Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta"

Transkriptio

1 Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta Osaraportti, työelämätutkimus 01 Akavan Erityisalat TNS Gallup

2 1 Johdanto Tämä on Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01:n osaraportti, jossa kerrotaan järjestön jäsenistön mielipiteitä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat on kulttuurin, hallinnon ja hyvinvoinnin alueilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. Liittoon kuuluu itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on yli 000 jäsentä. Liitto lähestyi kunta-, valtio-, korkeakoulu- sekä yksityisellä sektorilla toimiva jäseniään sähköpostikyselyllä. Yksityisellä sektorilla työskentelevät eivät arvioineet hyvän hallinnon luonnetta. Aineisto kerättiin välisenä aikana. Tutkimuskutsu lähetettiin kaikkiaan 1.0 jäsenelle, joista. vastasi. Vastausaktiivisuudeksi muodostuu siten, prosenttia. Vastaamatta jättäneitä karhuttiin kerran (..). Taulukko 1. Osallistumisaktiivisuus vastaajaryhmittäin. Ryhmä Kutsuja Vastauksia Vastaus-% Valtio....0,0 Kunta , Korkeakoulu... 1., Yksityinen , Yhteensä , Oheisesta taulukosta käy ilmi neljän vastaajaryhmän osallistumisaktiivisuus. Valtion, kuntien ja korkeakoulujen työntekijöiden osalta se nousee runsaaseen prosenttiin. Kyselyn hallinto-osassa keskityttiin selvittämään hyvän hallinnollisen valmistelutyön tunnusmerkkejä sekä niiden toteutumista tutkimukseen osallistuneiden työpaikoilla. Lisäksi esitettiin kysymys siitä, kuinka valtion virastoihin, virkamiestyöhön ja hallintoon kohdistettu arvostelu on mahdollisesti vaikuttanut vastaajien omaan työhön. Kolme viidesosaa (0 %) tutkimukseen osallistuneista on naisia, kun miehiä joukossa on yhteensä 0 prosenttia. Keskimääräinen vastaaja on syntynyt vuonna 1. Alle 0-vuotiaita tutkimukseen osallistuvissa on runsas kymmenesosa ( %), 0 - -vuotiaita runsas neljännes vajaa kolmannes ( %). Joka neljäs ( %) vastaaja kuuluu ikäryhmään 0 -vuotiaat vuotiaiden osuus nousee prosenttiin, kun 0 vuotta täyttäneitä aineistossa on yhteensä kahdeksan prosenttia. Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

3 Hyvän hallinnollisen valmistelutyön tunnusmerkit ja niiden toteutuminen käytännön työssä Tutkimukseen osallistuneita valtion, kuntien ja korkeakoulujen työntekijöitä pyydettiin ottamaan kantaa siihen, mitkä heidän mielestään ovat hyvän hallinnollisen valmistelutyön tunnusmerkit. Käytännössä asia hoitui siten, että vastaajille tarjottiin punnittavaksi yhteensä kaksitoista tekijää, ja he saivat arvioida erikseen kunkin merkitystä neliportaisen vastausasteikon avulla. HYVÄN HALLINNOLLISEN VALMISTELUTYÖN TUNTOMERKIT (% valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskentelevistä), n=1 Erittäin merkittävä Melko merkittävä Asiantuntemus ja osaaminen Lainmukaisuus Ymmärrettävyys Riittävä resursointi Tarkoituksenmukaisuus Yhdenvertaisuus Avoimuus, eri sidosryhmien kuuleminen Vaikutusten arviointi Riippumattomuus Eri näkökulmien huomioiminen, laaja-alaisuus Taloudellisuus Valmistelun nopeus 1 % 0% 0% 0% 0% 0% Kaikki tarkastelun kohteena olleet teemat osoittautuivat tärkeiksi. Enemmistö piti erittäin merkittävänä kymmentä ja vain kaksi eli taloudellisuus ja valmistelun nopeus olivat asioita, joita useampi kuin joka toinen ei pitänyt niin keskeisinä. Asiantuntemus ja osaaminen puolestaan osoittautuivat kaikkein tärkeimmiksi asioiksi ( prosentin mielestä erittäin merkittävä). Myös lainmukaisuus lukeutuu useimpien mielestä aivan keskeisimpiin hyvän hallinnollisen valmistelutyön elementteihin. Ymmärrettävyyskin on tässä mielessä suuressa roolissa. Saman voi kyllä sanoa melkein mistä tahansa muustakin kysymyksen yhteydessä esitetystä ominaisuudesta (kuten vaikkapa tarkoituksenmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja riippumattomuudesta). Riittävä resursointikin on selkeän enemmistön mielestä erittäin merkittävä asia, samoin riippumattomuus, tarkoituksenmukaisuus ja eri näkökulmien ottaminen huomioon riittävän laaja-alaisesti toiminnassa. Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

4 Muistutti vastaajien valtaosa siitäkin, ettei sen enempää avoimuutta kuin vaikutusten arviointiakaan tule missään nimessä unohtaa listattaessa hyvän hallinnollisen valmistelutyön tärkeitä tunnusmerkkejä. HYVÄN HALLINNOLLISEN VALMISTELUTYÖN TUNTOMERKKIEN TOTEUTUMINEN OMALLA TYÖPAIKALLA (% valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskentelevistä), n=1 Erittäin hyvin Kohtuullisen hyvin Heikosti Ei ollenkaan Lainmukaisuus 1 Asiantuntemus ja osaaminen 1 Riippumattomuus 1 Taloudellisuus 1 1 Ymmärrettävyys 1 Yhdenvertaisuus 1 Tarkoituksenmukaisuus 0 Valmistelun nopeus 0 0 Eri näkökulmien huomioiminen, laaja-alaisuus Avoimuus, eri sidosryhmien kuuleminen 0 Vaikutusten arviointi 1 Riittävä resursointi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sitten vastaajia (valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskenteleviä) pyydettiin kertomaan, kuinka hyvin kukin näistä asioista toteutuu heidän omalla työpaikallaan. Enemmistön mielestä yksitoista tekijää toteutuu siellä ainakin kohtuullisen hyvin (myös kahdestoista eli riittävä resursointi toteutuu hyvin prosentin mielestä). Annetut vastaukset kuitenkin vaihtelivat enemmän kuin arviot tekijöiden tärkeydestä. Suurimman osan mielestä lainmukaisuus toteutuu hyvin omalla työpaikalla. Käytännössä joka toisen mielestä tilanne on tältä osin erittäin hyvä ( %). Melkein yhtä moni pitää sitä kohtuullisen hyvänä ( %). Joka neljäs uskoo, että asiantuntemus ja osaaminen tai riippumattomuus toteutuvat eritäin hyvin. Muilta osin tämän vaihtoehdon valinneiden osuus jäi alle 0 prosenttiin. Varsin moni kuitenkin pitää oman työpaikkansa käytäntöjä monessa suhteessa vähintään kohtuullisina. Selkeän enemmistön mielestä niin voi sanoa siellä toteutuvasta taloudellisuudesta, ymmärrettävyydestä sekä yhden- ja tarkoituksenmukaisuudesta. Näissä nykytila todettiin hyväksi varsin mittavan enemmistön voimin ja kriittisiä äänenpainoja esittävät jäivät selvään vähemmistöön. Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

5 Tilannetta heikkona pitävien osuus kasvoi suuremmaksi, kun pohdittiin, kuinka hyvin valmistelun nopeus, laaja-alaisuus, avoimuus, vaikutusten arviointi tai riittävä resursointi toteutuvat työpaikalla. Taulukko. Hyvän hallinnollisen valmistelutyön tunnusmerkit ja niiden toteutuminen omalla työpaikalla. Rankijärjestysvertailu. Tärkeys Toteutuminen Asiantuntemus ja osaaminen... 1 Lainmukaisuus... 1 Ymmärrettävyys... Riittävä resursointi... Tarkoituksenmukaisuus... Yhdenvertaisuus... Avoimuus (eri sidosryhmien kuuleminen)... Vaikutusten arviointi... Riippumattomuus... Laaja-alaisuus (eri näkökulmien huom.)... Taloudellisuus... Valmistelun nopeus... Tietynlaista osumatarkkuutta tarkastellaan oheisessa taulukossa (taulukko ). Sen vasempaan sarakkeeseen on merkitty, monenneksiko tärkeimmäksi (erittäin ja melko merkittävä -osuudet yhteen laskien) kukin hyvän hallinnollisen valmistelutyön tunnusmerkki asettuu. Oikeanpuoleisesta sarakkeesta taas havaitsee kunkin suhteellisen menestyksen (monenneksiko parhaiten kukin toteutuu työpaikalla). Vaikka tarkastelu onkin hieman kaavamainen, se kertoo, että kaksi kaikkein tärkeintä tekijää ovat myös kaksi kaikkein parhaiten käytännössä toteutuvaa. Taulukosta voi panna merkille senkin, että riippumattomuus ja taloudellisuus toteutuvat (tämän tarkastelun perusteella) jossain ehkä turhankin hyvin. Vastaavasti suurimmat ongelmat näyttävät liittyvän riittävään resursointiin: sitä pidetään neljänneksi tärkeimpänä asiana, mutta se toteutuu kaikkein heikoiten. Taulukko. Hyvän hallinnollisen valmistelutyön tunnusmerkkien toteutuminen omassa työssä (erittäin + kohtuullisen hyvin -osuudet) (%). Korkea- Mies Nainen Alle Valtio Kunta koulu Asiantuntemus ja osaaminen Riittävä resursointi Ymmärrettävyys... Lainmukaisuus... 1 Riippumattomuus Avoimuus, eri sidosryhmien kuuleminen Taloudellisuus Vaikutusten arviointi... Tarkoituksenmukaisuus Yhdenvertaisuus Valmistelun nopeus... Laaja-alaisuus (eri näkökulmien huom.) Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

6 Yllä olevaan taulukkoon (taulukko ) on merkitty hyvän hallinnollisen valmistelutyön tunnusmerkkien toteutuminen erityyppisten vastaajien työssä. Taulukon luvut on saatu laskemalla kussakin tapauksessa yhteen vaihtoehdot erittäin hyvin ja kohtuullisen hyvin valinneiden osuudet. Alla olevaan taulukkoon (taulukko ) puolestaan on laskettu taulukossa ilmoitettavien lukujen erotus koko joukon keskiarvosta. Eroja ei käytännössä ole, vaan kaikki luvut viittaavat kulloinkin kyseessä olevan ryhmän vastausten osuvan varsin lähelle koko joukon keskiarvoa. Taulukko. Hyvän hallinnollisen valmistelutyön tunnusmerkkien toteutuminen omassa työssä (erittäin + kohtuullisen hyvin -osuuksien erotukset koko joukon vastaavasta keskiarvosta) (%). Korkea- Mies Nainen Alle Valtio Kunta koulu Asiantuntemus ja osaaminen Riittävä resursointi Ymmärrettävyys Lainmukaisuus Riippumattomuus Avoimuus, eri sidosryhmien kuuleminen Taloudellisuus Vaikutusten arviointi Tarkoituksenmukaisuus Yhdenvertaisuus Valmistelun nopeus Laaja-alaisuus (eri näkökulmien huom.) Joitakin eroja voi silti panna merkille. Avoimuus ja eri sidosryhmien kuuleminen toteutuu valtion palveluksessa työskentelevien mielestä prosenttiyksikköä useammin kuin koko joukolla keskimäärin. Korkeakoulujen työntekijöiden vastaava luku puolestaan alittaa koko joukon keskiarvon viidellä prosenttiyksiköllä. Näin valtion ja korkeakoulujen väliin jää tässä asiassa 1 prosenttiyksikön kuilu. Kahdessa tapauksessa valtion ja kuntatyöntekijöiden näkemysten väliin syntyy vastaava yhdeksän prosenttiyksikön kuilu: silloin kun mietitään, toteutuvatko riippumattomuus tai yhdenvertaisuus omalla työpaikalla. Valtion työntekijöiden näkemykset asiasta ovat myönteisemmät kuin kuntien palveluksessa työskentelevien. Hallintoon kohdistelun arvostelun vaikutus työhön Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

7 Omassa kysymyksessään tarkasteltiin sitä, kuinka valtion virastoihin, virkamiestyöhön ja hallintoon kohdistettu arvostelu on vaikuttanut vastaajien työhön. Erityisesti viitattiin kritiikkiin, jota poliitikot, media ja kansalaiset ovat kohdistaneet valtionhallinnon tuottavuuteen ja virkamiestyön merkitykseen. HALLINTOON KOHDISTETUN ARVOSTELUN VAIKUTUKSET OMAAN TYÖHÖN JULKISELLA SELTORILLA (% valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskentelevistä), n=1 = Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä = 1 Koen arvostelun ahdistavana 1 0 Työhöni kohdistuu määrällisiä ja/tai laadullisia vaatimuksia, joihin en pysty vastaamaan Työni ei uskota tuottavan tulosta 0 Työilmapiiri on huonontunut 0 Koen olevani epätasa-arvoisessa asemassa muihin palkansaajiin verrattuna 1 Koen, ettei asiantuntijuuttani arvosteta 1 1 Työyhteisömme yhteishenki on lujittunut Työnteko on tehostunut Arvostelu ei vaikuta työhöni 1 1 Koen että työhöni kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Kysymys jakoi voimakkaasti vastaajien käsityksiä. Melkein jokainen arvioitava aihe tuotti käytännössä yhtä paljon samaa ja eri mieltä olevia. Tälle säännölle löytyi oikeastaan vain yksi poikkeus: yhteensä prosenttia ei usko, että heidän työhönsä kohdistuu asian johdosta yhä enemmän vaatimuksia. Kun väitettiin, että arvostelu ei vaikuta työhöni, enemmistö ( %) asettui päinvastaiselle kannalle sanotun kanssa. Joka toinen oli eri mieltä väitteen koen, ettei asiantuntijuuttani arvosteta kanssa. Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

8 HALLINTOON KOHDISTETUN ARVOSTELUN VAIKUTUKSET OMAAN TYÖHÖN JULKISELLA SEKTORILLA (asteikkokeskiarvotarkastelu - valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskentelevät), n=1 1 = Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä = Koen arvostelun ahdistavana Työyhteisömme yhteishenki on lujittunut Työilmapiiri on huonontunut Työnteko on tehostunut Työhöni kohdistuu määrällisiä ja/ tai laadullisia vaatimuksia, joihin en pysty vastaamaan Työni ei uskota tuottavan tulosta Koen olevani epätasa-arvoisessa asemassa muihin palkansaajiin verrattuna Koen, ettei asiantuntijuuttani arvosteta Arvostelu ei vaikuta työhöni Koen että työhöni kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia,1,0,0,0,01,,,,,1 1 Muuten ehdotettuihin asioihin otettiin käytännössä yhtä vahvasti puolesta ja vastaan. Tämän näkee konkreettisesti yllä olevasta kuvioista, jossa tulokset on esitetty asteikkokeskiarvoin. Seitsemän kymmenestä arviointikohteesta sijoittuu siinä alle 0,: päähän asteikon keskikohdasta (=). Seuraavan sivun kahdessa taulukossa (taulukot ja ) tarkastellaan eri vastaajaryhmien näkemyksiä tilanteesta. Ensimmäisen taulukon luvut saatiin laskemalla yhteen vaihtoehdon (=täysin samaa mieltä) tai valinneiden osuudet. Vertailua helpottamaan laskettiin lisäksi taulukkoon, kuinka paljon kukin luku eroaa vastaavasta koko joukon käsitystä kuvaavasta arvosta. Tässäkin tapauksessa useimmat näin tuotetut lukuarvot sijoittuvat lähelle nollaa, mikä kertoo siitä, että tutkimuksen kohteena olevat asiat ovat vaikuttaneet valtaosan työhön saman verran kuin koko vastaajajoukolla keskimäärin. Korkeakoulujen palveluksessa olevat erottuvat muusta joukosta muutamassa kohdassa. Heistä keskimääräistä useampi ajattelee, ettei arvostelu vaikuta heidän työhönsä tai, ettei heidän työnsä uskota tuottavan tulosta. Heistä hieman useampi kuin koko joukosta keskimäärin kokee olevansa epätasa-arvoisessa asemassa muihin palkansaajiin verrattuna (ero on kuitenkin hyvin vähäinen). Taulukko. Julkisuudessa esitetyn arvostelun vaikutus omaan työhön julkisella sektorilla. Vaihtoehdon täysin samaa mieltä ja osuudet valinneiden yhteenlasketut osuudet. (%). Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

9 Korkea- Mies Nainen Alle Valtio Kunta koulu Koen, ettei asiantuntijuuttani arvosteta... 0 Arvostelu ei vaikuta työhöni... Koen arvostelun ahdistavana Työni ei uskota tuottavan tulosta... 0 Työyhteisömme yhteishenki on lujittunut... 1 Työnteko on tehostunut Työilmapiiri on huonontunut... 1 Koen olevani epätasaarvoisessa asemassa muihin palkansaajiin verrattuna Koen että työhöni kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia Keskimääräistä useampi 0 vuotta täyttänyt kertoo oman työpaikkansa työilmapiirin huonontuneen julkisuudessa esitetyn arvostelun seurauksena ja pitää todennäköisenä, että tästä syystä heidän työnsä ei uskota tuottavan tulosta. Taulukko. Julkisuudessa esitetyn arvostelun vaikutus omaan työhön julkisella sektorilla. Vaihtoehdon täysin samaa mieltä ja valinneiden osuuksien erotukset vastaavasta keskiarvosta (%). Korkea- Mies Nainen Alle Valtio Kunta koulu Koen, ettei asiantuntijuuttani arvosteta Arvostelu ei vaikuta työhöni Koen arvostelun ahdistavana Työni ei uskota tuottavan tulosta Työyhteisömme yhteishenki on lujittunut Työnteko on tehostunut Työilmapiiri on huonontunut Koen olevani epätasaarvoisessa asemassa muihin palkansaajiin verrattuna Koen että työhöni kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia LIITEKUVAT Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

10 HYVÄN HALLINNOLLISEN VALMISTELUTYÖN TUNTOMERKKIEN TOTEUTUMINEN OMALLA TYÖPAIKALLA (% valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskentelevistä): riittävä resursointi, n=1 Erittäin hyvin Kohtuullisen hyvin Heikosti Ei ollenkaan KAIKKI Nainen Mies Alle Korkeakoulu 1 Kunta Valtio 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % HYVÄN HALLINNOLLISEN VALMISTELUTYÖN TUNTOMERKKIEN TOTEUTUMINEN OMALLA TYÖPAIKALLA (% valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskentelevistä): vaikutusten arviointi, n=1 Erittäin hyvin Kohtuullisen hyvin Heikosti Ei ollenkaan KAIKKI 1 Nainen 0 0 Mies 1 Alle Korkeakoulu Kunta Valtio 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

11 HYVÄN HALLINNOLLISEN VALMISTELUTYÖN TUNTOMERKKIEN TOTEUTUMINEN OMALLA TYÖPAIKALLA (% valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskentelevistä): avoimus, sidosryhmien kuuleminen, n=1 Erittäin hyvin Kohtuullisen hyvin Heikosti Ei ollenkaan KAIKKI 0 Nainen 1 0 Mies Alle Korkeakoulu 0 Kunta Valtio 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % HALLINTOON KOHDISTETUN ARVOSTELUN VAIKUTUKSET OMAAN TYÖHÖN JULKISELLA SEKTORILLA (% valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskentelevistä): työilmapiiri on huonontunut, n=1 = Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä = 1 KAIKKI 0 Nainen Mies 1 Alle Korkeakoulu 0 Kunta Valtio 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

12 HALLINTOON KOHDISTEUN ARVOSTELUN VAIKUTUKSET OMAAN TYÖHÖN JULKISELLA SEKTORILLA (% valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskentelevistä): koen arvostelun ahdistavana, n=1 = Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä = 1 KAIKKI 1 0 Nainen 1 0 Mies Alle Korkeakoulu 0 Kunta 1 1 Valtio 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % HALLINTOON KOHDISTETUN ARVOSTELUN VAIKUTUKSET OMAAN TYÖHÖN JULKISELLA SEKTORILLA (% valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa työskentelevistä): koen, että työhöni kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia, n=1 = Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä = 1 KAIKKI 1 Nainen 1 Mies Alle Korkeakoulu 1 1 Kunta 1 Valtio 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

13 LOMAKE 1. HALLINNON ARVOSTELU Poliitikot, media ja kansalaiset kritisoivat usein valtionhallinnon tuottavuutta ja virkamiestyön merkitystä. Miten valtion virastoihin, virkamiestyöhön ja hallintoon kohdistettu arvostelu ovat vaikuttanut työhösi? 1=täysin eri mieltä, =täysin samaa mieltä - koen, ettei asiantuntijuuttani arvosteta - arvostelu ei vaikuta työhöni - koen arvostelun ahdistavana - työni ei uskota tuottavan tulosta - työyhteisömme yhteishenki on lujittunut - työnteko on tehostunut - työilmapiiri on huonontunut - koen olevani epätasa-arvoisessa asemassa muihin palkansaajiin verrattuna - koen että työhöni kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia - työhöni kohdistuu määrällisiä ja/tai laadullisia vaatimuksia, joihin en pysty vastaamaan. Mitkä ovat mielestäsi hyvän hallinnollisen valmistelutyön tuntomerkit? erittäin merkittävä, melko merkittävä, ei niin merkittävä, merkityksetön Asiantuntemus ja osaaminen Riittävä resursointi Ymmärrettävyys Lainmukaisuus Riippumattomuus Avoimuus, eri sidosryhmien kuuleminen Taloudellisuus Vaikutusten arviointi Tarkoituksenmukaisuus Yhdenvertaisuus Valmistelun nopeus Eri näkökulmien huomioiminen, laaja-alaisuus. Toteutuvatko hyvän hallinnollisen valmistelutyön tuntomerkit omalla työpaikallasi erittäin hyvin, kohtuullisen hyvin, heikosti, ei ollenkaan Asiantuntemus ja osaaminen Riittävä resursointi Ymmärrettävyys Lainmukaisuus Riippumattomuus Avoimuus, eri sidosryhmien kuuleminen Taloudellisuus Vaikutusten arviointi Tarkoituksenmukaisuus Yhdenvertaisuus Valmistelun nopeus Eri näkökulmien huomioiminen, laaja-alaisuus Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01.

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ TIEDOTE PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ Enemmistö ( %) kansalaisista pitää nykyistä järjestelmää, jossa kansanedustajista

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla 1 SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla ISBN 978-951-714-281-6

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto

1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto 1. Kysely - tulokset Anna Saloranta Tampereen yliopisto anna.saloranta@staff.uta.fi Pippuri Kysely1 15.8.-13.9.2017 347 vastaanottajaa 93 vastaajaa Vastausprosentti 27% Mitä mitattiin? Kyselyssä oli neljä

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä hyvästä hallinnosta 2017

Kansalaisten käsityksiä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä hyvästä hallinnosta 2017 Kansalaisten käsityksiä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä hyvästä hallinnosta , Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Kannen piirros: Karoliina Pertamo Sisällys sivu

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu TNS Gallup Oy:n internetpaneelissa 0..-.. päivien

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS

KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS TIEDOTE KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS Kansalaisten kuntatyönantajalle antama yleisarvosana

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Akavan Erityisalat Kuntien asiantuntijat Kumula Hallinnon kokemuksia kuntamuutoksesta, jäsenkysely syyskuu 2014

Akavan Erityisalat Kuntien asiantuntijat Kumula Hallinnon kokemuksia kuntamuutoksesta, jäsenkysely syyskuu 2014 Raportin laatija: Sakari Nurmela Työnro: 22010522 TNS Gallup Oy, Miestentie C, 02100 Espoo Akavan Erityisalat Kuntien asiantuntijat Kumula Hallinnon kokemuksia kuntamuutoksesta, jäsenkysely syyskuu 2014

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Sivu Suomalaisista vain neljännes ( %) ilmoitti, että hallituksen

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Julkaistavissa sunnuntaina.1. klo 00.01 Kansalaiset: Kokoomus, ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Kokoomus ( % pitää osaavana ja kyvykkäänä), ( %) ja keskusta ( %) ovat kansalaisten mielestä osaavimmat

Lisätiedot

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Käytännössä kaikki valtuutetut ( %) pitävät kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä erittäin

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS 2012 Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla, internetpaneelissa, 8.-14.6.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

2 Operaattorin vaihtoaikeet ja perusteet

2 Operaattorin vaihtoaikeet ja perusteet 1 Johdanto Tässä raportissa esitetään tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin heinäkuussa 00 voimaan tulevan viestintämarkkinalain (9/00) vaikutuksia. Eräs lain mukanaan tuomista muutoksista on se,

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA TIEDOTE ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT EN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA Enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite

Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite Tutkimusosio Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite Valtuutetut pitivät kaikkia valtioneuvoston sote-uudistukselle asettamia keskeisiä

Lisätiedot

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Tiedote Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Sivu 1 Puolet suomalaisista ( %) kannattaa kaksoiskuntalaisuutta, eli oikeutta olla kirjoilla kahdessa kunnassa ja käyttää

Lisätiedot

KOKEMUKSET OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAN KÄYTÖSTÄ SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI TOUKOKUU 2013 N = 1100

KOKEMUKSET OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAN KÄYTÖSTÄ SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI TOUKOKUU 2013 N = 1100 KOKEMUKSET OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAN KÄYTÖSTÄ SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI TOUKOKUU 2013 N = 1100 Vastaajat (%) N=1100 Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu 29 Molemmat tehtävät Sektori:

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA Jouni Puumalainen 28.2.2017 1. Johdanto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI Eduskuntavaalien jälkeiseen hallitukseen kohdentuvia odotuksia selvitettiin kysymällä, mikä on sopiva ministerien määrä hallitusta muodostettaessa. Kysymys

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle

Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle Julkaistavissa,.. klo. Kansalaismielipide: Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle Kuntien keskeisin tehtävä on väestön selvän enemmistön mielestä huolehtia

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä kulttuuripalveluista ja kuntahallinnosta 2012

Kansalaisten käsityksiä kulttuuripalveluista ja kuntahallinnosta 2012 Kansalaisten käsityksiä kulttuuripalveluista ja kuntahallinnosta 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220102766 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA)

Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) OHJEITA VASTAAJALLE Kyselyn kaikki kysymykset koskevat ESTER-hankkeen Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) - osakokonaisuuden toteutusta

Lisätiedot

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa Tiedote KANSALAISET EIVÄT LUOTA PÄÄTTÄJIIN Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin ( %).

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN TIEDOTE KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN Kansalaisten selvän enemmistön ( %) mielestä opiskelijoiden opintotuki on sidottava nykyistä tiukemmin opinnoissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Tutkimusosio Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkein ( % valtuutetuista pitää erittäin tai melko tärkeänä)

Lisätiedot

KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE. Hei!

KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE. Hei! 1 KYSELY PINSKUTOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE, TOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE JA AKTIIVISESTI TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE Hei! Teen Humanistisen ammattikorkeakoulun Yhteisöpedagogi (YAMK)-opinnäytetyönä pinskutoiminnan

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 24.4.2017 1 Kategoriset muuttujat Lukumääriä Prosentteja (muista n-arvot) Pylväitä 2 Yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) TAULUKKO 1. Asunnon tyyppi

Lisätiedot

Akavan Erityisalat AE ry:n vaalitutkimus Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut - Julkinen hallinto - Ammattiliitot

Akavan Erityisalat AE ry:n vaalitutkimus Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut - Julkinen hallinto - Ammattiliitot Akavan Erityisalat AE ry:n vaalitutkimus - Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut - Julkinen hallinto - Ammattiliitot Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja, Espoo Sisällys

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Kuluttaja ja postikortit 2011 Tiivistelmä

Kuluttaja ja postikortit 2011 Tiivistelmä Kuluttaja ja postikortit 0 Tiivistelmä Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 4/0 0.9.0 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Tiivistelmä Kysely GallupKanavassa toukokuussa 0, vastaajina

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Yleistä kyselystä. Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Yleistä kyselystä. Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! RyhmäRengin emäntä Verkkosivut: https://kirsialastalo.wordpress.com/ FB-sivut:

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Otteita kyselystä. Harjoitusolosuhteet. Hallinto ja tiedotus. Kisatoiminta

Otteita kyselystä. Harjoitusolosuhteet. Hallinto ja tiedotus. Kisatoiminta Seurakysely 2017 Yleistä Seurakysely toteutettiin maaliskuun 2017 aikana. Tuloksia verrataan vuoden 2015 samansisältöiseen kyselyyn. Kyselyn tuloksista tiedotetaan jäsenistölle toukokuussa 2017. Kyselystä

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

Til.yks. x y z

Til.yks. x y z Tehtävien ratkaisuja. a) Tilastoyksiköitä ovat työntekijät: Vatanen, Virtanen, Virtanen ja Voutilainen; muuttujina: ikä, asema, palkka, lasten lkm (ja nimikin voidaan tulkita muuttujaksi, jos niin halutaan)

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Selvitys sidosryhmien näkemyksistä hallituksen uudistettuun strategiamalliin liittyen Yhteenveto selvityksen tuloksista

Selvitys sidosryhmien näkemyksistä hallituksen uudistettuun strategiamalliin liittyen Yhteenveto selvityksen tuloksista Selvitys sidosryhmien näkemyksistä hallituksen uudistettuun strategiamalliin liittyen Yhteenveto selvityksen tuloksista toteutti valtioneuvoston kanslian (VNK) toimeksiannosta selvitykseen hallituksen

Lisätiedot

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA Tiedote KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA VALEHDELLA Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään on hyvä, että vaaleissa joku uskaltaa sanoa asiat suoraan, vaikka se loukkaisi monia ihmisiä.

Lisätiedot