Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen"

Transkriptio

1 Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Sivistystoimi tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen -665,4 milj. euroa. Toimintakate, M Sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 2,4 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu opetuksen saamista valtionavustuksista ja osuuksista sekä sosiaali- ja terveystoimelle myytävistä vammaisten lasten aamu- ja iltapäivä sekä lomatoimintapalveluista saatavista sisäisistä tuloista. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ennustetaan ylittävän 0,8 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 3,2 milj. eurolla johtuen mm. turvapaikanhakijoiden kustannuksiin käytettävissä olleen määrärahan säästöstä sekä varhaiskasvatuksen säästöistä. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,7 milj. eurolla. Tulostavoite toteutuu Timo Ketonen 1

2 Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat alenevat ja ovat yhtenäisiä eri lautakuntien välillä. Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat (kaikki kustannukset ja kustannukset pois lukien sisäiset kustannukset). - kunnallisen päiväkodin yksikköhinta/laskennallinen lapsi/vuosi - hinnat/oppilas ja opiskelija/vuosi Perusopetuksen yksikköhinta laskee noin 0,4 prosenttia ja lukio-opetuksen yksikköhinta nousee noin 1,03 prosenttia. (Suomenkielisen lukio-opetuksen yksikköhinta nousee 1,44 % ja ruotsinkielisen laskee 2,37 %) Varhaiskasvatuksen osalta tieto saadaan tilinpäätöstilanteessa. Tulostavoite ei toteudu Timo Ketonen Tilakustannukset/asukas alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Tilakustannukset/asukas Ennuste: - tilojen määrä -2,18% - asukasluvun kasvu +1,63% Juha Hovinen - vuokrien muutos +6,11% - tilakustannukset per asukas +4,4% Tavoite ei toteudu Sivistystoimen käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen käyttöä ja käytön koordinointia kehitetään. Tilojen käyttö tehostuu sivistystoimessa. Luotu yhtenäiset tilojen käyttö- ja maksuperiaatteet. Käyttöirtaimiston yhteisomistajuutta ja tilojen keskitettyä johtamisjärjestelmää pilotoitu Opinmäessä 2015 alkaen. Lautakuntien käyttöveloitusperusteet poikkevat toisistaan. Sampo Suihko Tavoite ei toteudu Sivistystoimen johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2015 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi Tulokset saadaan helmikuussa Sitossa on kehitetty johtamista (Esjo) ja panostettu erityisesti henkilöstön työkyvyn johtamiseen. Marjo Sotala-Solovjew Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 11,1 päivää / htv Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää / henkilötyövuosi Työkykyjohtaminen käynnistynyt hyvin. Tavoitteellinen johtamispuhe työkykyasioissa lisääntynyt. Marjo Sotala-Solovjew 2

3 (Vuoden 2012 lähtöarvo on 13,9 päivää / henkilötyövuosi) (tavoiteltava alenema vuoteen 2012 verrattuna on 20 % - kaupunkitasoinen) Sairauspoissaolojen kehitystä seurataan ja johdetaan läpi organisaation. Alkuvuoden flunssaja vatsaepidemiat heijastuvat sairauspoissaoloihin. Työkykyraportin käsittely johdetusti x 3 Tehostettu terveystarkastus x 4 ( n. 100 asiakasta) 30-päivän sairauspoissaoloilmoituksesta muistuttaminen x 3 (n.150 esimiestä) Moniammatillinen yhteistyöverkosto x 5 (pisimpään poissaolleet ovat hyvin työkykykontrollissa ja toimenpiteissä) Sairauspoissaolot ovat kasvaneet verrattuna edellisen vuoden tarkasteluun verrattuna. Aikavälillä 1-9/2016 poissaolopäiviä oli sivistystoimessa oli 12,7 poissaolopäivää/hlö ( ,8 poissaolopäivää/hlö) Tavoite ei toteudu. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvaa. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä, %. Maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 283, joka 3,71 % sivistystoimen henkilöstöstä. Vuonna 2015 luku oli vastaavana aikana 252, joka oli 3,39 % sivistystoimen henkilöstöstä. Marjo Sotala-Solovjew. Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 % Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa keskeisiin suoritteisiin. Raportoidaan tilinpäätöstietona. Titta Tossavainen / Kaisu Toivonen / Barbro Högström 3

4 htv/laskennallinen lapsi - htv/oppilas ja opiskelija 4

5 Sivistystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Nuorten itsenäistymistä tuetaan antamalla valmiuksia koulutukseen, työelämään, asumiseen ja arjen hallintaan. Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa osana koulutustakuuta. Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18 -vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat. Kaikille ilman koulutuspaikkaa jääneille peruskoulun päättäneille nuorille järjestettiin jatkopaikka. Suko: Alkaneena lukuvuonna yhteensä 225 nuorta aloitti opiskelunsa perusopetuksen jälkeisessä valmistavassa koulutuksessa Espoossa ja Kirkkonummella. Svebi: Alkaneena lukuvuonna yhteensä 7 nuorta aloitti opiskelunsa perusopetuksen jälkeisessä lisäopetuksessa. Tulostavoite toteutuu. Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Tapio Siukonen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden läpäisyaste paranee. Tulosrahoituksen 2016 vaikuttavuusmittari. Läpäisyaste nousi 4 prosenttiyksikköä (71 % vuonna 2016 ja 67 % vuonna 2015) Tulostavoite toteutuu. Tapio Siukonen 5

6 Aikuiskoulutuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja opetukseen. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskysely on meneillään ja tulokset valmistuvat marraskuun aikana. Tapio Siukonen Tulostavoite toteutuu Lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluja kehitetään ja hyvinvointia vahvistetaan. Lasten ja nuorten tasapainoista kasvua tuetaan lisäämällä matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuks ia ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa. Lasten ja nuorten ryhmätoiminnot ja niihin osallistuvat sivistystoimen tulosyksikköjen toiminnoissa. Kerhotarjonnan lisääminen on käynnissä. Liinu: WAU-kerhoja kevät 76, syksy 77. Muuvi-ryhmiä kevät 9, syksy 11. Jumppi-ryhmiä kevät 3, syksy 6. Stadium Sports Camp:lla järjestettiin 6-10 vuotiaille päiväleiri, jossa oli 157 osallistujaa Nuorisopalveluiden kerhojen määrä on 69 eli 25 kerhoa vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Kerhojen kävijämäärä tarkastelu saadaan vuoden lopussa. Uusia kerhoja on lisätty liikuntapalveluissa. Nuorisopalveluissa kerhojen kokonaismäärä on laskennut. Suva: Lokakuussa 2016 kerhoihin on sijoitettu 574 lasta. Vuoden 2015 syksyllä kerhoihin oli sijoitettu 385 lasta, muutos lasta. Svebi: KULPS!-käyntien ja kulttuuritapahtumien määrät ilmoitetaan Seuranta II:n yhteydessä. Svebille on myönnetty valtionavustusta kerhotoiminnan järjestämiseen ja kaikilla kouluilla on mahdollisuus järjestää kerhotoimintaa. Martti Merra / Susanna Tommila / Kaisu Toivonen / Barbro Högström 6

7 Kulttuuri: KULPS!-käyntien ja palvelualueiden tapahtumien määrät ilmoitetaan Seuranta II:n yhteydessä. Suko: Keväällä % oppilaista osallistui kerhotoimintaan. Syksyn tiedot saadaan lukukauden päätyttyä. Koulujen kerhotoiminnan portaali on käytössä. Luodaan mallit Tunti liikuntaa päivässä tavoitteen toteuttamiseksi. Mallit otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Mallit luotu ja käyttöönotettu. Mallit on luotu ja ne otetaan käyttöön viimeistään vuoden lopussa. Suko: Liikkuva koulu -verkostossa on kolme lukiota ja 43 peruskoulua. Malli on luotu. Koulut ovat voineet lisätä liikunnallisuutta myös välituntitoimintojen kautta. Martti Merra / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen Suvan ulko- ja luontoliikuntaa painottava malli on suunniteltu ja otettu käyttöön. Lisäksi yksiköiden käyttöön on laadittu välineitä liikunnan määrän mittaamiseksi. Svebi: 10 koulua on mukana Liikkuva koulu-verkostossa. Koulut ja päiväkodit päättävät itse, miten toteuttavat Tunti liikuntaa päivässä-ohjelmaa ja raportoivat toiminnasta toimintavuoden päätyttyä. Malli ei ole vielä valmis. Harrastuksissa turvataan tasa-arvoiset ja Sukupuolivaikutusten arviointi Tulosyksiköille on tarjottu koulutusta sukupuolivaikutusten arvioinnista. Martti Merra / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Susanna 7

8 yhdenvertaiset mahdollisuudet. Sivistystoimen oma ennakkoarviointimalli on käytössä ja malli on käännetty myös ruotsiksi. Tehdään arviointi kun se on tarpeen esiarvioinnin perusteella. Tulostavoite toteutuu. Tommila Sivistystoimen palveluja tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä sekä lisääntyvän monikulttuurisen väestön tarpeet huomioiden. Sivistystoimen palvelut tavoittavat myös maahanmuuttajat. Maahanmuuttajataustaisten sivistystoimen palveluja käyttävien osuus kaikista sivistystoimen palveluja käyttävistä käytettävissä olevin mittarein. Tarjonnan suunnittelu ja lisääminen on käynnissä. Tilastointi raportoidaan Sukon peruskouluissa on 4397 kielija kulttuuritaustaista oppilasta, joista vasta maahan tulleille annettavaa valmistavaa opetusta saa 625 oppilasta. Lisäksi maahanmuuttajien määräaikaisessa opetuksessa on 839 oppilasta. Lukion valmistavaa opetusta tarjotaan Leppävaaran lukiossa 20 opiskelijalle. ( tilanne.) Martti Merra / Susanna Tommila / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen Svebillä on valmius tarjota valmistavaa opetusta maahanmuuttajille. Suvassa laadittujen kaksikielisyyden suunnitelmien lukumäärä saadaan vuoden lopussa. (Vuonna 2015 suunnitelmia 2031.) Liinun jäsenkorttitilasto saadaan vuoden lopussa. Kulttuuri: Avustuksia monikulttuurisiin tapahtumiin on myönnetty euroa, saajina 11 henkilöä/ryhmää. Kirjasto on aloittanut oleskeluluvan saaneille suunnatun asiointineuvontapalvelun Entressen, Sellon ja Tapiolan 8

9 Sivistystoimen palveluja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten ja kumppaneiden kanssa eri palvelukanavia hyödyntäen. Sivistystoimen palveluiden Käynnistettyjen palveluiden tai saavutettavuutta parannetaan rajapinta-avausten lukumäärä käynnistämällä vähintään kolme digitaalista palvelua tai rajapinta-avausta (esim. apps). kirjastoissa. Omniassa on perustettu maahanmuuttajien osaamis- ja koulutuspalvelut, joka on aloittanut toimintansa Palveluryhmän tehtävänä on koordinoida, järjestää ja kehittää Omnian palveluita nopeasti kasvavan vieraskielisen väestön tarpeisiin. Uusia palveluita, kuten alaikäisten turvapaikanhakijoiden erilliskoulutus sekä nuorten maahanmuuttajien pajatoiminta on käynnistetty keväällä ja kesällä Lisäksi aikuisten perusopetuksen ja siihen valmistavan koulutuksen opiskelijapaikkamäärää on nostettu (paikkamäärä nyt 160, nostetaan syksyn 2016 aikana 190 paikkaan).. Uusia avoimia rajapintoja hyödyntäviä digitaalisia palveluita on otettu käyttöön seuraavasti: Varaamo (Matinkylän palvelutori) Kulttuuriespoo.fi uusi tapahtumasivusto (työn alla) Azure AD pilvipohjainen käyttäjähakemisto (käytössä kouluilla) Office 365 for Education (käytössä kouluilla). Tuukka Soini 9

10 Toteutetaan vähintään kaksi yhteistyöhanketta, jossa koulutusyhteisöjen yhteistyöllä haetaan ratkaisuja Espoon palvelutuotannon haasteisiin. Alkaneet hankkeet. Espoo kehittää opetuksen laatua ja koulujen toimintakulttuuria New Pedagogies for Deep Learning -verkostossa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten koulutuskumppanien kanssa. Omnian maahanmuuttajien osaamis- ja koulutuspalveluiden toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Palvelu laajentaa ja kokoaa Espoon alueen maahanmuuttajien koulutuspalveluita yhden luukun periaatteella asiakkaan edunmukaisesti sekä resursseja tehokkaasti hyödyntäen. Sampo Suihko 10

11 Sivistystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Espoo on Suomen osaavin kaupunki. Digitaalisen oppimisen yhtenäinen oppimispolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Toimialatasolla on määritelty kasvatuksen ja opetuksen digitarina. Osaamisen kehittämisen suunnitelman toimeenpano vastaa 2016 opetussuunnitelmaa ja digitarinaa. Syksyllä 2015 vahvistettu digitarina määrittää espoolaisen digioppimisen tavoitetilan. Tavoitetila pohjautuu 2016 opetussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön digiosaamista lisätään suunnitelmallisen täydennyskoulutuksen kautta. Koulutukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetään alueellisia ICT koulutuksia ja KETO hanke kouluttaa 52 joulukuussa valmistuvaa ICT-mentoria. Mentoriverkoston toiminnan jatkosuunnitelma valmistuu syksyn aikana. Opettajille on tarjolla pedagogista tvt-täydennyskoulutusta ja koulujen toimintakulttuuria tuetaan KETO-hankkeen avulla. OPH:n rahoituksella tuetaan ICT-osaamisen jakamista Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen

12 kouluyhteisöissä. Kasvatuksen ja opetuksen palveluportfoliota tarkastetaan ja parantuvalla kustannustehokkuudella lisätään kasvatuksen ja opetuksen yksiköiden laitemääriä. Digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään opetuksessa. Koulujen käytössä on pilvipohjainen toimintaympäristö. Koulujen käytössä pilvipohjainen oppimisympäristö, office 365 koulujen käytössä, Google Apps for Education käyttöönotto valmis vuoden loppuun mennessä. Tuukka Soini Espoo kokeilee koulupalveluna konseptia (School as a Service) Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella. Konsepti on luotu ja toiminta alkanut lukuvuoden alussa. Haukilahden lukion toiminnassa on testattu konseptia elokuusta lähtien. Yritysten kanssa on perustettu kehittäjäyhteisö, joka etsii uusia innovaatioita koulutuskentältä. Kristiina Erkkilä Yhteisötakuun edellyttämiä toimenpiteitä edistetään sivistystoimessa: Tuen tarpeessa olevat nuoret on tavoitettu ja he ovat tuen piirissä. Tajua Mut! -hankkeen, Vamoksen, Ohjaamon ja Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät. Yhteisötakuun edellyttämiä toimenpiteitä on edistetty Tajua mut! Puheeksiotto ja tietojärjestelmään lisäys 22 nuorta sekä Etsivän kartoitus + mahdollinen yhteistyö 11 nuorta Etsivä nuorisotyö on tavoittanut 597 nuorta. Vamos Espoo, mennessä palvelun päättäneitä nuoria 149, uusia nuoria vuoden alusta 101, jonossa 21 nuorta (toiminnan aikana tavoitettuja nuoria vuodesta 2013 Martti Merra

13 Kestävän kehityksen (ekososiaalinen sivistys) sitoumukset laadittu tulosyksiköissä. Sitoumukset laadittu ja otettu käyttöön. 738). Ohjaamo Espoo, mennessä 1069 ohjauksessa olevia nuoria. Tulostavoite toteutuu. Tulosyksiköissä tehtäviä kestävän kehityksen sitoumuksia on valmisteltu niin, että ne ovat keskenään linjassa sekä linjassa mm. Espoon KEKE-poikkihallinnollisen työn ja RCE:n työn kanssa. Kulttuurin sitoumus on laadittu ja käytössä. Palvelualueiden sitoumukset laaditaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Avustustettavia kulttuuriyhteisöjä on kehotettu laatimaan omat sitoumukset ja osa kulttuuriyhteisöistä on jo laatinut sitoumuksen. Kaikki Sukon koulut ja lukiot edistävät kestävää kehitystä omassa toiminnassaan. Suvan tulosyksikkötasoinen yhteiskuntasitoumus on laadittu. Varhaiskasvatusyksiköiden sitoumukset laaditaan syksyn 2016 aikana. Liinu: Kestävän kehityksen sitoumuksen osalta on käyty keskustelut sisällöstä johtoryhmässä ja tavoitteet asetettu. Kaikki Svebin yksiköt edistävät kestävää kehitystä omassa toiminnassaan. Kaikki tulosyksiköt edistävät toiminnassaan kestävää kehitystä, mutta vain osa tekee virallisen kestävän kehityksen sitoumuksen. Tavoite ei toteudu Martti Merra / Susanna Tommila / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen

14 Uudet opetussuunnitelmat on otettu onnistuneesti käyttöön. Käyttöönotto on toteutunut onnistuneesti. Opetussuunnitelmien käyttöönotto on toteutunut. Kaisu Toivonen / Barbro Högström Tavoite toteutui Espoo julistautuu Suomen yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijäksi. Espoon yrittäjyyskasvatuksen polku on kuvattu ja tavoite on julkistettu. Yrittäjyyskasvatuspolun kuvaus ja toimeenpanon kartoitus on valmisteilla. Kristiina Erkkilä Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta ja alueiden omaleimaisesta lähikulttuurista. Sivistystoimen kansainvälistä toimintaa ja kansainvälisten perheiden palveluita kehitetään. Espoon ja Shanghain sivistystoimen yhteistyöstä sovitaan aikavälille ja käytännön yhteistyön syventämistä jatketaan. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja uusista yhteistyömuodoista on neuvoteltu. Shanghain kanssa on neuvoteltu yhteistyösopimuksen keskeisistä asioista sekä menettelytavoista. Kristiina Erkkilä Sivistystoimi on aktiivinen Yhteistyöhankkeiden määrä. kansainvälisen tavoitteellisen yhteistyön tekijä. Jokainen tulosyksikkö toteuttaa vähintään yhden yhteistyöhankkeen. Kaikki tulosyksiköt ovat aloittaneet yhteistyöhankkeet. Nuorisopalvelut osallistuu aktiivisesti UBC Youthfull Cities Commissionin sekä InterCity Youth -verkostojen toimintaan ja tapaamisiin. yesboxista oli edustaja Pohjoismaisen yhteistyöverkossa Islannissa. Svebi on mukana Nordic Early Childhood Systems Approach Research Group: issa. Suva on saanut Erasmus+ hankemäärärahan. Osana hanketta on käyty perehtymässä Martti Merra / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen / Susanna Tommila

15 Kööpenhaminan varhaiskasvatuskäytäntöihin erityisesti monikulttuurisuuteen ja luontokasvatukseen. Suko osallistuu Twinning-hankkeeseen Kosovon kanssa sekä Shanghai- ja Kanada-yhteistyöhön. Kulttuuri: Eurocities-verkostotyöskentely syvenee. Espoo on valittu Eurocities-kaupunkiverkoston kulttuurifoorumin varapuheenjohtajaksi Museo on aktiivinen jäsen Docomomo-järjestössä. Museon edustaja on valittu ICOMin hallitukseen. Metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuudet on suunniteltu. Sivistystoimen palvelut länsimetron kehitys- ja koulutuskäytävällä on suunniteltu. Jokainen tulosyksikkö ottaa metrokäytävän luomat mahdollisuudet huomioon palvelutarjonnassaan. Tulosyksiköt ovat aloittaneet uusien palvelukokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen. Suko ja Svebi: Ruotsinkielisen lukion ja suomenkielisten lukioiden suunnitelma metrokäytävän hyödyntämiseksi on aloitettu ja syksyllä valmistuva suunnitelmaan on valtion rahoitusta. Martti Merra / Susanna Tommila / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen Suvan investointiesityksissä otetaan huomioon länsimetron tuoma väestön kasvu. Tiivistyvillä kaupunkialueilla etsitään erillisrakentamiselle vaihtoehtoisia malleja uusien päiväkotien saamiseksi alueille. Kulttuuri: Asiakkaat ovat löytäneet avatun palvelutorin kirjaston ja

16 Varaudutaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vaikutuksiin kaikissa palveluissa. Toteutuneet toimenpiteet Kohtaamon. Kh:n tilajaosto päätti Espoonlahden kirjaston ja kulttuuriareenan rakentamisesta Lippulaivan yhteyteen. Tapiolan ja Espoonlahden hankkeet odottavat valtuuston talousarviopäätöstä ja hyväksyttyä investointisuunnitelmaa. Kivenlahden kirjaston sulkeminen vähensi alueen kirjastopalveluja. Tulostavoite toteutuu. Sivistystoimen koordinaatioryhmä vastaa, että tulosyksiköissä vastataan turvapaikanhakijoiden tarpeisiin. Varhaiskasvatuksessa ja suomenkielisessä opetuksessa on järjestetty ikäryhmään kuuluville lapsille esiopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta. Sukossa opetuspaikka on pystytty järjestämään 2 viikon kuluessa. Lisäryhmien perustamiseen on varauduttu. Svebissä on luotu valmistavan opetuksen malli, ja opetusta pystytään tarjoamaan syksystä 2016 lähtien tarpeen mukaan. Turvapaikanhakijoiden alkuvaiheen kotouttamiseen ovat osallistuneet monin eri tavoin liikunta- ja nuorisopalvelut sekä kulttuurin tulosyksikkö. Em. tulosyksiköt sekä Omnia järjestivät turvapaikanhakijoille kesätoimintaa. Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntaan siirtymisen palvelutarpeiden suhteen on tehty yhteistyötä sotetin kanssa. Timo Ketonen

17

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2016 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2016 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.

(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden ja vuoden 2016 tulostavoitteet Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2017 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

SITO: Resurssit ja johtaminen

SITO: Resurssit ja johtaminen SITO: Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet (Espoo-tarina)

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet/vastuuhenkilö Seuranta I Seuranta II Vh: Titta Tossavainen Tulosyksikkö on osallistunut

Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet/vastuuhenkilö Seuranta I Seuranta II Vh: Titta Tossavainen Tulosyksikkö on osallistunut Seurantaraportti 30.4.2014 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö / Tuloskortti 2014: Resurssit ja Johtaminen Kaupunkikonserni n talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Suomenkielisen tulosyksikkö 07.11.2016 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen

Lisätiedot

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2015 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Valtuuston strategiaseminaari 22.4.2015, Valtuustotalo Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 9.6.2017 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri

Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri 2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet

Lisätiedot

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. - Kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta

Sosiaali- ja terveystoimi Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. - Kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta 2017 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen 2016 - Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2014 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. tavoittet: Espoo

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Suomenkielinen varhaiskasvatus 01.02.2017 2016 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2017 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen

Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Konserniesikunta Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen 2017 - Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti YLEISHALLINTO. Konserniesikunta. 1. Resurssit ja johtaminen

ESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti YLEISHALLINTO. Konserniesikunta. 1. Resurssit ja johtaminen Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti Konserniesikunta YLEISHALLINTO Konserniesikunta 1. Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. 2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen. Päämäärä

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen. Päämäärä 2014 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden Oma valtuustokauden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Tulostavoite / kaupungin yhteinen tulostavoite. Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 %.

Tulostavoite / kaupungin yhteinen tulostavoite. Kaupungin tuottavuus paranee vähintään 1 %. Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Tulos / kaupungin toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Reaalimenot/asukas. Tulostavoite ei toteudu.

Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta Reaalimenot/asukas. Tulostavoite ei toteudu. 2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen 2014 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten

Lisätiedot

Espoo-tarina ja maahanmuuttajat - muutamia poimintoja kaupungin strategiasta

Espoo-tarina ja maahanmuuttajat - muutamia poimintoja kaupungin strategiasta Espoo-tarina ja maahanmuuttajat - muutamia poimintoja kaupungin strategiasta Teemu Haapalehto Maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioiden päällikkö Monikulttuuriasiain neuvottelukunta 9.10.2013 Espoon visio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 19.05.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 22 nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2014 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen 2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoite: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 27.09.2016 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 45 Vuoden 2017 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu Strategiajohtaja Jorma Valve Valtuustoseminaari

Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu Strategiajohtaja Jorma Valve Valtuustoseminaari Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu 2017 Strategiajohtaja 15.2.2017 Valtuustoseminaari Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki,

Lisätiedot

Konserniesikunta. Resurssit ja johtaminen

Konserniesikunta. Resurssit ja johtaminen Konserniesikunta Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen 2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen 2015 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden : Espoo toimii

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Seuranta 2016 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen

Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Konserniesikunta Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Tulos / Mittari / arviointikriteeri

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelukeskus Resurssit ja johtaminen

Kaupunkisuunnittelukeskus Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen 2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen

Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen 2016 - Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys

Lisätiedot

Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen

Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu 2017 - lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen Espoo-tarina 1.1 päivitys Asukkaiden osallistaminen; Mun Espoo on -kysely 27.8. 31.10.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen.

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Päämäärä Oma Valtuustokauden valtuustokau tavoitteet (Espoostrategia) den tavoite Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitos: Talous: Taulukko 1 Mittari / Tulostavoite arviointikriteeri / tavoite 31.10

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.05.2016 Sivu 1 / 89 Kokoustiedot Aika 18.05.2016 keskiviikko klo 17:35-20:30 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 28.09.2016 Sivu 1 / 1 4002/2016 12.01.00 150 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2017-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 1 4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja vuosikohtaiset tavoitteet Taulukossa kaupunkiyhteiset tulostavoitteet on merkitty lihavoidulla kursiivilla ja tulostavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91 17.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 91 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun seurantaraportti tilanteessa 30.4.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Tekninen keskus Resurssit ja johtaminen

Tekninen keskus Resurssit ja johtaminen 2015 - Tekninen keskus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelukeskus Resurssit ja johtaminen

Kaupunkisuunnittelukeskus Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen 2017 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen

Kulttuuri Resurssit ja johtaminen 2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2014 tavoitteet

Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2014 tavoitteet Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2014 tavoitteet 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen valtuustokauden tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen 25.11.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 126 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 23.09.2015 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2015 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 38

Espoon kaupunki Pöytäkirja 38 24.09.2015 Sivu 1 / 1 1989/02.02.00/2015 38 Vuoden 2016 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma, liikunta- ja Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 1989/02.02.00/2015 40 Vuoden 2016 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 16.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 198 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiraportti tilanteessa 31.10.2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

2015 - Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen

2015 - Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisn palvelujen

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous Sivistystoimien PKS-yhteistyö Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous 12.12.08 Perusopetus: Sivistystoimien PKS-yhteistyö Selvitetään vuosittain raja-alueiden yhteisiä oppilasalueita

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46 29.09.2016 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 46 Vuoden 2017 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma, liikunta- ja Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 25.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ennakkotilinpäätös/seuranta II tilanteesta 31.12.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

-Liikuntatilojen käyttöaste % - Omavalvonta vuorokausien määrä. - kehityskeskusteluiden Kehityskeskusteluiden

-Liikuntatilojen käyttöaste % - Omavalvonta vuorokausien määrä. - kehityskeskusteluiden Kehityskeskusteluiden 2016 - Liikunta- ja nuorisopalvelut Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen

Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen hstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille , sosiaali- ja terveystoimi 18.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 87 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Aulis Majuri, puh. (09) 816 23000 Maija

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot