EkoTahto-hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EkoTahto-hankesuunnitelma"

Transkriptio

1 Tässä dokumentissa kuvataan Kierrätysverkko Oy:n hallinnoiman EkoTahtohankkeen hankesuunnitelma. Suunnitelma on kaikilta osiltaan julkinen ja sitä saa jakaa vapaasti. 1 Tiivistelmä EkoTahto-hankkeen avulla nostetaan Lahden seutukunta uudelleenkäytön ja ylijäämämateriaalien hyödyntämisen mallialueeksi Suomessa. EkoTahtohankkeessa materiaalihyödynnettävien ylijäämämateriaalien ja -tuotteiden jalostusarvoa kasvatetaan Lahden alueen monipuolista muotoilutoimintaa hyödyntämällä. Tavoitteena on luoda uusia verkkopohjaisia palveluja ja käytännön toimintatapoja, joissa 3. sektorin, yritysten ja julkishallinnon yhteistyö edistää jätehierarkian tasojen 1-3 toteutumista kokonaisuutena. Luodut yhteiskuntavastuulliset palvelut ja käytännöt on tarkoitus jatkovuosina monistaa vaiheittain valtakunnallisiksi sekä muodostaa hankitusta asiantuntijuudesta vientikelpoista palveluliiketoimintaa. 2 Yleistietoa hankkeesta 2.1 Jätepoliittinen vaikuttavuus Hanke läpileikkaa teemoja 1, 7 ja 8. Vaikuttavuus perustuu kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantamiseen sekä monistettavan konseptin ja verkottumisen ansiosta saavutettaviin mittakaavaetuihin. Hanke lähestyy teemoissa havaittuja ongelmakohtia uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja innovatiivisen tuote- ja palvelumuotoilun kehittämisen näkökulmasta. Pääpaino on jätehierarkian tasoilla Hankkeen erityispiirteet Hankkeen päävastuullinen toteuttaja on yhteiskunnallinen yritys, joka on sitoutunut avoimuuden periaatteeseen. Tämän vuoksi hanke toteutetaan open book periaatteella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä että suunnitellut ja toteutuneet kulut ovat julkisia myös yksityiskohdiltaan. Hankkeessa käytetään perinteisen vesiputous-projektimallin sijasta ketteriä menetelmiä (agile methods). Periaatteena ovat hyvin lyhyet kehityssyklit, joissa suunnitelmia korjataan jatkuvasti käyttäjäpalautteen perusteella. Tämä toimintatapa vaatii selkeän näkemyksen pitkän tähtäimen tavoitteista sekä hankehallinnolta herkkyyttä ja nopeaa päätöksentekokykyä. 2.3 Muutokset aiehakemukseen Hanketta on saadun palautteen perusteella muokattu aiehaku-vaiheesta. Kustannusten karsimiseksi hankkeen sisältöä on supistettu ja osa tuotoksista on siirretty hankkeen jatkovuosille. Teknisen toteutuksen ominaisuustasoa on laskettu ja lisäksi toteutuksessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman Koulukatu 14, Riihimäki Puhelin Y-tunnus

2 paljon valmiita avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja, minkä ansiosta kustannuksia on saatu radikaalisti pienennettyä. 3 Hankkeen sisältö, aikataulu ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena on testata ja tuottaa lisää yhteiskuntavastuullisia toimintamalleja ylijäämien väyläämiseen ja jalostusarvon nostamiseen. Menetelminä ovat uudenlaiset kokeilut, asiantuntijayhteistyö ja tutkimus sekä verkostoitumisen tuoman vuoropuhelun tuotoksena syntyvät ratkaisumallit. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa erilaisten materiaalien ylijäämien, hukkapalojen, sivuvirtatuotteiden ja long tail -tuotteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävä verkkopalvelu. Tarjoaville yritykselle koituvat vaikutukset ovat mm. parantunut varastovirtaus, tyhjät varastokuutiot, parantunut työviihtyvyys ja turvallisuus, hyvä omatunto ja mahdollisuus kehittää aiemmin roskaksi luokitelluista eristä uusia tuotteita. Muotoilijoitten ja käsityöläisten (= hyötyvien yrityksien) mahdollisuus matalamman kynnyksen työllistymiseen ja helpompaan ja kustannustehokkaampaan materiaalihankintaan paranee. Em. yrittäjät voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa materiaalihankintakanavan tarjotessa rationaalisen vaihtoehdon ostotoimintoihin. Hankkeen jatkosuunnittelu ja edistäminen valtakunnanlaajuisena toimintamallina etenee ensimmäisen pilottivuoden kokemusten perusteella. Jatkovuosista ei ole mielekästä antaa yksityiskohtaista kuvausta, mutta vuosista 2014 ja 2015 pyritään antamaan raamit ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeät suuntaviivat. 3.1 Vuosi 2013 (1. vuosi) Tavoite on luoda materiaalipankki-verkkopalvelu yritysten ylijäämämateriaalien välityspaikaksi. Palvelun yhteyteen perustetaan Lahden seudulla toimivien muotoilijoiden ja tuotekehittelijöiden keskustelupalsta, jossa kokeilujen, kilpailujen ja kokemusten vaihdon kautta luodaan ratkaisupankki eri materiaalierin hyödyntämisestä jatkojalostamisen kautta. Kerätyn osaamispääoman ja verkostoitumisen avulla vauhditetaan muotoilijoiden, käsityöläisten yms. liiketoimintamahdollisuuksia. Lisätietoa toteutuksesta on kohdassa 3.4. Prosessissa syntyneille valmiille tuotteille perustetaan lisäksi verkkokauppa, jossa hyödynnetään jo kehitettyä Kierrätysverkko Oy:n dokumentointi- ja verkkojulkaisualustaa. Verkkokauppaa on tarkoitus hyödyntää myös senioreille suunnatun sorttausapupalvelun tuloksena saatavien tarpeettomien tavaroiden kauppapaikkana. Samalla haetaan kokemuksia tavaramääristä, niiden saatavuudesta (kertapoistot / säännöllisesti saatavat) ja uudelleenkäyttömahdollisuuksista. Tietoa käytetään hyväksi suunniteltaessa vuoden 2014 yhteistyötä Lahden seutukunnan kierrätyskeskusten kanssa. Hankkeen viestintä tullaan kustannusten minimoimiseksi hoitamaan pääosin sosiaalisen median ja rakennettujen verkkopalvelujen välityksellä. Lisäksi Sivu 2 / 8

3 tullaan hyödyntämään Lahden GreenCity hankkeen viestintäresursseja. Hanke tulee myös aktiivisesti käymään vuoropuhelua ja jakamaan tietoa muiden YM:n rahoittaminen hankkeiden kanssa. Tärkeimpänä 1. vuoden tuotoksena on rakennettavien verkkopalvelujen lisäksi löytää toimiva liiketoimintamalli materiaalipankille. Vasta kun varmistutaan, että materiaalipankilla on jossain vaiheessa edellytykset toimia oman tulorahoituksen turvin, voidaan jatkovuosien tavoitteita ja budjettia suunnitella yksityiskohtaisemmin. 3.2 Vuosi 2014 (2. vuosi) Tavoite on laajentaa ylimäärämateriaalien tarjoajien ja hyödyntäjien toimintaaluetta. Edellisen vuoden toimintaa ja malleja on tarkoitus viedä yhä syvemmälle käytännön tasolle esim. oppilaitosyhteistyön kautta. Lisäksi palvelun viestintää ja markkinointia kohdennetaan tarkemmin oikeille kohderyhmille, mikä vaatii yksityiskohtaisen viestintäsuunnitelman laatimisen. Tavoitteena on myös laajentaa kaupallisesti hyvien uniikkitavaroiden verkkokauppapalvelua parantamaan uusio- ja toisiotuotteiden tunnettuutta, helpottamaan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, sekä lisäämään em. tuotteiden kilpailukykyä. 3.3 Vuosi 2015 (3. vuosi) Tavoite on monistaa edellisten vuosien palveluja ja käytäntöjä yhä laajemmalle alueelle. Lisäksi tarkoitus on tuotteistaa ylijäämämateriaalien hyödyntämisestä ja jalostusarvon nostamisesta hankitusta asiantuntijuudesta vientikelpoista liiketoimintaa. Erityinen huomio 3. toimintavuotena kiinnitetään siihen, että hankkeen päättymisen jälkeen toiminta jatkuu ja kehittyy oman tulorahoituksen turvin, mikä mahdollistaa valtakunnallinen kattavuuden saavuttamisen seuraavien vuosien aikana. 3.4 Verkkopalvelujen kuvaus Kokonaisuus koostuu seuraavan sivun kuvan mukaisesti neljästä teknisesti erilaisesta verkkopalvelusta, jotka integroidaan yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi (palvelujen nimet ovat työnimiä). Sivu 3 / 8

4 Materiaalipankki Ylijäämämateriaalien välityspaikka, jossa tarjoajat voivat ilmoittaa nyt tai tulevaisuudessa saatavilla olevista materiaalieristä ja ehdoista. Lisäksi materiaalien hyödyntäjät voivat ilmoittaa tarpeistaan palvelussa ja asettaa vahteja. Tavoitteena on minimoida välivarastoinnin tarve eli materiaalit liikkuisivat pääosin suoraan tuottajalta tarvitsijalle. Alkuvaiheessa palvelu on yritysten välinen suljettu välityspaikka. Tavoitteena on löytää liiketoimintamalli ja palvelurakenne, joka kannustaa sekä tarjoajia että ostajia käyttämään materiaalipankkia jatkossakin, eikä vain ensimmäisen kontaktoinnin yhteydessä. Tavoitteena on luoda materiaalipankista omarahoituksen turvin toimiva itsenäinen palvelu, jonka kassavirralla pystyttäisiin rahoittamaan myös keskustelupalstan ja ratkaisupankin kehitys ja ylläpito. Kun toiminta saadaan kannattavaksi, voidaan palvelua myös laajentaa kuluttajasuuntaan esim. tarjoamalla kuluttajille ilmaiseksi eriä, joista yritykset eivät ole kiinnostuneita (esim. pienet tai kertaluonteiset erät). Sivu 4 / 8

5 Materiaalipankki tullaan toteuttamaan Sharetribe-palvelun tarjoaman avoimen lähdekoodin alustan päälle. Tämän alustan perustoiminnallisuus on kehitetty Aalto-yliopistossa ja tällä hetkellä palvelun pohjalta toteutettuja vaihdantayhteisöjä on satoja ympäri maailmaa. Keskustelupalsta Eri toimijoiden yhteinen ajatustenvaihtoareena, jossa palvelun moderaattorit nostavat kulloinkin ajankohtaiseksi havaittuja teemoja keskusteluun. Yhteenliittymän jäsenten kesken voidaan myös järjestää workshop-tapaamisia tai kilpailuja. Tavoitteena on lisäksi yhdistää eri toimialojen ammattilaisia ja tämän ristiinpölytyksen avulla löytää uusia kaupallisesti hyödynnettäviä ratkaisuja saatavilla oleville materiaalierille. Ratkaisupankki Keskustelupalstan ongelmana on usein tietojen pirstaloituminen. Tämän vuoksi palstan moderaattorit siirtävät parhaat ideat ratkaisupankkiin, josta ne ovat helposti ja aina samalla toimintalogiikalla löydettävissä. Usein idean siirto ratkaisupankkiin tarkoittaa toimitustyötä eli ideasta käytyjen keskustelujen kokoamista yhteen johdonmukaiseksi ohjeistukseksi. Vastaavaa toimintatapaa ovat lukuisat nettiyhteisöt käyttäneet menestyksekkäästi. Ratkaisupankin pitkän tähtäimen tavoitteena on yhä enenevässä määrin siirtyä kohti ennakoivan kysynnän mallia: valmistettaville tuotteille olisi jo olemassa kysyntää (ostajia) eli tuotteen valmistaminen riippuu vain sopivien tekijöiden, raaka-aineiden ja kustannustason kohtaamisesta. Verkkokauppa Yhteinen verkkokauppa-alusta ylijäämämateriaaleista valmistettujen tuotteiden nettimyyntiin. Palvelussa hyödynnetään Kierrätysverkon kehittämää uniikkitavaroiden kuvaus- ja verkkojulkaisualustaa. Yhteisen verkkokaupan etu on se, että kuluttajien rajapinta ei pirstaloidu ja suuruuden ekonomiaa voidaan hyödyntää esim. logistiikkakustannuksissa. Jos kaikki toimijat perustaisivat tuotteiden myyntiin oman verkkokaupan, jäisivät kävijämäärät huomattavasti pienemmiksi kuin mitä kaikkien toimijoiden yhteisellä verkkopalvelulla. 3.5 Vuoden 2013 aikatauluhahmotelma Hankkeessa pyritään iteratiiviseen toimintatapaan, jossa jatkuvasti kerätään palautetta ja saadun palautteen perusteella korjataan mahdollisimman tehokkaasti toteutusmallia. Toimintamallissa aikataulua ei rakenneta kovin yksityiskohtaisesti, jotta kyky nopeaan muutosherkkyyteen säilyy. Kuvatussa toimintatavassa on kuitenkin erittäin tärkeää, että isot tavoitteet ja niiden saavuttamisen aikataulu ovat selkeitä, ja että muutoksia näihin tehdään vain erittäin painavista syistä. Hanke on aikataulutettu vuosineljännes-tasolla: Q1-tavoitteet Materiaalipankin, keskustelupalstan ja ratkaisupankin suunnittelu, testaus ja käyttöönotto (versio 0.5, toiminnallisuuksissa vielä puutteita) Muotoilijoiden, käsityöläisten yms. yhteisön kokoaminen Sivu 5 / 8

6 Materiaalin luovuttajien kartoitus ja informointi Q2-tavoitteet Verkkopalvelujen pilottikäyttö Verkkopalvelujen graafisen ilmeen yhdenmukaistaminen Palvelujen korjaaminen palautteen perusteella Ensimmäiset workshopit Liiketoimintamallin suunnittelu Kuvausjärjestelmien ja verkkokauppa-alustan toimitus Q3-tavoitteet Verkkopalvelujen aktiivikäyttö alkaa pilottiryhmällä Maksurajapintojen integrointi materiaalipankkiin Liiketoimintamallin testaus Uusien ominaisuuksien toteutus palautteen perusteella Verkkokauppa-alusta käytössä myös seniorisorttauksessa Q4-tavoitteet Prosessien hiominen saatujen kokemusten perusteella Palvelujen ylläpidon ja ohjaamisen resurssien varmistaminen Palvelun kehittäminen palautteen perusteella Uusien yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden kartoitus Seuraavan vuoden tavoitteiden ja budjetin määrittely 4 Hakijaorganisaatiot ja yhteistyötahot Hankkeen hakijana ja päävastuullisena sopimuskumppanina toimii Kierrätysverkko Oy, joka vastaa myös alihankintana yhteistyötahoilta ostettavien töiden tilaamisesta ja valvonnasta. EkoTahto-hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä Lahden kaupungin GreenCity-hankkeen kanssa. Lisäksi hankkeessa pääyhteistyökumppaneina toimivat Risain Oy (aputoiminimi Sorttausapu) ja Muotoilutoimisto Kaisa K. Pääasiallisina henkilöresursseina toimivat Harri Välimäki (Kierrätysverkko Oy), Sirpa Rivinoja (Risain Oy) ja Kaisa Känsälä (Muotoilutoimisto Kaisa K). 4.1 YM:n rahoittamien hankkeiden yhteistyö EkoTahto on neuvotellut seuraavien aiehausta jatkoon päässeiden hankkeiden kanssa: 2. Tuottajavastuujärjestelmien laajentaminen ja kehittäminen case: Huonekalujen uudelleenkäyttö ja tuottajavastuu 12. Rakennuselementtien uudelleenkäyttö (REUSE) 15. Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet 18. Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen yrityksille Kaikkien hankkeiden kanssa on sovittu jatkuvasta yhteydenpidosta ja tietojenvaihdosta. Lisäksi hankkeen 2. kanssa tehdään mahdollisesti tiiviimpää yhteistyötä mm. viestinnän ja kerättyjen tietojen analysoinnissa. Sivu 6 / 8

7 4.2 Yhteistyötahot Seuraavat tahot ovat lupautuneet yhteistyöhön hankkeen kanssa: - Muotoilija Heikki Koivurova Total Design Oy, Joensuu - Muotoilija Kari Leppälä OHTO Design, Lahti - Muotoilija Henri Halla-aho, Lahti - Muotoilija, teollinen suunnittelija Sami Huuskonen, Desierto Design, Lahti - Proj.pääll. Kristiina Palmgren, Shanghai Radical Design Week -hanke - Tuottaja Leena Lehtiniemi, Promade Oy, Joensuu - Johtaja Silva Paananen, Promade Communications India Pvt. Ltd, Intia - Puheenjohtaja Helena Hinkkala, Suomen poistotekstiilit ry - Vaatesuunnittelija Anniina Nurmi, NurmiDesign Oy, Helsinki - Muotoiluopettaja Ari Känkänen, Lahden Muotoiluinstituutti, Lahti - Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Lahti - Sharetribe Oy, Espoo 5 Kustannusarvio Seuraavassa taulukossa on hankkeen (alv 0%) kustannusarvio 1. vuoden osalta. Laskelmissa oletetaan, että työt ostetaan yhteistyötahojen yrityksiltä. Näin ollen yritykset hoitavat itse palkanmaksun työnantajavelvoitteet yms. Hankkeen omarahoitusosuus katetaan osallistujayritysten työllä, laitteistojen hankinnalla, tilavuokrilla sekä yhteistyösopimuksilla. Lisäksi Lahden kaupunki osallistuu hankkeeseen panoksella. Risain Oy ja Muotoilutoimisto Kaisa K sisällyttävät omarahoitusosuuteensa Anja ja Jalo Paanasen rahaston myöntämästä avustuksesta n osuuden. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy tulee lisäksi antamaan ehdollisen sponsoroinnin, mikäli Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymään kuuluva Tuoterengas tulee mukaan hankkeeseen. Tältä osin neuvottelut ovat vielä kesken. Tehtävä YMrahoitus Omarahoitusosuus Yhteensä A Tietotekninen toteutus B Moderointi, toimitustyö, ylläpito, workshopit C Järjestelmien toimitus D Laitteistot, serverivuokrat E Kuljetuspalvelut F Varastotilat G Jätemaksut H Matkakulut I Muut ostopalvelut J Hankehallinto, T&K, neuvottelut, yleiskulut Yhteensä Sivu 7 / 8

8 Tehtävien tarkempi kuvaus: A Sivun 3 kuvan mukaisten tietojärjestelmien suunnittelu, koodaus, testaus ja toteutus. Sisältää myös palvelun ulkoasujen ja käytettävyyden suunnittelun, integroinnin ja toteutuksen. Kokonaisuus ostetaan alihankintana. B Yhteistyökumppaneilta (mm. Risain Oy sekä Muotoilutoimisto Kaisa K) ostettava asiantuntija- ja toteutustyö, johon kuuluu mm. verkkoportaalin moderointi, muotoilijayhteisön aktivointi palvelun käyttäjiksi, kilpailujen ja workshoppien järjestäminen, parhaiden käytäntöjen dokumentointi yms. C Tarvittavien tietoteknisten laitteistojen (serverit, kuvausasemat) asentaminen ja konfigurointi käyttöön. D Tarvittavien laitteistojen hankintakulut ja kuukausimaksut. E Materiaalien kuljetukseen välivarastointiin ostettava alihankinta. F Ylijäämä- ja sivuvirtamateriaalien tilapäinen varastointipaikka, mikäli luovuttava yritys haluaa päästä materiaalista heti eroon ja materiaalille on tunnistettu tarvitsija lähitulevaisuudessa. Käytetään myös valmiiden tuotteiden tilapäisenä säilytyspaikkana (tuotteet nettimyynnissä). G Kokeiluista yli jäävä materiaali, joka kelpaa vain jätteeksi. H Hankkeeseen suoraan kuuluvat matkakulut. I Ulkopuoliset muut ostopalvelut: Ostettava asiantuntijatyö, jonka tarve selviää vasta hankkeen kuluessa kerättävien palautteiden perusteella. J Hankkeen hallinnointikulut (raportointi, alihankinnan ja kehitysprojektien ohjaus yms.). Sisältää myös jatkovuosien suunnitelmien tarkennukset ja yhteistyöneuvottelut sekä pienimuotoista tuotekehitystä. 5.1 Hankkeen 2. ja 3. vuoden kustannusarvio Tässä suunnitelmassa ei anneta tarkkoja yksityiskohtia hankkeen jatkovuosien kustannusarviosta. Jatkovuosien rahoitustarve on pitkälti riippuvainen siitä, miten toimiva liiketoimintamalli materiaalipankille pystytään toteuttamaan. Hanke etsii aktiivisesti myös yrityssponsoreita, minkä avulla voidaan joko nopeuttaa hankkeen aikataulua (laajenemista) tai pienentää hakijaorganisaatioiden omarahoitusosuutta. Lisätietoja Harri Välimäki, EkoTahto-hankkeen yhteyshenkilö Kierrätysverkko Oy Koulukatu Riihimäki Y-tunnus Sivu 8 / 8

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella Liiketoimintasuunnitelma 1 Johdanto Verkkokauppaliiketoiminta Verkkokaupan erityispiirteitä Potentiaalisia Keuruun seudun verkkokauppamenestyjiä Suositeltujen

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Periaatteellinen taso... 5 2.1. Linjaukset... 5 2.2. Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet...

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot