Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista"

Transkriptio

1 1 (16) Määräykset ja ohjeet 9/2013 ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa luonnoksessa käytettyä numerointia) Yleiset kommentit VM MOK on pääosin kirjoitettu sujuvasti ja täsmällisesti. Kieliasua olisi kuitenkin syytä tiivistää. MOK:ssa monin paikoin käytetyt fraasit Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan, Finanssivalvonta katsoo, että ja näiden määräysten ja ohjeiden ovat useimmiten tarpeettomia ilmaisuja, koska asiayhteydestä käy ilmi, että muustakaan ei voi olla kysymys. VM Finanssivalvonta ei ole käyttänyt AML 11 luvun 31 :ssä olevaa uutta määräystenantovaltuutta. Valtiovarainministeriö toteaa, että valtuus on katsottu AML:n esitöissä (HE 32/2012) tarpeelliseksi hallinto- ja lupakäytännön kokoamiseksi ja monikerroksisen sääntelyn läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Esimerkiksi poikkeuslupia ostotarjouksista on myönnetty lähes yhtä monta kuin ostotarjouksia on tehty. Finanssivalvonnan erilaisista käytännön tilanteista antamilla kirjallisilla ja suullisilla ennakkotiedoilla ja lausunnoilla on ohjattu laintulkintaa. Lainkohtien sisältöä ja tulkintaa olisi siksi ollut tarkoituksenmukaista täydentää ja selventää määräyksellä markkinatoimijoiden oikeusturvan varmistamiseksi. Valtiovarainministeriö katsoo, että määräyksenantovaltuuden jättäminen käyttäminen on vastoin HE:n tavoitteita. VM On ilmeistä, että MOK voi monin paikoin jäädä argumentaationa lainsäännöksiä täydentäväksi perustelemattomaksi mielipiteen kaltaiseksi tulkintasuositukseksi. Tämä riski voitaisiin välttää tukeutumalla asiakohdittain selvemmin ja konkreettisemmin AML 1 ja 11 luvun sekä ostotarjousdirektiivin yleisiin periaatteisiin. Tämä esitystapa olisi täsmällisempi kuin viittaaminen MOK:n luvun 4 yleisiin periaatteisiin ikään kuin MOK:ssa voitaisiin luoda yleisiä periaatteita (alaluvun 6.4 Poikkeukset tarjousvelvollisuudesta kohdassa 19 ja alaluvun Tarjousvastikkeen vähimmäismäärään vaikuttavat erityiset syyt kohdassa 17). Finanssivalvonnan kommentti Ilmaisuilla selvennetään sitä, että kyseessä on Finanssivalvonnan tulkintakannanotto eikä lain velvoittava säännös. Määräystenantovaltuutta on ennakoitavuuden ja osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi käytetty AML:n 11 luvun 5 ja 26 :n osalta, joista Finanssivalvonnalla on aiempaa tulkintakäytäntöä. Sen sijaan uuden AML:n 11 luvun 20 :n 1 momentin 4 kohdan osalta tulkintakäytäntöä ei vielä ole, mistä syystä määräyksenantovaltuuden käyttöä ei vielä tässä vaiheessa ole katsottu tarpeelliseksi. Kommentti on otettu huomioon ja MOK:n sanamuotoja on tarkennettu.

2 2 (16) VM Valtiovarainministeriö pitää tarkoituksenmukaisena ja myös mahdollisena tulkita MOK:ssa AML 1 ja 11 luvun sekä ostotarjousdirektiivin yleisiä periaatteita ja kytkeä ne kiinteämmin yksittäisiin kysymyksiin liittyviin näkemyksiin. Tästä lähestymistavasta on MOK:ssa itsessään jo yksi esimerkki, sillä kytkentä hyvään arvopaperimarkkinatapaan ja ostotarjousdirektiivin yleisiin periaatteisiin on toteutettu sangen onnistuneesti alaluvun Tarjousmenettelyn aloittaminen kohdassa 21. Kirjoitustapaa voitaisiin käyttää MOK:ssa enemmänkin ja näin kohottaa yksittäisten ohjeiden tulkintavaikutusta merkittävästi. Jäljempänä esitetään ( MOK:n suhde yleisiin periaatteisiin ) joitakin konkreettisia esimerkkejä tästä lähestymistavasta. Alaluvun 4.1 Yleiset periaatteet kohdassa 6 annetaan ohje kysymyksistä, joista eräiltä osin on säädetty mm. OYL 1 luvussa (HE 6/2006 vp, s ). OYL 1 luvun säännöksistä on kuitenkin vain rajoitetusti annettu ohjeita (alaluvun 4.2 Tasapuolinen kohtelu kohdassa 13) tai sitten OYL 1 lukua ilmeisesti tarkoittava viittaus jää epämääräiseksi (alaluvun Finanssivalvonnan päätös tarjousajan pidentämisestä kohdassa 33). Sen sijaan OYL:n muihin lukuihin viitataan usein täsmällisesti (esim. alaluvun 4.4 Kohdeyhtiön yhtiökokouksessa päätettävät asiat kohdassa 18 ja alaluvun 6.4 Poikkeukset tarjousvelvollisuudesta kohdassa 22), vaikkakaan ei aina (alaluvun Finanssivalvonnan päätös tarjousajan pidentämisestä kohdassa 32 ja alaluvun 7.4 Korotus- ja hyvitysvelvollisuus kohdassa 23, viides kappale). Koska OYL:n noudattamisen valvonta ei kuulu Finanssivalvonnan toimivaltaan, MOK:ssa tulisi tyytyä viittaamaan OYL:n säännöksiin, jolleivät ne kiinteästi liity AML:n säännöksiin. Tällainen on esim. AML 11 luvun 14, joka muuttui eduskuntakäsittelyssä ja josta sen vuoksi saattaisi olla paikallaan laajentaa ohjeistusta. Kommentti on otettu huomioon. Luku 1.1 Soveltamisala Finanssivalvonnan kommentti AAL Ohjeessa olisi syytä selventää AML:n ja ohjeen soveltamisalaa rajat ylittävissä ostotarjouksissa. Ostotarjoukset yhtiöistä, joiden arvopaperit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena useammassa valtiossa, aiheuttavat joskus erityisiä tulkintakysymyksiä. Kohdan 1 sanamuotoa on muutettu kommentin johdosta. Luku 3 Tavoitteet Finanssivalvonnan kommentti VM Luvun 3 Tavoitteet kohdassa 4 tarkoitettua hyvää arvopaperimarkkinatapaa määritte- Luvussa 3 kuvattuja tavoitteita on muokattu kommen-

3 3 (16) VM lee ja kohdassa 5 tarkoitettuja lausuntoja antaa myös AML 11 luvun 28 :ssä tarkoitettu toimielin. Kun MOK:ssa useasti viitataan hyvään arvopaperimarkkinatapaan, olisi perusteltua mainita myös muut AML:n nojalla hyvää arvopaperimarkkinatapaa tuottavat tahot. Hyvä arvopaperimarkkinatapa syntyy, jos on syntyäkseen, ensisijaisesti markkinakäytännössä eikä viranomaisohjein tai muin kannanotoin. Luvun 3 Tavoitteet kohdassa 5 on puhe tämän standardin suositusten soveltamisesta yksittäistapauksessa. MOK:sta ei ilmene, mitä suosituksilla tarkoitetaan, sillä MOK sisältää ohjeita eikä suosituksia. Suosituksista on puhe myös alaluvun 4.1 Yleiset periaatteet kohdassa 7. tin perusteella. Kohtien sanamuotoja on muokattu kommentin perusteella. Luku 4.1 Yleiset periaatteet Finanssivalvonnan kommentti VM MOK:ssa käsitellään rinnakkain yleisinä periaatteina (a) AML 1 luvun 2 :n, 3 :n ja 4 :n yleiset säännökset, (b) AML 11 luvun 7 :n ja 8 :n yleiset periaatteet ja (c) ostotarjousdirektiivin 3 artiklan yleiset periaatteet. Tällainen rinnastus on suoraviivainen, kun (a) kohdistuu koko AML:iin, (b) kohdistuu AML 11 lukuun ja (c) on pääosin käsitelty AML:n aikaisemmissa, ostotarjousdirektiivin täytäntöönpanoa koskevissa esitöissä (HE 6/2006 vp, s ja s ). VM Alaluvun 4.1 Yleiset periaatteet kohdassa 7 oleva maininta hyvästä arvopaperimarkkinatavasta on irrallinen tästä yhteydestä. Jäsentelyä voisi selkeyttää, jos hyvä arvopaperimarkkinatapa nostettaisiin selvemmin esille jo otsikkotasolla tai väliotsikkotasolla alaluvussa 4.1 Yleiset periaatteet, esim. seuraavassa esitettävällä tavalla. MOK:n jäsentely on yleisesti ottaen havainnollinen ja selkeä. Luvun 4 Yleiset periaatteet ja määritelmät otsikossa ja alaluvussa 4.1 Yleiset periaatteet käsitellään yhdessä ja mahdollisesti tällä tavoin sekoitetaan AML 1 luvun 2 :n, 3 :n ja 4 :n yleiset säännökset, AML 11 luvun 7 :n ja 8 :n yleiset periaatteet ja ostotarjousdirektiivin 3 artiklan yleiset periaatteet. Jäsentely ei ole omiaan lisäämään MOK:n ymmärrettävyyttä ja sitä voisi selkeyttää esim., jos alaluvussa 4.1 Yleiset periaatteet olisi neljä väliotsikkoa kohtien 1-3, kohtien 4 ja 5 sekä kohtien 6 ja 7 erottamiseksi toisistaan. Väliotsikot voisivat olla esim. (a) AML 1 luvun 2 :n, 3 :n ja 4 :n yleiset säännökset, (b) AML 11 luvun 7 :n ja 8 :n yleiset periaatteet, (c) Ostotarjousdirektiivin 3 artik- Luvussa 4.1 on toistettu yleiset periaatteet, joihin viitataan AML:n 11 luvun säännöksissä ja MOK:ssa. Esitysteknisistä syistä ehdotettua erottelua ei ole katsottu tarpeelliseksi.

4 4 (16) lan yleiset periaatteet ja (d) Hyvä arvopaperimarkkinatapa. VM Kohdan 6 alakohdassa f todetaan, että "Kohdeyhtiön arvopapereita koskeva tarjous ei saa kohtuuttoman pitkään estää yhtiötä harjoittamasta liiketoimintaansa." Ehdotamme, että sana "estää" muutetaan sanaksi "haitata". On erikoista, että lain esitöissä selostettuja ostotarjousdirektiivin yleisiä periaatteita ohjeistetaan MOK:ssa (alaluvun 4.1 Yleiset periaatteet kohdassa 6) noudattamaan viittaamatta kuitenkaan lain esitöihin (HE 6/2006 vp, s ja s ). Toisaalta kyseisiin esitöihin viitataan selvästi vähemmän tärkeissä yksityiskohdissa (alaluvun 5.1 Ostotarjoussäännösten soveltamisala kohdassa 3 ja alaluvun 6.1 Tarjousvelvollisuuden syntyminen kohdassa 4). Koska lain esityöt ovat pohjoismaisessa oikeuslähdeopissa vakiintuneesti niin sanottu sallittu oikeuslähde, lähestymistapa on kyseenalainen. MOK:ssa ei tulisi kehottaa noudattamaan eduskunta-asiakirjassa esitettyä, vaan tyytyä viittaamaan siihen tai tulkita sitä. Luvun 4.1 kohdassa 6 on toistettu ostotarjousdirektiivin 3 artiklan yleiset periaatteet sellaisenaan. Viittausta lain esitöihin ei tässä yhteydessä ole katsottu tarpeelliseksi. Luku 4.2 Tasapuolinen kohtelu Finanssivalvonnan kommentti VM Alaluvun 4.2 Tasapuolinen kohtelu ja alaluvun 5.2 Ostotarjouksen julkistaminen välinen yhteys jää löyhäksi. Alaluvun 4.2 Tasapuolinen kohtelu kohdassa 9 14 voitaisiin mainita myös alaluvun ostotarjouksen tai sitä koskevien suunnitelmien julkistaminen ja tiedoksi antaminen kohdassa 9 16 tarkoitetut julkistamiset. Luku 4.3 Velvollisuus edistää ostotarjouksen toteutumista Lausuntopyynnön kysymys: Määräysten ja ohjeiden luvun 4.3 kohdassa 16 esite- Tasapuolisen kohtelun vaatimus ei liity vain ostotarjouksen julkistamiseen, vaan laajemmin koko AML:n 11 lukuun (esim. tarjouksen ehtoja ja tarjousvastiketta koskeviin kysymyksiin). Kohtien sanamuotoa ei ole muutettu. Finanssivalvonnan kommentti

5 5 (16) AAL tään Fivan tulkintoja ostotarjouksen tekijän toimenpiteistä, jotka ovat omiaan estämään tai olennaisesti vaikeuttamaan ostotarjouksen toteutumista. Tällaisena toimenpiteenä pidetään myös kieltäytymistä kohdeyhtiön suorittamasta yritystarkastuksesta vaihtotarjoustilanteessa. Tulkinta perustuu Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suositukseen 13 (Tarjouksen tekijää koskeva due diligence -tarkastus). Oletteko samaa mieltä esitetyistä tulkinnoista? Jos olette eri mieltä, pyydämme perustelemaan vastauksenne. Uuden arvopaperimarkkinalain myötä tarjouksentekijällä on velvollisuus edistää ostotarjouksen toteutumista (AML 11:8). Finanssivalvonnan ohjeluonnoksessa ehdotetaan, että tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, ettei tarjouksentekijä saisi vedota ostotarjouksen toteuttamiselle asetettuun ehtoon, ellei ehdon toteutumatta jäämisellä ole ostotarjouksen tekijälle huomattava merkitys suunnitellun yritysoston kannalta. Finanssivalvonnan tulkinta perustunee Ruotsin vastaavaan ohjeistukseen. Asianajajaliitto katsoo, että Suomen lainsäädäntö ei anna perusteita vastaavalle tulkinnalle. Arvopaperimarkkinalain 11:8 ja yleisen sopimusvapauden puitteissa ostotarjouksen tekijän on voitava asettaa kohtuullisia ehtoja tarjouksen toteuttamiselle. Asianajajaliitto katsoo, että sana huomattava olisi ainakin korvata sanalla olennainen, joka paremmin heijastaa lainkohdan tarkoitusta. Tällöin tulkinta olisi se, ettei tarjouksentekijä tosiasiassa keinotekoisin perustein vetäytyisi tarjouksestaan. Finanssivalvonnan ohjeluonnoksen mukaan tarjouksentekijä ei myöskään saisi kieltäytyä kohdeyhtiön toivomasta due diligence -tarkastuksesta kohdeyhtiön lausunnon valmistelemisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Finanssivalvonnan esittämä huomio on osin perusteltu, mutta voi aiheuttaa tulkintaongelmia, jos kohdeyhtiö esimerkiksi pyrkisi käyttämään ohjetta hyväkseen vihamielisessä ostotarjoustilanteessa. Ohjetta on syytä tarkentaa. Luku 4.3 kohta (16): Kohdassa esitetyt Fivan tulkinnat ovat perusteltuja. Kuitenkin toisen bullet -kohdan ohje siitä, että tarjouksentekijä ei voi vedota ehtoon ellei ehdon toteutumatta jäämisellä ole ostotarjouksen tekijälle huomattava merkitys suunnitellun yritysoston kannalta kaipaa selvennystä. Tarkoittaako ohje, että tietynlaisia ehtoja os- Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan (YKL) antaman lausunnon 2009:1 perusteella arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksessa ostotarjouksen toteutumisen edistämisestä on päätetty säätää AML:ssa. Finanssivalvonta katsoo, että säännöksen soveltamisessa voidaan ottaa huomioon YKL:n lausunnossa esitettyjä näkökohtia. MOK-luonnoksen sanamuoto huomattava perustui suoraan YKL:n suositukseen (suositus 19). Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjoussuositusta valmistelevan työryhmän kanssa käytyjen keskustelujen johdosta sana on kuitenkin korvattu sanalla olennainen. Viittaus kohdeyhtiön toivomaan due diligence -tarkastukseen on poistettu lopullisesta määräyksestä. Tarjouksen tekijän mahdollista kieltäytymistä due diligence -tarkastuksesta arvioidaan tapauskohtaisesti.

6 6 (16) FK TELA Pörssi totarjouksen toteuttamiselle ei saa asettaa, vai tarkoittaako se, että ehdollinen tarjous on hyväksyttävä vaikka ehto ei toteudukaan, jos ehdolla ei ole Fivan tarkoittamalla tavalla huomattava merkitys suunnitellun yritysoston kannalta? Olemme pääsääntöisesti samaa mieltä esitetyistä tulkinnoista. Kolmas, yritystarkastukseen liitettyjä ehtoja koskeva kohta hieman epäselvä ja sitä tulisi selventää. Millaisesta ehdosta voisi olla kyse? Luvun 4 ("Yleiset periaatteet ja määritelmät") jaksossa 4.3 ("Velvollisuus edistää ostotarjouksen toteutumista") on kohdassa 16 ohjeistettu toimenpiteistä, jotka ovat kiellettyjä ostotarjouksen tekijältä AML 11:8 1 momentin nojalla. Ohjeistuksen luettelo on muutoin hyvä, mutta maininta yritystarkastusta (due diligence) koskevan ehdon kiellettyisyyteen, mikäli seikka on ollut tiedossa jo tarjousta julkistettaessa, on sikäli vaikea että due diligence -tarkastuksessa vasta selvitetään yksityiskohtaisemmin joko riskiprofiili kokonaisuutena tai tietyiltä osa-alueilta. Tarkoituksenmukaisempaa olisi asettaa due diligence ehdon tapauksissa esim. suositus selvitystyön kestolle (esim. 2 tai 3 kk kk tarjouksen julkistamisesta). Pörssin näkemyksen mukaan esitetyt tulkinnat vastaavat markkinakäytäntöä, mutta edellä mainitusti näitä Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suosituksiin perustuvia tulkintoja (esimerkkilistoja) ei ole tarpeen sisällyttää Finanssivalvonnan sääntelyyn. Kohdan sanamuotoa on selvennetty. Koska Finanssivalvonta valvoo AML:n noudattamista, Finanssivalvonta katsoo ennakoitavuuden takia tarpeelliseksi esittää ohjeessa tulkintojaan AML:n 11 luvun 8 :n säännöksen sisällöstä. Luku 4.4 Kohdeyhtiön yhtiökokouksessa päätettävät asiat Finanssivalvonnan kommentti TELA Jakson 4.4 ("Kohdeyhtiön yhtiökokouksessa päätettävät asiat") kohdan 19 ohjeessa käsitellään tilannetta, jossa AML 11:14 mukaisesti hallitus päättää olla siirtämättä yhtiökokouksen päätettäväksi suunnattua antia tai vastaavaa järjestelyä koskevaa asiaa. Tällöin syy siirtämättä jättämiselle on julkistettava viipymättä. Ohjeistus on tarkoituksenmukainen, sillä toimenpiteellä ja syyllä voi olla merkitystä sijoittajien arviolle yhtiöstä. Kommentti on otettu huomioon. Luku 4.5 Yksissä tuumin toimiminen Finanssivalvonnan kommentti TELA Kohdissa on ohjeistettu yksissä tuumin toimimisen kriteeristöstä. Ohjeistuksessa on käsitelty hyvin erilaisia tilanteita, mm. suku- tai perhetaustaisia yhtiöitä, joissa olosuhteet voivat olla erilaiset kuin laajemman omistuspohjan yhtiöissä. Tämä on tar- Kommentti on otettu huomioon.

7 7 (16) AAL LYNK koituksenmukaista huomioida myös ohjeistuksessa. Yksissä tuumin toimimista koskeva lainsäädäntö on muuttunut uuden arvopaperimarkkinalain myötä. Lisäksi on syytä huomata, että EU:n komissio on myös harkitsemassa tulkintasuosituksen antamista ao. käsitteestä. Erityisen ongelmallisia ovat tilanteet, joissa osakkeenomistajat toimivat yhdessä yhtiön yhtiökokousten tai muun yhtiötä koskevan päätöksenteon yhteydessä ilman että samalla on käsillä ostotarjoustilanne. Finanssivalvonta on katsonut, että yksissä tuumin toimimista ei yleensä ole sopiminen äänestämisestä tietyllä tavalla yksittäisen yhtiökokouspäätöksen osalta. Tilanne olisi kuitenkin toinen, jos päätöksellä on merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia kohdeyhtiöön tai sen omistus- ja äänivaltarakenteeseen. Kyseinen ohjeen kohta on ongelmallinen yhtiöissä, joissa on suuria osakkeenomistajia (mikä ei ole lainkaan epätavallista Suomessa). Yhtiön kannalta voi olla olennaista suunnittelemansa hankkeen osalta olla yhteydessä suuriin osakkeenomistajiin ja varmistaa näiden tuki, kun asia viedään yhtiökokoukseen. Ohje voi aiheuttaa häiriöitä suomalaisten pörssiyhtiöiden liiketoiminnalle erityisesti tärkeiden hankkeiden yhteydessä. Ohjeen kohtaa on syytä harkita edelleen tai mahdollisesti rajata se alustavasti kysymyksiin, jotka liittyvät omistus- ja äänivaltarakenteeseen. Luku 4.5. kohdat 24 27: Katsomme, että listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaiset osakkeenomistajien nimitystoimikunnat voisi todeta nimenomaisesti pois "yksissä tuumin" toimimisalasta. Yksissä tuumin toimimista ja sen huomioonottamista yhtiökokoustilanteissa voisi edelleen avata, muun muassa siten ettei tätä sovelleta lähtökohtaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden edustamiseen pankkien toimesta. Voisi myös selventää milloin yhtiökokouspäätöksellä on esimerkiksi merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia kohdeyhtiöön tai sen omistus- ja äänivaltarakenteeseen. Katsomme, että listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaiset osakkeenomistajien nimitystoimikunnat voisi todeta nimenomaisesti pois yksissä tuumin toimimisalasta. Yksissä tuumin toimimista ja sen huomioonottamista yhtiökokoustilanteissa voisi edelleen avata, muun muassa siten ettei määräystä / ohjetta sovelleta lähtökohtaisesti pankkien Luvussa esitetyt määräykset ja ohjeet perustuvat Finanssivalvonnan standardin 5.2c lukuun 7.3 ja Finanssivalvonnan aiempaan tulkinta- ja poikkeuslupakäytäntöön. Finanssivalvonta katsoo, että yksissä tuumin toimiminen ei rajoitu vain tilanteisiin, joilla voi olla merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia kohdeyhtiön omistus- ja äänivaltarakenteeseen. Pelkästään se, että yhtiö selvittää suurimpien osakkeenomistajiensa tukea suunnittelemalleen hankkeelle tulevaa yhtiökokousta silmällä pitäen, ei täytä AML:n 11 luvun 5 :n yksissä tuumin toimimisen määritelmää, ellei kyseessä ole säännöksessä tarkoitettu yhteistyö kohdeyhtiön kanssa vakavasti otettavan ostotarjouksen toteutumisen estämiseksi. MOK:iin on kommenttien johdosta lisätty ohje, jonka mukaan osallistuminen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa tarkoitetun osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan työskentelyyn ei ole yksissä tuumin toimimista. Hallintarekisteröityjen osakkeiden edustamiseen liittyvä ohje on lisätty määräysten ja ohjeiden lukuun 6.2.

8 8 (16) VM hallintarekisteröityjen osakkeiden edustamiseen. Voisi myös selventää milloin yhtiökokouspäätöksellä on esimerkiksi merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia kohdeyhtiöön tai sen omistus- ja äänivaltarakenteeseen. Alaluvun 4.5 Yksissä tuumin toimiminen kohdassa 27 ennakoidaan ilmeisesti komission toimintasuunnitelmaa "EU:n yhtiöoikeus sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä" (kohta 3.4). Olisi syytä arvioida, onko tämä ennakointi mahdollisesti ennenaikaista. Luku 5.1 Ostotarjoussäännösten soveltamisala Finanssivalvonnan kommentti Luku 5.1. kohta 4: Tekstiin tulisi lisätä vaatimus siitä, että ostotarjous on tullut kohdeyhtiön tietoon, esim. "...tiedotusvälineissä, internetsivuilla tai kirjeitse tehty ja kohdeyhtiön tietoon tullut tarjous ostaa...". Antaako Fiva jotain ohjeistusta lukumäärästä, jota voidaan edelleen pitää "suppeana, ennalta määrättynä joukkona"? TELA Luku AAL Luvussa 5 (" ostotarjous") on hyvin huomioitu jakson 5.1 "Ostotarjoussäännöstön soveltamisala") kohdassa 4 ns. private placement -tilanne, jossa tarjous tehdään suppealle ja ennalta määrätylle joukolle, jonka kanssa tekijä voi tosiasiallisesti neuvotella erikseen. Ostotarjouksen tai sitä koskevien suunnitelmien julkistaminen ja tiedoksi antaminen Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että Finanssivalvonnan ohjeeseen julkisen ostotarjouksen valmistelun ja julkistamisen osalta liittyy monia seikkoja, joita säädellään myös Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suosituksessa ( Helsinki Takeover Code ). Uuden arvopaperimarkkinalain myötä Helsinki Takeover Code -ohjeistuksen suoraan sitova vaikutus lisääntyy ja sen merkitys kasvaa. Asianajajaliitto katsoo, että Finanssivalvonnan on syytä koordinoida ohjeistustaan Helsinki Takeover Code -ohjeen kanssa etenkin markkinakäytäntöä, taloudellisia arvioita ja osakeyhtiölain mukaista toimintaa koskevissa kysymyksissä. Näin Suomessa saadaan kehitettyä mahdollisimman ajantasainen ja joustava sääntelymalli. Esimerkiksi tarjousvastikkeen ostotarjous tehdään kohdeyhtiön arvopaperien haltijoille. Määritelmän täyttyminen ei siksi edellytä sitä, että tehty tarjous olisi tullut kohdeyhtiön tietoon. Tarjous, joka katsotaan julkiseksi ostotarjoukseksi, on julkistettava ja annettava tiedoksi kohdeyhtiölle AML:n 11 luvun 9 :n mukaisesti. Kohdan sanamuotoa ei ole muutettu. Kommentti on otettu huomioon. Finanssivalvonnan kommentti Finanssivalvonta on määräysten ja ohjeiden valmistelussa tehnyt yhteistyötä Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjoussuositusta valmistelevan työryhmän kanssa. Esimerkiksi ostotarjouksen julkistamiseen liittyvien seikkojen osalta luvun ohjeita on muokattu siten, että niissä viitataan AML:n 1 luvun 4 :n yleiseen periaatteeseen riittävien tietojen saatavilla pitämisestä, jolloin julkistettavista seikoista voidaan antaa tarkempia suosituksia itsesääntelyssä. Myös

9 9 (16) Pörssi TELA suorittamisesta varmistautuminen (rahoituksen ehdot, osakkeenomistajien tuen varmistaminen emissioille), sekä tarjouksen (ennakko) julkistamisen yhteydessä annettavat tiedot voivat olla sellaisia kysymyksiä, samoin kuin pakollisesta ostotarjouksesta annettavien poikkeusten perusteisiin liittyvä ohjeistus. Helsinki Takeover -koodia ollaan uudistamassa kesän 2013 aikana. Olisi hyvä, että Fiva katsoisi ohjepäivitystään vielä tämän koodin valossa ja pyrkisi käyttämään siinä olevia mahdollisesti käyttökelpoisia ehdotuksia myös omissa ohjeissaan. Tätä asiaa olisi hyvä edistää itsesääntelyn keinoin niin paljon kuin mahdollista. Samoin luvun kohdassa 9 olisi tärkeää, että luettelo olisi sama kuin Takeover-koodissa, jotta ei syntyisi tulkintaepäselvyyksiä siitä, kumpaa tulee noudattaa. Arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistuksen yhteydessä luovuttiin Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakuntaa koskevasta sääntelystä. Keskuskappakamarin yrityskauppalautakunta toimi julkisia ostotarjouksia koskevana itsesääntelyelimenä. Nyt tätä itsesääntelyelimen tehtäväkenttää hoitaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry ( AMY ) ja erityisesti sen Ostotarjouslautakunta. Luonnos julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi ( ostotarjousluonnos ) sisältää kuitenkin monilta osin sääntelyä, joka perustuu Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suosituksiin. Esimerkiksi ostotarjouksen julkistamisen yhteydessä julkistettavaksi suositeltavia tietoja (luku 5.2.1) on laajennettu Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suosituksen sisällön mukaisesti. Pörssi katsoo, että julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskeva tarkempi ohjeistus tulisi jatkossakin toteuttaa mahdollisimman laajasti itsesääntelyn keinoin eikä Fivan määräysten ja ohjeiden tasoinen sääntely ole tältä osin tarpeen. Jakson ("Ostotarjouksen tai sitä koskevien suunnitelmien julkistaminen ja tiedoksi antaminen") kohdassa 9 on hyvä luettelo seikoista, joita ostotarjouksen julkistamisen yhteydessä olisi suositeltava julkistaa. Kuitenkin luettelossa mainittu tarjouksen perustelu on sikäli erikoinen, että perustelu ei lähtökohtaisesti ole seikka, joka on niin olennainen kuin samassa yhteydessä mainittu tarjouksen tekijän suunnitelma kohde- luvun ohjeet ostotarjouksen rahoituksen varmistamisesta ovat Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yleisluontoisia ja jättävät tilaa itsesääntelylle.

10 10 (16) VM AAL yhtiön suhteen. Siksi voisi olla tarkoituksenmukaisempaa edellyttää ainoastaan suunnitelman julkistamista, eikä erikseen perustelua. Osto- tai myyntiaie voi liittyä sijoittajan omaan allokaation muokkaukseen tai markkinanäkemykseen, eikä tällaisten seikkojen julkistamatta jättäminen loukkaa muiden sijoittajien suojaa tai hyvää markkinatapaa. Alaluvun 5.2 Ostotarjouksen julkistaminen kohdassa 9 olisi ilmeisesti mahdollista tukeutua AML 11 luvun 8 :ssä säädettyyn yleiseen periaatteeseen tarjouksen tekijän velvollisuudesta edistää tarjouksen toteutumista. Luku (11): Ostotarjouksen tekijällä ei ole velvollisuutta antaa tarjousta tiedoksi kohdeyhtiön henkilöstölle, mutta lähtökohtaisesti ei varmaankaan myös oikeutta. Tämän vuoksi ehdotamme, että kohdan viimeinen Iause voitaisiin jättää pois. Arvopaperimarkkinalain ja ohjeluonnoksen mukaan ostotarjous on julkistettava ennen tarjousasiakirjan jättämistä Finanssivalvonnalle. Joissain tapauksissa tämä saattaa kuitenkin olla haitallista suunniteltavalle transaktiolle (esimerkiksi osakevastiketilanteet, joissa kurssit muuttuvat julkistamisen seurauksena, ja joissa on mahdollisesti pitempi tarkastusaika osakevastikkeen aiheuttaman tiedonantotarpeen johdosta). Lisäksi tarjousasiakirjan hyväksymiseen saattaa joissain tilanteissa liittyä ainakin aikamääräistä epävarmuutta. Asianajajaliitto esittää Finanssivalvonnan harkittavaksi ohjeistuksen lisäämistä poikkeuksen myöntämisen edellytyksistä tällaisissa tilanteissa. Lähtökohtaisesti saattaisi tulla kyseeseen esim. tarjousajan pidentäminen minimivaatimuksista vastaamaan sitä aikaa, jona tarjous olisi julkisesti tiedossa, mikäli se olisi julkistettu ennen tarjousasiakirjan jättämistä. Luku 5.2.1: Tässä luvussa olisi ehkä hyvä antaa ohjeita uudesta "Put up or shut up" -määräajasta, jonka Fiva voi asettaa kohdeyhtiön hakemuksesta, koska kyseessä on uusi konsepti. Esimerkiksi siitä, millä edellytyksillä määräaika voidaan asettaa. Ohjeella selvennetään AML:n 11 luvun 9 :n 2 momentin ja 10 :n 2 momentin säännösten sisältöä. Finanssivalvonta voi AML:n 11 luvun 26 :n nojalla myöntää poikkeuksen mistä tahansa AML:n 11 luvussa säädetystä velvollisuudesta. Mainitut tilanteet ovat Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan siinä määrin harvinaisia, ettei Finanssivalvonta ole katsonut tarpeelliseksi mainita niistä erikseen MOK:ssa. Ostotarjouksen tekijä on yleensä tosiasiallisesti tehnyt päätöksen ostotarjouksesta jo siinä vaiheessa, kun tarjousasiakirja jätetään hyväksyttäväksi, mikä puoltaa AML:n 11 luvun 11 :n mukaista menettelyä. Edellytykset määräajan asettamiselle on esitetty AML:n 11 luvun 9 :n 5 momentissa. Lukuun on kommentin johdosta lisätty ohje siitä, mitä perusteluja kohdeyhtiön tulee hakemuksessaan esittää. Luku Tarjousvastikkeen suorittamisesta varmistuminen Finanssivalvonnan kommentti VM Alaluvun Tarjousvastikkeen suorittamisesta varmistuminen kohdissa olisi ilmeisesti mahdollista tukeutua alaluvun 4.1 Yleiset periaatteet kohtaan 6, jossa selostetaan ostotarjousdirektiivin 3 artiklan yleiset periaatteet. Kohtien sanamuotoa on tarkennettu. Luku Finanssivalvonnan päätös tarjousajan pidentämisestä Finanssivalvonnan kommentti

11 11 (16) Luku 5.3.3, kohta 36: Kohdassa voisi täsmentää sitä, kuka julkistaa tarjousajan pidentämistä koskevan päätöksen. Onko se kohdeyhtiö, joka hakee päätöstä Fiva:lta vai tarjouksen tekijä, vai molemmat? Muutoinkin ohjeissa olisi yleisemminkin hyvä käyttää aktiivista muotoa "XX julkistaa..." sen sijaan, että sanotaan "päätös tulee julkistaa". Julkistamisvelvollisuus syntyy ostotarjouksen tekijälle AML:n 11 luvun 12 :n nojalla ja kohdeyhtiölle AML:n 6 luvun 4 :n nojalla. Kohdan sanamuotoa ei ole siksi muutettu. Luku 5.4 Ostotarjouksen ehdot Finanssivalvonnan kommentti TELA Jakson 5.4 ("Ostotarjouksen ehdot") kohdan (45) ohjeessa edellytetään, että tarjouksen tekijästä ja tämän kanssa yksissä tuumin toimivista henkilöistä riippumattoman osapuolen tulee säilyttää arvopapereita luotettavasti, kunnes tarjouksen toteutuminen selviää. Ohjeistuksessa olisi mielekästä harkita markkinavakauden kannalta, että osapuolista riippumattoman säilytysyhteisön tai luotto- ja rahoituslaitoksen tulisi säilyttää arvopapereita. Kohdan sanamuotoa on tarkennettu. Luku 5.5 Kilpaileva ostotarjous Finanssivalvonnan kommentti Luku 5.5, kohta 46: Sama kommentti kuin yllä luvun kohdassa 36 siitä, että "tarjouksen tekijän tulee julkistaa päätös tarjousajan pidentämisestä...". Lisäksi, onko kohdeyhtiön hallituksen aina täydennettävä lausuntoaan, vaikka kilpaileva tarjous ei olisi vakavasti otettava? Kohdassa on toistettu AML:n säännös, joten sanamuotoa ei ole muutettu. Luvun kohdassa 53 Finanssivalvonta katsoo ostotarjouksen olevan kilpaileva ostotarjous, jos se on julkistettu AML:n 11 luvun 9 :n mukaisesti. Tällöin ei arvioida erikseen sitä, onko tarjous vakavasti otettava. Kilpailevan ostotarjouksen tekijän on AML:n 11 luvun 9 :n mukaan ennen ostotarjouksen julkistamista varmistuttava siitä, että pystyy suorittamaan tarjousvastikkeen. Myös markkinoiden vääristämistä koskevat säännökset voivat soveltua tilanteisiin, joissa julkistettu kilpaileva ostotarjous ei ole aito. Luku 6.1 Tarjousvelvollisuuden syntyminen Finanssivalvonnan kommentti Luku 6.1, kohta 5: Ohjeessa tulisi selventää, että tarjousvelvollisuus koskee kohdeyhtiön arvopapereita, joihin sovelletaan arvopaperimarkkinalakia (eli niihin, jotka täyttävät arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 :n mukaisen arvopaperin määritelmän). Kohdan sanamuotoa on tarkennettu. Muutoksen johdosta kohdassa on myös selvennetty se, että väliaikaisen luovutusrajoituksen alaiset osakkeeseen oikeuttavat arvopaperit kuuluvat tarjousvelvollisuuden piiriin. Lisäksi lukuun 7.1 on myös otettu selventävä maininta siitä, että myös vastikkeet sellaisista osak-

12 12 (16) Luku 6.2 TELA FK Pörssi Luku 6.4 Ääniosuuden laskeminen Lausuntopyynnön kysymys: Fivalla on arvopaperimarkkinalain 11 luvun 31 :n nojalla määräyksenantovaltuus lain 11 luvun 20 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tai muun järjestelyn perusteista. Tätä määräyksenantovaltuutta ei ole määräys- ja ohjeluonnoksessa käytetty. Tulisiko Fivan antaa edellä mainittuun säännökseen liittyviä määräyksiä? Jos kyllä, mikä määräysten sisältö mielestänne tulisi olla? Pyydämme perustelemaan vastauksenne. Jakson 6 ("Osakkeenomistajan tarjousvelvollisuus") jakson 6.2 ("Ääniosuuden laskeminen") ei kohdan 13 ääniosuuden laskemista koskevassa ohjeessa lasketa ääniosuuteen vaihtovelkakirjoja tai vastaavia konvertoituvia osake- tai velkainstrumentteja, vaikka nämä instrumentit saattaisivat konvertoinnin jälkeen tuottaa haltijalleen äänikelpoisia osakkeita. Mielestämme perusteita ei tarvitse yksilöidä tarkemmin. Valtuutta voisi ehkä käyttää, jos yleisesti käytettäisiin jotain konseptia, jota voisi pitää rajatapauksena. Pörssin näkemyksen mukaan Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuden käyttäminen ei ole ainakaan toistaiseksi tarpeen, mutta sääntelyn tarpeellisuutta voidaan arvioida uudelleen lähivuosina. Poikkeukset tarjousvelvollisuudesta Lausuntopyynnön kysymys: Määräysten ja ohjeiden luvussa 6.4 on esitetty määräyksiä tarjousvelvollisuudesta myönnettävien poikkeusten perusteista. Eräisiin poikkeuslupaperusteisiin on otettu edellytykseksi, että järjestelystä päätetään kohdeyhtiön yhtiökokouksessa ja järjestelyä kannattaa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 27 :ssä tarkoitettu 2/3:n määräenemmistö järjestelystä riippumattomista osakkeenomistajista. Vastaava määräenemmistövaatimus on käytössä esimerkiksi Ruotsin Aktiemarknadsnämndenin poikkeuslupakäytännössä. Kannatatteko edellä mainittua keisiin oikeuttavista oikeuksista, jotka eivät ole arvopapereita, otetaan huomioon tasapuolisen kohtelun toteutumista arvioitaessa. Finanssivalvonnan kommentti Kohdassa on toistettu suoraan AML:n 11 luvun 20 :n 1 2 momentin sisältö. Osakkeeseen oikeuttavat arvopaperit luetaan mukaan omistus- ja ääniosuuteen, kun ne konvertoidaan. Kommentti on otettu huomioon. Finanssivalvonnan kommentti

13 13 (16) AAL edellytystä? Pyydämme perustelemaan vastauksenne. Osakkeenomistajien tarjousvelvollisuutta koskeva sääntely on muuttunut aiemmasta. Erityisesti yksissä tuumin toimimisen käsite on tältä osin keskeinen. Finanssivalvonta on lisäksi tarkentanut ohjeistusta tarjousvelvollisuudesta myönnettävistä poikkeuksista ja niiden perusteista. Finanssivalvonta esimerkiksi edellyttää tietyissä tilanteissa, että poikkeustarpeen aiheuttamaa järjestelyä on käsitelty yhtiökokouksessa. Lisäksi edellytetään, että [j]ärjestelystä päättävässä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 27 :n 1 momentissa tarkoitetun määräenemmistön järjestelystä riippumattomista kohdeyhtiön osakkeenomistajista on kannatettava järjestelyä. Asianajajaliitto katsoo, että poikkeuslupaharkinta olisi lähtökohtaisesti kokonaisharkintaa. Asianajajaliitto kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että Finanssivalvonta on kytkenyt poikkeusluvan edellytyksiin asian käsittelyn yhtiökokouksessa tietyin osin myös tilanteissa, joissa ostotarjousdirektiivin ohjeistuksen perusteella poikkeus olisi selvästi myönnettävissä. Asianajajaliitto katsoo, että Finanssivalvonnan ohjeistusta tältä osin on syytä harkita tarkemmin. Esimerkiksi edellä mainittu määräenemmistövaatimus vaikuttaa keinotekoiselta. Vaatimus saattaa mahdollistaa vähemmistön opportunistisen käyttäytymisen erityisesti tilanteessa, jossa tarkoituksena on turvata taloudellisissa vaikeuksissa olevan kohdeyhtiön toiminnan jatkuminen. Varsinkin taloudellisissa vaikeuksissa olevien yhtiöiden osalta ei tulisi olla tarvetta tavallista raskaampaan yhtiökokousmenettelyyn. Finanssivalvonnan ohjeistusta on myös syytä koordinoida Helsinki Takeover Code -ohjeistuksen kanssa. Finanssivalvonnan aiemman käytännön mukaisesti poikkeuslupaa ei ole voinut hakea ehdollisena tai siten, että Finanssivalvonta etukäteen vahvistaisi että ao. tilanteessa osapuolet eivät toimi yksissä tuumin. Markkinoiden joustavan toiminnan edistämiseksi Finanssivalvonnan poikkeuslupakäytäntöä voisi tältä osin kehittää. Luku 6.4. kohdat 19 23: Määräysten ja ohjeiden luvussa 6.4 on esitetty määräyksiä tarjousvelvollisuudesta myönnettävien poikkeusten perusteista. Eräisiin poikkeuslupaperusteisiin on otettu edellytykseksi, että järjestelystä päätetään kohdeyhtiön yhtiöko- Määräykset pakollisesta ostotarjouksesta myönnettävien poikkeusten perusteista on annettu Finanssivalvonnan poikkeuslupaharkinnan ennakoitavuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi. Finanssivalvonta katsoo, ettei Finanssivalvonnan lakisääteistä tehtävää (poikkeuslupaharkinta) voida jättää itsesääntelyn ohjeistuksen varaan. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan järjestelystä riippumattomien osakkeenomistajien äänestyksellä voidaan varmistaa ostotarjousdirektiivin 3 artiklan mukaisesti vähemmistöosakkeenomistajien suoja tilanteessa, jossa määräysvalta kohdeyhtiössä keskittyy tai siirtyy. Mahdollisuus järjestelystä riippumattomien osakkeenomistajien äänestykseen on tuotu esille myös hallituksen esityksessä ja tällainen äänestys on vakiintunut käytäntö esimerkiksi Ruotsissa ja Isossa- Britanniassa. Jos kohdeyhtiön vähemmistöosakkeenomistajat katsovat järjestelyn olevan kohdeyhtiön edun mukainen, poikkeus voidaan Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan myöntää pysyvänä ja ilman äänivallan kasvattamiseen liittyviä rajoituksia, mikä on yleensä myös poikkeusluvan hakijan intressissä. Poikkeusluvan edellytyksenä oleva riippumattomien osakkeenomistajien äänestys ei korvaa osakeyhtiölain mukaista päätöksentekomenettelyä. Kaikki määräyksissä ja ohjeissa luetellut tilanteet, joissa järjestelystä riippumattomien osakkeenomistajien äänestystä voi-

14 14 (16) FK kouksessa ja järjestelyä kannattaa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 27 :ssa tarkoitettu 2/3:n määräenemmistö järjestelystä riippumattomista osakkeenomistajista. Tämä lisäedellytys poikkeusluvan myöntämiseksi on ongelmallinen. Ensiksikin usein voi olla käsillä tilanne, jossa yhtiön hallituksella on tarvittava valtuutus päättää esimerkiksi osakeannista tai yhtiön osakkeiden luovuttamisesta yritysjärjestelyn tms. yhteydessä. Tällöin lainsäädäntö ei vaadi yhtiökokouksen pitämistä, mutta Fivan poikkeuslupamääräys käytännössä johtaisi siihen, että yhtiökokous olisi pakko kutsua koolle poikkeusluvan saamiseksi. Tässä Fiva tarpeettomasti astuu yhtiön määräämisvallan piiriin ilman lakiin nimenomaisesti perustuvaa vaatimusta, erityisesti ottaen huomioon, että poikkeuslupamenettelyn kohteena on tarjouksen tekijä, ei kohdeyhtiö. Katsomme myös, että on kyseenalaista, että Fivan esimerkkiluettelo on osa sitovaa määräystä eikä ohje. Lisäksi on hieman hankalaa, että kyseessa on esimerkkiluettelo poikkeuslupaperusteista ja tämän esimerkkiluettelon tiettyjen kohtien soveltamisalaa nimenomaisesti rajoitetaan. Tämän lisäksi on arveluttavaa, että Fiva pakottaa määräyksellään yhtiön kutsumaan yhtiökokouksen koolle ja käsittelemaan tarjousvelvollisuutta koskevaa asiaa ennen kuin on itse valmis ottamaan kantaa tarjousvelvollisuutta koskevaan poikkeuslupaan. Helsinki Takeover -koodia ollaan uudistamassa kesän 2013 aikana. Olisi hyvä, että Fiva katsoisi ohjepäivitystään vielä tämän koodin valossa ja pyrkisi käyttämään siinä olevia mahdollisesti käyttökelpoisia ehdotuksia myös omissa ohjeissaan. Tätä asiaa olisi hyvä edistää itsesääntelyn keinoin niin paljon kuin mahdollista. Luvun 6.4. kohdassa (22), jossa on ehdotettu tarjousvelvollisuuden poikkeamismahdollisuutta kohdan (21) alakohtien d f tapauksissa, jos asiasta on päätetty yhtiökokouksessa 2/3:n määräenemmistöllä niistä osakkeenomistajista, jotka ovat järjestelystä riippumattomia. Kohdan 21 d-alakohdan asiasta on voitu yhtiökokouksessa antaa hallitukselle valtuus esimerkiksi luovuttaa vastikkeena yhtiön hallussa olevia osakkeita jo paljon ennen järjestelyä ja jo siinä vaiheessa, kun ei edes vielä tiedetä tuleeko tällaista daan edellyttää, liittyvät tilanteisiin, joissa kohdeyhtiö on joka tapauksessa järjestelyn osapuolena ja joissa joka tapauksessa edellytetään kohdeyhtiön päätöksentekoa (vaikkakaan ei välttämättä yhtiökokouksessa). Finanssivalvonta katsoo siksi, ettei edellytys kohtuuttomasti rajoita kohdeyhtiön määräämisvaltaa. Finanssivalvonta ei myöskään pidä vähemmistöosakkeenomistajien opportunistista käyttäytymistä todennäköisenä silloin, kun suunniteltu järjestely on kohdeyhtiön edun mukainen. Finanssivalvonta on kommenttien perusteella muuttanut määräystä siten, että järjestelystä riippumattomien osakkeenomistajien kannatusta edellytetään vain tilanteissa, joissa vähemmistöosakkeenomistajien asemaa ei ole turvattu riittävästi muulla tavoin. Lisäksi Finanssivalvonta on lieventänyt määräenemmistövaatimusta siten, että kahden kolmasosan enemmistöä edellytetään vain järjestelystä riippumattomien osakkeenomistajien antamista äänistä, muttei kokouksessa edustetuista osakkeista. Finanssivalvonta on myös selventänyt poikkeusluvan hakemista koskevissa ohjeissa sitä, että poikkeuslupahakemus tehdään yleensä jo ennen järjestelyn julkistamista.

15 15 (16) järjestelyä. Nyt ehdotetun säännöksen osalta joudutaan pitämään uusi kokous ja hankkimaan ko. esityksen taakse määräenemmistö niistä osakkeenomistajista, jotka eivät ole järjestelyyn ottamassa muutoin osaa. Tämä voi olla tarpeellista vähemmistöosakkeenomistajien suojan näkökulmasta, mutta uuden yhtiökokouksen järjestäminen aiheuttaa ylimääräisiä järjestelyjä. Määräysten ja ohjeiden luvussa 6.4 kohdan 21 alakohdassa c käsitellään merkintäetuoikeuteen perustuvaa osakeantia, jolloin tarjousvelvollisuuden raja ylitetään silloin, kun kohdeyhtiön muut osakkeenomistajat eivät ole käyttäneet merkintäetuoikeuttaan kokonaisuudessaan. Finanssivalvonta ei ole tietojemme mukaan käytännössä myöntänyt poikkeuslupaa merkintätakausten osalta aiemmin voimassa olleen arvopaperimarkkinalain aikana. Jos poikkeusta ei myönnetä, merkintätakaajalle jää riski siitä, että tarjousvelvollisuuden raja saavutetaan järjestelyssä. Pörssi Lainsäädäntö ei edellytä yhtiökokouksen pitämistä kuvatussa tilanteessa eikä Fivan siten tule esittää ostotarjousluonnoksessa yhtiön määräysvallan piiriin kuuluvia vaatimuksia. Mikäli yhtiöt katsovat, että tällainen määräenemmistövaatimus olisi Suomessa Ruotsin tapaan tarpeellinen, voidaan asiaa edistää (Ruotsin nykyisen mallin mukaisesti) itsesääntelyn keinoin. Luku 8 Tarjousasiakirja Finanssivalvonnan kommentti AAL Finanssivalvonnan ohjeistukseen voisi lisätä tarkempaa ohjeistusta menettelystä rajat ylittävissä ostotarjouksissa etenkin, kun tarjotaan vastikkeena toisessa ETA maassa (tai ETA:n ulkopuolisessa maassa) listattuja arvopapereita. Lukuun on lisätty ohje kommentin johdosta. Lyhenteiden selitykset: AMY FK LYNK Pörssi Arvopaperimarkkinayhdistys ry Elinkeinoelämän Keskusliitto ry Finanssialan Keskusliitto ry Listayhtiöiden neuvottelukunta NASDAQ OMX Helsinki Oy

16 16 (16) TELA VM Työeläkevakuuttajat TELA ry Valtiovarainministeriö

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset UUSI OSTOTARJOUSKOODI keskeiset muutokset Lähtökohdat Uudistamisen lähtökohtana lainmuutos, joka edellyttää sitoutumista suosituksiin noudata tai selitä periaatteen mukaisesti (AML 11:28 sekä AML 11:9.3

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio Ostotarjouskoodia koskeva seminaari 30.1. klo 9.00-12.00, EK auditorio 9:20 Tilaisuuden avaus Matti Vuoria, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 9:30 Uuden ostotarjouskoodin valmistelu

Lisätiedot

Finanssivalvonta Dnro 55/2012

Finanssivalvonta Dnro 55/2012 Finanssivalvonta Dnro 55/2012 1.3.2013 1 (12) kirjaamo@finanssivalvonta.fi marianne.demecs@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntönne: FIVA 1/01.00/2012, 15/2012, 5.12.2012 LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2013

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro FIVA 10/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS Rahoitustarkastus Dnro 30/2008 Kirjaamo PL 159 (Snellmaninkatu 6) 00101 HELSINKI 22.10.2008 1 (6) kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista 1 (5) 14.6.2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista

Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista IR-yhdistyksen tilaisuus 6.3.2007 Tomas Lindholm Paula Linna Sisältö Julkinen ostotarjous käsitteenä Takeover

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Hannu Ylänen kirjaamo@finanssivalvonta.fi LAUSUNTO 1 (8) 4.3.2013 ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Yleistä Finanssivalvonta on pyytänyt Listayhtiöiden neuvottelukunnalta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinoita koskevat määräykset ja ohjeet yhteenveto ja palaute lausuntojen yleisistä kommenteista

Arvopaperimarkkinoita koskevat määräykset ja ohjeet yhteenveto ja palaute lausuntojen yleisistä kommenteista 1 (9) Arvopaperimarkkinoita koskevat määräykset ja ohjeet yhteenveto ja palaute lausuntojen yleisistä kommenteista Hyvä arvopaperimarkkinatapa AMY Arvopaperimarkkinayhdistys katsoo, että ei ole tarkoituksenmukaista,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

Ei lausuttavaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Ei lausuttavaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto 1 1 (7) I. Yleistä palautetta Lausunnon antaja Lausunto Finanssivalvonnan kommentti 1. Ei ole Valtiovarainministeriö Ei lausuttavaa Ei lausuttavaa 2. Määräyksiä ja ohjeita pidetään perusteltuina ja kannatettavina

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017 Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Vakuutuskassat ry 4.3.1 (kohta 24) 4.3.1 (kohta 25) 4.3.1

Lisätiedot

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM004:00/2009 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Turret Oy Ab

Turret Oy Ab Päätös 1 (7) Vastaanottaja Hakemuksen päivämäärä Turret Oy Ab 12.11.2013 Hakemuksen kohde Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 :n mukaisen poikkeusluvan myöntäminen Turret Oy Ab (hakija) on hakenut poikkeuslupaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi 2. Liputusvelvollisen

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain,

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain, TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 21 päivänä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Standardi 5.2c. Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 5.2c. Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus. Määräykset ja ohjeet Standardi 5.2c Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Määräykset ja ohjeet dnro 8/120/2004 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 5 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys ja alan itsesääntely

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön vero-osastolle

Valtiovarainministeriön vero-osastolle Valtiovarainministeriön vero-osastolle Kiitän mahdollisuudesta saada lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 17.7.2015. Koska lausunnon alaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2015

Määräykset ja ohjeet 9/2015 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, muut Dnro FIVA 15/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa:

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa: Päätös 1 (7) Hakija Savcor Group Ltd Savcor Group Oy Hakemuksen päivämäärä 24.5.2010 Hakemuksen kohde HAKEMUS ARVOPAPERIMARKKINALAIN 6 LUVUN 15 :N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN SAAMISEKSI Savcor Group Ltd (SG

Lisätiedot

LUOTETTAVA HALLINTO JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN -STANDARDILUONNOS (1.3)

LUOTETTAVA HALLINTO JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN -STANDARDILUONNOS (1.3) Piia Vuoti, Päivi Räty Rahoitustarkastus LAUSUNTO 1 (5) PL 159 00101 HELSINKI 13.8.2007 8/121/2007 LUOTETTAVA HALLINTO JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN -STANDARDILUONNOS (1.3) Rahoitustarkastus on pyytänyt Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDIN 5.2C UUDISTAMINEN JA MUUTOS STANDARDIIN 5.2B

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDIN 5.2C UUDISTAMINEN JA MUUTOS STANDARDIIN 5.2B PALAUTE 1 (8) PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDIN 5.2C UUDISTAMINEN JA MUUTOS STANDARDIIN 5.2B Kysymys 1 Pyysimme syyskuussa 2006 lausuntoja uudistetusta ostotarjous ja tarjousvelvollisuus -standardista

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Rapala VMC Oyj Yhtiökokous 30.3.2017 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Liite 1 NRO AIHE 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 PROPOSTA OY SULAUTUU INTERAVANTI OYJ:ÖÖN Sulautumisjärjestelyn kuvaus Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot