ASKONALUE LIIKENTEEN TOIMIVUUS- TARKASTELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKONALUE LIIKENTEEN TOIMIVUUS- TARKASTELUT"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Renor Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2016 ASKONALUE LIIKENTEEN TOIMIVUUS- TARKASTELUT

2 ASKONALUE LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 11/2016 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Kalle Syrjäläinen, Jukka Räsänen Petri Saarelainen Vuokko Heiskanen, Marko Liimatainen Työssä suoritettiin kaavamuutokseen liittyvät liikenteen toimivuustarkastelut Lahdessa sijaitsevalle Askonalueelle, jota suunnitellaan muutettavaksi asumisen, työn ja vapaa-ajan yhdistäväksi kaupunginosaksi. Työssä tutkittiin liikenteen toimivuutta ennustevuosina 2025 ja Ramboll PL 25 Säterinkatu ESPOO P F

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. LÄHTÖKOHDAT Suunnitteluhanke Liikennemäärät Nykytilanne Tarkasteluajankohdat ja liikenneverkot Liikenteen koostumus Suunnittelukohteen liikennetuotokset Tuntiliikennemäärät 7 3. TOIMIVUUSTARKASTELUT Simulointiperiaatteet Toimivuustarkastelujen tulokset Ennustevuosi Ennustevuosi YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 22

4 1 (23) 1. JOHDANTO Askonalueelle suunnitellaan 5000 asukkaan tiivistä kaupunginosaa, johon tulee asumisen lisäksi sijoittumaan uusia työpaikkoja ja palveluita. Tässä työssä on suoritettu liikenteen toimivuustarkastelut kaavamateriaalin liitteeksi. Työssä on arvioitu uuden maankäytön aiheuttamat matkatuotokset ja selvitetty niiden vaikutuksia liikenneverkon liikennemääriin ja liikenteen toimivuuteen. Suunnittelualue sijaitsee Lahdessa Mannerheiminkadun/valtatien 12 varrella. Kaava-alue sijaitsee Mannerheiminkadun/valtatien 12 ja junaradan (Riihimäki Lahti - Kouvola) välisellä itä-länsi - suuntaisella alueella, rajoittuen idässä Iso-Paavolankatuun. Matkakeskus sijaitsee välittömästi alueen länsipuolella. Suunnittelualuetta tarkastellaan osana pitkän aikavälin kaupunkisuunnittelua, jolloin tarkasteluissa huomioidaan myös suunnitelmat Iso-Paavolankadun itäpuolisen Valimon alueen kehittämisestä. Toimivuustarkastelualue ulottuu tästä syystä idässä Valimonkadun liittymään asti. Tarkastelualue yhdistyy nykyisin Mannerheiminkadulle/valtatielle 12 Askonkadun ja Valimonkadun valo-ohjatuilla liittymillä. Toimivuustarkasteluiden aluerajaus sekä kaavamuutosalue on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Toimivuustarkasteluiden aluerajaus sekä kaavamuutosalue (pohjakuva: Lahden karttapalvelu). Tarkastelualueen liikenteen toimivuutta on tutkittu nykytilassa sekä eri ennustevuosina alueen suunnittelun eri vaiheissa (Ramboll Finland Oy, ). Lisäksi matkakeskuksen ympäristön henkilöauto- ja joukkoliikenteen toimivuutta on aiemmin tutkittu erillisissä toimivuustarkasteluissa (Trafix Oy, 2011). Tässä työssä suoritettujen toimivuustarkastelujen tavoitteena on varmistaa, että tarkastelukohteen ajoyhteydet ovat sujuvat, eivätkä tehostuvan maankäytön synnyttämät matkatuotokset aiheuta toimivuusongelmia tarkastelualueen muulle liikenteelle. Huomiota on kiinnitetty erityisesti matkakeskuksen sekä Mannerheiminkadun/valtatien 12 liikenteen sujuvuuteen. Lisäksi erityistavoitteena oli selvittää uuden, Askonkadulta Mannerheiminkadulla nykyisin sijaitsevaan liittymään johtavan, Mannerheiminkadun alitse kulkevan ajoyhteyden toteuttamisajankohtaa. Tällöin Mannerheiminkadulla sijaitsevaan liittymään tulisi myös valo-ohjaus.

5 2 (23) 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnitteluhanke Askonalueelle on suunniteltu 5000 asukkaan asumisen, työn ja vapaa-ajan yhdistävää kaupunginosaa. Nykyinen 31 hehtaarin suuruinen yrityspainotteinen alue suunnitellaan muutettavaksi vaiheittain eri toiminnot yhdistäväksi tiiviiksi kaupunginosaksi. Taulukossa 1 on esitetty Iso- Paavolankadun länsipuolisen alueen alustavat pinta-alalaskelmat toiminnoittain. Taulukko 1. Alustavat pinta-alalaskelmat toiminnoittain. Toiminto Alustavat pintaalalaskelmat kem 2 Asuminen (länsi) Asuminen (itä) Asuminen yhteensä Palvelu asuinkortteli Pt-kauppa Palvelut Liike 250 Asko 2 (nykytila) YHTEENSÄ Iso-Paavolankadun itäpuolelle noin 10 hehtaarin alueelle on puolestaan ennakoitu noin kerrosneliötä asumista ja työpaikkoja. 2.2 Liikennemäärät Nykytilanne Tarkastelualueella on suoritettu liikennelaskentoja Mannerheiminkadun Askonkadun liittymässä sekä Askonkadun kolmihaaraliittymässä vuoden 2014 tammikuussa (kuva 2).

6 3 (23) Kuva 2. Mannerheiminkadun Askonkadun liittymä (sininen) sekä Askonkadun kolmihaaraliittymä (violetti) (pohjakuva: Lahden karttapalvelu). Suoritettujen laskentojen (Trafix Oy 2014) mukaan aamuhuipputuntina Askonkadun kolmihaaraliittymän merkittävin liikennevirta nykytilassa on Mannerheiminkadulta Askonkadulle itään suuntautuva liikenne (yhteensä 299 ajoneuvoa). Mannerheiminkadulta Askonkadulle länteen suuntautuu yhteensä 98 ajoneuvoa, ja Askonkadulta Mannerheiminkadulle suuntautuu lännestä 14 ajoneuvoa ja idästä 71 ajoneuvoa. Kuvassa 3 on esitetty laskentojen tulokset aamuhuipputuntina. Kuva 3. Mannerheiminkadun Askonkadun liittymän sekä Askonkadun kolmihaaraliittymän liikennemäärät vuoden 2014 aamuhuipputuntina (Trafix Oy). Iltahuipputuntina Askonkadun kolmihaaraliittymän merkittävin liikennevirta on puolestaan Askonkadulta idästä Mannerheiminkadulle suuntautuva liikenne (yhteensä 275 ajoneuvoa). Askonkadulta lännestä Mannerheiminkadulle suuntautuu 82 ajoneuvoa, ja Mannerheiminkadulta Askon-

7 4 (23) kadulle suuntautuu länteen 14 ajoneuvoa ja itään 64 ajoneuvoa. Kuvassa 4 on esitetty laskentojen tulokset iltahuipputuntina. Kuva 4. Mannerheiminkadun Askonkadun liittymän sekä Askonkadun kolmihaaraliittymän liikennemäärät vuoden 2014 iltahuipputuntina (Trafix Oy). Askonkadun kolmihaaraliittymän itä-länsi suunnassa läpiajava liikenne oli hyvin vähäistä sekä aamu- että iltahuipputuntina. Laskennoissa liikenteen havaittiin tulevan kolmihaaraliittymään ryppäinä sekä lännen että idän tulosuunnista, mikä aiheutti liittymässä ajoittaista jonoutumista. Lännen tulosuunnalla ryppäiden havaittiin ajoittuvan junien saapumisaikoihin, mikä viittaa yhteyden käyttämiseen liityntä-/saattoliikenteeseen. Askonkadun Mannerheiminkadun liittymässä Askonkadulta saapuvasta liikenteestä suuntautuu molemmissa tapauksissa noin 2/3 Mannerheiminkadulle länteen, ja 1/3 itään. Raskaan liikenteen osuus liittymän liikennemääristä on hyvin vähäinen Tarkasteluajankohdat ja liikenneverkot Tarkasteluissa käytettiin liikenne-ennusteen lähtökohtana Lahden seudun liikennemallia (Strafica Oy, päivitetty 2015). Liikennemallin mukaan Mannerheiminkadun liikenne Askonalueen kohdalla kasvaa vuoteen 2025 mennessä nykyisestä noin ajoneuvosta noin ajoneuvoon vuorokaudessa, jos Lahden eteläistä kehätietä ei ole toteutettu. Vuoteen 2040 mennessä Liikenne kasvaisi edelleen lähelle ajoneuvoa vuorokaudessa. Jos Lahden eteläinen kehätie toteutetaan, niin Mannerheiminkadun liikennemäärä laskee vuoden 2040 ennusteella lähelle nykytilannetta, alle ajoneuvoon vuorokaudessa. Liikennettä tarkasteltiin ennustevuosien 2025 ja 2040 liikennemäärillä aamu- ja iltahuipputuntien tilanteissa. Lisäksi Askonkadun kolmihaaraliittymää tarkasteltiin myös ilman liikennevaloja molempien ennustevuosien iltahuipputunteina. Askonalueelle suunniteltu maankäytön oletettiin toteutuvan vaiheittain siten, että vuoden 2025 tilanteessa maankäytöstä oletettiin toteutuneeksi Iso-Paavolankadun länsipuolinen alue, sisältäen kaavamuutosalueen lisäksi Askonkadun länsipuolisen alueen sekä matkakeskuksen (kuva 5). Iso-Paavolankadun itäpuoliselle Valimon alueelle oletettiin puolestaan vuoden 2025 tilanteessa nykyinen maankäyttö. Vuoden 2040 tilanteessa oletettiin puolestaan toteutuneeksi myös Iso-Paavolankadun itäpuoliselle alueelle suunniteltu uusi maankäyttö (kuva 6).

8 5 (23) Kuva 5. Iso-Paavolankadun länsipuolisen alueen maankäyttöluonnos (kuva: L Arkkitehdit Oy). Kuva 6. Iso-Paavolankadun itäpuolisen alueen maankäyttöluonnos (kuva: L Arkkitehdit Oy). Maankäytön oletettu vaiheittainen toteutuminen on esitetty kuvassa 7. Vuoden 2040 tilanteessa oletettiin toteutuneeksi myös Lahden eteläinen kehätie. Kuva 7. Maankäytön oletettu vaiheittainen toteutuminen (pohjakuva: Lahden karttapalvelu).

9 6 (23) Kaikkia ennustetilanteita tarkasteltiin sekä Mannerheiminkadun uuden alikulun kanssa että ilman alikulkua. Kaava-alueen liikenne jaettiin kolmelle syöttöalueelle, jotka sijoittuvat suunniteltujen pysäköintilaitosten kohdilla. Tarkasteltu liikenneverkko on esitetty kuvassa 8. Uusi ajoyhteys Kuva 8. Mallinnettu liikenneverkko (pohjakuva: Lahden karttapalvelu) Liikenteen koostumus Raskaan liikenteen osuutena huipputuntien aikana on käytetty 4 %:a koko verkolla. Liikenneennusteen mukaisiin liikennemääriin on erikseen lisätty linja-autoliikenne. Linja-autoliikenteen määrät on arvioitu linjastosuunnitelmien sekä matkakeskuksen toimivuustarkastelujen perusteella. Paikallisliikenteen vuoromääränä huipputuntien aikana on käytetty 74 vuoroa tunnissa. Suurin osa tarkastelualueen paikallisliikenteestä kulkee väleillä Uudenmaankatu Vesijärvenkatu ja Mannerheiminkatu Vesijärvenkatu (kuva 9). Paikallisliikenne ei poikkea matkakeskuksessa, eikä sen pysäkkejä ole mallinnettu erikseen. Kuva 9. Ote Lahden paikallisliikenteen linjakartasta (kuva: Lahden seudun liikenne). Matkakeskuksen bussiliikenteen määräksi on arvioitu linja-autoa tunnissa/suunta. Toimivuustarkasteluissa matkakeskukseen oletettiin saapuvan ja sieltä lähtevän 30 kauko- ja seutuliikenteen linja-autoa huipputuntien aikana. Tarkastelualueella Mannerheimintien varrella sijaitsevan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen liikennettä ei ole erikseen mallinnettu. Lahden alueella on käytössä pelastusajoneuvojen pakkoetuusjärjestelmä, jolloin pelastusasemalta hälytysajoon lähtevät pelastusajoneuvot pääsevät etenemään liikennevaloliittymistä vihreässä aallossa.

10 7 (23) Suunnittelukohteen liikennetuotokset Asumisen ja muiden toimintojen synnyttämät liikennetuotokset arvioitiin Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa julkaisun (Ympäristöministeriö 2008) avulla. Iso-Paavolankadun länsipuolinen alue tulkittiin kuuluvaksi joukkoliikennevyöhykkeeseen ja sen itäpuolinen alue autovyöhykkeeseen. Askonkadun kolmihaaraliittymän läntistä haaraa käyttää linja-autoliikenteen lisäksi liittymän länsipuolen toimistorakennusten (4 kpl) aiheuttama liikenne, matkakeskuksen rahtipalveluihin liittyvä liikenne sekä osa liityntäpysäköinnistä, joiden matkatuotokset on arvioitu erikseen. Liityntäpysäköintiä käyttävän liikenteen kysyntähuippujen arvioitin sijoittuvan aamulla pääasiassa ennen, ja illalla pääasiassa huipputunnin jälkeen. Askonkadun lisäksi myös radan eteläpuolella sijaitsee liityntäpysäköintialueet Uudenmaankadun molemmin puolin. Matkakeskuksen valmistuttua saattoliikenteen oletettiin käyttävän puolestaan pääasiassa Mannerheiminkadulla sijaitsevaa rautatieaseman liittymää. Aamu- ja iltahuipputuntien arvioidut kokonaismatkatuotokset on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Taulukko 2. Henkilöautoliikenteen matkatuotokset alueittain. Alue AHT saapuvat IHT saapuvat AHT lähtevät IHT lähtevät Matkakeskus Mannerheiminkadun-Askonkadun liittymän länsipuoli Mannerheiminkadun-Askonkadun liittymän itäpuoli Iso-Paavolankadun itäpuoli Taulukko 3. Kuorma- ja pakettiautojen matkatuotokset alueittain. Alue Mannerheiminkadun-Askonkadun liittymän länsipuoli Mannerheiminkadun-Askonkadun liittymän itäpuoli AHT saapuvat IHT saapuvat AHT lähtevät IHT lähtevät Iso-Paavolankadun itäpuoli Tuntiliikennemäärät Toimivuustarkasteluissa käytetyt tuntiliikennemäärät perustuvat Lahden seudun liikennemalliin, joka on nykytilanteen osalta kalibroitu viimeisimpiin liikennelaskentatietoihin. Mallin antamat liikennevirrat on Askonalueen osalta korjattu vastaamaan kunkin tarkastelutilanteen maankäytön mukaisia saapuvia ja lähteviä liikennemääriä. Koska seudun liikennemallista saadaan vain iltahuipputunnin liikenne-ennusteet sekä vuorokausiliikennemäärät, on aamuhuipputunnin kysyntä tehty näistä laskennallisesti. Kaikissa tilanteissa liikennevirtojen suuntautuminen (keskusta, itä, länsi, etelä) on liikenne-ennustemallin vastaavan tilanteen mukainen. Huomattavaa on kaupallisten palveluiden liikennetuotoksen merkittävä osuus iltahuipputunnin tilanteissa jo ennen vuotta 2025, ja suuntajakauman (alueelle tulevat ja sieltä lähtevät eri tunteina) hienoinen tasoittuminen vuoteen 2040 mennessä, kun asukkaiden liikennevirrat ovat kasvaneet alueen rakennuttua kokonaan. Mikäli Iso-Paavolankadun itäpuolelle suunniteltu asuinpainotteinen maankäyttö ei toteudu vuoteen 2040 mennessä, vaan alue säilyy työpaikkapainotteise-

11 8 (23) na, vähenee Askonalueelta aamuhuipputunnin aikana poistuva liikenne tässä työssä arvioituihin liikennemääriin nähden. Vastaavasti iltahuipputuntina alueelle suuntautuu vähemmän liikennettä.

12 9 (23) 3. TOIMIVUUSTARKASTELUT 3.1 Simulointiperiaatteet Toimivuustarkastelut suoritettiin Paramics-mikrosimulointiohjelmistolla. Simulointimalleille suoritettiin kolme 60 minuutin mittaista simulointiajoa eri siemenlukuja käyttäen. Eri siemenlukujen käyttäminen tuottaa liikenteeseen satunnaisuutta, mikä vastaa jokaisen päivän ainutkertaisuutta. Mallit kalibroitiin vastaamaan suomalaisia liikenneolosuhteita Tieliikenteen toimivuuden arviointi ohjeen (Liikennevirasto 2013) mukaisesti. Teiden ja katujen kaistajärjestelyt vastaavat nykytilannetta lukuun ottamatta Mannerheiminkadun - Askonkadun liittymää, jossa Askonkadun haaralla on kaksi saapuvaa ja kaksi poistuvaa kaistaa Askonkadun kolmihaaraliittymän ollessa liikennevalo-ohjattu. Askonkadun kolmihaaraliittymän ollessa väistämisvelvollinen, on Mannerheiminkadulle liittyvällä Askonkadun haaralla kolme saapuvaa ja kaksi poistuvaa kaistaa. Tarkastelualueen liikennevalo-ohjelmat on mallinnettu kiintein kiertoajoin liikennemäärien mukaisiksi. Mallit eivät sisällä pyöräilijöitä tai kävelijöitä. Simulointien tuloksina on raportoitu maksimijonopituudet kaistoittain sekä keskimääräiset viivytykset tulosuunnittain. Maksimijonopituuksina on raportoitu pisimmät simulointiajojen aikana esiintyneet jonot. Raportissa esitetyiksi maksimijononpituuskuviksi on valittu simulointiajoista ne kuvat, jotka edustivat parhaiten liikenneverkon kokonaistilannetta. Viivytyksinä on kussakin tapauksessa raportoitu kolmen simulointiajon keskimääräiset tulosuunnittaiset kokonaisviivytykset. Viivytysluku ilmaisee keskimääräisen tulosuunnittaisen (sekä suoraan ajavat että kääntyvät) saapumisviivytyksen verrattuna vapaalla ajonopeudella ajettaessa kuluvaan aikaan. Raportissa esitetyt viivytykset voidaan muuttaa palvelutasoluokiksi taulukon 4 mukaisesti. Taulukko 4. Viivytyksiin perustuvat palvelutasokriteerit. Palvelutaso Keskimääräinen viivytys valoohjatussa liittymässä (s/ajon) Tasoliittymät, Tiehallinto 2001 A (erittäin hyvä) 5,0 B (hyvä) 5,1 15,0 C (tyydyttävä) 15,1 25,0 D (välttävä) 25,1 40,0 E (huono) 40,1 60,0 F (erittäin huono) > 60,0 3.2 Toimivuustarkastelujen tulokset Ennustevuosi 2025 Aamuhuipputunti 2025 Ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle Ennustevuoden 2025 aamuhuipputuntina tarkastelualueen liikenne on pääosin sujuvaa. Liittymistä kuormittunein on Uudenmaankadun - Vesijärvenkadun Loviisankadun liittymä, jossa liittyminen vaatii ajoittain yli yhden liikennevalokierron odottamisen. Suhteellisen pitkän kiertoajan (90 sekuntia) vuoksi viivytykset liittymässä kasvavat, ja palvelutasot liittymässä ovat tyydyttävän ja välttävän välillä. Kuvissa 10 ja 11 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset ilman uutta yhteyttä Mannerheimintielle.

13 10 (23) Kuva 10. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2025 aamuhuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle. Kuva 11. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2025 aamuhuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle. Aamuhuipputunti 2025 Uuden yhteyden kanssa Uusi ajoyhteys siirtää Mannerheiminkadulta idästä Askonalueelle suuntautuvan liikenteen kulkemaan pääasiassa ajoyhteyden kautta, mikä vähentää Mannerheiminkadulta idästä Askonkadulle kääntyviä, ja lyhentää näin Mannerheiminkadun Askonkadun liittymässä idän sekä Askonkadun kolmihaaraliittymässä pohjoisen tulosuunnille syntyviä jonoja. Askonkadun liikenteelle ajoyhteydellä ei ole merkittävää vaikutusta, eikä se ole liikenteen toimivuuden kannalta ole välttämätön. Ajoyhteyden käyttämän Mannerheimintien liittymän valo-ohjaaminen aiheuttaa viivytyksiä liittymän itä-länsi suuntaiselle liittymän läpiajavalle liikenteelle verrattuna tilanteeseen jossa ajoyhteyttä ei ole. Tarkastelualueen muissa liittymissä syntyviin jonoihin ja viivytyksiin ajoyhteydellä ei sen sijaan ole merkittävää vaikutusta. Kuvissa 12 ja 13 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset uuden ajoyhteyden kanssa.

14 11 (23) Kuva 12. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2025 aamuhuipputuntina Mannerheiminkadun uudella ajoyhteydellä. Kuva 13. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2025 aamuhuipputuntina Mannerheiminkadun uudella ajoyhteydellä. Iltahuipputunti 2025 Ilman uutta yhteyttä Ennustevuoden iltahuipputuntina Askonkadulta idän tulosuunnassa jonot kasvavat pitkiksi, ja ulottuvat liiketilan pysäköintilaitokselle haitaten katuverkolle liittymistä. Liittymän palvelutaso laskee tällöin idän saapumissuunnassa erittäin huonoksi ja matkakeskuksen saapumissuunnassa välttäväksi huonoksi. Aamuhuipputuntiin verrattuna Uudenmaankadun - Vesijärvenkadun Loviisankadun liittymän sekä Iso-Paavolankadulta Mannerheiminkadulle johtavan rampin kuormitus kasvaa entisestään. Loviisankadulla jonot ulottuvat pisimmillään Mannerheiminkadulle asti, ja tulosuunnan palvelutaso on huono. Kuvissa 14 ja 15 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset ilman uutta yhteyttä Mannerheimintielle.

15 12 (23) Kuva 14. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2025 iltahuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle. Kuva 15. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2025 iltahuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle. Liikennevalo-ohjauksen korvaaminen väistämisvelvollisuudella Askonkadun kolmihaaraliittymässä parantaa sekä itäisen että läntisen tulohaaran toimivuutta. Maksimijonopituudet lyhentyvät molemmilla tulosuunnilla alle puoleen, ja palvelutasot parantuvat huonosta erittäin huonosta hyväksi erittäin hyväksi. Kuvissa 16 ja 17 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset Askonkadun kolmihaaraliittymän ollessa väistämisvelvollinen.

16 13 (23) Kuva 16. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2025 iltahuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle sekä Askonkadun kolmihaaraliittymän valo-ohjausta. Kuva 17. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2025 iltahuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle sekä Askonkadun kolmihaaraliittymän valo-ohjausta. Iltahuipputunti 2025 Uuden ajoyhteyden kanssa Uusi ajoyhteys siirtää erityisesti Askonkadulta Mannerheiminkadulle idän suuntaan lähtevän liikenteen kulkemaan ajoyhteyden kautta, mikä lyhentää Askonkadun kolmihaaraliittymän itäiselle tulosuunnalle syntyvän maksimijonopituuden noin puoleen, ja parantaa liittymän toimivuutta merkittävästi. Jonopituudet eivät tällöin ulotu pysäköintilaitokselle asti, jolloin myös liittyminen katuverkolle on sujuvaa. Liittymän palvelutaso on tällöin tyydyttävä välttävä sekä Askonkadulta idästä että matkakeskukselta saavuttaessa. Kuvissa 18 ja 19 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset uuden ajoyhteyden kanssa.

17 14 (23) Kuva 18. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2025 iltahuipputuntina Mannerheiminkadun uudella ajoyhteydellä. Kuva 19. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2025 iltahuipputuntina Mannerheiminkadun uudella ajoyhteydellä. Liikennevalo-ohjauksen korvaaminen väistämisvelvollisuudella Askonkadun kolmihaaraliittymässä parantaa entisestään sekä itäisen että läntisen tulohaaran toimivuutta. Tulohaarat eivät tällöin jonoudu, ja ovat palvelutasoltaan erittäin hyviä. Kuvissa 20 ja 21 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset Askonkadun kolmihaaraliittymän ollessa väistämisvelvollinen.

18 15 (23) Kuva 20. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2025 iltahuipputuntina Mannerheiminkadun uudella ajoyhteydellä ilman Askonkadun kolmihaaraliittymän valo-ohjausta. Kuva 21. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2025 iltahuipputuntina Mannerheiminkadun uudella ajoyhteydellä ilman Askonkadun kolmihaaraliittymän valo-ohjausta Ennustevuosi 2040 Aamuhuipputunti 2040 Ilman uutta yhteyttä Ennustevuoden 2040 aamuhuipputuntina Mannerheiminkadun liikenteen toimivuus ei merkittävästi eroa ennustevuoden 2025 aamuhuipputunnista eteläisen kehätien vähentäessä Mannerheiminkadun/valtatien 12 itä länsi suuntaista liikennettä. Iso-Paavolankadun itäpuolisen alueen maankäytön lisääntyminen lisää Valimokadun liittymää käyttävä liikennettä, mutta ei aiheuta sen toimivuudelle merkittäviä muutoksia. Uudenmaankadun - Vesijärvenkadun Loviisankadun liittymän kuormitus kasvaa ennustevuoden 2025 aamuhuipputuntiin verrattuna erityisesti pohjoisen ja idän tulosuunnilla, joiden palvelutasot laskevat välttäviksi - huonoiksi. Kuvissa 22 ja 23 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset ilman uutta yhteyttä Mannerheimintielle.

19 16 (23) Kuva 22. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2040 aamuhuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle. Kuva 23. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2040 aamuhuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle. Aamuhuipputunti 2040 Uuden yhteyden kanssa Mannerheiminkadun uuden ajoyhteyden vaikutukset liikenteen toimivuuteen ovat hyvin samankaltaiset kuin ennustevuoden 2025 aamuhuipputuntina. Kuvissa 24 ja 25 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset uuden ajoyhteyden kanssa.

20 17 (23) Kuva 24. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2040 aamuhuipputuntina Mannerheiminkadun uudella ajoyhteydellä. Kuva 25. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2040 aamuhuipputuntina Mannerheiminkadun uudella ajoyhteydellä. Iltahuipputunti 2040 Ilman uutta yhteyttä Ennustevuoden 2040 iltahuipputuntina eteläisen kehätien vaikutus näkyy huomattavasti lyhentyneinä maksimijonopituuksina Mannerheiminkadulla verrattaessa vuoden 2025 iltahuipputunnin tilanteeseen. Askonkadun kolmihaaraliittymän liikenteen kannalta tilanne on samankaltainen kuin vuoden 2025 iltahuipputuntina. Idän saapumissuunnalla jonot ulottuvat pysäköintilaitoksen liittymään asti, ja palvelutaso on sekä idän että matkakeskuksen saapumissuunnilla erittäin huono. Kuvissa 26 ja 27 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset ilman uutta ajoyhteyttä.

21 18 (23) Kuva 26. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2040 iltahuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle. Kuva 27. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2040 iltahuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle. Askonkadun kolmihaaraliittymän liikennevalo-ohjauksen korvaaminen väistämisvelvollisuudella parantaa merkittävästi matkakeskuksen tulosuunnan toimivuutta palvelutason parantuessa erittäin huonosta erittäin hyväksi. Idän tulosuunta on sen sijaan yhä ylikuormittunut, eikä sen toimivuus parannu merkittävästi. Kuvissa 28 ja 29 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset Askonkadun kolmihaaraliittymän ollessa valo-ohjaamaton.

22 19 (23) Kuva 28. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2040 iltahuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle sekä Askonkadun kolmihaaraliittymän valo-ohjausta. Kuva 29. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2040 iltahuipputuntina ilman uutta yhteyttä Mannerheiminkadulle sekä Askonkadun kolmihaaraliittymän valo-ohjausta. Iltahuipputunti 2040 Uuden yhteyden kanssa Kuten ennustevuoden 2025 iltahuipputuntina, siirtää uusi ajoyhteys siirtää Askonkadulta Mannerheiminkadulle idän suuntaan lähtevän liikenteen kulkemaan ajoyhteyden kautta, mikä lyhentää Askonkadun kolmihaaraliittymän itäsuunnalle syntyvät maksimijonopituuden noin puoleen, ja parantaa liittymän toimivuutta merkittävästi palvelutasojen ollessa tyydyttävät - välttävät. Kuvissa 30 ja 31 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset uuden ajoyhteyden kanssa.

23 20 (23) Kuva 30. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2040 iltahuipputuntina Mannerheiminkadun uudella ajoyhteydellä. Kuva 31. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2040 iltahuipputuntina Mannerheiminkadun uudella ajoyhteydellä. Liikennevalo-ohjauksen korvaaminen väistämisvelvollisuudella Askonkadun kolmihaaraliittymässä parantaa entisestään sekä itäisen että läntisen tulohaaran toimivuutta. Suunnat eivät tällöin jonoudu, ja niiden palvelutaso paranee erittäin hyväksi. Kuvissa 32 ja 33 on esitetty maksimijonopituudet ja keskimääräiset viivytykset Askonkadun kolmihaaraliittymän ollessa valoohjaamaton.

24 21 (23) Kuva 32. Maksimijonopituudet ennustevuoden 2040 iltahuipputuntina Mannerheiminkadun ajoyhteydellä ilman Askonkadun kolmihaaraliittymän valo-ohjausta. Kuva 33. Keskimääräiset viivytykset ennustevuoden 2040 iltahuipputuntina Mannerheiminkadun ajoyhteydellä ilman Askonkadun kolmihaaraliittymän valo-ohjausta.

25 22 (23) 4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Lahdessa sijaitsevalle Askonalueelle on suunniteltu 5000 asukkaan asumisen, työn ja vapaa-ajan yhdistävää kaupunginosaa. Tässä työssä tarkasteltiin Askonalueen kaavamuutoksen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia. Työssä selvitettiin kaavamuutoksen aiheuttamien matkatuotosten vaikutuksia lähialueen liikenneverkon liikennemääriin ja liikenteen toimivuuteen. Liikenteen toimivuutta tutkittiin ennustevuosien 2025 ja 2040 aamu- ja iltahuipputunteina. Kaikissa ennustetilanteissa tutkittiin myös Askonkadulta Mannerheiminkadulla nykyisin sijaitsevaan liittymään johtavan, Mannerheiminkadun alitse kulkevan, ajoyhteyden liikenteellisiä vaikutuksia sekä ajankohtaa, jolloin ajoyhteys on liikenteen toimivuuden kannalta tarpeellinen. Aamuhuipputunteina tarkastelualueen liikenne on pääosin sujuvaa sekä ennustevuoden 2025 että 2040 tilanteissa. Liittymistä kuormittunein on Mannerheiminkadun pohjoispuolella sijaitseva Vesijärvenkadun - Uudenmaankadun Loviisankadun liittymä, jossa viivytyksiä aiheutuu erityisesti Loviisankadun tulosuunnalle. Askonalueella liikennemäärien merkittävimmät lisäykset nykytilanteeseen nähden aiheutuvat asumisen synnyttämistä alueelta poissuuntautuvista matkoista. Iltahuipputunteina tarkastelualueen liikenne on jonkin verran aamuhuipputunteja vilkkaampaa. Askonalueella liikennemäärät lisääntyvät erityisesti päivittäistavarakaupan ja muiden palveluiden synnyttämistä matkoista alueelle ja sieltä pois. Myös asuminen lisää alueelle suuntautuvia matkoja nykytilanteeseen verrattuna. Tarkastelualueen muusta liikenneverkosta Vesijärvenkadun - Uudenmaankadun Loviisankadun liittymä on kuormittunut erityisesti Uudenmaankadun sekä Loviisankadun itäisellä saapumissuunnalla. Iltahuipputuntien aikana toimivuusongelmia esiintyy ennustevuoden 2025 liikennemäärillä Loviisankadun itäisellä saapumissuunnalla, sekä ennustevuoden 2040 liikennemäärillä Loviisankadun itäisellä ja Uudenmaankadun tulosuunnalla. Askonkadun kolmihaaraliittymässä on vähemmän viivytyksiä ja jonoja valo-ohjaamattomana kuin valo-ohjattuna. Matkakeskuksen liikenteen toimivuuden varmistamiseksi on tällöin suositeltavaa määritellä liittymän pääsuunnaksi lännen tulosuunta Mannerheiminkadulle. Liikennevalo-ohjaus parantaa kuitenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta, joten liittymän valoohjaaminen saattaa liikenneturvallisuuden näkökulmasta olla perusteltua. Valo-ohjauksesta linjaautoliikenteelle aiheutuvia viivytyksiä voidaan vähentää valo-ohjelmassa käytettävillä joukkoliikenne-etuuksilla. Mannerheiminkadun uusi ajoyhteys parantaa Askonalueen saavutettavuutta erityisesti idän suunnasta, sekä vähentää Mannerheiminkadun - Askonkadun liittymän kuormitusta kaikissa ennustetilanteissa. Askonkadun toimivuuden (Askonalueelta ja matkakeskuksesta poistuva liikenne) kannalta ajoyhteys on kriittinen vuoden 2025 iltahuipputuntina, mikäli Askonkadun kolmihaaraliittymä on valo-ohjattu. Vuoden 2040 iltahuipputuntina yhteys on liikenteen toimivuuden kannalta kriittinen Askonkadun kolmihaaraliittymän ohjaustavasta riippumatta. Askonalueen tulevan päivittäistavarakaupan ja muiden kaupallisten palveluiden saavutettavuudelle uudesta ajoyhteydestä on kuitenkin hyötyä jo aiemmin. Ajoyhteys sujuvoittaa erityisesti Mannerheiminkadulta valtatieltä 12 Askonalueelle poikkeavan ohikulkuliikenteen asioimista Askonalueen palveluissa. Työssä käytetyt liikenne-ennusteet perustuvat oletukseen, että Lahden eteläinen kehätie on valmistunut vuoteen 2040 mennessä, mikä laskee valtatien 12 liikennemäärät lähelle niiden nykytasoaan. Mikäli kehätietä ei toteuteta, näkyy se tarkastelualueella suurempina liikennemäärinä ja kasvaneina viivytyksinä. Tällöin Mannerheiminkadun uusi ajoyhteys tulee liikenteen toimivuutta ajatellen Askonalueelta liittymisen kannalta tarpeelliseksi jo ennen vuotta 2040, mutta aiheuttaa toisaalta lisäviivytyksiä valtatien 12 itä länsi suuntaiselle liikenteelle. Mikäli liittymän valoohjauksesta aiheutuvia viivytyksiä halutaan välttää, voi kysymykseen tulla liittymän toteuttaminen väliaikaisesti suuntaisliittymänä (sallittaisiin vain suunnat idästä Askonalueelle ja Askonalueelta länteen). Yhteenvetona voidaan todeta Askonalueen maankäytön matkatuotoksien olevan suhteellisen pieniä ympäröivän liikenneverkon (Uudenmaankatu Vesijärvenkatu ja Mannerheiminkatu valtatie 12) liikennemääriin verrattuna. Ennustetilanteissa Vesijärvenkadun - Uudenmaankadun Loviisankadun liittymä sekä Mannerheiminkadun ja Iso-Paavolankadun ramppiliittymät ovat Askonalueen kehittymisestä huolimatta kuormittuneita erityisesti iltahuipputunteina. Askonalueen sisäisellä liikenneverkolla liikennemäärät kasvavat kuitenkin merkittävästi, mikä vaatii Askonkadulta Mannerheiminkadulle liittyvien liittymien kehittämistä. Jos kaava-alueen maankäyttö toteutuu liikenne-ennusteen oletuksia nopeammin, niin tarkastelualueen liikenneverkon toimivuus ei

26 23 (23) merkittävästi poikkea tässä työssä tutkitusta ennustevuoden 2025 tilanteesta. Kaupallisten palveluiden saavutettavuuden kannalta uusi ajoyhteys on tärkeä jo ennen vuotta Askonalueen maankäytön lisääntyessä oletetunlaisesti, riippuu uuden ajoyhteyden toteuttamisen ajankohta Askonkadun kolmihaaraliittymän tulevasta ohjaustavasta sekä Lahden eteläisen kehätien toteuttamisajankohdasta. Matkakeskuksen kannalta Askonkadun toimivuuden lisäksi Loviisankadun toimivuus on kriittinen matkakeskuksesta Uudenmaankadulle ja Vesijärvenkadulle suuntautuville linjoille. Vesijärvenkadun - Uudenmaankadun Loviisankadun liittymän toimivuuden parantamismahdollisuuksia ovat esimerkiksi lisäkaistan toteuttaminen Loviisankadulta Vesijärvenkadulle/Uudenmaankadulle tai liikenteen rajoittaminen Loviisankadun läntisellä tulohaaralla. Liikenne voitaisiin rajoittaa jompaankumpaan suuntaan yksisuuntaiseksi, tai sallia läntisellä haaralla vain joukkoliikenne.

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

BELLINTIEN ASEMAKAAVA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

BELLINTIEN ASEMAKAAVA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Lidl Suomi Ky Fastighets Ab Juss. Pertti Luukkonen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.02.2017 BELLINTIEN ASEMAKAAVA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kuva: Innovarch Oy BELLINTIEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 14.9.2016 Tarkastelualue Tarkastelussa pääpaino keskittyi suunnitellun uuden koulukeskuksen ympäristön

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 02/2014 LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Päivämäärä 7.2.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut

Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut 05.01.2016 Liikenne-ennusteet Taustaa Liikenne-ennusteet perustuvat Länsimetron jatkeen alueen liikenneennusteet

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella YHTEENVETO Vuoteen 2025 mennessä liikenne Kauniaisten tie- ja katuverkolla kasvaa ennusteen mukaan melko vähän.

Lisätiedot

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut Sivu 1 / 9 Alberga Business Park / Sokerilinnatie Työssä selvitettiin Alberga Business Parkin (ABP) pysäköinnin liikenteellistä toimivuutta aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelut tehtiin

Lisätiedot

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut Sivu 1 / 9 Alberga Business Park / Sokerilinnatie Työssä selvitettiin Alberga Business Parkin (ABP) pysäköinnin liikenteellistä toimivuutta aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelut tehtiin

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Kivenlahden Metrokeskus liikenneselvityksen tausta aineisto

Kivenlahden Metrokeskus liikenneselvityksen tausta aineisto Kivenlahden Metrokeskus liikenneselvityksen tausta aineisto Liikenne ennuste ja toimivuustarkastelut 31.3.2017 Sito Parhaan ympäristön tekijät Sisältö Katuverkon liikenne ennuste Liikenteen toimivuustarkastelut

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lokakuu 2014 VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 28/10/2014 Laatija Elina Tamminen Tarkastaja Maija Musto Hyväksyjä Jukka Räsänen Kuvaus Suunnittelualue

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Asemakaavan havainnekuva 2

Asemakaavan havainnekuva 2 Puustellinkallion kaava alueen liikennetekninen tarkastelu 08.06.2017 Ympäristösi parhaat tekijät Asemakaavan havainnekuva 2 Julkisen liikenteen saavutettavuus 3 Tarkasteluvaihtoehtojen kerrosneliöt (Kerrosneliömäärät

Lisätiedot

KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS 3.6.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 3/6/2014 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Pekka Kuorikoski Hyväksyjä Jukka Räsänen Kuvaus Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot