LAPPEENRANNAN!TEKNILLINEN!YLIOPISTO! Kauppatieteellinen!tiedekunta! Tietojohtamisen!ja!informaatioverkostojen!maisteriohjelma!!!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN!TEKNILLINEN!YLIOPISTO! Kauppatieteellinen!tiedekunta! Tietojohtamisen!ja!informaatioverkostojen!maisteriohjelma!!!!!!!!!!!!"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNANTEKNILLINENYLIOPISTO Kauppatieteellinentiedekunta Tietojohtamisenjainformaatioverkostojenmaisteriohjelma Mikko%Järvi% TIETOVIRTOJEN)HYÖDYNTÄMINEN)ALUEELLISEN)TERVEYSJÄRJESTELMÄN)JOHTAMISESSA) CASE:)PÄIJÄT7HÄMEEN)SOSIAALI7)JA)TERVEYDENHUOLLON)KUNTAYHTYMÄ) Työnohjaaja/tarkastaja:TutkijatohtoriMikaVanhala 2.tarkastaja: ProfessoriHannaIKaisaEllonen

2 SISÄLLYSLUETTELO) 1 JOHDANTO)...)8 1.1 Tutkimuksentausta Tutkimuksentavoitteet Keskeisetkäsitteet Tutkimuksenrakenne TIEDON)SIIRTO)...) Käsitteidenhierarkia Tiedonsiirtäminen Tietovirranrakenne Tietovirransisällönmuoto Tietovirranosat Tietovirtojenjohtaminen Tietovirtojenesteet TIETOVIRRAT)TERVEYDENHUOLLOSSA)...) InformaatioIohjaus Asiantuntijaorganisaatio PalveluntuotantoIorganisaatio Yhteenveto TUTKIMUSMENETELMÄT)...) Kohdeorganisaatio Tutkimusaineistonhankinta Tutkimusaineistojasenkäsittely Tutkimuksenreliabiliteettijavaliditeetti TUTKIMUSTULOKSET)...) TerveydenhuolloninformaatioIohjaus Terveydenhuollonorganisaatioasiantuntijaorganisaationa PalveluntuotantoIorganisaatio Terveydenhuollonorganisaationtietovirtojenominaisuudet Pohdinta JOHTOPÄÄTÖKSET)...) Terveydenhuollonjohtamisenkeskeisettietovirrat Tutkimuksenrajoitteetjajatkotutkimusaiheet...82 LÄHDELUETTELO)...)83

3 LIITTEET)...)92 LIITE1:Saatekirje...92 LIITE2:Teemahaastattelunrunko...93

4 Kuvat Kuva1:Tutkimuksenaihekeskeistenkäsitteidenmäärittelemänä...12 Kuva2:Tutkimuksenteoreettisenviitekehyksenvaiheittainenrakentaminen...17 Kuva3:Sosiaalisenpääomanvaikutustietovirtaan(Muetal.2008,87)...26 Kuva4:TietovirtojenkuvaaminenCHATImallilla(Linetal.2008,332)...27 Kuva5:Alueellisenterveysjärjestelmäntietovirrat(mukaillenLaihonen,2009,171).43 Kuva6:Terveydenhuollonpalvelutuotantoprosessi(mukaillenSintonen&Pekurinen, 2006)...51 Kuva7:Tutkimuksenteoreettinenviitekehys...53 Kuva8:PäijätIHämeensosiaaliIjaterveydenhuollonkuntayhtymä(PHSOTEY, 2015)...56 Kuva9:PäijätIHämeensosiaaliIjaterveydenhuollonkuntayhtymänorganisaatio (PHSOTEY,2015)...57 Kuva10:Terveydenhuollonjohtamisentietovirtojenkeskeisetpiirteetempirian perusteella...78 Taulukot Taulukko1:Yhteenvetotietovirtojenkuvauksista...31 Taulukko2:InformaatioIohjauksenpääIjaalakategoriatsekäesimerkkejä tietovirroistalaihostamukaillen(laihonen,2014,6)...43

5 Tiivistelmä) Tekijä: Järvi,Mikko Tutkielman)nimi: TietovirtojenhyödyntäminenalueellisenterveysI järjestelmänjohtamisessa.case:päijätihäi meensosiaaliijaterveydenhuollonkuntayhtymä Tiedekunta:) Kauppatieteellinentiedekunta Maisteriohjelma: TietojohtamisenjainformaatioverkostojenmaisI teriohjelma Vuosi: 2015 Pro)gradu) tutkielma: Lappeenrannanteknillinenyliopisto 86sivua,8kuvaa,2taulukkoaja2liitettä Tarkastajat:) TutkijatohtoriMikaVanhala ProfessoriHannaIKaisaEllonen Hakusanat: tiedonsiirtäminen,tietovirrat,informaatioiohi jaus,asiantuntijaorganisaatio,palvelutuotanto Julkinenterveydenhuollontoimintaympäristöonmuuttumassa.TerveydenhuollonkäyI tettävissäolevatresurssitovatheikkenemässäyleisentaloudellisentilanteenjaväesi tönikääntymisenjohdosta.terveydenhuollonpalvelurakenteitaollaanuudistamassa. MerkittävienpäätöstenperusteiksijaorganisaatioidenjohtamisentueksitarvitaantieI toajatietovirtoja. Tutkimustoteutettiinkvalitatiivisenatutkimuksena,jonkaempiirinenosuustoteutettiin erikoissairaanhoidon palveluita tuottavassa keskussairaalassa. Haastatteluaineisto kerättiinsairaalanylimmästäjohdosta. TutkimuksenmukaaninformaatioIohjaukseen,asiantuntijoidenjohtamiseenjapalveI lutuotannonvaikuttavuuteenliittyvättietovirratovatalueellisenterveydenhuollonorgai nisaationkeskeisiätietovirtoja.

6 Abstract) Author: Järvi,Mikko Title: Utilizationofinformationflowsofregionalhealth managementsystem.case:päijätihämesocial andhealthcaregroup Faculty: LUT,SchoolofBusiness Master s)programme: Master sdegreeprogrammeinknowledge ManagementandInformationNetworks Year: 2015 Master s)thesis: LappeenrantaUniversityofTechnology 86pages,8figures,2tablesand2appendixes Examiners:) PostIdoctoralResearcherMikaVanhala ProfessorHannaIKaisaEllonen Keywords: knowledgetransfer,knowledgeflows,infori mationcontrol,serviceproduction Publichealthcareenvironmentischanging.AvailablehealthcareresourcesaredeteI riorating due togeneral economic situation and the aging of the population. Health servicestructuresarebeingreformed.organizationsneedknowledgeandknowledge flowstojustifymajordecisionsandtosupportmanagement. Thisstudywasconductedasaqualitativeresearch.Theempiricalpartofthestudy wascarriedoutinthesecondaryhealthcareorganization.theinterviewdatawascoli lectedfromhospitalseniormanagement. Accordingtothestudy,knowledgeflowsassociatedwithinformationsteering,manI agementofspecialistsandserviceeffectivenessarecrucialtotheregionalhealthcare organization.

7 Alkusanat Tämäntutkimuksentekeminenonollutopettavainenpolku.Uskonoppineeniitsestäni vähintäänkinyhtäpaljon,kuintietovirroista.kirjoittaminenonollutinnostavaa,antoisaa javälilläraskasta,kutenopiskelutietojohtamisenjainformaatioverkostojenmaisteriohi jelmassakin.haluankiittääohjaajianitutkijatohtorimikavanhalaajaprofessorihannai Kaisa Ellosta kannustavasta ohjauksesta. Kiitän myös opiskelijakavereitani, joiden kanssaolensaanutjakaamielenkiintoisetopinnot. Lahdessa MikkoJärvi

8 8 1) JOHDANTO) Julkinen terveydenhuolto on yleisen taloudellisen tilanteen, väestön ikääntymisen ja kuntatalouden heikentymisen johdosta ajautumassa kestämättömään tilanteeseen. SosiaaliIjaterveysmenojenosuuskuntientalousarvioistaonmerkittäväjaerikoissaiI raanhoidonmenotnousevatsitämukaan,kunuusialääkkeitäjahoitomuotojaotetaan käyttöön.julkisiinmenoihinkiinnitetäänyhäenemmänhuomiotajajulkisillepalveluille annetaanyhämerkittävämpiätehokkuusijatuottavuusvaatimuksia.(härkönenetal. 2010,145fTeperietal.2009,20fLönnqvist&Laihonen,2011.) JulkistenpalveluidenjärjestämisellejaerityisestialueellistenterveyspalveluidenjohtaI miselle tämä luo mielenkiintoisen asetelman. Toimintaa tulisi voimakkaasti kehittää vastaamaanalatimuuttuvaapalveluidenkysyntää.toisaaltatoiminnankehittämiseen on tarjolla vain rajallisesti resursseja. Terveydenhuollon organisaatioiden tavoitteeni asettelua ohjaa tehokkuusajattelun lisäksi myös muut julkisen palvelun tuottamisen periaatteet,kutenpalveluidentasaiarvoinenjaoikeudenmukainensaatavuus(kivinen, 2008,80). SuomalainenterveydenhuoltokoostuupääosinjulkisistaterveydenhuollonorganisaaI tioista, vaikka yksityisten palveluntuottajien määrä onkin viime vuosina merkittävästi lisääntynyt.julkisissaterveydenhuoltoiorganisaatioissajulkinentahotuottaajarahoiti taaterveydenhuollonpalvelut(kivinen,2008,80).terveydenhuollossatuotettavapali velu on julkishyödyke eli tuottaja ei voi valikoida asiakkaitaan. Terveydenhuolto on myöspalvelutuoteelisetuotetaanhenkilökohtaisesti,eikäsitävoidatuottaavarastoon. Terveydenhuoltoonmyösasiantuntijapalveluaelilääkäritietäähoidostajataudeista enemmänkuinpotilas.näinollenpalveluaeivoidaohjataasiakaslähtöisesti,silläasiai kas ei ole aina oikeassa, eikä voi valita palveluaan. Vuoden 2014 alusta potilas on voinutkuitenkinvalitapalveluntuottajansatietyinedellytyksin(l /1326). ValtakunnallisellatasollaterveyspalveluidentuottamistaohjataanesimerkiksilainsääI dännön,resurssiijainformaatioiohjauksenkeinoin.alueellisellatasollaterveydenhuoli lon organisaation virkamiesjohto toimii kunnallisen luottamushenkilöjohdon kanssa.

9 9 Alueellisenterveydenhuollonorganisaationtavoitteenasetteluajaresursointiaohjaakin poliittistenpuolueidenkuntaijaaluepoliittisetintressit.(kivinen,2008,80.) InformaatioIohjauksen tarkoitus on tuottaa palveluiden tuottajille tietoa, jonka avulla toimintaavoidaankehittääjasentuottavuuttaparantaa.ohjauksenvaikutusvoiolla välitöntaivälillinen.välittömässäohjauksessatoimijamuuttaatoimintaansavastaai maan esimerkiksi valtion keskusjohdon linjauksia. Välillisesti informaatioiohjaus voi vaikuttaatukemallanormiijaresurssiohjaustataiosoittamallakuntatoimijallekehittäi miskohteen.ohjauksenkohteenaolevallaoninformaatioiohjauksessavapausiasteita, koskaohjauseisidoohjattavaa.ohjauksenkohdevoikinpäätyätoiminnanmuutoki sessaaneriratkaisuun,kuinmitäohjaavatahoontarkoittanuttaijättääohjauksenkoi konaanhuomiotta.(stenvall&syväjärvi,2006,17.) Nopeastimuuttuvapoliittinenohjaussaneleemerkittävien,ylivuosikymmentenjavalI tuustokausienkestäviäinvestointeja.virkamiesjohtoisenvalmistelutyönroolikunnallii sessapäätöksenteossaonmerkittävä.johtavienvirkamiesten,olivatnesittenkunnan taikuntayhtymänpalveluksessa,keskeisiätehtäviäonjärjestääoperatiivinentoiminta vastamaanstrategiaajatoisaaltaantaaomallanäkemykselläänjaasiantuntijuudellaan tukealuottamushenkilöidenpäätöksentekoon(krohn&wilskman,2012,42).merkiti tävienpäätöstenperusteiksijaorganisaatioidenjohtamisentueksitarvitaantietoa,jota on runsaasti tarjolla tietointensiivisissä asiantuntijaiorganisaatioissa, kuten sairaai loissa. 1.1 Tutkimuksentausta Terveydenhuollon johtamista on viime aikoina tutkittu monesta näkökulmasta. tutkii mustaontehtyorganisaatiotutkimuksen,poliittisentoimintaympäristön,prosessienja eriammattiryhmiennäkökulmista.myöstietojohtamisenmerkitysontunnistettu(virtai nen,2010).terveydenhuoltoonyksiniistäharvoistajulkisensektorintoimialoista,joita ontarkasteltutietojohtamisennäkökulmasta(willem&buelens,2007,581).tietojohi tamisen käsitteen asteittaisesta vakiintumisesta huolimatta terveydenhuollon organii saatioidenaikaisempitietojohtamisentutkimusonkuitenkinvarsinrajoittunutta.tietoi

10 10 johtaminen terveydenhuollossa on aikaisemmin ymmärretty lähinnä tietojärjestelmäi ratkaisuinataikliinisentutkimustiedonhallintana(kivinen,2008,18flaihonen,2014, 1).Vastaviimeaikoinakokonaisvaltaisiatietojohtamisenmallejaonalettuhyödyntää myösterveydenhuollonjohtamisessa(klemolaetal.2014). Kivinen(2008)ontutkinuttietojohtamisenosaIalueitalaajastijakäyläpimyöstietovirI tojasekäesteitätiedonsiirrossa.keskeisiäaiheitaovattiedonhallintajauudentiedon muodostaminenterveydenhuollonorganisaatiossa.kivisentutkimuksessaterveydeni huollonjohtaminenjääpienemmällehuomiolle,vaikkaterveydenhuollonorganisaation ominaispiirteitäkäydäänkinkattavastiläpi. Laihonen(2009)ontutkinutalueellisenterveysjärjestelmäneliperusterveydenhuollon kuntayhtymän ja sen toimintaympäristön tietovirtoja. Hän jatkaa tietojohtamisen alui eellauseinkäytettyä,muttalaveastimääriteltyä,tietovirtaikäsitteenjäsentämistä.laii honenpyrkiiluokittelemaankaikkisairaalankaltaisentietointensiivisenorganisaation tietovirratlähinnäniidensijainninperusteella.laihonenliittääkäsitteeseenlaajimmili laanvaltioninformaatioiohjaustajatarkimmillaanyksittäisenpotilaanhoitoketjuntiei toja. Laihonen(2014,5)onsittemmintarkentanutluokitteluaanjaehdottaaluokkienkateI gorisoinninjatkamistaedelleentietovirranelementtienperusteella.hänenmukaantiei tovirtojavoidaanedelleenluokitellakysymälläkuka,mitäjakenelle.laihosenmukaan toimijoiden(kuka&kenelle)mukaantehtyanalyysieijuurikaanpoikkeasisällön(mitä) perusteellatehdystäanalyysistä. Terveydenhuollonjohtamisellekeskeisiätietojaontutkittulähinnäyksitellen.Simonen etal.(2011f2012)ontutkinutvaikuttavuustiedonhyödyntämistäterveydenhuollossa jaerityisestierikoissairaanhoidossa. AikaisemmassatietojohtamisentutkimuksessaonaukkotietovirtojenkäsitteentäsmälI lisemmälle määrittelylle. Terveydenhuollon organisaation tarkastelu informaatioiohi jauksen,palveluntuotantoisekäasiantuntijaorganisaationnäkökulmistatuoesilletiei tointensiivisenorganisaationjohtamisellekeskeisimmättietovirratjaniidenmahdolliset

11 11 esteet.organisaatiolletärkeääresurssivirtaavoidaanohjata,kunsenrakennejasiihen vaikuttavatvoimattunnistetaanparemmin. 1.2 Tutkimuksentavoitteet Tutkimuksentavoiteonselvittäämitätietovirtojaalueellisessaterveysjärjestelmässä on,mitenniitävoidaanjohtaajamitäesteitätietovirroillaon(kuva1).tietovirtakäsite itsessäänviittaaliikkeeseenjatuohyvinesillesen,ettätiedolla,kutenmonellamuuli lakinresurssillaonpaikkaijaaikaiarvonsa(nissen,2002,252).tietoliikkuuorganii saatiossa,vaikkasitäeitietoisestijohdettaisi.selöytääuomansavaluvanvedenlailla. Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään mitkä ovat keskeisiä terveydenhuollon organisaationjohtamisessatarvittaviatietovirtojajakuinkaniitävoidaanjohtaa. AlueellisellaterveysjärjestelmällätarkoitetaantässätutkimuksessaerikoissairaanhoiI donpalveluitatuottavaakeskussairaalaa.keskussairaalatovatomanalueensameri kittävä terveydenhuollon organisaatio ja ovat olennainen osa sairaanhoitopiiriä tai soteialuetta.johtamistatarkastellaanerityisestiinformaatioiohjauksen,palveluorganii saationjaasiatuntijaorganisaationnäkökulmista,jotkaovatterveydenhuollonorganii saationtyypillisiäpiirteitä(laihonen2009fparviainenetal.2005,50flönnqvistetal. 2010:Lillrank&Venesmaa,2010).Palvelutuotannonjaasiantuntijoidenjohtaminenon myöstietojohtamisenkannaltamielenkiintoisiatapojalähestyäterveydenhuoltoa.asii antuntijoidenelilääkäreidenkaksoisroolilääketieteenammattilaisena,muttamyöstui losvastuullisenajohtajanaonvahvistunut(myllärniemietal.2012).tietotarpeetmuuti tuvatjapäätöksenteontueksitarvitaanihanuudenlaistatietoa(viitanenetal.2006).

12 12 Kuva1:Tutkimuksenaihekeskeistenkäsitteidenmäärittelemänä Tässätutkimuksessahaetaanvastaustapääkysymykseen: MitentietovirtojavoidaanhyödyntääterveydenhuollonorganisaationjohtamiI sessa? Pääkysymystätukevatseuraavatapukysymykset: o Mitätietovirtojakulkeeterveydenhuollonorganisaatiossa? o Mitäesteitätietovirroissaon? o Mitentietovirtojavoidaanjohtaa? VastaustatutkimuksenpääkysymykseenhaetaanvastaamallapääkysymystätukeI viinapukysymyksiin.terveydenhuollonorganisaationtietovirtojapyritäänkartoittai maanterveydenhuoltoa,asiantuntijaorganisaatioitajapalveluntuotantoasivuavasta tietojohtamisenaikaisemmastakirjallisuudesta.empiirisessäosassatutkitaanpäijäti HämeensosiaaliIjaterveysyhtymänerikoissairaanhoidontoimialanylintäjohtoaja

13 13 pyritäänselvittämäänmitkätietovirratovatoleellisiaterveydenhuollonorganisaation johtamisessa. 1.3 Keskeisetkäsitteet Tiedon)siirto) Tiedonsiirtämistäorganisaatiossavoidaantarkastellamonellaeritasolla.TiedonsiirI täminenonalavinjaleidnerin(2001)mukaanyksineljästätietoprosessistatiedonluoi misen,säilyttämisenjasoveltamisenlisäksi.edelleenalavinjaleidnerin(2001)mui kaantietoavoidaansiirtäämoneneritasonvälilläorganisaatiossa,silläsitävoidaan siirtää yksilöltä yksilölle, yksilöltä organisaation ulkopuolelle, yksilöltä ryhmälle, ryhi mienvälilläjaryhmältäkokoorganisaatiolle. Tiedonsiirtämineneroaainformaationsiirtämisestäsiten,ettäinformaatiotavoidaan yksikertaisestikuljettaalähettäjältävastaanottajallejavastaanottajavoihetihyödyntää informaatiota.tiedonsiirtosensijaanedellyttää,ettävastaanottajavieläsisäistäätiei donennenkuinvoidaantodeta,ettätietoaonsiirretty.koskatiedonsiirrontarkoitus onparantaaorganisaationkykyätehdäasioita,tiedonsiirroltavoidaanvaatia,ettäsillä onmyösvaikutustatiedonvastaanottajankäyttäytymiseen.(elsawyetal.2001,152f Davenport&Prusak,1998,101.) Tiedontaitietämyksensiirtämineneiolevaintiedonlähettämistäjavastaanottamista, vaansekäsittäämontaelementtiä.guptajagovindarajan(2000)mukaantiedonsiiri toonorganisaationyksiköidenvälillävaikuttaaviisitekijää:lähettävänyksiköntiedon arvo, lähettävän yksikön motivaatio, tiedon siirtoon käytettävien kanavien runsaus, vastaanottavanyksikönmotivaatiojavastaanottavanyksikönkykyomaksuauuttatiei toa.myöselsawyetal.(2001)tekeeeroninformaationjatiedonsiirrossa.siinämissä informaatiotavoidaanyksikertaisestivälittäätoimijaltatoiselle,niintietoeisiirryainoi astaankuljettamallasitätoimijaltatoiselle,vaantietotuleeluodauudelleenkyvykkään vastaanottajantoimesta.argotenjaingramin(2000,151)mukaantiedonsiirtäminen aiheuttaamuutoksiavastaanottajantietämyksessätaisuorituskyvyssä.tiedonsiirtoa

14 14 voidaankin mitata vastaanottajan tietämyksen tai suorituskyvyn muutoksen perusi teella. Tietovirta) Käsitteellätietovirta(knowledgeflow)tarkoitetaanprosessien,tapahtumienjatoiminI tojenketjua,jonkaavullatietoasiirtyytoimijaltatoiselle.lopputuloksenatietoaonvasi taanotettu,luotu,kerättysäilytykseenjasovellettu(muetal.2008,87).tietovirtavoii daankäsittäämyösstrategisenjohtamisentoimintona,jonkaavullaorganisaatiovoi uudistuajatuottaatehokkaastipalveluitajaparantaapalveluidenvaikuttavuutta(laii honen, 2012, 555). Terveydenhuollon kaltaisessa palvelutuotannossa tietovirta voii daankäsittäämyösasiakaankanssatapahtuvanavuorovaikutuksena(lönnqvistetal. 2010,104). Data, informaatio ja tieto käsitteiden hierarkian mukaisesti informaatiovirta voidaan erottaatietovirrastasisällönperusteella(alavi&leidner,2001,109).informaatiovirran sisältämätietoonstrukturoitua,operatiivistatietoavaillatulkintaa.informaationjatiei donvälinenrajaonkuitenkinuseinhäilyvä. Tietovirtaavoidaanajatellamyösprosessina,jolloinsillätarkoitetaanNonakanjaTaI keuchinseciimallia.tässämallissauuttatietoaluodaantietoasosialisoimalla,ulkoisi tamalla,yhdistelemälläjasisäistämällä.tiedonluontiprosessionjatkuvaakeskustelua hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon sekä yksilöi ja organisaatiotason välillä.(nonaka& Takeuchi,1995).TässätutkimuksessatietovirtaymmärretäänkuitenkinolemassaoleI vantiedonsiirtämisenä,eikäniinkäänuudentiedonluomisenakutenseciimallissa. Tietovirtojen)esteet) Tietovirtojenesteetovatjohdettavissaorganisaationtiedonsiirtämiseenjatietovirtoihin vaikuttavistatekijöistä.willeminjabuelensin(2007,582)mukaanerilaisillajohtamisen jayhteistyönmekanismeilla,organisaationominaispiirteillä,luottamuksella,valtapelillä jasosiaalisellaidentiteetilläonvaikutustatiedonsiirtämiseenorganisaatiossa.vaikuti tavimmattekijätnäistäovatwilleminjabuelensinmukaanluottamusjaorganisaation

15 15 valtapelit.organisaatioissa,joissaonvähänluottamustajapaljonvaltapelejä,tiedon siirtoonvaikeampaa. Teecen(2000)mukaanorganisaationrakenteellaonvaikutustatiedonsiirtoon.TietoI järjestelmät helpottavat suurien, hajallaan olevien organisaatioiden tiedon siirtoa, mutta ne eivät ole vastaus kaikkiin esteisiin. Lisenssit ja patentit vaikeuttavat usein organisaationjasenympäristönvälistätiedonsiirtoa,muttakitkaaonmyösorganisaai tion sisäisessä tiedon siirrossa. Organisaation tieto ja tietämys ovat usein hajallaan organisaatiossajapelkästäänoikeanihmisentaitiimin,jollaontarvittavatieto,löytäi minenonvaikeaa. Gohin(2002,25)mukaantiedonsiirtämiseenvaikuttavatkäytettävättietojärjestelmät, organisaatiokulttuuri,työntekijöidenmotivaatio,organisaationilmapiiri,luottamus,oii keudenmukainenjohtaminen,organisaatiorakenne,palkkiojärjestelmätjatiedonsiirtäi miseenvarattuaika. Informaatio7ohjaus) InformaatioIohjauksella toteutetaan julkista politiikkaa. Asemaan tai asiantuntemuki seenperustuvallaoikeudellaohjaavatahopyrkiivaikuttamaanohjattavantahonkäyti täytymiseen. InformaatioIohjaus on ohjaustoimintaa, jossa hyödynnetään tietoa laai jasti.informaatioiohjauksentietovoiollatilastotuotantoaerihallinnonalojentunnuslui vuistataiosaamisenlevittämistäkansallisillakehittämisohjelmilla.(jalonen,2008,3.) TerveydenhuolloninformaatioIohjaustatapahtuumonellaeritasolla.Valtakunnallisen keskusjohdoninformaatioiohjausluoalueeliselletasolletavoitteet,joitakunnatpyrkii vät toteuttamaan. Kuntien informaatioiohjaus ulottuu alueellisen terveydenhuoltoiori ganisaationoperatiiviselletasolleesimerkiksikuntayhtymienvaltuustojenjahallitusten päätöstenkautta(laihonen,2009,176).informaatioiohjaustoteutuuorganisaationuli koistentietovirtojenavulla.

16 Tutkimuksenrakenne TutkimuksenensimmäisessäluvussaperehdytäänaiheeseenkäymälläläpisuomalaiI senterveydenhuollonkeskeisettulevaisuudenhaasteet.luvussahahmotetaanmyös aiheen aikaisemman tutkimuksen avulla tutkimusaukko, johon tutkimuskysymyksillä haetaanvastausta.luvussalopussaesitelläänlyhyestitutkimuksenkeskeisimmätkäi sitteet. Toisessaluvussaperehdytääntiedonsiirtoontietojohtamisennäkökulmasta.Luvussa määritelläänkeskeisimmätkäsitteetjamääritellääntietovirratrakenteen,johtamisenja esteidenkautta. Kolmannessaluvussaperehdytäänterveydenhuollontietovirtoihin.LuvussatarkastelI laanensiksiinformaatioiohjaustajasejälkeenterveydenhuollonorganisaatiotaasiani tuntijaorganisaationajapalveluntuotantoiorganisaationa.näidennäkökulmienperusi teellapyritäänhahmottamaanterveydenhuollonorganisaationjohtamisellekeskeiset tietovirrat.tämälukusyventäätutkimuksenteoriapohjaajohtamisenjaterveydenhuoli lonosaialueille. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt tutkimusmetodit ja aineiston hankinta.viidennessäkappaleessakäydäänläpitutkimustulokset.viimeisessä,kuui dennessakappaleessaesitetääntutkimuksenjohtopäätökset. )

17 17 2) TIEDON)SIIRTO) Tutkimuksenteoreettinenviitekehysmuodostuukolmessavaiheessa.Ensiksitietovirta käsitettäverrataanmuihintiedonsiirtoonliittyviinkäsitteisiin,arvioidaankäsitteidenväi lisiäsuhteitajatietovirtojenmerkitystäorganisaatiolle(kuva2).tämäjälkeenmääriti telyätarkennetaantarkastelemallatietovirtojeneriosaialueitafrakennetta,johtamista jatietovirtojenesteitä.viimeisessävaiheessahahmotellaanterveydenhuollonorganii saation tietovirtoja kolmesta johtamiselle keskeisestä näkökulmastaf informaatioiohi jauksen,asiantuntijaorganisaationjapalveluntuotantoiorganisaationnäkökulmasta. Tiedonsiirto Käsitteetjaniidenhierarkia Tietovirrat Rakenne Tietovirtojenjohtaminen Esteet Kuva2:Tutkimuksenteoreettisenviitekehyksenvaiheittainenrakentaminen Vaiheittaisen arvioinnin yhteenvetona esitetään terveydenhuollon johtamiselle kesi keistentietovirtojenmalli. 2.1 Käsitteidenhierarkia Terveydenhuollonorganisaationjohtamisentietovirrat Informaatio6ohjaus Asiantuntijaorganisaatio Palveluntuotanto6 organisaatio Tietoonyritykselletaiorganisaatiolletärkeä,kriittinenresurssi.TietoperusteisennäI kemyksenmukaantiedollavoidaansaavuttaapysyvääkilpailuetua(grant,1996fdai venport&prusak,1998).kaikistayrityksenresursseistajuuritietotarjoaaorganisaai tiolle parhaimman mahdollisuuden erottautua kilpailijoista (Gupta & Govindarajan,

18 ).Tiedontehokashyödyntäminenvaatiiyrityksiltäkykyäkäsitellätietoa.Tiedon siirtäminenonyksitärkeimmistätietoonliittyvistäprosesseista(alavi&leidner,2001f Paulin&Suneson,2012).KykysiirtäätietoaorganisaationsisälläontärkeääniintuoI tantoikuinpalveluorganisaatioillekin.vaikkatiedonsiirronmerkityserilaisilleorganii saatioilleonkiistaton,organisaatioidenkykyjatehokkuussiirtäätietoavaihteleemeri kittävästiorganisaatioidenvälillä(argote&ingram,2000,151). Tietojohtamisentutkimuskenttäpitääsisälläänmoniatiedonsiirtämistätaijakamista kuvaaviatermejäjakäsitteitä. Tiedonsiirtäminen (knowledgetrasfer), tiedonjakai minen (knowledgesharing)ja tietovirta (knowledgeflow)kuvaavatkaikkitiedonlei vittämistä.termi tiedonesteet (knowledgebarriers,knowledgeflowbarriers)liittyy myösolennaisestitiedonsiirtoonjasitäkäytetääntietojohtamisentutkimuksessatiei donsiirtämisen,jakamisenjatietovirtojenyhteydessä.termienkäyttöeioletietojohtai misenkirjallisuudessakuitenkaanyksiselitteistäjajohdonmukaista,vaantermienkäyi tössäesiintyypaljonpäällekkäisyyksiä.(paulin&suneson,2012fpaulin&winroth, 2013.) Termienkäyttöäontutkittujaniidenkäytölleonhaettuperusteita.PaulininjaSunesoI nin(2012)mukaantermiätiedon jakaminen käytetäänsilloinkunkeskustellaantiei donsiirtämisestäyksilöntasolla.tiedonjakaminenvoiollakirjeenvaihtoa,kommunii kointiakasvokkaintaitiedondokumentointia,tallennustajaorganisointia(wang&noe, 2010). Tiedonsiirtoakäytetäänpuhuttaessajoukosta,organisaatiosta,tiimistätaiyrityksestä. MyösArgoteetal.(2000,5)jäsentävättiedonsiirronyksilöäsuuremmankokonaisuuI denkollektiiviseksiprosessiksi.ryhmissätaiosastoissatapahtuvatiedonsiirtokoosi tuuyksilöidensosiaalisistaprosesseista,kutentiedonjakamisesta,tulkinnasta,yhdisi telystäjatallentamisesta. Aikaisemmassatutkimuksessaonmyösnäkemyksiä,jotkaeivätteeeroatermienkäyI tölle tiedon lähettäjän tai vastaanottajan lukumäärän perusteella. Wang & Noe (2010,117)mukaantiedonsiirtoeroaatiedonjakamisestasiinä,ettätiedonsiirrossa vastaanottajamyösomaksuujasoveltaatietoa.jasimuddinin(2005,1)mukaantiedon

19 19 siirtäminenontiedonlevittämistäyksilöltätairyhmältätoiselle.lisäksitiedonlähettäi jäänjavastaanottajaanviitataanuseintermillä toimija,jokaeierotayksilöäjoukosta (Jasimuddinetal.2012,203). Tiedonsiirronjajakamisenvälillevoidaantehdäeroamyöslähettäjänaikomuksenja tavoitteenavulla.kingin(2008,73)mukaantiedonsiirtäminenonkohdistettua,tavoiti teellistajasuunnattuakuntaastiedonjakaminenontahatontajakohdistamatontatoii mintaailmanselkeäätavoitetta.kinginmukaantietoajakaminenesimerkiksiryhmissä kutentyöyhteisössävoiollamyöstiedostettua. TerveydenhuollontietovirtojatutkineenLaihosen(2009,19)mukaantietovirtavoidaan ymmärtäätiedonsiirtämisenalakäsitteenä,jollatarkoitetaanniitäkonkreettisiaorganii saationprosesseja,joillatietosiirtyytoimijaltatoiselle.tietovierojenmallintaminenon organisaatiolletärkeää.varsinaisenvirrankuvaamineneioleniinhyödyllistä,kuinymi märryssiitämitenjohtovoivaikuttaatietovirtoihin.(davenport&prusak,1998,80.) Vaikkatietojohtamisentutkimuksessatermienkäytölleonpyrittytekemääneroa,niin tietovirtojenaikaisemmassakirjallisuudessatermienvälilläeioletehtyyksiselitteistä eroa.termejätiedon siirto ja jakaminen onkäytettyvaihtelevasti.tietovirtakäsite itsessääneiolevakiintunut,jotensiihenliittyvissäkäsitteissäjaniidenhierarkiassaon vaihtelua. Tässä tutkimuksessa nojaudutaan Laihosen(2009) määritelmään tietoviri roista.tietovirratovattiedonsiirronalakäsitejaniillätarkoitetaankonkreettisiaprosesi seja,joillatietoliikkuutoimijaltatoiselle.tutkimuksessaeierityisestihaetaperusteita termienkäytöllejatermeihinviitataansitenkuinneovatmahdollisessaalkuperäisessä lähteessä.tässäluvussakäydäänläpitiedonsiirronjatietovirtojenkeskeisiämäärii tyksiäjaeroja. 2.2 Tiedonsiirtäminen Tiedonsiirtoorganisaationsisälläontunnustettuniintärkeäksikyvyksi,ettäsitäpideI täänyhtenäsyynämiksimonikansallisiayrityksiäonolemassa.monikansallinenyritys hyödyntääjasiirtääorganisaationsasisällätietoatehokkaamminjavaikuttavammin, kuinmitentietoliikkuuulkoisillamarkkinoilla(gupta&govindarajan,2000,473).

20 20 Cohen ja Levinthal (1990) käsittelivät organisaation ja yksilön kykyä ottaa vastaan uutta tietoa ja hyödyntää sitä. Heidän mielestään organisaation aikaisempi tietämys vaikuttaamerkittävästikykyynhavainnoida,omaksuajahyödyntääuuttatietoa.orgai nisaationkykyvastaanottaauuttatietoaonriippuvainensenjäsentenvastaavastakyi vystäjaorganisaationkykykehittyyparantamallayksilöidenkykyäomaksuauuttatiei toa.organisaationkykyomaksuatietoaeitarkoitaainoastaanuudentiedonhankintaa, vaansillätarkoitetaanmyöstiedonhyödyntämistä.tiedonhyödyntämineneiriipupeli kästäänorganisaationrajapinnastaulkomaailmaan,muttamyössiitä,kuinkatietoasiiri retäänorganisaationsisälläyksiköidenjaasiantuntijoidenkesken. Tietomissätahansaorganisaationosassaeisellaisenaanluoarvoaorganisaatiolle. TiedostatuleeorganisaatiollearvokasresurssivastakunseonsaatavillajakäytettäI vissä.itseasiassatiedonarvokasvaa,kunsenkäytettävyysparanee.suurissayrityki sissätiedonhankalakäytettävyysvoimuodostuaongelmaksi,kunsamaanongelmaan joudutaanainauudestaankehittämäänratkaisualustaalkaen.resurssejahukataan, koskaensimmäinenjaalkuperäinenratkaisueiolekäytettävissäsilloinkunsitätarvii taan.(ordónesdepablos,2004,108fdavenport&prusak,1998,18.) MyösGilbertjaCordeyIHayes(1996)näkevättiedonsiirronosanaorganisaationkykyä oppia.heidänmukaansatiedonsiirronprosessieiolestaattinenvaandynaaminenja seonosaorganisaationjatkuvaaoppimista.gilbertinjacordeyihayesintiedonsiirron malliinkuuluuviisivaihetta:tiedonhankinta,kommunikointi,soveltaminen,hyväksyntä ja sulauttaminen. Vaiheet muodostavat silmukan, joka lähtee uuden tiedon hankini nastajapäätyysensulauttamiseenosaksiorganisaationrutiineita. GilbertinjaCordeyIHayesintiedonsiirronnelivaiheisenmallinmukaanorganisaatiovoi ensimmäisessä vaiheessa hankkia tietoa oppimalla omasta tekemisestään, lainaai mallasitä,hankkimallauuttatietoaomaaviatyöntekijöitäjajatkuvallaetsimiselläsekä tarkkailulla.myösmyötäsyntyinentietoontärkeätiedonlähde.sillätarkoitetaanyrityki senperustajientuomaatietämystäyritykseen.toinenvaihetiedonsiirrossaontiedon suullinentaikirjallinenkommunikointi.organisaationtuleeollatietoinentiedonlevittäi

21 21 misen esteistä sekä luoda mahdollisuuksia ja kannustimia tiedon siirtämiseen. KolI mannessavaiheessa,tiedonsoveltamisessa,organisaatiooppiijapystyysäilyttämään tiedonitsellään.kunuuttatietoaonsovellettujakokeiltu,tuleesevielähyväksyäori ganisaatiossasenyksilöidenkeskuudessa.hyväksyntäonneljäsvaihe.uudentiedon tuleesopiaorganisaationarvomaailmaan,ennenkuinsevoidaanottaaosaksiorganii saationrutiineja.viimeistä,viidettävaihdettakutsutaansulautumiseksi.uudenteknoi logiankäyttöönottoedellyttääuudentiedonhyväksymistäjasulauttamistakaikillaori ganisaationtasoilla.(gilbert&cordeyihaeys,1996.) Szulanskin (2000) mukaan tiedon siirrossa on kyse organisaation prosessista, eikä yksittäisestätapahtumasta.tähänprosessiinolennaisenaosakuuluuse,ettäorganii saatiotiedostaantiedonsiirtämisenolevanvaikeaajahidasta,koskatietojatietämys ovatluonteeltaantahmeita.tiedontahmeuskorostuutilanteissa,joissayritetäänsiiri täävaikeaajamonimutkaistatietoa.tällaisentiedonsiirrostaaiheutuvatongelmathei rättäväthuomioitaorganisaatiossa,koskanekeskeyttävättiedonvirtaamisenjaniiden ratkaisuvaatiiuseinmerkittävästiylimääräisiäresursseja.ongelmiavoidaanjossain määrinennustaatutkimallaniitätiedonsiirroneriosaialueilla.tiedonsiirronperuselei menttejä ovat lähde, kanava, viesti, vastaanottaja ja asiayhteys. Tiedon siirron proi sessikoostuuszulanskinmallissaperehtymisestä(initiation),täytäntöönpanosta(imi plementation),ylösajosta(rampiup)jaintegroinnista(integration). Tiedontahmeusilmeneeeritavoinprosessinerivaiheissa.Tiedonsiirronprosessin ensimmäisessävaiheessa,perehtymisessä,tiedonsiirrontahmeustarkoittaaszulansi kin(2000,14)mukaanvaikeuttatunnistaamahdollisuudettiedonsiirtoonjatoimianiii denrajoissa.päätöstiedonsiirtoononvaikeatehdä,mikäliprosessitovatepämääräii siä.sillointietotarvettaeivälttämättätunnistetataitiedonluovuttajaeiosaaartikuloida tietoaan ymmärrettävästi. Päätös tiedon siirron aloittamisesta tehdään aina jossain määrinepävarmuudenja selvyydenilmapiirissä.(szulanski,2000.) Tiedon siirron prosessin toisessa vaiheessa, täytäntöönpanossa, siirretyn tiedon määrä on huipussaan ja ongelmat liittyvät tiedon lähteen ja vastaanottajan välisiin eroavaisuuksiin kommunikoinnissa tai teknologisessa kyvykkyydessä. Osapuolten

22 22 odotukset ja motivaatio joutuvat prosessin tässä vaiheessa koetukselle. (Szulanski, 2000.) Prosessinkolmannessavaiheessa,ylösajossa,tiedonsiirronongelmatkulminoituvat yllättäviinjaennakoimattomiinongelmiin.ongelmiennopeaselvittäminenontärkeää, jottauudentiedonvastaanottajanodotuksetuudentiedonhyödyllisyydestätäyttyvät. Erityisesti monimutkaisen ja epäselvän tiedon siirto vaatii tiedon rekonstruktiota ja adaptaatiotavastaanottajaltaan.(szulanski,2000.) Tiedon siirron viimeisessä vaiheessa, uuden tiedon integroinnissa, on tärkeää, että uudestatiedostajatoimintatavoistatuleeosarutiiniajanesulautuvatosaksiorganii saationvallitsevaatodellisuutta.ongelmattässäviimeisessävaiheessasaattavatpyi säyttääprosessinjauudettoimintatavatsaatetaanhylätäjauudentiedonvastaanoti tajasaattaataantuavanhoihintoimintatapoihin.(szulanski,2000.) Lähteenominaisuudetvaikuttavattiedonsiirtoon.MotivoituneellajaluotettavallalähI teelläontodennäköisimminvaikutustavastaanottajaan.vastaanottajallavoimyösolla ongelmiamotivaatiossa,mikävaikuttaakykyynvastaanottaatietoaulkopuoleltajasoi veltaasitä.vastaanottajallatuleeollamyöskykyluopuavanhoistatoimintatavoistaja ylläpitääuusia,jottauuttatietoavoidaanhyödyntää(szulanski,2000,12). WanginjaNoen(2010)katsauksenmukaantiedonjakamisenaikaisempitutkimusvoiI daan jäsentää useampaan painopisteeseen. Ensimmäinen tutkimusalue, organisaai tionkontekstikoostuuorganisaationkulttuuristajailmapiiristä,ylimmänjohdontuesta, palkkioistajakannustimistasekäorganisaationrakenteesta.toinenpainopiste,tiimin ominaispiirteet ja ihmissuhteet käsittävät ihmisten viestintäi ja kommunikointitapoja, johtamistyylejä,tiiminkoostumuksenjajäsentenverkostoitumisen.kolmaspainopiste, kulttuurillisettekijätjohdetaantyöntekijöidenyleisestäasennoitumisestatiedonjakai miseenjatoisaaltasuhtautumiseenerilaisiinkannustimiin,joillapyritäänlisäämääntiei donjakamista.neljännenpainopisteen,tiedonsiirtoonvaikuttaviayksilöllisiäominaii suuksienvaikutuksentutkimuksessaonsaaturistiriitaisiatuloksia.tutkitutominaisuui detvaihtelevathyvinyleisestäsuhtautumisestatyöhönjamelkotarkastimääriteltyyn

23 23 kykyynkäyttääuusiasähköisiätyökaluja.viidespainopiste,motivaatiotekijät,jakaani tuukäsitykseentiedonomistajuudesta,koettuihintiedonjakamisenhyötyihinjahaittoii hin, henkilön kokemaan luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen sekä yksilöllisiin asenteisiin. 2.3 Tietovirranrakenne TietovirtojenkäsiteonväljästimääriteltyjaaikaisemmassakirjallisuudessasenkäsitI telyonvaihdellutsisällön,rakenteenjaorganisatorisenpaikanmukaan.tietovirtaon nähty tietojärjestelmien (Nissen et al. 2000), ihmisten, organisaatioiden (Mu et al. 2008) tai näiden yhdistelmien(lin et al. 2008f Alavi& Leidner, 2001, 124) välisenä prosessina.tietojohtamisentutkimusonesitellyterilaisiatietovirtojenteoreettisiamali leja,muttayksikäänmallieiolenoussuthallitsevaanasemaan(nissen,2002,251). Tietovirrat ovat luonteeltaan erittäin monimutkaisia, dynaamisia ja ne koostuvat eri osapuolienvuorovaikutuksesta,monipuolisestasisällöstäjaasiayhteyksistä(gupta& Govindarajan,2000,474).Aiheentarkasteluvainyhdestänäkökulmastavoikinantaa puutteellisenkuvan(linetal.2013,629). SchulzinjaJoben(2001,140)mukaantietovirratovatorganisaatiollestrategisestitärI keitäuseastasyystä.ensinnäkinnelähettävätpaikallistatietotaitoamuihinorganisaai tionyksiköihin.toiseksi,tietovirratmahdollistavatmaantieteellisestihajanaistenorgai nisaatioyksiköidenyhteistyön.kolmanneksitietovirratmahdollistavatsellaisenliiketoii minnan, jonka vaatii useamman erillisen toimintayksikön yhteistoimintaa. Tietovirrat ovat tärkeitä strategisesti, sillä niiden avulla yritys voi skaalata liiketoimintaansa eli hyödyntäämittakaavaetua Tietovirransisällönmuoto TietovirransisältöämääriteltäessäeiolemielekästäpohtiaainoastaanminkälaistatieI toatietovirtaeksaktistikuljettaa,sillätämävaihteleeorganisaationjatoimintaympärisi tönmukaan.muetal.(2008,87)määritelmänmukaantietovirroissaliikkuudataa,ini formaatioitajatietoa.tämäkolmiportainentiedonhierarkiaonyleinentietojohtamisen

24 24 kirjallisuudessa.käsitteidenmerkityksestäeiolekuitenkaanpäästyvieläkonsensuki seen(jasimuddinetal.2012,106). Dataonjoukkoirrallisia,objektiivisiafaktoja,jotkakuvaavatjotaintapahtumaa(DavenI port&prusak,1998,2).numeroita,kirjaimiataikoodejasisältävädataonabstraktia, eikäsesisällämerkitystä.dataonyksiselitteistäjasitäonhelpposiirtää,silläseei edellytävastaanottajaltakykyäsisäistääviestiäsamallatavallakuininformaatio.infori maatioonstrukturoituadataaviestinmuodossa.informaatiovaikuttaaviestinvastaani ottajankäsitykseenjakäytökseen.toisinkuindatalla,informaatiollaonmerkityksensä jatarkoituksensa.tuotantoprosessejajalogistiikkaaohjataanuseinjuuriinformaatioi virroilla(davenport&prusak,1998,4flönnqvistetal.2010,110).tietotaitietämys onjotainlaajempaa,rikkaampaajasyvempääkuininformaatio.organisaatiossatieto onupotetturutiineihin,prosesseihinjakäytäntöihin.tietämysonuseinintuitiivistaja sitäonvaikeakuvaillasanoilla.senvuoksisitäonmyösvaikeasiirtäätaijohtaa(dai venport&prusak,1998,5).tämänperinteisenkolmiportaisenhierarkianlisäksitietoi johtamisen kirjallisuus tuntee myös muita malleja, joissa ymmärtämyksen tasoja on useampia(laihonen,2009,50). TietovirtojensisältämätietovoidaanjakaakarkeastimyösimplisiittiseenjaeksplisiittiI seentietoon.schulzjajobe(2001,140)esittävätettätiedonkodifiointionyrityksen strateginenvalinta.kodifioimallahiljaistatietoaeksplisiittiseen,helpostisiirrettävään muotoon,yritysedistäätiedonliikkumista.heidänmukaantietovirratliikuttavatnimeni omaaneksplisiittiseenmuotoon,kutenraportteihintaiprototyyppeihinkodifioituaorgai nisaationhiljaistatietoa. GuptajaGovindarajan(1991,2000)tarkoittavattietovirroillaerityisestihiljaisentiedon siirtämistäjarajaavatpoisoperatiivisentiedon,kutentalousinformaation.heidänmui kaansatietovirtapitääsisälläänasiantuntemustataistrategisestimerkittäväämarkkii natietoa,kutentietoatuotteensuunnittelusta,jakelustataisenmarkkinoista. Jostietovirtanähdäänuudentiedonluonninprosessina,kutenNonakanjaTakeuchin (1995)SECIImallissa,niinsillointietovirrassaliikkuueksplisiittistäjaimplisiittistätietoa. Uuttatietoaluodaansiirtämälläeksplisiittistäjahiljaistatietoamallinneljänprosessin

25 25 avulla.mallissasosialisaatio,ulkoistaminen,yhdistäminenjasisäistäminenovattietoi virtoja.näidentietovirtojenavullatietoliikkuuhenkilöltätoiselle(socialization),muuttaa muotoaanhiljaisestaeksplisiittiseen(externalization),tuleeyhdistetyksivanhantiedon kanssa(combination)jalopuksisesisäistetään(internalization)elieksplisiittinentieto muuttuujälleenhiljaiseksi,kokemusperäiseksitiedoksi Tietovirranosat Aikaisempi tietojohtamisen kirjallisuus on kuvannut tietovirran rakennetta usealla eri tavallajatietovirtaonrinnastettuyhdeksiyritystentärkeimmistävirroista,pääomaija tavaravirtojenlisäksi(gupta&govindarajan,1991).abstraktitkuvauksetluonnehtivat tietovirtoihinvaikuttaviatekijöitä(gupta&govindarajan,1991fmuetal.2008)jakonki reettisimmat(linetal.2008fnonaka&takeuchi,1995)erottelevatvirrastayksittäisiä toimijoita,kutentiedonlähettäjätaivastaanottaja.tiedonsiirronjatietovirtojenkäsiti teidenpäällekkäisyydenvuoksitietovirtojenrakennettavoidaanjäsentäämyöstiedon siirronrakenteellistenmallienavulla(albinoetal.1999,55flaihonen2009,60) Nissenin(2002) mukaan tietovirta käsitteessä virta tarkoittaa, että tieto on muiden siirrettävienresurssienkaltainenhyödyke.aivankutensähköllä,polttoaineellataiöli jyllämyöstiedollaonomaaikaanjapaikkaansidottuarvonsa.laajennetussatietoviri ranmallissanissen(2002)hyödyntäänonakan(1994)organisaationtiedonluonnin malliajayhdistääsiihentietojohtamisenelinkaariajattelunsekäajan.nisseninneliuloti teinen vektorimalli kuvaa tietovirtoja monipuolisesti, joskin staattisesti, mutta ennen kaikkeamonimutkaisenaprosessina.mallintarkoitusonvisualisoidajaluokitellaerilaii siaorganisaationtietovirtoja,jottatiedonkulkuavoidaanparantaaorganisaatiossakei hittämälläesimerkiksiuusiainformaatiojärjestelmiätailiiketoiminnanprosesseja. Muetal.(2008)tutkivatkuinkaverkostoituvatyrityksenjakavattietoajakuinkanehalI litsevattiedonjakamista.heidänmukaansatietovirtaonabstrakti,melkokorkeantai sonkäsite,jokaonyrityksenmekanismihankkiayhteistyöyritystensäverkostossaliiki kuvaatietoa.muetal.(2008)käyttäätietovirtatermistänimenomaanyksikkömuotoa, vaikkatoteavatkinsenolevanprosessien,tapahtumienjatoimintojensarja.henäkevät

26 26 tietovirranolevanprosessi,jossayrityssosiaalisenpääomansaavullatoimiivuorovaii kutuksessaverkostonsayritystenkanssajasaavuttamansaluottamuksenavullahanki kiiuuttaeksplisiittistäjaimplisiittistätietoa,jonkaparantaayrityksenkykyäinnovoida. Mu et al. (2008) kuvaavat myös tietovirran ja verkostoitumisen vaiheittaista kehittyi mistä.ensimmäisessävaiheessa,jossasidekumppaniyritykseenonheikko,tietoviri rassaliikkuupääsääntöisestieksplisiittistätietoa.kommunikointiontällöinvieläsatuni naista,eikäkovinluonnollista.toisessavaiheessayrityksetpyrkivätrakentamanaan vahvempiasiteitä,joidenavullatiedonjakaminenonvapaampaa.muetal.(2008)koi rostavat sosiaalisen pääoman ja erityisesti luottamuksen merkitystä tiedon jakamii sessa(kuva3).vastavuoroinenluottamusmahdollistatiedonvirtaamisenyritystenväi lilläjasuurempiluottamusparantaatätävirtaamerkittävästi. Verkostuneiden yritysten sosiaaliseen pääomaan perustuva tietovirta on Mu et al. (2008)mukaanvastavuoroinen,jatkuvajaiteratiivinenprosessi.TietovirranrakentaI mineneisinänsäoletavoiteltavaa,vaanseonyrityksellekeinohankkiauuttatietoa, siivilöidätarvittavaatietoajaomaksuasitä.yhdistämälläuuttatietoamuihinresursseii hin yritys luo uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja. Uudesta tiedosta tulee tällöin tärkeäosainnovaatiota,jollointietovirtatulisikinnähdäuudentiedonhankkimisenlii säksitärkeänäosanainnovaatioprosessia. Kuva3:Sosiaalisenpääomanvaikutustietovirtaan(Muetal.2008,87).

27 27 Linetal.(2008)näkevättietovirranprosessina,jossatietoasiirretäänihmistentaitieI donprosessointimekanismienvälillä.hekuvaavattietovirtaal.vygotskinchatimali lin(culturalhistoricalactivitytheory)avulla.chatimallia,jokakorostaaasiayhteyden merkitystäihmistenkäyttäytymisessäontietojohtamisenlisäksisovellettulaajastikoui lutuksen ja tietojärjestelmien aloilla. Malli koostuu tekijästä(subject), kohteesta(obi ject),välineistä(tools),yhteisöstä(community),jossaedellämainitutsijaitsevatjatui loksista(outcomes)joitaprosessillasaavutetaan.linetal.(2008)kuvaavatmallilla tietovirtojasitenettäsubjektinatoimiitiedonlähde,objektinatiedonvastanottaja,työi kaluinatietovirtojenmekanismit,yhteisönäasiayhteysjatuloksenatietojohtamisentoii minnot(kuva4).yksilötovatvuorovaikutuksessajajakavattietoakeskenään,mutta organisaatiotsaavatuuttatietoatietovirtojenavulla(linetal.2008,331). Kuva4:TietovirtojenkuvaaminenCHATImallilla(Linetal.2008,332). Guptan ja Govindarajan (2000) tutkivat monikansallisten yritysten tietovirtoja. TutkiI muksessaanhekeskittyivättytäryhtiönjaemoyhtiönsekätytäryhtiöidenvälisiintietoi virtoihin.heidänmukaansakaikestakahdenihmisenvälisestäkommunikaatiostavoii daanerottaaperuselementit.heidänmukaansatietovirtaanvaikuttaaviisitekijääfläi hettävänyksiköntietovarastonarvostus,lähettävänyksikönmotivaatio,monipuoliset siirtokanavat, vastaanottavan yksikön motivaatio ja vastaanottavan yksikön kyky omaksua.

28 28 Tiedonsiirtäminenyksiköltätoiselleaiheuttaatransaktiokustannuksia,jotentietovarasI tonarvostusvaikuttaatiedonsiirtoon.jottatietoolisiorganisaationmuidenyksiköiden mielestäarvostettua,lähettävänyksiköntiedontuleeollaitsenäisestiluotua,yksilöllistä tietoa.lisäksitiedontuleeollamerkityksellistämuilleorganisaationyksiköille.arvosi tettu,erityinenjamerkityksellinentietotuottaavastaanottajalleensuhteellisestienemi mänetua,kuinmitäsenvastaanottaminenvaatiiresursseja.(gupta&govindarajan, 2000.) Lähettävänyksikönmotivaatiojakaatietoahillitseearvokkaantiedonavullakäytäviä valtataisteluitaorganisaationeriyksiköidenvälillä.poikkeuksellistajaarvokastatietoa saatetaankäyttääyksikönvaltaiasemanvahvistamiseenorganisaatiossa.kokoorgai nisaationtoiminnallehaitalliseentiedonpanttaamiseenvoidaanvaikuttaamotivoinnilla jakannustimilla.tiedonsiirtoatukevakannustinonsidottukokoverkostonsuorituskyi vynparanemiseen.guptanjagovindarajan(2000)eivätkuitenkaansaaneetempiirisiä todisteitalähettävänyksikönmotivaationvaikutuksestatietovirtoihin. Guptan ja Govindarajan(2000) jakavat tiedon siirtokanavat muodollisiin, integroiviin mekanismeihinjaepämuodollisiin,sosiaalisenkanssakäymisenmekanismeihin.siiri tokanavatvoidaanjakaamyössuuntansaperusteellavertikaalisiinjalateraalisiinkai naviin.muodollisiatiedonsiirtokanaviaovatyksiköidenyhteyshenkilöt,yhteisettyöryhi mätjapysyvämmänluonteisettoimielimet,kutenkomiteat.epämuodollisiasiirtokanai viaovatläheisetihmissuhteet,henkilökohtaisetkytköksetjayhteisetkognitiivisetkari tat.läheistenihmissuhteidenjakytköksienuskotaanlisäävänavoimuuttakommunii koinnissajakäytettäviäkommunikointikanavia. VastaanottavanyksikönmotivaatioonvaikuttavatyksikönjohdonkannustimetoppimiI seen,yksiköntietovarastonasemamuihinyksiköihinnähdenjakeskusjohdonpainosi tus.yksiköntietovarastonarvostuksenerotvaikuttavaterityisestimonikansallistenyrii tystentytäryhtiöissä.tytäryhtiö,jotkasijaitsevatesimerkiksialemmanteknologisenkei hityksenmaassa,arvostavatemoyhtiöntietovarastoajakokevatsaavansasiitähyötyä omillakotimarkkinoillaan.(gupta&govindarajan,2000.)

29 29 Vastaanottavanyksikönkykyomaksuatietoakoostuupääosinkahdestatoiminnosta. Ensinnäkin mitä tutumpaa vastaanotettavan tieto on, sitä helpommin vastaanottava yrityssenomaksuu.toiseksimitäsamankaltaisempiayksikötovat,sitäparemminvasi taanottavayksikkötiedonomaksuu.erityisestiyrityskaupassasiirtyneenyksikönkyky omaksua uuden emoyhtiön tietoa voi olla haastavaa, kun yhteisiä toimintatapoja ei vieläole.(gupta&govindarajan,2000.) Albinoetal.(1999)ovatjäsentäneettiedonsiirronteoreettisestamallistaanneljäkomI ponenttia,joidenavullatiedonsiirtoavoidaankuvatajaanalysoida.albinoetal.(1999) eivätpuhusuoraantietovirroista,vaikkamainitsevatkintiedonvirtaamisen.tiedonsiiri ronjatietovirtojenkäsitteidenläheisyydestäjohtuenmalliavoidaansoveltaamyöstiei tovirtojenrakenteenjäsentämiseen.albinonetal.(1999)mallionhyvinsamankaltaii nen Lin et al.(2008) käsittelemän CHATImallin kanssa. Neljä tiedon siirron kompoi nenttiaovattoimijat,asiayhteys,sisältöjamedia. Albinonetal.(1999)mallissatoimijatvoivatollayksilöitätaiorganisaatiota.OrganisaaI tiokuitenkinkoostuuyksilöistäjatiedonkäsittelysekäsiirtäminentapahtuvatyksilöiden välisessävuorovaikutuksessa.toimijoidentärkeimpiäominaisuuksiaovatavoimuus, luottamus ja aiempi tietämys. Asiayhteydellä tarkoitetaan sisäistä ja ulkoista toimini taympäristöä,jotkavaikuttavattiedonsiirtoon.sisäinentoimintaympäristöpitääsisäli läänkaikkinekyvykkyydet,jotkaedistävättiedonsiirtoataisenomaksumista.ulkoii sellatoimintaympäristöllätarkoitetaanniidenmuuttujienjoukkoa,jotkavaikuttavatori ganisaatiorajatylittävääntiedonsiirtoon.albinoetal.(1999,54)rajaavatsiirrettävän tiedonulkopuolelledatanjainformaation.tässämallissasiirrettäväntiedonsisältöon tietämystäjatiedonsiirronkatsotaankinonnistuneenvasta,kuntiedonvastaanottoja onomaksunutsiirrettäväätietoonliittyvänkyvykkyyden.albinonetal.(1999)mallissa mediakoostuukoodistajakanavasta.koodivoiollamikätahansaesitysmuotosiirreti tävästätiedosta.kanavallatarkoitetaantapoja,jollakoodikuljetetaan.kanavanavulla tuleepystyäantamaanvälittömästipalautetta,siinätuleeollariittävästimerkistöjäja merkistöjenprosessointituleeollariittävännopeaa. TiedonsiirtoataitietovirtojakuvaavatmallitovatmoninaisiajapainottavaterilaisianäI kökulmia.tarkastelemallataulukkoa1,havaitaanettäniistäkaikistalöytyykuitenkin

30 30 samojaelementtejä.läheskaikkimallittunnistavattoimijatelilähettäjänjavastaanoti tajan. Osa malleista näkee tiedon siirron olevan yksilöiden (Lin, 2008f Albino et al. 1999) ja osa organisaatioyksiköiden välistä(gupta& Govindarajan, 2000f Mu et al. 2008)toimintaa.Eräätmallitmäärittelevättoimijatlaveastieivätkäteeeroayksilöntai organisaationvälillä(nissen,2001falbinoetal.1999).toimijoidenlisäksiläheskaii kistamalleistalöytyymedia(albinoetal.1999),kanava(gupta&govindarjan,2000f Muetal.2008)taimekanismi(Linetal.2008),jollatietoasiirretään.Siirrettävätietooli luonteeltaan lähes aina implisiittistä ja osa malleista siirsi myös eksplisiittistä tietoa (Nissen,2002fMuetal.2008).EräätmallitkuvasivatmyöstoimintaympäristöntaiasiaI yhteydenosaksitietovirtaa(linetal.2008falbinoetal.1999).

31 31 Taulukko1:Yhteenvetotietovirtojenkuvauksista Tekijä/( Tekijät( Lin et al. (2008) Gupta & CovindaraA jan(2000) Nissen (2002) Mu et al. (2008) Albinoetal. (1999) Tietovirran( toimijat( yksilöt organisaatiot, emoa ja tytära yhtiöt yksilö, ryhmä, organisaatio, organisaation ulkopuoliset toimijat organisaatiot, yksilöidenvuoa rovaikutus muodostaasoa siaalisen pääa oman yksilöitä ja yka silöistäkoostua via organisaaa tioita Elementit/Osa4alueet( CHATAmallinelementit tiedonlähde tiedonvastaanottaja tietovirtojenmekanismit asiayhteys tulokset tietovirtaanvaikuttavattekijät lähettävänyksiköntietovarastonarvo lähettävänyksikönmotivaatio tiedonsiirrossakäytettävienkanavienmonipuolisuus vastaanottavanyksikönmotivaatio vastaanottavanyksikönkykyomaksuatietoa neliulotteinenvektorimallikoostuu Nonakan(1994)tiedonluonnin mallista tietojohtamisenelinkaariamallista ajasta tiedonvirtaamiseenvaikuttavattekijät sosiaalinenpääoma luottamus(henkilökohtainenjaorganisatorinen) tiedonsiirronkomponentit toimijat asiayhteys sisältö media Tiedon( laatu( implisiittistä tietoa (lääa ketieteela listä) implisiittistä tietoa( implisiittistä jaeksplisiita tistätietoa pääosin eksplisiita tistä, mutta myösimplia siittistä implisiittistä tietoa, tiea tämystä Kuvaus( vuorovaikutuksessayksilötjakavat tietoa, mutta organisaatioon uutta tietoasaadaantietovirtojenavulla tietovirran esteet ja mahdollistajat voivat vaikuttaa tietovirtoihin kaika kienviidentekijänkautta laajennettu tietovirtojen malli visua alisoi organisaation tietovirtoja, jottatiedonsiirtymistävoidaankea hittää prosessi, jossa yritys sosiaalisen pääomansaavullatoimiivuorovaia kutuksessa verkostonsa yritysten kanssa ja saavuttamansa luottaa muksenavullahankkiiuuttatietoa, jonkaparantaayrityksenkykyäina novoida. tiedonsiirtoononnistunutjosvasa taanottajaonsisäistänytuudenkya vyn.

32 Tietovirtojenjohtaminen Organisaationtietojatietämystunnustetaanlaajastiarvokkaaksiorganisaatioidenvoi; mavaraksi(zack,1999)jasiihenliittyvätprosessittärkeiksi.suurtenyritystenkykysiir; täätietoaonaivanniidenavaintoimintaajasetulisiturvatahallinnollisillaprosesseilla (Teece,2000).Organisaationulkopuolisettietovirrattunnustetaantärkeiksiinnovaati; oidenlähteiksi.tietovirtojenkäsiteeioleaikaisemmantutkimuksenvalossayksiselit; teinen,jotentietovirtojenjohtamistavoidaanlähestyämonestaerinäkökulmasta. Tietovirratvoidaanymmärtäätiedonjakamisenalakäsitteeksi,sillätermillätarkoitetaan niitäkonkreettisiaprosesseja,joidenavullatietoaorganisaatiossasiirretään.siksikes; kustelutietovirtojenjohtamisestajatiedonjakamisenjohtamisestaonuseinpäällek; käistä.tässäkeskustellussaonuseinkysetiedonvirtaamisen,siirtämisentaijakami; senedistämisestätaitiedonesteidenpurkamisesta.tietojohtamisenaikaisemmantut; kimuksessatiedonsiirtoaonedistettykehittämälläerityisiäeksplisiittisentiedonhake; mistoja(zack,1999,48hdavenportetal.1998,45hhansenetal.1999),organisaa; tiokulttuuria(hansenetal.1999)taitiedonkodifiointia(schulz&jobe,2001). SchulzinjaJoben(2001)mukaanyritysvoihallitatietovirtojaansäätelemällätietovir; tojensisältämäninformaationkodifioinninastettajasitämillaiseenmuotoontietokodi; fioidaan.eksplisiittistätietoaonhelpompisiirtääkuinimplisiittistä,hiljaistatietoa,joten yritysvoiparantaatiedonsiirtoaorganisaationsasisälläkodifioimallatietoasellaiseen muotoon,ettäsitäonhelpposiirtääjaomaksua.erityisentärkeäätämäonmonikan; sallisilleyrityksille,joidenyksikötovatmaantieteellisestihajallaan. Albinoetal.(1999,56)mukaanulkoisellajasisäisellätoimintaympäristölläonmerkit; tävävaikutustiedonsiirtoon.sisäisentoimintaympäristökoostuuorganisaatiokulttuu; rista,teknisistäkyvykkyyksistä,asenteistajaarvoistamuttamyöskyvyistäomaksuaja siirtäätietoa.tiedonsiirrollaalbinoetal.(1999,56)tarkoittavattässäyhteydessäni; menomaanimplisiittisentiedonmuuttamistaexplisiittiseksijaorganisaationepämuo; dollisentiedonkodifiointia.

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

Jakamistalous. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja.

Jakamistalous. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja. Jakamistalous on kaikenlaisen pääoman käyttöasteen nostamista ja resurssiviisasta toimintaa. Käsite jakamistaloudesta on laaja. Jakamistalouspalveluiden avulla voidaan järjestää esim. kuluttamista, liikkumista,

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ?

MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ? MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ? Jussi Huttunen SGF VUOSIKOKOUSSYMPOSIO 6.4.2017 1 NYKYJÄRJESTELMÄN VAHVUUDET, HEIKKOUDET JA HAASTEET Vahvuudet - koko väestön kattava järjestelmä - osaava ja sitoutunut henkilökunta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kouvolan kaupunki, Hyvinvointipalvelut 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja hyvinvointi. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija

Maakuntauudistus ja hyvinvointi. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Maakuntauudistus ja hyvinvointi Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella samanaikaisesti VALTIO Ohjaus ja resurssit

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Jari Uotila Johtava konsultti, Uudet liiketoiminnot Istekki

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin INSTITUUTIOTTALOUSKASVUNEDELLYTYKSENÄ KatsauskorruptionvaikutuksestaVenäjänalueelliseentalouskasvuunjasuoriin ulkomaisiininvestointeihin2000 2010 AshekMohamedTarikHossain HelsinginYliopisto Valtiotieteellinentiedekunta

Lisätiedot

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Valinnanvapaus on hyvästä, mutta päävastuun palveluiden tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla Kysymystä yksityisen panoksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA Jussi Huttunen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 SUOMEN

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Siivouspäivän taustalla on yleishyödyllinen yhdistys Yhteismaa

Siivouspäivän taustalla on yleishyödyllinen yhdistys Yhteismaa Siivouspäivän taustalla on yleishyödyllinen yhdistys Yhteismaa Illallinen Teksti 1000 pöytäpaikkaa varattiin 2,7 minuutissa PakkaaIllallinen mukaan Teksti mukaan Naapurustojen ja jakamistalouden media

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista?

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? HTT, yliopistonlehtori Hanna Vakkala Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 2016 hanna.vakkala@ulapland.fi @HannaVakkala

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Tietohallintojohtaja Timo Valli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 30.5.2005 Terveydenhuollon XXXI ATK-päivät Sisältö Alueellisen

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus

Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto, Tieteiden talo 10.5.2010 Terveyspalvelujen markkinat Yksityinen tuottaja ja kuluttajat Yksityinen tuottaja

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

Lataa Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla - Maari Rytilä. Lataa

Lataa Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla - Maari Rytilä. Lataa Lataa Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla - Maari Rytilä Lataa Kirjailija: Maari Rytilä ISBN: 9789524844789 Sivumäärä: 240 Formaatti: PDF Tiedoston

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet Johtamiskulttuurin tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet CxO Academy tutki yhteistyössä IT Forumin ja IT Governance Forumin kanssa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Rajaukset ja tarkoitus Määrittely 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 JHKA:n tarkoitus... 3 3 JHKA:n rajaukset... 4 4 Miten

Lisätiedot

IDEOITA VERKOSTOITUMISEN MALLEIKSI

IDEOITA VERKOSTOITUMISEN MALLEIKSI IDEOITA VERKOSTOITUMISEN MALLEIKSI Mallinnokset kuvaavat OPH:ssa 20.5.2011 järjestetyssä koordinaattoreiden ja opetusneuvosten tapaamisessa esiteltyjä erilaisia mahdollisia malleja kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon toimintalukujen, tulosten ja laadun mittaaminen. Hallintoylilääkäri (evp.) Erkki Kujansuu, PSHP

Erikoissairaanhoidon toimintalukujen, tulosten ja laadun mittaaminen. Hallintoylilääkäri (evp.) Erkki Kujansuu, PSHP Erikoissairaanhoidon toimintalukujen, tulosten ja laadun mittaaminen Hallintoylilääkäri (evp.) Erkki Kujansuu, PSHP Mitä näillä tarkoitetaan Toimintaluvut raakadata, josta tieto johdetaan Mitattavien lukujen

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Kuntajohdon, sosiaali- ja terveydenhuollon johdon, esimiesten ja luottamushenkilöiden hallintopäivä 6.2.2014 5.2.2014 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella

Lisätiedot

Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin Helena Tarkka Kieku-foorumi

Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin Helena Tarkka Kieku-foorumi Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin. 21.09.2017 Helena Tarkka Kieku-foorumi Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin Julkinen

Lisätiedot

Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä. Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä. Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Sote rahoituksen periaatteista: kansallisesti ei lisää tehtäviä kuntien rahoitus sote-alueelle painotetulla

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Antti Laitinen, LAITURI-projekti Salmia 12.11.2013 Kanta-Hämeen ELO 13.11.2013 Päijä-Hämeen ELO Elinikäisen ohjauksen määritelmä Elinikäiseen oppimiseen

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen Hallitusohjelman toimeenpano Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide 1: Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet 23.10.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietoasiantuntijat ry On tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys.

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Lataa Sopimusohjaus erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen ohjauksessa - Rauno Ihalainen. Lataa

Lataa Sopimusohjaus erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen ohjauksessa - Rauno Ihalainen. Lataa Lataa Sopimusohjaus erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen ohjauksessa - Rauno Ihalainen Lataa Kirjailija: Rauno Ihalainen ISBN: 9789514469558 Sivumäärä: 404 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 25.64 Mb

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja*

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja* 2 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Onko vastaaja*

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajien määrä: 1 Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 MIKÄ MENI PIELEEN?? IKÄRAKENNE ELÄKEIKÄ RAIHNAISET VUODET RAJATON KYSYNTÄ RAJALLISET RESURSSIT HYVÄOSAISTEN RAKENNE SOSIOEKONOMINEN

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita?

Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? - Verkostotalouden ja nettisukupolven vaikutukset johtamiseen - Tehokkuuden, uudistumisen ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Tietojohtaminen. Hanna-Leena Riissanen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Tietojohtaminen. Hanna-Leena Riissanen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Tietojohtaminen Hanna-Leena Riissanen VERKOSTOROOLIT ORGANISAATION SISÄISISSÄ TIETÄMYSVERKOSTOISSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Aino Kianto

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HR-analytiikan seuraava vaihe: työkyvyn johtaminen ja henkilöstötuottavuus Ossi Aura, filosofian tohtori Petteri Laine, seniorikonsultti, Silta Oy

HR-analytiikan seuraava vaihe: työkyvyn johtaminen ja henkilöstötuottavuus Ossi Aura, filosofian tohtori Petteri Laine, seniorikonsultti, Silta Oy HR-analytiikan seuraava vaihe: työkyvyn johtaminen ja henkilöstötuottavuus Ossi Aura, filosofian tohtori Petteri Laine, seniorikonsultti, Silta Oy Taustaa Tuotannon kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu

Lisätiedot

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Tiivistelmä Kevalle luovutetusta raportista Vertikal Oy Simo Pokki ja Pirjo Tuosa 30.9.2017 Kevan toimeksianto Deskstudy -tutkimus työhyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Paikalineninnovaatioyhteisö:TapaustutkimusOulunBusines KitcheninkonseptinmonistamisestajayhteistyönmuotoutumisestaKajaanin

Paikalineninnovaatioyhteisö:TapaustutkimusOulunBusines KitcheninkonseptinmonistamisestajayhteistyönmuotoutumisestaKajaanin Paikalineninnovaatioyhteisö:TapaustutkimusOulunBusines KitcheninkonseptinmonistamisestajayhteistyönmuotoutumisestaKajaanin SariPerätalo 791631S Progradu-tutkielma Maraskuu 2016 Maantieteenlaitos Oulunyliopisto

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä Prosessien hallinta ammatillisessa koulutuksessa, 21.-22.4.2010 klo 9.45-10.15, Opetushallitus Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Erja Poutiainen ja Kuntoutussäätiön tutkijat Kuntoutuksen suunnannäyttäjä Kuntoutussäätiön tutkimuksella tuemme Kuntoutuksen kokonaisvaltaista uudistumista Työhön

Lisätiedot

HILJAINEN TIETO JA TIEDONSIIRTO TYÖEL SEMINAARI Olavi Manninen

HILJAINEN TIETO JA TIEDONSIIRTO TYÖEL SEMINAARI Olavi Manninen HILJAINEN TIETO JA TIEDONSIIRTO TYÖEL ELÄMÄSSÄ SEMINAARI 11.5.2006 Olavi Manninen Seminaari on osa Työel elämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla verkosto - organisaation monipuolista toimintaa Käyntiinlähtötapahtuma

Lisätiedot

KANSALAISYHTEISKUNTA KANSALAISTOIMINTA JA KOULUTUS

KANSALAISYHTEISKUNTA KANSALAISTOIMINTA JA KOULUTUS KANSALAISYHTEISKUNTA KANSALAISTOIMINTA JA KOULUTUS Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 12.2.2015 Rehtori Tapio Huttula HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 KANSALAISTOIMINTA PELASTAA MAAN?

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

Verkostoitumisen merkitys Teoriaa ja tutkimuksia verkostoitumisesta

Verkostoitumisen merkitys Teoriaa ja tutkimuksia verkostoitumisesta Verkostoitumisen merkitys Teoriaa ja tutkimuksia verkostoitumisesta ft Merja Kanervisto-Koivunen 1.12.2007 1 Verkostoituminen On sosiaalista ja aktiivista toimintaa, joka syntyy toistensa kanssa yhteistyöhön

Lisätiedot

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREF-päivä 4.9.2012 ALEKSI LESKINEN Sisältö Tietojärjestelmät ja EUREF Keskeiset haasteet EUREF-muunnoksissa EUREF-muunnosprosessin vaiheet Yhteenveto

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot