EkoTahto-hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EkoTahto-hankesuunnitelma"

Transkriptio

1 Tässä dokumentissa kuvataan Kierrätysverkko Oy:n hallinnoiman EkoTahtohankkeen hankesuunnitelma. Suunnitelma on kaikilta osiltaan julkinen ja sitä saa jakaa vapaasti. 1 Tiivistelmä EkoTahto-hankkeen avulla nostetaan Lahden seutukunta uudelleenkäytön ja ylijäämämateriaalien hyödyntämisen mallialueeksi Suomessa. EkoTahtohankkeessa materiaalihyödynnettävien ylijäämämateriaalien ja -tuotteiden jalostusarvoa kasvatetaan Lahden alueen monipuolista muotoilutoimintaa hyödyntämällä. Tavoitteena on luoda uusia verkkopohjaisia palveluja ja käytännön toimintatapoja, joissa 3. sektorin, yritysten ja julkishallinnon yhteistyö edistää jätehierarkian tasojen 1-3 toteutumista kokonaisuutena. Luodut yhteiskuntavastuulliset palvelut ja käytännöt on tarkoitus jatkovuosina monistaa vaiheittain valtakunnallisiksi sekä muodostaa hankitusta asiantuntijuudesta vientikelpoista palveluliiketoimintaa. 2 Yleistietoa hankkeesta 2.1 Jätepoliittinen vaikuttavuus Hanke läpileikkaa teemoja 1, 7 ja 8. Vaikuttavuus perustuu kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantamiseen sekä monistettavan konseptin ja verkottumisen ansiosta saavutettaviin mittakaavaetuihin. Hanke lähestyy teemoissa havaittuja ongelmakohtia uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja innovatiivisen tuote- ja palvelumuotoilun kehittämisen näkökulmasta. Pääpaino on jätehierarkian tasoilla Hankkeen erityispiirteet Hankkeen päävastuullinen toteuttaja on yhteiskunnallinen yritys, joka on sitoutunut avoimuuden periaatteeseen. Tämän vuoksi hanke toteutetaan open book periaatteella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä että suunnitellut ja toteutuneet kulut ovat julkisia myös yksityiskohdiltaan. Hankkeessa käytetään perinteisen vesiputous-projektimallin sijasta ketteriä menetelmiä (agile methods). Periaatteena ovat hyvin lyhyet kehityssyklit, joissa suunnitelmia korjataan jatkuvasti käyttäjäpalautteen perusteella. Tämä toimintatapa vaatii selkeän näkemyksen pitkän tähtäimen tavoitteista sekä hankehallinnolta herkkyyttä ja nopeaa päätöksentekokykyä. 2.3 Muutokset aiehakemukseen Hanketta on saadun palautteen perusteella muokattu aiehaku-vaiheesta. Kustannusten karsimiseksi hankkeen sisältöä on supistettu ja osa tuotoksista on siirretty hankkeen jatkovuosille. Teknisen toteutuksen ominaisuustasoa on laskettu ja lisäksi toteutuksessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman Koulukatu 14, Riihimäki Puhelin Y-tunnus

2 paljon valmiita avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja, minkä ansiosta kustannuksia on saatu radikaalisti pienennettyä. 3 Hankkeen sisältö, aikataulu ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena on testata ja tuottaa lisää yhteiskuntavastuullisia toimintamalleja ylijäämien väyläämiseen ja jalostusarvon nostamiseen. Menetelminä ovat uudenlaiset kokeilut, asiantuntijayhteistyö ja tutkimus sekä verkostoitumisen tuoman vuoropuhelun tuotoksena syntyvät ratkaisumallit. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa erilaisten materiaalien ylijäämien, hukkapalojen, sivuvirtatuotteiden ja long tail -tuotteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävä verkkopalvelu. Tarjoaville yritykselle koituvat vaikutukset ovat mm. parantunut varastovirtaus, tyhjät varastokuutiot, parantunut työviihtyvyys ja turvallisuus, hyvä omatunto ja mahdollisuus kehittää aiemmin roskaksi luokitelluista eristä uusia tuotteita. Muotoilijoitten ja käsityöläisten (= hyötyvien yrityksien) mahdollisuus matalamman kynnyksen työllistymiseen ja helpompaan ja kustannustehokkaampaan materiaalihankintaan paranee. Em. yrittäjät voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa materiaalihankintakanavan tarjotessa rationaalisen vaihtoehdon ostotoimintoihin. Hankkeen jatkosuunnittelu ja edistäminen valtakunnanlaajuisena toimintamallina etenee ensimmäisen pilottivuoden kokemusten perusteella. Jatkovuosista ei ole mielekästä antaa yksityiskohtaista kuvausta, mutta vuosista 2014 ja 2015 pyritään antamaan raamit ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeät suuntaviivat. 3.1 Vuosi 2013 (1. vuosi) Tavoite on luoda materiaalipankki-verkkopalvelu yritysten ylijäämämateriaalien välityspaikaksi. Palvelun yhteyteen perustetaan Lahden seudulla toimivien muotoilijoiden ja tuotekehittelijöiden keskustelupalsta, jossa kokeilujen, kilpailujen ja kokemusten vaihdon kautta luodaan ratkaisupankki eri materiaalierin hyödyntämisestä jatkojalostamisen kautta. Kerätyn osaamispääoman ja verkostoitumisen avulla vauhditetaan muotoilijoiden, käsityöläisten yms. liiketoimintamahdollisuuksia. Lisätietoa toteutuksesta on kohdassa 3.4. Prosessissa syntyneille valmiille tuotteille perustetaan lisäksi verkkokauppa, jossa hyödynnetään jo kehitettyä Kierrätysverkko Oy:n dokumentointi- ja verkkojulkaisualustaa. Verkkokauppaa on tarkoitus hyödyntää myös senioreille suunnatun sorttausapupalvelun tuloksena saatavien tarpeettomien tavaroiden kauppapaikkana. Samalla haetaan kokemuksia tavaramääristä, niiden saatavuudesta (kertapoistot / säännöllisesti saatavat) ja uudelleenkäyttömahdollisuuksista. Tietoa käytetään hyväksi suunniteltaessa vuoden 2014 yhteistyötä Lahden seutukunnan kierrätyskeskusten kanssa. Hankkeen viestintä tullaan kustannusten minimoimiseksi hoitamaan pääosin sosiaalisen median ja rakennettujen verkkopalvelujen välityksellä. Lisäksi Sivu 2 / 8

3 tullaan hyödyntämään Lahden GreenCity hankkeen viestintäresursseja. Hanke tulee myös aktiivisesti käymään vuoropuhelua ja jakamaan tietoa muiden YM:n rahoittaminen hankkeiden kanssa. Tärkeimpänä 1. vuoden tuotoksena on rakennettavien verkkopalvelujen lisäksi löytää toimiva liiketoimintamalli materiaalipankille. Vasta kun varmistutaan, että materiaalipankilla on jossain vaiheessa edellytykset toimia oman tulorahoituksen turvin, voidaan jatkovuosien tavoitteita ja budjettia suunnitella yksityiskohtaisemmin. 3.2 Vuosi 2014 (2. vuosi) Tavoite on laajentaa ylimäärämateriaalien tarjoajien ja hyödyntäjien toimintaaluetta. Edellisen vuoden toimintaa ja malleja on tarkoitus viedä yhä syvemmälle käytännön tasolle esim. oppilaitosyhteistyön kautta. Lisäksi palvelun viestintää ja markkinointia kohdennetaan tarkemmin oikeille kohderyhmille, mikä vaatii yksityiskohtaisen viestintäsuunnitelman laatimisen. Tavoitteena on myös laajentaa kaupallisesti hyvien uniikkitavaroiden verkkokauppapalvelua parantamaan uusio- ja toisiotuotteiden tunnettuutta, helpottamaan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, sekä lisäämään em. tuotteiden kilpailukykyä. 3.3 Vuosi 2015 (3. vuosi) Tavoite on monistaa edellisten vuosien palveluja ja käytäntöjä yhä laajemmalle alueelle. Lisäksi tarkoitus on tuotteistaa ylijäämämateriaalien hyödyntämisestä ja jalostusarvon nostamisesta hankitusta asiantuntijuudesta vientikelpoista liiketoimintaa. Erityinen huomio 3. toimintavuotena kiinnitetään siihen, että hankkeen päättymisen jälkeen toiminta jatkuu ja kehittyy oman tulorahoituksen turvin, mikä mahdollistaa valtakunnallinen kattavuuden saavuttamisen seuraavien vuosien aikana. 3.4 Verkkopalvelujen kuvaus Kokonaisuus koostuu seuraavan sivun kuvan mukaisesti neljästä teknisesti erilaisesta verkkopalvelusta, jotka integroidaan yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi (palvelujen nimet ovat työnimiä). Sivu 3 / 8

4 Materiaalipankki Ylijäämämateriaalien välityspaikka, jossa tarjoajat voivat ilmoittaa nyt tai tulevaisuudessa saatavilla olevista materiaalieristä ja ehdoista. Lisäksi materiaalien hyödyntäjät voivat ilmoittaa tarpeistaan palvelussa ja asettaa vahteja. Tavoitteena on minimoida välivarastoinnin tarve eli materiaalit liikkuisivat pääosin suoraan tuottajalta tarvitsijalle. Alkuvaiheessa palvelu on yritysten välinen suljettu välityspaikka. Tavoitteena on löytää liiketoimintamalli ja palvelurakenne, joka kannustaa sekä tarjoajia että ostajia käyttämään materiaalipankkia jatkossakin, eikä vain ensimmäisen kontaktoinnin yhteydessä. Tavoitteena on luoda materiaalipankista omarahoituksen turvin toimiva itsenäinen palvelu, jonka kassavirralla pystyttäisiin rahoittamaan myös keskustelupalstan ja ratkaisupankin kehitys ja ylläpito. Kun toiminta saadaan kannattavaksi, voidaan palvelua myös laajentaa kuluttajasuuntaan esim. tarjoamalla kuluttajille ilmaiseksi eriä, joista yritykset eivät ole kiinnostuneita (esim. pienet tai kertaluonteiset erät). Sivu 4 / 8

5 Materiaalipankki tullaan toteuttamaan Sharetribe-palvelun tarjoaman avoimen lähdekoodin alustan päälle. Tämän alustan perustoiminnallisuus on kehitetty Aalto-yliopistossa ja tällä hetkellä palvelun pohjalta toteutettuja vaihdantayhteisöjä on satoja ympäri maailmaa. Keskustelupalsta Eri toimijoiden yhteinen ajatustenvaihtoareena, jossa palvelun moderaattorit nostavat kulloinkin ajankohtaiseksi havaittuja teemoja keskusteluun. Yhteenliittymän jäsenten kesken voidaan myös järjestää workshop-tapaamisia tai kilpailuja. Tavoitteena on lisäksi yhdistää eri toimialojen ammattilaisia ja tämän ristiinpölytyksen avulla löytää uusia kaupallisesti hyödynnettäviä ratkaisuja saatavilla oleville materiaalierille. Ratkaisupankki Keskustelupalstan ongelmana on usein tietojen pirstaloituminen. Tämän vuoksi palstan moderaattorit siirtävät parhaat ideat ratkaisupankkiin, josta ne ovat helposti ja aina samalla toimintalogiikalla löydettävissä. Usein idean siirto ratkaisupankkiin tarkoittaa toimitustyötä eli ideasta käytyjen keskustelujen kokoamista yhteen johdonmukaiseksi ohjeistukseksi. Vastaavaa toimintatapaa ovat lukuisat nettiyhteisöt käyttäneet menestyksekkäästi. Ratkaisupankin pitkän tähtäimen tavoitteena on yhä enenevässä määrin siirtyä kohti ennakoivan kysynnän mallia: valmistettaville tuotteille olisi jo olemassa kysyntää (ostajia) eli tuotteen valmistaminen riippuu vain sopivien tekijöiden, raaka-aineiden ja kustannustason kohtaamisesta. Verkkokauppa Yhteinen verkkokauppa-alusta ylijäämämateriaaleista valmistettujen tuotteiden nettimyyntiin. Palvelussa hyödynnetään Kierrätysverkon kehittämää uniikkitavaroiden kuvaus- ja verkkojulkaisualustaa. Yhteisen verkkokaupan etu on se, että kuluttajien rajapinta ei pirstaloidu ja suuruuden ekonomiaa voidaan hyödyntää esim. logistiikkakustannuksissa. Jos kaikki toimijat perustaisivat tuotteiden myyntiin oman verkkokaupan, jäisivät kävijämäärät huomattavasti pienemmiksi kuin mitä kaikkien toimijoiden yhteisellä verkkopalvelulla. 3.5 Vuoden 2013 aikatauluhahmotelma Hankkeessa pyritään iteratiiviseen toimintatapaan, jossa jatkuvasti kerätään palautetta ja saadun palautteen perusteella korjataan mahdollisimman tehokkaasti toteutusmallia. Toimintamallissa aikataulua ei rakenneta kovin yksityiskohtaisesti, jotta kyky nopeaan muutosherkkyyteen säilyy. Kuvatussa toimintatavassa on kuitenkin erittäin tärkeää, että isot tavoitteet ja niiden saavuttamisen aikataulu ovat selkeitä, ja että muutoksia näihin tehdään vain erittäin painavista syistä. Hanke on aikataulutettu vuosineljännes-tasolla: Q1-tavoitteet Materiaalipankin, keskustelupalstan ja ratkaisupankin suunnittelu, testaus ja käyttöönotto (versio 0.5, toiminnallisuuksissa vielä puutteita) Muotoilijoiden, käsityöläisten yms. yhteisön kokoaminen Sivu 5 / 8

6 Materiaalin luovuttajien kartoitus ja informointi Q2-tavoitteet Verkkopalvelujen pilottikäyttö Verkkopalvelujen graafisen ilmeen yhdenmukaistaminen Palvelujen korjaaminen palautteen perusteella Ensimmäiset workshopit Liiketoimintamallin suunnittelu Kuvausjärjestelmien ja verkkokauppa-alustan toimitus Q3-tavoitteet Verkkopalvelujen aktiivikäyttö alkaa pilottiryhmällä Maksurajapintojen integrointi materiaalipankkiin Liiketoimintamallin testaus Uusien ominaisuuksien toteutus palautteen perusteella Verkkokauppa-alusta käytössä myös seniorisorttauksessa Q4-tavoitteet Prosessien hiominen saatujen kokemusten perusteella Palvelujen ylläpidon ja ohjaamisen resurssien varmistaminen Palvelun kehittäminen palautteen perusteella Uusien yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden kartoitus Seuraavan vuoden tavoitteiden ja budjetin määrittely 4 Hakijaorganisaatiot ja yhteistyötahot Hankkeen hakijana ja päävastuullisena sopimuskumppanina toimii Kierrätysverkko Oy, joka vastaa myös alihankintana yhteistyötahoilta ostettavien töiden tilaamisesta ja valvonnasta. EkoTahto-hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä Lahden kaupungin GreenCity-hankkeen kanssa. Lisäksi hankkeessa pääyhteistyökumppaneina toimivat Risain Oy (aputoiminimi Sorttausapu) ja Muotoilutoimisto Kaisa K. Pääasiallisina henkilöresursseina toimivat Harri Välimäki (Kierrätysverkko Oy), Sirpa Rivinoja (Risain Oy) ja Kaisa Känsälä (Muotoilutoimisto Kaisa K). 4.1 YM:n rahoittamien hankkeiden yhteistyö EkoTahto on neuvotellut seuraavien aiehausta jatkoon päässeiden hankkeiden kanssa: 2. Tuottajavastuujärjestelmien laajentaminen ja kehittäminen case: Huonekalujen uudelleenkäyttö ja tuottajavastuu 12. Rakennuselementtien uudelleenkäyttö (REUSE) 15. Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet 18. Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen yrityksille Kaikkien hankkeiden kanssa on sovittu jatkuvasta yhteydenpidosta ja tietojenvaihdosta. Lisäksi hankkeen 2. kanssa tehdään mahdollisesti tiiviimpää yhteistyötä mm. viestinnän ja kerättyjen tietojen analysoinnissa. Sivu 6 / 8

7 4.2 Yhteistyötahot Seuraavat tahot ovat lupautuneet yhteistyöhön hankkeen kanssa: - Muotoilija Heikki Koivurova Total Design Oy, Joensuu - Muotoilija Kari Leppälä OHTO Design, Lahti - Muotoilija Henri Halla-aho, Lahti - Muotoilija, teollinen suunnittelija Sami Huuskonen, Desierto Design, Lahti - Proj.pääll. Kristiina Palmgren, Shanghai Radical Design Week -hanke - Tuottaja Leena Lehtiniemi, Promade Oy, Joensuu - Johtaja Silva Paananen, Promade Communications India Pvt. Ltd, Intia - Puheenjohtaja Helena Hinkkala, Suomen poistotekstiilit ry - Vaatesuunnittelija Anniina Nurmi, NurmiDesign Oy, Helsinki - Muotoiluopettaja Ari Känkänen, Lahden Muotoiluinstituutti, Lahti - Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Lahti - Sharetribe Oy, Espoo 5 Kustannusarvio Seuraavassa taulukossa on hankkeen (alv 0%) kustannusarvio 1. vuoden osalta. Laskelmissa oletetaan, että työt ostetaan yhteistyötahojen yrityksiltä. Näin ollen yritykset hoitavat itse palkanmaksun työnantajavelvoitteet yms. Hankkeen omarahoitusosuus katetaan osallistujayritysten työllä, laitteistojen hankinnalla, tilavuokrilla sekä yhteistyösopimuksilla. Lisäksi Lahden kaupunki osallistuu hankkeeseen panoksella. Risain Oy ja Muotoilutoimisto Kaisa K sisällyttävät omarahoitusosuuteensa Anja ja Jalo Paanasen rahaston myöntämästä avustuksesta n osuuden. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy tulee lisäksi antamaan ehdollisen sponsoroinnin, mikäli Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymään kuuluva Tuoterengas tulee mukaan hankkeeseen. Tältä osin neuvottelut ovat vielä kesken. Tehtävä YMrahoitus Omarahoitusosuus Yhteensä A Tietotekninen toteutus B Moderointi, toimitustyö, ylläpito, workshopit C Järjestelmien toimitus D Laitteistot, serverivuokrat E Kuljetuspalvelut F Varastotilat G Jätemaksut H Matkakulut I Muut ostopalvelut J Hankehallinto, T&K, neuvottelut, yleiskulut Yhteensä Sivu 7 / 8

8 Tehtävien tarkempi kuvaus: A Sivun 3 kuvan mukaisten tietojärjestelmien suunnittelu, koodaus, testaus ja toteutus. Sisältää myös palvelun ulkoasujen ja käytettävyyden suunnittelun, integroinnin ja toteutuksen. Kokonaisuus ostetaan alihankintana. B Yhteistyökumppaneilta (mm. Risain Oy sekä Muotoilutoimisto Kaisa K) ostettava asiantuntija- ja toteutustyö, johon kuuluu mm. verkkoportaalin moderointi, muotoilijayhteisön aktivointi palvelun käyttäjiksi, kilpailujen ja workshoppien järjestäminen, parhaiden käytäntöjen dokumentointi yms. C Tarvittavien tietoteknisten laitteistojen (serverit, kuvausasemat) asentaminen ja konfigurointi käyttöön. D Tarvittavien laitteistojen hankintakulut ja kuukausimaksut. E Materiaalien kuljetukseen välivarastointiin ostettava alihankinta. F Ylijäämä- ja sivuvirtamateriaalien tilapäinen varastointipaikka, mikäli luovuttava yritys haluaa päästä materiaalista heti eroon ja materiaalille on tunnistettu tarvitsija lähitulevaisuudessa. Käytetään myös valmiiden tuotteiden tilapäisenä säilytyspaikkana (tuotteet nettimyynnissä). G Kokeiluista yli jäävä materiaali, joka kelpaa vain jätteeksi. H Hankkeeseen suoraan kuuluvat matkakulut. I Ulkopuoliset muut ostopalvelut: Ostettava asiantuntijatyö, jonka tarve selviää vasta hankkeen kuluessa kerättävien palautteiden perusteella. J Hankkeen hallinnointikulut (raportointi, alihankinnan ja kehitysprojektien ohjaus yms.). Sisältää myös jatkovuosien suunnitelmien tarkennukset ja yhteistyöneuvottelut sekä pienimuotoista tuotekehitystä. 5.1 Hankkeen 2. ja 3. vuoden kustannusarvio Tässä suunnitelmassa ei anneta tarkkoja yksityiskohtia hankkeen jatkovuosien kustannusarviosta. Jatkovuosien rahoitustarve on pitkälti riippuvainen siitä, miten toimiva liiketoimintamalli materiaalipankille pystytään toteuttamaan. Hanke etsii aktiivisesti myös yrityssponsoreita, minkä avulla voidaan joko nopeuttaa hankkeen aikataulua (laajenemista) tai pienentää hakijaorganisaatioiden omarahoitusosuutta. Lisätietoja Harri Välimäki, EkoTahto-hankkeen yhteyshenkilö Kierrätysverkko Oy Koulukatu Riihimäki Y-tunnus Sivu 8 / 8

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Ehdotuksia toimenpiteiksi tekstiilien kierrätyksen edistämiseksi

Ehdotuksia toimenpiteiksi tekstiilien kierrätyksen edistämiseksi Ehdotuksia toimenpiteiksi tekstiilien kierrätyksen edistämiseksi Hanna Salmenperä, SYKE, Tekstiilien kierrätyksellä toteuttamaan kiertotaloutta - TEXJÄTE-hankkeen loppuseminaari, 23.4.2015 Päämäärät käytettyjen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto Tiistai 25.3.2014 klo 9.00-12.00 Valtionvarainministeriö Mariankatu 9 Neuvotteluhuone Ylijäämä 1 JulkICT Lab Miksi JulkICT Lab? Hallinnon hankkeille

Lisätiedot

UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut

UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut Mikko Juuti, PhD, liiketoiminnan kehityspäällikkö 7.6.2016 1 Itä- Suomen yliopisto 3 kampusta (Joensuu, Kuopio,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Kehittämisprojekti - Leppävaaran koulukokonaisuus

Kehittämisprojekti - Leppävaaran koulukokonaisuus Korjausrakentamisen kehittäminen 11.9-12.9.2013 Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Kehittämisprojekti - Juha Iivanainen hankepäällikkö Leppävaaran lukio Leppävaaran koulu (7-9 luokat) Veräjäpellon

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Työryhmä 2: Merialueen valvonta

Työryhmä 2: Merialueen valvonta Työryhmä 2: Merialueen valvonta EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Ovatko valitut painopisteet valittu oikein? Havaittuja puutteita, kommentteja? Tämä toimii orientoivana keskusteluna ja siihen

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin?

Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin? Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin? Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus PARIISIN ILMASTOKOKOUS JA PUHTAAT RATKAISUT SUOMELLE 25.11.2015, Pikkuparlamentin auditorio Puhdas ratkaisu

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku

Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku Turun hankkeessa keskityttiin olemassa olevien ja uusien palveluiden kehittämiseen kohdealueilla, verkostotyöskentelyn ja viestinnän

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari Kokeilutoiminnoilla irti esteistä ja tieto jakoon Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari 2.12.2015 Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty! 5-10 kokeilua Seuranta:

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes,

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes, 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Innovation Thursday Tekes, 29.9.2017 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Tapahtumat muuttavat maailmaa 30.9.2016 #4 Helsinki Design Week Helsinki Design Week Pohjoismaiden

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot