Tasa-arvoa työelämään ESR-projekteilla!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasa-arvoa työelämään ESR-projekteilla!"

Transkriptio

1 Tasa-arvoa työelämään ESR-projekteilla! TASA-ARVO T YÖ H Ö N JA IIN KO T

2 Työelämän tasa-arvo edistää yhtäläisiä oikeuksia Tiesitkö, että tasa-arvoinen työyhteisö on tuottava työyhteisö? Työelämän tasa-arvo luo tehokkaita ja toimivia yrityksiä sekä parantaa yhteiskunnallista ja yksilöllistä hyvinvointia. Työelämän tasa-arvo vapauttaa perinteisistä sukupuolen mukaisista uravalinnoista ja antaa mahdollisuuden työllistyä yksilöllisten taipumusten ja kykyjen mukaisiin tehtäviin. Työelämän tasa-arvo edistää perheiden ja yksilöiden hyvinvointia. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on varannut rahoitusta tasa-arvohankkeille vuosiksi Tasa-arvoprojekteilla halutaan vähentää sukupuoleen perustuvaa työmarkkinoiden jakautumista, ehkäistä työvoimakapeikkojen syntymistä ja edistää työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Projekteista toivotaan syntyvän todellista muutosta ja hyviä käytäntöjä, jotka jäävät elämään projektin jälkeenkin. TASA-ARVO T YÖ H Ö N JA IIN KO T Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on tärkein väline Euroopan unionin muuttaessa työllisyyspoliittiset tavoitteensa käytännön toimenpiteiksi jäsenmaissa.

3 Tasa-arvo työn ja tekijöiden yhdistäjänä Työvoimakapeikot syntyvät, kun työt ja tekijät eivät kohtaa. Töiden eriytyminen miesten ja naisten aloihin pahentaa kapeikkoja entisestään ja vaikuttaa työvoiman saatavuuden lisäksi palkkaeroihin. Kapeikkoja purkamalla voidaan lieventää yhteiskuntaa rasittavaa työttömyyttä ja saada työntekijöitä työvoimapulasta kärsiville aloille. Tasa-arvo yritystoiminnan tehostajana Tasa-arvoinen työyhteisö on tehokas. Työvoiman saatavuus on olennaista yrityksen toiminnalle. Kyvyt ja lahjakkuudet voivat jäädä hyödyntämättä, jos sukupuoli vaikuttaa alalle hakeutumiseen, rekrytointiin tai työelämässä etenemiseen. Tasa-arvoinen, viihtyisä työyhteisö luo yritykselle myönteistä imagoa ja on sekä rekrytointivaltti että kilpailuetu markkinoilla. Tasapainoa työ- ja perhe-elämään Tasapainoinen perhe-elämä on yksi elämän tärkeimmistä voimavaroista. Työpaikan kannustus ja jousto ovat molemmille sukupuolille ensisijaisen tärkeitä. Moni isyysloma jää pitämättä kannustamattoman ilmapiirin vuoksi. Naiset kantavat yhä edelleen suurimman vastuun kodin töistä ja lapsista palkkatyönsä ohella. Työelämän tasa-arvo mahdollistaa, että molemmat sukupuolet voivat nauttia sekä työstä että perhe-elämästä.

4 Segregaation purku Segregaatio on työmarkkinoiden voimakasta jakautumista miesten ja naisten aloihin ja ammatteihin. Myös naisten ja miesten urakehityksen ja palkkojen eriytyminen on segregaatiota. Suomessa jako on jyrkempi kuin monissa muissa maissa. Esimerkiksi palvelualoilla naisten osuus työntekijöistä on yli 70 prosenttia, mutta rakennusalalla alle 10 prosenttia. Ympäristön mallit ohjaavat helposti perinteisiin oman sukupuolen ammatteihin. Tämä supistaa yksilön valinnanvapautta ja mahdollisuutta toteuttaa itseään. Tasa-arvoisessa työmaailmassa jokainen voi itse tehdä valintansa tasa-arvoisista lähtökohdista. Lähitulevaisuudessa työmarkkinoilta poistuvien määrä ylittää sinne tulevien määrän. Sukupuolen mukaiset uravalinnat jäykistävät työmarkkinoita ja synnyttävät työvoimakapeikkoja, joten uhkaavaa työvoimapulaa voidaan lievittää purkamalla segregaatiota. Metalliala sopii myös naisille! Naiset metallialalle -projekti Metalli uudelle vuosituhannelle -hanke täsmäkouluttaa naisia metallialalle lieventämään Lapuan metallityöntekijäpulaa. Ennakkoluulojen kanssa täällä on taisteltu, mutta ne alkavat hyvien kokemuksien myötä hälvetä, kertoo tyytyväinen projektipäällikkö Pekka Sirén Lapuan työvoimatoimistosta. Projektin avulla saadaan uusia innokkaita työntekijöitä työvoimapulasta kärsivälle metallialalle.

5 Tasa-arvo luo kilpailukykyä Tulevaisuuden työmarkkinoilla tasa-arvoinen ja joustava organisaatio on kilpailuvaltti. Yritykselle on tärkeää ottaa käyttöön kaikki yrityksessä oleva kokemus, tieto ja osaaminen. Monimuotoinen yrityskulttuuri antaa paremmat mahdollisuudet ymmärtää erilaisia asiakkaita ja reagoida nopeasti muuttuvaan markkinatilanteeseen. Tasa-arvo parantaa työvirettä Tasa-arvo ja sen toteutuminen ovat hyvän työpaikan tärkein kriteeri. Tasa-arvoisella kohtelulla on suuri merkitys työmotivaatioon, työkykyyn ja työvireeseen. Työntekijöitään tasa-arvoisesti kohtelevalla yrityksellä on selkeä imagoetu palkatessaan osaajia ja sitouttaessaan työntekijät yritykseen.

6 Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella tähdätään siihen, että naisilla ja miehillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet toimia sekä työmarkkinoilla että perhe-elämässä. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta hyötyvät sekä yritykset että työntekijät. Joustavuus työnantajan etu Työelämän ja perhe-elämän mahdollisimman joustava ja sujuva yhteensovittaminen tukee työntekijän osallistumista työmarkkinoille. Kannustava ja tasa-arvoinen työntekijöiden kohtelu motivoi henkilöstöä sekä parantaa työkykyä ja työssä jaksamista. Se lisää myös työntekijän mahdollisuuksia kehittää ammatillista osaamistaan. Sitoutunut henkilöstö kasvattaa tuloksellisuutta ja tekee yrityksestä houkuttelevan työnantajan.

7 Perhe-elämä voimavarana Tasa-arvoiset mahdollisuudet työelämässä tuovat hyvinvointia koko perheelle.vanhempainlomat, osa-aikajärjestelyt ja työaikapankit ovat muutamia esimerkkejä erilaisista tavoista yhdistellä työtä ja perhe-elämää. Työnantajalta tämä edellyttää joustavaa asennetta. Räätälöityä joustonvaraa kaivataan erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden tueksi. Esimerkkinä voidaan mainita vammaisten lasten vanhemmat tai omista vanhemmistaan huolehtivat. Mutta joustoa työpaikalla tarvitsevat aika ajoin myös tavalliset perheet. Hyvän työntekijän taustavoimana on tasapainoinen perheelämä. Kuvassa Enfo Group Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo ja henkilöstönkehittäjä Jaana Piippo. Projektilla tukea perheellisille Perhe on tärkeä voimavara. Perheellisten työntekijöiden mahdollisuuksia parannettiin Enfo Groupissa ESR-projektin avulla. Projekti oli osa laajempaa tutkimusta, johon osallistui 11 yritystä eri aloilta. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja kehittää parempia käytäntöjä työn ja perheen yhteensovittamiseen. Työ ja perhe-teema alkoi elää yrityksessämme. Neuvottelimme muun muassa kaupungin kanssa sopimuksen, joka takasi uudelle työntekijällemme vuokra-asunnon ja hänen lapsilleen päivähoitopaikan, kertoo henkilöstönkehittäjä Jaana Piippo.

8 Projektista käytännöksi ESR:n tukemien kehitysohjelmien tavoitteena on tuottaa ja kokeilla uusia näkökulmia ja levittää hyviä käytäntöjä suomalaiseen työ-, elinkeino- ja koulutusmaailmaan. Tasaarvoprojektien tavoitteena on löytää toimintamuotoja, joilla vähennetään sukupuolten mukaista eriytymistä ja eriarvoisuutta koulutuksessa sekä työ- ja perhe-elämässä. ESR:n vastuuviranomaisena toimii työministeriö. Muita toteuttajaministeriöitä ovat opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sisäasiainministeriö sekä sosiaalija terveysministeriö. Käytännössä projekteja koordinoivat työvoima- ja elinkeinokeskukset, opetushallitus, lääninhallitukset ja maakuntien liitot. Projektin toteuttaja voi olla esimerkiksi yritys, oppilaitos, kunta, järjestö tai muu organisaatio. Projektilla on aina välitön tai välillinen kohderyhmä. Osallistujayritykset ovat pääasiassa pk-yrityksiä. Polku hyvään projektiin: 1. Määritä tarve. 2. Aseta tavoitteet. 3. Pohdi vaihtoehtoisia toimintatapoja. 4. Hanki tietoa. 5. Sitouta yhteistyökumppanit ja kohderyhmät projektiin. 6. Hae rahoitusta. 7. Luo yhteydet muuhun ympäristöön, viranomaisiin ja laajempiin kehityshankkeisiin. 8. Tiedota. 9. Seuraa projektin etenemistä ja reagoi palautteeseen. 10. Varmista kehitetyn toiminnan jatkuminen projektin jälkeen. 11. Raportoi. Sari ja Katja osallistuivat Nemo-koulutukseen. Naisia IT-alalle ESRprojektin avulla Naisten osuutta tietoteknisillä aloilla nostetaan Tampereella Nemo-projektin avulla. Vuoden 2001 tammikuussa alkaneella Naiset ja uusmediatuotanto -koulutuksessa naiset saavat valmiudet uusmedian tekemiseen sekä oman, elinvoimaisen yrityksen perustamiseen. Lisätavoitteena on auttaa opiskelijoita verkostoitumaan sekä pirkanmaalaisten yritysten että toistensa kanssa.

9 Tasa-arvoprojektin tavoitteita voivat olla esimerkiksi: Naisten ohjaaminen miesvaltaisille työvoimakapeikkoaloille ja miesten ohjaaminen naisvaltaisille aloille. Naisten ja miesten uravalintoihin vaikuttaminen tiedotuksen, ammatinvalinnan ohjauksen, neuvonnan, koulutuksen ja opettajakoulutuksen keinoin. Perinteistä poikkeavat uravalinnat myös työyhteisöjen sisällä. Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen koulutukseen. Työorganisaatioiden kehittäminen niin, että miesten ja naisten tasapuolinen sijoittuminen eri työtehtäviin tulee mahdolliseksi. Urakehitysmahdollisuuksien tasapuolistaminen. Miesten osuuden lisääminen perhepoliittisten vapaiden käytössä ja sairaan lapsen hoidossa. Perheen ja työelämän parempi yhteensovittaminen. Työaikajoustojen ja etätyön mahdollistaminen niitä tarvitseville.

10 ESR-projektin suunnittelijalle Projektisuunnitelmassa tulee määritellä projektin tavoitteet, kohderyhmä, sisältö, hallinnointi, aikataulut, tulokset, vaikutukset, toiminnan seuranta ja raportointi, kustannukset, rahoitus ja käytettävissä olevat resurssit. ESR-rahoituksen hakeminen Projektille haetaan rahoitusta ESR-projektihakemuslomakkeella, joka on kätevästi saatavissa työhallinnon ESR-internetsivuilta Näiltä sivuilta projektin suunnittelija saa myös muuta tarpeellista tietoa. Neuvoja saa myös TE-keskusten ESR-koordinaattoreilta. ESR-projektien toteutus Projektin toteuttajan tulee hallinnoida projektia EU-säädösten ja rahoittajan antamien ohjeiden mukaan. ESR-projektin varoista pidetään erillistä kirjanpitoa. ESRtuki maksetaan toteuttajalle jälkikäteen toteutuneita tukikelpoisia kustannuksia vastaan. Toteuttajan on lisäksi raportoitava ja tiedotettava projektin tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille ja yleisölle.

11 Hyvän projektin tunnusmerkkejä: Hyvä projekti on tarvelähtöinen. Projekti perustuu tietoon, jota saadaan kunnollisesta taustatyöstä, esiselvityksistä ja aikaisemmista kokemuksista. Hyvällä projektilla on järkevästi ja selkeästi asetetut tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan. Hyvä projekti on joustava ja se reagoi palautteeseen. Hyvä projekti on tehokkaasti, taloudellisesti ja tavoitteellisesti johdettu. Kohderyhmä ja yhteistyökumppanit osallistuvat projektiin alusta asti. Vuorovaikutus toimii kaikkiin suuntiin. Projekti on yhteydessä muuhun ympäristöön. Verkostot eri projektien ja viranomaisten välillä tukevat laajempaa alueellista kehitystä. Parasta on, jos saavutettu tulos jää elämään projektin loppumisen jälkeen ilman projektirahoitusta. Parhaat projektit muodostavat hyvän käytännön, joka kantaa hedelmää vielä pitkään. Nemo-projektin osanottajia palaverissa.

12 TASA-ARVO T YÖ H Ö N JA IIN KO T Työministeriö Puh. (09) Fax (09) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on tärkein väline Euroopan unionin muuttaessa työllisyyspoliittiset tavoitteensa käytännön toimenpiteiksi jäsenmaissa. Suomessa rahaston toimintaa koordinoi työministeriö. Kuvat: Kuvatoimisto Gorilla, Suomen Kuvapalvelu Oy, Getty Images Ab Filial Finland, Kuvapörssi Oy, Ilmari Kostiainen, Pekka Sirén, Erkki Lappalainen, Jani Ruuskanen ESR tarjoaa rahoitusta projekteille, jotka edistävät tasa-arvon toteutumista työelämässä. Tasa-arvoprojekteilla haetaan uusia keinoja sukupuolen mukaisen työmarkkinajaon purkamiseen sekä työn ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen. ESR 2.007s / Hill and Knowlton Finland Oy / Veistola Oy Mainostoimisto / Kirjapaino Libris Oy

Hakijan opas Tavoite 3 -ohjelma 2000 2006. Euroopan sosiaalirahaston tukemia projekteja suunnitteleville. Euroopan sosiaalirahasto 2000 2006

Hakijan opas Tavoite 3 -ohjelma 2000 2006. Euroopan sosiaalirahaston tukemia projekteja suunnitteleville. Euroopan sosiaalirahasto 2000 2006 Euroopan sosiaalirahasto 2000 2006 SR Tiedon, työllisyyden, osaamisen, yrittäjyyden ja tasa-arvon eurooppalainen Suomi Hakijan opas Tavoite 3 -ohjelma 2000 2006 Euroopan sosiaalirahaston tukemia projekteja

Lisätiedot

OSAAMISFOORUMI MUUTOKSEN TUKENA

OSAAMISFOORUMI MUUTOKSEN TUKENA Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 24 Lena Siikaniemi, Heidi Hyttinen & Johanna Kaasinen (toim.) OSAAMISFOORUMI MUUTOKSEN TUKENA Lena Siikaniemi, Heidi Hyttinen &

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Hennamari Toiviainen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisille aloille ja naisia miesvaltaisille aloille sekä asemiin Toimintamalli suomalaiseen työelämään ja koulutukseen

Miehiä naisvaltaisille aloille ja naisia miesvaltaisille aloille sekä asemiin Toimintamalli suomalaiseen työelämään ja koulutukseen Segregaation purku -teematyöhanke Miehiä naisvaltaisille aloille ja naisia miesvaltaisille aloille sekä asemiin Toimintamalli suomalaiseen työelämään ja koulutukseen Tavoitteena sukupuolenmukaiseen työnjakoon

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Raportti työkonferenssimenetelmän hyödyntämisestä tasa-arvosuunnittelussa Marraskuu 2003 Tasa-arvosta lisäarvoa -projekti Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tasalisa/

Lisätiedot

Työhallinnon itse toteuttamat ESR-hankkeet. - Opas hyödynnettäväksi

Työhallinnon itse toteuttamat ESR-hankkeet. - Opas hyödynnettäväksi Työhallinnon itse toteuttamat ESR-hankkeet - Opas hyödynnettäväksi TYÖHALLINNON ITSE TOTEUTTAMAT ESR-HANKKEET Opas hyödynnettäväksi Työministeriö Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 Päätoimittaja - Editor-in-Chief

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017

MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017 MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017 MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017 Työsuojelutoimikunta 4.12.2014 Yhteistyöneuvottelukunta 15.12.2014 Kunnanhallitus MYNÄMÄEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällinen työpaikka Perheystävällinen työpaikka HANKKEEN LOPPURAPORTTI 2013 Anna Kokko, Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka Hankkeen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä...3 2. Hankkeen tavoitteet...4 3. Uudet

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ Niina Kokko, Merituuli Herrala, Marika Ahola, Stina Immonen, Milla Hailikari ja Antti Salminen Euroopan sosiaalirahasto SAATESANAT Hyvät käytännöt -julkaisusarjassa

Lisätiedot

Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ

Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka

Lisätiedot

Mahmoud, Mertsi ja Maija

Mahmoud, Mertsi ja Maija Mahmoud, Mertsi ja Maija Monimuotoinen työyhteisö ja syrjimätön työn arki KOULUTUSAINEISTO TYÖPAIKOILLE YHDEN- VERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖELÄMÄSSÄ Julkaisija: SAK, EK, STTK ja AKAVA Teksti: Linnea Alho,

Lisätiedot

TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI JEFF HEARN, ANNA-MAIJA LÄMSÄ, INGRID BIESE, SUVI HEIKKINEN, JONNA LOUVRIER, CHARLOTTA NIEMISTÖ, EMILIA KANGAS, PAULA KOSKINEN, MARJUT

Lisätiedot

OPISKELUN MERKITYS NAISYRITTÄJÄN ARJESSA

OPISKELUN MERKITYS NAISYRITTÄJÄN ARJESSA OPISKELUN MERKITYS NAISYRITTÄJÄN ARJESSA Outi Niemelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Syksy 2010 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi: Opiskelun merkitys naisyrittäjän arjessa Tekijä:

Lisätiedot

Hyvää työaikaa! Työelämän kehittämiseen saa tukea tämä esite kertoo mitä ja mistä

Hyvää työaikaa! Työelämän kehittämiseen saa tukea tämä esite kertoo mitä ja mistä Hyvää työaikaa! Työelämän kehittämiseen saa tukea tämä esite kertoo mitä ja mistä ESR, Kaiku, KESTO, Kuntatyö 2010, Noste, Tykes, Työsuojelurahasto, Työtapaturmaohjelma, Veto Hyvää työaikaa! Työelämän

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys hoiva-alalla

Sosiaalinen yritys hoiva-alalla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2009 2 JUHA NYMAN Sosiaalinen yritys hoiva-alalla ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-397-4 Kuva: Paul Williams LISÄTIETOJA Juha Nyman puh. 050 341 6284 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Lokakuu 2008 HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI Merru Tuliara: Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu rekrytointi säästää aikaa ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille

Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille Opetushallitus 2002 Oppaan valmistelutyöryhmä: Timo Määttä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Saara Kotamäki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot