Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015 - Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen"

Transkriptio

1 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisn palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Espoo toimii edelläkävijänä k unnallisn palvelujen tuottav uuden ja vaikuttavuuden para ntamisessa.johtaminen, esim iestyö ja työtyytyväisyys kehit tyvät ja ovat hyvällä tasolla.t alouden liikkumavara säilyy j a rahoitusasema on tasapain ossa. Sukon johtamista kehitään kaupungin uuden johtamisma llin mukaan Tulostavoi / tavoi Mittari / arviointikrieri Seuranta Tilojen käyttöas on selvitt y ja suunnilma tilojen riittäv ästä ja hokkaasta käytöstä on hty. Henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Linja- ja aluejohtaminen ota an käyttöön. Tulosyksikön pro sessit on ajantasaisttu Suko n ja Siton uudessa organisaat iossa.dialogista johtamista ke hitään PLC-ryhmissä. Sivistystoimen mittari: neliöm etrejä oppilasta kohden. Muissa kuin koulun omissa til oissa toimivien iltapäiväkerho ryhmien määrä. Suunnilma koulutilojentiloje n oppilaskäytöstä on hty tul eviksi vuosiksi. Työhyvinvointimatriisi Rehtoreiden työaikaseuranta Johtamiskoulutukset/kaupung in johtamisen pilotti Johtamisen vuosikello on h ty Pääprosessien uudistut kuv aukset Kouluikkunan mukaan Espoon suomenkielis n koulujen tilahokkuus on suurien kaupunki en paras. Syksystä 2015 alkaen ei enää makseta koulu n ulkopuolisista tiloista Iltapäivätoiminnan palv eluntuottajille. Investointiohjelmaa on työstty yhdessä tilat ja alueet-yksikön kanssa ja oppilaiden mahtu minen lukuvuonna varmistaan yksi tyiskohtaisemmalla tarkaslulla joka valmistu u toukokuun aikana. Työhyvinvointimatriisi kesken. Rehtoreiden työaikaseuranta on käytössä ja t yöaikoja seurataan. Sukon johtamisen pilotti enee viraston ja pe rusopetuksen osalta suunnillusti. Lukiolinjan osalta se käynnistyy syksyllä Johtamisen vuosikelloa on työtty mutta se o n vielä kesken. Pääprosessien kuvaaminen on kesken. Talousarviossa pysytään. Seuranta ja tilinpäätös Haasena ovat budjetoimattomat kulut, kun osa tilavuokrista, saatujen valtionavustusn l isääminen käyttömenoihin ja oppilasmäärän e nnakoitua suurempi kasvu. 1

2 Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espo o järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhistyössä kuntalaisn kanssa. : Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, rveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisn omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitään yhistyössä kuntalaisn kanssa. Palveluja tuotaan yht eistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittäm isessä ja käyttöönotossa. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, rveysja hyvinvointieroja kaventavie n, varhaisen puuttumisen, ku ntalaisn omatoimisuutta tuk evien ja asiakkaan valinnanva pautta lisäävien palvelujen ko konaisuuden.palveluja ja lähi ympäristöä kehitään yhist yössä kuntalaisn kanssa.pa lveluja tuotaan yhistyössä kumppaneiden kanssa, eri p alvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja sa avuttamisen.espoo toimii edel läkävijänä kansallisen palvelu väylän kehittämisessä ja käyt töönotossa. Perusopetuksen, peruskoulun lisäopetuksen ja lukiokoulutu ksen opetussuunnilmatyö o n hty ja uudet opetussuunni lmat on ottu käyttöön. Tulostavoi / tavoi Mittari / arviointikrieri Seuranta Kaikille ilman toisen asen k oulutuspaikkaa jääneille tarjot aan lisäopetusta tai muuta ko ulutusta. Sähköisen ylioppilaskirjoituks en vaatimat toimenpiet saat etaan päätökseen. Rehtori johtaa yksikköään niin, että oppilaiden/opiskelijoide n kanssa käydään säännöllis esti keskuslua oppimisesta. Lasn ja nuorn tasapainois ta kasvua on tuettu tarjomalla harrastusmahdollisuuksia ja positiivisia sosiaalisia verkost oja ja rakentavaa toimintaa o massa kasvuympäristössä. Opetussuunnilmatyötä hd ään osallistavin menelmin. Perusopetuksen kuntakohtain en opetussuunnilma valmist uu ja koulukohtainen opetuss uunnilmatyö käynnistyy. 2 Koulutus-, lisäopetus- ja työp ajapaikat suhessa tarpeese en. Sähköisen ylioppilaskirjoitus n pilotointi. Koulujen määrä joissa on aloi ttu arviointikeskuslut oppil aiden/opiskelijoiden ja huoltaj ien kanssa. Koulussa tarjottavien kerhoje n määrä. Koulujen kerhotarjonnan port aali. Hakutoivetilaston perusella lukioon pääsy s aattaa edelleen tiukentua. Lisäopetusta tai m uuta koulutusta pystytään kuinkin tarjoamaa n kaikille peruskoulun päättäville nuorille, jotk a eivät saa muuta toisen asen koulutuspaik kaa. Sähköisn ylioppilaskirjoitusn pilotointi on t outunut. Tieto koulujen määrästä saadaan toukokuun lopulla. Kerhoihin osallistuu alakouluissa noin 6000 ja 1500 oppilasta yläkouluissa yhensä 500 ke rhossa.. Kerhotoiminnan koulukohtainen portaali on kä ytössä. Osallistuvat menelmät toutuvat. Kuntakohtainen OPS viedään lautakunnan hy väksyttäväksi kesä- ja syyskuussa. Lukiokoulutuksen OPS-työ käynnistyy syksyll ä.

3 Tulostavoi / tavoi Mittari / arviointikrieri Seuranta Lukiokouluksen kuntakohtain en opetussuunnilmatyö käy nnistyy. Vuonna 2015 käynnistään Espoossa maahanmuuttajien lukioon valmistava koulutus. Lasn ja nuorn hyvinvointis uunnilman tavoitet tou taan yhistyössä sivistystoim en muiden tulosyksiköiden se kä sosiaali- ja rveystoimen kanssa. Kasvatuskumppanuu den tueksi laaditaan vanhemp ien osallistamista tukevia toim intamalleja. Opiskeluhuoltolaissa mainitut määräajat palveluun pääsyst ä toutuvat Yksikkökohtaiset opiskeluhuol tosuunnilmat on laadittu ja o ttu käyttöön kaikissa yksiköi ssä. Suunnilmien arviointi ja päivitys lasn ja nuorn hyv invointisuunnilman mukaisik si on käynnistynyt. Toutuu/ei toudu Lukioon valmistava koulutus alkaa syksyllä Leppävaaran lukiossa, jos ryhmä muodo stuu. Lasn ja nuorn uudet aluee lliset hyvinvointiryhmät ja tois en asen hyvinvointiryhmä o vat aloittaneet toimintansa. Vuosisuunnilma on hty. Toimintamallit laadittu. Määräaikojen toutuminen k ohderyhmittäin (esiopetus, pe rusopetus ja toisen asen ko ulutus) Laadittujen suunnilmien mä ärä ja päivitysprosessin käyn nistyminen. Alueelliset hyvinvointiryhmät ovat toiminnassa. Toisen asen hyvinvointiryhmän perustamis esta hdään päätös kesäkuussa. Vuosisuunnilma on hty. Toimintamalli on laadittu ja sitä kehitään ed elleen. Arvio määräaikojen toutumisesta saadaan k esäkuun alussa. Yksikkökohtaiset opiskeluhuoltosuunnilmat valmistuvat lukuvuoden loppuun mennessä ja ne päivitään syksyllä. 3

4 Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. : Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieen, taien ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana me tropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavuttavuutta joukkoliiken neyhyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan koht aamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisn erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttit arjonnalle. Yrittäjyyen ja innovatiivisuuen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Espoon vetovoimaisuus kans ainvälisesti kiinnostavana osa amisen sekä tieen, taien j a talouden innovaatioympäris tönä kehittyy.osana metropol ialuetta Espoon verkostomais ta kaupunkirakennetta kehit ään taloudellisesti, sosiaalise sti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutt avuutta joukkoliikenneyhyks in parannetaan.kaupunkikesk uksia kehitään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viiht yisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja v apaa-ajan kohtaamispaikoiks i.torjutaan segregaatiota ja v astataan espoolaisn erilaisii n asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja mo nimuotoiselle asuntotuotanno lle ja tonttitarjonnalle.yrittäjyy en ja innovatiivisuuen kan nustava Espoo rakentaa hyvi nvointia ja vaurautta metropol ialueelle ja koko Suomeen. Tulostavoi / tavoi Mittari / arviointikrieri Seuranta Espoolaisn koululaisn opp imistulokset ovat kärkisijoilla v altakunnallisissa vertailuissa. Englanninkielinen perusopetu s on keskitty Opinmäkeen. Valtakunnallisn kokeiden ja ylioppilaskirjoitusn tulokset. Toiminnan aloittaminen. Yhistyön määrä. Valtakunnalliseen mamatiikan oppimistulost en arviointiin on osallistuttu. Tulokset saadaa n syksyllä. Kevään ylioppilaskirjoitusn tulosn arviointi valmistuu syksyyn mennessä. Englanninkielisen opetuksen keskittäminen et enee suunnillusti ja koulu aloittaa Opinmäes sä

5 Tulostavoi / tavoi Mittari / arviointikrieri Seuranta Osallistutaan sivistystoimen T winning-hankkeeseen Kosovo n kanssa sekä Shanghai- ja K anada-yhistyöhön. Yhistyö on toutunut. Kanadasta on huhtik uussa vieraillut 16 hengen ryhmä, joka on tutu stunut pedagogiikan kehittämiseen, opetussu unnilman ja erityisesti mamatiikan opetuks een. Syksyllä Espoosta lähe ryhmä Kanada an aiheenaan Digital Learning. Kaikilla Espoon lukiolla on nyt kumppanikoulu Shanghaissa ja 8 lukion rehtoria vieraili sopi massa yhistyöstä Shanghaissa huhtikuussa. Kosovon yhistyö on ollut aktiivista. Kaikkiin kouluihin luodaan ke stävän kehityksen suunnilm a. Espoon lukiot edistävät yrittäj yyttä. Suunnilman keminen Nuori Yrittäjyys -projektiin osa llistuminen Tavoi toutuu osana lukuvuosisuunnilma a. Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa on sovittu, että 8 l ukiota aloittaa 24h-leirit lukuvuonna Koulutus järjestään toukokuussa

Ohjelmakuvaus. Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma

Ohjelmakuvaus. Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma Ohjelmakuvaus Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma 15.8.2013 Versio: 0.5 Kehitysohjelman omistaja: Kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja: Jukka Mäkelä Simon Elo Ohjelmakuvaus i Ohjelmakuvauksen

Lisätiedot

Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI

Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Yksikön nimi / yksikön päällikkö: tulosyksikkö / Martti Merra RESURSSIT JA JOHTAMINEN käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tiloja käytetään

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2015 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 26.02.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 Sisällysluettelo SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013... 1 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA... 3 2. KOULUJEN JOHTOKUNNAT... 4 3. SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2015 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 24.09.2015 torstai klo 17:30-19:30 Paikka KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio,

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimen toiminta- ja. arviointikertomus

Opetus- ja kasvatustoimen toiminta- ja. arviointikertomus Opetus- ja kasvatustoimen toiminta- ja arviointikertomus Lukuvuosi 2011-2012 Tavoitteiden toteutuminen Tilastot Hankkeet Talous Pääkirjoitus Koulutus ja osaaminen ovat sekä yksilön että yhteiskunnan tärkein

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.]

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 1 Lohjan kaupunki kehittämis-ohjelma 2014 2021 Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 3. Henkilöstö... 6 4. Taloudelliset resurssit... 7 5. Arviointi... 9 6. Varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 07.05.2014 Sivu 1 / 1 1773/02.02.00/2014 55 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Valmistelijat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 21.05.2014 klo 18:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2 1. krs., 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Espoon kaupunki Valtuusto 18.5.2015

Tilinpäätös 2014. Espoon kaupunki Valtuusto 18.5.2015 Espoon kaupunki Valtuusto 18.5.2015 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 1/201/2005 2 SISÄLLYSLUETTELO OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 OPETUSHALLITUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen Sisällysluettelo:

ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen Sisällysluettelo: I(otinù l(okkola KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJ ELMA 20^14 2018 Sisällysluettelo: l. Johdanto/tausta 5 2. Kotouttam isohjelman kytkeytym inen strategiseen su u n nittelu u n.. I 2.1. Suomen maahanmuuttoasioidenhallinto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Kannen kuva: M auritz H ellström E S P O O S T R A T E G I A 2 0 0 1 2 0 0 3

Kannen kuva: M auritz H ellström E S P O O S T R A T E G I A 2 0 0 1 2 0 0 3 E S P O O STRATEGIA 2001 2003 Espoo-strategia perusta kaupungin kehittämiselle Espoon kaupungin taloussuunnitelman perustan muodostaa Espoo-strategia, jossa määritellään suuntaviivat kaupungin lähivuosien

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2014 ja. Kunnanvaltuusto 16.12.2013

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2014 ja. Kunnanvaltuusto 16.12.2013 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta-

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014.

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014. - : - -,,.-~. ~ ~ -.,.~ Liite 7/KH 26.5.2014 216 KV 9.6.2014 84 ~: ~ ~ -~ - ~- ~ 41%, ~- ~ -VO. ~ ~ -~ ~ 4~. -~ - ~ : ~.: ~;. 4 ~-.. - / ~,.7 ~OO~O ~T~ ~ r ~ ~1$~Ji. O - ~. - - -.~--~*~ ~ -,~ ~ -4 - HAMEENUNNAN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot