Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä TUTKIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä TUTKIMUKSET"

Transkriptio

1 Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä TUTKIMUKSET

2 SISÄLLYSLYETTELO Tiivistelmä tuloksista... 3 Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä Maksuliikenteen järjestäminen yrityksessä Laskujen maksaminen Laskujen vastaanottaminen Verkkolaskutuksen hyödyt Mahdollisuus siirtää tilinumero pankista toiseen Pankkipalvelujen paras hinnoittelumuoto Halukkuus siirtyä maksutapapohjaiseen asiakashinnoitteluun Maksuliikenne EU-alueelle

3 2

4 TIIVISTELMÄ TULOKSISTA Pienten ja keskisuurten yritysten laskujen maksutavoissa on tällä hetkellä selvästi kaksi tapaa ylitse muiden. Toisaalta noin puolet yrityksistä käyttää internetiä tai verkkopankkia ja toisaalta runsas 40 % maksaa tilisiirrolla pankkiyhteysohjelmaa käyttäen. Tulevaisuudessa tilanne näyttää tämän selvityksen mukaan muuttuvan siten, että näiden kahden pääasiallisen maksutavan rinnalle kolmanneksi merkittäväksi maksutavaksi nousee maksaminen E-laskulla. Näyttäisi siltä, että tulevaisuudessa tilisiirrolla pankkiyhteysohjelmaa käyttäen tapahtuva maksaminen tulee jossain määrin menettämään markkinaosuuttaan nykytilanteesta. Laskujen vastaanottamisessa on tällä hetkellä täysin ylivoimainen tapa viitesiirrolla tapahtuva laskujen vastaanottaminen, jota kaikista laskujen vastaanottamisesta on noin kaksi kolmasosaa. Tulevaisuudessa viitesiirron rinnalla merkittäväksi tavaksi vastaanottaa laskuja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on kohoamassa E-laskutus. Verkkolaskutuksen keskeisimpinä hyötyinä nähdään sitä laskuttajan ominaisuudessa käytettäessä nopeus ja manuaalisten työvaiheiden väheneminen. Pk-yritysten ollessa laskun vastaanottajana nähdään verkkolaskutuksen keskeisimpinä hyötyinä virheiden väheneminen ja kirjanpidon automatisoituminen. Yritykset näyttävät olevan suhteellisen haluttomia siirtymään omassa asiakashinnoittelussaan maksutapapohjaiseen hinnoitteluun siten, että edullisia maksutapoja käytettäessä tuotteen hinnat olisivat edullisemmat kuin käytettäessä tehokkuudeltaan heikompia maksutapoja. Vain runsas kolmannes yrittäjistä ilmoittaa olevansa valmis siirtymään tällaiseen maksutapapohjaiseen asiakashinnoitteluun. Yrittäjät näkevät EU-alueella tapahtuvan maksatuksen helpottamisen olevan suhteellisesti selvästi merkittävämpää yrityksen kannalta kuin mitä on näiden maksujen osuus yritysten maksuliikenteestä. Tällöin ilmeisestikin ajatellaan, että tällaisella yleisellä maksujen helpottamisella on positiivisia vaikutuksia myös kotimaan maksuliikenteen järjestämisessä. Keskeisinä keinoina EU-tasoisen maksuliikenteen helpottamiseksi yrittäjät näkevät yhteisen tilinumerokäytännön sekä tavallisten pankkikorttien käytettävyyden turvaamisen koko euroalueella. Tämän raportin on laatinut johtaja Risto Suominen Suomen Yrittäjistä. 3

5 SÄHKÖISTEN MAKSUVÄLINEIDEN KÄYTTÖ PK-YRITYSTEN MAKSULIIKENTEESSÄ Pankkien erilaisten palvelumaksujen merkitys pankin ja sen asiakasyrityksen välisestä kokonaismaksusta on suurentunut huomattavasti siitä, mikä se oli noin 15 vuotta sitten. Tuolloin erilaiset pankkien tarjoamat palvelut olivat joko täysin ilmaisia tai hinnoiteltu hyvin edulliseen, kustannuksia vastaamattomaan hintaan. Laman jälkeen pankit ovat nopeasti nostaneet pankkipalvelujensa hintaa ja samanaikaisesti tarjonneet asiakasyrityksilleen aiempaa huomattavasti tehokkaampia maksuvälineitä yritysten maksuliikenteen hoitamiseen. Tehokkaisiin sähköisiin maksuvälineisiin ovat pk-yrityksiä aiemmin siirtyneet suuret yritykset, joissa volyymit ovat suuria ja siten myöskin uusiin maksuvälineisiin siirtymisestä saatavat hyödyt vastaavasti suurempia kuin pienissä yrityksissä. Suuntaus kuitenkin myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on viime vuosina ollut selvästi yhä laajempaan ja syvällisempään sähköisten maksuvälineiden käyttämiseen maksuliikenteen hoitamisessa. Suomen Pankin ja Suomen Yrittäjien yhteistyönä kysyttiin marraskuussa 2005 Suomen Yrittäjien jäsenrekisteristä poimitulta otokselta näiden yritysten sähköisten maksuliikennevälineiden käyttöä ja tulevaisuuden suunnitelmia. Sähköpostiviesti lähetettiin yritykselle, joista vastasi 843 eli runsaat 16 % kyselyn saaneista. Vastaajien päätoimiala Kappaletta % Kauppa ,7 Palvelu ,6 Teollisuus ,4 Liikenne 38 4,5 Rakentaminen ,3 Tuntematon 5 0,5 Vastanneissa yrityksissä toimialajakauma poikkeaa jossain määrin Suomen yritysten toimialajakaumasta siten, että liikenteen alan yrityksiä on vähemmän kuin Suomen toimialajakaumassa. Vastaavasti teollisuusyrityksiä on jonkin verran enemmän kuin maan kokonaisjakaumassa. Vastaajayritysten koko Kappaletta % 1-4 tt ,6 5-9 tt , tt ,9 Yli 50 tt 25 3,0 Tuntematon 11 1,3 Vastaajista noin 80 % oli yrityksiä, joissa oli alle 10 työntekijää. Lähes kaksi kolmasosaa yrityksistä oli sellaisia, joissa työntekijöiden määrä oli alle 5 henkilöä. Kokoluokittainen jakauma vastaa suurin piirtein pk-yritysten kokojakaumaa Suomessa. 4

6 Yrityksen liikevaihto Kappaletta % Alle , , milj ,3 1 3 milj ,1 Yli 3 milj. 66 7,8 Tuntematon 30 3,6 Vastanneista yrityksistä kolme neljäsosaa oli sellaisia, joissa yrityksen liikevaihto on alle 1 milj.. Yli 3 milj. :n liikevaihtoon yltäviä yrityksiä oli vajaa 10 % kaikista vastanneista. Kyselyyn vastanneiden yritysten päätoimiala, yrityksen kokojakauma sekä liikevaihto kohtuullisella tavalla vastaa pk-yritysten jakaumia koko maassa. Poikkeamia jossain määrin on, mutta ne eivät ole merkittäviä kokonaisuuden kannalta. Kyselyyn vastanneita yrityksiä oli runsas 16 % kyselyn saaneista yrityksistä. Vastausprosentti on suurin piirtein sitä luokkaa, mikä se tällaisissa kyselyissä sähköpostitse tehtynä yleensä on. Vastausprosentin kuitenkin jäädessä näin alhaiseksi on mahdollista, että vastaajissa on systemaattista virhettä esim. siten, että vastaajat ovat todellista jakaumaa enemmän sellaisia yrityksiä, jotka käyttävät sähköisiä maksuvälineitä maksuliikenteessään. Toinen mahdollisesti yliedustautuva ryhmä voi olla sellaiset yritykset, joilla on ollut hankaluuksia sähköisten maksuvälineiden käytössä ja siksi haluavat tuoda esiin kokemiaan epäkohtia ja ongelmia niiden käytössä. Vastausten sisältöä tarkasteltaessa ei ainakaan jälkimmäinen yliedustavuusmahdollisuus näytä toteutuneen. Sen sijaan avoimeksi jää, onko kyselyyn hakeutunut todellisuutta enemmän sähköisiä maksuvälineitä käyttäviä yrittäjiä kaikista kyselyn saaneista yrityksistä. 5

7 1. MAKSULIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN YRITYKSESSÄ Maksuliikenne on pienissä yrityksissä voitu järjestää joko siten, että yritys itse pääasiassa vastaa maksulii- kenteestä tai sitten siten, että se on ulkoistettu esim. tilitoimistoon. Maksuliikenteestä pääasiassa vastaa Kappaletta % Yritys itse ,3 Tilitoimisto 91 10,7 Tuntematon 26 3,0 Vastanneista yrityksistä lähes yhdeksän kymmenestä hoitaa ja vastaa itse pääasiassa maksuliikenteestään. Vain 10 % yrityksistä on antanut pääasiallisen vastuun maksuliikenteen hoitamisesta tilitoimistolle. Ymmärrettävistä syistä yrittäjät ja yritykset haluavat pitää rahaliikenteensä omissa käsissään, eivätkä turvaudu alihankkijoiden sen järjestämisessä. Tämä on varsin ymmärrettävää, koska yritys luonnollisesti pyrkii turvaamaan omat saatavansa mahdollisimman hyvin. Tällöin ei tunnu luontevalta antaa maksuliikenteen hoitamista muiden toimijoiden, ei edes oman tilitoimiston, käsiin. Yrityksen saama tositetiliote % Konekielisenä 49,1 Paperilla 50,9 Yhteensä 100,0 Yrityksistä noin puolet saa tositetiliotteen konekielisenä ja toinen puolikas paperitulosteena. Näin ollen edelleenkin huomattava osa tositetiliotteista tulee pieniin ja keskisuuriin yrityksiin paperisena eikä konekielisenä. Todennäköisesti kuitenkin konekielisten tositetiliotteiden määrä tulee mahdollisesti nopeastikin lisääntymään. Käyttääkö yrityksenne E-laskutusta Finvoice 70 8,3 Muu 26 3,1 Ei käytä ,6 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä lähes yhdeksän kymmenestä ei edelleenkään käytä E-laskutusta maksuliikenteessään. Niistä, jotka käyttävät E-laskutusta, valtaosa käyttää Finnvoice -E-laskua. 6

8 2. LASKUJEN MAKSAMINEN Laskujen maksamiseen yrityksillä on lukuisa joukko erilaisia vaihtoehtoja lähtien käteisestä maksusta erilaisiin korteilla tai sähköisillä välineillä tehtäviin maksuihin. Yrityksemme maksaa yli 50 % laskuistaan Tilisiirrolla internetissä/ verkkopankissa Kappaletta % ,6 Tilisiirrolla pankkiyhteysohjelmalla ,4 Pankkikortilla 15 1,8 E-laskulla 10 1,2 Käteisellä 5 0,6 Luottokortilla 5 0,6 Tilisiirrolla maksuautomaatilla 5 0,6 Suoraveloituksella 4 0,5 Tilisiirrolla pankin tiskillä 2 0,2 Yritykset maksavat yhdeksän kymmenestä laskustaan joko käyttäen internetiä/verkkopankkia tai pankkien pankkiyhteysohjelmilla. Nämä kaksi maksutapaa ovat täysin ylivoimaisia. Tällä hetkellä jo noin puolet maksuista maksetaan internetillä tai verkkopankissa. Internetissä tapahtuvan maksamisen tai pankkiyhteysohjelmalla tapahtuvan maksamisen ohella muita maksutapoja käytetään vain satunnaisesti. Yrityksemme maksaa tulevaisuudessa Enemmän Paljon enemmän E-laskulla ,0 77 9,1 Tilisiirrolla pankkiyhteys ,0 59 7,0 ohjelmalla Tilisiirrolla internetissä/ verkkopankissa , ,0 Tulevaisuudessa yritysten laskujen maksamistavat näyttävät muuttuvan merkittävästikin. E-laskulla tapahtuva laskujen maksaminen tulee voimakkaasti yleistymään siitä, mitä se on tällä hetkellä. Samoin myöskin internetissä tai verkkopankissa tapahtuva laskujen maksaminen on selvästi yleistymässä. Sen sijaan pankkiyhteysohjelmilla tapahtuva laskujen maksaminen, vaikkakin sekin on yleistymässä, on sen suhteellinen osuus tulevaisuudessa tämän kyselyn mukaan vähenemässä. Selvästikin näyttää suuntaus olevan se, että kahden dominoivan maksutavan, pankkiyhteysohjelmien ja internetissä tapahtuvan maksamisen rinnalle tulevaisuudessa kohoaa kolmanneksi merkittäväksi laskujen maksamistavaksi E-lasku. Tässä suhteessa yritysten laskujen maksamisessa on selvästikin lähivuosina tapahtumassa murros uuteen käyttäytymiseen. 7

9 3. LASKUJEN VASTAANOTTAMINEN Yrityksemme vastaanottaa tällä hetkellä laskuja Kappaletta % Viitesiirrolla ,0 Tilisiirrolla ,1 Käteisellä 26 3,1 E-laskulla 16 1,9 Pankkikortilla 15 1,8 Suoraveloituksella 4 0,5 Ylivoimaisesti eniten käytetty tapa vastaanottaa laskuja on viitesiirto. Tämän ohella toinen merkittävä tapa on tilisiirto ja muiden maksutapojen osuus on selvästi vähäisempi. Näin ollen tällä hetkellä vastaanotettujen laskujen osuudessa dominoi vain yksi maksutapa, viitesiirrot. Yrityksemme vastaanottaa tulevaisuudessa laskuja Enemmän Paljon enemmän E-laskulla , ,4 Viitesiirrolla , ,6 Tilisiirrolla ,9 39 4,6 Tulevaisuudessakin edelleenkin viitesiirtojen osuus vastaanotetuista laskuista tulee olemaan ylivoimainen, mutta sen kanssa kilpailevaksi maksumuodoksi tulee tulevaisuudessa kohoamaan E-laskut. Tilisiirtojenkin osuus tulee kasvamaan, mutta ei kovin merkittävästi. Joidenkin vuosien kuluttua on todennäköisesti kaksi merkittävää laskujen vastaanottamistapaa, viitesiirrot ja E-laskutus sekä kolmantena tilisiirrot muiden maksutapojen ollessa hyvin vähäisiä. 4. VERKKOLASKUTUKSEN HYÖDYT Verkkolaskutuksen hyötyjä on kysytty yrityksiltä sekä silloin, kun yritys on laskuttajana että silloin, kun yritys on laskun vastaanottajana. Laskun lähettäjän ominaisuudessa yrityksen kokemat hyödyt käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Verkkolaskutuksen hyödyt (asteikolla 1 5) laskuttajan ominaisuudessa Nopeus 3,6 Manuaaliset työvaiheet vähenevät 3,6 Materiaalikustannukset vähenevät 3,4 Sähköinen arkistointimahdollisuus 3,4 Asiakaspalvelu paranee 3,3 Ulkoistamismahdollisuus 2,4 8

10 Yritysten näkökulmasta merkittävimmät hyödyt verkkolaskutuksesta laskuttajan ominaisuudessa ovat nopeus ja manuaalisten työvaiheiden väheneminen. Sen sijaan esim. asiakaspalvelun paranemista ei pidetty kovinkaan merkittävänä hyötynä asiakkaita laskutettaessa. Kaikkein vähiten koettiin hyötyä olevan mahdollisuudessa ulkoistaa laskutus. Tämä onkin luonnollista, koska yritykset haluavat pitää laskutuksen pääsääntöisesti omissa käsissään. Verkkolaskutuksen hyödyt (asteikolla 1 5) vastaanottajan ominaisuudessa Virheet vähenevät 3,5 Kirjanpito automatisoituu 3,5 Helpottaa arkistointia 3,4 Nopea laskun kierrätys 3,4 Ei manuaalista laskun syöttöä 3,4 Jossain määrin muita tekijöitä tärkeimpinä hyötyinä verkkolaskutuksesta laskuja vastaanotettaessa koettiin virheiden väheneminen ja kirjanpidon automatisoituminen. Näiden ohella merkittävinä hyötyinä koettiin arkistoinnin helpottuminen, laskujen kierrätyksen nopeus sekä manuaalisen laskujen syötön poistuminen. Pääasiallinen syy, miksi verkkolaskutusta ei ole otettu käyttöön Tuntematon asia 86 11,4 Ei markkinoitu 81 10,8 Ei laskutusta riittävästi ,6 Muu syy 69 9,2 Yhteensä ,0 Selvästi tärkein yksittäinen syy, joka on estänyt yritystä ottamasta käyttöön verkkolaskutusta, on se, että laskutusta ei ole riittävästi. Niistä yrityksistä, jotka eivät ole ottaneet verkkolaskutusta käyttöön, yli kaksi kolmasosaa katsoi tämän pääasialliseksi syyksi siihen, miksi sitä ei ole otettu. Joka kymmenennelle yritykselle verkkolaskutus näyttää olevan tuntematon asia ja samoin joka kymmenes toteaa, että sitä ei ole markkinoitu heille laskutusvaihtoehtona. 9

11 5. MAHDOLLISUUS SIIRTÄÄ TILINUMERO PANKISTA TOISEEN Nykyisin asiakkaan vaihtaessa asiakkuutensa pankista toiseen hän joutuu vaihtamaan myös pankkitilinsä numeron, koska pankkitilit on numeroitu pankeittain. Sama käytäntö oli aiemmin voimassa myös kännyköissä, joissa puhelimen numero riippui operaattorista. Kännyköissä siirryttiin pysyviin puhelinnumeroihin operaattoria vaihdettaessa, jolloin vaihdot lisääntyivät merkittävästi ja myöskin operaattoreiden hinnat putosivat huomattavasti. Yrityksiltä kysyttiin vastaavan uudistuksen hyödyllisyyttä pankkitilin numeroiden osalta. Mahdollisuus siirtää tilinumero pankista toiseen Hyödytön ,7 Hyödyllinen ,4 Erittäin hyödyllinen ,9 Yhteensä ,0 Runsas puolet vastanneista yrittäjistä piti vastaavanlaista muutosta pankkitilien osalta joko erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä. Vajaa puolet oli sitä mieltä, että muutos olisi käytännössä hyödytön. Vastanneista siten kuitenkin yli puolet kokisi saavansa hyötyä kännykkänumeroiden tapaan siirrettävistä pankkitilinumeroista. 6. PANKKIPALVELUJEN PARAS HINNOITTELUMUOTO Pankit tarjoavat yrityksille pankkipalveluja ns. pakettihinnoitteluna, jolloin tiettyyn pakettiin kuuluu erilaisia etukäteen määriteltyjä pankkipalveluja ja koko palvelusta annetaan yritykselle pakettihinta. Toinen tapa, jolla pankit yleisesti tarjoavat pankkipalveluja, on maksutapahtumakohtainen hinnoittelu. Kustakin maksutapahtumasta maksetaan erikseen määrätty tapahtumakohtainen hinta. Tämän lisäksi mahdollinen tapa hinnoitella pankkipalveluja on epäsuora hinnoittelu, jossa pankkipalvelujen maksut on sisällytetty muihin pankin tarjoamiin tuotteisiin, esim. lainojen hintoihin. Mikä pankkipalvelujen hinnoittelumuoto on mielestänne paras Epäsuora 81 9,6 Maksutapahtumakohtainen ,5 Pakettihinnoittelu ,0 Muu 8 0,9 Ei osaa sanoa 33 3,9 Yrittäjien mielestä paras hinnoittelutapa on pakettihinnoittelu. Tätä mieltä oli noin puolet vastanneista yrittäjistä. Kolmannes vastanneista oli sitä mieltä, että maksutapahtumakohtainen hinnoittelu on heidän kannaltaan paras hinnoittelumuoto. Vastaus on suurin piirtein yhdenmukainen sen kanssa, mitä hinnoitteluvaihtoehtoja pk-yrittäjät ovat valinneet pankkipalveluita ostaessaan. Yleisin on pakettihinnoittelu ja sitä jonkin verran harvemmin on valittu maksutapahtumakohtainen pankkipalvelujen ostovaihtoehto. 10

12 7. HALUKKUUS SIIRTYÄ MAKSUTAPAPOHJAISEEN ASIAKASHINNOITTELUUN Yritykset voisivat periaatteessa eriyttää palvelunsa tai tuotteensa hinnan sen mukaan, mitä maksutapaa asiakas käyttää. Jos asiakas käyttää sähköisiä, hyvin edullisia maksutapoja, olisi hinta edullisempi kuin manuaalisia, yritykselle selvästi kalliimpia maksutapoja käytettäessä. Olisitteko valmis siirtymään omassa yrityksessänne maksutapapohjaiseen asiakashinnoitteluun Kyllä ,2 Ei ,0 Ei vastausta 49 5,8 Yrittäjistä selvästi yli puolet ei ole halukas siirtymään omassa yrityksessään maksutapapohjaiseen asiakashinnoitteluun, vaikka eri maksutapoja käytettäessä asiakkaalta saatava nettohinta vaihteleekin. Runsas kolmannes ilmoittaa olevansa valmis siirtymään maksutapapohjaiseen asiakashinnoitteluun yrityksessään. Vastaukset osoittavat, että yritykset ovat varovaisia hinnoittelunsa eriyttämisessä maksutavan perusteella. Asiakashinnoittelun eriyttäminen maksutavan pohjalta todennäköisesti selvästi nopeuttaisi siirtymistä sähköisiin ja edullisiin maksutapoihin erityisesti asioitaessa kotitalousasiakkaiden kanssa. Yritysten keskinäisessä maksuliikenteessä sähköiset maksuvälineet ovat tutumpia ja käytetympiä kuin suhteessa kotitalousasiakkaisiin. 8. MAKSULIIKENNE EU-ALUEELLE Yrityksenne maksuliikenteessä EU-alueella tehtyjen maksujen osuus 0 % ,3 1-5 % , % 50 6, % 27 3, % 34 4,2 Yli 50 % ,3 Yhteensä ,0 Pienten ja keskisuurten yritysten maksuliikenne valtaosin monista syistä kohdistuu kotimaan markkinoilla tapahtuvaan maksuliikenteeseen. Kuitenkin pk-yrityksistäkin yli 10 % on sellaisia, joiden maksuliikenteestä yli 50 % kohdistuu Suomesta EU-alueelle. Vajaa puolet yrityksistä on sellaisia, joilla ei ole lainkaan EU-alueelle tapahtuvaa maksuliikennettä. 11

13 Kuinka merkittävänä näette yrityksenne näkökulmasta rajat ylittävän maksamisen helpottumisen Merkittävä ,6 Kohtalaisen merkittävä ,6 Ei merkitystä ,9 Ei mielipidettä ,8 Yhteensä ,0 EU:n komissiolla oli vuosina erityinen ohjelma sisämarkkinoilla tapahtuvan maksuliikenteen helpottamiseksi (Financial Services Action Plan). Tässä yhteydessä ja sen jälkeen on tullut voimaan EU:n sisämarkkinoilla maksuliikennettä helpottavia säännöstöjä. Näitä säännöstöjä ollaan edelleen kehittämässä. Yrittäjistä 20 % pitää merkittävänä oman yrityksensä näkökulmasta rajat ylittävän maksamisen helpottamista. Vastaavasti noin 20 % ei osaa sanoa, onko tällaisilla toimilla merkitystä. Noin runsas kolmannes yrittäjistä pitää merkityksettömänä rajat ylittävien maksujen helpottamista. Selvästi yli 40 % yrittäjistä piti rajat ylittävän maksamisen helpottamista joko merkittävänä tai kohtalaisen merkittävänä asiana. Tämä on huomattavan suuri osuus kaikista yrittäjistä, koska yrityksistä yli 70 % oli sellaisia, joissa EU-alueelle suuntautuvien laskujen osuus kaikista yrityksen laskuista oli joko nolla tai korkeintaan 5 % koko laskutuksesta. Näin ollen selvästikin yrittäjät kokevat EU-alueella tehtävien rajat ylittävien maksujen helpottamisen laajemminkin positiivisena asiana kuin välittömästi tällaiseen maksuliikenteeseen ulottuvana asiana. Kuinka merkittävänä näette yrityksenne näkökulmasta rajat ylittävien maksujen helpottamisen seuraavien maksutapojen osalta (asteikko 1 5) Yksinkertainen yhteinen tilinumerokäytäntö (IBAN) 3,5 Tavallisen pankkikortin käyttö euroalueella 3,5 EU:n yhteiset elektroniset maksuliikennestandardit 3,3 Euroalueen kattava yhtenäinen tilisiirto 3,2 Euroalueen kattava pikasiirto 2,7 Euroalueen kattava suoraveloitus 2,3 Selvästi tärkeimpinä maksutapojen helpottamistoimina pidetään yhteisen tilinumerokäytännön sekä tavallisen pankkikortin käytön avaamista euroalueella. Sen sijaan vähemmän merkittävänä pidetään euroalueen kattavaa suoraveloitusta tai pikasiirtoa. Yhteisen tilinumerokäytännön sekä tavallisten pankkikorttien käytön avaaminen koko euroalueella ovat käytännössä merkittävimpiä tekijöitä euroalueen laajuisten maksuliikennemarkkinoiden avaamiseksi. Tässä mielessä yrittäjien vastaukset ovat loogisia ja osoittavat, että keskeiset esteet yhteisille maksuliikennemarkkinoille on havaittu. 12

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet

E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet ERPB WG on e-invoicing solutions related to

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN NYT ON AIKA TOIMIA! Helsingissä 1.10.2013 Yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan siirtymisen myötä kotimainen suoraveloituksemme päättyy

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008

Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008 Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008 Maksuliikeuutiset Tämä on Maksuliikeuutiset, josta yrityksesi saa tietoa OP-Pohjola-ryhmän maksuliikkeen ajankohtaisista asioista. Tämä numero on e-lasku- ja SEPA -extra

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Lausunto 1 (2) Klepp Kirsi EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Finanssialan

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Kari Kemppainen Suomen Pankki Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Maksuneuvoston kokous Julkinen 1 Maksaminen digitaalisessa taloudessa - raportti Selvittää ja tunnistaa meneillään olevien

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Suomi Country Payment Report 16: SUOMI Maksutaparaportti on Intrum Justitian tuottama. Intrum Justitia kerää tietoa tuhansista yrityksistä Euroopassa muodostaakseen kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

Väestön mielipiteitä lääkehoidoista

Väestön mielipiteitä lääkehoidoista Väestön mielipiteitä lääkehoidoista - kommenttipuheenvuoro Lääkehoidon päivän seminaari 15.3.2016 Katri Aaltonen Kelan tutkimus katri.aaltonen@kela.fi Yleisiä ajatuksia kyselystä Ajankohtainen Säästötoimet

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Yritysten rahoituskysely. Vuosi 2009

Yritysten rahoituskysely. Vuosi 2009 Yritysten rahoituskysely Vuosi 30.10. Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1 Aineisto 5 2 Rahoituksen hankinta 6 3 Rahoitussuunnitelmat 9 4 Rahoitusongelmat 12 5 Rahoituksen hinta, sivukulut ja vakuusvaatimukset

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI Miksi Nokian Renkaat haluaa vastaanottaa verkkolaskuja? Mitä on tehty? Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj Basware e-invoicing Forum 24.10.2013 Nokian

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä. CFO Forum Calling for courage Helsinki

Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä. CFO Forum Calling for courage Helsinki Pioneerina maailmalla - Palvelukeskuskonsepti ja verkkolaskut suunnan näyttäjinä CFO Forum Calling for courage Helsinki 31.5.2011 INTERNAL Metso on kansainvälinen teknologiakonserni Päätoimialueet Kaivosteollisuus

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI Clover Shop Pro 3 ja Clover Shop Ultrapro 1 -verkkokauppaohjelmistoissa www.clovershop.com Clover Shop on Apilaratas Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tekijänoikeus

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Mikko Siivola Toimitusjohtaja ProCountor International Oy Esityksen sisältö ProCountor, hyvin lyhyesti Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 3. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Reaalitulo perunoina on 0 = 40 20*P, mistä seuraa 2 perunaa. Reaalitulo korkokenkinä on M = 40-0*P = 40 makkaraa.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Verkkolaskupalvelut 2009

Verkkolaskupalvelut 2009 Verkkolaskupalvelut 2009 Johanna Hietamäki Ekonomisti 12.10.2009 1 Verkkolaskupalveluiden k l l hintavertailu t il Verkkolaskuoperaattorit (8 kpl) Basware, Enfo, Maventa, Norfello, Notebeat, Palanet, TeliaSonera,

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009 Rahoitus ja vakuutus 2010 Luottokortit 2009 Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 7,3 miljardia euroa vuonna 2009.

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot