Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen"

Transkriptio

1 Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Mira-Maria Penttinen Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2005 Sisäisiä julkaisuja 48/2005

2

3 Julkaisun nimi 1 Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Mira-Maria Penttinen Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2005 Sisäisiä julkaisuja 48/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

4 2 Julkaisun nimi ISSN X TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2006 Julkaisua myy/saatavana: Faksi Puhelin Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Juha Tervonen, Jukka Ristikartano ja Mira-Maria Penttinen: Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti Helsinki Tiehallinto, asiantuntijapalvelut. Sisäisiä julkaisuja. 48/ s. ISSN X, TIEH Asiasanat: ajokustannukset, yksikköarvot, ajoneuvokustannukset, aikakustannukset, onnettomuuskustannukset, ympäristökustannukset, hankearviointi Aiheluokka: 02 TIIVISTELMÄ Tässä taustamuistiossa kuvataan tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittämistavat ja päivittäminen vuodesta 2000 vuoteen 2005 ja esitetään suositukset uusista yksikköarvoista. Kaikki yksikköarvot päivitettiin indekseillä inflaation huomioimiseksi. Lisäksi useiden ajokustannuslajien määrittelytapaa muutettiin. Myös tyyppiajoneuvojen jako kahteen luokkaan on korvattu jaottelulla kevyeen tyyppiajoneuvoon (henkilöauto ja pakettiauto), raskaaseen tyyppiajoneuvoon (linja-auto ja kuorma-autot) ja yhdistelmätyyppiajoneuvoon (perävaunulliset kuorma-autot). Ajoneuvokustannusten yksikköarvoista jätettiin pois pääomakustannukset ja muut ajosuoritteesta riippumattomat kiinteät kustannukset. Vastedes yksikköarvoihin sisältyy vain ajosuoritteesta riippuvia tekijöitä. Tämän vuoksi suoritteen vähenemisestä hankkeissa saatavat hyödyt pienenevät. Matka-aikasäästöjen arvojen osalta täsmennettiin palkkakustannusten määrittämistapaa ja johdettiin uusi työtunnin kustannus, eli työajan matkaaikasäästön arvo. Koska työajan ulkopuolisten matkojen matka-aikasäästön arvo johdetaan työajan arvosta, vaikutti muutos kaikkien matkaryhmien aikasäästön arvoihin. Matka-aikasäästöjen yksikköarvojen nousu johtaa matka-aikasäästöjen painoarvon nousuun hankkeiden vaikutuksissa. Henkilövahinkojen yksikköarvot muuttuivat kun hyvinvoinnin menetystä kuvaava yksikköarvon osatekijä korjattiin verottomaksi arvoksi. Henkilövahinkojen yksikköarvot alenivat. Onnettomuuksien vakavuusastejakauman seurauksena onnettomuustyyppikohtaisten keskimääräisten yksikköarvojen taso nousi. Turvallisuuden merkitys hankkeiden vaikutuksissa kasvaa. Päästökustannusten taso on tarkistettu liikenne- ja viestintäministeriön toimesta vuonna Niiden määrittämistapaan ei tehty muutoksia, joten nyt yksikköarvot muuttuivat vain indeksikorotusten mukaisesti. Aikaisemmin yksikköarvoissa esitetyt suoritekohtaiset päästökustannukset jäävät taustamuistioon, eikä niitä esitetä varsinaisessa yksikköarvojen koosteessa. Meluhaitan yksikköarvo olisi syytä määritellä jatkossa kokonaan uudestaan. Yksikköarvojen muuttamisen vaikutuksia hankkeiden kannattavuuteen sekä hyötyjen jakaumaan testattiin vertailulaskelmin entisillä ja uusilla yksikköarvoilla. Laskelmissa havaittiin edellä mainitut vaikutusten painotusmuutokset; ajoneuvokustannusten merkitys hieman alenee, mutta matka-aikasäästöjen ja turvallisuuden paranemisen merkitys nousee selvästi. Koko hankejoukosta (12 hanketta) vain yhden hankkeen kannattavuus heikkeni (marginaalisesti) uusilla yksikköarvoilla laskettuna, ja muiden kannattavuus parani hienoisesti tai selvästi.

6

7 ESIPUHE Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvoja käytetään tienpidon vaikutusten rahamääräisessä arvioinnissa. Yksikköarvot on muodostettu ajoneuvon käytölle, ajalle, onnettomuuksille, päästöille ja melulle. Yksikköarvoja päivitetään viiden vuoden välein, jolloin tehdään tarvittavat indeksikorjaukset ja mahdolliset määrittämismenetelmien tarkistukset. Tämän päivittämisen yhteydessä ei ole otettu käyttöön uusia yksikköarvojen määrittämismenetelmiä, lähinnä menetelmiin on tehty pieniä tarkennuksia. Tämä selvitys toimii "Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot julkaisun" taustaraporttina. Selvitykseen on dokumentoitu määrittämismenetelmiin tehdyt tarkistukset sekä nimetty alkuperäiset lähteet. Lisäksi selvityksessä on arvioitu tehtyjen tarkistusten vaikutuksia tiehankkeiden kannattavuuslaskelmien tuloksiin. Selvityksen laatimista on ohjannut ylitarkastaja Anton Goebel Tiehallinnosta. Selvityksen laatimisesta ovat vastanneet KTM Juha Tervonen JT-Con:sta sekä DI Jukka Ristikartano ja DI Mira-Maria Penttinen Tieliikelaitoksesta. Helsingissä marraskuussa 2005 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen 7 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 9 2 AJONEUVOKUSTANNUKSET Yleistä Tyyppiajoneuvon muodostaminen Ajoneuvolajit Ajoneuvokanta ja suoriteosuudet Polttoaineiden kulutus ja käytön osuus Tyyppiajoneuvot ja ajosuoritteiden painoarvot Kustannustekijöiden päivittäminen Polttoaineen hinta Muut käyttökustannukset Kevyen tyyppiajoneuvon ajoneuvokustannukset Raskaan tyyppiajoneuvon ajoneuvokustannukset Yhdistelmätyyppiajoneuvon ajoneuvokustannukset Suositus ajoneuvokustannusten yksikköarvoiksi Yksikköarvojen muuttamisen vaikutukset 25 3 MATKA-AIKASÄÄSTÖJEN ARVOT Yleistä Matka-aikasäästöjen yksikköarvon päivittäminen Palkkakustannukset Matkan tarkoituksen jakaumat ja kuormitusasteet Suositus matka-aikasäästöjen yksikköarvoiksi Yksikköarvojen muuttamisen vaikutukset 34 4 ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET Yleistä Onnettomuuskustannusten yksikköarvot Suositus onnettomuuskustannusten yksikköarvoiksi Yksikköarvojen muuttamisen vaikutukset 40 5 YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET Yleistä Pakokaasupäästöjen yksikköarvot Liikennemelun yksikköarvot Suositus ympäristökustannusten yksikköarvoiksi Yksikköarvojen muuttamisen vaikutukset 46 6 VAIKUTUKSET HANKKEIDEN KANNATTAVUUTEEN 47 7 YHTEENVETO 50 8 LÄHTEET 53

10 8 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen

11 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO Tämä taustaraportti esittää tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittämisen lyhyet menetelmäkuvaukset, määritystapaan tehdyt muutokset perusteluineen, yksikköarvojen päivitykset vuoden 2005 hintatasoon sekä päivittämisessä käytetyt tilastolliset tausta-aineistot lähteineen. Ohjejulkaisussa Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005 esitetään vahvistetut yksikköarvot ja ohjejulkaisussa Tieliikenteen ajokustannusten laskenta esitetään suositus tiehankkeiden kannattavuuden arvioimisen laskentamenetelmästä. Tämä taustaraportti ei korvaa aikaisemmin tehtyjä ajokustannuslajikohtaisia taustamuistioita. Ajokustannukset on ensisijaisesti päivitetty vuoden 2005 hintatasoon aiempiin perusselvityksiin nojautuen. Ajokustannuksiin on tosin tehty eräitä rakenteellisia korjauksia, mutta ne määritetään edelleen samoin periaattein kuin aikaisemmin. Siten myös ajokustannusten perusteellinen menetelmäkuvaus löytyy edelleen taustaraporteista. Lähtöaineistoina on hyödynnetty tuoreita tilastotietoja. Tarkan tilastotiedon puuttuessa raportin kirjoittajat ovat määrittäneet lähtötietoja asiantuntijaarviona. Tietojen lähteet ja määrittämisperusteet tuodaan selkeästi esille. Ajokustannusten määrittämiseen on tehty seuraavat merkittävät muutokset: Ajoneuvokustannukset eivät enää sisällä kiinteitä ylläpito- ja pääomakustannuksia, vaan ainoastaan ajosuoritteesta selvästi riippuvat kustannukset (polttoaine- ja muut käyttökustannukset). Matka-aikasäästöjen arvon määrittämisestä on poistettu aiemmin käytössä ollut työssä matkustavien palkkatasoa koskeva korotuskerroin. Sen sijaan palkansaajaryhmä on valittu siten, että se vastaa työssä matkustavien ansiotasojakaumaa. Onnettomuuskustannuksia on korjattu verottoman laskennan mukaisiksi siten, että henkilövahinkoihin liittyvää hyvinvoinnin menetystä on alennettu välillisten verojen korjauskertoimella. Lisäksi on kehitetty materiaalivahinkojen ja hallinnollisten kustannusten esittämistapaa. Pakokaasupäästöjen kustannusten tason määrittäminen perustuu vuonna 2003 tehtyyn liikenne- ja viestintäministeriön selvitykseen. Meluhaitan kustannusten määrittämistapaan ei ole tehty muutoksia. Lisäksi tyyppiajoneuvoluokitus on muutettu seuraavaksi: kevyt ajoneuvo, raskas ajoneuvo ja yhdistelmäajoneuvo. Jokainen ajokustannuslaji käsitellään pääluvussa, jonka lopussa tehdään suositukset ajokustannusten yksikköarvoiksi vuodelle 2005 sekä kuvataan muutosten vaikutuksia vaikutusarvioinnille. Yksikköarvojen muuttamisen vaikutuksia ajokustannushyötyjen jakaumiin sekä hankkeiden kannattavuuteen on arvioitu vertaillen entisten ja uusien yksikköarvojen mukaisia tuloksia 12 erityyppisellä tiehankkeella. Tulevista ajokustannusten päivityksistä tehdään erillisiä suosituksia. Tämän taustaraportin rakennetta suositellaan käytettävän ajokustannusten päivittämisten kuvaamisessa myös tulevaisuudessa.

12 10 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen AJONEUVOKUSTANNUKSET 2 AJONEUVOKUSTANNUKSET 2.1 Yleistä Ajoneuvokustannuksilla kuvataan ajosuoritteen mukaan määräytyviä ajoneuvojen käyttökustannuksia. Niihin kuuluvat polttoainekustannukset sekä merkittävimmät muut suoritteista selvästi riippuvat käyttökustannukset, eli korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset. Ajoneuvokustannukset määritellään ajoneuvokantaa edustaville keskimääräisille tyyppiajoneuvoille. Tyyppiajoneuvot muodostetaan eri ajoneuvolajien kantaosuuksien, suoriteosuuksien sekä polttoaineiden (bensiini/diesel) kulutuksen ja käyttöjakauman mukaan. Tyyppiajoneuvokohtaisilla ajoneuvokustannuksilla pyritään käsittelemään ajoneuvokannan ominaisuuksia yleistetysti siten, että hankearvioinnin tulokset kuvaavat tienpidon toimenpiteiden aikaan saamien ajoneuvokustannusvaikutusten suuntaa ja suuruusluokkaa. Ajoneuvokustannusten päivitys koskee kustannustason ja ajoneuvokannan koostumuksen päivittämisen ohella seuraavia määrittämistavan muutoksia: Ajoneuvokustannusten osatekijöitä huomioidaan nyt vähemmän aiempiin yksikköarvoihin nähden. Mukana eivät enää ole ajoneuvojen käytöstä riippumattomat ylläpitokustannukset (vuosiverot tai ammattiliikenteen hallinnolliset kulut), eikä ajoneuvojen arvon alenemista kuvaavat pääomakustannukset. Pois jätetyillä kustannustekijöillä ei ole selkeää yhteyttä tienpidon toimenpiteiden vaikutuksiin. Yleisempiä kustannustarkasteluja varten tietoa yksityisautoilun ja ammattiliikenteen kiinteistä kustannuksista voidaan hankkia etujärjestöiltä. 1 Tyyppiajoneuvoluokitusta on muutettu. Aikaisemmin ajoneuvokustannuksia käsiteltiin kahdessa tyyppiajoneuvoluokassa: kevyet ja raskaat ajoneuvot. Vastedes ajoneuvokustannuksia käsitellään kolmessa tyyppiajoneuvoluokassa: kevyet ajoneuvot, raskaat ajoneuvot sekä ajoneuvoyhdistelmät. Määrittämistavan muutokset ja päivitykset kuvataan yksityiskohtaisesti seuraavissa luvuissa. Ajoneuvokustannusten arvottamismenettelyn yleiskuvaus on esitetty kuvassa Autoliitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Linja-autoliitto.

13 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen 11 AJONEUVOKUSTANNUKSET Ajoneuvokanta Tilastotieto Henkilöautot (ha) Pakettiautot (pa) Linjaautot (la) Kuorma-autot (kaip, kapp, kavp) Keskim. kulutus (l/100 km); - ha (bensiini/diesel), pa (bensiini/diesel), la, kaip, kapp, kavp Keskim. vuosisuorite (km); - ha (bensiini/diesel), pa (bensiini/diesel), la, kaip, kapp, kavp Tilastotieto/ asiantuntijaarvio Tilastotieto/ asiantuntijaarvio Keskihinta: - bensiini - diesel Tilastotieto Käyttökustannukset - huolto, renkaat ja korjaus Kyselytieto Suoriteosuuspainoarvot ha/pa Suoriteosuuspainoarvot la/kaip Suoriteosuuspainoarvot kapp/kavp Ajoneuvokustannus kevyt tyyppiajoneuvo, c/km Ajoneuvokustannus raskas tyyppiajoneuvo, c/km Ajoneuvokustannus yhdistelmätyyppiajoneuvo, c/km Kuva 2.1. Ajoneuvokustannusten muodostaminen.

14 12 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen AJONEUVOKUSTANNUKSET 2.2 Tyyppiajoneuvon muodostaminen Ajoneuvolajit Tyyppiajoneuvot muodostetaan seuraavien ajoneuvolajien kanta- ja suoriteosuus- sekä polttoainekäyttötietojen avulla - henkilöauto (ha) bensiini/diesel - pakettiauto (pa) bensiini/diesel - linja-auto (la) - kuorma-auto ilman perävaunua (kaip) - kuorma-auto ja puoliperävaunu (kapp) - kuorma-auto ja varsinainen perävaunu (kavp). Ajoneuvolajiluokitus edustaa ajoneuvokannan koostumusta varsin hyvin. Ajoneuvokantatilastot eivät tue tätä tarkempaa luokittelua. Ehkä merkittävimmät luokitusten ongelmat liittyvät isojen, usein kuormaautoksi rekisteröityjen, pakettiautojen ja varsinaisten kuorma-autojen välisiin ominaisuuseroihin sekä kaupungeissa liikkuvien bussien ja kaukoliikenteen linja-autojen välisiin ominaisuuseroihin. Todellisuudessa ominaisuuksien hajonta on laaja, eivätkä tyyppiajoneuvolle määritetyt keskimääräiset ominaisuudet (polttoaineen kulutus ja vuosisuorite) edusta hyvin kaikkia tyyppiajoneuvoluokkaan luettavia ajoneuvolajeja Ajoneuvokanta ja suoriteosuudet Ajoneuvokannan koostumus ja suoriteosuudet määräävät tyyppiajoneuvojen määrittämisessä käytettävät ajoneuvolajikohtaiset painoarvot. Ajoneuvokannan peruslähde on Tilastokeskuksen ajoneuvokantatilasto, joka perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen rekisteröintitietoihin. Täydentäviä tietoja on saatu autoilun ja ammattiliikenteen etujärjestöiltä (Autoalan tiedotuskeskus ja SKAL). Ajoneuvokantaan kuului vuonna 2004 Tilastokeskuksen mukaan ajoneuvoa. Ajoneuvokannan koostumus oli seuraava - henkilöautoja oli ajoneuvoa (keski-ikä 10,5 vuotta) 2 - pakettiautoja oli ajoneuvoa (keski-ikä oli 10,6) - kuorma-autoja oli ajoneuvoa (keski-ikä oli 9,5 vuotta) - linja-autoja oli ajoneuvoa (keski-ikä oli 11,4 vuotta). Taulukko 2.1 esittää kuorma-autokantaan lukeutuvien erityyppisten ajoneuvojen koostumuksen vuonna 2004 (SKAL/Airila, 2005). Kuva 2.2 esittää ajoneuvokannan koostumuksen eri ajoneuvolajeina. Taulukko 2.1. Kuorma-autokannan jakauma vuonna (Lähde: SKAL). Kaip Kapp Kavp Osuus kuorma-autokannasta (%) Keski-ikätietoa ei käytetä ajoneuvokustannusten määrittämisessä, mutta se selittää ajoneuvokannan keskimääräistä polttoaineen kulutusta ja päästötasoa.

15 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen 13 AJONEUVOKUSTANNUKSET Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisuun (eli vuoden 1997 ajoneuvokantaan) verrattuna on tapahtunut seuraavia muutoksia - henkilöautokanta on kasvanut noin 20 prosenttia - pakettiautokanta on kasvanut noin 28 prosenttia, - kuorma-autokanta on kasvanut noin 52 prosenttia 3 - linja-autokanta on kasvanut noin 27 prosenttia. Suomen ajoneuvokanta vuonna 2004 henkilöautot 86,1 % kavp 0,7 % kapp 0,2 % kaip 2,1 % erikoisautot 0,5 % pakettiautot 10,0 % linja-autot 0,4 % henkilöautot pakettiautot linja-autot erikoisautot kaip kapp kavp Kuva 2.2. Suomen ajoneuvokannan koostumus. Ajoneuvolajien keskimääräiset vuosisuoritteet arvioidaan eri lähteiden avulla. Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisuun keskimääräiset vuosisuoritetiedot määritettiin laajoin kyselyin muilla tietolähteillä (mm. Tiehallinnon suoritearviot) täydentäen. Tässä selvityksessä ei ole tehty suoritekyselyjä. Ajoneuvolajien nykyisten vuosisuoritteiden arvioimiseksi Tiehallinnon liikennelaskentatietoihin perustuvista suoritetilastoista vertailtiin, miten eri ajoneuvolajien keskimääräiset suoritteet ovat muuttuneet edellisen julkaisun laatimisen jälkeen. Kuvassa 2.3 esitetään keskimääräisten vuosisuoritteiden kehitys Tiehallinnon tilastojen mukaan vuodesta 1995 alkaen. Eräillä ajoneuvolajeilla vuotuinen keskisuorite on alentunut runsaasti, mutta se ei välttämättä kuvaa tosiasiallista ajoneuvokohtaisen vuosisuoritteen muutosta. 4 3 Kuorma-autokannan erityisen voimakasta kasvua selittää isojen kuorma-autoksi rekisteröitävien pakettiautojen lisääntyminen. 4 Ajoneuvosuoritteiden tilastointiperusteet ovat muuttuneet Tiehallinnossa vuoden 1997 jälkeen. Myöhemmin tehdyissä liikennelaskennoissa liikennemäärät eroteltiin tarkemmin raskaiden ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien osalta. Muutosten vaikutus on näkynyt vähitellen yhteenlasketuissa suoritteissa.

16 14 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen AJONEUVOKUSTANNUKSET Ajoneuvosuoritteiden kehitys vuosina Ajoneuvosuorite (km/a) Vuosi Henkilöautot Kuorma-autot Pakettiautot Linja-autot Kuva 2.3. Ajoneuvolajikohtaisten keskimääräisten ajoneuvosuoritteiden kehittyminen liikennelaskentojen mukaan vuosina Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoa kohti arvioitu keskimääräisen vuosisuoritteen muutos on ollut hyvin maltillinen. Pakettiautojen ajoneuvoa kohti arvioitu keskimääräinen vuosisuorite näyttää laskeneen hieman henkilöautoja enemmän. Linja-autojen ja kuorma-autojen keskimääräisissä vuosisuoritteissa on tapahtunut merkittävämpiä muutoksia, jotka johtunevat osittain tilastointiperusteiden muutoksesta. Kuvan 2.3 mukaisia vuoden 2004 suoritemääriä ei nyt käytetä suoraan keskimääräisten ajoneuvolajikohtaisten vuosisuoritteiden määrittämisessä, koska ne poikkeavat osin merkittävästi Tieliikenteen ajokustannukset julkaisun suoritteista. Koska suoritteet määritettiin tuolloin tarkempien tutkimusten perusteella, oletetaan niiden edelleen kuvaavan todellisia keskimääräisiä vuosisuoritteita Tiehallinnon nykyisiä suoritetilastoja tarkemmin. Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisun ja tämän raportin kirjoittajien tekemän asiantuntija-arvion pohjalta on päädytty taulukon 2.2 kuvaamaan arvioon ajoneuvolajikohtaisista keskimääräisistä vuosisuoritteista. Tietoja käytetään nyt tyyppiajoneuvokohtaisten ajoneuvokustannusten määrittämisessä painotettaessa eri ajoneuvolajien välisiä suoritteita.

17 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen 15 AJONEUVOKUSTANNUKSET Taulukko 2.2. Eri ajoneuvolajien keskimääräiset vuotuiset ajosuoritteet (arvio). Ha Pa La Kaip Kapp Kavp Ajosuorite (km/a) Polttoaineiden kulutus ja käytön osuus Eri ajoneuvolajien keskimääräisen polttoaineen kulutuksen oletetaan nyt olevan samalla tasolla kuin Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisussa (taulukko 2.3). 5 Henkilö- ja pakettiautojen keskimääräiset kulutustiedot määritettiin alun perin eri kokoluokkien bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen suoriteosuuksia painottaen. Keskikulutus kuvaa siten bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen kulutustiedot yhtenä lukuna. Raskaiden ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien tiedoissa painotettiin eri liikennöintityyppejä. Bensiiniä ja dieseliä käyttävien henkilö- ja pakettiautojen osuus ajoneuvokannasta sekä suoritteesta päivitetään nyt autokannan hallintamallin (AH- MA) tiedoilla. Henkilöautoista 88 prosenttia on bensiinikäyttöisiä ja dieselkäyttöisiä on 12 prosenttia. Pakettiautoista 13 prosenttia on bensiinikäyttöisiä ja dieselkäyttöisiä on 87 prosenttia. Henkilöautojen kokonaissuoritteesta bensiinikäyttöisten osuus on 82 prosenttia ja dieselkäyttöisten osuus 18 prosenttia. Pakettiautojen kokonaissuoritteesta bensiinikäyttöisten osuus on 10 prosenttia ja dieselkäyttöisten 90 prosenttia. Linja-autot, kuorma-autot sekä ajoneuvoyhdistelmät käyttävät polttoaineenaan yksinomaan dieseliä. Taulukko 2.3. Eri ajoneuvolajien arvioitu keskimääräinen polttoaineen kulutus sekä bensiini- ja dieselkäytön osuus (Lähteet: Tielaitos, 1999b ja AHMA-malli). Ominaisuus Ha Pa La Kaip Kapp Kavp Polttoaineen kulutus (l/100 km) 8,0 10,2 30,5 28,7 38,9 47,0 Bensiinikäyttöisten osuus kannasta (%) Dieselkäyttöisiä kannasta (%) Bensiinikäyttöisten osuus suoritteesta (%) 82* 10** Dieselkäyttöisten osuus suoritteesta (%) 18* 90** * Henkilöautojen kokonaissuorite oli vuonna 2004 yhteensä noin miljoonaa kilometriä, josta dieseleiden osuus oli miljoonaa kilometriä. ** Pakettiautojen kokonaissuorite oli vuonna 2004 yhteensä noin miljoonaa kilometriä, josta dieseleiden osuus oli miljoonaa kilometriä. 5 Ajoneuvojen keskikulutus laskee teknisen kehityksen ansiosta, mutta toisaalta ajoneuvojen keskikoko ajoneuvokannassa kasvaa. Tähän viittaa esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen kehitys.

18 16 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen AJONEUVOKUSTANNUKSET Tyyppiajoneuvot ja ajosuoritteiden painoarvot Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisussa tyyppiajoneuvoja oli kaksi; kevyt ja raskas tyyppiajoneuvo. Raskaiden ajoneuvojen osalta tyyppiajoneuvon keskimääräiset ominaisuudet muodostuivat kuitenkin sellaisiksi, etteivät ne vastanneet mitään ryhmään sisällytetyistä ajoneuvoista (linja-autot, kuorma-autot sekä ajoneuvoyhdistelmät), jolloin esimerkiksi polttoaineenkulutusmallien luotettavuutta ei voitu varmistaa mittauksilla. Tienpidon toimenpiteiden ajoneuvokustannusvaikutuksia on sen vuoksi arvioitu raskaalle liikenteelle epätarkasti. Nyt siirrytään käsittelemään kolmea tyyppiajoneuvoa kevyt ajoneuvo (henkilöautot ja pakettiautot) raskas ajoneuvo (linja-autot sekä kuorma-autot ilman perävaunua) ajoneuvoyhdistelmä (perävaunulliset kuorma-autot). Liikennelaskentamenetelmien kehittyminen tukee kolmeen tyyppiajoneuvoon siirtymistä. Nykyiset menetelmät erittelevät raskaat ajoneuvot akselimäärän mukaan. Joidenkin tienpidon toimenpiteiden vaikutusarviointimenetelmien tarvitsemat vanhat tyyppiajoneuvot voidaan tarvittaessa edelleen muodostaa uusien tyyppiajoneuvoluokkien avulla. Kevyt tyyppiajoneuvo Kevyt tyyppiajoneuvo kuvaa henkilö- ja pakettiautoja. Henkilö- ja pakettiautoille määritetään edustavuusosuudet Tiehallinnon niille vuodelle 2003 arvioimien suoritteiden perusteella. Bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen suoriteosuudet on määritetty taulukossa 2.3. Kevyen tyyppiajoneuvon muodostuminen esitetään kuvassa 2.4. Kuva 2.4. Kevyen tyyppiajoneuvon muodostuminen ja ajosuoritteiden painot.

19 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen 17 AJONEUVOKUSTANNUKSET Raskas tyyppiajoneuvo Raskas tyyppiajoneuvo kuvaa linja-autoja ja perävaunuttomia kuormaautoja. Suoriteosuuksien määrityksessä käytetään linja-autojen osalta Tiehallinnon vuodelle 2003 määrittämiä suoritearvoja ja perävaunuttomien kuorma-autojen osalta Tilastokeskuksen määrittämiä suoritearvoja. Raskaan tyyppiajoneuvon muodostuminen esitetään kuvassa 2.5. Kuva 2.5. Raskaan tyyppiajoneuvon muodostuminen ja ajosuoritteiden painot. Yhdistelmätyyppiajoneuvo Perävaunullisista kuorma-autoista muodostetaan oma tyyppiajoneuvo. Ajosuoritteiden painot sekä puoliperävaunullisille että täysperävaunullisille ajoneuvoille määritetään käyttämällä Tilastokeskuksen suoritetietoja. Ajoneuvoyhdistelmä-tyypin muodostuminen esitetään kuvassa Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisua vastaava raskas tyyppiajoneuvo voidaan määrittää raskaan ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän avulla. Ajosuoritteiden painot ovat tällöin: raskas ajoneuvo 48 % ja ajoneuvoyhdistelmä 52 %.

20 18 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen AJONEUVOKUSTANNUKSET Kuva 2.6. Yhdistelmätyyppiajoneuvon muodostuminen ja ajosuoritteiden painot. 2.3 Kustannustekijöiden päivittäminen Polttoaineen hinta Tyyppiajoneuvojen polttoainekustannusten määrittämisessä käytetään Öljyja kaasualan keskusliiton polttoaineiden myyntihintatilastoja. Taulukossa 2.4 on esitetty bensiinin ja dieselöljyn verottomat ja verolliset myyntimäärillä painotetut keskihinnat sekä verojen osuus hinnasta vuonna Bensiinin tiedot koskevat oktaanilukua 95, koska sen osuus moottoribensiinien kokonaismyynnistä oli vuonna 2004 noin 88 prosenttia. Dieselöljyn tiedot huomioivat kesä- ja talvilaatujen hintaeron. Taulukko 2.4. Polttoaineiden verottomat ja verolliset myyntimäärillä painotetut keskihinnat vuonna 2004 (Lähde: Öljy- ja kaasualan keskusliitto). snt/l Veroton hinta Verojen osuus*** Verollinen hinta Bensiini* 34,9 79,4 114,3 Dieselöljy** 37,7 47,3 85,0 * Oktaanin 95 keskihinta ja verot. ** Myynnissä olevien laatujen (kesä-/talvilaadut) suhteessa. Myydyt laadut ovat käytännössä rikittömiä. *** Polttoainevero, huoltovarmuusmaksu ja arvonlisävero; reformuloitu bensiini ja rikitön dieselöljy. Polttoaineiden verollisen hinnan suurin osatekijä on energiaverotus (taulukko 2.5). Verot esitetään tässä siksi, että verollisten hintojen muodostaminen voidaan tehdä tarvittaessa tämän raportin tiedoilla (ks. luku 2.7). Raakaaineiden hinnan, valmistuksen ja jakeluketjun osuus verollisesta hinnasta on bensiinien osalta vajaa kolmannes ja dieselöljyn osalta noin puolet. Arvonlisäveroa maksetaan sekä valmistus- ja jakelukustannusten että energiaverojen osalta. Tiehankkeiden kannattavuusarvioinnissa käytetään joka tapauksessa verottomia polttoaineiden hintoja.

21 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen 19 AJONEUVOKUSTANNUKSET Taulukko 2.5. Eniten myytyjen polttoainelaatujen energiaverot alkaen (Lähde: kauppa- ja teollisuusministeriö). snt/l Perusvero Lisävero* Huoltovarmuusmaksu Lyijytön bensiini reformuloitu 53,85 4,23 0,68 Dieselöljy rikitön 26,83 4,76 0,35 * Hiilisisällön mukaan määräytyvä vero Muut käyttökustannukset Kevyt ajoneuvo Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisussa kevyiden ajoneuvojen ajoneuvokustannusten osatekijät korjaus, huolto ja voitelu sekä renkaat käsiteltiin erikseen. Nyt ne yhdistetään osatekijäksi korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset kuvaamaan ajoneuvojen muita käyttökustannuksia yhtenä kokonaisuutena. Kevyen ajoneuvon korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset määritetään indeksimuutoksena Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisun esittämien tietojen pohjalta. Kustannusindeksinä käytetään Tilastokeskuksen määrittämää taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksin osatekijää korjaus-, huolto- ja rengaskustannuksille (Tilastokeskus, 2005a). Tämä kustannusosaindeksi kuvaa ensisijaisesti ammattiliikenteessä olevien kevyiden ajoneuvojen korjaus-, huolto- ja rengaskustannusten kehitystä, mutta nyt oletetaan, että se kuvaa riittävässä määrin myös kotitalouksien käyttämien kevyiden ajoneuvojen käyttökustannusten kehitystä. 7 Tilastokeskuksen mukaan taksi- ja sairaankuljetusliikenteen korjaus-, huoltoja rengaskustannukset ovat nousseet 13 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2004 (taulukko 2.6). Taulukko 2.6. Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksin osatekijäkorjaus-, huolto- ja rengaskustannuksille (Tilastokeskus, 2005a). 8 Vuosi Indeksi (ilman arvonlisäveroa) ,0 7 Ammattikäytössä olevia ajoneuvoja ajetaan vuosittain keskimäärin enemmän kuin yksityisiä ajoneuvoja, joten ammattiliikenteellä on korkeammat huolto- ja korjauskustannukset. 8 Pois lukien hälytysvalmiuden kustannukset.

22 20 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen AJONEUVOKUSTANNUKSET Raskas ajoneuvo sekä ajoneuvoyhdistelmä Tieliikenteen ajokustannukset julkaisussa käsitelty korjaus, huolto ja voitelu käsitetään vastedes raskaille ajoneuvoille sekä ajoneuvoyhdistelmille kustannustekijäksi korjaus ja huolto. Aikaisemman kanssa yhtenevästi käsitellään erikseen kustannustekijää renkaat. Raskaiden ajoneuvojen sekä ajoneuvoyhdistelmien korjaus- ja huoltokustannukset sekä rengaskustannukset määritetään indeksimuutoksena Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisun pohjalta, huomioiden tyyppiajoneuvoluokitusten uusi jaottelu. Kustannusindekseinä käytetään Tilastokeskuksen määrittämää kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiä sekä linja-autoliikenteen kustannusindeksiä (Tilastokeskus, 2005b ja 2005c). Kuorma-autoliikenteen kokonaisindeksi lasketaan painottaen ammattikäytössä olevien pakettiautojen, kevyiden kuorma-autojen, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen sekä perävaunuyhdistelmien kustannuksia. Linjaautoliikenteen kokonaisindeksi lasketaan painottaen liikennelaitosten, sopimusliikenteen, kaupunkiliikenteen, maaseutuliikenteen, pikavuoroliikenteen ja tilausliikenteen kustannuksia. Jokaiselle mainitulle ajoneuvotyypille sekä liikenteen tyypille on olemassa myös erillinen indeksikuvaaja. Kustannusindeksien osatekijät, jotka kuvaavat korjaus- ja huolto- sekä rengaskuluja (ks. taulukko 2.7), eivät tarkalleen vastaa ajoneuvokustannusten kustannusosamäärityksiä, mutta indeksien katsotaan kuvaavaan kustannustason muutoksia riittävästi. Taulukko 2.7. Kuorma-auto- ja linja-autoliikenteen kustannusindeksin osatekijät korjaus- ja huoltokustannukset sekä rengaskustannukset (Tilastokeskus, 2005b ja 2005c). Vuosi Indeksi (ilman arvonlisäveroa) Kuorma-auto Linja-auto Korjaus ja huolto Renkaat Korjaus ja huolto* Renkaat** ,6 119,5 116,6 110,9 * Ei sisällä voiteluaineita. **Sisältää myös varaosakustannuksia. 2.4 Kevyen tyyppiajoneuvon ajoneuvokustannukset Polttoainekustannukset Taulukossa 2.8 esitetään tiedot, joilla lasketaan henkilöauton ja pakettiauton keskimääräiset polttoainekustannukset. Ne lasketaan ajosuoritteen, keskikulutuksen ja polttoainekäytön jakauman (bensiini/diesel) suhteessa, käyttäen polttoaineiden verottomia keskihintoja (bensiini 34,9 snt/l ja diesel 37,7 snt/l). Ajoneuvolajikohtaisia polttoainekustannuksia suoriteosuuksilla painottaen määritetään kevyen tyyppiajoneuvon polttoainekustannus.

23 Tieliikenteen ajokustannukset 2005 Yksikköarvojen määrittäminen 21 AJONEUVOKUSTANNUKSET Taulukko 2.8. Kevyen tyyppiajoneuvon polttoainekustannusten määrittämisessä käytetyt suorite- ja polttoainekäyttötiedot sekä ajosuori-t teen painot. Ominaisuus Ha Pa Ajosuorite (km/a) Polttoaineen kulutus (l/100 km)* 8,0 10,2 Bensiinikäytön osuus (%) Dieselkäytön osuus (%) Ajosuoritteen painoarvo (%) 92 8 * Huomioitu bensiini- ja dieselkäytön painoarvot. Taulukon 2.9 mukaan vuoden 2004 hinnoilla määritettynä henkilöautojen verottomat polttoainekustannukset ovat keskimäärin 2,83 snt/km ja pakettiautojen 3,82 snt/km. Kevyen tyyppiajoneuvon verottomat polttoainekustannukset ovat suoriteosuuksilla painotettuna 2,91 snt/km. Polttoainekustannusten nimellinen arvo (hinnan muutos ilman yleisen kustannustason muutoksen huomiointia) nousee kevyelle tyyppiajoneuvolle Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisuun nähden lähes 30 prosenttia. Tämä on seurausta polttoaineiden raaka-ainehintojen sekä jalostuskustannusten noususta. Yksikköarvojen muutoksiin vaikuttavat myös suoriteosuuspainotusten, polttoainekäytön jakauman (bensiini/diesel) sekä polttoaineiden hintasuhteiden muuttuminen. Taulukko 2.9. Kevyen tyyppiajoneuvon verottomat polttoainekustannukset vuosina 2000 ja Henkilöauto snt/km Pakettiauto snt/km Kevyt ajoneuvo snt/km Polttoainekustannus ,18 3,03 2,26 Polttoainekustannus ,83 3,82 2,91 Nimellishinnan muutos 30 % 26 % 29 % Muut käyttökustannukset Henkilöauton ja pakettiauton sekä kevyen ajoneuvon muut verottomat käyttökustannukset päivitetään vuoden 2004 hintatasoon suoraan Tieliikenteen ajokustannukset 2000-julkaisun tietojen pohjalta indeksillä (taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksi). Kustannusten nousu on siten 13 prosenttia kaikille yksikköarvoille (taulukko 2.10). Vuoden 2004 hintoihin määritetyt henkilöautojen muut verottomat käyttökustannukset ovat keskimäärin 2,85 snt/km ja pakettiautojen 3,42 snt/km. Kevyen tyyppiajoneuvon muut käyttökustannukset ovat uusilla suoriteosuuspainotuksilla määritettynä siten 2,90 snt/km.

Tieliikenteen matka-aikasäästöjen arvo Tiehallinnon selvityksiä 6/2004

Tieliikenteen matka-aikasäästöjen arvo Tiehallinnon selvityksiä 6/2004 Juha Tervonen ja Jukka Ristikartano Tieliikenteen matka-aikasäästöjen arvo Tiehallinnon selvityksiä 6/2004 Tievalaistuksen vähentämisen vaikutus onnettomuuksiin 1 Juha Tervonen ja Jukka Ristikartano Tieliikenteen

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI RAPORTTI 11.4.211 HSY Vesi, Tampereen Vesi, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tausta ja tavoite... 2 1.2 Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje 15 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA t Liikenneviraston ohjeita 15/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

26.9.2011. www.hsl.fi

26.9.2011. www.hsl.fi 22 26.9.2011 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja Jääskeläinen,

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035 Taneli Varis Posintra Oy Taneli Varis, STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKin julkaisusarja

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy Ajoneuvostrategia 2015 Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C Anna Kumpulainen Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy JOHDANTO Tämä muistio on Ajoneuvostrategia 2015 -hankkeen taustamuistio C, jossa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA 6 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA Liikennejärjestelmän tuet Juha Tervonen, Heikki Metsäranta Liikennejärjestelmän tuet Liikenneviraston tutkimuksia ja

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Liikennetiedon arvo ESISELVITYS TIETO- PALVELUJEN MARKKINAT KANSAN- TALOUS, YMPÄRISTÖ VIRAN- OMAISET LIIKENNE- JÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄT

Liikennetiedon arvo ESISELVITYS TIETO- PALVELUJEN MARKKINAT KANSAN- TALOUS, YMPÄRISTÖ VIRAN- OMAISET LIIKENNE- JÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄT 48 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä TOMI LAINE HEIKKI METSÄRANTA HEIDI SAARINEN Liikennetiedon arvo ESISELVITYS VIRAN- OMAISET TIETO- PALVELUJEN MARKKINAT KÄYTTÄJÄT LIIKENNE- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Pasi Metsäpuro, Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki ja Jorma Mäntynen 1-2011 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Kestävä kehitys

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 21 Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Tuomas Kosonen Olli Ropponen Muistiot 21 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 21 Makeisvero

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Methodology Menetelmät ja and käyttäjän user guide opas LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN JA -TOIMENPITEIDEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Alkuperäinen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot