %% 37=##!: 4##! %! 7=! % ; %!%!%%$$#!!#=#'$2,7$=$D : #3 : &&)(:!!!! ;%!!#=! =% 3"#! % : #! %7 7 %!%%'+#7"!!#$#66&( " " 73!! %! 3#3$%! $%!! " %% # : "# $%! # % $# #=! 7=!! 3%#!"#3=!!H#=#"#%33! "% #%% ##: "#% "; "#7=!!! %!!! %33! $! #! 2 %% 7 "#% %#!$%#%#!=! %33 $%!! #! 7!!%! " #!!! "! %33=! 4<$%! '*$:5$(3=!###3%%#!!"#)66<!%3# "??<% % $%7!'1#$!=$).:< : </( %% # ; %! 3$!! 45 4!= <%! $=#! "% " 7! 7: "#! %! %33=!! ## ;%"!!%!#!! 9%$"%#%!%!))&:/:&<&

11 !!%#!%###!!#%#7 % #% ;=! 77#: " # %33 #!! : %# 3$#! %! "%! #" % "#7! %33=!! $ $#%: ; ##! $! #! #! 7$#5!! %#%#!=! $!!#!! %!! 7!!7 =# ## %#%#! %33%!! $ #%%% '$: +,: $:,#$3#(: # $3 #! 3!! %! $! #%! 3!! $3###! %#%'$5#( #% %#!$ %! %33 #! # %!: "# % =! 3%!%! %33!!! %!%%#":% ;! %! 7" 7 3 $% %! #!! #=: ;! "=! 3: %33 %! " %$ $% 73 " 7%#3 $%"!! : %! %! ' #$%$#!: #"! #=#: #( -# %%!$ 13$,#$! '-$(: # '"#!( " 37,7 '-$!%!"( #! % 7 #! -#!$! #%! " %!! 7 %! % %#7: #!!!! "# " $%&'())'( #*# $ +*, $-.* /)0( 1% # #!!" #$ -33 %! <%#!$! "$" % $" #!!!$%:#=!%$##!3$:%!7#$#%##33! "$" $##5 ; $3#$#=! " %! %#!$! #!%#%#3$#:"#!%!%!%33!##!3 $!#!! %! $% % 3$ " ;%! 7: #= 7"! %! "%%7#$%#!%

12 #% & 0 1 "!! (! 2! # 0# '"!4$5)):(!%33! %#%#!=!"#!!!9-<#3!#"!# %3$!!$##7%;3!#!!%#%#!:"#%!#% %#%##!3!##%'9+:(-33!>!%<7!%!! "3"#! $!!%%#" $ %%: % #=! " $%!! ";!!!! # #! " 7!!!!: "#% # 7!!! %!9 ;%3$!$#!3$##=#=3 %! 3%$"#%#%%!!'3$$!7=.<"&6<&&(!!! 7 # ; #%! = 3!#! %#%# # ## #3! 37!#% %3$!!!!!% # 7;%#7 #3 %! #%! #: "#! $%%! %33!!' I$: ( %3!#=!#'7=<&(7#"%!7#"!"!%#3#=!: %=##!#! $! $%!! $ %! # $%$7$"#%% =!%%!"%!#="3!%#! %!%!7=#%#"!%! #$5!!%!%%!$#! #= 3!#=! #=! ###! #! $%$! 3# '! 3! >( 7 #!!! G!!!G " 3!#=! #! 7%%!!!:% #! %%!!%! 7! %% %33 7!!!! %%% #!$ 7! " #! 7"! #! # >% ## %33!!$#! " %#>#!#=! '7= )<.(!%! =$% %#>#!! "= %! %!!! #= " #$%$#"! %=#%#%#!!%#33%!# 8!$#!'7=<&("<#!#='7=)<.:<(#7!%#3#"" $ % 3!#!!A<#!#=!'7=/<( 3%: 7#$#!!": "# 3!#=! 7=#! 3! %% 7 #!%#$#9 ;7A<#'7=/</:<)( ;$3 - ;)

13 7#$%$!#!$!! $ #!%#33377< 4! "! ##!$# #!: %%% =! #=#= %## %7=!"! 7=! %%;: "# "%!! #!!!=A<# %%;=!$ %!#!=!!!:!%% $#%!<!$!$$!#!"%#'7=<& <( <#!7$#!3$#!"!3$!% ;;! 3#!"#7#!!!: 3$#! 7#!J=#!!K3$!7=!#!!A<#!#3 <#! # =#!!! $% F<# $$ ' 7= <( $7=! 7# FL< #! %$"# $3!7$#! 04<%:"##"! % 3#"#7#F< $3! $%$! % ; A<# '7= /<: /</: <)( % #%! % '7= /<.( ## 7% #33#$%$! #%: "#! "#! %#3$#" "#=! %! %"! <!!!!##=!7 %#!%33!#333#! %!3%!'7=&6<&&(#"% %!1<#!'7=/<.(4$#!%#>#!!"4#3!! 7#=!#=#=#%7=%!7=!##!%7=!7=! J7!!K: "#%! 3!! 3#%%!! " %!"! 7=! %%;!%33#!>!%##!#"!%#>#!!#<#= '7=.<( " #!$ #$%$: "#% #! #!!#!:!3!3%!! % %! %: %7=%#3#"!#%"! %=## "# "#!7"#%:"#=!!%%!#$%$!!!# 3-33! %%7 '7=.<(! %#>#!! #<#! #=! # ;! =!! %3$! %! %! 9#= %## %7=! 7=! :!3$! 7%;3!# # ###>$ '3#%%%!7:"##=$% #%!(###!#% %!! " =! $ %%! 3$! #! % ; #! 3#" '$ A,%!= )&:.:.(: #! #=! 3!#$#! % 9 ;! %%!:%!%#<!4<###-!))&:/

14 %3$!"#7!#!#%%#%#!=!7 %3$!"! =! #"! # #!5 # #=! % 7=! %! $%%!!!: "##!! #! $%#%! # 7!! ; 3!! 7=#!! %! " #!"! #"! #=!#$%! #=!"%33!%!%!!#4:!7!!3#: % $ %! %#! %=##! #: % 3$7 % -!! "%! # ; %3$! $#! 3#!!#=!%!"$ %#!#!!!#:"#%3%#!!%! #!#$%$##!"#7=!#"%'7=<.(%!##!!! #!7!"#!#!!##!% ;!%$! '#%& ) #!!!! '"!4$5 )): &( %!!!!%!!%#7#!!!#=$!"#!:% # %! 7! =7 #!! '3!#7=!"!"#(!#7=#=!%!3!3#"!##! # 3#%%! 3 7= " #% #! 3!!"$!$!! 3!%!:"#%#%33!7$#!! #! " #!!#!3$#! #= -33! #=! %!%!! 7$#!!: $%!! =!%!: % 3$$ %! 77#! "%! *$#!!%!454!=<!$"??<!'73#!66:.&( %33:"#!%#%!! "%!#"%#7! 73# 9 ; %! *$! 7= 7 #=<$! %! "!##! #!$%!!!#: "#% #! 3! $#! 7# '% ( %7=!# 7=! =$4 ' 4 66: //( #!

15 ! #! 7 ;=!! 3!#: #!$%!!! ##5 "??%! $=#:"$%!!%#!"!=!%%#!%#7=!%!"!!!G7#!G#33!%%'7=.<6( 8!$#!3!#!"%#!$4#!###<#='7=<6(!%"! $7 77#3!!"$!$!=#!!!:"#%#!!"!! %%$=##! #!! %#$! 7 %!!! 7! #!7=#! =! "#%# *$%! #!$%!! 3#%% %7=!#7=!4<$%!#!##"!#:7! %$ 3 3%%!: %% %%! +$! $# %%% #! = =#!!3#!: *$% =#!!#!!!%!"!!!#=$%##!! #$ A#!###<#%% %#%##$%$!%!#=" 7 <#= 7=!3! 7#%!# #! %! #3 '7= <( -33 %!%! 3#%!!3!: "#!! "7=! " $!: %%%! %!! 3#"!##! %7=!#7=!4<#!%$$#!!%$$!!!!###": %#!I3%!$#7#I%33!3#!7###!#!!#3 $!!###<#%!!%$!#!%#%#!%! "7=#=! %"3$! %33!!!! # % $%!!!$%#3*$%!#!!%%! %#>#!! % '"#% % $!%#7# 7= ( %## % $!#>$:"# #!% 7$#!! = #=$!"#!-!!;$%#!!!##!%!##""4<%#:%#!"??<% ' 466:.):&/(F$!$%!!3#7##!$##!!=! $!!3!#%7=!#:3%#!"#3!!!$%%! #>$! 3!! 7=!!!"#7=". '3$ 7=":"#7" # >$! #3!!%%#%" $! 7=!!!"# 7="/!#=!!! :!%#>#!!!###3#!

16 +$!! 45 4!= <#$%$! $=##! % ; "#! #!! ###< #%! %! #: "#=! %! # J"!!K '$! ))&: /(!!!: 7! "%! %!!#$%#>#!! ###! '7 /( #! 7 ;=!! 7#%!# $3###! % #$! =! #3 '7.6( ###"! % 7"! %!!! %! " "! 7=# $! #%#! 7 ;=!!!!!%%%$ "3!#! #=3#%!7%%#"7=!#" ;7#"!!%! '7=/</( 7= & %! "%# %7=%#!# 3#7": " 7= & $# $ %! 3!#%! #' I*$:" 9+ : F<=##$!7=$!#%!%33!%%! 7=&<6)! #= #!! "!! %:! $ %33 'M 8 : (!3$! 7%;3!# % #= #! *$%"%%%!37!%#=!%%! 3%#=! 4##!$ 7!"!%!#!5#=!"#!$ 7! 7#!!!%!! 2 %!"%#%##%!7%33! 3#%%!#=!!!#!!!$%!##:"#73##7!! $"%#!%!7! #!!%%! ###: "#!!!% %! #=! %# #!!! %#%!7 " 7#$#%##33! #!!7=!!!! 7;%#7= 9 ; #! #= $!!$!! 7":%7=$!"#!'7=6/ 37#F<#F<=$!(:#3%33!%#%#!! 7= 6 " 3=! 7=# %! %3$! < " 7"! %%%!37!#!"#$#:"#!% #! <%!! 7= %! =!! %!!!!!7=!"7=/%!%$$!#! 7=!.!#%! "%! $ #3: "# " <=#!!#!! #$# " #=$>>! ## 7! %33 #3!! "

17 $ #3 '7= <6(: "# 3! $3 7=#=! #3%:"#!!#!>$I$!%!%#33%#!"=<!!'%#=!#=!"#"!(#"!! ;!3%%'$!))&:/( #%#$& 3 0!!!# # 1!! 3 # # 3!!'"!4$5)):<( $!#!%#%#!=!%! #:"#!%% %#!$! #3! ###! $! 7!! #%!" 2%!!: 7$#!: 4#!" " #=! % #! %#3# % 7!!3$! 7%;3!# #! '9+ : (! "" " 7!!!!:!!!"%#3!$%3#!!"#$%$#! $!"$!!!%!%#%!"# "4#!":7=!! 7 #!:%=$$3! # #!##!!!$ #!4#!"!$%3$%%33!%3# '7= <&( 4## " $ 9%!!%!!#! % 4#!"!!!"%!$$##!#"###!"! 3#7"7=)!3! 7%;%$! 5#!! ## %! "!!%# 2 %! %!! # #!!#! #% 3=: %! 4#%#! " %$#=! #!! ' 7= / " ( #!! $ #! 3#$# -33! $%!! '!$#<<%<<###<<#3(! $ =$%% $ : #= 7$#!:! 3!" %33! 4!!!! %! # " =!%%! #!$! %$$#: $%%7!"%#>#!!'7=.<(%!$!$3! "3!#=!'7=<( 7 %$!%!#=! # %#>#!>'/<6(%!!#!!#!!!

18 %$ '7 )!3!( %! $!!: $3!"%#>#!!>< #!!! %% #!!! %%7 "!!3!! 3! %# $ #!$ 7! " #! #!$ 3$! #!: " =!!!#!! " 37 #! 9 ;,$,!=#! " =!!=#! 7%$ % ; ' 7= <&( 3 %! 37 7#$#!%%:%!!!%%$#%!!!%$###7=.".! %33!#!!$!!7#%!#: %#3! 3 7!! >$!#! 3%!!! ' ; 7= &) B )6( -$###! #! #!!! %7= 7#: 7! " #%#>#!!!"#$#!!! %! #!: %7=%# "!"# 3#7"!: $ 3! %##! $# 3 %7=%#!#=#%33!!!"%%!%#>#!%#7# 7= )& ###! #33 %#7=! #!!!% #!"! =%#73$%!!!%7%;3!#! %!%!:"##!! %%#!$ %$###!#33#!% 7=))!3!%#%# #$%$ %!: "#%33$%!$ 7 7=/#="7%%3#"3 3% %$ #! 7= "#7! %33! #33!! =! %%!! %33!!!! % " #3 $! #!!%%!% 9#=! # 7## # #! # $!!!!%#!! 7=! %7=%#: %% #! % 7 $! 7=!!!"# ' 7= )<6( 9#=! "!!!! #!!!3#7""%!#!!!3$: $%%7=:7%!3#!-33#!%$"#<#! $%!:#!7=#%!!%#!>!%#!:!!!#!#=!! %!!!$#!:#!%#% <#!!< =##$!!!%#%$#'7= /<6( 3#%% %# %7==D 4# $ < $%3!: #=!#! %3! '<

19 7=("#!%$#%%%=!7=!"%!!%7=!! #!!!##!=!!!"#=!!!%!#!!!!! : "#% 7#$" %33! 7 3!##!!!!! '# : 7= )<.( % $ " #=!: $%% <! % ; "# # %$$# 7= ): % 7=/</#!!!3$!"!%$$#!#3'7=.<.(%%7:"#7$#!#!=!! <#!!:"#%# =#!!! $#!%#$%!3$=$#=#! 7#$! #!!! #!!#!#=!>#$#:!#=% "## ()*%+& /# / #!!#! 0 #! '"!4$5)):)<6( -#"! 7$%% "!!3# 7! %# %! > 5#$!"7!#!$#!'7=<("%%=!'7=<:<.(#=%!:%3!! $%$#:%#$%!#!!#='7=/%!(#!#=!#"!#!$! #3 3$!%!$3"%3!%!>#!!%%!3" J!%%3K#!-$####!!#!%!! #!3!:%#>#! #37#!%$$#"%$#!%!!" - #! ; $%!!!! ;! 3#7": "#!% 7%;3!#%!! #=! %% #! #$" %#3# '9+ : ( % %! # #!!! 3#!!3 " 33 #=!% #=! #$%$#%! 3%$"# #! 7# $%#%! # %33! ;$!!"#7=!#<#'9+(:"!3!" %!#!3#"#

20 %%#3%"#$%$#%!% :##=!$#!!!#!!#"!! 3% -#7! % % 3= 7$"#% # $!!#!!%33!$3%7!:"#%3$! %!!! # % # #=! 7!%;%#7! %!!!'<+,:(% :%$$3%$"##= # %!%!! 7 % %#!$! 77$"#% 7# 9 ; %$### #! %#3# %3$! 7%;3!#$#! ### 3% %#!$#!! % : # #! #!!! 7$"##! $! $% 7$%! #!!! % #! = #$%$! $ #!$ 7!!!#%%= " #!$ 3!##!: "# 7=!%! #"! #!#=!##=!2 %%#! ;3 $ %!!# %=##!# J#K $3! 7<7< 4 " %#333 >!%##%=##!$!!!!%#!4#!"'7=/< :<6( 9#=!!%! %!!! %!! # #!,,#<" 5#< ##!#$#'7=<6( <#!"%%7!%7=!7=!!#!:"#!! % 3 : "%! ; '$ 7=. " &( # "!!! #=!!"!7=! %%;!3$3#:"#%#=!3 7! ' = #! % %%=! #=: 7= <6( +#< " %#%#!#7!3%!!##7!%! %!%$:$!! %#$!# $7! #=! #= %% "! $! #3% 9#=! "%# 7= <. #! "# #==%! %3 %%!: %#$#!! $! $!!%#3#! 9 ; #=!%!!=%3!!#!#=!%7 % %$: %! $!#$%#>#! 7! < "%:!#! $ #! $#!!! $%%3 ' $#! % ;( " #=! 733!"#7'7(<#%!!:7! )</ %#!! #= #! #!! $ 7$#!!!: " %! =!#!%%!$%!!7!!!!>! -33! $ #33## '7=. %!( #! "%!!#!! 3$!! =$! %$! % $% % %!

21 !!-! $!$>>!"%!!%$$#% #!"!3%!"%!J#!#K####$##!!! 7%%$"!#$%#>#!:$! 7# %#!$!3!! $! 3%! "% %#=! ## # "$! #!!# # 37!#: ##! >% #! %!%! # # $!! #!$ 7! % ;## ;$%:%%=#%#%!! #33! 7##"! ##33#! %: # #"7%3#'%!"#%#>#!!=!!=#7=&/<&.(" #337#=!$!!%#:"#$$!!#33#! "! ##!% '( #!!! #! # #!!! 3!#! 7#7#: " %#!$! ; 7$7 3! "# %! "%!!!! $!#33#!'(,- %+$"& 11 #! 1!!!! ' '"!4$5)):( #!7$%!#!!7=!!%#4#!#!"4!%!!$ %% 7=! #=$!!!%! %! " #! 4#!"! 9 ; #!!3 $%%!% "7##!!!:%%33!! # 7=## #! 3$$ % #! $ %!! 7=!7$#!!!!$%!!"!!!:"#%#7#$#!! "#=!'<%# =!(!!! 0!#! %!!!!!!9-<#3!#"!#"#!! %3$! #=!: $%!!: 7$#!!: $ %! " >$$%!: "#! ;#!#3$#!%!!!!%!#"#$%$#!'9+/: (

22 !,<%7#%!##!#!!"!!!!! %! %=#%! < 0!<%33%! 7 ;=! < "##! %33!!!! " "!!! %!! #! 7=#! $!! #=! %#!!>#$#!#%"!!!! %! %! 7! " %! #=#! 3$%: "#% # 3!! # $%% #!! 7=#! 7=! "% 9!!! #=! %!%$%! 7#%!# #!! 7!!#!3#%%%3$!!"??%!"454!=<!%!!! 3$:%!!$"#"!%#%#!$#7 %!5%#7 %!#=!%!!#%%3!! "#%!%3$!:%#%##!$#!=#:%!$%%! 7!#=!#!'/I0!:(##'7=.<.( 9#=! $ 7 3 $ 3! " >$! "#!!! %#7!$%!%%#=!77#=3 %%! 7= /<: "#% #! #!!$$%!! #!!#3 # #! 7! /)<.. #= #! $! 3##5!! 3$!! #=!%- #!%%:"#!%$%#%!#!#=7!! 7#!$#$%$#!"%#$%!#%!:%#3$# %%3$#=#%!!3!"#=!=!%!# #%#%#!!3$3$% -33! $!!! #= '7= <( %## %7= %7=! 7=! >$: "# 7 " 3%! #$#!! 7=! # $#!!! " #! 5#!! 9#= 3$! %" %33!$!!3!#7"7$#!%%!'#=!%$%" 3!1L<!(:!!#!!#!$!! 7=!$#!" %%! $ "#!!%!! #=! '7=<( %! -%#! %7##"7% 7= %!!#$%#>#! # #=! 7! " % $ #! $ ;! #$%$! #! %%: #!$% #=!"#"!%#!$!!#"#!$ 7!$###!!$!#!!# - 7#%!#; %$%%"# ":$=D '#)))(# F4# D' '%!2,#$=))&(">+!%D' 4 ' '$5!66/(

23 -$#%% " 5#<#= 7= <. #! # %#%# %#>#!%#! #% 3!#=! %#$# #=! 7$#! 3%! 9#= %## %7=:! %!#: =! %#!7=!>$:"#!!!3 3!%%! ""%!! ;3! 7=. #! % 7#%!#!%#3! 7% 3 : "#% %" %33! $%!! "! $ 7! 7 ###! 3$ %3#%# #! 7=! %:%!7#$%%###3<#!#=!!$#! %!!!! 7=</&! $3!#=!"#!"#7=!!!!<#!#=!%'7 7( #=" $!#! 45 4!=<3$! %! #<#=! % #=! %7 '! ))&: /</( 9#=! " 7$#!! "%!! 7!%#!"%7=!7=!!"%#7!#!"!!"% -#!$! ' ( $!! = %! ###! #! =!%! 3##5!! -" " #"! % 7" =!%!#%$%%!!$3>!#=# ;! 37"'$!%!$3(#3$!!!%#=!!!" %#%# #$%$! %%!!! %!3! # 73#3 %!! #"%33! $%!!% %#7=# 3$7=#!! $$ %!A<#=%%!'7=/&<.6(# #=!!!! "= #! 7=! /&!"!!!"#!!7=!.6#33!!%%!#=!9 ; $3 %#$# 7=! /&!"# '%#!$! $7= % %7=%#(: "##! %#3! 3!! %3$! %##! #=!#$ 7=%% %$7=.<&7=!!:3#%%%!%#>#!#"! "#!"!7!!"<#!"!%7=!7=!!'7=.< (-$#%;!'7=/<&(#33!!3=!!! <#!!!"%!% <#3#7"!!7###'7=&<6(%!:"#$!!%

24 7= 6 %! #33##! %!! 3!#3 " "!! #! $ < 7$#!!!9#=%##!#!%7=%7=!7=!#=<7: "#=! ##! %33! #3%! '7 (!=! #!!!%$!!#=!"!#!7=#%#7!! 7=! 7=!%"#!"!###!3= '"(A#!!% %% 7= 6< <=#!!! % %! < < 7=! #=#%! %#3! 3 $!!! %%! < #! %33! "!!!! 733! "!!! 3$%= 7= & "" "! #!!!!: %#%# #$%$! #!! %! #33#! #3 37! $3 =$%% $3>! "#7=# 7=! %7=%#% =<$3!!# % $%$!:3%<!#%!:#3%!./ *#%01& ' #!!! #! ) # '"!4$5)):</( 1!,$3#7"!77#!4=!#!%$##!"$%!!:"# %!%! %!!!! #= '9+.: ( 3$#! %! %33! $ %% # '9+.( #!$%!! 3 %#3!%3$"%+,<%33!#!2!# #7#7#!!!$#'9+.(:"#%%!%! ;!=%$3# 2! 7#$#%##3 % $!!!!%! "!!! %% %#! %#$! %! 1!,$< % 7#: #$# =!%! " #$%$#!!! 7=#% -33 % 73#! $3!"3!#=!%!#!!'7=<(:"# %#>#!!" 4#%$!! / $%!37"3% <#! 7=.%! %! #=: "#%! 7= 6 % $!: $ 7$%% / A#%$!!#=#!3$!%$"#4$#!%#>#!A$#!%#>#!!#" 7=#%337$"#4#%$!!% ;'7"<)%!#(! 37!$%$!%:%##!!!$%

25 -=##! 3#7"!%#3# $ %% 7 ;=!!: " $ 4% '=#=(!!! #! $%# % $! % " 7$%%!!< '7=6<( %!! %!! #! $! $%!!!3#:"##=J"#%K7!3! " %33! #!! %! 3!#$#! #!!%#!$'.I1!,$:(:"##!4#!#<$! %!!#3 %#33 7% % %#%# %33! %%! 3#3##! $$ '7=<&( %## 7=! >$ " #! " %7!!"! 7=!!"%##!:"#=!%%!7#=!%%!!#!!!! 7 <#!! <#!! % 3#%% 3 # : "%!! %7=%#%! #=!%$!3 '7( A#!#<!%!!#!%!#!!% =!!! "!!! % : %% " 3 % # 7#"!!=! $$ "%#3$%%!$#!"%%=!>#$< %#7='7=<(! # 7= <) #! #= $$ #%#>#! 4$#!%#>#!! 3 #% 3 #3 %#>#! % #= 7! $% "%!3! $%! # #!!! 7! $%#7%33! 7! ##7! 7!H $%% %$!! 7"! % ; # #! %!!!! 3$! %$!! % ; '4#%$! %!#( # 9$#3#! #3%"#$%$! 3 7=# %#>#! %#% ##! ;7!##7%#%%!%#>#!! 7=6%%'$#!$#(#"#7=%!$3####!:"#% %"#7=#!#=!%%!"%7!& ### "% 7$#! " $%! %7! #!: "#!! #!#!=!!!!%!'7=&</( 7=.%!%#>#! 7!! # $>> %#: "#!% <!!!!$33$#!7=$ %4<!3 ##!%! 4$=#!!"7$#!!#3J!K7$#!$%!

26 #%! $$! ###! #33! 7= '/</( %#>#! #! %33!%!!!%#7#!:"#%"#7%!4<#!"!:"#% % #$! %#>#!! %=%! <#!!! %! $7##!"%33!"#7! #!$! %$! #%%!%#=$ %#%"!!%!!#! 3%%$%! 7 ='7=/<.(! #3 7=. #=! 3%! # "! ###$3: "#!% $%#%! #! # # #33!!%#! #!7=#! >!%# "! "#7 #$%$! >$3 7= %!!!! $! #33##!!!#33#%#!$#!$7!!!%#73 :#! #33##!'7=..<&($ %%"7$#!!3!#$#!3#!% #33## %## %! %##"%%!!!$3###: "!! #! #! =!!! %33! #%! %! '%#>#!! %=##$##=#%#7#%#:"#%"#7<#!!( 1!,$ #!!!! $! #% " 3$##!!! #=! 7=! 3$! %33! #! " #$%$#! %! # #! 7 ;=!! %%% 3#! $"# '!$#! " %%=! $#%#! 7 ;=!!!( " #33#%! #! 7!! %!% " >#$! 3$%#%#!:"# ##!"!!!!%%%7#$#!" #=%33J#!K3%!3!"! 23#%$& 5 ##( # # 5 '"!4$5)):.( 4$ #!!! %#%#!=! 9-<#3!#"! %!! %! %% "! =#=! 7 ;=! -33! <#!! 3!#! %'9+<:(:"1<#!#3!!##77#%#%#! $ 7 "! %#%"! #%!: "# $%%! 9+! " ; 7 $ <7$#!!!=:"#%; $3#$!'9+(

27 4$! 3$##! #$5!3$$!=% 7! #%!#!!!!#"!##!0!!# ;:"!!! %%%%! #7!! "9! 7 ;!# < '1#4).6( #!#<"#$%$#$%#= # 7! : 7! " > 5#$! %!! #=: % 3!#=! 3%! %%$%$ 7=#! 37 #!! "??#3!#<!!#%%= 9 ; 7$#!!!!! 3!! %! #!! >!%#!=! J3!#K! %!"!!!!$%!!#!% 4< =$:#==##!%=04<=$#!' =!!##=( N! #%! % "% 3!#! 7%!!: "! 3$! %! 3$#! 7" # 7! 9 ; %33!!!! #! '7= <( #=>$! %#>#! " %$ %! N! 77" # 3 $% 3!##! %!# 73#%%'7=<&( %!#8#%N! 3!#!7%%7$#!!!!%33!!!#! 8< <#!7! #! #=! '7= <)( "#7! #!7!:#!3#3!#!7=#%!"!!!% ;;!'7=< A<#!!7#'7("!%#< %!!%"! 7##! #=! "! "#7=!7$#!! #%! 9 ; #! " %7= #!! ###!: #! $3! "!! 3!! # #=!" #! 3!! #=!:"#%#3!#! #%#!!$"!! %! #=! %% $$!! %! %7"%##!%!"337!%%! 7="&% #=! %!!!! #! #=! %! %##! -33!=!!$!%#33 %#=!"#7=! " 3#%%! % # 9 ; #%! $## #! $!! 7! %!!7=! #!$! '$%% %$! " 3!!!#!#(">%!'3!#!"7!$:$3"!$##(% ;!#

28 # 3 $% #! 7#$#!! $!!! "! - "!! #!$!% ;#!!$$3" 3!:"#=!!" #!"%#$##!#=$% %#7'7=/"&<)( 7=)#=!%#7#"#7=%!04<=$!"!$#<###!:"#% 3#%% %33! ##!#! $3"! " %$! %! #33!'76(%#>#!!%#7#'"#%$ %! 7=")(!!%#"! 7$#!! #'%$<=#!!!!("#!"!=!!!! $"#%$" A '7= <):./<( " 1 '7= <6( $% "! #!! #!! 'A4< " <=$%##!!( # $7 <#! 04< ##!%!!!>!%#!!#!%!$%%3 "7"!:"#% 3 N!7!:%% 3 3!#!! %! 1<#! %#>#!#= $ %! " #=<7! ; 7 <##!!'%=##!#!37%7=7(: #!!!!! #H 7" #! #3! 7"#7=!# %!#: 7$#! 3$ %! 3$=$%##!7! = ":#!7=#%37!!;%%%$7="=! #!$ 7!! 3 %#33 %!# %#%#!! F$%$! 7# #= %## #== %7=!"! 7=! ## $!! > 5#$! ###<#! '7= )<( #! # % ##=! 7=#% %: "# #33!!!! 3%! =!#=!%#7#!+#%%%!#!$$=!=#!% ;7=)< 6: "#% #! 7# 7=! #=#% 3#%%!!$ %##!:%=##$#7!'76( 7#=!!"$!!%!!%!04<3#7"!7$#!! 3!!!!#!"!$%%!!7!!%7=!7=!! <#!!! " F<>$ 5! %! < %#33#"!#!!

29 #!. <!#7=#=!3!##="!!$!!#" 7 3 #!7=#! " $ %! %#$#! "! #%! >!%# #! %#$# #!< " #!$! #!7=#% $ #= -!! =! #! %$!#!! "!!3!%%2!%#7#!#!% 3!#=!%$<" %!7 33 " '7= /: /: //(: "#% $ 7=! ### ###!#33!!!73#!$%#>#!!#=#'7=.<./(:"#=!$%#%!#!!#####"$%!!!!!!!# ' 3! %!<!$ % ( 3%!!! " #!7=#!3 %#%##=!"!#!!$!!$! ###!37$ 3 7= $#=!%#7#'7./( -333 A<"<#!%$%!:#3%!5!!#77= "! #!!! 7%! #!!!!! #3!! '7= &<&( -%! %%%! %33 # 3#! " $% #%% 3! ###<#%! " #$%$! #%!%! 2"#!! ;!## <"# ;7;!% #%: % 3%# 3$! %!! $!! >#$!: #! ##! # 3 5!#=! %! ##% " 7$#!3$%!%#%#! 4*"#1"%$"#1" & % # "! #!!! 6! #!'"!4$5)):.<( %"! 3!# " 4# =# ## %#$3#!! 7$%! %"%!!#7#!" %!%!!#!#$%! 3!##"! $ #=<7=! 7$%##"$: =!%! " #!! " %33! =#!#! " 7! %#7=! '%! 3$%%!( "# %33! #333# -33!!! 37!!! 9-<#3!#"! # " "! %%% %3$!$#!'9+&:(37#3!#$%$$##!<#! :.):

30 #!=!#$%$#!"#! % #=! % #!! ;,#$3#! H %7= # %## #= #=# %% %7=! 7=! #=%# '7= /<&(: "#%!!!! #=# #3! <#!! %$!5! -#!$3!%!!!!! '3!: 7= &<&(! %!!%!!#! %!! ;%: " 37 %! #7%33!$%!!$%!#%!9 ;7$#!! # %33!#= #7"#! =!: 3#! $7! #! #=3!" +!#!$# '7= <( #! %$"#!! %3$ 7%;3!#!! $# $%#%! #! "! 7 # #$5! # 3$##$!! #!!! 7$#!!! %#! 3!%#!#!7=.<&:"#!!!3!##!!#7$#!!!!!!!!%$'%!7=6(#!%7=!7=!!! %: "# %#!$4#! "!!! #= 7=# 7!5 7=!7=!"!!!!%$3%! <#! %!! #! #: %#!$4#! %! #7: 3!#=! #! " #! #=<7$#! '7= <( 9#= #! 3"#3!$#$#<# 7=<%#>#!%# 7 #=!!!!!%#=! =!#! % "!#! $ #!$#! A<#! #= $$! % 4<=$%##!!! % $%%! =!%%;;!'7="/(:7$#!3!%!"$! 1<#! '7= ".( "! $#%! %! 7= " &!!#=!%1<<#!#337!""#7=%! %#7=%33!!7!#!!%!7#"#! %"% " #! #=! % %! "#7= $%!!!3! ' #!%%7=<)(!!! $ %33! 1<#!'7= )<//( $!! #=!!!! =$!#$ %"#!%!"7%#!

31 7= % $3! " 3!! $,#<#= 7=! $3"! #!##!! $! # 3 #$%$ #!% ; " =!% 9#=! %3!! ;3!:! ## " 7$#!! $!!! #!! "#7#! % ;;! # 7% %!!!!: "# %#>#!%#!$>>7'7=<//(=#!!3!#! %$#=!'7=/<//(""!!#=!%! 7 J 3$%!! < =#!!#!! 1<#! #=! % 3$! 73! " 4#!!# <! % %! ##!%! '7= //</.( -#%#! #$%$!3 7 7=!/.1<##!!:33!#!$#!#!%$##!"!%! 33! %##!!!! #! #!"!!%33!$!!!'<#!#=(!!$! 7=. %! #=! 7 = 3!! #$%$##! 4# %!##!!#!!!! #3"! ; %#!$3!%#=! %% #! 7$#! % 9#=! '7=<(3!#"4#"%=#!7!!#!7=#%!" #337!71<#3#7"7#4<=$#!!:"! #3%!! "!! $! %!!!$! %#$3#!! #= #!,#$3#! #= #! %#!$!! % ##! 7# $! " %!!: " %#%# %33 #! $%!!!!#! 7! #=!3#7" 3$#% #="%!#!$ %%33!7=!! %:"#$!!#7# #! % $%% #!!$ %! %!%: #=! 3!#$# # 7!!!!#! #= $! # %%! 7;%#7!,#$3#!!#!3!!!"%33!#!7! $ %!$%#%!#!%#$##=!!!"##=!#<!

32 5#6"%& /!17 #!# #!!!!&!" /! #!" '"!4$5)):/( =!7"#! #=:% ="7!#!$5#$!!!"#3 $% %!!#=!!"$" 7"! " 3$#! 7$! % ; % %% " $! %=##!#! % ; %#3 " #= # #!!%%! %! ###! $ % %#7-33! %% # 7=.<) 3$ ; "$"! " #$! %! 8!$#'7=<(#!!% %!"#7=!#!:"#% =!3 %33! 3$#!=: 3#%% 7": %=##! 3$ $ %% " #=!!!! '3#! %# =!!( " %#33%#!#!">!%<%H%!!4#$>>:4,%4<; '-$!>=66($3%#3:%$!!3!#7=!!% "3!#!#!3#7"!!3 %#'A$,%66( -33! #! #! 3#7"! J=$!!K #!7=#%!%#!7-337 ;=!!! %#$ #!7#7#" ' 7 4$=#!!( "!! #!" # "$%%!<#! " <#!"!#$#:7!/". #! 88<<8 <%=!! '( 3$%!! 1<=$#!!: % " <#!!7=<& 3$#7%%4#$>>!%:"#$7$#!!"$%!! 77#'9+):(9#=!$ <7$#!!7#!3"#!!! %!!:$!%!$ % "#%33!!$#"$!!#=#=!%!'7=<&(: #=!! "#7=7!%!!77"! 3#"!#" #!% %7=!7=!!$!77##!:"#%#%#%$ $ ; A$#C!D ( 8 6 $( 9 8 * '-!5 )./(: +$! F!%=,D ). : '14!,)(

33 !>$%3#!73$!!%3!$! 7=!!!"#!%!! 7#"! ##!! 33 #=! %%!: 3%%! 3$! 77! #! J7!K: "## $! #= 3!#$#! #33!!! 7=! "%! $%%## 3$=!: 7= & #=! %:! #! "! 1<! #=#!33%"9 ;$ 3%%#!7!: %#$"!##%$"#%#33%#$3>!:"#%#3! %!%%#=!%$#=# %%! %!! #!!! $%" # =! "% #= " %#$%%!7=<:%#>#!!3%!"%!$#! 7$#!#=!"#%:7!/<.!!##=: %7=<".6<. $#!#=!%$!!#%!!>#$#:!#$%$#!#!! '$3#=! 3 #! $! %$ 7( " %#>#!! >!! 7=/#=!%#7#"#7!#!'7=.<(: "#!%%#>#!#=###"$!%%!3$%!%33! = #! 7 %!#: "# #= $!! #!7=#% "!!%#! $%! : % %%% 7=$ %# 7= <&!! #=! % < # %!! %7!! " "! $%!! " $!!!: "#% 3 #=! =!!! $ <#! #=!!! 7=! %!(! #=%! #$!!>!%<% 3!$! "!!%! %%%#3! 7= ) %! = % %33! $ # %$$! "$" %7=!!=!$$!H<# 7!!!%%! 7$#!7!:4$=5<#!!"A<#=!#33#! 5!#7$#!!<#!!"#7!%%!%

34 7=.%!:!3$!!!! <3$#"%!%%$"#! ##! 'M 8 : ( 4##= #! ; 7$#!! "#7=!!!! #!7=#% 3$ %$#! %! F< <! " %! ;9#=#7" $:!"??<% %! C%!5 4 <=! % 7 3: "#!% $%#%! #! J K##!7=#!33!7$#!!3$%%!!! <" 4$=5<#%!3!$%!! #!!7=!!!-$% '7=.&<(#=#!34$#!>#!"%#>#!!"%$!7$#! =!%$#% 9 ;%33!!!#'#$#:7=/<)(3#7"%!%%!: %4! #!<%! #!!#<%# &! 33! '9+ )(: "#% 3 "!3; %#$5#!$3###!%#%23"!#! ###!!!! %#!$%#%#!=! ;: " $5#! $ %% %#%#!! # 7! $%#%! 7! $"#! $3 7!:#3"#!$ $3! -# %## D! %=##! %!:"#%%$#! %! 7!!" %$ %!! # %$"# #! $ : %# #% %# #! " 77#! 73#% " <<<(: "#% #! 7! #3%'7=)<)(%#>#!!"%!#$#!3! $%#%! #!!# "!!%#! #!! %#%# ##!"! #!!#!%!##!!%%#77$#!3#< %#%#!#!#=!"#$%$!%#7#!%!!%#!$ %%# %%!"%!%!!%!!"# #3$5##=#$!%" %7%;%$%!!%:"#!%3$%%!! 3#%% 7" " $%!!3%#% %#%!#$! %#%""#%-33! #= "#7=%$!!3!:!% #!$ 3"$%3 $#!% $%# % #!!! 3 7;%#7 %! %! % %3$ 7!!!# %!#!! & % 3!#<#!!#"!%7 "% ;; =M$4!#% 7!, #>>$#<14!+$,#!B$')).(:/<.6

35 76#%"& ; ; # # # ;!# & '"!4$5)):( #7!#"#!#!!%!! "??<4<!!%33 % % 7>><$! %! " $#!: 3! #!! -33! ###<#% % D 7=! 4<#!%$# < %%%! "??<% %!! %! $7$#!#! ' 4 %! # ###"! " #!7=#! #=! $%! 7$"#!!%#$!#5$%!%#!%!: # # 7 $!!#! $!: "#% #! "#!!! " 7$"#"!%#$#7$!#!!9!%!%33!##<" % #! 3$!! "??<%! %! %!#! #=! %!!#!!!##"%%'6I5$:( -33! #! %#!$ $! 7=! % #$%$! "%#%: "# %#33$ 7! 0< " 1<3$=$#!"! $>> #$#%7=!7=!!$!!!#%!! 5$%!!!'(%#7=D:"##!$$!7!& %! 3#7"!% : %! %%!##4#!C%!54 <%% ',7$ 66( $>> '9+ 6: (: "#% $!3#!# 7 =!!!$$%!! #!! 7 -$ " 3!# 3 $>>! $3"! # 7>><%#33: "# #%! %=! 77< 47! #"??<$=<%#!%=!$$3!#!:7=! "!"#%#$#!$ %##!'7( 3!#%%#3!! 4< " $#,% N! $#<7!%! %! "??<! A#$! %!"#3!#73"3%%#33!3! %! 4<%!% ; %33! #!!% +$!!! %7=!#7=!4%$#0<3#7"!#!$!!!D

36 <=$4!#!$%!! 5$%! <#! #!%$# #!! " 3#%% ; #!"!%#!%3=!3$!$%!D $<%33!<#!#!%$# ###<#=3#7"D7=!4$%!!$7$#!#!$##!D $<%33!###<#%!#!%$# -33!$>>!"#!$%!!3#7"!! #=#!%!3% $"=7$#!!"$!% 7=&<) %%#'"!=!$#7=6<(";!!!7$#!!! % " $ %!%!%! %! 7= </ $ #=!! " 2!! "!! %!! 7! #=!!!>#$###!%!!

37 +0<=$!7!.<)"%#!#=!%!#%!%!7!57= %#!!! #! "#!! 3$! 7! 3$#! " # "! $ "!! %" %33!3! #!!7# $$ '76(#=#!!$ % 3!<=$%##!!!!!3#!"#7#!%:"#!% "%!!#! ;<#%##!!!!# 7!" 1< =$%##!!! " 0<=$#!!! %#7= 3 %7=!!! #!!!! 7=</ -#%#!! <#! #! ; $ : "##!%33 7% %% 7%!!%3% "!!>#$#! ;!%$7=.<#!$!!!!!7;! $3#=! #%3% " %#>#!! # $%$# #!#!!!:%#%#=!#!%!#=!$!#$%#>#!! 37 " #!! $3! $3! "!! 9% ##53 # #!$ $!% " $%%% #=! %$% #! $ 3% #=! 3 "! #=!: %#!$ J!K " #!$! 7! #!! #%!!! $! ###<#%!!! 4$#!%#>#!: 3! " $3%7=!7=!### $%#%!#!#="#7=!#3= ###: % #= "??! $77#$!!! %#%! 3$##!! '2C! B A77 66/: (!! $ 33! #!$!!#3 7 " #"! 7=#= ; $5#= =! #! =#7!: %! 7! %%! #3!#$#! #%#>#!:"#!%###"%#$%$!%"!"!""%#$!%33! $!#!-#33$ 7!%"!"%'7=/6</(###!##!"!: "##! % #!!! 7# " # 3$! %! ####$#! %! #! =$#3<#!!! '7= /</( "%! %% 373%%!!$7!'( ####$# # %%! %7=! 4<#!%$$#! ' 7( #%!%! 3%%%!###"!!%#>#!!#<###! %% '7.(!! #$# #! #%#>#!! ###

38 %"%$%!!"!! %!%9 ;#$%$##! #!!! %! # $ $ %#>#!! $! #!!! $!! $3###!%%"%!7!%###$# %#>#!! ><#"! %!! $% ' #=! 3 7%;%$( 7% "$$ %33!! " =!%%$%!! #"! # # "#!! #%% #!$ 7! #$# #!!! $ # = %!: # #!! $% " %!! #! "=#$%$!"%#7!!#$##!3!:"#%####!!#%%=!! " # #!%! %! 7!!$! ####!!"$" %!##!!$!!#73$! %:$%%"#3!###!!%=!#"! %#!%"#!#!%$$#!%!'7=</(%#%#!#$%$! < # " 3!# %!# I!! %! "#7 7#!=!%%! %#>#!%#! ###<#= %!! % ; " $ <7$#!! 7!3!##3!#!#=!!!#!$! 3%=! " 7!! #!%=#%!!# % #! #33"!#3%%;$%3:"##!#=!%%!7!!!: #!7=#! #!! # "!!! % ; # <#=! '7= /6</)(,,#<$ % %#>#!< " %%#=! #$## #!!#!!"%#=! #! 7 =!! #=!%7 $%$!#!3!"%#33%#!'$!%! $3!( 7=#= %#$# %" " # %#=! #!! # %$! %$! %$3!!!#! #=! #333#7!/:"$!!!%33"#!'7=/6</( " %#33%#!%":"#%"#7=%!%33!!! #33!!! #! =$3 $$!!!! ###"! $##!: "# #=!!# ###< " #<#%!

39 %#3%=! $!! 9 ; $ " $%! "!! #! 7!!" J3#7K!!! =#!!7# '7 (!%!! %#>#!!3%:!%#3#!#<<7##3!=#!! $ : #!! #! %$"#!#!: %#! %7=%#!#!! %!! 3#7": "#%!!%#! #33 -#33$ 7! # J7!K 7= & #! "%! 7 : =! 7=! #33!! $!!%# =!! %%! % $! 7=!! %7%!!!!! $ 7#!5! # #! 7=! & %! %! $%%7=!#%7=%# 5$%!%#%#!=!3$%!!3!#!!%#%#!77#:"#%! #$%$#!!!"#%! % %#7!7#!!##!#!!"! #%! %!##=!3$%!!,!>$<"!! =!! # #! #=!%!#3 " 3!3!% % %! 7!!!!! #!!!#" $ < 7$#!!!#! +$ #$ -# 7#$#%##33$%% "! %! 3$#"% %#!5! % $%#13$,#$! '-$(:# '"#!(: % 37,7 '-$!%!"( -%! $% 7! 77# 3$#! %!: "# %!%!! ;! 3! #= +$#! $3#$#!!! %=! % %%!$ % ; $3#$!!#=#7!!! ;%! "%#!3 % 66)"'"$3#$!%$"#7%=!#( 13$,#$!! #!%$# " #=! 77# ; =## 9+ : % M 8<'(#"7!%%!$!!J#=!K%! 3$ # 'M 8 ( 2 <7$#!!! #! 3$ #!!!='9+(37,7%!!$#%###"# % 66: 3 3!#!$##!#!!#3='M 8/:9+ (#!3!$ <7$#!!=!'9+(3#7""

40 "%77#%:"#" ;%$"!!#'M 8/( (8 "$ <%#!$! %!7$#5!!!# 7! %#%#!=!#%!!$$#%33=!# < " # ;! %%!$ " $# %! 7;%#7! #%! %! % %#7""3%!%#%#!%##!"$" %#!%!! "! %!#! 3$! ;%! =! %! #%!! #! %"%! %%3 "!!! #! #!!#=# +%%#!! 3!! "#=!%! 7%;3!#! "! #! %3$ %!!# 7 $7 %% #$%$#%! " #!5 #" #"! #%!! = "! #! %! %!!! % %#7$#$!37!#$%$#!#!!: #33#%!!!#%#!%$3%#3# $%%!=#=!#==!#!$!'37!#$%$(" $! $%#! '37!#( 3$ $!%! #3%"#$%$ ##=!#"7!#33#%!%!% %#!5! % < " ##3!!# " 99 +!!#! #7"%3%!7%66)%#!$!#%!) 3 3% # % ;7;! %! # %33=!#!7# 9#=!% "%7 #!#!!=!#"!#:"#%#!! 7$#!!"$ %!3#7":%!!#=#!7#=!"#! ##!!!!!$3!:! "!$3$!#! $!$%!!#! " $3!#$# 9-<#3!#"="#:"##3!###! %33#%#7!73##454!=<%#%##!3!#!%% #!%!3%7$% :#!%#%%$!3$!45 4!= <%%: "??<37!#$%$ # 3#3$%%! 7!>#$!%%

41 $ "$%3!#3# %#! #%%%! # 3%%! " $3!: %#!$! 3$;;! "!!#! %!!% $%# % # $%!"! #=! 3#!:"#%! ;$"% # ": 3#"$ %!% ;$#!!"#!$!$###!%#$#:$%"!#=!!!! +)900 % =! 3 3$#! %!!!!% #=$!! %3$! $## #$%$!! "#7"!:! 7!%;!: % %#%##!3!#! 7!!#! " %!!;! 3#! #$5!#!! #! #"!'3?$66( +$#"%!%3$!=!#3%%%%#!$! %#:%!!;!#%%"! <%#!$ # # 9$#3# %#$%%#! # $4! - <%#!$%%#: "#% %## %#$%%#! #33=! % 33#%!3#% ;#!%#!$!!"7!%;%!!!:" #$%$%##9$#3#!"+#3B?? -#!$#$#! #339 ;!<" =#! #! #33 ;! %#$%%#! = -3$!: #33 ;! %"!: #!=! #=! #% # 7!!:7!!% %##33#%!!%#!%!7 ;=!!! $" #$ :$ ; " "#$# $ -3$! $## 7 ; %# #%% 66& 9$#3# A5 A!=! 7$"#! $ $%#%!#$%%#7"! #3"! '99! 2!!( %3$ ;%! " 7=!3!#" %% 7$"#! #$5!#!"! %#:%$%#$%$! "#7=!!3!#"!3#7"'-M:):-M:6($%!!! 3##!!#! %#!$!7$"#%$!

42 -M$%$7$"#%$!7=!3!#:

43 -M$%$7$"#%$!7=!3!#:

44 $%$! #"! %#%#!! 37 9$#3# %#$%%#! # 3## 7 ;%! < " C#$%7#3<#3!#"%#"! #%!!; % 3#3B"??<%! %##7"! #3!#7$! % 7! %% %##7"! #3%"#!#7%;3# 3$#=%#!!! #$%$! %#%##!!! #.66): "#%! 3 %!7$"#%"!3!#"!%!3$#"%! $!#$%$7$"#%3%!666) %! % %: %%% 7=#!! 7!! % % 7 % 7=#! 7#%% '$ -$,%!4$5 )).: 6(! #33 # #3!#"! #7 >$!,<%%#!: # %"! 7!#!! ;!"!$%#!#=%%%7$"#% %!#$7=#!!"!!3% -%%!%%!$!#%!7$"#!!#!"!7""#73! $7!%!!!#" $"#!!! %!! " % =#!! #=# %% %! %! $% 37 #%!!! " #"! ##!!: %#% # 7$"#% #! 9##! 3% 7$"#% #! ; 3= "% %!! " "#7"! 7!! #=!!! %%! 7$"#%$$ # $!#! 3!!!%!: "#7#! #! 3$=! %H##!7#=!%!3:"%%!#!!!#! 7=!#=!#=!! -3$! 7! #!: $!%! #33#$%$! # % : #= %%! 3$"=#"!33#!!" %%!!!!: #33 " =! =#! # 3! 37 %!%$: 7= 7= 7$"#% # $ =! 37 ) H #!%#=! $!! #$%$!"#7"! $ "$" %: %#! " %#%# #$%$ 37 '$%% 3 >$<! # =!%%7$"#%! >$! #!! #$%$! <%!( 7$"#! #%!!! ) $%%=A%$!#%!??+=5#5 ')&)()<.; 7$"#% #$%$!"!! 7##!%7!

45 #!"!#7$"#!"!#!J!7$"#%K"! #J"#%!#=K:#!#"7!$$! %!%#%% " #$!! 7! #%#7 # "!%!# # #=! ;! ; " "% % #$%$ #=3#!!$%$#! %;=!"7!!!%! $%$! "#7"! 7=#!! # 3$ 7$"#! #%! "#7%!=! 7! "#7 7!!#3 %%%! %!! $7!!!:"#!% %7!!##!7#%!##!% %#%##$%$! %#!5!!!%%7$"#$#3"#%! %:#%!7$"#$!$!!"%! 3!3! % %#7!"!3$7= %#!#! %%#7! 3!#$7 "#!%!##!#7!!!% %!"#7=#!# 3#%%% %! 3% %3$! #!!! %!%! # % "!>#$ 9#% ; $%! " # 7=#%! %! 7$"#! $ #% 7# %% %3$! %: "# 7$"#! % % 7! %!! #%! 7$"#! $%! #!: %%% 3 7=!"%!#=!3!7!:!% #! #7"!##7!%;#!#7"!7!%;=! ;3!#% # ; $ ;7 $%$! "#7< " 7$"#! #! 7=#! #" ; %#!$%#%#!=!#<:%!!%!7$"#" # +! %!!;! %# # # $%! $% ;%! ###!"7!:!%%%7#!$ 7%#% #$%$=!!%!!;! %!%%!#$%$!#!%## $ "#7#7!%;!: "#% 7#7 %#! $! $%% "!!"! %!#7"=! 7=!% #:!#! 7! #!

46 !%$%"% #!$ 7%#%%#: "#% = %3$!!!% %! #: # # 7#= #"! #! =#! " %#%%!! %3$!!$#7" $ 3%: "# # $ #! "! #"! %%=!! ' %7=!# 7=! 4<$%!!!#=%33("#"!%#%!!:##"!" "#3 >$! #=# 3%#!! #"!!%! = "#7"7$%!"!!"!!! ;%!! % ;;!#!#%%33""!3!=!%#$"! % "#7 : "#! % " 7!!!# # %!%$: # $! %#%##!3!#! %! 3$7!!%!! "#7!"#7"$!%!"7!%!!" $%!! %! 7 $7 7 7$"#! -%%##!!!"#7#%#%# #$%$! %! 7%:! %%! #!$ # %!:"#%"#3$#!$ 7 %33 # 7$"#%$!%!!!#!#!!"8!: #%$"#!%!!!#$%$!!#!###!: "#! %7 %;! 7"7!%;%#7%#%: #! #== 7=##!7+%!$#7$"#!!!!"#7 $!%!!!:37%!%%%!#!#!7!3! $5#=#7"!" 3$;;!$3!"$!7=##3 # : "# #$%$! "#7": %3$: = %! %!!7 $"#! %!!! " #!!% %! 77#!! # %3$! #!!! =! %! # # =#: #! 7=#

47 !!%;%!! % #! #! 4"%: "#%!3%$%"!#!!%!!;!##!$#%%3%! 37=!!# I $%#%! #! %!%! = #$%$ #! " %!# 7=%3$!%!:"$=#!###! #"$%!!;#%7"%!#"#7"#$%$7!%!!!!! 7;%#7 #$%$%%! " #! % %#7!!! 7$"#"%3$#!% ;!$7;" $%!!;! $!# "! $%#! %!!>#$#! " %!!! % ;-!!;! ;$ %!$#!%!%!##! #"!%! #! %! %! #! 7=# '" "#% "#3 ;!(#7$"#"%#!"# 6 <%#!$! #!! #!! %: %3$# 7!%;9%!!! #! 37! "# < " #3$#! %! " 7=# #%!#$! #! 7=# # $!!%3$= 8#! #$%$! "#7!! =%! 3$ 37! %! 3%! %!#" 7 ;=!!: %%!! %%! %#! $!!! #!! #=! %#% 7$% %"% %! %!%!!'A#!66(2 %!3$:%! " "%33$33!:#!#$%$!"#7"7=#7 ;=! ;$ 7#%!#": "#%# #! %% ' ; ( #$%$!"#7# '#" $%#!>#$#( %33! #! $33!#!7=## ;3#! 3!$ %# " $ $3'!))&:.(:"##!%3$7=# 7##=%#" %#"3!! #%3%3:"#%3$!7%!"!#!#!#":#7=##!%" %!!#7%! #!%!!!#=#!%=!%%=!"%7#!=!#=#: 3"#! $ #! " ; "#%! %;! % %7#! " 6 9 ;%!#$%$%!3$; $%%"%3$!#!"#!#%%'-$,%!4$5)).:))(

48 #%!%!"73$'$A#!66( %!!! %!;7! %: #! 3!! $#!: 7"! " 3#!! % %=! %%: ;!% '.: -M ( =! 3$%%=! #3!! " 7 ##$!!!! # 3%#! $ #$%$! %## 3% " %! 3% 9%%#"! ## $33! # $3% "#3 7! %!!! %!%I#!7!%!%! #"! 7=# #= # #=! #!!%!!%!:"#%3$##!!!# #7" $! $%#!$%! %%! "3#!!! <%#!$3$#"%! 7$"#! %! " #7"! #3"! %! % = %% 3$7% % %#! %! $%! 3%!!! ;!% %=! ;3 %%!!:! 3#"!#% %$!! 3! % #$ $!!#! %%! =!! "%! ; ;!%! %#!%! =!!!!! 3 %% $% 3#"!!# " 3! 3$!! 7#! %=! 3!!! %3! 3#! # 37 $%% =! 7# ##: "# %=! "!! %%!$3!!#%% #!! $%% 3 3#!! #! 3! %7!! #%! %=! %%! %! ;!%! %3: % 3# 7# "#7#%=$%%4$<%33!!$#!%#7=#!!7%#!$! #!%$!'( A54!=<3=5#5$4+#$#!$!J4#!,!5K'!))&:..(

49 -M 9-<%# %! % #$#!"#7=#! % $ % ;! % '+ $%# 66)(

50 =!%=!%%!% #%#$#3$#""%#"3%#! 7;%#7! #=! 3 #7"! $! %%=! 3 7=#! %!%$!: $#! " #! ; %$=#! 3!! '-$,%!4$5 )).: 6<6&( ;! %7#! % 3!! %! %%% %! 37 " #%%=! % %!!! 7! 7" 37"!!! %#%# #$%$! <%7!! $%#%! %!! %%! ; # 7=#!!! " 7!: "# #"! # 73#3 % %3$! %%!!#'A%$)&):/( $ 7##!%#7!!!#3$ 7##7$ %%:%!%!"%#%# $#!!!!!#!$ 7!!! #<#%: "##! %# ##! 7=! 7%!! $%#! " %7#!%3$!!!7##!%!#! $%#! $%%!" #! ###! =! 7#%!#! " %!!! 7"! %! 3#! 33%:"##=!$%%%#$#$%%": #=>$$%$:!!!#%%=!7## % #" 7=! #! %%#7 9 ; 7=# 3#! #% "#7"$!% -7#! " %! % 3"#!!>#$# #! ; %#"! " J!;37K'$-$,%!4$5)).:6.<6(-3$!#! ;;!3!:#!%#"!% ;7##!"7!7!#$!! %!#"#"8!"!!!%#"!#! 7 #!!! %!# "#%3 %#7: "#! %#!%#! #!#$%$!%!#! ; %%!#%#$#"%!!!!#! ; 9 ;#$%$!"$" %""#!#=!$% #$%$!#!!"#7"!'%A%$)&):<(- #"!%%%#%$"#%!$#=#!% ; <%#!$! 7$"#% %! 9$#3# A5 A!=! %!! "$" : "# 37" #! "# %3$!! %#! M< %$"! ##!!: %#>#!'% 7(# %3$ %#!

51 :#$!=$3"#%3#3!-$#"# #%!%%!:$3#$!$3!%:"4"%#%!#" 7 #$! -#!$! 37!%# # "$" %3$%#!!#%3#3$!!3!'!))&: /6 " A%$ )&): <(: %#! 3$%%!!#! $!: 3! %#>#! " 7: %% 3! " 3! $3! 2 "#! 37"! 3# %% : " =!!#"$" %4#:%$"%#% +" #!"8!#!"#%!! <%#!$! % =!#7 3%%!#! %$#!#!#= %%!%! %! #3! %#7! %33! "#7! %!!H # $ 7##=: % %#7= %#! 7!%% 7##! %!!:! %33=! 7$"#!! ""!#%! %! #%#7< '(#!$% %!%!!%!'!D( ;!%#7!%!7$"#%" %!#%%!% %!!!!##$%!;"%#$#! 3#! 7"! #% 7= #%! %=! %!-%# " #! 7=#%! #!! 7=! %! 3 #%! %=! ;!%! '3# " 7" $33!( < %! %=! 3%%% %#=! %! #"! 7=# $!! % " ##!%=!#$7!%$!!!7=!#!% 7=! 3#"!#%: "#!%%!!# 37: $%! "#%##"!! % %#7 #$ %=! ;!% ; : 7=!! % 3 3 #$ ;!#!#% ; ; %!%"!:3#!3! "%!!!!"$%%$!%#=!"#7

52 -33=! =!%! #%!#!#%!%=!%3!! '7"#("!'!%%#( #!!%!##!%=! %!! %!!! ;3! " %=! %#7#!!!!#%%=! %%: " 3!!!! 37 %!! % %!3!3!!%3 #$!"3!+%!!!!!%33=!%%!%!#"!!!: ;!%! %3! %!! ##!!:!%=!%$$!3! #3 3 ;$ % -33=! #3% % %! $ ;#%%=>$<!!! # '6D( %! %!!! %!! #! #! $ %! %#! %=##!#"!$%%%#:%#3!3#!!!"! 3!! $%% 3!#=! # 7 %! 7!% =##!%#:%3##!!!#3%7 %33!% F$$%7;%#7"#%!!%7=%#!###==! %7=! %=##$#! $$! ;#! %#$#%7=%#%"!!!!#!,,#<$%!!; ' %! #= 7= <&( $"#7 77# #! #=! $ %3$! "#7=# $%3 %#! >$$% ; -" A,%!=! #% ( <== F!!= )&(: &</6 ;!% %#!!! >$$! %=! %%! " $%3! ;3! %$!: % 7 %%!!#3! "$!!! %=! 3 %!%! %! %3! ;! % # % >$$%! %#%: %7=%#% "! %=##!#!%##!3=3%!%"!#!

53 A<#%!'7=/<(5#<!!%$!#%!%=!% "!!! " %$ #!!!! # $%# = %% #=! 7#$#!3 % " #3 %! 1<# '7= /<.(!#=!$#! "!!! " $ %%: #!: "##! #%! %=! % $; " $ "! 3#! %7!!!!#%%=! "!!!! #! #!!#: "#! %%! #!%!!$ 7## #3%! 3% %#33%#! # '7= &&<6(!!! 3# %3$! #: "#!! 7!!#%%=! % " 37! 7$ -=! %%=! " %7#! =! #! "$%7;! %%!:%%%$=3!! %! '# 'D( *$%!! #!5% #=# #$! %%#!%! 3!!%#%!#"!:7!7!#$%$!"#7"!!7=! -33! #%! "%! %3$! 7=#= %#$" 3# # %!!;##37"!!##!'7(9!%!%33! 7 7" ## 3#! %!! 7%!! #$%$ %! %3$%!:37%!7=&373!#%!7=# 9 ; =!%! 7=#% "#7 73# 3#! #%! " >$$%! 7%%!! ;!%#! 3 %!! %"! %3:%! ;!! %#$#!:7!! %!!3#"!!#! 7=.%###<#=##!##3:%3# #!!%#33%#!"%3$!$##%#"!!#"!!!!'%"("=!%!7! ;!#"# #!3$!%% #$%$!"#!##!%!!3%#!#!

54 7=! $! "!!7! % 3 3$! ###$%!! '%7=!#7=!4<$%!!$7$#!#=!#!!!( $3###!%! '7=.6<&( #$%$! =!%% % ' " ( #! %3$!7!!:"##!#!!!3%#!% +#"!!#!7!!7=&<&!##%$$!7$"#"%#!%! 7=#%!#$%#37#!%#%!3$%3$!"#7 " %#33%#! %! 7": " $ 7= 7=!3:"! ;%!3#:7"!7=#%7#!'( 7= & % %33! # 7 %!%! %%! $!#3= =!#!$$! 7= &< " #!$ 7! #$# #=! #= # %% "#7! % =! %!! % 7 " 3%#! 7! 7 >$ = 7! $7 " % %%: "#% %3$ ##$ 3"#! #!! ' ( #! 7# "#7 ;%!! # $7 " % %! #=! %! 3#! %!!!" #3!%#%#!%! 7##!!# #!#=!!%;#!%! 7= 6 " 7=# %! %3$! 3#"!##! " ##5! =! 7=#%! $$!: "! %! %7!!! "%! #3 '7= <6( %3$ =!%!7!""!$% 3#!"%!<%"!! ;!#-7=!!7=!#3#!#"! :"## #$%$!%"!3%$3"! %"!%#7=

55 # 'D6.( A#!#!!"#!#! 7!! %#!!%! %!#%!$<%33% ;!%')( 3#!##! "!!#!!!!%!!!#$!%!#=!$!!%# ' 7= )<.( 7=##! % %! $% %#$# % %#!! -3$ # #! =! " #%! = %#$7"7#$#!73#"!##!"#=!%$!!%! "!!$! %#!$##!! %=! " %#"! #! = 7$%!7! #!!!%%%%33!##: %! %#%# "!! 3$ #!$! " 7$#!! 3!! #%! =! %%!##!2%!!=!##!! #" #! ; #!! %=! J$%%!K 3 $!%! %#33#" 3#! $!! %! %33! %!! #$%$! "#7"! 7!! ; 7! )<)) "!: "##! %#%!#" " %! %! #= #!! 7! $< %! ; %33! #3%'7=/<(:"##$%$!#!$ 7!!!3#"!! $!#!!!'$$%!7=&&<6( ()* '.D6&( "%#! %=##! $! $%!! $ %!!!! ;!% 37 7#$#!! " 7=! 7! %%! 8!$#!'7=<(#7=#!!$%##! ;!% ; %7=%#: %3$ ##$! #!%!! %

56 "!%#!$3#-33! A<#!'7=<.( %! ;!%! %%"!#!"5#!%!!!% # ' 7= <&(!!!#%%=! 7 #! 7: "# "#%! ##!! $%! %3$! # # %!!!! # 37 #%!! =!%! %!! #! $: "# #" # 7 #$% #$%$! %#%#!#!! $% %% #!5% %33 ## #=! $!! %!:"#%"#!"%%%<"A<#'($"#%%%%! %#7!#7=#3!%!3:#!5 %#$"!!7$"#!$#"!!! ;%!!$! 9 ;#$#<#=!'7=.<)6(#!!%$$#!!#=#$%!#$%$! #!!!"3!#!$ 7#%+%!!!:%!!: $>>! "%7=! ###<#=! 7%!! "#7!!> #7=#! #! %! " %#=! % #!!!!!#%%%! 7= 3!#! $%! " #"!!# #! #3%! %3$! 7$: %=! $%!! 7"=!!! #"! #! #! 3$ #! %# 77=##!,- '6D.( -33!!=! = %! #! 4 3#: "#!%! 37=!:%7#%#%# %!"!!! #!!%3$! # #! 7#7 #!$! 3!# '!$#! #= 7=.<&: </( " #"!!# %#%!%!!$# " %%'7= <:.6<..(: "# >$! "#!#= 3$!!"!$ 7##!%%!#3#=!"#%!

57 3!# $%% 3!! # #= " 73# %#>#!! #!#"!"%#7!!!#%%=!"!!!'7=<( 7=%%!#=##"7!: "# #$%$!#!$!"=!%!##=!%!%!#!# 0!<%33 "! %!! 7## ;!%!! " %! -#33%#! #"! %#7$!! %%!!: # 7=! " 3#! $!!!%#: 3$ 7$ $#! '7= 6<( 3% #! # 3 ;!%! % ;;! " %3! "#7#!%#33%#!"=# $#! % " %! %$$#!! $% ; %#$#D=!%!!!%#33%#!"=3#7=6:4#!!! % 7= 6<: 7=!,$,!=#: 7= & %! %% 7 ;=!!$>>!#$# %!%!"#7"%!!:"##$%$!#! %%:$ %!% 73#%7 $%#%!% %#%# 0!<%33! # #!!#7##! #!! " %3$ %%:3!#!!#$%$!#!" %!#!!!!./ *# '.D6)(!%! $""! #!: 77%#! 3#!" 7! 3!#%! % 1!,$ %3$ 7!:%! %%! # %33! 3# # #"! : #! %3$!%! 7 7=##! 3 #$%$ %## =! %! "!=! "%! -=##!!#"! $ %! 7=!!$%!!"#3#"!##!'!$#:7=<)("#! %=##!#!! #= '7= 6<: <): /<.( %!$! 3$!#%!#"#7##

58 ;!%:%#%#%33! "%!!$!#=#$!$%#!=3#"!!#! 7!!!$#! " %%=!!"#! " $!!! %7=%#! #%:%%#!$!!#!'( F#$<%#7= '7= <): &<: 6<:..<&( "! ;!%! %"! %#$# " %%! "#! % =$!:!37!! #!! #!: $%! %%! "!"# %%! 7 ## % %! %3$! 7##:%%#"3"#%$%!#"!"#=! $!%!!!%!!7!3%!#!##%!!!#! " 9#=! $ %#%# %#>#!%#! #% #! $! %%!!!! $%% "!!#%%=! 3!#! 7#$"!! %#33%#! " #=! #! $3###! % '7 ( #! 3= 7# #$%$! 3!# " ###! 7## %#% 7".</ $!%! %#! #=! 3 $3 $#"#7" 7!.<./ 7 $3### #: "# 7! "%! J#%%!K " $=! "% #=! $ #!$ " $ $%$ 7=./ #! >$! "%! % #$#<# %3$$%%"%!#%!! %"3#! 3%%$%#%%33!!!'7=<&( 23# '6D( 3#%% '%#"! "%# #! <( = #$%$! "#7" $! % " # ;!%! # '$!%! %! %#3!3!7!6(9 ;7<""!!!!

59 #! %33! %! # 7#$" 7#$#!! %!! : %%%33#!%!#%!3$#!!! #!$!"!!!$% %#$##$%$%%"#7 "%=!%!###!%#!%!#=#!#"! %#!=%3$%>$!#=#!<"A<# #$#!"!#!#%!7!!#!!$ 7 %!! $%!#!=$!!!%#%##$%$ F 5#$! ###! '7= <./( #"! % #! 3 $% % 7!#$!! "!! $%!!! ### 7$#!! %#%# ###!"!%7=!#!!!#=#! "!$-3$## "#7! ;##$!###!%$!"$%!!7: "##=!!#!!#=##73#7" #%! %$ %33! #333# '7=./!3!( = =!!$#"!7!%!!!"$#!:%"#!%!!!: "#=!!#!#%!%$7% %" 4*"#1" '/D( -#%#%33! =!#!! #=!:"#!%%!!! %!%$! "! 37! 3!! $#=!!# #= %#!$3!% #= '7= &<&:.<( %33 3#%% 3!#%! %#!$! #%:"#$!"7$#!!$###%#$#39#=!>$! 3%!##!!73##=!%"!!!"# <#! 7$! #$%$#! % "#%! #"! #= #! 73# % " $#: "#7! %3$! #! $3! %! 7## "#%!! J#K $%! "!! 7 %! #%! 3%!

60 ; A<#!'7=<&(#=! 7 =#=!!!%$$! %33! %#7= 37 #!%#! %: 7! % ; " "#7 1<#! % '7 )( # "#7! 7 %%! "3! "!!! %!!!:!% 7=# $3!!!%!"#!$ 7!#!!3%%!!7=#"#7 #$%$! %# %; 1<#!! # 7% % % %-! "%! 7! // %%:"#! %33!"!!!%%"3$%!!%!!#!!'7/.(! %$$! #! 3#!! %! "!!! $%! " #=! #! %!%! 7=#% ; %3$! %!: "# $%# $ %#!$!!#%%=! " #!! # # $%# 7! /.</ %! 37! =!!=#! "%!! %$!! %33! #3 '7=.<(%3=$"#7#!3!#"!%! ; "%33!!#3##!"! 7!!!! $7! 7=!&%!#! ;7=##7=:%%!!! 5#6" '6D.( =3#%%:#!%!!$ 7## ;!%!77##!" #! 9#= 7=! =!!!"# #!!"#!# 7 3%! %$7 $! 7=!! %'7=<:<&(-3$!7!#!7#7: %!%!#=!>$!#3:%#!:"#37 7=# ' 7= &<):.<( #! #"!!#"!!!! #! # 7" "#7!: "# #"! $ % $!$57!%!"7"!77#!' 7=&<($%$!"#7"!3!#$3!77< 47!"%#333! #%=##:"#%$ 7="!%#%##$%$!$ %%: #!4,%4<;!7 %% ;7=%!

61 %#=! " #=!! =!%! "!!#%%=! #! #!!# # 3!# $!%! #=! %! # $ %#!! #=! 3% '7= )</(: "# #=! # 7%%! 3% "#3 #$%%! %#$#!! #! 7=#: #!7! #"#%#>#!#=! 7$3"7%#7=! #7=.<%#>#!#=!$%!!#!!!!%# 7": 7!%#:#=! >$%$!!#=#% %#!#$%$!"#7"!7#F$!7;%"!!$ $%! ##: >$! %$ # $! $%%,$,!=# " =!!=# :!! #< "!3!!%! ;"%%!%=!%% -!%%%$##3!%"!"%!!!7" ": %!!3! 7!5 %%$# %#7=! %=!%%#3!7!5:"!!!%"#=!%$! 3 =!%#%#$#%$#"%#7!!! % %3!!#"#=!!3!:!! " 3%! A<#!%3#!'7=<.:/</.(!"%!!#!!:% %! %$%%! #!!! %% # ;!%! % $; $%%!# %"! %3 7"! 7 7= "/#=!$ 3!"7#$#!3!%%! #=!%$!%%<#!%$7=)</:#%3$ $ 7##! %"#%! % #=!!! #%!5#<!!%!! 1<#! #=!!!!#! #"! $ 7$"#7%: "# #=! $! #! ;!#!#<%#7= '7=.&<( $#!! #$! "%!!! # 73# #!%$$#! 77# #" '% ( -3$! "! % #$%$ $7"7=%% ;!%:"#3#%7= "%#%##

62 7##%#%#$#<#'7=/<)(:"#!%%!!#3 #"! ;%! %#33%#! 7$"#! % %!! %$"#!#!##!$7#7#:%!!"$3###! #!: % #$#! 77#! %!! #!% ## # %! J"#%K 7#"!: 3=!! "#%!" 7 ;! %! % 7=!!%!%7=!%$$#!"%! ;!%! # "! %7=%#! %#7! <<<: %!!#%%! ## '7 &(-#!$ ' ( ;!%! # # %!##7!3#$#=#%!!"#%%%# %7=%#3!#-'.( "! ;!%#"!#5%!%! ;!%#%!/%!! ;!%%#!$! ;!%

63 76# 'D(, $* $+*! #! > -33!77>><$ "###<#%!3$!!!"??<%#337= /%!!%3$7=#=! %% #$%$!!!!" =!%!!! 3#! ##! " %! 3#!!!!!! %33! # '"! ##!! $( #! %3$! :%#%#!$#!'7=<(#7!!%#33%#!7#=%! $ 7;%!%!:3$! 7"#!% ;!## 7##=% %%$7!37 2 %! # #%! '7= <:.6<( % " %!! 7=! " %! %#$# 7# $$! %! % % 2! 3!#! " 3#"!!#! # %!"# +!#! %# 3#"!#%"! #! %7=%#!#! $%#%! #! %! 3#"!# " %" %%!3!! % 7$"# " "#7 7#7!#! #%3%"??<>$$%!%'A,%!=)&:&</6( 7=. %! <#=! %#>#!#"! #%%=!!#!# 7$3!#=:3 73#!#!%!$3#= %%!!#%3!"!!$3 A$%<#='7=</( #! %3$ 7=##3# "! 7!:%$3%!%#% 7=/%!###"!%!!$ ##-7=!#7=!!###%$$#!# ##"!!%#=%#%##$%$7:$%%!! %=!#$%$$#!""#7="##=!%$$#!!! %!3!!%%!#% ;!%!%

64 3%#=!!#7!"#!7=#%!:#!7##! # %!#! #"! %#7= %#>#!%#! #% %! # %$ #=! 7##= $! % "#7 "!# $! #7"%: %! #! %!## 37!#$%$#! 7! 7$!: %%##!! #%$ #3!#"!%!3#!# ###%$#"!"%7!%!!#%%=!$7%! "!!!!! #%!!! " #!! %!: % $ %#! #!!#! #!3#! %#!%#!!! #= "!!! %! #!%$$#! # $!%! %#!! #$# #!3!###!%!#!#$%$$!"33!##!#"! " #!!!#%%%! " $%$! 7!!5 #! #! ; #% $33!!: $!3!#%! %! ####$## ##!!#!!%%"#!!!$## %#>#!!#<#='7=.<)(#$%$!"#7"#$%#$# #=!>$!$ %% 9#=#!%$:"# $%!!# <#=!'7=/6</)(#!!#! ;7!$!! $ #!%#=! 7 " 7% $ 7$"# 7 3#: "# %# # # #! "# %#%#!! " #! 7 #! >$$%! #!!7=!! %!: %#%# #$%$! #%! ##! #=! %!!#! $! $%!! 3# " %#33%#! ;%! %!%$!:#%#=!#%!$5#! <#=! "!! '7=.6<)( "#7 #=! % "! ;!%:"#%#%##$%$=!%%#%##!7 #3 $!%#! #!!#7##= " 7#7 "#7! $ % = 7! "! 7%!#3%!%!%

65 $! -3$! # # <%#!$! #!#"#%%%#$%$!%#%#!"%%%!!!!! % %#7! '% (! %3$!!!!! " $ $ 7 %! #: #!!%! %!3$#:3##$%$!! # #!!! $%$! "#7" #! ;! %!!;! #" %% %#!$!!"#%!#< ##: %3$#!"#%3% %=%!!3#!!#! #! $5#=: #: %%%! "! #=!!!! +$7!! #=! 7## #!! =5# 7 7! % 7!%;: %! 37! "#7" "# 7#! %%%%!!;! #$$#!3#%!! % 7!%;%#7 $$:!% % # #$%$ #!: 7=#%! %!: % ;! $!! 7!%;%! %#%! #=! 7###!: #$%$!!! ;!"%#: "##! #=! "%! " " %! #"! # #$%$!#!! %!"%# #! = %% 7#%% #!!: " %!%$!!!!! 7=7!%;$;%"%!3$37$ 7 ;%! %%!% #!!$5! %!#!!! ;%!! #! 7;%#7 $%! #% $ 7! %; # 7=# $7# " %% #!! 3!#%!"#!!%#3###=# $ 7!%3!# #$3%%$""%%! %;%#7! ;$! $ $"# 7!! 3! 3# %!%! %;! # # " %!#!=! %% #! % 37 $ 7! " %!!;! #! 7=%"; -!%!3#%3$$4$#!-$"!##3#%%%!%!# %%%!#$%$#!!!!"%#!3$!'-$,%!4$5)).:6<6(

66 %!%$!#$%$!7$"#<"7%3$#!!#! :! #% $ # #! # 3#%%% %% "#7! "#! # %#!$: "#!% #7"#:"!%#7"%!!;!'%!3#!(%#!! $ "#!#!#!:!!;#!#$%$!#% %3$!!!# ;#7"#!$%!!:%#!%! 7!!!%!;!!<%!7$$"#$%$!3$ $%$! %! 7! %!!;! #!!! %!! #% % #=# :! "#%7# %!##!!"#! ##%! #:"##!!!"%$ 7!" %;!##!7=# <%#!$!#%%%!3#!#3!! ;! %" -3$! 7! %! ;!!: %#%# 3$#"%!!%!"! $## ;! %3$#!7!%;: "#7#! %%%#! % D #$%$! %#%#!! " %## 3!!: 7$"#! #3!!:!#$! 7!: #"! $: %: =#!!: 7 7!%;! #!! 3$#"%!! $ #"#=! %%!: #%! $!! %#%#!= %;#! #$%! " 3! %% %#!$! #%! #!!!"%##3$#"%7!7!: ;!=%: %%%! #<=! 7!!! %!! 7= 7!%; # #33#%! %!!!5 3$D "!3! % %%%!! %!"!:"#%#!!7!%;##!; 3$! 3$#"%! # %# ; #33#%! %#3# ' <!$!": "##! 7## # # 7 ;=! "!(: # #%#33!##$%$#!#"%#!$!!! "%!!;%#%#!!!! ##!: % %!%! #! #3!! ;: "#%#$!! 7! ;! #! 7# #33#%! =: #7"% " #!! %$%###"%!:#!!#=!!7=

67 ; ;! %"! # #=!! '9-< %#%!! %## 7!%;%#7! #!!!! " (: "# 3$#$! #! #! #!!!!$;%#!% <%#!$!%#7= %#!%!#9$#3#%#$%%# (+1# $"!!"8$ 3!! ;! " 9-<%#%! %! $ 7#3%! 37! %3$%#!!!%#!3%$$!$$!:#3"!9+%% #"99!2!!:%%#$#!"#7=#!%#99$+$%#! "#7! 7!%#3%$!%;%#7#7"!!!=! 9$#3#A5A!=<#$%$!7$"#%$$!%!:"#%%#7"! #3"! #! ;%!!$" %$"!!3!#"! %# -# 3 #7" %#!$%#%##!3!#! 7$"#! %%!$7$"#%!!! %"!!"#7"!#3"! # =#%$!! $%! %#!$ = %# #!%7=!%%3 2 7#3%! #! %3$%#%! 7;%#7! # %!!!! #$%$! "#7=#! %! %! -%% #" # #3% #$%$!"#7# 3!!!:! % # "#7=!# #$%$!"#7=#! 3$! =< " $ %!!%;% 9 ; %#$#!"#7=#! $ 7#3%! # #3!#"%# # "#7=!#! 7!! 3%! 7!%;%#7 #33! 7!%;%#7! $3! 3#7"#7"9##3!#"%# 7 7$"#: "# %%! 3#! ;!%#"! " %!%$!!!!!! #3!: % 7 =!: $! #!! #!! #$%$! "#7!%!!!%;%#7!!%3$%##7"!#3"!"#7 ;%!! $! 7 =7 "!!3!#"!'%)"6(3#7"$%!!: 7!%;%#73!##7" #!##33!!!!#!

68 %#!$!"#7!: %#%! 7$"#!-%%#3% %3 #$! #$%$! 7$"#!! $3 " 7## 7;%#7 #!!!!: %3$! 7 3! %#!$! #% # #: #7"%! $ #!! 7!!#!!#!% $"#!%!!!"!!% %!#=#!!% # #% # %3$! 3$#$ $% % %! #!!!!!%!" % %#7!%#!%#!!!37 #$%$!"#7"!"#"!%%!+%%%:!!!%#!%#! $!#!%#!###!#%3%"#!%!#!!# #$%$! " 7$"#: % 7! "#7! $%# $! %3$! #3%! %#!%#!!!!!!%!#"!% $! $% #! ;!%#"! ##$!! 7$"#: % #3! %! 7%!:!! % ;! #3 9%! %!!!#"! %!#7"=!%!!%7#!%#!7!7!%;%#7"#!##: #!#"#%%# $$ ""#""#7%!:"# #=!## 3!%!;=!377%"#%%= =! %!=! 7$"# #=! $!! %%<!$!! 3$ 7!!!%!!"##$!7$"#! $ #=! % %!!#! %7#! %%D %33! #< " #37%: 3#: 7": "#: =!%! 7: % %: >$: $%!! %#7= "!=!!!%#!!: % >$! %# 9#! %! %!! " >$$%! %%#" #= % %: " ; =!"! ;=! %! ; #! 7#7# 3#" - #! %$!! ;: 7!!! #3 "!3#"!% ;$! =! $$ "!%!=!%#3# "%#%#"#%%#% ;:"#=!%!!!% "##%3$!#="

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Hanna Lehtonen Kello kolme yöllä

Hanna Lehtonen Kello kolme yöllä Hanna Lehtonen Kello kolme yöllä Three o clock at night STM 1027 Puhallinorkesteri Wind Band -musiikki Finland www.musiikkiliitto.i ino@musiikkiliitto.i Hanna Lehtonen Kello kolme yöllä Kello kolme yöllä

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BIG BANDILLE BIG BANG

Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BIG BANDILLE BIG BANG Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BANDILLE SUOMEN BAND -YHDISTYS RY A A SUOMEN BAND -YHDISTYS RY Big Bang Markus Ketola (s. 1968) Suomen big band -yhdistyksen projekti big

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland ERKKI SALMENHAARA Viulusoaatti Soata for Violi ad Piao (98) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savolia 99, Filad ========== ERKKI SALMENHAARA (9 00) suoritti sävellykse diplomitutkio Jooas Kokkose

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Alueidenkäytön. suunnittelun ja. elinkeinopolitiikan. yhteistyö. Sari Hirvonen-Kantola Tutkijatohtori Oulun yliopisto

Alueidenkäytön. suunnittelun ja. elinkeinopolitiikan. yhteistyö. Sari Hirvonen-Kantola Tutkijatohtori Oulun yliopisto Alueidenkäytön suunnittelun ja elinkeinopolitiikan yhteistyö Sari Hirvonen-Kantola Tutkijatohtori 30.8.2017 2 ( Vantaan kaupungin mittausosasto 2013, julkaistu tekijänoikeuksien haltijan luvalla). Kunnissa

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

MASTER S DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL MUSIC, GLOMAS

MASTER S DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL MUSIC, GLOMAS MASTER S DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL MUSIC, GLOMAS MAIN STUDIES g9 INTRODTION TO GLOMAS STUDIES (2 ECTS credits, 54 hours) - become familiar with the particulars of the degree programme - understand the

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Saku Järvinen (arr.) Silkkii

Saku Järvinen (arr.) Silkkii Saku ärvinen (arr) e l Music by Hulkkonen, Salmi, Vilanen,Tikkanen, Lauronen Hulkkonen Words by Rousu Perormed by ukka Poika S m a -musiikki Finland ISMN 979-0-5501-00- Parts STM 100 Puhallinorkesteri

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto

ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA. Irinja Paakkanen, Turun yliopisto ACTION 2: KUMPPANUUDET JA LIIKKUVUUS TOHTORITASOLLA - KOKEMUKSIA VENÄJÄLTÄ JA MUUALTA Irinja Paakkanen, Turun yliopisto 21.11.2011 2 ERASMUS MUNDUS ACTION 2 -HANKKEET Turun yliopisto mukana kuudessa EMA2

Lisätiedot

IKKUNOITA ELÄMÄÄN JA IHMISEEN

IKKUNOITA ELÄMÄÄN JA IHMISEEN IKKUNOITA ELÄMÄÄN JA IHMISEEN Valokuvin ja tekstein toteutetut omakuvat ryhmämuotoisessa teosvaihtoprosessissa Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Lahdensivu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma Helmikuu,

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy Loppuraportti Ryhmä 14 Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Version Date Author Description 0.1 29.2.2008 Suanto Ensimmäinen versio Sisällysluettelo T-76.4115 / T76.5115

Lisätiedot

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Janne Ikonen Virtahepokatti

Janne Ikonen Virtahepokatti Janne Ikonen e l p m a S musiikki Finland ISMN 9790550121041 Score ISMN 9790550121058 Parts ISMN 9790550121065 Score (PDF) ISMN 9790550121072 Parts (PDF) STM 1015 Puhallinorkesteri Wind Band wwwmusiikkiliittoi

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Sibelius Academy applicants and new students

Sibelius Academy applicants and new students Sibelius Academy applicants and new students 2013-2017 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 Global Music Glomas 5.5-year 41 8 42 Glomas 2.5-year 15 4 26 5 28 6 35 3 28 15 4 26 5 28 6 76 11 70 Jazz

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 Tutkimusraportti ja tiedotteet: TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

Riitta Kilpeläinen Elia Liitiäinen Belle Selene Xia University of Eastern Finland Department of Forest Sciences Department of Economics and HECER

Riitta Kilpeläinen Elia Liitiäinen Belle Selene Xia University of Eastern Finland Department of Forest Sciences Department of Economics and HECER Riitta Kilpeläinen Elia Liitiäinen Belle Selene Xia University of Eastern Finland Department of Forest Sciences Department of Economics and HECER Suorat oppimistulosten mittaamistavat Suorat mittaamistavat

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skillsand Jobs- Tulevaisuuden osaajat hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skills Network Komission rahoittamaa temaattista toimintaa Tavoitteena levittää LLP-ohjelman tuloksia, edistää

Lisätiedot

Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN

Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007

Lisätiedot

OSAl OPARTl. SIBELruS-AKATE,MIA. SIBELruS ACADEMY VALINTAKOKEET. ENTRANCE, E,XAMINATIONS TAIDEYLIOPISTO. UNWERSITY OF THE ARTS IIELSINKI

OSAl OPARTl. SIBELruS-AKATE,MIA. SIBELruS ACADEMY VALINTAKOKEET. ENTRANCE, E,XAMINATIONS TAIDEYLIOPISTO. UNWERSITY OF THE ARTS IIELSINKI TAIDEYLIOPISTO. UNWERSITY OF THE ARTS IIELSINKI SIBELruS-AKATE,MIA. SIBELruS ACADEMY VALINTAKOKEET. ENTRANCE, E,XAMINATIONS Siivellyksen j a musiikinteorian aineryhmii Department of Composition and Music

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

Exiting academics in networked knowledge societies, EANKS. Metodifestivaali Projektitutkija Taru Siekkinen, KTL JYU

Exiting academics in networked knowledge societies, EANKS. Metodifestivaali Projektitutkija Taru Siekkinen, KTL JYU Exiting academics in networked knowledge societies, EANKS Metodifestivaali 31.5.2017 Projektitutkija Taru Siekkinen, KTL JYU EANKS Hanke sai Suomen Akatemian rahoituksen keväällä 2016, hanke alkoi 1.9.2016

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Hankkeiden vaikuttavuus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hakukoulutus osa I ideasta projektiksi 2.12.2016 Erasmus+ -ohjelman keskeiset vaikuttavuus -termit Impact (vaikutukset): Hankkeen

Lisätiedot

Peliosaamisen koulutuskokonaisuus

Peliosaamisen koulutuskokonaisuus Peliosaamisen koulutuskokonaisuus University of Tampere / SIS / TRIM Game Research Lab Frans Mäyrä, frans.mayra@uta.fi PhD, Professor of Hypermedia, esp. Digital Culture and Game Studies GameLab history

Lisätiedot

Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu

Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu Mallista Plussaa: Tarttuvat nimet skenaarioille Tulevaisuuden ennakointia yhteistyössä eri koulutusasteiden

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Korkeakoulujen Erasmus-peruskirja Erasmus Charter for Higher Education, ECHE Korkeakoulun

Lisätiedot

Milloin. kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus. Turun perustustenvahvistuksesta

Milloin. kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus. Turun perustustenvahvistuksesta Milloin kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus Turun perustustenvahvistuksesta Jouko Lehtonen 26.1.2012 Perustustenvahvistushanke; rakennuttajan näkökulmia tekniikkaan, talouteen ja projektinhallintaan Underpinning

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Projektista lyhyesti The Goals

Projektista lyhyesti The Goals International Educational System for Transferring Entrepreneurial Knowledge Enhancing teachers entrepreneurial skills and creating a more industryspecific and entrepreneurial approach in their pedagogical

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 JUKKA RINNEVAARA CEO Disclaimer This presentation is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration of Teleste Corporation

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Demokratia-ryhmä 24.8.2011 21.3.2011 Jussi Pajunen Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot