Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi"

Transkriptio

1 Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Savcor Group Ltd Oy (Savcor), Markku Jokela, FT Capital Oy, FT Capital Fund of Fund Ky, Pirjo Jokela, Joni Jokela ja Sampo Pankki Oyj (Sampo Pankki, kaikki yhdessä hakijat) ovat hakeneet arvopaperimarkkinalain (AML) 6 luvun 15 :n mukaista poikkeuslupaa tarjousvelvollisuudesta Cencorp Oyj:n (Cencorp) osalta. Savcorin ja Jokeloiden tarkoituksena on toteuttaa osapuolten välillä neuvoteltavana olevassa sopimuksessa (perussopimus) kuvattu yritysjärjestely (järjestely), jonka toteutuessa Savcor tulee omistamaan ääni- ja osakeenemmistön Cencorpissa, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Hakijoiden käsityksen mukaan on mahdollista, että Savcorin ja Jokeloiden allekirjoittaessa perussopimuksen, ja Sampo Pankin sopiessa Savcorin kanssa eräistä jäljempänä selostetuista seikoista, hakijat toimivat järjestelystä sopiessaan AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi Cencorpissa. Savcor omistaa kokonaan Savcor Face Group Oy:n, joka puolestaan omistaa kokonaan Savcor Alfa Oy:n. Savcor tai muut sen määräysvallassa AML:n 1 luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla olevat tahot eivät omista Cencorpin osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Jokelat omistavat yhteensä Cencorpin osaketta. Sampo Pankki omistaa yhteensä Cencorpin osaketta ja Cencorpin optio-oikeutta 2007A. Lisäksi Sampo Pankilla on Cencorpilta pääomalainaehtoinen saatava (vaihdettava pääomalaina 2006), johon liittyy oikeus vaihtaa lainaosuudet Cencorpin osakkeisiin merkitsemällä uusia osakkeita, joiden merkintähinta maksetaan kuittaamalla lainaosuuteen liittyvä saatava merkintähintaa vastaan (vaihtovelkakirjalaina). Sampo Pankki on merkinnyt vaihtovelkakirjalainan syksyllä Vaihtovelkakirjalainan ehtoja on muutettu Cencorpin pidetyssä yhtiökokouksessa siten, Snellmaninkatu 6 PL Helsinki puhelin faksi sähköposti tai tai

2 Päätös 2(14) että vaihdettaessa vaihtovelkakirjalainaa osakkeiksi osakekohtainen merkintähinta on tällä hetkellä 0,34 euroa. Mikäli lainaosuudet vaihdetaan kokonaisuudessaan Cencorpin osakkeiksi, on Sampo Pankilla oikeus saada yhteensä arviolta noin uutta Cencorpin osaketta. Sampo Pankilla olevien Cencorpin optio-oikeuksien 2007A nojalla merkittävien uusien osakkeiden merkintähinta on 0,40 euroa osakkeelta. Optio-oikeudet säilyvät järjestelyn seurauksena Sampo Pankilla. Hakijat ovat käyneet neuvotteluja myös Cencorpin hallituksen kanssa Cencorpia koskevista rahoitusjärjestelyistä. Jäljempänä kohdissa (a) ja (b) on näihin neuvotteluihin liittyen varauduttu myös siihen mahdolliseen vaihtoehtoon, että Savcor, Sampo Pankki ja Cencorp pääsevät yhteisymmärrykseen järjestelyyn sisältyvistä Cencorpin rahoitusjärjestelyistä ja Cencorpin hallitus sitoutuisi kutsumaan itse koolle ylimääräiseen yhtiökokouksen päättämään jäljempänä kohdassa (b) määritellyistä rahoitusjärjestelyiden toteuttamisen edellyttämistä asioista. Mikäli Cencorpin hallituksen kanssa käytävät neuvottelut eivät kuitenkaan johda hakijoiden kannalta tyydyttävään lopputulokseen, hakijoiden tarkoituksena on toimia hakemuksessa kuvatulla tavalla, mikä on hakijoiden käsityksen mukaan myös Cencorpin muiden osakkeenomistajien edun mukaista. Koska vaihtovelkakirjalainaa ei sen ehtojen mukaan voida konvertoida joulukuussa eikä Järjestelyn aloittamista ole hakijoiden käsityksen mukaan Cencorpin tilanne huomioon ottaen mielekästä lykätä tammikuulle, hakijoilla on toisaalta kiire edetä asian kanssa. Hakijat toteavat, että Cencorp ei ole myötävaikuttanut hakemuksen tekemiseen. Savcor ja Jokelat ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa he tulevat toteuttamaan alla kohdissa (a) (g) yksilöidyt toimenpiteet. Lisäksi Sampo Pankki on sopinut Savcorin kanssa toimimisesta alla kohdissa (a) ja (g) ilmenevällä tavalla sekä äänestämisestä alla kohdassa (b) kuvatulla tavalla yhtiökokouksessa. (a) Viipymättä perussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Savcor ostaa kaikki Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varman ja mahdollisuuksien mukaan eräiden muiden osakkeenomistajien omistamat Cencorpin osakkeet hintaan 0,08 euroa per osake ja Sampo Pankki pyytää Savcorin ja Sampo Pankin välillä sovitun mukaisesti, että vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan kokonaisuudessaan Cencorpin osakkeiksi vaihtovelkakirjalainaehtojen mukaisella 0,34 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Tämän jälkeen Savcor, Sampo Pankki ja Jokelat tekevät viivytyksettä AML:n mukaiset liputusilmoitukset. On myös mahdollista, että samanaikaisesti perussopimuksen allekirjoittamisen kanssa Savcor, Sampo Pankki ja Cencorp allekirjoittavat sopimuksen, jossa Cencorp sitoutuu kutsumaan koolle yhtiökokouk-

3 Päätös 3(14) sen päättämään kohdassa (b) mainituista Savcorin, Sampo Pankin ja Cencorpin neuvotteleman rahoitusjärjestelyn edellyttämistä asioista. (b) Viipymättä kohdassa (a) tarkoitettujen toimenpiteiden jälkeen Savcor ja Jokelat pyytävät Cencorpin hallitusta kutsumaan koolle Cencorpin ylimääräisen yhtiökokouksen tai, jos Cencorpin kanssa on allekirjoitettu edellä kohdassa (a) tarkoitettu sopimus, Cencorpin hallitus itse päättää kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään seuraavista asioista: (I) (II) uuden hallituksen valinta; Cencorpin yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että siitä poistetaan sen 12 pykälän mukainen lunastusvelvoite; (III) Suunnattu osakeanti Sampo Pankille, jossa Sampo Pankille suunnataan enintään Cencorpin uutta osaketta merkintähintaan 0,08 euroa/osake. Merkintähinta maksetaan ensisijaisesti kuittaamalla se Sampo Pankilla Cencorpilta olevaa enintään euron seniorilainasaatavaa vastaan; (IV) Suunnattu osakeanti Cencorpin uuden hallituksen jäsenille merkintähintaan 0,09 euroa / osake; ja (V) Merkintäetuoikeusanti alla kohdassa (f) tarkoitetun Ostotarjouksen toteutumisen jälkeisille Cencorpin osakkeenomistajille merkintähintaan 0,08 euroa / osake. (c) Edellyttäen, että Cencorpin yhtiökokous tekee edellä kohdassa (b) tarkoitetut, tai muunsisältöiset Savcoria ja Jokeloita tyydyttävät, päätökset, Savcor ehdottaa Cencorpin hallitukselle, että Cencorp ostaisi Savcor Alfa Oy:n (Savcor Alfa) osakekannan siten, että Savcor Alfa olisi välittömästi sitä ennen ostanut Photonium Oy:n (Photonium) ja Akseli Lahtinen Oy:n (AL) liiketoiminnat. Selvyyden vuoksi todetaan, että Jokelat omistavat enemmistön Photoniumin osakekannasta, joka puolestaan omistaa enemmistön AL:n osakekannasta. (d) Savcor Alfa allekirjoittaa sopimukset Photoniumin harjoittaman liiketoiminnan ostamisesta (Photoniumin liiketoimintakauppa) sekä AL:n harjoittaman liiketoiminnan ostamisesta (AL:n liiketoimintakauppa). Kyseisten sopimusten voimaantulo on ehdollinen sille, että (i) järjestelyn voimaantulo toteutuu ja (ii) Cencorpin hallitus on riippumattoman harkintansa jälkeen päättänyt ostaa sen yhteydessä Savcor Alfan. (e) Edellyttäen, että ja välittömästi sen jälkeen, kun Photoniumin liiketoimintakauppaa ja AL:n liiketoimintakauppaa koskevat kauppakir-

4 Päätös 4(14) jat on allekirjoitettu ja Cencorp ja Savcor Face Group Oy ovat päässeet sopimukseen Savcor Alfan hankinnasta, Cencorpin oletetaan allekirjoittavan Savcor Alfan koko osakekannan kauppaa koskevan sopimuksen (Savcor Alfan hankinta). Savcor Alfan hankinnan myötä Cencorpille siirtyisi näin ollen myös Savcor Alfan välittömästi sitä ennen Photoniumin liiketoimintakaupassa ja AL:n liiketoimintakaupassa hankkimat liiketoiminnat. Savcor Alfan hankinta on ehdollinen sille, että (i) järjestelyn voimaantulo ja (ii) Photoniumin ja AL:n liiketoimintakaupat toteutuvat. (f) Edellä kohdissa (d) ja (e) tarkoitettujen yrityskauppasopimusten allekirjoittamisen jälkeen Savcor päättää AML:n 6 luvun mukaisen vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen tekemisestä kaikista Cencorpin osakkeista ja liikkeeseen laskemista Cencorpin osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (ostotarjous). Tarjousvastike Cencorpin osakkeista on 0,08 euroa osakkeelta. Perussopimuksen ehtojen mukaisesti Jokelat ovat sitoutuneet olemaan hyväksymättä ostotarjousta. Sampo Pankki on osaltaan antanut sitoumuksen, jonka mukaan se hyväksyy ostotarjouksen kaikkien omistamiensa Cencorpin osakkeiden osalta. (g) Photoniumin liiketoimintakauppa, AL:n liiketoimintakauppa ja Savcor Alfan hankinta tulevat voimaan järjestelyn voimaantulon yhteydessä samalla hetkellä, kun ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet ja ostotarjous toteutetaan. Lisäksi järjestelyn voimaantulon yhteydessä Sampo Pankki myy Savcorille ostotarjouksessa kaikki perussopimuksen allekirjoitushetkellä omistamansa Cencorpin osakkeet ja kaikki vaihtovelkakirjalainan osakkeiksi vaihtamisen seurauksena saamansa uudet Cencorpin osakkeet. Lisäksi järjestelyn voimaantulon yhteydessä Sampo Pankki merkitsee edellä kohdassa (b)(iii) tarkoitetussa annissa Sampo Pankille suunnatut osakkeet ja maksaa niiden merkintähinnan ensisijaisesti sillä Cencorpilta olevalla enintään euron seniorilainasaatavalla ja myy näin saamansa Cencorpin uudet osakkeet välittömästi Savcorille hintaan 0,08 euroa/osake. Edellä kohdissa (c) (g) kuvatut järjestelyn osavaiheet tulevat kokonaisuudessaan voimaan vasta kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä Savcoria, ja alakohdan (j) ja (n) osalta kaikkia perussopimuksen osapuolia, tyydyttävällä tavalla siten, että joko kaikki järjestelyn osavaiheet (c) (g) toteutuvat tai järjestely ei toteudu edellä olevia kohtia (a) ja (b) lukuun ottamatta miltään osin: (h) Ostotarjouksen tarjousaika on päättynyt; Sampo Pankki on sitoutunut myymään ostotarjouksessa omistamansa Cencorpin osakkeet Savcorille;

5 Päätös 5(14) (i) (j) Cencorpissa, Photoniumissa tai AL:ssä ei ole tapahtunut tai ilmennyt perussopimuksen allekirjoitushetken jälkeen sellaista seikkaa, joka ei ole ollut Savcorin tiedossa perussopimusta allekirjoitettaessa ja mikäli kyseinen seikka olisi ollut Savcorin tiedossa perussopimusta allekirjoitettaessa, Savcor ei olisi kohtuuden mukaan sitoutunut järjestelyyn perussopimuksen mukaisesti (Material Adverse Change); Cencorpin yhtiökokous on tehnyt edellä kohdassa (b) tarkoitetut, tai muutoin perussopimuksen osapuolia tyydyttävät, päätökset, ja mainitut päätökset on rekisteröity kaupparekisteriin; (k) Photoniumin liiketoimintakauppaa ja AL:n liiketoimintakauppaa sekä Savcor Alfan hankintaa koskevat yrityskauppasopimukset on allekirjoitettu, ja niissä sovitut kyseisten sopimusten voimaantulon edellytykset ovat täyttyneet. Photoniumin ja AL:n liiketoimintakauppojen voimaantulo on ehdollinen järjestelyn voimaantulon lisäksi sille, että (i) kyseisissä sopimuksissa sovittuja myyjän vakuutuksia ei ole rikottu, (ii) sopimusten osapuolet ovat kaikilta olennaisilta osin noudattaneet niiden määräyksiä, (iii) Photonium on tehnyt Markku Jokelan omistaman FT Capital Oy:n kanssa sopimuksen sellaisten Photoniumilta siirtyvään liiketoimintaan liittyvien keksintöjen, joita koskevat immateriaalioikeudet kuuluvat FT Capital Oy:lle, siirtämisestä Photoniumille, (iv) Photoniumin ja AL:n kaikki osakkeenomistajat ovat hyväksyneet asianomaista yhtiötä koskevan liiketoimintakaupan ja (v) sopimusten osapuolet ovat saaneet ostajaa tyydyttävässä laajuudessa kirjalliset suostumukset myyjien velkojilta asianomaisessa kauppakirjassa sovitun kaupan toteuttamiselle ja tällaisten velkojien kanssa on sovittu yrityskiinnitysten ja muiden vakuuksien kohtelusta asianomaisen kaupan voimaantulon yhteydessä ostajaa tyydyttävällä tavalla. Savcor Alfan hankinnan voimaantulo on ehdollinen järjestelyn toteutumisen lisäksi sille, että (i) kyseisessä sopimuksessa sovittuja myyjän ja ostajan vakuutuksia ei ole rikottu, (ii) sopimuksen osapuolet ovat kaikilta olennaisilta osin noudattaneet sen määräyksiä ja (iii) mikäli kauppahinta maksetaan osittain Cencorpin uusina osakkeina, Rahoitustarkastus on hyväksynyt mahdollisesti tarvittavan listalleottoesitteen ja antanut mahdolliset siihen liittyvät poikkeusluvat; (l) Sampo Pankki on merkinnyt sille edellä kohdassa (b) tarkoitetussa Cencorpin yhtiökokouksessa suunnatut osakkeet ja maksanut niiden merkintähinnan ensisijaisesti kuittaamalla sen Sampo Pankilla Cencorpilta olevaa enintään euron seniorilainasaatavaa vastaan, sekä sitoutunut edelleen myymään mainitut osakkeet välittömästi Savcorille, kuitenkin siten, että Sampo Pankki ja Savcor ovat sopineet, et-

6 Päätös 6(14) tä Savcorin ei tarvitse ostaa kyseisiä osakkeita, mikäli Savcorin osuus Cencorpin osakkeista saavuttaisi mainittujen osakeostojen seurauksena 90 prosenttia; (m) Savcor ja sen konserniyhtiöt tulevat omistamaan välittömästi edellä kohdissa (a), (e), (f) ja (g) kuvattujen järjestelyn osavaiheiden jälkeen yli 55 prosenttia Cencorpin osakkeista; (n) Perussopimuksen ja Savcorin ja Sampo Pankin välisen erillisen sopimuksen osapuolet ovat kaikilta olennaisilta osin noudattaneet perussopimuksen ja Savcorin ja Sampo Pankin välisen erillisen sopimuksen ehtoja; (o) Järjestelyä kokonaisuudessaan tai osajärjestelyjä koskien ei ole olemassa vireillä mitään oikeudenkäyntejä tai muita viranomaismenettelyjä, jotka voisivat Savcorin perustellun arvion mukaan estää järjestelyn toteutumisen perussopimuksen tai Savcorin ja Sampo Pankin välisen erillisen sopimuksen mukaisesti eikä tällaisesta ole Savcorin perustellun käsityksen mukaan uhkaa. Järjestelyn toteutuessa Savcorin omistamat Cencorpin osakkeet edustavat arviolta noin 60,0 89,9 prosenttia Cencorpin kaikista osakkeista. Tarkkaa arviota on kuitenkin mahdoton tehdä tässä vaiheessa, koska järjestelyn eri osiin liittyy niin paljon erilaisia muuttujia. Järjestelyn tavoitteena on synnyttää Cencorpin ja Savcor Alfan (ml. Photoniumista ja AL:stä Savcor Alfaan siirtyneet liiketoiminnat) liiketoimintavahvuuksia sekä järjestelyn mukanaan tuomia liiketoimintasynergioita hyödyntävä ja taseeltaan kunnossa oleva liiketoimintakokonaisuus, joka yhtäältä pystyy entistä paremmin palvelemaan asiakkaitaan ja toisaalta tarjoaa Cencorpin osakesijoittajille aiempaa mielenkiintoisemman sijoituskohteen parantaen näin Cencorpin osakkeiden likviditeettiä ja kurssikehityspotentiaalia. Mikäli järjestely toteutuu edellä kuvatulla tavalla, Cencorpin hallitus päättää tarkemmin edellä kohdassa (b)(iv) ja (b)(v) tarkoitettujen osakeantien ajankohdasta ja määrästä yhtiökokouksen päättämien rajojen puitteissa. Hakijoiden käsityksen mukaan he eivät ole ennen Savcorin ja Jokeloiden välisen perussopimuksen ja Savcorin ja Sampo Pankin välisen erillisen sopimuksen allekirjoittamista toimineet yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi Cencorpissa. Hakijoiden käsityksen mukaan heidän keskinäinen riippumattomuutensa puoltaa poikkeusluvan myöntämistä ja se tulee siten ottaa huomioon poikkeusluvan perusteita arvioitaessa.

7 Päätös 7(14) Lisäksi hakijoiden käsityksen mukaan on huomioitava merkityksellisen toiminnan ajallinen ulottuvuus. Vaikka yhdessä sovitulla kertaluonteisella toimenpiteellä on pitkäaikaisia vaikutuksia, on hakijoiden käsityksen mukaan arvioinnissa huomioitava yksissä tuumin toimimisen tosiasiallinen ajallinen kesto. Suunnitellun järjestelyn toteuttaminen edellyttää hakijoiden yhteistä sitoutumista tiettyjen yhtiökokouspäätösten aikaansaamiseen ja muiden toimenpiteiden suorittamiseen järjestelyn toteuttamisen edellyttämänä suhteellisen lyhyenä aikana. Neuvoteltava perussopimus tai Savcorin ja Sampo Pankin välinen erillinen sopimus ei sisältäisi järjestelyn toteuttamisen jälkeiseen aikaan liittyviä, Cencorpin määräysvallan käyttöön liittyviä velvoitteita. Hakijoiden käsityksen mukaan merkityksellisen toiminnan kertaluonteisuus ja lyhytaikaisuus puoltaa poikkeusluvan myöntämistä ja se tulee siten ottaa huomioon poikkeusluvan perusteita arvioitaessa. Osana järjestelyä Savcor tekee AML:n 6 luvun mukaisen vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Cencorpin osakkeista ja Cencorpin liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Hakijoiden käsityksen mukaan vapaaehtoisessa ostotarjouksessa tarjottava vastike 0.08 euroa osakkeelta vastaa tarjousvastiketta, jonka hakijat olisivat velvollisia maksamaan pakollisessa ostotarjouksessa. Edellä mainituilla perusteilla hakijat katsovat, että poikkeuksen myöntäminen ostotarjousvelvollisuudesta ei vaikuta olennaisesti muiden Cencorpin osakkeenomistajien asemaa heikentävästi. Mikäli hakijat olisivat velvollisia tekemään pakollisen ostotarjouksen perussopimuksen allekirjoituksen jälkeen, järjestelyä ei olisi mahdollista toteuttaa johtuen siitä, että Savcorin kannalta on välttämätöntä, että ostotarjouksen toteutumiselle voidaan asettaa tiettyjä ehtoja. Ostotarjous tulisi olemaan ehdollinen sille, että Savcor ja sen konserniyhtiöt tulevat omistamaan välittömästi edellä kohdissa (a), (e), (f) ja (g) kuvattujen järjestelyn osavaiheiden jälkeen yli 55 prosenttia Cencorpin osakkeista ja että muut edellä mainitut järjestelyn voimaantulon edellytykset ovat täyttyneet ja että järjestely tulee kaikilta osin voimaan. Jos tarjousvelvollisuutta ei voitaisi toteuttaa hakemuksessa tarkoitetulla tavalla vapaaehtoisena ostotarjouksena, perussopimusta tai Savcorin ja Sampo Pankin välistä erillistä sopimusta ei todennäköisesti voida allekirjoittaa eikä järjestelyä toteuttaa hakijoiden kannalta liiketaloudellisesti perustellulla tavalla. Cencorpin osavuosikatsauksen mukaan korkean velkaantumisasteen sekä kannattamattoman toiminnan takia Cencorpin rahoitusreservit ovat pienet. Cencorp ei myöskään ole pystynyt täyttämään rahoittajan asettamia lainaehtoihin liittyviä kovenantteja. Seuraavan kerran 3,5 miljoonan euron lyhytaikaiset rahoituslimiitit erääntyvät ja ne on neuvoteltava uudelleen.

8 Päätös 8(14) Hakijoiden mukaan hakemuksessa tarkoitetussa järjestelyssä pyritään Cencorpin toiminnan jatkumisen turvaamiseen nykyistä vahvempana ja suurempana pörssiyhtiönä. Hakijoiden tarkoitus on varmistaa edellytykset Cencorpin toiminnan jatkumiselle, liiketoiminnan kasvulle ja kasvun rahoitukselle julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa yhtiössä. Järjestelyn jälkeen Cencorpin liiketoiminta olisi selvästi nykyistä laajempaa ja liikevaihto suurempi. Hakijoiden tarkoituksena on säilyttää Cencorp pörssilistalla noteerattuna yhtiönä sekä täyttää tällaiselle yhtiölle asetetut vaatimukset nykyistäkin paremmin. Mikäli järjestely toteutuu, on Sampo Pankki sitoutunut merkitsemään edellä kohdassa (g) esitetyllä tavalla Cencorpin osakkeita ja maksamaan niiden merkintähinnan ensisijaisesti sillä Cencorpilta olevalla enintään euron seniorilainasaatavalla. Lisäksi Sampo Pankki on sitoutunut muuttamaan jäljelle jäävien lainasaatavien ehtoja Cencorpin kannalta edullisemmiksi. Järjestelyn toteuduttua Savcorin, Jokeloiden ja Sampo Pankin yhteistoiminta lakkaa ja Savcorista ja Jokelasta (ja myös Sampo Pankista sikäli kuin se vielä siinä vaiheessa omistaa Cencorpin osakkeita) tulee pörssiyhtiön toisistaan riippumattomia osakkaita. Samaten Savcorin, Jokeloiden ja Sampo Pankin yhteistoiminta lakkaa välittömästi, mikäli järjestely jostain syystä jäisi toteutumatta. Poikkeuksen myöntäminen tarjousvelvollisuudesta on hakijoiden näkemyksen mukaan tästä näkökulmasta myös Cencorpin vähemmistöosakkaiden edun mukaista. Hakijoiden näkemyksen mukaan osakkeenomistajan tarjousvelvollisuudesta poikkeamiseen on AML 6 luvun 15 :ssä ja Rahoitustarkastuksen standardissa 5.2c tarkoitettu erityinen syy eikä poikkeaminen vaikuta olennaisesti muiden Cencorpin osakkeenomistajien asemaa heikentävästi. Järjestelyn toteuttamisedellytysten varmistamiseksi hakijat: 1. Pyytävät Rahoitustarkastukselta poikkeuslupaa AML:n 6 luvun 10 :ssä tarkoitetusta velvollisuudesta tehdä julkinen ostotarjous, mikäli Rahoitustarkastus katsoo, että hakijat toimivat AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin. 2. Pyytävät Rahoitustarkastukselta vahvistusta tulkinnalleen, jonka mukaan Savcorin katsotaan hankkineen Cencorpin kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista tehtävällä vapaaehtoisella ostotarjouksella AML 6 luvun 10 1 momentissa tarkoitetun rajan ylitykseen johtaneet arvopaperit, jolloin velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous ei AML 6 luvun 10 5 momentin mukaan synny.

9 Päätös 9(14) Rahoitustarkastuksen kanta esitettyihin kysymyksiin 3. Pyytävät selvyyden vuoksi Rahoitustarkastusta vielä erikseen vahvistamaan, että mikäli hakemuksessa tarkoitettu järjestely ei jostain syystä toteutuisi perussopimuksen ja Savcorin ja Sampo Pankin välisen erillisen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ei hakijoilla olisi sen jälkeenkään velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta perussopimuksen ja Savcorin ja Sampo Pankin välisen erillisen sopimuksen allekirjoittamisen johdosta edellyttäen, että kaikki hakijoiden yhteistoiminta määräävän vallan käyttämiseksi Cencorpissa lopetetaan ja perussopimus ja Savcorin ja Sampo Pankin välinen erillinen sopimus lakkaavat olemasta voimassa. Lisäksi hakijat pyytävät Rahoitustarkastusta vahvistamaan, että Savcorin tehdessä vapaaehtoisen ostotarjouksen ostotarjous voidaan tehdä hintaan 0,08 euroa per osake edellyttäen, että hakijat toimivat tässä hakemuksessa kuvatulla tavalla eivätkä muutoin hanki Cencorpin osakkeita korkeampaan hintaan tai muutoin edullisemmin ehdoin AML 6 luvun 13 :ssä tarkoitetulla tavalla eikä myöhemmin hyväksyttäväksi toimitettavasta tarjousasiakirjasta tai asiassa muutoin ilmene mitään tarjoushinnan määrään vaikuttavaa uutta relevanttia seikkaa. Osakkeiden hankkiminen ostotarjouksen jälkeen AML:n 6 luvun 10 :n 5 momentin mukaan tarjousvelvollisuutta ei synny, jos tarjousvelvollisuuden rajan ylitykseen johtaneet arvopaperit on hankittu julkisella ostotarjouksella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Rahoitustarkastus on standardissaan 5.2c (Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus) katsonut, että tarjousvelvollisuutta ei myöskään synny silloin, jos tarjousvelvollisuuden rajan ylitykseen johtaneet arvopaperit on hankittu muutoin tällaisen ostotarjouksen aikana. Hakemuksessa tarkoitetussa järjestelyssä Sampo Pankki on ilmoittanut, että se ei merkitse sille suunnatussa osakeannissa merkittäväksi tarjottuja osakkeita ennen kuin Savcor on päättänyt ostotarjouksen toteuttamisesta sen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen tekijä päättää tarjouksen toteuttamisesta yleensä vasta ostotarjouksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Sampo Pankin osakemerkintä ja sitä seuraava osakkeiden myynti Savcorille toteutuu siten ajallisesti vasta julkisen ostotarjouksen jälkeen. On myös mahdollista, että Savcorin osuus Cencorpin osakkeista ylittää ostotarjouksen perusteella tarjousvelvollisuuden rajan (tai rajat), mutta laskee taas rajan alle, kun Sampo Pankki merkitsee osakkeet suunnatussa osakeannissa. Koska osakkeet merkitään ja osakekauppa toteutetaan vasta ostotarjouksen päättymisen jälkeen, ei AML:n 6 luvun 10 :n 5 momentin mukainen poikkeus

10 Päätös 10 (14) Rahoitustarkastuksen päätös poikkeusluvasta Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan sovellu tilanteeseen. Poikkeuslupa tarjousvelvollisuudesta käsitellään jäljempänä. Julkisessa ostotarjouksessa maksettava vastike AML:n 6 luvun 12 :n 3 momentin mukaan, jos vapaaehtoinen ostotarjous tehdään kaikista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, tarjousvastiketta määritettäessä lähtökohtana on pidettävä korkeinta tarjouksen tekijän tai tähän AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan tahon ostotarjouksen julkistamista edeltävän kuuden kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksamaa hintaa. Tästä hinnasta voidaan poiketa erityisestä syystä. AML:n 6 luvun 13 :ssä puolestaan säädetään korotus- ja hyvitysvelvollisuudesta tilanteessa, jossa ostotarjouksen tekijä tai tähän AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva taho hankkii kohdeyhtiön arvopapereita ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ostotarjousta paremmin ehdoin. Hakemuksessa tarkoitetussa järjestelyssä Sampo Pankki konvertoisi vaihdettavan pääomalainan Cencorpin osakkeiksi ja myisi osakkeet Savcorille. Osakekohtainen merkintähinta konversiossa olisi 0,34 euroa ja osakekohtainen myyntihinta Savcorille 0,08 euroa. Sampo Pankki on merkinnyt vaihdettavan pääomalainan vuonna Pääomalainan ehtoja on muutettu viimeksi syyskuussa Osakemerkintä perustuu näin ollen yli 12 kuukautta sitten hankittuihin osakkeiden merkintäoikeuksiin. Tästä syystä Rahoitustarkastus katsoo, että konversiossa käytettävää merkintähintaa 0,34 euroa osakkeelta ei tarvitse ottaa huomioon arvioitaessa AML:n 6 luvun 12 :n mukaista korkeinta maksettua hintaa. Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan AML:n 6 luvun 2 :n mukainen tasapuolisen kohtelun vaatimus voi erityisenä syynä vaikuttaa AML:n 6 luvun 12 :n mukaiseen tarjousvastikkeeseen. Lisäksi tasapuolisen kohtelun vaatimus otetaan huomioon arvioitaessa AML:n 6 luvun 13 :n mukaista korotus- tai hyvitysvelvollisuutta. Rahoitustarkastus katsoo, että hakemuksessa annettujen tietojen perusteella ei ole mahdollista arvioida tasapuolisen kohtelun toteutumista eikä sitä, onko hakemuksessa kuvatussa järjestelyssä erityisiä syitä, jotka voisivat vaikuttaa julkisen ostotarjouksen tarjousvastikkeen määräytymiseen tai korotus- tai hyvitysvelvollisuuteen. Rahoitustarkastus ei siten tällä poikkeusluvalla ota kantaa näihin seikkoihin. Rahoitustarkastus on käsitellyt hakemuksen AML:n 6 luvun 15 :n nojalla. AML:n 6 luvun 15 :n mukaan Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen AML:n 6 luvussa säädetyistä velvollisuuksista.

11 Päätös 11 (14) Rahoitustarkastus katsoo, että hakijat toimivat hakemuksessa kuvatussa järjestelyssä AML:n 6 luvun 10 :ssä tarkoitetulla yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi Cencorpissa. Yksissä tuumin toimimista olisi tässä tapauksessa se, että hakijat pyrkivät toteuttamaan hakemuksessa kuvatun järjestelyn. Osana järjestelyä Savcor tulisi tekemään julkisen ostotarjouksen kaikista Cencorpin osakkeista ja Cencorpin liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Hakemuksen mukaan hakijoiden yksissä tuumin toimiminen lakkaa, jos järjestely raukeaa. Rahoitustarkastus katsoo, että Cencorpin muiden osakkeenomistajien asemaa suojataan, kun heille tehdään vapaaehtoinen julkinen ostotarjous. Sampo Pankki on osana järjestelyä sitoutunut merkitsemään Cencorpin osakkeita suunnatussa osakeannissa ja myymään osakkeet sen jälkeen Savcorille. Osakemerkinnän ja -kaupan ehtona on, että Savcor on päättänyt julkisen ostotarjouksen toteuttamisesta sen ehtojen mukaisesti. Koska osakekauppa toteutettaisiin vasta ostotarjouksen voimassaoloajan päätyttyä, Savcorille syntyisi tarjousvelvollisuus, jos sen ääniosuus ylittäisi tarjousvelvollisuuden rajan osakekaupan seurauksena. Koska osakekauppa on kuitenkin tosiasiallisesti osa kokonaisjärjestelyä, jossa Savcor tekee julkisen ostotarjouksen kaikista Cencorpin osakkeista ja Cencorpin liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, ei muiden Cencorpin osakkeenomistajien suojaaminen Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan edellytä uutta julkista ostotarjousta, edellyttäen että tieto asiasta on julkistettu etukäteen. Rahoitustarkastus on poikkeuslupaharkinnassaan ottanut huomioon myös sen, mitä tietoa Cencorpin muilla osakkeenomistajilla on saatavilla suunnitellun järjestelyn eri vaiheissa. Hakijat ovat hakemuksessaan ilmoittaneet, että mikäli Cencorp päättää hakemuksessa kuvatuista osakeanneista, listalleottoesite julkistetaan siten, että se on saatavilla ostotarjouksen alkaessa. Rahoitustarkastus katsoo, että poikkeusluvan myöntäminen edellyttää, että suunnitellusta järjestelystä ja sen vaikutuksista julkistetaan olennaiset ja riittävät tiedot jo siinä vaiheessa, kun hakijat alkavat toimia yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi yhtiössä. Rahoitustarkastuksen näkemyksen mukaan kyseessä ovat sellaiset AML:n 6 luvun 15 :ssä tarkoitetut erityiset syyt, joiden perusteella poikkeuslupa tarjousvelvollisuudesta voidaan myöntää. Rahoitustarkastus katsoo, että poikkeusluvan myöntäminen ei kokonaisuutena arvioiden olennaisesti vaaranna Cencorpin muiden osakkeenomistajien asemaa. Edellä esitetyillä perusteilla Rahoitustarkastus myöntää hakijoille poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta, joka niille muutoin syntyisi hakemuksessa tarkoitetun yksissä tuumin toimimisen perusteella. Lisäksi Rahoitustarkastus myöntää Savcorille poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta siinä tilanteessa, mikäli Savcorin AML:n 6 luvun 10 :ssä tarkoitettu ääniosuus kas-

12 Päätös 12 (14) vaa yli puoleen Cencorpin osakkeiden äänimäärästä, kun se vapaaehtoisen ostotarjouksen jälkeen ostaa osakkeet, jotka Sampo Pankki merkitsee sille suunnatussa osakeannissa. Poikkeuslupien edellytyksenä on, että hakijat eivät toimi yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi Cencorpissa muutoin kuin hakemuksessa kuvatun järjestelyn osalta. Lisäksi poikkeuslupien edellytyksenä on, että järjestelyn julkistamisen yhteydessä hakijat julkistavat olennaiset ja riittävät tiedot (i) suunnitellusta järjestelystä ja sen eri vaiheista, (ii) suunnitellun järjestelyn perusteluista ja vaikutuksista, (iii) hakijoiden suunnitelmista Cencorpin suhteen, (iv) Photoniumin ja AL:n liiketoimintakauppojen ja Savcor Alfan hankinnan kauppahinnoista, (v) järjestelyn eri osien rahoituksesta ja niiden mahdollisista vaikutuksista Cencorpin toimintaan ja velvoitteisiin järjestelyn toteutuessa sekä (vi) Savcor Alfan, Photoniumin ja AL:n liiketoiminnasta, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Poikkeuslupien edellytyksenä on myös se, että ostotarjouksesta julkistettavan tarjousasiakirjan yhteydessä annetaan myös AML:n 2 luvun mukaisen esitteen tiedot. Hakijoiden on järjestelyn julkistamisen yhteydessä julkistettava ja toimitettava tiedoksi Cencorpille tieto myönnetystä poikkeusluvasta ja sen edellytyksistä. RAHOITUSTARKASTUS Jarmo Parkkonen apulaisjohtaja Ville Kajala markkinavalvoja Lisätietoja antaa Ville Kajala, puhelin Maksu Liitteet Valitusosoitus

13 Päätös 13 (14) Liite päätökseen Valitusosoitus Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta markkinaoikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeudelle. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaantipäiväksi katsotaan se päivä, jona päätös on luovutettu valittajalle, tämän asiamiehelle tai lähetille. Postitse lähetetyn päätöksen tiedoksisaantipäivänä pidetään saantitodistuksen osoittamaa päivää. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava markkinaoikeudelle, on ilmoitettava 1) päätös, johon muutosta haetaan, 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan, 4) valittajan nimi ja kotikunta sekä 5) puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan valittajalle toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä 1) päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirjansa, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti markkinaoikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos markkinaoikeus niin määrää. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Markkinaoikeus voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä siten, että se tulee toimitetuksi markkinaoikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Postittaminen tai kirjelmän toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on valitusajan loppuun mennessä käsiteltävässä muodossa markkinaoikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla.

14 Päätös 14 (14) Yhteystiedot Markkinaoikeus Erottajankatu 1-3, PL HELSINKI Puhelin Faksi Sähköposti Oikaisun vaatiminen maksun määräämisessä tapahtuneen virheen johdosta Maksuvelvollinen, joka katsoo, että suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Rahoitustarkastukselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa:

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa: Päätös 1 (7) Hakija Savcor Group Ltd Savcor Group Oy Hakemuksen päivämäärä 24.5.2010 Hakemuksen kohde HAKEMUS ARVOPAPERIMARKKINALAIN 6 LUVUN 15 :N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN SAAMISEKSI Savcor Group Ltd (SG

Lisätiedot

Päätös. Dnro 17/252/2008 17.10.2008

Päätös. Dnro 17/252/2008 17.10.2008 Hakija Suomen valtio Solidium Oy Hakemuksen päivämäärä 15.10.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Suomen valtio ja Solidium

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

Päätös 2 (6) Dnro 24/252/2008. Markkinavalvonta 18.12.2008

Päätös 2 (6) Dnro 24/252/2008. Markkinavalvonta 18.12.2008 Päätös 1 (6) Hakija Jari Sarasvuo Isildur Oy Hakemuksen päivämäärä 8.12.2008 Hakemuksen kohde HAKEMUS ARVOPAPERIMARKKINALAIN 6 LUVUN 15 :N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN SAAMISEKSI Hakemuksen sisältö Jari Sarasvuo

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään

Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään Päätös 1 (11) Hakija Tuomo Tilman Jyrki Salminen Hakemuksen päivämäärä 29.3.2010 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Tuomo

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch.

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch. 1 (6) Danske Bank A/S, Helsinki Branch Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen PÄÄTÖS 1 (5) Satapantti Oy Yrjönkatu 4 28100 PORI Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen Päätös Päätöksen perustelut Rahoitustarkastus peruuttaa panttilainauslaitoksista

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Päätös 1 (5) Dnro: 14.5.2013 274/512/2013 Mundio Mobile (Finland) Ltd 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Asian tausta Asian käsittely Viestintävirastossa Viestintävirasto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 72 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta HEL

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101.

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 2.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197.

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 70/2014 20.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 70/2014 20.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 70 Dataprojektoreiden sekä kosketusnäyttöjen sopimushankinta Stadin ammattiopistolle HEL 2014-012382 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Stadin ammattiopiston

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194.

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Kiimingin Sora Oy Rouskutie 1 90650 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 18.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 5.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 50 51 Päätökset annetaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011079 Coltan Oy Pölsönpolku 6 67700 KOKKOLA VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ- ja elinkeinoministeriöön on saapunut 22.6.2011 kaivoslain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Asuntotuotantotoimisto 16/2015 13.02.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Asuntotuotantotoimisto 16/2015 13.02.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 74 Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja muutostyöt HEL 2015-001902 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on määrännyt hevosen näivetystaudin valvottavaksi eläintaudiksi.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on määrännyt hevosen näivetystaudin valvottavaksi eläintaudiksi. D 52 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintöosasto Helsinki 27. 2.1981 Yleiskirje n:o 195 Asia: Hevosen näivetystauti Sen lisäksi mitä eläintautilaissa (55/80) ja -asetuksessa (601/80) on säädetty,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot