Global Natural Resources Fund ( Alarahasto )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Global Natural Resources Fund ( Alarahasto )"

Transkriptio

1 Yksinkertaistettu rahastoesite toukokuu 2008 JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Funds -rahaston ( Rahasto ) Alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä. Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää tärkeimmät Alarahastoon liittyvät tiedot. Jos haluatte saada lisätietoa ennen sijoituspäätöksen tekemistä, perehtykää rahastoesitteeseen. Lisätietoja Alarahaston varoista saatte Rahaston viimeisimmästä vuosikertomuksesta tai puolivuotiskatsauksesta. Sijoittajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä hänen Alarahastoon liittyvästä juridisesta asemastaan kerrotaan rahastoesitteessä. Rahastoesite ja määräajoin julkaistavat katsaukset ovat saatavana maksutta JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. -nimiseltä yhtiöltä. Jos jonkin sanan tai ilmaisun käännöksen suhteen ilmenee ristiriitaa tai monimerkityksellisyyttä, englanninkielinen versio on ratkaiseva.

2 Alarahaston riskiprofiili Tämä aggressiivisesti hallinnoitu osakealarahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti luonnonvara-alalla toimivien yhtiöiden arvopapereihin. Koska alarahasto sijoittaa ensisijaisesti osakkeisiin, sijoitukset ovat alttiina osakemarkkinoiden heilahteluille ja alarahaston sijoitussalkussa olevien yhtiöiden taloudelliselle kehitykselle. Siten sijoittajat voivat huomata sijoituksensa arvon laskevan tai nousevan päivittäin ja saada takaisin vähemmän kuin he ovat alun perin sijoittaneet. Myös alarahaston keskittyminen luonnonvara-alan osakkeisiin rajoittaa alarahaston riskien hajauttamista. Samalla on kuitenkin mahdollisuudet suurempiin tuottoihin. Näin ollen alarahaston volatiliteetti voi olla korkea. Alarahaston tavoitteena ei ole seurata vertailukohdettaan vaan vertailukohdetta käytetään viitetarkoituksessa. Tämä alarahasto on euromääräinen (EUR), mutta sillä on myös muun valuutan määräisiä sijoituksia. Tyypillisen sijoittajan profiili Tämä on erikoissektorin osakealarahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisiin luonnonvaraalan osakkeisiin. Vaikka tämä keskittynyt lähestymistapa voi tuottaa korkeita tuottoja kun markkinahyödykesektori menestyy hyvin, sijoittajat voivat kärsiä pitkistä heikkotuottoisista jaksoista, kun sektori menestyy huonosti. Luonnonvara-alan sektori on kuitenkin viime aikoina osoittanut vain vähäistä korrelaatiota osakemarkkinoiden kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että alarahastoon sijoittaminen voi lisätä hajauttamisetuja olemassa olevissa osakesalkuissa. Alarahasto voi siten sopia sellaisille sijoittajille, joilla on vähintään viiden vuoden sijoitushorisontti ja jotka etsivät korkeariskisempää osakestrategiaa täydentämään olemassa olevaa perusosakesalkkuaan tai kokeneille hajauttaja-sijoittajille, jotka haluavat tehdä yksinomaisen sijoituksen tietylle markkinasektorille. Alarahaston lanseerauspäivä JPMORGAN FUNDS Global Natural Resources Fund Sijoitustavoite Tuottaa pitkäaikaista pääoman kasvua sijoittamalla maailmanlaajuisesti ensisijaisesti luonnonvaraalalla toimivien yhtiöiden arvopapereihin. Sijoituspolitiikka Vähintään 67% Alarahaston kokonaisvaroista (pois lukien käteinen ja käteistä vastaavat varat) sijoitetaan maailmanlaajuisesti luonnonvara-alalla toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin. Luonnonvara-alalla toimivat yhtiöt ovat sellaisia yhtiöitä, jotka ovat keskittyneet luonnonvarojen ja niiden sivutuotteiden hyödyntämiseen, kehitykseen, jalostukseen, tuottamiseen ja markkinointiin. Olennainen osa alarahaston varoista voidaan sijoittaa korkean riskin markkinoille ja markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset voivat kohdistua osakkeisiin, osaketalletustodistuksiin, warrantteihin tai muihin merkintäoikeuksiin. Ellei edellä mainitusta muuta johdu, oman pääoman ehtoiset sijoitukset voivat myös rajoitetusti kohdistua vaihdettaviin arvopapereihin, indeksi- ja merkintäoikeusvelkakirjoihin sekä osakkeisiin oikeuttaviin velka-arvopapereihin. Alarahasto voi ajoittain pitää hallussaan kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia velkainstrumentteja, käteistä ja käteistä vastaavia varoja. Alarahasto voi myös sijoittaa noteeraamattomiin arvopapereihin sekä UCITS-rahastoihin ja muihin UCI-rahastoihin. Alarahasto voi sijoittaa minkä tahansa valuutan määräiseen omaisuuteen ja suojautua valuuttariskiä vastaan. Alarahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja suojautumistarkoituksessa ja tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi. Vapaasti luovutettaviin arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin liittyviä tekniikoita ja instrumentteja (mukaan lukien muun muassa arvopaperilainaus- tai takaisinostosopimukset) voidaan käyttää tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi. Alarahasto voi sijoittaa suoraan arvopapereihin, jotka ovat listattuja Venäjän arvopaperipörssissä (Russian Trading System (RTS) Stock Exchange) ja Moskovan Interbankin valuuttapörssissä (Moscow Interbank Currency Exchange), jotka on määritelty Säännellyiksi Markkinoiksi. Kaikki yllä mainitut sijoitukset tehdään liitteessä II (Appendix II) asetettujen rajoitusten mukaisesti. Vuotuinen tuotto (vain liikkeeseen laskettujen osuuslajien osalta) Tuottoa ei esitetä alla olevassa taulukossa aikaisemmin käytössä olleiden mutta nyt käytöstä poistettujen rahasto-osuuslajien osalta, vaikka kyseinen tuotto olisikin samankaltainen taulukossa esitettyjen rahasto-osuuslajien kanssa. JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR 40,1% 40,2% 40,7%41,5% 42,7% 38,8% JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR 48,3%48,2% 49,5% 50,8% Rahaston koko EUR 1,8mrd Salkunhoitaja JPMorgan Asset Management (UK) Limited Vertailukohde HSBC Gold, Mining & Energy Index (Total Return Net) Liitteet Kaikki liitteisiin tehdyt viittaukset tarkoittavat rahastoesitteen liitteitä. 2007/ /2005 Vaihtuva 12 kuukauden tuotto Kaikki tuottotiedot ovat nettoarvokohtaisia bruttotuotto uudelleensijoitettuna. Lähde: JPM/JPMorgan Chase.

3 Palkkiot ja kulut Osuuslaji Minimimerkintä Aloitus- Vuosittainen Toiminta- Lunastus- (USD tai maksu varainhoito- ja hallin- maksu vastaava) ja neuvonta- tokulut maksu JPM Global Natural Resources A ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JPM Global Natural Resources B Ei mitään 0,90% 0,25% Ei mitään JPM Global Natural Resources C Ei mitään 0,80% 0,25% Enintään2 Ei mitään JPM Global Natural Resources D ,00% 2,50% 0,40% 0,50% JPM Global Natural Resources I Ei mitään 0,80% 0,21% Enintään Ei mitään JPM Global Natural Resources X Pyydettäessä Ei mitään Ei mitään 0,20% Enintään Ei mitään alkaen minimimerkintä on Yhdysvaltain dollaria (tai sitä vastaava summa) entisen Yhdysvaltain dollarin sijaan alkaen toiminta- ja hallintokuluina veloitetaan kiinteä summa entisen enimmäismäärän sijaan. Alarahasto voi ajoittain tuoda markkinoille osuuslajeja, joilla voi olla seuraavia piirteitä: Kutakin osuuslajia voidaan tarjota alarahaston viitevaluutassa, tai osuuslaji voi olla minkä tahansa valuutan määräinen, jolloin kyseinen valuutta on ilmoitettu osuuslajin nimen osana. Osuuslajit voivat olla joko suojattuja tai suojaamattomia; suojatut osuuslajit tunnistaa termistä (hedged). Kullakin osuuslajilla voi olla erilainen osinkopolitiikka, joka on kuvattu rahastoesitteen jaksossa Dividend Policy : alarahaston kullakin osuuslajilla voi olla (acc), (dis) ja (inc) -päätteisiä osuuslajeja. Lista saatavilla olevista osuuslajeista on esitetty liitteessä VI, tai sellainen on mahdollista saada rahaston rekisteröidystä toimipaikasta tai rahastoyhtiöltä Luxemburgista. Kaikki maksut ovat % nettoarvosta. Toiminta- ja hallintokulut sisältävät säilytys- ja hallintomaksut näihin kuitenkaan rajoittumatta. Palkkiot ja kulut Palkkiot veloitetaan sijoittajilta, kun alarahaston osuuksia ostetaan tai myydään. Alarahaston aloitusmaksu on enintään 5% ja lunastusmaksu enintään 0,5%. Voidaan myös periä muuntamismaksu, jonka määrä on enintään 1% uuden osuuslajin osuuksista. Osuudenomistajan pyytäessä muuntamista osuuslajiin, jossa on korkeampi aloitusmaksu, voidaan häneltä veloittaa ylimääräinen tätä osuuslajia koskeva aloitusmaksu, jos häneltä ei aiemmin ole tällaista korkeampaa aloitusmaksua peritty. Vuosittaiset varainhoito- ja neuvontamaksut sekä toiminta- ja hallintokulut maksetaan alarahaston varoista, ja ne heijastuvat osuuksien hintoihin. Alarahaston lajin X Osuuksista maksettava vuosittainen varainhoito- ja neuvontamaksu kerätään Rahastoyhtiön toimesta suoraan sijoittajilta tai asianomaisen JPMorgan Chase & Co. -yhteisön kautta. Näin ollen maksu on taulukossa Palkkiot ja kulut merkitty termillä Ei mitään. Jokaisen maksun ja kulun määrä riippuu osuuslajista. Alarahasto vastaa tavanomaisista ja satunnaisista toimintakustannuksistaan sekä transaktiokuluistaan. Lajien A, B, D ja J osuuksien toiminta- ja hallintokuluille on määritelty kiinteä taso. Rahastoyhtiö vastaa tämän tason ylittävästä osuudesta ja saa pitää sellaisen summan, joka ylittää todelliset kulut. C 2 -, I- ja X- Osuuslajien osalta toiminta- ja hallintokulut ovat esitetty enimmäismääräisinä, joten todelliset veloitetut kulut voivat olla alhaisempia kuin yllä esitetyt luvut. Jos vuosittaiset toiminta- ja hallintokulut laskevat alle mainitun prosenttiosuuden, palkkiota vähennetään vajeen määrällä. Tulojen käsittely Tarkoituksena on, että kaikki osuuslajit, joiden loppuliite on (dist), jakavat osinkoa vähintään 85% osuuslajin hyväksi luettavasta nettosijoitustulosta, mikä lasketaan suurelta osin Iso-Britannian yritysveroperiaatteiden mukaisen verotettavan nettotulon käsitteen mukaisesti (soveltaen kuitenkin de minimis -tasoa) siten, että näitä osuuslajeja tullaan jatkossakin pitämään voittoa jakavina Iso-Britannian ulkomaisia alarahastoja koskevan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla. Tärkeät lisätiedot Rahaston tilikauden päättyminen Rakenne Rahasto toimii erillisinä alarahastoina, joissa jokaisessa on yksi tai useampi osuuslaji. Alarahastot eroavat toisistaan sijoituspolitiikkansa ja muiden erityisten piirteiden perusteella. Rahastoesite sisältää kuvauksen kaikista alarahastoista. Oikeudellinen rakenne SICAV JPMorgan Funds -rahaston Alarahasto, joka on perustettu Luxemburgin lain ( ) I Osan mukaan. Rahaston perustamispäivä Rahastoyhtiö ja Kotipaikka-agentti JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurherttuakunta. Rekisteröity toimipaikka European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurherttuakunta. Osuuksien hintatiedot ovat saatavissa rahaston rekisteröidystä toimipaikasta. Valvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgin suurherttuakunta. Säilyttäjäpankki J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurherttuakunta. Itsenäinen tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. 400, route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta. Osuuslajit, joiden loppuliite on (inc), saattavat jakaa osinkoa, mutta niitä ei luokitella voittoa jakaviin Iso-Britannian ulkomaisia rahastoja koskevan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla. Ne Osuuslajit, joiden loppuliite on (acc), eivät tavallisesti jaa osinkoa. Maksut voittoa jakavissa osuuslajeissa tehdään yleensä vuosittain syyskuussa. Rahaston verotus Rahasto ei ole velvollinen maksamaan Luxemburgissa veroa tuloista tai pääoman kasvusta. Ainoa vero, jota Rahasto on velvollinen maksamaan, on merkintävero ( taxe d abonnement ), jonka suuruus on 0,05% (0,01% X-lajisten osuuksien osalta) osuuslajin nettovaroista vuodessa; vero maksetaan kyseisen neljänneksen lopulla. Veroa ei peritä siitä osasta rahaston varoja, jotka on sijoitettu muiden Luxemburgissa toimivien sijoitusrahastojen osuuksiin edellyttäen että kyseisistä osuuksista on jo peritty kyseinen vero. Rahaston saamat korko- ja osinkotulot voivat olla alkuperämaassaan palautumattoman ennakonpidätyksen kohteena.

4 Osuudenomistajan verotus Euroopan unionin neuvosto on antanut 3. päivänä kesäkuuta 2003 direktiivin 2003/48/EY, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta ( Direktiivi ). Direktiivi saatettiin voimaan Luxemburgissa lailla 21. päivänä kesäkuuta 2005 ( EUSD-laki ). EUSD-lain mukaan alarahaston osuuksista yksityishenkilöille maksetut voitto-osuudet ja/tai lunastustuotot voivat olla veronpidätyksen kohteena tai niiden osalta voidaan vaihtaa tietoja veroviranomaisten kesken. Siihen, sovelletaanko EUSD-lakia tiettyyn yksittäistapaukseen ja sen soveltamisen vaikutuksiin vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi kyseisen alarahaston omaisuusluokka, maksujenvälittäjän sijaintipaikka ja kyseisen osuudenomistajan verotuksellinen kotipaikka. Tarkempaa tietoa Direktiivin ja EUSD-lain vaikutuksista on löydettävissä rahastoesitteestä ja sijoittajien tulisi pyytää neuvoa myös omilta talous- ja veroneuvonantajiltaan. Alarahastoon sijoittamisen seuraukset sijoittajan verotuksessa riippuvat soveltuvista verosäädöksistä hänen nimenomaisessa tapauksessaan. Paikallisen veroasiantuntijan konsultointi on siten suositeltavaa. Miten ostaa, myydä ja muuntaa Osuuksia Suoraan Rahastoyhtiöltä tai paikalliselta jakelijalta, edellyttäen kuitenkin vähimmäissijoitusmäärää osuuslajiin. Ostojen, lunastusten ja muuntamisen osalta ohjeet tulisi toimittaa Rahastoyhtiölle minä tahansa arvostuspäivänä ( Arvostuspäivä ) 3 ennen klo Luxemburgin aikaa. Ostetut Osuudet lasketaan liikkeelle kyseisen päivän asianmukaiseen myyntikurssiin. Lunastetut osuudet lunastetaan kyseisen päivän asianmukaiseen ostokurssiin. Myyntikurssi on nettoarvo lisättynä mahdollisella aloitusmaksulla. Ostokurssi on nettoarvo vähennettynä mahdollisella lunastusmaksulla. Kummassakin tapauksessa arvoja voidaan pyöristää (lisätietoja hintojen laskemisesta rahastoesitteen osasta 2.4). Muuntamispyynnöt alarahastojen välillä toteutetaan yleensä pyynnön saamisen jälkeen ensimmäisenä Arvostuspäivänä, joka on yhteinen molemmille alarahastoille. Yleensä tämä toteutetaan nettoarvon perusteella lisättynä soveltuvalla muuntamismaksulla ja ylimääräisellä aloitusmaksulla, jos muuntaminen tapahtuu sellaisten Osuuslajien välillä, joilla on eri aloitusmaksut. Riskien ja väärinkäytösten minimoimiseksi Rahastoyhtiö voi todentaa, vahvistaa tai selventää osuudenomistajien maksuohjeita liittyen lunastushakemuksiin ja osinkojen maksuun. 3 Arvostuspäiviä ovat muut arkipäivät, paitsi sellainen päivä, jolloin pörssi, jossa tehdään kauppaa olennaisella määrällä asiaankuuluvia alarahaston sijoituksia, on suljettu tai kaupanteko on rajoitettua tai kiellettyä. Arkipäiviä ovat muut arkipäivät, paitsi uudenvuodenaatto, uudenvuodenpäivä, pääsiäismaanantai, joulupäivä, jouluaatto, tapaninpäivä tai jos nämä päivät eivät ole arkipäiviä, vapaapäivät näiden päivien sijasta.

5 JP MORGAN FUNDS SICAV Tietoa rahaston suomalaisille sijoittajille Tämän asiakirjan tarkoituksena on esittää osuudenomistajille ja mahdollisille sijoittajille yksinkertaistetussa muodossa JPMorgan Funds -nimisen yhteissijoitusyrityksen (jäljempänä rahasto ) Suomessa tapahtuvaan markkinointiin ja sen osuuksiin sijoittamiseen liittyvät keskeiset tiedot (sijoitusrahastolain :n 4 8 kohdissa tarkoitetut tiedot). Asiakirja on tarkoitettu vain rahaston suomalaisille osuudenomistajille ja rahaston osuuksiin sijoittamista harkitseville suomalaisille sijoittajille. Asiakirja on osa rahaston syyskuussa 2007 päivättyä englanninkielistä rahastoesitettä ja sen maaliskuussa 2008 päivättyä konsolidoitua liitettä (jäljempänä rahastoesite ), ja asiakirjaa tulee lukea yhdessä rahastoesitteen sekä siihen liittyvien viimeisimpien yksinkertaistettujen rahastoesitteiden kanssa. Yleistä Rahasto on avoin sijoitusrahasto, joka koostuu useasta alarahastosta eli rahastolla on sateenvarjorakenne. Rahasto on oikeudelliselta muodoltaan vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö. Rahasto on perustettu ja saanut toimiluvan Luxemburgissa, ja se määritellään Euroopan yhteisöjen asetusten 2003 (S.I. nro 211/2003, muutoksineen) mukaista arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaksi rahastoksi (UCITS-rahasto). Jokaisen alarahaston kaikkien osuuslajien osuudet (pois lukien X- osuuslajin osuudet) ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Luxemburgin pörssissä tai ne tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Luxemburgin pörssissä liikkeeseenlaskettaessa. Osuudet voidaan ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi myös Bermudan pörssissä, ellei rahastoesitteen liitteessä III toisin esitetä. Kunkin alarahaston viitevaluutta ilmoitetaan rahastoesitteen liitteessä III vastaavaa alarahastoa koskevassa kappaleessa. Rahastoa hallinnoi JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (jäljempänä rahastoyhtiö ). Suomessa markkinoidaan seuraavia alarahastoja: Africa Equity Fund America Equity Fund America Large Cap Fund America Micro Cap Fund Brazil Alpha Plus Fund JF Asia Alpha Plus Fund JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund JF China Fund Eastern Europe Equity Fund Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund Emerging Markets Alpha Plus Fund Emerging Markets Debt Fund Emerging Markets Equity Fund Emerging Markets Infrastructure Equity Fund Emerging Markets Local Currency Debt Fund Emerging Markets Small Cap Fund Euroland Equity Fund Euroland Select Equity Fund Euro Liquid Reserve Fund Europe 130/30 Fund Europe Aggregate Plus Bond Fund Europe Balanced Fund (EUR) Europe Convergence Equity Fund Europe Dynamic Fund Europe Dynamic Mega Cap Fund Europe Dynamic Small Cap Fund Europe Equity Fund Europe Focus Fund Europe High Yield Bond Fund Europe Micro Cap Fund Europe Select 130/30 Fund Europe Small Cap Fund Europe Strategic Growth Fund Europe Strategic Value Fund Europe Technology Fund Germany Equity Fund Global Aggregate Bond Fund Global Consumer Trends Fund Global Convertibles Fund (EUR) Global Dynamic Fund Global Equity Fund (EUR) 1 Global Equity Fund (USD) Global Focus Fund Global Life Sciences Fund Global Natural Resources Fund Global Real Estate Securities Fund (EUR) 2 Global Real Estate Securities Fund (USD) Global Socially Responsible Fund JF Greater China Fund Highbridge Europe STEEP Fund Highbridge US STEEP Fund JF Hong Kong Fund JF India Fund JF Japan Alpha Plus Fund Japan Dynamic Fund JF Japan Equity Fund JF Japan Small Cap Fund JF Korea Equity Fund Latin America Equity Fund Middle East Equity Fund JF Pacific Balanced Fund JF Pacific Equity Fund JF Pacific Technology Fund Russia Fund JF Singapore Fund Sterling Bond Fund JF Taiwan Fund UK Equity Fund 1 Global Equity Fund (EUR) -alarahasto sulautuu Global Equity Fund (USD) -alarahastoon Global Real Estate Securities Fund (EUR) -alarahasto sulautuu Global Real Estate Securities Fund (USD) -alarahastoon

6 US 130/30 Fund US Aggregate Bond Fund US Dynamic Fund US Select 130/30 Fund US Small Cap Growth Fund US Strategic Growth Fund US Technology Fund US Value Fund JPMorgan Funds SICAV -yhteissijoitusyrityksen rahasto-osuuksien markkinointi ja jakelu Suomessa Osuuksien markkinointi toteutetaan Suomessa pääasiallisesti ulkopuolisten jakelijoiden välityksellä. Lista jakelijoista on pyydettäessä saatavilla Tukholmassa sijaitsevasta sivuliikkeestä JPMorgan Asset Management (Europe) Nordicista tai Internetistä osoitteesta fd84f5e9c0f f59a Osuuksia markkinoidaan sijoittajille osana jakelijoiden normaalia rahastovalikoimaa. Lisäksi JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Luxemburg -yhtiö toteuttaa markkinointi- ja mainostamistoimia Suomessa UCITS III -toimilupansa nojalla ja Tukholmassa sijaitsevan sivuliikkeensä JPMorgan Asset Management (Europe) Nordicin välityksellä. Osuuksia voidaan markkinoida Suomessa sekä ammattimaisille että yksityisille sijoittajille. Markkinointitoimenpiteet voidaan jakaa kolmeen alaryhmään, tavanomainen liiketoiminta, harkinnanvarainen ja yleispohjoismainen. Tavanomainen liiketoiminta suomenkielinen markkinointimateriaali, jota JPMorgan tuottaa ja jakaa osana liiketoimintaansa, esimerkiksi paikallinen Internet-sivusto ja suomenkieliset rahastokatsaukset sekä viikkoraportit. Kaikki Rahastoa koskevat ilmoitukset annetaan Suomessa englanniksi. Harkinnanvarainen markkinointimateriaali, joka on tehty varta vasten jakelijoiden asiakkaiden tilaisuuksiin. Yleispohjoismainen JPMorgan Asset Managementin koko Pohjoismaiden toiminta-aluetta koskeva markkinointihanke, esimerkiksi tiettyjen tuotteiden mainostus. Markkinointitoimenpiteisiin voi sisältyä muun muassa mainostamista suomalaisessa mediassa sekä puhelimitse, sähköpostitse tai Internetissä tapahtuvaa suoramarkkinointia. Lisäksi asiakkaille voidaan järjestää erillisiä viihde- ja kestitystilaisuuksia sekä sponsorointiohjelmia ja keskustelutilaisuuksia. Rahastoyhtiön ja sen suomalaisten jakelijoiden välinen suhde perustuu erillisiin sopimuksiin, joiden perusteella jakelijat ovat oikeutettuja markkinoimaan alarahastoja Suomessa rahastoyhtiön puolesta. Sijoittajille, jotka haluavat ostaa rahaston osuuksia, muodostuu normaalisti suora asiakassuhde suomalaisen jakelijan kanssa. Osuuksien merkintä ja merkintähinta Kunkin alarahaston osuuksia voidaan merkitä jokaisena kyseisen alarahaston arvostuspäivänä. Kaikkien uusien sijoittajien on täytettävä ja allekirjoitettava hakemuslomake sekä lähetettävä se postitse suoraan rahastoyhtiölle, tai otettava yhteyttä suomalaiseen jakelijaan. Hakemuksia voidaan hyväksyä myös faksilähetyksenä tai muulla rahastoyhtiön hyväksymällä elektronisella tavalla tehtynä edellyttäen, että alkuperäinen hakemuslomake lähetetään postitse välittömästi sen jälkeen. Kaikki myöhemmät osuuksien merkinnät tehdään täyttämällä tarvittavat kohdat hakemuslomakkeesta ja lähettämällä se yhdessä selvitettyjen rahavarojen kanssa rahastoyhtiölle tai ottamalla yhteyttä paikalliseen jakelijaan. Merkintäohjeita voidaan myös antaa kirjeitse tai faksitse, kummassakin tapauksessa asianmukaisesti allekirjoitettuna, tai puhelimitse tai muulla rahastoyhtiön hyväksymällä sähköisellä tavalla, kuten elektronisen välittäjäyhteyden ( Electronic Broker Link ) kautta. Rahastoyhtiön tämänhetkiset yhteystiedot ovat seuraavat: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank and Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Luxemburg Jos täytetyt hakemukset yhdessä selvitettyjen rahavarojen kanssa toimitetaan rahastoyhtiölle arvostuspäivänä ennen rahastoesitteessä mainittua aikarajaa, osuudet lasketaan normaalisti liikkeeseen kyseisen päivän myyntihintaan (offer price). Mainitun ajankohdan jälkeen vastaanotettujen hakemusten ja selvitettyjen rahavarojen osalta osuudet lasketaan normaalisti liikkeeseen seuraavan arvostuspäivän myyntihintaan. Kunkin osuuslajin osuuskohtainen myyntihinta lasketaan lisäämällä osuuskohtaiseen nettoarvoon mahdollinen aloitusmaksu. Aloitusmaksu lasketaan prosenttiosuutena osuuskohtaisesta nettoarvosta, kuten rahastoesitteen liitteessä III esitetään. Kunkin osuuslajin osuuskohtainen nettoarvo lasketaan jokaisena arvostuspäivänä kyseisen osuuslajin valuutassa jakamalla kunkin osuuslajin hyväksi luettava nettoarvo, joka on kyseisen osuuslajin varojen määrä vähennettynä sen veloilla, kyseisen osuuslajin sillä hetkellä liikkeeseenlaskettujen osuuksien määrällä. Tulokseksi saatava summa pyöristetään lähimpään sadasosaan (JPMorgan Funds Sterling Bond Fund -alarahaston osalta lähimpään tuhannesosaan). Kukin alarahasto vastaa kaikista arvopapereiden ja rahoitusvälineiden ostamiseen liittyvistä transaktiokuluista. Maksu tulee suorittaa tilisiirtona minkään siten, ettei mikään pankkimaksu rasita suoritettavaa rahasummaa (eli sijoittajan kustannuksella). Kullekin sijoittajalle annetaan henkilökohtainen tilinumero, joka tulee ilmoittaa jokaisen tilisiirtona tehdyn maksun yhteydessä. Lisäksi sijoittajan tulee käyttää asiaan kuuluvaa transaktionumeroa ja henkilökohtaista tilinumeroa kaikessa kirjeenvaihdossa rahastoyhtiön tai minkä tahansa jakelijan kanssa. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää kopio leimatusta tilisiirtolomakkeesta viivästysten välttämiseksi. Rahastoyhtiö voi yleensä päättää shekkimaksun hyväksymisestä harkintansa perusteella. Tällaisessa tilanteessa prosessi viivästyy, jotta merkinnässä käytettävien rahojen selvittäminen on mahdollista. Hakemuslomakkeeseen sisältyy lisätietoja maksusta. Käteismaksua (kolikot, setelit) ei hyväksytä. Kolmansien osapuolten suorittamat maksut hyväksytään ainoastaan rahastoyhtiön niin päättäessä. Rahaston hallitus voi lisäksi ajoittain hyväksyä osuuksien merkintöjä arvopapereita tai muuta sellaista apporttiomaisuutta vastaan, jota kyseinen alarahasto voisi hankkia sijoituspolitiikkansa ja -rajoitustensa puitteissa. Jokainen tällainen apporttimaksu toteutetaan apportissa käytettävän omaisuuden nettoarvolla, joka lasketaan rahastoesitteessä esitettävien sääntöjen mukaisesti, ja apporttimaksu käsitellään Luxemburgin lain vaatimusten mukaisesti laaditussa tilintarkastajan raportissa. Rahasto ei vastaa mistään apporttimaksuihin liittyvistä ylimääräisistä kuluista. Mikäli rahasto ei saa väitesuojaa apporttiomaisuudelle, rahasto voi nostaa kanteen virheellisesti toiminutta sijoittajaa tai hänen taloudellista neuvonantajaansa vastaan tai vähentää kaikki rahaston tai rahastoyhtiön kärsimät kulut tai menetykset mistä tahansa

7 hakijan olemassa olevasta omistusosuudesta rahastossa. Maksu tulee normaalisti suorittaa kyseessä olevan osuuslajin valuutassa. Rahastoyhtiö voi kuitenkin toteuttaa merkintöjä koskevan valuutanvaihdon sijoittajan puolesta ja tämän kustannuksella. Tällaisessa tilanteessa valuutanvaihtokurssi perustuu vallitseviin markkinahintoihin. Lisätietoja on pyydettäessä saatavilla rahastoyhtiöltä tai miltä tahansa paikalliselta jakelijalta. Osuudet lasketaan normaalisti liikkeeseen, kun maksu selvitetyissä rahavaroissa on vastaanotettu. Hyväksyttyjen rahoituksen välittäjien tai muiden rahastoyhtiön valtuuttamien sijoittajien hakemusten osalta osuuksien liikkeeseenlaskun ehtona on selvitetyissä rahavaroissa tehdyn maksun vastaanottaminen etukäteen sovitussa ajassa, joka ei normaalisti ylitä kolmea pankkipäivää soveltuvasta arvostuspäivästä. Näissä olosuhteissa shekkimaksua ei yleensä hyväksytä. Jos pankit eivät ole avoinna maksupäivänä tai jos pankkien välinen maksujärjestelmä ei ole toiminnassa siinä valtiossa, jonka valuutassa kyseinen osuuslaji arvostetaan, maksu toteutetaan seuraavana pankkipäivänä, jona kyseiset pankit tai maksujärjestelmät ovat avoinna. Jos maksua ei suoriteta ajoissa, hakemus voi raueta ja se voidaan peruuttaa hakijan tai hänen taloudellisen neuvonantajansa kustannuksella. Oikea-aikaisen maksusuorituksen laiminlyönnin seurauksena rahasto voi nostaa kanteen viivästynyttä sijoittajaa tai hänen taloudellista neuvonantajaansa vastaan tai vähentää kaikki rahastoyhtiön kärsimät kulut tai menetykset mistä tahansa hakijan olemassa olevasta omistusosuudesta rahastossa. Rahastoyhtiö pitää kaikissa tapauksissa osuustodistukset ja sijoittajalle palautettavissa olevat rahat itsellään maksamatta korkoa maksun vastaanottamista edeltävältä ajalta. Rahastoyhtiö ja/tai JPMorgan Chase & Co. voi harkintansa perusteella hylätä minkä tahansa hakemuksen kokonaan tai osittain. Jos hakemus hylätään, vastaanotetut merkintämaksut suoritetaan korotta takaisin hakijan kustannuksella ja tämän riskillä. Rahastoyhtiö ja/tai JPMorgan Chase & Co. voi lisäksi harkintansa perusteella lykätä institutionaalisille sijoittajille rajoitettujen osuuslajien osuuksien merkintöjen hyväksymistä siihen asti, kunnes se on saanut riittävät todisteet sijoittajan kelpoisuudesta institutionaaliseksi sijoittajaksi. Merkintävahvistus lähetetään normaalisti merkintäohjeiden toimeenpanemista seuraavana pankkipäivänä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan hakemuslomakkeen ehtoihin saadakseen täydelliset tiedot niistä ehdoista, joilla he tekevät merkintänsä. Sijoittajien tulee huomioida, että alarahasto voidaan sulkea uusilta merkinnöiltä (mutta ei lunastuksilta tai vaihdoksilta), jos tämä on rahastoyhtiön mielestä tarpeen olemassa olevien sijoittajien etujen suojaamiseksi. Lisäksi mikä tahansa rahastoyhtiön mielestä kapasiteetiltaan olennaisesti rajoittunut alarahasto voidaan sulkea uusilta merkinnöiltä ilmoittamatta tästä osuudenomistajille. Jos alarahasto suljetaan uusilta merkinnöiltä, osoitteessa olevilla Internetsivuilla ilmoitetaan kyseisen alarahaston tai osuuslajin statuksen muutoksesta. Säilyttäminen J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (jäljempänä Säilytysyhteisö ) säilyttää ja hallitsee rahaston varoja. Säilytysyhteisön rekisteröity toimipaikka on osoitteessa: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurruhtinaskunta. Osuudenomistajille jaettavat tuotot Osuuslajit, joiden loppuliite on (acc), ovat kerryttäviä osuuslajeja eivätkä ne tavallisesti jaa osinkoa. Tuottoa jakavat osuuslajit jakavat tavallisesti osinkoa siten kuin jäljempänä on kerrottu. Osinkoja jaetaan joko vuosittain osuudenomistajien varsinaisen yhtiökokouksen niin päättäessä tai muulloin hallituksen niin päättäessä. Rahasto voi ajoittain hallituksen sopimaksi katsomalla tavalla maksaa osinkoja useammin joidenkin tai kaikkien osuuslajien osalta tai eri aikaan vuodesta kuin yllä on ilmoitettu. Osinkoja jaetaan rahastoesitteen osinkopolitiikan mukaisesti. Osuuslajit, joiden loppuliite on (dist) tai (inc) Tarkoituksena on, että kaikki osuuslajit, joiden loppuliite on (dist), jakavat osinkoa vähintään 85 % kyseisen osuuslajin nettotuotosta, joka lasketaan suurelta osin Iso-Britannian yritysverotusperiaatteiden mukaisen verotettavan nettotulon käsitteen mukaisesti. Osuuslajit, joiden loppuliite on (inc), voivat jakaa osinkoa. Mikäli rahastoesitteen liitteessä III ei toisin mainita, näiden osuuslajien osingot maksetaan normaalisti kunkin vuoden syyskuussa. Osuuslajien, joiden loppuliite on (dist) tai (inc), osingonmaksupäivänä liikkeeseenlasketut osuudet oikeuttavat osinkoon, joka sijoitetaan normaalisti uudelleen. Osuudenomistajat voivat ilmoittaa kirjallisesti haluavansa osingon maksettuna, jolloin maksu suoritetaan normaalisti kyseisen osuuslajin valuutassa. Tällaisessa tilanteessa maksu suoritetaan tilisiirtona. Pyydettäessä on mahdollista muuntaa osingonmaksusuoritus osuudenomistajan kustannuksella ja vallitseviin markkinahintoihin perustuvalla vaihtokurssilla muuhun valuuttaan kuin osuuslajin valuutta. Osuulajien, joiden loppuliite on (dist) tai (inc), uudelleensijoitettavat osingot maksetaan Säilytysyhteisölle, joka sijoittaa rahat uudelleen osuudenomistajan puolesta uusiin saman osuuslajin osuuksiin. Tällaiset osuudet lasketaan liikkeeseen maksupäivänä kyseisen osuuslajin osuuskohtaisella nettoarvolla. Murto-osat rekisteröityihin osuuksiin huomioidaan tuhannesosien tarkkuudella. Osuuksien lunastus Ohjeet osuuksien lunastamiseksi voidaan toimittaa suoraan rahastoyhtiölle jokaisena arvostuspäivänä täyttämällä lunastuslomake taikka puhelimitse, kirjeitse, faksitse tai muuta rahastoyhtiön hyväksymää sähköistä tapaa, kuten elektronista välittäjäyhteyttä ( Electronic Broker Link ) käyttäen, taikka ottamalla yhteyttä paikalliseen jakelijaan. Myös osuudensiirtolomaketta voidaan käyttää osuuksien lunastamiseen. Kaikissa tapauksissa on esitettävä tiliviite ja lunastusta koskevat täydelliset tiedot. Rekisteröidyn osuudenomistajan on allekirjoitettava kaikki ohjeet, paitsi jos yhteistiliomistuksen tapauksessa on valittu yksinomainen allekirjoittajataho tai jos edustaja on nimetty ja tästä on toimitettu rahastoyhtiölle hyväksyttävä valtuutus. Jos rekisteröidyille osuuksille on annettu osuustodistus, siitä on asianmukaisesti luovuttava ja se on palautettava lunastusohjeiden mukana. Haltijaosuuksia koskeviin lunastusohjeisiin on liitettävä asianmukainen todistus ja kaikki asiaan kuuluvat lipukkeet, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot osuuslajista ja lunastettavien osuuksien lukumäärästä sekä täydelliset maksutiedot. Rahastoyhtiön minä tahansa arvostuspäivänä ennen klo Luxemburgin aikaa hyväksymät lunastusohjeet toteutetaan normaalisti kyseisenä päivänä laskettuun ostohintaan (bid price), kun taas kyseisen ajankohdan jälkeen hyväksytyt lunastusohjeet toteutetaan normaalisti seuraavana arvostuspäivänä. Kunkin osuuslajin osuuskohtainen ostohinta lasketaan vähentämällä osuuskohtaisesta nettoarvosta lunastusmaksu.

8 Lunastusmaksu maksetaan normaalisti tilisiirtona kolmen (3) pankkipäivän kuluessa (15 pankkipäivän kuluessa JPMorgan Funds JF India Fund -alarahaston osalta) kyseisestä arvostuspäivästä. Lunastusmaksu suoritetaan siten, ettei sijoittajalle aiheudu kuluja edellyttäen että rahastoyhtiö on saanut kaikki vaadittavat asiakirjat. Shekkimaksu on mahdollinen vain rahastoyhtiön niin päättäessä. Rahastoyhtiö tai rahasto ei ole vastuussa viivästyksistä tai maksuista, joita aiheutuu vastaanottavassa pankki- tai maksujärjestelmässä. Lunastushinta maksetaan normaalisti kyseisen osuuslajin valuutassa. Pyydettäessä tilisiirtona maksettu lunastusmaksu voidaan maksaa useimmissa muissa valuutoissa osuudenomistajan kustannuksella ja vallitseviin markkinahintoihin perustuvalla vaihtokurssilla. Kyseisen osuudenomistajan (osuudenomistajien) suostumuksella hallitus voi ajoittain päättää maksujen suorittamisesta apporttina ottaen asianmukaisesti huomioon osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja kohdentamalla lunastavalle osuudenomistajalle (osuudenomistajille) kyseisen alarahaston kohdearvopapereista koostuvan arvopaperisalkun, joka vastaa arvoltaan lunastettavien osuuksien ostohintaa. Jokainen tällainen apporttilunastus arvostetaan rahaston tilintarkastajan raportissa, ja se tehdään tasapuolisesti kaikkien osuudenomistajien etujen mukaisesti. Rahasto ei vastaa apporttilunastukseen liittyvistä ylimääräisistä kuluista. Mikäli lunastusmaksua ei poikkeuksellisissa tapauksissa ja mistä tahansa syystä johtuen voida maksaa yllämainittujen aikarajojen puitteissa, esimerkiksi silloin kun kyseisen alarahaston maksuvalmius ei tätä salli, maksu suoritetaan niin pian kuin se on käytännössä tämän jälkeen mahdollista (ei kuitenkaan yli kymmenen (10) pankkipäivää ja JPMorgan Funds JF India Fund -alarahaston osalta 15 pankkipäivää kyseisen arvostuspäivän jälkeen) kyseisenä arvostuspäivänä laskettuun ostohintaan. Jos pankit eivät ole avoinna maksupäivänä tai jos pankkien välinen maksujärjestelmä ei ole toiminnassa siinä valtiossa, jonka valuutassa kyseinen osuuslaji arvostetaan, maksu toteutetaan seuraavana pankkipäivänä, jona kyseiset pankit tai maksujärjestelmät ovat avoinna. Rahastoyhtiö pitää lunastuspyyntöjä sitovina ja peruuttamattomina, ja rahastoyhtiö päättää lunastuspyyntöjen toteuttamisesta vain, jos sijoittaja on pitänyt kyseisiä osuuksia hallussaan vähintään kolme pankkipäivää. Rahastoyhtiö lähettää normaalisti lunastusvahvistuksen osuuksien muuntamista tai lunastamista seuraavana pankkipäivänä. Viivästys asiaankuuluvien asiakirjojen toimittamisessa voi johtaa lunastusohjeiden toteuttamisen viivästymiseen tai raukeamiseen ja lunastus voi peruuntua. Lunastuksille tarpeellisen maksuajan takia muuntamistoimenpiteitä ei yleensä toteuteta, ennen kuin lunastuksesta kertyneet tuotot ovat saatavilla. Osuudenomistajille suoritettavien tuottojen verotus Suomessa Yleistä Tässä verotusta koskevassa yhteenvedossa käsitellään sijoittajien rahastosta mahdollisesti saamien voittoosuuksien sekä rahasto-osuuden luovutuksen verokohtelua Suomen verolainsäädännön mukaan. Tämä yhteenveto perustuu Rahoitustarkastukselle annetun, tätä rahastoa koskevan markkinoinnin aloittamisilmoituksen päivämääränä Suomessa voimassaolevaan verolainsäädäntöön. Suomen verolainsäädännön ja sen tulkintojen sekä oikeuskäytännön muutokset voivat vaikuttaa yhteenvedon sisältöön myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä ja siinä ei käsitellä erityiskysymyksiä, kuten väliyhteisölainsäädäntöä tai perintöja lahjaverotusta. Rahastoon sijoittamista harkitsevien tulee tarvittaessa kääntyä oman riippumattoman veroasiantuntijansa ja/tai oikeudellisen neuvonantajansa puoleen saadakseen tietoa veroseuraamuksista. Yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan Suomessa verotuksessa eri tavalla. Yleisesti verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Tätä yleissääntöä sovelletaan myös Suomessa yleisesti verovelvollisten luxemburgilaisesta SICAV-muotoisesta rahastosta saamiin tuottoihin. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa, pääasiassa vastaavalla tavalla kuin Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen tuloa. Suomen ja Luxemburgin välillä sovelletaan solmittua verosopimusta kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi. Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen, kun hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Lisäksi Suomesta poismuuttanutta Suomen kansalaista pidetään yleensä Suomessa yleisesti verovelvollisena kunnes kolme vuotta on kulunut muuttovuoden päättymisestä, vaikkei hän oleskelekaan Suomessa yli kuuden kuukauden aikaa tai hänellä ei ole Suomessa varsinaista asuntoa ja kotia, paitsi jos henkilö voi todistaa, ettei hänellä ole olennaisia suhteita Suomeen kyseessä olevan verovuoden aikana. Kahdenkeskiset verosopimukset voivat rajoittaa Suomen valtion oikeutta verottaa Suomen verolainsäädännössä yleisesti verovelvollisena pidetyn luonnollisen henkilön tai yhteisön ulkomailta saamia tuloja Suomessa. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat kotimaisen verolainsäädännön perusteella Suomessa yleisesti verovelvollisia. Rahastosta saadun tuoton verotus Muiden ulkomaalaisten oikeussubjektien kuin osakeyhtiöiden ja yhtymien kohtelu Suomen verolainsäädännön mukaan on tällä hetkellä epäselvä. Suomen oikeusjärjestelmässä ei myöskään ole määritelty eikä säännelty SICAV-muotoista rahastoa yhtiömuotona. Tällä hetkellä Suomessa on kuitenkin vireillä useita ennakkotapauksia. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) oikeuskäytännössä on todettu, että SICAV-muotoinen rahasto on suomalaisessa verotuksessa erillinen verosubjekti, ja näin ollen Suomen ja Luxemburgin välinen verosopimus soveltuu SICAVmuotoisiin rahastoihin (KHO 2004:111, ; KHO 2004:116, ). Koska rahasto vastaa suoraan maksujärjestelyjen toteuttamisesta, rahasto tai rahastoyhtiö ei ole velvollinen pidättämään veroa. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät Oikeuskäytännössä luxemburgilaisesta SICAV-muotoisesta rahastosta rahassa tai uusina osuuksina saatua tuottoa on pidetty Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön tuloverolain 32 :n mukaisena voitto-osuutena (KVL 72/1999). Näin ollen rahastosta saatuja tuottoja verotetaan todennäköisimmin pääomatulona, ellei rahastoosuuksien katsota kuuluvan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän elinkeinotoimintaan. Verovuonna 2007 pääomatuloja verotetaan kiinteän 28 prosentin verokannan mukaan. Yhteisöt ja yhtymät Rahastosta saatu voitto-osuus luetaan yleensä suomalaisella yhteisöllä elinkeinotoimintaan tai muun toiminnan tulolähteeseen. Keskusverolautakunta on

9 määritellyt luxemburgilaisesta SICAV-muotoisesta rahastosta saadut tuotot suomalaisen osakeyhtiön verotettaviksi tuloiksi (KVL 76/2006). Tuloverolain sekä Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen osingonjakosäännökset eivät näin ollen sovellu SICAVmuotoisista rahastoista saatuihin tuottoihin. Molempien tulolähteiden tuottoja verotetaan kiinteän 26 prosentin verokannan mukaan. Tietyillä yhteisömuotoisilla sijoittajilla voi kuitenkin olla alennettu verokanta tai ne voivat olla oikeutettuja erityisten vähennysten tekemiseen tuloverotuksessa, vaikkakaan ne eivät ole tuloverosta kokonaan vapaita. Suomalaisia yhtymiä pidetään Suomen verotuksessa läpivirtausyksikköinä ja niille vahvistetaan erikseen tulos, joka jaetaan osakkaille verotettavaksi niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon. Jos suomalainen yhteissijoitusyrityksen kohtelua hakematon kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai erikoissijoitusrahasto 3, joka on sijoittanut varoistaan vähintään 15 % säästödirektiivissä (2003/48/EY) tarkoitettuihin velkasitoumuksiin, saa rahastosta säästödirektiivissä tarkoitettua voitto-osuutta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai erikoissijoitusrahasto on velvollinen antamaan seuraavan tammikuun aikana Suomeen vuosi-ilmoitustiedot muussa jäsenvaltiossa asuvan yhtiömiehen tai osakkaan (luonnollisen henkilön) osuudesta rahastosta saatuun voitto-osuuteen. Säästödirektiivin sisältöä tai sen tuomia velvoitteita ei käsitellä tässä yhteenvedossa tämän tarkemmin. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset osuudenomistajat eivät ole Suomessa verovelvollisia rahastosta saamastaan voittoosuudesta, ellei rahasto-osuus liity Suomessa verotettavan elinkeinon harjoittamiseen. Mahdollisesti pidätetyn lähdeveron hyvittäminen Mikäli verotuksessa yhteisönä pidettävän rahaston Suomessa verovelvolliselle osuudenomistajalle maksamasta tuotto-osuudesta perittäisiin Luxemburgissa lähdeveroa, tämä lähdevero hyvitettäisiin Suomessa verovelvollisen ulkomailta saamasta tulosta maksettavasta yhtiöverosta verosopimuksen ja/tai kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (ns. menetelmälaki) mukaisesti. Rahasto-osuuden lunastuksesta saadun tulon verotus Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät Rahasto-osuuden luovutuksesta saatua voittoa verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona, ellei rahasto-osuuden katsota kuuluvan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän elinkeinotoimintaan. Verovuonna 2007 luovutusvoittoja verotetaan kiinteän 28 prosentin verokannan mukaan. Luovutusvoitto ei kuitenkaan ole veronalaista, jos omaisuuden luovutushinnat saman verovuoden aikana ovat yhteensä enintään euroa. Sellaisen rahasto-osuuden luovutuksesta aiheutunut tappio, joka ei kuulu yksityishenkilöiden tai kuolinpesien elinkeinotoimintaan, voidaan vähentää vain omaisuuden luovutusvoitoista samana ja kolmena luovutusta seuraavana vuonna sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Luovutustappiot eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia, jos luovutettujen varojen hankintamenot saman verovuoden aikana ovat yhteensä enintään euroa. Sijoitusrahasto-osuuden tuotto-osuuden vaihtaminen saman rahaston sisällä kasvuosuuteen tai päinvastoin ei realisoi luovutusvoittoverotusta (KVL 102/1998). Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että luxemburgilaisen SICAV-muotoisen ns. sateenvarjorahaston alarahasto-osuuden vaihtaminen saman rahaston toiseen alarahasto-osuustyyppiin ei realisoi luovutusvoittoverotusta (KVL 72/1999). Rahaston osuuksien vaihtaminen toiseen rahastoon kahden rahaston sulautumisen yhteydessä ei realisoi luovutusvoittoverotusta suomalaisten osuudenomistajien osalta (KHO 2004:112). Yhteisöt ja yhtymät Rahasto-osuuksien luovutushinta luetaan yleensä suomalaisella yhtiöllä ja ulkomaisen yhtiön Suomessa sijaitsevalla kiinteällä toimipaikalla elinkeinotoimintaan tai muuhun (passiiviseen) tulolähteeseen. Rahasto-osuuden hankintamenon poistamatta oleva osa on vähennyskelpoista menoa. Yhteisön verotettava tulo määrätään erikseen elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan osalta. Verovuonna 2007 molempien tulolähteiden tuloa verotetaan kiinteän 26 prosentin verokannan mukaan. Tietyt yhteisömuotoiset sijoittajat ovat kuitenkin tuloverosta vapaita, niillä voi olla alennettu verokanta tai ne voivat olla oikeutettuja erityisten vähennysten tekemiseen tuloverotuksessa. Elinkeinotoimintaan kuulumattomien rahasto-osuuksien luovutuksista aiheutuvat pääomatappiot, joita ei voida vähentää muuta elinkeinotuloa vastaan, voidaan kuitata luovutusvuoden ja kolmen sitä seuraavan kalenterivuoden aikana saatuja luovutusvoittoja vastaan. Valuuttakurssivoitot ovat veronalaista tuloa ja valuuttakurssitappiot vähennyskelpoinen meno. Sijoitusrahasto-osuuksien muuntamista ja osuuksien vaihtamista koskeva analyysi soveltuu myös yhtiöihin, joilla on toimipaikka Suomessa. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset osuudenomistajat eivät ole Suomessa verovelvollisia rahasto-osuuden luovutuksesta saatavasta voitosta, paitsi jos rahasto-osuus liittyy Suomessa verotettavan elinkeinon harjoittamiseen. Varainsiirtoverotus Ulkomaalaisten rahasto-osuuksien luovutuksista ei peritä varainsiirtoveroa. Asiakirjojen ja muun tiedon saatavuus Kopiot yhtiöjärjestyksestä, voimassa olevasta rahastoesitteestä, voimassa olevasta yksinkertaistetusta rahastoesitteestä (rahastoesitteistä) ja viimeisimmistä vuosikertomuksista ovat saatavilla veloituksetta virka-aikana rahastoyhtiön toimipaikasta Luxemburgista sekä paikallisten jakelijoiden ja Pohjoismaissa toimivan paikallisen myyntipisteen kautta. Sijoittajat voivat myös pyytää, että mainitut asiakirjat lähetetään heille veloituksetta: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank and Business Centre 6 route de Tréves L-2633 Senningerberg Luxemburg Puh: Fax: JPMorgan Asset Management (Nordic) Norra Kungstornet Kungsgatan 30 S Tukholma Ruotsi Puh: Fax: Kaikki yllämainitut asiakirjat yhtiöjärjestystä lukuun ottamatta ovat saatavilla JPMorganin Internet-sivuilla. Lisätietoja rahastosta on saatavilla Internetistä osoitteista ja 3 Erikoissijoitusrahastoiksi kutsutaan rahastoja, jotka poikkeavat sijoitusrahastolain mukaisesta riskin hajauttamisen periaatteesta. Rahaston nimestä on selvittävä, että se on erikoissijoitusrahasto.

10 Lisäksi kaikki yhtiökokousilmoitukset julkaistaan Kauppalehdessä, ja ne lähetetään ennen kokousta rekisteröityjen osuuksien haltijoille postitse osoitteeseen, joka on merkitty osuudenomistajarekisteriin. Osuuksien hinnat julkaistaan seuraavissa julkaisuissa: Kauppalehti ainoastaan osuuslajit A (acc) ja A (dist); ainoastaan osuuslajit A (acc), A (dist) ja D (dist) lukuun ottamatta Iso-Britannian punnan määräisiä hintoja; ainoastaan osuuslajit A ja D. Hinnat julkaistaan maailmanlaajuisesti kansainvälisissä tietokannoissa, joita ovat muun muassa Bloomberg, Lipper, Reuters, Interactive Data ja Telekurs. Osuuksien hinnat ovat myös saatavilla Internetistä osoitteesta ja rahaston rekisteröidystä toimipaikasta. Rahasto ja rahastoyhtiö eivät ole vastuussa hintojen julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä tai hintojen julkaisematta jättämisestä.

11 Lisätietoja, kuten Rahaston rahastoesitteen saatte verkkosivulta tai ottamalla yhteyttä: The Management Company JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Luxemburgin suurherttuakunta Puh: (352) Fax: (352) Tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla: Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää vain perustietoja alarahastosta ja SICAV:ista. Merkintöjä otetaan vastaan vain kyseisten alarahastojen viimeisimpien saatavilla olevien rahastoesitteiden ja paikallisten tarjousasiakirjojen (jos mahdollista) perusteella, joissa on lisätietoja kuluista, liittymismaksuista ja sijoitusten vähimmäismäärästä. Aiempi tuotto ei kerro tulevasta, eivätkä sijoittajat ehkä saa kokonaan takaisin sijoittamaansa rahamäärää. Kun sijoitukset tehdään kehittyvien markkinoiden rahastoon, markkinat saattavat vaihdella enemmän ja pääomalle koituva riski on tällöin suurempi. Tarkempia tietoja saa viimeisimmästä täydellisestä rahastoesitteestä sekä vuosikertomuksesta ja puolivuosikatsauksista, joita saa maksutta osoitteesta JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg tai suoraan verkkosivulta FI 06/08

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012 TT INTERNATIONAL FUNDS PLC Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa Tammikuu 2012 Tämä asiakirja on yleiskuvaus markkinointijärjestelyistä sekä pääasiallisista ehdoista, jotka koskevat sijoittamista

Lisätiedot

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV on 28.10.2010 Luxemburgissa perustettu Luxemburgin 20.12.2002 yhteissijoitusyrityksistä antaman (ja 28.10.2010

Lisätiedot

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 N HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SISÄLLYS RAHASTOESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT JA LUNASTUKSET

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n rahastoasiakkaan asiakasdokumentit ja sopimussuhteen

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n rahastoasiakkaan asiakasdokumentit ja sopimussuhteen Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n rahastoasiakkaan asiakasdokumentit ja sopimussuhteen yleiset ehdot Huhtikuu 2009 Yhteystiedot Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros,

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 18.6.2012. Yksinkertainen on tehokasta!

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 18.6.2012. Yksinkertainen on tehokasta! SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 18.6.2012 Yksinkertainen on tehokasta! SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT JA LUNASTUKSET 4 SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

RAHASTOESITE 15.2.2013

RAHASTOESITE 15.2.2013 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 15.2.2013 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co rahastojen yhteiset säännöt 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 RAHASTOESITE UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 Tätä rahastoesitettä täydentävät kunkin rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin.

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global StockPicking, osuuslaji EUR Global StockPicking

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto Heinäkuu 2015 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1.

Lisätiedot

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä.

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA PIENYHTIÖT -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA OSAKE -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 1 Sijoitusrahasto Aventum Pension Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille Tärkeää! Koska tarjous myydä osakkeita TeliaSoneralle tehdään korkeampaan hintaan kuin mitä osakkeista maksetaan tällä hetkellä pörssissä, menetät syntyvän taloudellisen edun, jos et käytä jompaakumpaa

Lisätiedot