JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )"

Transkriptio

1 JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä. Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää tärkeimmät alarahastoon liittyvät tiedot. Jos haluatte saada lisätietoa ennen sijoituspäätöksen tekemistä, perehtykää rahastoesitteeseen ( rahastoesite ). Sijoittajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä hänen alarahastoon liittyvästä juridisesta asemastaan kerrotaan rahastoesitteessä. Jos jonkin sanan tai ilmaisun englanninkielinen versio ja käännös ovat ristiriidassa, englanninkielinen versio syrjäyttää käännöksen. Alarahaston riskiprofiili Tämä joukkovelkakirja-alarahasto sijoittaa ensisijaisesti EU:n alueen valtiollisiin joukkovelkakirjoihin, joiden luottokelpoisuus on hyvä ja maksuhäiriöriski suhteellisen pieni. Vaikka joukkovelkakirjojen hinnat vaihtelevat maailman taloustilanteen ja korkotason mukaan, riski menettää alun perin sijoitettu pääoma osittain tai kokonaan on suhteellisen pieni verrattuna useisiin osakealarahastoihin. Koska joukkovelkakirjoista maksetaan säännöllisesti tuottoa ja koska niillä on kiinteä maturiteettipäivä, myös niiden volatiliteetin oletetaan olevan suhteellisen pieni, minkä vuoksi ne ovat varmempi sijoituskohde kuin monet muut varallisuuslajit. Koska alarahaston poikkeama vertailuindeksistä on pieni, vertailuindeksiin nähden otetaan vähemmän riskejä alarahaston tuoton saavuttamiseksi kuin aggressiivisemmin hoidettujen alarahastojen osalta. Alarahaston viitevaluutta on euro, mutta varoja voi olla myös muiden Euroopan valuuttojen määräisinä. Huomattava osa alarahaston varallisuudesta on kuitenkin euromääräistä tai suojattu euroon. Tyypillisen sijoittajan profiili Tämä on joukkovelkakirja-alarahasto, jonka sijoitukset on hajautettu lukuisiin EU:n alueen valtioiden kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin velkainstrumentteihin. Siten alarahasto voi soveltua sijoittajille, jotka haluavat suhteellisen pienen sijoitusriskin. Mikäli tällainen sijoitus lisätään osakesalkkuun, alarahasto voi lisätä riskioikaistua tuottoa tarjoamalla hajautusta osakesijoittajille, joilla on vain vähän tai ei lainkaan joukkovelkakirjasijoituksia. Sijoitusajan pitäisi olla vähintään kahdesta neljään vuotta. Alarahaston liikkeeseenlaskupäivä Viitevaluutta Euro (EUR) Rahaston koko EUR 234,4 milj Vertailuindeksi J.P. Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index, in EUR (Total Return Gross) Liitteet Kaikki liitteisiin tehdyt viittaukset tarkoittavat rahastoesitteen liitteitä. Sijoitustavoite Saavuttaa sijoituksille tuottoa, joka myötäilee vertailuindeksiä, sijoittamalla ensisijaisesti EU:n alueen kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin valtiollisiin velkainstrumentteihin. Sijoitusperiaatteet Alarahasto sijoittaa ensisijaisesti kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin velkainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskija tai takaaja on jokin EU:n valtio, lukuun ottamatta paikallisia hallituksia ja virastoja, ja jotka ovat euromääräisiä tai EU:n alueen muun valuutan määräisiä. Alarahasto voi pitää ajoittain hallussaan lyhytaikaisia rahamarkkinainstrumentteja, luottolaitostalletuksia ja rahamarkkina-ucitsrahastoja. Alarahaston viitevaluutta on euro, mutta varoja voi olla myös muiden Euroopan valuuttojen määräisinä. Alarahaston varallisuus on kuitenkin euromääräistä tai euroon suojattua. Alarahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja suojautumistarkoituksessa ja salkunhoidon tehostamiseksi. Siirtokelpoisiin arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin liittyviä tekniikoita ja instrumentteja (mukaan lukien muun muassa arvopaperilainaus- tai takaisinostosopimukset) voidaan käyttää tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi. Kaikki edellä mainitut sijoitukset tehdään liitteessä II Investment Restrictions and Powers asetettujen rajoitusten mukaisesti. Osuuslajit Listan saatavilla olevista osuuslajeista saa osoitteesta tai JPM-rahaston rekisteröidystä toimipaikasta tai hallinnointiyhtiöltä Luxemburgista. Alarahasto voi ajoittain tuoda markkinoille osuuslajeja, joilla voi olla seuraavia piirteitä (jotka ilmenevät osuuslajin nimen päätteestä): Osuuslajia voidaan tarjota alarahaston viitevaluutassa, tai osuuslaji voi olla minkä tahansa valuutan määräinen. Osuuslajit voivat olla suojaamattomia, valuuttasuojattuja, duraatiosuojattuja tai sekä valuutta- että duraatiosuojattuja. Osuuslajeilla voi olla erilaiset osingonjakoperiaatteet, mikä ilmenee päätteestä (acc), (dist), (div), (inc) tai (mth). Periaatteet määritetään rahastoesitteen kohdassa Dividend Policy. Osuudenomistajalta peritään seuraavat palkkiot: merkintäpalkkio, lunastuspalkkio ja vaihtopalkkio. Kaikki muut palkkiot maksaa alarahasto. Kaikki palkkiot on ilmoitettu prosentteina osuuden substanssiarvosta. Sijoittajilta voidaan periä vaihtopalkkio, jonka määrä on enintään 1 % uuden osuuslajin osuuksien substanssiarvosta. Jos uuden osuuslajin merkintäpalkkio on suurempi, voidaan veloittaa ylimääräinen tätä osuuslajia koskeva merkintäpalkkio. Hallinnointiyhtiöllä on oikeus veloittaa vaihdosta ja pyöristyksistä aiheutuvat kulut. Vuosittaiset varainhoito- ja neuvontapalkkiot heijastuvat kokonaisuudessaan osuuden substanssiarvoon, lukuun ottamatta osuuslajia X, jonka osalta hallinnointiyhtiö tai asianomainen JPMorgan Chase & Co. -yhteisö kerää alarahaston varainhoitomaksun suoraan sijoittajilta. Osuuslajin X palkkioksi on sen vuoksi merkitty taulukkoon Palkkiot ja kulut Ei mitään. Hallinnointiyhtiö voi ajoittain vapaan harkintansa mukaan päättää laskea sellaisia maksuja 0,0 %:iin asti. Alarahasto vastaa tavanomaisista ja poikkeuksellisista toimintakustannuksistaan sekä transaktiokuluista. Insight + Process = Results

2 Aikaisempi tuotto Osuuslajin A (acc) EUR tuotto ilmenee seuraavasta kaaviosta. Alarahastolla voi olla myös muita aktiivisia osuuslajeja, joiden tuotto on samankaltainen kuin jäljempänä esitettävä. Muiden osuuslajien tuotto voi vaihdella johtuen useista eri tekijöistä, kuten palkkiorakenne, suojausperiaatteet tai viitevaluutta. Lisätietoja tiettyjen osuuslajien tuotosta saa paikalliselta edustajalta, JPM-rahaston rekisteröidystä toimipaikasta tai verkko-osoitteesta JPM EU Government Bond A (acc) EUR 5,7% 2010/2009 Aiempi tuotto ei kerro tulevasta, eivätkä sijoittajat ehkä saa kokonaan takaisin sijoittamaansa rahamäärää. Tuottotiedot (lähde: J.P. Morgan) ovat vaihtuvia 12 kuukauden tuottoja ja nettoarvokohtaisia bruttotuotto uudelleensijoitettuna. Palkkiot ja kulut Osuuslaji Vähimmäis- Vuosittainen merkintä varainhoito- Toiminta- (USD tai Merkintä- ja neuvonta- ja hallin- Lunastusvastaava) palkkio palkkio tokulut palkkio JPM EU Government Bond A ,00 % 0,50 % 0,20 % 0,50 % JPM EU Government Bond B Ei mitään 0,30 % 0,15 % Ei mitään JPM EU Government Bond C Ei mitään 0,25 % 0,15 % Ei mitään JPM EU Government Bond D ,00 % 0,75 % 0,20 % 0,50 % JPM EU Government Bond I Ei mitään 0,25 % 0,11 % Enintään Ei mitään JPM EU Government Bond X Pyydettäessä Ei mitään Ei mitään 0,10 % Enintään Ei mitään Toiminta- ja hallintokulut sisältävät säilytysja hallintomaksut niihin kuitenkaan rajoittumatta ja heijastuvat osuuden substanssiarvoon. Jos kulut on määritelty kiinteänä prosenttiosuutena, hallinnointiyhtiö vastaa sen ylittävästä osuudesta. Jos todelliset toiminta- ja hallintokulut ovat määritettyä prosenttiosuutta pienemmät, hallinnointiyhtiö on oikeutettu pidättämään itsellään syntyneen erotuksen. Jos toimintaja hallintokulut rajoitetaan tiettyyn enimmäismäärään, hallinnointiyhtiö vastaa enimmäismäärän ylittävistä kuluista. Jos todelliset kulut laskevat alle mainitun prosenttiosuuden, palkkiota vähennetään vajeen määrällä. Jos tuottopalkkio veloitetaan, se mainitaan edellä. Jos tuottopalkkio veloitetaan, jokaisena arvostuspäivänä ( arvostuspäivä ) 1 erääntyy edellisen arvostuspäivän tuottopalkkio. Epävakaassa markkinatilanteessa tämä voi aiheuttaa heilahtelua kaikkien niiden osuuslajien osuuskohtaisessa substanssiarvossa, joista tuottopalkkiota maksetaan. Tätä heilahtelua voi tapahtua silloin, kun tuottopalkkion vaikutus saa osuuskohtaisen nettoomaisuuden pienenemään samalla, kun tuotto sijoituksista on kasvanut. Vastaavasti negatiivisen tuottopalkkion vaikutus voi saada osuuskohtaisen netto-omaisuuden kasvamaan samalla, kun sijoitusten arvo on laskenut. Tuottopalkkio erääntyy vuosittain. Joko takaisinperintä- tai korkein arvo -menetelmää käytetään varmistamaan, että huonotuottoisen vuoden jälkeen tilanne on korjaantunut, ennen kuin tuottopalkkiota veloitetaan. Lisätietoja takaisinperintä- ja korkein arvo -menetelmistä on rahastoesitteen liitteessä V Calculation of Performance Fees. Osingonjakoperiaatteet Tarkoituksena on, että kaikki osuuslajit, joiden loppuliite on (dist), jakavat osinkoa, silloin kun se on asianmukaista, siten, että näitä osuuslajeja tullaan edelleen pitämään voittoa jakavina Ison-Britannian ulkomaisia rahastoja koskevan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla päättyvänä tilikautena. Tulevina vuosina nämä osuuslajit voivat maksaa osinkoja, silloin kun se on asianmukaista, ja pyrkiä täyttämään ehdot, joiden perusteella ne voitaisiin luokitella ilmoittaviksi Ison- Britannian verolainsäädännön tarkoittamalla tavalla. Katso lisätietoja liitteen I Information for Investors in Certain Countries kohdasta 5, United Kingdom. Osuuslajit, joiden loppuliite on (div) tai (inc), saattavat jakaa osinkoa, mutta niitä ei luokitella voittoa jakaviin Ison-Britannian ulkomaisia rahastoja koskevan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla päättyvänä tilikautena. Osuuslajit, joiden loppuliite on (mth), jakavat normaalisti osinkoa kuukausittain. Niitä ei luokitella voittoa jakaviin Ison- Britannian ulkomaisia rahastoja koskevan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla päättyvänä tilikautena. Osuuslajit, joiden loppuliite on (acc), eivät normaalisti jaa osinkoa, ja siksi niitä ei luokitella voittoa jakaviin Ison-Britannian ulkomaisia rahastoja koskevan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla päättyvänä tilikautena. 1 Arvostuspäiviä ovat muut arkipäivät paitsi sellainen päivä, jolloin pörssi, jossa tehdään kauppaa olennaisella määrällä asiaankuuluvia alarahaston sijoituksia, on suljettu. Kun kaupantekoa sellaisessa pörssissä on rajoitettu tai se on kielletty, hallinnointiyhtiö voi, ottaen huomioon vallitsevan markkinatilanteen tai muut olennaiset tekijät, päättää, onko arkipäivä arvostuspäivä. Edellä sanotusta huolimatta uudenvuodenaattona, mikäli kyseinen päivä ei ole lauantai tai sunnuntai, kunkin osuuslajin osuuskohtainen substanssiarvo on saatavilla JPM-rahaston rekisteröidystä toimipaikasta, vaikka mitään kauppoja ei tuona päivänä käsitellä. Arkipäiviä ovat muut arkipäivät paitsi uudenvuodenpäivä, pääsiäismaanantai, joulupäivä, jouluaatto ja tapaninpäivä. 2 I Yksinkertaistettu rahastoesite

3 Voittoa jakavien osuuslajien osingot maksetaan yleensä vuosittain syyskuussa, jollei liitteessä III Sub- Details toisin määrätä. Rahaston verotus Vallitsevan lainsäädännön ja käytännön mukaan JPM-rahasto ei ole velvollinen maksamaan Luxemburgissa tuloveroa tai pääomaveroa. JPM-rahasto on kuitenkin velvollinen maksamaan Luxemburgissa merkintäveroa ( taxe d abonnement ) enintään 0,05 % kunkin osuuslajin substanssiarvon perusteella kyseisen neljänneksen lopulla (0,01 % sellaisten osuuslajien osalta, jotka koostuvat vain institutionaalisista sijoittajista, kuten ne määritellään Luxemburgin lainsäädännössä, esimerkiksi osuuslajit I ja X). Siltä osin kuin alarahaston varat on sijoitettu Luxemburgissa toimiviin sijoitusrahastoihin, veroa ei peritä, mikäli se on jo peritty kyseisiltä rahastoilta. JPM-rahaston korko-, osinko- ja pääomatulot voivat olla alkuperämaassa sellaisten ennakonpidätysten alaisia, joita yleensä ei voida hyvittää. Osuudenomistajan verotus Euroopan unionin neuvosto on antanut 3. kesäkuuta 2003 direktiivin 2003/48/EY säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta ( direktiivi ). Direktiivi saatettiin voimaan Luxemburgissa 21. kesäkuuta 2005 päivätyllä lailla, muutettuna ( EUSD-laki ). EUSD-lain mukaan alarahaston osuuksista yksityishenkilöille maksetut voitto-osuudet ja/tai lunastustuotot voivat olla veronalaisia tai niiden osalta voidaan vaihtaa tietoja veroviranomaisten kesken. Siihen, sovelletaanko EUSD-lakia tiettyyn yksittäistapaukseen, ja sen soveltamisen vaikutuksiin vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi kyseisen alarahaston omaisuusluokka, maksuasiamiehen sijaintipaikka ja kyseisen osuudenomistajan verotuksellinen kotipaikka. Tarkempaa tietoa direktiivin ja EUSD-lain vaikutuksista saa rahastoesitteestä, ja sijoittajien tulisi pyytää neuvoa myös omilta talous- ja veroneuvonantajiltaan. Alarahastoon sijoittamisen seuraukset sijoittajan verotuksessa riippuvat soveltuvista verosäädöksistä hänen nimenomaisessa tapauksessaan. Lisätietoja kannattaa pyytää paikalliselta veroasiantuntijalta. Osuuksien osto, myynti ja vaihtaminen Merkintä-, lunastus- ja vaihtohakemukset tulisi lähettää paikallisille myyntiedustajille, jälleenmyyjille tai hallinnointiyhtiölle, ja niiden on oltava perillä arvostuspäivänä klo (Luxemburgin aikaa) mennessä. Ostetut osuudet lasketaan normaalisti liikkeeseen kyseisen päivän myyntikurssilla (nettoarvo, johon lisätään mahdollinen merkintäpalkkio). Lunastettavat osuudet myydään kyseisen päivän ostokurssilla (nettoarvo, josta vähennetään mahdollinen lunastuspalkkio). Kummassakin tapauksessa arvoja voidaan pyöristää (lisätietoja hintojen laskemisesta on rahastoesitteessä). Vaihdot JPM-rahaston alarahastojen välillä tulevat yleensä voimaan ohjeiden saamisen jälkeen ensimmäisenä arvostuspäivänä, joka on yhteinen molemmille alarahastoille. Yleensä tämä toteutetaan nettoarvoon, johon lisätään soveltuva vaihtopalkkio ja mahdollinen merkintäpalkkio edellä kuvatun mukaisesti. 2 Hallinnointiyhtiö voi tehdä tiettyjen jälleenmyyjien tai myyntiedustajien kanssa sopimuksia, joissa nämä sopivat toimivansa edustajina tai nimittävänsä edustajia sijoittajille, jotka merkitsevät osuuksia heidän kauttaan. Riskien hallitsemiseksi ja petosten välttämiseksi hallinnointiyhtiö voi todentaa, vahvistaa tai selventää osuudenomistajien maksuohjeita, jotka koskevat lunastushakemuksia ja osinkojen maksua. Tärkeät lisätiedot Rahaston tilikauden päättyminen Rakenne JPM-rahasto toimii erillisinä alarahastoina, joissa jokaisessa on yksi tai useampi osuuslaji. Alarahastot eroavat toisistaan sijoitusperiaatteidensa ja muiden erityisten piirteiden perusteella. Rahastoesite sisältää kuvauksen kaikista alarahastoista. Oikeudellinen rakenne SICAV JPMorgan s -rahaston alarahasto, johon sovelletaan Luxemburgin sijoitusrahastoja koskevan lain ( ) osaa I muutoksineen. JPM-rahaston perustamispäivä Hallinnointiyhtiö ja kotipaikka-asiamies JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurherttuakunta. Puh.: (352) Faksi: (352) Rekisteröity toimipaikka European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurherttuakunta. Osuuksien substanssiarvot ovat saatavissa JPM-rahaston rekisteröidystä toimipaikasta. Valvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgin suurherttuakunta. Säilytysyhteisö J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurherttuakunta. Riippumaton tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers, S.à.r.l. 400, Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta. 2 Italiassa voi olla saatavilla säästösuunnitelmia sekä lunastus- ja vaihto-ohjelmia. Lisätietoja on italialaisen hakemuslomakkeen viimeisimmässä versiossa, joka on saatavilla valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää vain perustietoja alarahastosta ja JPM-rahastosta. Merkintöjä otetaan vastaan vain kyseisten alarahastojen viimeisimpien saatavilla olevien rahastoesitteiden ja paikallisten tarjousasiakirjojen (jos mahdollista) perusteella, joissa on lisätietoja kuluista, liittymismaksuista ja sijoitusten vähimmäismäärästä. Tarkempia tietoja saa viimeisimmästä rahastoesitteestä sekä vuosikertomuksesta ja puolivuosikatsauksista, joita saa maksutta hallinnointiyhtiöltä tai suoraan verkkosivulta tai sähköpostitse osoitteesta FI 07/11 Yksinkertaistettu rahastoesite I 3

4 JP MORGAN FUNDS SICAV Tietoa rahaston suomalaisille sijoittajille Tämän asiakirjan tarkoituksena on esittää osuudenomistajille ja mahdollisille sijoittajille yksinkertaistetussa muodossa JPMorgan s -nimisen yhteissijoitusyrityksen (jäljempänä rahasto ) Suomessa tapahtuvaan markkinointiin ja sen osuuksiin sijoittamiseen liittyvät keskeiset tiedot (sijoitusrahastolain :n 4 8 kohdissa tarkoitetut tiedot). Asiakirja on tarkoitettu vain rahaston suomalaisille osuudenomistajille ja rahaston osuuksiin sijoittamista harkitseville suomalaisille sijoittajille. Asiakirja on osa rahaston maaliskuun 2011 englanninkielistä rahastoesitettä (jäljempänä rahastoesite ), ja asiakirjaa tulee lukea yhdessä rahastoesitteen sekä siihen liittyvien viimeisimpien suomenkielisten yksinkertaistettujen rahastoesitteiden kanssa. Yleistä Rahasto on avoin sijoitusrahasto, joka koostuu useasta alarahastosta ( Alarahastot ) eli rahastolla on sateenvarjorakenne. Rahasto on oikeudelliselta muodoltaan vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö. Rahasto on perustettu ja saanut toimiluvan Luxemburgissa, ja se määritellään Euroopan yhteisöjen asetusten 2003 (S.I. nro 211/2003, muutoksineen) mukaista arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaksi rahastoksi (UCITS-rahasto). Kunkin Alarahaston viitevaluutta ilmoitetaan rahastoesitteen liitteessä III vastaavaa alarahastoa koskevassa kappaleessa. Rahastoa hallinnoi JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (jäljempänä rahastoyhtiö ). Suomessa markkinoidaan seuraavia Alarahastoja: Africa Equity Aggregate Bond America Equity America Large Cap JF ASEAN Equity JF Asia Alpha Plus Asia Pacific Bond Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity JF Asia Pacific ex-japan Equity Brazil Alpha Plus JF China Eastern Europe Equity Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Emerging Markets Alpha Plus Emerging Markets Bond Emerging Markets Corporate Bond Emerging Markets Currency Alpha Emerging Markets Debt Emerging Markets Diversified Equity Emerging Markets Equity Emerging Markets Infrastructure Equity Emerging Markets Investment Grade Bond Emerging Markets Local Currency Debt Emerging Markets Long-Short Equity Emerging Markets Small Cap Emerging Markets Strategic Bond Emerging Markets Value Emerging Middle East Equity EU Government Bond Euro Aggregate Bond Euro Corporate Bond Euro Government Short Duration Bond Euro Inflation Expectations Euroland Equity Euro Money Market Euro Short Duration Bond Europe 130/30 Europe Aggregate Plus Bond Europe Balanced (EUR) Europe Convergence Equity Europe Dynamic Europe Dynamic Mega Cap Europe Dynamic Small Cap Europe Equity Europe Focus Europe High Yield Bond Europe Micro Cap Europe Select 130/30 Europe Small Cap Europe Strategic Growth Europe Strategic Value Europe Technology Germany Equity Global Absolute Return Bond Global Aggregate Bond Global Consumer Trends Global Convertibles (EUR) Global Corporate Bond Global Credit Bond Global Duration-Hedged Corporate Bond Global Dynamic Global Equity (USD) Global Focus Global Government Bond Global Government Short Duration Bond Global Healthcare Global Infrastructure Trends Global Merger Arbitrage Global Mining 1 Global Natural Resources Global Real Estate Securities (USD) Global Research Enhanced Index Equity Global Short Duration Bond Global Socially Responsible Global Strategic Bond JF Greater China Highbridge Asia Pacific STEEP Highbridge Diversified Commodities Highbridge Europe STEEP Highbridge US STEEP JF Hong Kong JF India JF Japan Alpha Plus JF Japan Equity Japan Market Neutral JF Japan Small Cap JF Korea Equity Latin America Equity JF Pacific Balanced JF Pacific Equity JF Pacific Technology Russia JF Singapore Sterling Bond Systematic Alpha JF Taiwan UK Equity US 130/30 US Aggregate Bond US Dynamic US Dollar Money Market US Growth Alpha Plus US Research Enhanced Index Equity US Select 130/30 US Select Long-Short Equity US Small and Micro Cap US Small Cap Growth US Short Duration Bond US Strategic Growth 2 US Technology US Value 1 JPMorgan s Global Natural Resources Leaders järjestetty uudelleen nimellä Global Mining alkaen alarahaston nimeksi on muutettu JPMorgan s US Growth JPMorgan s SICAV -yhteissijoitusyrityksen rahasto-osuuksien markkinointi ja jakelu Suomessa Osuuksien markkinointi toteutetaan Suomessa pääasiallisesti ulkopuolisten jakelijoiden välityksellä. Lista jakelijoista on pyydettäessä saatavilla JPMorgan Asset Management Yksinkertaistettu rahastoesite I 4

5 (Europe) S.à r.l. Luxemburg -yhtiön Tukholmassa sijaitsevasta sivuliikkeestä JPMorgan Asset Management Nordicista. Osuuksia markkinoidaan sijoittajille osana jakelijoiden normaalia rahastovalikoimaa. Lisäksi JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Luxemburg -yhtiö toteuttaa markkinointija mainostamistoimia Suomessa UCITS III -toimilupansa nojalla ja JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Luxemburg -yhtiön Tukholmassa sijaitsevan sivuliikkeen JPMorgan Asset Management Nordicin välityksellä. Osuuksia voidaan markkinoida Suomessa sekä ammattimaisille että yksityisille sijoittajille. Markkinointitoimenpiteet voidaan jakaa kolmeen alaryhmään: tavanomainen liiketoiminta, harkinnanvarainen ja yleispohjoismainen. Tavanomainen liiketoiminta: suomenkielinen markkinointimateriaali, jota JPMorgan tuottaa ja jakaa osana liiketoimintaansa, esimerkiksi paikallinen Internet-sivusto ja suomenkieliset rahastokatsaukset sekä viikkoraportit. Kaikki Rahastoa koskevat ilmoitukset annetaan Suomessa englanniksi. Harkinnanvarainen markkinointimateriaali, joka on tehty varta vasten jakelijoiden asiakkaiden tilaisuuksiin. Yleispohjoismainen : JPMorgan Asset Managementin koko Pohjoismaiden toiminta-aluetta koskeva markkinointihanke, esimerkiksi tiettyjen tuotteiden mainostus. Markkinointitoimenpiteisiin voi sisältyä muun muassa mainostamista suomalaisessa mediassa sekä puhelimitse (vain vanhoille asiakkaille), sähköpostitse tai Internetissä tapahtuvaa suoramarkkinointia. Lisäksi asiakkaille voidaan järjestää erillisiä viihde- ja kestitystilaisuuksia sekä sponsorointiohjelmia ja keskustelutilaisuuksia. Rahastoyhtiön ja sen suomalaisten jakelijoiden välinen suhde perustuu erillisiin sopimuksiin, joiden perusteella jakelijat ovat oikeutettuja markkinoimaan Alarahastoja Suomessa rahastoyhtiön puolesta. Sijoittajille, jotka haluavat ostaa rahaston osuuksia, muodostuu normaalisti suora asiakassuhde suomalaisen jakelijan kanssa. Merkintä-, lunastus- ja vaihtopyynnöt Merkintä-, lunastus- ja vaihtopyynnöt tulee lähettää suomalaiselle jakelijalle tai rahastoyhtiölle sen rekisteröityyn osoitteeseen Luxemburgissa. Myös faksina, puhelimitse tai rahastoyhtiön harkinnan mukaan muulla televiestintätavalla toimitetut pyynnöt voidaan hyväksyä. Hakemuslomakkeen saa rahastoyhtiöltä tai sivustosta Rahastoyhtiön tämänhetkiset yhteystiedot ovat seuraavat: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank and Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Luxemburg Jollei liitteessä III Sub- Details toisin määritetä jonkin alarahaston osalta, merkintäja lunastuspyynnöt ja vaihtoja rahastosta tai rahastoon koskevat pyynnöt käsitellään arvostuspäivänä, jolloin ne vastaanotetaan, edellyttäen, että ne vastaanotetaan ennen klo Luxemburgin aikaa kyseisenä arvostuspäivänä. Kyseisen määräajan jälkeen vastaanotetut pyynnöt hyväksytään seuraavana arvostuspäivänä. Tämän seurauksena merkintä-, lunastus- ja vaihtopyynnöt käsitellään tuntemattoman osuuskohtaisen nettoarvon perusteella ennen osuuskohtaisen nettoarvon määrittämistä tuolle päivälle. Rahastoyhtiö voi sallia poikkeavia kaupan laskentahetkiä tietyntyyppisille sijoittajille, kuten sijoittajille, joiden yhteydessä se on perusteltua oikeudenkäyttöalueen aikavyöhykkeen vuoksi. Sovellettavan laskentahetken on aina edellettävä hetkeä, jolloin asiaankuuluva nettoarvo määritetään. Poikkeavista laskentahetkistä voidaan joko erityisesti sopia asiaankuuluvan jakelijan kanssa tai ne voidaan julkaista mahdollisessa Rahastoesitteen lisäyksessä tai muussa markkinointiasiakirjassa kyseisellä oikeudenkäyttöalueella. Osuuksien merkintä ja merkintähinta Osuudet jaetaan kyseisen osuusluokan myyntihintaan, joka on määritetty arvostuspäivänä, jolloin pyyntö on hyväksytty. Kunkin osuuslajin osuuskohtainen myyntihinta lasketaan lisäämällä osuuskohtaiseen nettoarvoon mahdollinen aloitusmaksu. Aloitusmaksu lasketaan prosenttiosuutena osuuskohtaisesta nettoarvosta. Kunkin osuuslajin osuuskohtainen nettoarvo lasketaan jokaisena arvostuspäivänä kyseisen osuuslajin valuutassa jakamalla kunkin osuuslajin hyväksi luettava nettoarvo, joka on kyseisen osuuslajin varojen määrä vähennettynä sen veloilla, kyseisen osuuslajin sillä hetkellä liikkeeseenlaskettujen osuuksien määrällä. Osuudet lasketaan normaalisti liikkeeseen, kun maksu selvitetyissä rahavaroissa on vastaanotettu. Rahastoyhtiön valtuuttamien hyväksyttyjen jakelijoiden merkintöjen osalta osuuksien liikkeeseenlaskun ehtona on selvitetyissä rahavaroissa tehdyn maksun vastaanottaminen etukäteen sovitussa ajassa, joka ei normaalisti ylitä kolmea (3) pankkipäivää merkintäpyynnön hyväksymisestä. Rahastoyhtiön on vastaanotettava maksu osuuksista kyseisen osuusluokan viitevaluutassa. Merkintäpyyntö missä tahansa muussa vapaasti vaihdettavassa valuutassa hyväksytään vain, jos rahastoyhtiö niin päättää. Rahastoyhtiö voi kuitenkin toteuttaa merkintöjä koskevan valuutanvaihdon sellaisten sijoittajien puolesta ja heidän kustannuksellaan. Lisätietoja on pyydettäessä saatavilla rahastoyhtiöltä tai miltä tahansa paikalliselta jakelijalta. Rahasto varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä mikä tahansa merkintä kokonaan tai osaksi mistä tahansa syystä. Rahasto voi myös rajoittaa tietyn osuuslajin tai alarahaston jakamisen tiettyihin maihin. Rahastoyhtiö voi ajoittain hyväksyä osuuksien merkintöjä arvopapereita tai muuta sellaista apporttiomaisuutta vastaan, jota kyseinen alarahasto voisi hankkia sijoituspolitiikkansa ja -rajoitustensa puitteissa. Jokainen tällainen apporttimaksu arvostetaan Luxemburgin lain vaatimusten mukaisesti laaditussa tilintarkastajan raportissa. Apporttimaksuihin liittyvistä ylimääräisistä kuluista vastaa osuudenomistaja tai muu rahastoyhtiön hyväksymä osapuoli. Sijoittajien tulee huomioida, että alarahasto voidaan sulkea uusilta merkinnöiltä (mutta ei lunastuksilta tai vaihdoksilta), jos tämä on rahastoyhtiön mielestä tarpeen olemassa olevien sijoittajien etujen suojaamiseksi. Lisäksi mikä tahansa rahastoyhtiön mielestä kapasiteetiltaan olennaisesti rajoittunut alarahasto voidaan sulkea uusilta merkinnöiltä ilmoittamatta tästä osuudenomistajille. Jos alarahasto suljetaan uusilta merkinnöiltä, osoitteessa olevilla Internet-sivuilla ilmoitetaan kyseisen alarahaston tai osuuslajin statuksen muutoksesta. Säilyttäminen J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (jäljempänä Säilytysyhteisö ) säilyttää ja hallitsee rahaston varoja. Säilytysyhteisön rekisteröity toimipaikka on osoitteessa: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgin suurruhtinaskunta. Osuudenomistajille jaettavat tuotot Osuuslajit, joiden loppuliite on (acc), ovat kerryttäviä osuuslajeja eivätkä ne tavallisesti jaa osinkoa. Tuottoa jakavat osuuslajit jakavat tavallisesti osinkoa siten kuin jäljempänä on kerrottu. Osinkoja jaetaan joko vuosittain osuudenomistajien varsinaisen yhtiökokouksen niin päättäessä tai muulloin hallituksen niin päättäessä. Rahasto voi ajoittain hallituksen sopimaksi katsomalla tavalla maksaa osinkoja useammin 5 I Yksinkertaistettu rahastoesite

6 joidenkin tai kaikkien osuuslajien osalta tai eri aikaan vuodesta kuin jäljempänä on ilmoitettu. Osinkoja jaetaan rahastoesitteen osinkopolitiikan mukaisesti. Osuuslajit, joiden loppuliite on (dist) tai (inc) Mikäli rahastoesitteen liitteessä III Sub- Details ei toisin mainita, näiden osuuslajien osingot maksetaan normaalisti kunkin vuoden syyskuussa. Osuuslajien, joiden loppuliite on (dist) tai (inc), osingonmaksupäivänä liikkeeseenlasketut osuudet oikeuttavat osinkoon, joka sijoitetaan normaalisti uudelleen. Näiden osuuslajien osuudenomistajat voivat ilmoittaa kirjallisesti haluavansa osingon maksettuna, jolloin maksu suoritetaan normaalisti kyseisen osuuslajin valuutassa. Pyydettäessä on mahdollista vaihtaa osingonmaksusuoritus osuudenomistajan kustannuksella ja vallitseviin markkinahintoihin perustuvalla vaihtokurssilla muuhun valuuttaan kuin osuuslajin valuutta. Osuuslajien, joiden loppuliite on (dist) tai (inc), uudelleensijoitettavat osingot maksetaan Säilytysyhteisölle, joka sijoittaa rahat uudelleen osuudenomistajan puolesta uusiin saman osuuslajin osuuksiin. Tällaiset osuudet lasketaan liikkeeseen maksupäivänä kyseisen osuuslajin osuuskohtaisella nettoarvolla. Murto-osat rekisteröityihin osuuksiin huomioidaan tuhannesosien tarkkuudella. Osuuksien lunastus Osuuksien lunastuspyyntöjä voidaan tehdä minä tahansa kyseisen alarahaston arvostuspäivänä. Lunastukset toteutetaan kyseisen osuusluokan ostohintaan, joka on määritetty arvostuspäivänä, jolloin pyyntö on hyväksytty. Kunkin osuuslajin osuuskohtainen ostohinta lasketaan vähentämällä osuuskohtaisesta nettoarvosta lunastusmaksu. Lunastusmaksu lasketaan prosentteina osuuden osuuskohtaisesta nettoarvosta. Lunastuspyynnöt toteutetaan vain, jos kyseisten osuuksien merkinnästä on vastaanotettu selvitetyt varat. Lunastushinta maksetaan normaalisti kyseisen osuuslajien valuutassa pankkisiirtona 3 pankkipäivän kuluessa kyseisestä arvostuspäivästä (jollei liitteessä III Sub- Details toisin ilmoiteta). Rahastoyhtiö tai rahasto ei ole vastuussa viivästyksistä tai maksuista, joita aiheutuu vastaanottavassa pankki- tai maksujärjestelmässä. Osuudenomistaja voi pyytää, että lunastushinta maksetaan muussa kuin osuuslajin viitevaluutassa osuudenomistajan kustannuksella ja rahastoyhtiön harkinnan mukaan. Mikäli lunastushintaa ei poikkeuksellisissa tapauksissa ja mistä tahansa syystä johtuen voida maksaa yllämainittujen aikarajojen puitteissa, maksu suoritetaan niin pian kuin se on käytännössä tämän jälkeen mahdollista (ei kuitenkaan yli kymmenen (10) pankkipäivää ja JPMorgan s JF India -alarahaston osalta 15 pankkipäivää kyseisen arvostuspäivän jälkeen) kyseisenä arvostuspäivänä laskettuun ostohintaan. Rahastoyhtiö voi harkintansa mukaan veloittaa lunastusmaksun tai jättää sen kokonaan tai osittain veloittamatta. Jos lunastusmaksu veloitetaan jonkin alarahaston osalta, asiasta mainitaan liitteessä III Sub- Details. Rahastoyhtiöllä on oikeus vastaanottaa (mahdollinen) lunastusmaksu. (Mahdollinen) lunastusmaksu on sama kaikille samana arvostuspäivänä toteutetuille lunastuksille. Haltijaosuuksia koskeviin lunastusohjeisiin on liitettävä asianmukainen todistus ja kaikki asiaan kuuluvat lipukkeet, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot osuuslajista ja lunastettavien osuuksien lukumäärästä sekä täydelliset maksutiedot. Lunastushinta maksetaan normaalisti tilisiirtona kolmen (3) pankkipäivän kuluessa (15 pankkipäivän kuluessa JPMorgan s JF India -alarahaston osalta) kyseisestä arvostuspäivästä. Lunastushinta suoritetaan siten, ettei sijoittajalle aiheudu kuluja edellyttäen, että rahastoyhtiö on saanut kaikki vaadittavat asiakirjat. Shekkimaksu on mahdollinen vain rahastoyhtiön niin päättäessä. Rahastoyhtiö tai rahasto ei ole vastuussa viivästyksistä tai maksuista, joita aiheutuu vastaanottavassa pankki- tai maksujärjestelmässä. Lunastushinta maksetaan normaalisti kyseisen osuuslajin valuutassa. Pyydettäessä tilisiirtona maksettu lunastusmaksu voidaan maksaa useimmissa muissa valuutoissa osuudenomistajan kustannuksella ja vallitseviin markkinahintoihin perustuvalla vaihtokurssilla. Rahastoyhtiö voi pyytää osuudenomistajaa hyväksymään lunastushinnan apporttina, jolloin tämä saa alarahastolta salkun osakkeita, jotka arvoltaan vastaavat lunastushintaa. Osuudenomistaja voi kieltäytyä hyväksymästä lunastushintaa apporttina. Jos osuudenomistaja hyväksyy lunastushinnan maksamisen apporttina, tämä saa valikoiman alarahaston omistuksia, jossa on asianmukaisesti otettu huomioon osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaate. Rahastoyhtiö voi myös harkintansa mukaan hyväksyä osuudenomistajan pyynnön lunastushinnan maksamisesta apporttina. Apporttina maksettavan lunastushinnan arvo vahvistetaan tilintarkastajan todistuksella. Apporttilunastukseen liittyvistä ylimääräisistä kuluista vastaa sitä pyytänyt osuudenomistaja tai muu rahastoyhtiön hyväksymä osapuoli. Osuudenomistajille suoritettavien osingonjaosta, lunastuksista ja vaihdoista saatavien tuottojen verotus Suomessa Yleistä Tässä verotusta koskevassa yhteenvedossa käsitellään sijoittajien rahastosta mahdollisesti saamien voitto-osuuksien sekä rahasto-osuuden luovutuksen verokohtelua Suomen verolainsäädännön mukaan. Tämä yhteenveto perustuu Rahoitustarkastukselle annetun ilmoituksen päivämääränä Suomessa voimassaolevaan verolainsäädäntöön. Suomen verolainsäädännön ja sen tulkintojen sekä oikeuskäytännön muutokset voivat vaikuttaa yhteenvedon sisältöön myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä, ja siinä ei käsitellä erityiskysymyksiä, kuten väliyhteisölainsäädäntöä, arvopaperilainausta tai perintö- ja lahjaverotusta. Rahastoon sijoittamista harkitsevien tulee tarvittaessa kääntyä oman riippumattoman veroasiantuntijansa ja/tai oikeudellisen neuvonantajansa puoleen saadakseen tietoa veroseuraamuksista. Yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan Suomessa verotuksessa eri tavalla. Yleisesti verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Tätä yleissääntöä sovelletaan myös Suomessa yleisesti verovelvollisten luxemburgilaisesta SICAV-muotoisesta rahastosta saamiin tuottoihin. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa pääasiassa vastaavalla tavalla kuin Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen tuloa. Suomen ja Luxemburgin välillä sovelletaan solmittua verosopimusta kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi. Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen, kun hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Lisäksi Suomesta poismuuttanutta Suomen kansalaista pidetään yleensä Suomessa yleisesti verovelvollisena, kunnes kolme vuotta on kulunut muuttovuoden päättymisestä, vaikkei hän oleskelekaan Suomessa yli kuuden kuukauden aikaa tai hänellä ei ole Suomessa varsinaista asuntoa ja kotia, paitsi jos henkilö voi todistaa, ettei hänellä ole olennaisia suhteita Suomeen kyseessä olevan verovuoden aikana. Kahdenkeskiset verosopimukset voivat rajoittaa Suomen valtion oikeutta verottaa Suomen verolainsäädännössä yleisesti verovelvollisena pidetyn luonnollisen henkilön tai yhteisön ulkomailta saamia tuloja Suomessa. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Yksinkertaistettu rahastoesite I 6

7 kotimaisen verolainsäädännön perusteella Suomessa yleisesti verovelvollisia. Rahastosta saadun tuoton verotus Pääsääntöisesti muiden kuin suomalaisten rahastojen osuudenomistajia, jotka katsotaan erillisiksi veronmaksajiksi Suomen verotuksen osalta, verotetaan vain rahastosta jaetun tuoton osalta, kun taas rahastoja, joita pidetään vertailukelpoisina suomalaisten avoimien yhtiöiden kanssa, käsitellään kirjanpitoyksikköinä, joiden verotettava nettovoitto lasketaan erikseen, minkä jälkeen kyseinen voitto jaetaan osuudenomistajille heidän omistusosuutensa koon mukaan ja verotetaan heidän tulonaan. Muiden ulkomaalaisten oikeussubjektien kuin osakeyhtiöiden ja yhtymien kohtelu Suomen verolainsäädännön mukaan on tällä hetkellä epäselvä. Suomen oikeusjärjestelmässä ei myöskään ole määritelty eikä säännelty SICAVmuotoista rahastoa yhtiömuotona. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) oikeuskäytännössä on todettu, että Luxemburgin lainsäädännön mukaisesti perustettu SICAV-muotoinen rahasto on suomalaisessa verotuksessa erillinen verosubjekti, ja näin ollen Suomen ja Luxemburgin välinen verosopimus soveltuu SICAV-muotoisiin rahastoihin (KHO 2004:111). Pääsääntöisesti sijoitusrahastojen tuottoja ei kohdella verotustarkoituksessa osinkoina vaan pääomatuloina suomalaisten yksityishenkilöiden osalta, joihin sovelletaan vuonna 2011 kiinteää 28 prosentin verokantaa, ja verotettavana yritystulona suomalaisten yritysten osalta, joihin sovelletaan vuonna 2011 kiinteää 26 prosentin verokantaa. KHO kuitenkin totesi eräässä viimeaikaisessa päätöksessään, että luxemburgilaisen SICAVrahastoyhtiön tuottoja on kohdeltava suomalaisen edunsaajan verotuksessa osinkotuloina, koska asianomainen SICAVrahastoyhtiö muistutti riittävästi suomalaista osakeyhtiötä (KHO:2010-T-470). Asianomaisen SICAV-rahastoyhtiön osuudenomistajilla oli oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja hallituksen jäsenten valintaan sekä oikeus saada osuus yhtiön tuotoista ja osuutensa rahastoyhtiön lopettamisen yhteydessä. Luxemburgin verotuksessa tuottoja kohdeltiin osinkoina. Asianomainen SICAV-rahastoyhtiö oli muu kuin UCITS-rahasto, joka sijoitti kiinteistöihin ja kiinteistöyhtiöihin. Tapauksen vaikutus luxemburgilaisten SICAV-rahastojen ja muiden vastaavien yhteisöjen tuottojen verotukseen yleisesti on hieman epäselvä. Jos kyse on esimerkiksi UCITS-rahastosta, se voi muistuttaa enemmän suomalaista sijoitusrahastoa kuin tapauksen SICAVrahastoyhtiö. Vaikka rahasto ei olisi ominaisuuksiltaan asianomaista SICAVrahastoyhtiötä vastaava, tuottojen katsotaan todennäköisesti olevan osinkoja suomalaisten edunsaajien verotuksessa. Päätelmää tukee myös keskusverolautakunnan päätös (KVL 33/2010), jonka mukaan erään luxemburgilaisen erityissijoitusrahaston tuottoja oli kohdeltava osinkoina Suomen verotuksessa. Seuraavassa verotusta koskevassa yhteenvedossa oletetaan, että tuottoja kohdellaan verotuksessa osinkoina eikä suomalaisista sijoitusrahastoista saatavia tuottoja vastaavina tuloina. Varman tiedon verokohtelusta saa pyytämällä keskusverolautakunnalta ennakkopäätöksen. Osinkotulojen verotus Suomessa riippuu siitä, onko rahasto luettelossa mainittu yhteisö. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät Jos rahasto on luettelossa mainittu yhteisö ja osuudet eivät kuulu luonnollisen henkilön elinkeinotoimintaan, 70:tä prosenttia rahaston maksamista osingoista kohdellaan edunsaajan pääomatulona, jota verotetaan vuonna 2011 kiinteän 28 prosentin verokannan mukaan, ja 30 prosentin osuus on verotonta tuloa. Jos rahastoyhtiö ei ole luettelossa mainittu yhteisö eivätkä osuudet kuulu luonnollisen henkilön elinkeinotoimintaan, osingot ovat verottomia osuudelta, joka vastaa yhdeksää prosenttia osuudenomistajan osuuksien käyvästä markkina-arvosta. Verottomien osinkotulojen vuosittainen enimmäismäärä kaikista lähteistä yhteensä on euroa henkilöä kohti. Jos osinkojen määrä on yli euroa mutta alle yhdeksän prosentin rajan, 70:tä prosenttia euron rajan ylittävästä osasta verotetaan pääomatuloina ja 30 prosentin osuus on verotonta. Jos osinkojen määrä ylittää yhdeksän prosentin rajan, 70:tä prosenttia rajan ylittävästä osasta verotetaan ansiotulona progressiivisesti. Yhteisöt ja yhtymät Rahastosta saatu voitto-osuus luetaan yleensä suomalaisella yhtiöllä elinkeinotoimintaan tai henkilökohtaiseen tulolähteeseen siltä osin kuin tuotto on verotettavaa tuloa jäljempänä sanotun mukaisesti. Ulkomaisen yhtiön pysyvän suomalaisen osan tuloa verotetaan elinkeinotoimintaan kuuluvana. Ainoa olennainen ero näiden kahden tulolähteen välillä, jolla on merkitystä rahaston tuottojen ja osuuksien lunastuksesta tai vaihdosta saatavien tuottojen verotuksen kannalta, liittyy siirrettäviin veromenoihin. Katso jäljempää osasta Yhtiöt ja yhtymät osuuksien lunastuksesta ja vaihdosta saatavien tulojen verotuksesta. Molempiin tulolähteisiin kuuluvia Rahaston voitonjakoja verotetaan kiinteän 26 prosentin verokannan mukaan. Tietyt yhtiömuotoiset sijoittajat voivat kuitenkin olla vapautettuja verosta, niillä voi olla oikeus alennettuun verokantaan tai ne voivat olla oikeutettuja erityisten vähennysten tekemiseen tuloverotuksessa. Suomalaisten yritysten saamat osingot ovat yleensä verotonta tuloa. Säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Jos osuudet, joista maksetaan osinkoa, kuuluvat edunsaajan sijoitusomaisuuteen, 75 prosenttia osinkotuloista on verotettavaa tuloa. Sijoitusomaisuutta voi olla vain rahoitus-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla. Jos rahasto on luettelossa mainittu yhteisö, mutta suomalainen edunsaaja ei, 75 prosenttia osinkotuloista on verotettavaa tuloa ja 25 prosenttia verotonta. Osinkotuloa ei kuitenkaan veroteta, jos luettelossa mainitsematon edunsaaja omistaa vähintään 10 prosenttia rahaston osakepääomasta ja kohde-etuutena olevat osuudet eivät kuulu osuudenomistajan sijoitusomaisuuteen. Jos sekä rahasto että suomalainen edunsaaja ovat luettelossa mainittuja yhteisöjä, osinkotulot ovat verottomia ilman omistusta koskevia vaatimuksia. Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen mukaisesti osinkotulo on täysin verotonta aina silloin, kun edunsaajalla on vähintään 10 prosenttia rahaston äänivallasta. Suomen verolainsäädännön mukaan 75 prosentin osuus sellaisten muiden kuin Suomessa sijaitsevien yritysten maksamista osingoista, joita ei mainita emo- ja tytäryhtiöitä koskevan direktiivin (90/435/ETY) 2(a) artiklassa tarkoitetussa yhtiöluettelossa, rahasto mukaan lukien, on verotettavaa tuloa. EU:n lainsäädännön mukaan kyseisten osinkojen pitäisi kuitenkin olla verotonta tuloa edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Suomalaisia yhtymiä pidetään Suomen verotuksessa läpivirtausyksikköinä ja niille vahvistetaan erikseen verotettava tulos, joka jaetaan osakkaille verotettavaksi osakassopimuksen mukaisesti. Yhtymien saamien osinkojen verotukseen sovelletaan erityisiä säädöksiä. Yhtymän verotappiot vahvistetaan kymmenenä seuraavana verovuonna yhtymän tasolla. Jos suomalainen yhteissijoitusyrityksen kohtelua hakematon kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai erikoissijoitusrahasto, joka on sijoittanut varoistaan vähintään 15 % säästödirektiivissä (2003/48/EY) tarkoitettuihin velkasitoumuksiin, saa rahastosta säästödirektiivissä tarkoitettua voitto-osuutta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai erikoissijoitusrahasto on velvollinen antamaan seuraavan tammikuun aikana Suomeen vuosiilmoitustiedot muussa jäsenvaltiossa asuvan yhtiömiehen tai osakkaan (luonnollisen henkilön) osuudesta rahastosta saatuun voittoosuuteen. Velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus koskee myös rahasto-osuuksien lunastuksesta saatavaa voittoa, kuten se määritellään säästödirektiivissä. Säästödirektiivin sisältöä tai 7 I Yksinkertaistettu rahastoesite

8 sen tuomia velvoitteita ei käsitellä tässä yhteenvedossa tämän tarkemmin. Mahdollisesti pidätetyn lähdeveron hyvittäminen Mikäli verotuksessa yhtiönä pidettävän rahaston Suomessa verovelvolliselle osuudenomistajalle maksamasta tuottoosuudesta perittäisiin Luxemburgissa lähdeveroa, verosopimusta ja/tai kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua Suomen lakia (ns. menetelmälaki) sovellettaisiin hyvitettäessä lähdevero ulkomailta saadusta tulosta Suomeen maksettavasta verosta. Rahasto-osuuden lunastuksesta tai vaihdosta saadun tulon verotus Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät Rahasto-osuuden luovutuksesta saatua voittoa verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona, ellei rahasto-osuuden katsota kuuluvan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän elinkeinotoimintaan. Verovuonna 2011 luovutusvoittoja verotetaan kiinteän 28 prosentin verokannan mukaan. Pääomavoitot tai -tappiot lasketaan vähentämällä myyntituotoista hankintakustannusten ja myyntiin liittyvien kulujen summa. Todellisten hankintakustannusten sijaan luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät voivat käyttää laskennan perusteena niin sanottua hankintamenoolettamaa. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia myyntihinnasta ja 40 prosenttia, jos osuudet on omistettu vähintään 10 vuotta. Luovutusvoitto ei kuitenkaan ole veronalaista, jos omaisuuden luovutushinnat saman verovuoden aikana ovat yhteensä enintään 1000 euroa. Sellaisen rahasto-osuuden luovutuksesta aiheutunut tappio, joka ei kuulu yksityishenkilöiden tai kuolinpesien elinkeinotoimintaan, voidaan vähentää vain omaisuuden luovutusvoitoista luovutusvuonna ja viitenä seuraavana vuonna. Luovutustappiot eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia, jos luovutettujen varojen hankintamenot saman verovuoden aikana ovat yhteensä enintään 1000 euroa ja jos myyntihintojen kokonaisarvo on enintään 1000 euroa samana verovuonna. Suomen oikeuskäytännössä suomalaisen rahaston osuuksien vaihtamista saman yhtiön hallinnoiman toisen rahaston osuuksiin on pidetty verotettavana tapahtumana (KHO:2000- T-862). Asiassa KHO:2009-T-1010 KHO katsoi, että luxemburgilaisen SICAVsateenvarjorahaston alarahaston osuuksien vaihtaminen saman rahaston toisen alarahaston osuuksiin oli pääomatulojen verotuksen kannalta verotettava tapahtuma, koska saatujen osuuksien kohde-etuutena olivat eri varat kuin aiempien osuuksien kohde-etuutena. KVL ei kuitenkaan katso tuotto-osuuksien vaihdon saman rahaston kasvuosuuksiin olevan verotettava tapahtuma pääomatulojen verotuksen kannalta (KVL 102/1998). Rahaston osuuksien vaihtaminen toiseen rahastoon kahden rahaston sulautumisen yhteydessä ei realisoi luovutusvoittoverotusta suomalaisten osuudenomistajien osalta (KHO 2004:112). Yhteisöt ja yhtymät Rahasto-osuuksien luovutushinta luetaan yleensä suomalaisella yhtiöllä ja ulkomaisen yhtiön Suomessa sijaitsevalla kiinteällä toimipaikalla elinkeinotoimintaan tai muuhun (passiiviseen) tulolähteeseen. Rahasto-osuuden hankintamenon poistamatta oleva osa on vähennyskelpoista menoa. Yhteisön verotettava tulo määrätään erikseen elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan osalta. Verovuonna 2011 molempien tulolähteiden tuloa verotetaan kiinteän 26 prosentin verokannan mukaan. Tietyt yhteisömuotoiset sijoittajat ovat kuitenkin tuloverosta vapaita, niillä voi olla alennettu verokanta tai ne voivat olla oikeutettuja erityisten vähennysten tekemiseen tuloverotuksessa. Elinkeinotoimintaan kuuluvien osuuksien luovutuksesta aiheutuvat tappiot voidaan kuitata luovutusvuoden ja kymmenen seuraavan verovuoden ajan. Elinkeinotoimintaan kuulumattomien rahastoosuuksien luovutuksista aiheutuvat pääomatappiot, joita ei voida vähentää muuta elinkeinotuloa vastaan, voidaan vähentää luovutusvuonna ja viitenä seuraavana vuonna. Edellä kohdassa Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät esitetty rahaston osuuksien välillä vaihtamista ja osuuksien vaihtamista koskeva analyysi soveltuu myös yhtiöihin, joilla on toimipaikka Suomessa, sekä ulkomaisen yhtiön pysyvään suomalaiseen osaan. Suomalaisten yhtymien luovutusvoitot osuuksien lunastamisesta tai vaihtamisesta sisältyvät yhtymän verotettavaan nettovoittoon, joka jaetaan osakkaille verotettavaksi osakassopimuksen mukaisesti. Yhtymien saamien osinkojen verotukseen sovelletaan erityisiä säädöksiä. Yhtymän verotappiot vahvistetaan kymmenenä seuraavana verovuonna yhtymän tasolla. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset osuudenomistajat eivät ole Suomessa verovelvollisia rahasto-osuuden luovutuksesta saatavasta voitosta, paitsi jos rahasto-osuus liittyy Suomessa verotettavan elinkeinon harjoittamiseen. Varainsiirtoverotus Ulkomaalaisten rahasto-osuuksien luovutuksista ei peritä varainsiirtoveroa. Asiakirjojen ja muun tiedon saatavuus Kopiot uusimmasta rahastoesitteestä, yksinkertaistetusta rahastoesitteestä sekä viimeisimmistä vuosikertomuksista ja muista rahastoa koskevista asiakirjoista ovat saatavilla veloituksetta arkipäivinä virka-aikana rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta Luxemburgista sekä paikallisten jakelijoiden ja Pohjoismaissa toimivan paikallisen myyntipisteen kautta. Sijoittajat voivat myös pyytää, että mainitut asiakirjat lähetetään heille veloituksetta: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank and Business Centre 6 route de Tréves L-2633 Senningerberg Luxemburg Puh: Fax: JPMorgan Asset Management (Nordic), JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Luxemburg -yhtiön sivuliike Norra Kungstornet Kungsgatan 30 S Tukholma Ruotsi Puh: Fax: Kaikki yllämainitut asiakirjat yhtiöjärjestystä lukuun ottamatta ovat saatavilla JPMorganin Internet-sivuilla. Lisätietoja rahastosta on saatavilla Internetistä osoitteista ja Lisäksi kaikki yhtiökokousilmoitukset julkaistaan Kauppalehdessä, ja ne lähetetään ennen kokousta rekisteröityjen osuuksien haltijoille postitse osoitteeseen, joka on merkitty osuudenomistajarekisteriin. Osuuksien hinnat julkaistaan seuraavissa julkaisuissa: Kauppalehti Hinnat julkaistaan maailmanlaajuisesti kansainvälisissä tietokannoissa, joita ovat muun muassa Bloomberg, Lipper, Reuters, Interactive Data ja Telekurs. Osuuksien hinnat ovat myös saatavilla Internetistä osoitteesta ja rahaston rekisteröidystä toimipaikasta. Rahasto ja rahastoyhtiö eivät ole vastuussa hintojen julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä tai hintojen julkaisematta jättämisestä. Yksinkertaistettu rahastoesite I 8

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV on 28.10.2010 Luxemburgissa perustettu Luxemburgin 20.12.2002 yhteissijoitusyrityksistä antaman (ja 28.10.2010

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 4.4.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite JOM Silkkitie -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 9 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO - RAHASTOESITE 12.8.2015 JOM SILKKITIE

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto,

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot