Global Natural Resources Fund ( Alarahasto )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Global Natural Resources Fund ( Alarahasto )"

Transkriptio

1 Yksinkertaistettu rahastoesite toukokuu 2008 JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Funds -rahaston ( Rahasto ) Alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä. Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää tärkeimmät Alarahastoon liittyvät tiedot. Jos haluatte saada lisätietoa ennen sijoituspäätöksen tekemistä, perehtykää rahastoesitteeseen. Lisätietoja Alarahaston varoista saatte Rahaston viimeisimmästä vuosikertomuksesta tai puolivuotiskatsauksesta. Sijoittajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä hänen Alarahastoon liittyvästä juridisesta asemastaan kerrotaan rahastoesitteessä. Rahastoesite ja määräajoin julkaistavat katsaukset ovat saatavana maksutta JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. -nimiseltä yhtiöltä. Jos jonkin sanan tai ilmaisun käännöksen suhteen ilmenee ristiriitaa tai monimerkityksellisyyttä, englanninkielinen versio on ratkaiseva.

2 Alarahaston riskiprofiili Tämä aggressiivisesti hallinnoitu osakealarahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti luonnonvara-alalla toimivien yhtiöiden arvopapereihin. Koska alarahasto sijoittaa ensisijaisesti osakkeisiin, sijoitukset ovat alttiina osakemarkkinoiden heilahteluille ja alarahaston sijoitussalkussa olevien yhtiöiden taloudelliselle kehitykselle. Siten sijoittajat voivat huomata sijoituksensa arvon laskevan tai nousevan päivittäin ja saada takaisin vähemmän kuin he ovat alun perin sijoittaneet. Myös alarahaston keskittyminen luonnonvara-alan osakkeisiin rajoittaa alarahaston riskien hajauttamista. Samalla on kuitenkin mahdollisuudet suurempiin tuottoihin. Näin ollen alarahaston volatiliteetti voi olla korkea. Alarahaston tavoitteena ei ole seurata vertailukohdettaan vaan vertailukohdetta käytetään viitetarkoituksessa. Tämä alarahasto on euromääräinen (EUR), mutta sillä on myös muun valuutan määräisiä sijoituksia. Tyypillisen sijoittajan profiili Tämä on erikoissektorin osakealarahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisiin luonnonvaraalan osakkeisiin. Vaikka tämä keskittynyt lähestymistapa voi tuottaa korkeita tuottoja kun markkinahyödykesektori menestyy hyvin, sijoittajat voivat kärsiä pitkistä heikkotuottoisista jaksoista, kun sektori menestyy huonosti. Luonnonvara-alan sektori on kuitenkin viime aikoina osoittanut vain vähäistä korrelaatiota osakemarkkinoiden kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että alarahastoon sijoittaminen voi lisätä hajauttamisetuja olemassa olevissa osakesalkuissa. Alarahasto voi siten sopia sellaisille sijoittajille, joilla on vähintään viiden vuoden sijoitushorisontti ja jotka etsivät korkeariskisempää osakestrategiaa täydentämään olemassa olevaa perusosakesalkkuaan tai kokeneille hajauttaja-sijoittajille, jotka haluavat tehdä yksinomaisen sijoituksen tietylle markkinasektorille. Alarahaston lanseerauspäivä JPMORGAN FUNDS Global Natural Resources Fund Sijoitustavoite Tuottaa pitkäaikaista pääoman kasvua sijoittamalla maailmanlaajuisesti ensisijaisesti luonnonvaraalalla toimivien yhtiöiden arvopapereihin. Sijoituspolitiikka Vähintään 67% Alarahaston kokonaisvaroista (pois lukien käteinen ja käteistä vastaavat varat) sijoitetaan maailmanlaajuisesti luonnonvara-alalla toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin. Luonnonvara-alalla toimivat yhtiöt ovat sellaisia yhtiöitä, jotka ovat keskittyneet luonnonvarojen ja niiden sivutuotteiden hyödyntämiseen, kehitykseen, jalostukseen, tuottamiseen ja markkinointiin. Olennainen osa alarahaston varoista voidaan sijoittaa korkean riskin markkinoille ja markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset voivat kohdistua osakkeisiin, osaketalletustodistuksiin, warrantteihin tai muihin merkintäoikeuksiin. Ellei edellä mainitusta muuta johdu, oman pääoman ehtoiset sijoitukset voivat myös rajoitetusti kohdistua vaihdettaviin arvopapereihin, indeksi- ja merkintäoikeusvelkakirjoihin sekä osakkeisiin oikeuttaviin velka-arvopapereihin. Alarahasto voi ajoittain pitää hallussaan kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia velkainstrumentteja, käteistä ja käteistä vastaavia varoja. Alarahasto voi myös sijoittaa noteeraamattomiin arvopapereihin sekä UCITS-rahastoihin ja muihin UCI-rahastoihin. Alarahasto voi sijoittaa minkä tahansa valuutan määräiseen omaisuuteen ja suojautua valuuttariskiä vastaan. Alarahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja suojautumistarkoituksessa ja tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi. Vapaasti luovutettaviin arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin liittyviä tekniikoita ja instrumentteja (mukaan lukien muun muassa arvopaperilainaus- tai takaisinostosopimukset) voidaan käyttää tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi. Alarahasto voi sijoittaa suoraan arvopapereihin, jotka ovat listattuja Venäjän arvopaperipörssissä (Russian Trading System (RTS) Stock Exchange) ja Moskovan Interbankin valuuttapörssissä (Moscow Interbank Currency Exchange), jotka on määritelty Säännellyiksi Markkinoiksi. Kaikki yllä mainitut sijoitukset tehdään liitteessä II (Appendix II) asetettujen rajoitusten mukaisesti. Vuotuinen tuotto (vain liikkeeseen laskettujen osuuslajien osalta) Tuottoa ei esitetä alla olevassa taulukossa aikaisemmin käytössä olleiden mutta nyt käytöstä poistettujen rahasto-osuuslajien osalta, vaikka kyseinen tuotto olisikin samankaltainen taulukossa esitettyjen rahasto-osuuslajien kanssa. JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR 40,1% 40,2% 40,7%41,5% 42,7% 38,8% JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR 48,3%48,2% 49,5% 50,8% Rahaston koko EUR 1,8mrd Salkunhoitaja JPMorgan Asset Management (UK) Limited Vertailukohde HSBC Gold, Mining & Energy Index (Total Return Net) Liitteet Kaikki liitteisiin tehdyt viittaukset tarkoittavat rahastoesitteen liitteitä. 2007/ /2005 Vaihtuva 12 kuukauden tuotto Kaikki tuottotiedot ovat nettoarvokohtaisia bruttotuotto uudelleensijoitettuna. Lähde: JPM/JPMorgan Chase.

3 Palkkiot ja kulut Osuuslaji Minimimerkintä Aloitus- Vuosittainen Toiminta- Lunastus- (USD tai maksu varainhoito- ja hallin- maksu vastaava) ja neuvonta- tokulut maksu JPM Global Natural Resources A ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JPM Global Natural Resources B Ei mitään 0,90% 0,25% Ei mitään JPM Global Natural Resources C Ei mitään 0,80% 0,25% Enintään2 Ei mitään JPM Global Natural Resources D ,00% 2,50% 0,40% 0,50% JPM Global Natural Resources I Ei mitään 0,80% 0,21% Enintään Ei mitään JPM Global Natural Resources X Pyydettäessä Ei mitään Ei mitään 0,20% Enintään Ei mitään alkaen minimimerkintä on Yhdysvaltain dollaria (tai sitä vastaava summa) entisen Yhdysvaltain dollarin sijaan alkaen toiminta- ja hallintokuluina veloitetaan kiinteä summa entisen enimmäismäärän sijaan. Alarahasto voi ajoittain tuoda markkinoille osuuslajeja, joilla voi olla seuraavia piirteitä: Kutakin osuuslajia voidaan tarjota alarahaston viitevaluutassa, tai osuuslaji voi olla minkä tahansa valuutan määräinen, jolloin kyseinen valuutta on ilmoitettu osuuslajin nimen osana. Osuuslajit voivat olla joko suojattuja tai suojaamattomia; suojatut osuuslajit tunnistaa termistä (hedged). Kullakin osuuslajilla voi olla erilainen osinkopolitiikka, joka on kuvattu rahastoesitteen jaksossa Dividend Policy : alarahaston kullakin osuuslajilla voi olla (acc), (dis) ja (inc) -päätteisiä osuuslajeja. Lista saatavilla olevista osuuslajeista on esitetty liitteessä VI, tai sellainen on mahdollista saada rahaston rekisteröidystä toimipaikasta tai rahastoyhtiöltä Luxemburgista. Kaikki maksut ovat % nettoarvosta. Toiminta- ja hallintokulut sisältävät säilytys- ja hallintomaksut näihin kuitenkaan rajoittumatta. Palkkiot ja kulut Palkkiot veloitetaan sijoittajilta, kun alarahaston osuuksia ostetaan tai myydään. Alarahaston aloitusmaksu on enintään 5% ja lunastusmaksu enintään 0,5%. Voidaan myös periä muuntamismaksu, jonka määrä on enintään 1% uuden osuuslajin osuuksista. Osuudenomistajan pyytäessä muuntamista osuuslajiin, jossa on korkeampi aloitusmaksu, voidaan häneltä veloittaa ylimääräinen tätä osuuslajia koskeva aloitusmaksu, jos häneltä ei aiemmin ole tällaista korkeampaa aloitusmaksua peritty. Vuosittaiset varainhoito- ja neuvontamaksut sekä toiminta- ja hallintokulut maksetaan alarahaston varoista, ja ne heijastuvat osuuksien hintoihin. Alarahaston lajin X Osuuksista maksettava vuosittainen varainhoito- ja neuvontamaksu kerätään Rahastoyhtiön toimesta suoraan sijoittajilta tai asianomaisen JPMorgan Chase & Co. -yhteisön kautta. Näin ollen maksu on taulukossa Palkkiot ja kulut merkitty termillä Ei mitään. Jokaisen maksun ja kulun määrä riippuu osuuslajista. Alarahasto vastaa tavanomaisista ja satunnaisista toimintakustannuksistaan sekä transaktiokuluistaan. Lajien A, B, D ja J osuuksien toiminta- ja hallintokuluille on määritelty kiinteä taso. Rahastoyhtiö vastaa tämän tason ylittävästä osuudesta ja saa pitää sellaisen summan, joka ylittää todelliset kulut. C 2 -, I- ja X- Osuuslajien osalta toiminta- ja hallintokulut ovat esitetty enimmäismääräisinä, joten todelliset veloitetut kulut voivat olla alhaisempia kuin yllä esitetyt luvut. Jos vuosittaiset toiminta- ja hallintokulut laskevat alle mainitun prosenttiosuuden, palkkiota vähennetään vajeen määrällä. Tulojen käsittely Tarkoituksena on, että kaikki osuuslajit, joiden loppuliite on (dist), jakavat osinkoa vähintään 85% osuuslajin hyväksi luettavasta nettosijoitustulosta, mikä lasketaan suurelta osin Iso-Britannian yritysveroperiaatteiden mukaisen verotettavan nettotulon käsitteen mukaisesti (soveltaen kuitenkin de minimis -tasoa) siten, että näitä osuuslajeja tullaan jatkossakin pitämään voittoa jakavina Iso-Britannian ulkomaisia alarahastoja koskevan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla. Tärkeät lisätiedot Rahaston tilikauden päättyminen Rakenne Rahasto toimii erillisinä alarahastoina, joissa jokaisessa on yksi tai useampi osuuslaji. Alarahastot eroavat toisistaan sijoituspolitiikkansa ja muiden erityisten piirteiden perusteella. Rahastoesite sisältää kuvauksen kaikista alarahastoista. Oikeudellinen rakenne SICAV JPMorgan Funds -rahaston Alarahasto, joka on perustettu Luxemburgin lain ( ) I Osan mukaan. Rahaston perustamispäivä Rahastoyhtiö ja Kotipaikka-agentti JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurherttuakunta. Rekisteröity toimipaikka European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurherttuakunta. Osuuksien hintatiedot ovat saatavissa rahaston rekisteröidystä toimipaikasta. Valvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgin suurherttuakunta. Säilyttäjäpankki J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurherttuakunta. Itsenäinen tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. 400, route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta. Osuuslajit, joiden loppuliite on (inc), saattavat jakaa osinkoa, mutta niitä ei luokitella voittoa jakaviin Iso-Britannian ulkomaisia rahastoja koskevan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla. Ne Osuuslajit, joiden loppuliite on (acc), eivät tavallisesti jaa osinkoa. Maksut voittoa jakavissa osuuslajeissa tehdään yleensä vuosittain syyskuussa. Rahaston verotus Rahasto ei ole velvollinen maksamaan Luxemburgissa veroa tuloista tai pääoman kasvusta. Ainoa vero, jota Rahasto on velvollinen maksamaan, on merkintävero ( taxe d abonnement ), jonka suuruus on 0,05% (0,01% X-lajisten osuuksien osalta) osuuslajin nettovaroista vuodessa; vero maksetaan kyseisen neljänneksen lopulla. Veroa ei peritä siitä osasta rahaston varoja, jotka on sijoitettu muiden Luxemburgissa toimivien sijoitusrahastojen osuuksiin edellyttäen että kyseisistä osuuksista on jo peritty kyseinen vero. Rahaston saamat korko- ja osinkotulot voivat olla alkuperämaassaan palautumattoman ennakonpidätyksen kohteena.

4 Osuudenomistajan verotus Euroopan unionin neuvosto on antanut 3. päivänä kesäkuuta 2003 direktiivin 2003/48/EY, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta ( Direktiivi ). Direktiivi saatettiin voimaan Luxemburgissa lailla 21. päivänä kesäkuuta 2005 ( EUSD-laki ). EUSD-lain mukaan alarahaston osuuksista yksityishenkilöille maksetut voitto-osuudet ja/tai lunastustuotot voivat olla veronpidätyksen kohteena tai niiden osalta voidaan vaihtaa tietoja veroviranomaisten kesken. Siihen, sovelletaanko EUSD-lakia tiettyyn yksittäistapaukseen ja sen soveltamisen vaikutuksiin vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi kyseisen alarahaston omaisuusluokka, maksujenvälittäjän sijaintipaikka ja kyseisen osuudenomistajan verotuksellinen kotipaikka. Tarkempaa tietoa Direktiivin ja EUSD-lain vaikutuksista on löydettävissä rahastoesitteestä ja sijoittajien tulisi pyytää neuvoa myös omilta talous- ja veroneuvonantajiltaan. Alarahastoon sijoittamisen seuraukset sijoittajan verotuksessa riippuvat soveltuvista verosäädöksistä hänen nimenomaisessa tapauksessaan. Paikallisen veroasiantuntijan konsultointi on siten suositeltavaa. Miten ostaa, myydä ja muuntaa Osuuksia Suoraan Rahastoyhtiöltä tai paikalliselta jakelijalta, edellyttäen kuitenkin vähimmäissijoitusmäärää osuuslajiin. Ostojen, lunastusten ja muuntamisen osalta ohjeet tulisi toimittaa Rahastoyhtiölle minä tahansa arvostuspäivänä ( Arvostuspäivä ) 3 ennen klo Luxemburgin aikaa. Ostetut Osuudet lasketaan liikkeelle kyseisen päivän asianmukaiseen myyntikurssiin. Lunastetut osuudet lunastetaan kyseisen päivän asianmukaiseen ostokurssiin. Myyntikurssi on nettoarvo lisättynä mahdollisella aloitusmaksulla. Ostokurssi on nettoarvo vähennettynä mahdollisella lunastusmaksulla. Kummassakin tapauksessa arvoja voidaan pyöristää (lisätietoja hintojen laskemisesta rahastoesitteen osasta 2.4). Muuntamispyynnöt alarahastojen välillä toteutetaan yleensä pyynnön saamisen jälkeen ensimmäisenä Arvostuspäivänä, joka on yhteinen molemmille alarahastoille. Yleensä tämä toteutetaan nettoarvon perusteella lisättynä soveltuvalla muuntamismaksulla ja ylimääräisellä aloitusmaksulla, jos muuntaminen tapahtuu sellaisten Osuuslajien välillä, joilla on eri aloitusmaksut. Riskien ja väärinkäytösten minimoimiseksi Rahastoyhtiö voi todentaa, vahvistaa tai selventää osuudenomistajien maksuohjeita liittyen lunastushakemuksiin ja osinkojen maksuun. 3 Arvostuspäiviä ovat muut arkipäivät, paitsi sellainen päivä, jolloin pörssi, jossa tehdään kauppaa olennaisella määrällä asiaankuuluvia alarahaston sijoituksia, on suljettu tai kaupanteko on rajoitettua tai kiellettyä. Arkipäiviä ovat muut arkipäivät, paitsi uudenvuodenaatto, uudenvuodenpäivä, pääsiäismaanantai, joulupäivä, jouluaatto, tapaninpäivä tai jos nämä päivät eivät ole arkipäiviä, vapaapäivät näiden päivien sijasta.

5 JP MORGAN FUNDS SICAV Tietoa rahaston suomalaisille sijoittajille Tämän asiakirjan tarkoituksena on esittää osuudenomistajille ja mahdollisille sijoittajille yksinkertaistetussa muodossa JPMorgan Funds -nimisen yhteissijoitusyrityksen (jäljempänä rahasto ) Suomessa tapahtuvaan markkinointiin ja sen osuuksiin sijoittamiseen liittyvät keskeiset tiedot (sijoitusrahastolain :n 4 8 kohdissa tarkoitetut tiedot). Asiakirja on tarkoitettu vain rahaston suomalaisille osuudenomistajille ja rahaston osuuksiin sijoittamista harkitseville suomalaisille sijoittajille. Asiakirja on osa rahaston syyskuussa 2007 päivättyä englanninkielistä rahastoesitettä ja sen maaliskuussa 2008 päivättyä konsolidoitua liitettä (jäljempänä rahastoesite ), ja asiakirjaa tulee lukea yhdessä rahastoesitteen sekä siihen liittyvien viimeisimpien yksinkertaistettujen rahastoesitteiden kanssa. Yleistä Rahasto on avoin sijoitusrahasto, joka koostuu useasta alarahastosta eli rahastolla on sateenvarjorakenne. Rahasto on oikeudelliselta muodoltaan vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö. Rahasto on perustettu ja saanut toimiluvan Luxemburgissa, ja se määritellään Euroopan yhteisöjen asetusten 2003 (S.I. nro 211/2003, muutoksineen) mukaista arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaksi rahastoksi (UCITS-rahasto). Jokaisen alarahaston kaikkien osuuslajien osuudet (pois lukien X- osuuslajin osuudet) ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Luxemburgin pörssissä tai ne tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Luxemburgin pörssissä liikkeeseenlaskettaessa. Osuudet voidaan ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi myös Bermudan pörssissä, ellei rahastoesitteen liitteessä III toisin esitetä. Kunkin alarahaston viitevaluutta ilmoitetaan rahastoesitteen liitteessä III vastaavaa alarahastoa koskevassa kappaleessa. Rahastoa hallinnoi JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (jäljempänä rahastoyhtiö ). Suomessa markkinoidaan seuraavia alarahastoja: Africa Equity Fund America Equity Fund America Large Cap Fund America Micro Cap Fund Brazil Alpha Plus Fund JF Asia Alpha Plus Fund JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund JF China Fund Eastern Europe Equity Fund Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund Emerging Markets Alpha Plus Fund Emerging Markets Debt Fund Emerging Markets Equity Fund Emerging Markets Infrastructure Equity Fund Emerging Markets Local Currency Debt Fund Emerging Markets Small Cap Fund Euroland Equity Fund Euroland Select Equity Fund Euro Liquid Reserve Fund Europe 130/30 Fund Europe Aggregate Plus Bond Fund Europe Balanced Fund (EUR) Europe Convergence Equity Fund Europe Dynamic Fund Europe Dynamic Mega Cap Fund Europe Dynamic Small Cap Fund Europe Equity Fund Europe Focus Fund Europe High Yield Bond Fund Europe Micro Cap Fund Europe Select 130/30 Fund Europe Small Cap Fund Europe Strategic Growth Fund Europe Strategic Value Fund Europe Technology Fund Germany Equity Fund Global Aggregate Bond Fund Global Consumer Trends Fund Global Convertibles Fund (EUR) Global Dynamic Fund Global Equity Fund (EUR) 1 Global Equity Fund (USD) Global Focus Fund Global Life Sciences Fund Global Natural Resources Fund Global Real Estate Securities Fund (EUR) 2 Global Real Estate Securities Fund (USD) Global Socially Responsible Fund JF Greater China Fund Highbridge Europe STEEP Fund Highbridge US STEEP Fund JF Hong Kong Fund JF India Fund JF Japan Alpha Plus Fund Japan Dynamic Fund JF Japan Equity Fund JF Japan Small Cap Fund JF Korea Equity Fund Latin America Equity Fund Middle East Equity Fund JF Pacific Balanced Fund JF Pacific Equity Fund JF Pacific Technology Fund Russia Fund JF Singapore Fund Sterling Bond Fund JF Taiwan Fund UK Equity Fund 1 Global Equity Fund (EUR) -alarahasto sulautuu Global Equity Fund (USD) -alarahastoon Global Real Estate Securities Fund (EUR) -alarahasto sulautuu Global Real Estate Securities Fund (USD) -alarahastoon

6 US 130/30 Fund US Aggregate Bond Fund US Dynamic Fund US Select 130/30 Fund US Small Cap Growth Fund US Strategic Growth Fund US Technology Fund US Value Fund JPMorgan Funds SICAV -yhteissijoitusyrityksen rahasto-osuuksien markkinointi ja jakelu Suomessa Osuuksien markkinointi toteutetaan Suomessa pääasiallisesti ulkopuolisten jakelijoiden välityksellä. Lista jakelijoista on pyydettäessä saatavilla Tukholmassa sijaitsevasta sivuliikkeestä JPMorgan Asset Management (Europe) Nordicista tai Internetistä osoitteesta fd84f5e9c0f f59a Osuuksia markkinoidaan sijoittajille osana jakelijoiden normaalia rahastovalikoimaa. Lisäksi JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Luxemburg -yhtiö toteuttaa markkinointi- ja mainostamistoimia Suomessa UCITS III -toimilupansa nojalla ja Tukholmassa sijaitsevan sivuliikkeensä JPMorgan Asset Management (Europe) Nordicin välityksellä. Osuuksia voidaan markkinoida Suomessa sekä ammattimaisille että yksityisille sijoittajille. Markkinointitoimenpiteet voidaan jakaa kolmeen alaryhmään, tavanomainen liiketoiminta, harkinnanvarainen ja yleispohjoismainen. Tavanomainen liiketoiminta suomenkielinen markkinointimateriaali, jota JPMorgan tuottaa ja jakaa osana liiketoimintaansa, esimerkiksi paikallinen Internet-sivusto ja suomenkieliset rahastokatsaukset sekä viikkoraportit. Kaikki Rahastoa koskevat ilmoitukset annetaan Suomessa englanniksi. Harkinnanvarainen markkinointimateriaali, joka on tehty varta vasten jakelijoiden asiakkaiden tilaisuuksiin. Yleispohjoismainen JPMorgan Asset Managementin koko Pohjoismaiden toiminta-aluetta koskeva markkinointihanke, esimerkiksi tiettyjen tuotteiden mainostus. Markkinointitoimenpiteisiin voi sisältyä muun muassa mainostamista suomalaisessa mediassa sekä puhelimitse, sähköpostitse tai Internetissä tapahtuvaa suoramarkkinointia. Lisäksi asiakkaille voidaan järjestää erillisiä viihde- ja kestitystilaisuuksia sekä sponsorointiohjelmia ja keskustelutilaisuuksia. Rahastoyhtiön ja sen suomalaisten jakelijoiden välinen suhde perustuu erillisiin sopimuksiin, joiden perusteella jakelijat ovat oikeutettuja markkinoimaan alarahastoja Suomessa rahastoyhtiön puolesta. Sijoittajille, jotka haluavat ostaa rahaston osuuksia, muodostuu normaalisti suora asiakassuhde suomalaisen jakelijan kanssa. Osuuksien merkintä ja merkintähinta Kunkin alarahaston osuuksia voidaan merkitä jokaisena kyseisen alarahaston arvostuspäivänä. Kaikkien uusien sijoittajien on täytettävä ja allekirjoitettava hakemuslomake sekä lähetettävä se postitse suoraan rahastoyhtiölle, tai otettava yhteyttä suomalaiseen jakelijaan. Hakemuksia voidaan hyväksyä myös faksilähetyksenä tai muulla rahastoyhtiön hyväksymällä elektronisella tavalla tehtynä edellyttäen, että alkuperäinen hakemuslomake lähetetään postitse välittömästi sen jälkeen. Kaikki myöhemmät osuuksien merkinnät tehdään täyttämällä tarvittavat kohdat hakemuslomakkeesta ja lähettämällä se yhdessä selvitettyjen rahavarojen kanssa rahastoyhtiölle tai ottamalla yhteyttä paikalliseen jakelijaan. Merkintäohjeita voidaan myös antaa kirjeitse tai faksitse, kummassakin tapauksessa asianmukaisesti allekirjoitettuna, tai puhelimitse tai muulla rahastoyhtiön hyväksymällä sähköisellä tavalla, kuten elektronisen välittäjäyhteyden ( Electronic Broker Link ) kautta. Rahastoyhtiön tämänhetkiset yhteystiedot ovat seuraavat: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank and Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Luxemburg Jos täytetyt hakemukset yhdessä selvitettyjen rahavarojen kanssa toimitetaan rahastoyhtiölle arvostuspäivänä ennen rahastoesitteessä mainittua aikarajaa, osuudet lasketaan normaalisti liikkeeseen kyseisen päivän myyntihintaan (offer price). Mainitun ajankohdan jälkeen vastaanotettujen hakemusten ja selvitettyjen rahavarojen osalta osuudet lasketaan normaalisti liikkeeseen seuraavan arvostuspäivän myyntihintaan. Kunkin osuuslajin osuuskohtainen myyntihinta lasketaan lisäämällä osuuskohtaiseen nettoarvoon mahdollinen aloitusmaksu. Aloitusmaksu lasketaan prosenttiosuutena osuuskohtaisesta nettoarvosta, kuten rahastoesitteen liitteessä III esitetään. Kunkin osuuslajin osuuskohtainen nettoarvo lasketaan jokaisena arvostuspäivänä kyseisen osuuslajin valuutassa jakamalla kunkin osuuslajin hyväksi luettava nettoarvo, joka on kyseisen osuuslajin varojen määrä vähennettynä sen veloilla, kyseisen osuuslajin sillä hetkellä liikkeeseenlaskettujen osuuksien määrällä. Tulokseksi saatava summa pyöristetään lähimpään sadasosaan (JPMorgan Funds Sterling Bond Fund -alarahaston osalta lähimpään tuhannesosaan). Kukin alarahasto vastaa kaikista arvopapereiden ja rahoitusvälineiden ostamiseen liittyvistä transaktiokuluista. Maksu tulee suorittaa tilisiirtona minkään siten, ettei mikään pankkimaksu rasita suoritettavaa rahasummaa (eli sijoittajan kustannuksella). Kullekin sijoittajalle annetaan henkilökohtainen tilinumero, joka tulee ilmoittaa jokaisen tilisiirtona tehdyn maksun yhteydessä. Lisäksi sijoittajan tulee käyttää asiaan kuuluvaa transaktionumeroa ja henkilökohtaista tilinumeroa kaikessa kirjeenvaihdossa rahastoyhtiön tai minkä tahansa jakelijan kanssa. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää kopio leimatusta tilisiirtolomakkeesta viivästysten välttämiseksi. Rahastoyhtiö voi yleensä päättää shekkimaksun hyväksymisestä harkintansa perusteella. Tällaisessa tilanteessa prosessi viivästyy, jotta merkinnässä käytettävien rahojen selvittäminen on mahdollista. Hakemuslomakkeeseen sisältyy lisätietoja maksusta. Käteismaksua (kolikot, setelit) ei hyväksytä. Kolmansien osapuolten suorittamat maksut hyväksytään ainoastaan rahastoyhtiön niin päättäessä. Rahaston hallitus voi lisäksi ajoittain hyväksyä osuuksien merkintöjä arvopapereita tai muuta sellaista apporttiomaisuutta vastaan, jota kyseinen alarahasto voisi hankkia sijoituspolitiikkansa ja -rajoitustensa puitteissa. Jokainen tällainen apporttimaksu toteutetaan apportissa käytettävän omaisuuden nettoarvolla, joka lasketaan rahastoesitteessä esitettävien sääntöjen mukaisesti, ja apporttimaksu käsitellään Luxemburgin lain vaatimusten mukaisesti laaditussa tilintarkastajan raportissa. Rahasto ei vastaa mistään apporttimaksuihin liittyvistä ylimääräisistä kuluista. Mikäli rahasto ei saa väitesuojaa apporttiomaisuudelle, rahasto voi nostaa kanteen virheellisesti toiminutta sijoittajaa tai hänen taloudellista neuvonantajaansa vastaan tai vähentää kaikki rahaston tai rahastoyhtiön kärsimät kulut tai menetykset mistä tahansa

7 hakijan olemassa olevasta omistusosuudesta rahastossa. Maksu tulee normaalisti suorittaa kyseessä olevan osuuslajin valuutassa. Rahastoyhtiö voi kuitenkin toteuttaa merkintöjä koskevan valuutanvaihdon sijoittajan puolesta ja tämän kustannuksella. Tällaisessa tilanteessa valuutanvaihtokurssi perustuu vallitseviin markkinahintoihin. Lisätietoja on pyydettäessä saatavilla rahastoyhtiöltä tai miltä tahansa paikalliselta jakelijalta. Osuudet lasketaan normaalisti liikkeeseen, kun maksu selvitetyissä rahavaroissa on vastaanotettu. Hyväksyttyjen rahoituksen välittäjien tai muiden rahastoyhtiön valtuuttamien sijoittajien hakemusten osalta osuuksien liikkeeseenlaskun ehtona on selvitetyissä rahavaroissa tehdyn maksun vastaanottaminen etukäteen sovitussa ajassa, joka ei normaalisti ylitä kolmea pankkipäivää soveltuvasta arvostuspäivästä. Näissä olosuhteissa shekkimaksua ei yleensä hyväksytä. Jos pankit eivät ole avoinna maksupäivänä tai jos pankkien välinen maksujärjestelmä ei ole toiminnassa siinä valtiossa, jonka valuutassa kyseinen osuuslaji arvostetaan, maksu toteutetaan seuraavana pankkipäivänä, jona kyseiset pankit tai maksujärjestelmät ovat avoinna. Jos maksua ei suoriteta ajoissa, hakemus voi raueta ja se voidaan peruuttaa hakijan tai hänen taloudellisen neuvonantajansa kustannuksella. Oikea-aikaisen maksusuorituksen laiminlyönnin seurauksena rahasto voi nostaa kanteen viivästynyttä sijoittajaa tai hänen taloudellista neuvonantajaansa vastaan tai vähentää kaikki rahastoyhtiön kärsimät kulut tai menetykset mistä tahansa hakijan olemassa olevasta omistusosuudesta rahastossa. Rahastoyhtiö pitää kaikissa tapauksissa osuustodistukset ja sijoittajalle palautettavissa olevat rahat itsellään maksamatta korkoa maksun vastaanottamista edeltävältä ajalta. Rahastoyhtiö ja/tai JPMorgan Chase & Co. voi harkintansa perusteella hylätä minkä tahansa hakemuksen kokonaan tai osittain. Jos hakemus hylätään, vastaanotetut merkintämaksut suoritetaan korotta takaisin hakijan kustannuksella ja tämän riskillä. Rahastoyhtiö ja/tai JPMorgan Chase & Co. voi lisäksi harkintansa perusteella lykätä institutionaalisille sijoittajille rajoitettujen osuuslajien osuuksien merkintöjen hyväksymistä siihen asti, kunnes se on saanut riittävät todisteet sijoittajan kelpoisuudesta institutionaaliseksi sijoittajaksi. Merkintävahvistus lähetetään normaalisti merkintäohjeiden toimeenpanemista seuraavana pankkipäivänä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan hakemuslomakkeen ehtoihin saadakseen täydelliset tiedot niistä ehdoista, joilla he tekevät merkintänsä. Sijoittajien tulee huomioida, että alarahasto voidaan sulkea uusilta merkinnöiltä (mutta ei lunastuksilta tai vaihdoksilta), jos tämä on rahastoyhtiön mielestä tarpeen olemassa olevien sijoittajien etujen suojaamiseksi. Lisäksi mikä tahansa rahastoyhtiön mielestä kapasiteetiltaan olennaisesti rajoittunut alarahasto voidaan sulkea uusilta merkinnöiltä ilmoittamatta tästä osuudenomistajille. Jos alarahasto suljetaan uusilta merkinnöiltä, osoitteessa olevilla Internetsivuilla ilmoitetaan kyseisen alarahaston tai osuuslajin statuksen muutoksesta. Säilyttäminen J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (jäljempänä Säilytysyhteisö ) säilyttää ja hallitsee rahaston varoja. Säilytysyhteisön rekisteröity toimipaikka on osoitteessa: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurruhtinaskunta. Osuudenomistajille jaettavat tuotot Osuuslajit, joiden loppuliite on (acc), ovat kerryttäviä osuuslajeja eivätkä ne tavallisesti jaa osinkoa. Tuottoa jakavat osuuslajit jakavat tavallisesti osinkoa siten kuin jäljempänä on kerrottu. Osinkoja jaetaan joko vuosittain osuudenomistajien varsinaisen yhtiökokouksen niin päättäessä tai muulloin hallituksen niin päättäessä. Rahasto voi ajoittain hallituksen sopimaksi katsomalla tavalla maksaa osinkoja useammin joidenkin tai kaikkien osuuslajien osalta tai eri aikaan vuodesta kuin yllä on ilmoitettu. Osinkoja jaetaan rahastoesitteen osinkopolitiikan mukaisesti. Osuuslajit, joiden loppuliite on (dist) tai (inc) Tarkoituksena on, että kaikki osuuslajit, joiden loppuliite on (dist), jakavat osinkoa vähintään 85 % kyseisen osuuslajin nettotuotosta, joka lasketaan suurelta osin Iso-Britannian yritysverotusperiaatteiden mukaisen verotettavan nettotulon käsitteen mukaisesti. Osuuslajit, joiden loppuliite on (inc), voivat jakaa osinkoa. Mikäli rahastoesitteen liitteessä III ei toisin mainita, näiden osuuslajien osingot maksetaan normaalisti kunkin vuoden syyskuussa. Osuuslajien, joiden loppuliite on (dist) tai (inc), osingonmaksupäivänä liikkeeseenlasketut osuudet oikeuttavat osinkoon, joka sijoitetaan normaalisti uudelleen. Osuudenomistajat voivat ilmoittaa kirjallisesti haluavansa osingon maksettuna, jolloin maksu suoritetaan normaalisti kyseisen osuuslajin valuutassa. Tällaisessa tilanteessa maksu suoritetaan tilisiirtona. Pyydettäessä on mahdollista muuntaa osingonmaksusuoritus osuudenomistajan kustannuksella ja vallitseviin markkinahintoihin perustuvalla vaihtokurssilla muuhun valuuttaan kuin osuuslajin valuutta. Osuulajien, joiden loppuliite on (dist) tai (inc), uudelleensijoitettavat osingot maksetaan Säilytysyhteisölle, joka sijoittaa rahat uudelleen osuudenomistajan puolesta uusiin saman osuuslajin osuuksiin. Tällaiset osuudet lasketaan liikkeeseen maksupäivänä kyseisen osuuslajin osuuskohtaisella nettoarvolla. Murto-osat rekisteröityihin osuuksiin huomioidaan tuhannesosien tarkkuudella. Osuuksien lunastus Ohjeet osuuksien lunastamiseksi voidaan toimittaa suoraan rahastoyhtiölle jokaisena arvostuspäivänä täyttämällä lunastuslomake taikka puhelimitse, kirjeitse, faksitse tai muuta rahastoyhtiön hyväksymää sähköistä tapaa, kuten elektronista välittäjäyhteyttä ( Electronic Broker Link ) käyttäen, taikka ottamalla yhteyttä paikalliseen jakelijaan. Myös osuudensiirtolomaketta voidaan käyttää osuuksien lunastamiseen. Kaikissa tapauksissa on esitettävä tiliviite ja lunastusta koskevat täydelliset tiedot. Rekisteröidyn osuudenomistajan on allekirjoitettava kaikki ohjeet, paitsi jos yhteistiliomistuksen tapauksessa on valittu yksinomainen allekirjoittajataho tai jos edustaja on nimetty ja tästä on toimitettu rahastoyhtiölle hyväksyttävä valtuutus. Jos rekisteröidyille osuuksille on annettu osuustodistus, siitä on asianmukaisesti luovuttava ja se on palautettava lunastusohjeiden mukana. Haltijaosuuksia koskeviin lunastusohjeisiin on liitettävä asianmukainen todistus ja kaikki asiaan kuuluvat lipukkeet, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot osuuslajista ja lunastettavien osuuksien lukumäärästä sekä täydelliset maksutiedot. Rahastoyhtiön minä tahansa arvostuspäivänä ennen klo Luxemburgin aikaa hyväksymät lunastusohjeet toteutetaan normaalisti kyseisenä päivänä laskettuun ostohintaan (bid price), kun taas kyseisen ajankohdan jälkeen hyväksytyt lunastusohjeet toteutetaan normaalisti seuraavana arvostuspäivänä. Kunkin osuuslajin osuuskohtainen ostohinta lasketaan vähentämällä osuuskohtaisesta nettoarvosta lunastusmaksu.

8 Lunastusmaksu maksetaan normaalisti tilisiirtona kolmen (3) pankkipäivän kuluessa (15 pankkipäivän kuluessa JPMorgan Funds JF India Fund -alarahaston osalta) kyseisestä arvostuspäivästä. Lunastusmaksu suoritetaan siten, ettei sijoittajalle aiheudu kuluja edellyttäen että rahastoyhtiö on saanut kaikki vaadittavat asiakirjat. Shekkimaksu on mahdollinen vain rahastoyhtiön niin päättäessä. Rahastoyhtiö tai rahasto ei ole vastuussa viivästyksistä tai maksuista, joita aiheutuu vastaanottavassa pankki- tai maksujärjestelmässä. Lunastushinta maksetaan normaalisti kyseisen osuuslajin valuutassa. Pyydettäessä tilisiirtona maksettu lunastusmaksu voidaan maksaa useimmissa muissa valuutoissa osuudenomistajan kustannuksella ja vallitseviin markkinahintoihin perustuvalla vaihtokurssilla. Kyseisen osuudenomistajan (osuudenomistajien) suostumuksella hallitus voi ajoittain päättää maksujen suorittamisesta apporttina ottaen asianmukaisesti huomioon osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja kohdentamalla lunastavalle osuudenomistajalle (osuudenomistajille) kyseisen alarahaston kohdearvopapereista koostuvan arvopaperisalkun, joka vastaa arvoltaan lunastettavien osuuksien ostohintaa. Jokainen tällainen apporttilunastus arvostetaan rahaston tilintarkastajan raportissa, ja se tehdään tasapuolisesti kaikkien osuudenomistajien etujen mukaisesti. Rahasto ei vastaa apporttilunastukseen liittyvistä ylimääräisistä kuluista. Mikäli lunastusmaksua ei poikkeuksellisissa tapauksissa ja mistä tahansa syystä johtuen voida maksaa yllämainittujen aikarajojen puitteissa, esimerkiksi silloin kun kyseisen alarahaston maksuvalmius ei tätä salli, maksu suoritetaan niin pian kuin se on käytännössä tämän jälkeen mahdollista (ei kuitenkaan yli kymmenen (10) pankkipäivää ja JPMorgan Funds JF India Fund -alarahaston osalta 15 pankkipäivää kyseisen arvostuspäivän jälkeen) kyseisenä arvostuspäivänä laskettuun ostohintaan. Jos pankit eivät ole avoinna maksupäivänä tai jos pankkien välinen maksujärjestelmä ei ole toiminnassa siinä valtiossa, jonka valuutassa kyseinen osuuslaji arvostetaan, maksu toteutetaan seuraavana pankkipäivänä, jona kyseiset pankit tai maksujärjestelmät ovat avoinna. Rahastoyhtiö pitää lunastuspyyntöjä sitovina ja peruuttamattomina, ja rahastoyhtiö päättää lunastuspyyntöjen toteuttamisesta vain, jos sijoittaja on pitänyt kyseisiä osuuksia hallussaan vähintään kolme pankkipäivää. Rahastoyhtiö lähettää normaalisti lunastusvahvistuksen osuuksien muuntamista tai lunastamista seuraavana pankkipäivänä. Viivästys asiaankuuluvien asiakirjojen toimittamisessa voi johtaa lunastusohjeiden toteuttamisen viivästymiseen tai raukeamiseen ja lunastus voi peruuntua. Lunastuksille tarpeellisen maksuajan takia muuntamistoimenpiteitä ei yleensä toteuteta, ennen kuin lunastuksesta kertyneet tuotot ovat saatavilla. Osuudenomistajille suoritettavien tuottojen verotus Suomessa Yleistä Tässä verotusta koskevassa yhteenvedossa käsitellään sijoittajien rahastosta mahdollisesti saamien voittoosuuksien sekä rahasto-osuuden luovutuksen verokohtelua Suomen verolainsäädännön mukaan. Tämä yhteenveto perustuu Rahoitustarkastukselle annetun, tätä rahastoa koskevan markkinoinnin aloittamisilmoituksen päivämääränä Suomessa voimassaolevaan verolainsäädäntöön. Suomen verolainsäädännön ja sen tulkintojen sekä oikeuskäytännön muutokset voivat vaikuttaa yhteenvedon sisältöön myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä ja siinä ei käsitellä erityiskysymyksiä, kuten väliyhteisölainsäädäntöä tai perintöja lahjaverotusta. Rahastoon sijoittamista harkitsevien tulee tarvittaessa kääntyä oman riippumattoman veroasiantuntijansa ja/tai oikeudellisen neuvonantajansa puoleen saadakseen tietoa veroseuraamuksista. Yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan Suomessa verotuksessa eri tavalla. Yleisesti verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Tätä yleissääntöä sovelletaan myös Suomessa yleisesti verovelvollisten luxemburgilaisesta SICAV-muotoisesta rahastosta saamiin tuottoihin. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa, pääasiassa vastaavalla tavalla kuin Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen tuloa. Suomen ja Luxemburgin välillä sovelletaan solmittua verosopimusta kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi. Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen, kun hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Lisäksi Suomesta poismuuttanutta Suomen kansalaista pidetään yleensä Suomessa yleisesti verovelvollisena kunnes kolme vuotta on kulunut muuttovuoden päättymisestä, vaikkei hän oleskelekaan Suomessa yli kuuden kuukauden aikaa tai hänellä ei ole Suomessa varsinaista asuntoa ja kotia, paitsi jos henkilö voi todistaa, ettei hänellä ole olennaisia suhteita Suomeen kyseessä olevan verovuoden aikana. Kahdenkeskiset verosopimukset voivat rajoittaa Suomen valtion oikeutta verottaa Suomen verolainsäädännössä yleisesti verovelvollisena pidetyn luonnollisen henkilön tai yhteisön ulkomailta saamia tuloja Suomessa. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat kotimaisen verolainsäädännön perusteella Suomessa yleisesti verovelvollisia. Rahastosta saadun tuoton verotus Muiden ulkomaalaisten oikeussubjektien kuin osakeyhtiöiden ja yhtymien kohtelu Suomen verolainsäädännön mukaan on tällä hetkellä epäselvä. Suomen oikeusjärjestelmässä ei myöskään ole määritelty eikä säännelty SICAV-muotoista rahastoa yhtiömuotona. Tällä hetkellä Suomessa on kuitenkin vireillä useita ennakkotapauksia. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) oikeuskäytännössä on todettu, että SICAV-muotoinen rahasto on suomalaisessa verotuksessa erillinen verosubjekti, ja näin ollen Suomen ja Luxemburgin välinen verosopimus soveltuu SICAVmuotoisiin rahastoihin (KHO 2004:111, ; KHO 2004:116, ). Koska rahasto vastaa suoraan maksujärjestelyjen toteuttamisesta, rahasto tai rahastoyhtiö ei ole velvollinen pidättämään veroa. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät Oikeuskäytännössä luxemburgilaisesta SICAV-muotoisesta rahastosta rahassa tai uusina osuuksina saatua tuottoa on pidetty Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön tuloverolain 32 :n mukaisena voitto-osuutena (KVL 72/1999). Näin ollen rahastosta saatuja tuottoja verotetaan todennäköisimmin pääomatulona, ellei rahastoosuuksien katsota kuuluvan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän elinkeinotoimintaan. Verovuonna 2007 pääomatuloja verotetaan kiinteän 28 prosentin verokannan mukaan. Yhteisöt ja yhtymät Rahastosta saatu voitto-osuus luetaan yleensä suomalaisella yhteisöllä elinkeinotoimintaan tai muun toiminnan tulolähteeseen. Keskusverolautakunta on

9 määritellyt luxemburgilaisesta SICAV-muotoisesta rahastosta saadut tuotot suomalaisen osakeyhtiön verotettaviksi tuloiksi (KVL 76/2006). Tuloverolain sekä Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen osingonjakosäännökset eivät näin ollen sovellu SICAVmuotoisista rahastoista saatuihin tuottoihin. Molempien tulolähteiden tuottoja verotetaan kiinteän 26 prosentin verokannan mukaan. Tietyillä yhteisömuotoisilla sijoittajilla voi kuitenkin olla alennettu verokanta tai ne voivat olla oikeutettuja erityisten vähennysten tekemiseen tuloverotuksessa, vaikkakaan ne eivät ole tuloverosta kokonaan vapaita. Suomalaisia yhtymiä pidetään Suomen verotuksessa läpivirtausyksikköinä ja niille vahvistetaan erikseen tulos, joka jaetaan osakkaille verotettavaksi niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon. Jos suomalainen yhteissijoitusyrityksen kohtelua hakematon kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai erikoissijoitusrahasto 3, joka on sijoittanut varoistaan vähintään 15 % säästödirektiivissä (2003/48/EY) tarkoitettuihin velkasitoumuksiin, saa rahastosta säästödirektiivissä tarkoitettua voitto-osuutta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai erikoissijoitusrahasto on velvollinen antamaan seuraavan tammikuun aikana Suomeen vuosi-ilmoitustiedot muussa jäsenvaltiossa asuvan yhtiömiehen tai osakkaan (luonnollisen henkilön) osuudesta rahastosta saatuun voitto-osuuteen. Säästödirektiivin sisältöä tai sen tuomia velvoitteita ei käsitellä tässä yhteenvedossa tämän tarkemmin. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset osuudenomistajat eivät ole Suomessa verovelvollisia rahastosta saamastaan voittoosuudesta, ellei rahasto-osuus liity Suomessa verotettavan elinkeinon harjoittamiseen. Mahdollisesti pidätetyn lähdeveron hyvittäminen Mikäli verotuksessa yhteisönä pidettävän rahaston Suomessa verovelvolliselle osuudenomistajalle maksamasta tuotto-osuudesta perittäisiin Luxemburgissa lähdeveroa, tämä lähdevero hyvitettäisiin Suomessa verovelvollisen ulkomailta saamasta tulosta maksettavasta yhtiöverosta verosopimuksen ja/tai kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (ns. menetelmälaki) mukaisesti. Rahasto-osuuden lunastuksesta saadun tulon verotus Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät Rahasto-osuuden luovutuksesta saatua voittoa verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona, ellei rahasto-osuuden katsota kuuluvan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän elinkeinotoimintaan. Verovuonna 2007 luovutusvoittoja verotetaan kiinteän 28 prosentin verokannan mukaan. Luovutusvoitto ei kuitenkaan ole veronalaista, jos omaisuuden luovutushinnat saman verovuoden aikana ovat yhteensä enintään euroa. Sellaisen rahasto-osuuden luovutuksesta aiheutunut tappio, joka ei kuulu yksityishenkilöiden tai kuolinpesien elinkeinotoimintaan, voidaan vähentää vain omaisuuden luovutusvoitoista samana ja kolmena luovutusta seuraavana vuonna sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Luovutustappiot eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia, jos luovutettujen varojen hankintamenot saman verovuoden aikana ovat yhteensä enintään euroa. Sijoitusrahasto-osuuden tuotto-osuuden vaihtaminen saman rahaston sisällä kasvuosuuteen tai päinvastoin ei realisoi luovutusvoittoverotusta (KVL 102/1998). Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että luxemburgilaisen SICAV-muotoisen ns. sateenvarjorahaston alarahasto-osuuden vaihtaminen saman rahaston toiseen alarahasto-osuustyyppiin ei realisoi luovutusvoittoverotusta (KVL 72/1999). Rahaston osuuksien vaihtaminen toiseen rahastoon kahden rahaston sulautumisen yhteydessä ei realisoi luovutusvoittoverotusta suomalaisten osuudenomistajien osalta (KHO 2004:112). Yhteisöt ja yhtymät Rahasto-osuuksien luovutushinta luetaan yleensä suomalaisella yhtiöllä ja ulkomaisen yhtiön Suomessa sijaitsevalla kiinteällä toimipaikalla elinkeinotoimintaan tai muuhun (passiiviseen) tulolähteeseen. Rahasto-osuuden hankintamenon poistamatta oleva osa on vähennyskelpoista menoa. Yhteisön verotettava tulo määrätään erikseen elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan osalta. Verovuonna 2007 molempien tulolähteiden tuloa verotetaan kiinteän 26 prosentin verokannan mukaan. Tietyt yhteisömuotoiset sijoittajat ovat kuitenkin tuloverosta vapaita, niillä voi olla alennettu verokanta tai ne voivat olla oikeutettuja erityisten vähennysten tekemiseen tuloverotuksessa. Elinkeinotoimintaan kuulumattomien rahasto-osuuksien luovutuksista aiheutuvat pääomatappiot, joita ei voida vähentää muuta elinkeinotuloa vastaan, voidaan kuitata luovutusvuoden ja kolmen sitä seuraavan kalenterivuoden aikana saatuja luovutusvoittoja vastaan. Valuuttakurssivoitot ovat veronalaista tuloa ja valuuttakurssitappiot vähennyskelpoinen meno. Sijoitusrahasto-osuuksien muuntamista ja osuuksien vaihtamista koskeva analyysi soveltuu myös yhtiöihin, joilla on toimipaikka Suomessa. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset osuudenomistajat eivät ole Suomessa verovelvollisia rahasto-osuuden luovutuksesta saatavasta voitosta, paitsi jos rahasto-osuus liittyy Suomessa verotettavan elinkeinon harjoittamiseen. Varainsiirtoverotus Ulkomaalaisten rahasto-osuuksien luovutuksista ei peritä varainsiirtoveroa. Asiakirjojen ja muun tiedon saatavuus Kopiot yhtiöjärjestyksestä, voimassa olevasta rahastoesitteestä, voimassa olevasta yksinkertaistetusta rahastoesitteestä (rahastoesitteistä) ja viimeisimmistä vuosikertomuksista ovat saatavilla veloituksetta virka-aikana rahastoyhtiön toimipaikasta Luxemburgista sekä paikallisten jakelijoiden ja Pohjoismaissa toimivan paikallisen myyntipisteen kautta. Sijoittajat voivat myös pyytää, että mainitut asiakirjat lähetetään heille veloituksetta: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank and Business Centre 6 route de Tréves L-2633 Senningerberg Luxemburg Puh: Fax: JPMorgan Asset Management (Nordic) Norra Kungstornet Kungsgatan 30 S Tukholma Ruotsi Puh: Fax: Kaikki yllämainitut asiakirjat yhtiöjärjestystä lukuun ottamatta ovat saatavilla JPMorganin Internet-sivuilla. Lisätietoja rahastosta on saatavilla Internetistä osoitteista ja 3 Erikoissijoitusrahastoiksi kutsutaan rahastoja, jotka poikkeavat sijoitusrahastolain mukaisesta riskin hajauttamisen periaatteesta. Rahaston nimestä on selvittävä, että se on erikoissijoitusrahasto.

10 Lisäksi kaikki yhtiökokousilmoitukset julkaistaan Kauppalehdessä, ja ne lähetetään ennen kokousta rekisteröityjen osuuksien haltijoille postitse osoitteeseen, joka on merkitty osuudenomistajarekisteriin. Osuuksien hinnat julkaistaan seuraavissa julkaisuissa: Kauppalehti ainoastaan osuuslajit A (acc) ja A (dist); ainoastaan osuuslajit A (acc), A (dist) ja D (dist) lukuun ottamatta Iso-Britannian punnan määräisiä hintoja; ainoastaan osuuslajit A ja D. Hinnat julkaistaan maailmanlaajuisesti kansainvälisissä tietokannoissa, joita ovat muun muassa Bloomberg, Lipper, Reuters, Interactive Data ja Telekurs. Osuuksien hinnat ovat myös saatavilla Internetistä osoitteesta ja rahaston rekisteröidystä toimipaikasta. Rahasto ja rahastoyhtiö eivät ole vastuussa hintojen julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä tai hintojen julkaisematta jättämisestä.

11 Lisätietoja, kuten Rahaston rahastoesitteen saatte verkkosivulta tai ottamalla yhteyttä: The Management Company JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Luxemburgin suurherttuakunta Puh: (352) Fax: (352) Tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla: Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää vain perustietoja alarahastosta ja SICAV:ista. Merkintöjä otetaan vastaan vain kyseisten alarahastojen viimeisimpien saatavilla olevien rahastoesitteiden ja paikallisten tarjousasiakirjojen (jos mahdollista) perusteella, joissa on lisätietoja kuluista, liittymismaksuista ja sijoitusten vähimmäismäärästä. Aiempi tuotto ei kerro tulevasta, eivätkä sijoittajat ehkä saa kokonaan takaisin sijoittamaansa rahamäärää. Kun sijoitukset tehdään kehittyvien markkinoiden rahastoon, markkinat saattavat vaihdella enemmän ja pääomalle koituva riski on tällöin suurempi. Tarkempia tietoja saa viimeisimmästä täydellisestä rahastoesitteestä sekä vuosikertomuksesta ja puolivuosikatsauksista, joita saa maksutta osoitteesta JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg tai suoraan verkkosivulta FI 06/08

Emerging Markets Equity Fund ( Alarahasto )

Emerging Markets Equity Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite toukokuu 2008 JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Funds -rahaston ( Rahasto ) Alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Greater China Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Greater China Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Greater China ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund ( alarahasto ) JPMorgan s Highbridge Europe STEEP ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan s -rahaston ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) Alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (USD) ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (USD) ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (USD) ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) Alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s US Growth Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan Investment sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Hong Kong ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Fund ( alarahasto ) JPMorgan s Europe Strategic Growth ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan s -rahaston ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien

Lisätiedot

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV on 28.10.2010 Luxemburgissa perustettu Luxemburgin 20.12.2002 yhteissijoitusyrityksistä antaman (ja 28.10.2010

Lisätiedot

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet. Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz

Lisätiedot

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012 TT INTERNATIONAL FUNDS PLC Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa Tammikuu 2012 Tämä asiakirja on yleiskuvaus markkinointijärjestelyistä sekä pääasiallisista ehdoista, jotka koskevat sijoittamista

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite joulukuu 2009 JPMorgan Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite kesäkuu 2010 JPMorgan Fundsin ( rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

JPMorgan Funds Global Healthcare Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds Global Healthcare Fund ( alarahasto ) JPMorgan s Global Healthcare ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite syyskuu 2010 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

JPMorgan Funds Europe Equity Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund ( alarahasto ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite syyskuu 2010 JPMorgan Funds -rahaston ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Global Select 130/30 Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Global Select 130/30 Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Global Select 130/30 Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) Alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR) ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR) ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR) ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) Alarahasto, joka toimii Luxemburgin

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) Alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2010 JPMorgan Liquidity Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 30.5.2014. Säännöt ovat voimassa 30.5.2014 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Dividend

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Value-tuotto-osuudet ja Value-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Emerging Markets Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc. Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet

Goldman Sachs Funds, plc. Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Administration -tuotto-osuudet ja Administration -kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Preferred-tuotto-osuudet ja Preferred-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund rahastoon

LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund rahastoon LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund Viron rahoitustarkastus (Finantsinspektsioon, Estonian Financial Supervision Authority "EFSA") on 18.2.2015 myöntänyt luvan sulauttaa

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Sterling Government Liquid Reserves Fund 0109 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää perustiedot Goldman Sachs Funds plc:n ( rahastoyhtiö )

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 2008 Investment Funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES

HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS (aikaisemmalta nimeltään SVENSKA SELECTION FUND) on 20. päivänä joulukuuta 2002 annetun Luxemburgin lain osan I mukainen sateenvarjorahasto (SICAV)

Lisätiedot

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta 6.10.2014 Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden,

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc X-tuotto-osuudet ja X-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Yksinkertaistettu esite

Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö 1 GS BRICs (euro hedged) acc Goldman Sachs Funds SICAV 3.52 65.8% 10-2 Swedbank Robur Privatiseringsfond Robur Fonder AB 3.06 28.9% 31.1% 8 3 3 Carnegie Worldwide Carnegie Fund 2.83 18.6% 21.8% 4 169 4

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot