IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille"

Transkriptio

1 IGNIS Global Funds SICAV Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV on Luxemburgissa perustettu Luxemburgin yhteissijoitusyrityksistä antaman (ja muutetun) lain mukainen vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d Investissement à Capital Variable, SICAV) ( Yhtiö ). Yhtiö täyttää UCITS IV -direktiivissä (2009/65/EY) asetetut edellytykset. Yhtiö on EU:n lainsäädännön sekä sijoitusrahastolain (48/1999) mukaisesti ilmoittanut Suomen Finanssivalvonnalle aikomuksestaan markkinoida rahaston osuuksia Suomessa. Yhtiö markkinoi Suomessa alarahastoa Ignis Absolute Return Government Bond Fund. Markkinointi Osuuksien markkinoinnissa voidaan käyttää joukkotiedotusvälineitä, suoramarkkinointia tai muuta soveltuvaksi katsottavaa menetelmää. Osuuksien merkintä Merkintätoimeksiantoja käsitellään kaikkina arvostuspäivinä (Eng: Valuation Day). Osuuksien merkintähinta on kyseisenä arvostuspäivänä määritetty tarjoushinta lisättynä myyntipalkkiolla, joka on pääjakelijan harkinnan mukaisesti enintään 5 % tarjoushinnasta. Osuuksien tarjoushinta vastaa osuuksien substanssiarvoa ja substanssiarvo on saatavissa rahaston rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa Vertigo-Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg sekä hallintoasiamieheltä ja promoottorin Internet-sivuilta osoitteessa: Merkintätoimeksiannot, jotka hallintoasiamies vastaanottaa ennen klo Luxemburgin aikaa asiaankuuluvana arvostuspäivänä, toteutetaan kyseisenä arvostuspäivänä määritetyn substanssiarvon perusteella. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot käsitellään seuraavana arvostuspäivänä. Vain täydelliset, tänä aikana vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan. Maksusuoritus tulee maksaa sijoittajan nimellä olevalta pankkitililtä rahaston pankkitilille. Maksusuorituksen on saavuttava asiaankuuluvalle merkintätilille osuuslajin viitevaluutassa kolmen (3) pankkipäivän sisällä relevantista arvostuspäivästä. Yksityiskohtaiset tiedot tästä on esitetty rahastoesitteen kohdassa Issue and Sale of Shares. Hakijoita voidaan myös vaatia toimittamaan tietoja, joita vaaditaan relevanttien rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamista koskevien lakien mukaan. Jos vaaditut tiedot toimitetaan myöhässä, tai niitä ei toimiteta ollenkaan, Yhtiön hallitus tai hallintoasiamies voi kieltäytyä hyväksymästä merkintää. Yksityiskohtaiset tiedot tästä on esitetty rahastoesitteen kohdassa Prevention of Money Laundering. Osuuksien säilytys Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. toimii Yhtiön varojen säilytysyhteisönä ja vastaa Luxemburgin lakien mukaan siitä, että i) Yhtiön puolesta tapahtuva osuuksien myynti, liikkeeseenlasku, takaisinosto ja mitätöinti suoritetaan lain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ii) Yhtiön varoja koskevissa liiketoimissa vastike suoritetaan sille tavanomaisessa ajassa, ja että iii) Yhtiön tulot käytetään Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

2 Osuuksien lunastus Lunastustoimeksiantoja käsitellään kaikkina arvostuspäivinä. Osuudenomistajan, joka haluaa osan tai kaikki osuutensa lunastettavan, tulee hakea tätä kirjallisesti hallintoasiamieheltä. Jakelijat tai heidän asiamiehensä ovat oikeutettuja välittämään osuudenomistajien puolesta lunastustoimeksiannot hallintoasiamiehelle. Lunastustoimeksiannon tulee sisältää soveltuvin osin seuraavat tiedot: lunastusta pyytävän osuudenomistajan henkilöllisyys ja osoite, lunastettavien osuuksien määrä, luokka ja alarahasto. Tarpeellinen dokumentaatio tulee liittää hakemukseen. Niiden osuudenomistajien osuudet, joiden lunastustoimeksiannot hyväksytään, lunastetaan asiaankuuluvana arvostuspäivänä edellyttäen, että lunastustoimeksianto on toimitettu hallintoasiamiehen toimistoon viimeistään klo (Luxembourgin aikaa) asiaankuuluvana arvostuspäivänä. Lunastushinta vastaa alarahaston osuuskohtaista substanssiarvoa kyseisenä arvostuspäivänä vähennettynä mahdollisella laimennusmaksulla. Lunastusmaksut suoritetaan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa kyseisestä arvostuspäivästä kyseisen osuuslajin viitevaluutassa sähköisenä varojen siirtona tai maksumääräyksenä osuudenomistajan osoittamalla pankkitilille, osuudenomistajan kustannuksella ja riskillä. Yksityiskohtaiset tiedot tästä on esitetty rahastoesitteen kohdassa Redemption of Shares. Voitonjakopolitiikka Saatavilla olevat asiakirjat ja ilmoitukset Kaikki merkittäväksi tarjottujen osuuslajien osuudet ovat kasvuosuuksia, joten voitto-osuutta ei jaeta. Osuudenomistajia kehotetaan kääntymään verotuskysymyksissä veroasiantuntijan puoleen. Yhtiön yhtiöjärjestys ja siihen tehdyt muutokset, sopimus koskien säilytysyhteisöä ( Custodian Agreement ), sopimus koskien pääjakelijaa ( Principal Distribution Agreement ), sopimus koskien hallintoasiamiestä ( Administration Agreement ) ja viimeisimmät raportit ja tilit, joihin viitatan rahastoesitteen kohdassa Shareholder meetings and reports to Shareholders on saatavissa maksutta tavanomaiseen virka-aikaan Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteesta Vertigo-Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Kutsu yhtiökokoukseen lähetetään osuudenomistajille viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta ja julkaistaan siinä laajuudessa kuin Luxembourgin laki vaatii. Yleistä Verotus Suomessa Seuraavassa yhteenvedossa käsitellään sijoittajille Yhtiöstä mahdollisesti maksettavien voitto-osuuksien ja osuuksien luovutukseen liittyvää verokohtelua Suomen verolainsäädännössä. Tämä yhteenveto perustuu Finanssivalvonnalle annetun, Yhtiötä koskevan markkinoinnin aloittamisilmoituksen päivämääränä Suomessa voimassaolevaan verolainsäädäntöön, verohallinnon antamiin ohjeisiin ja soveltuvaan oikeuskäytäntöön. Suomen verolainsäädännön ja sen tulkintojen sekä oikeuskäytännön muutokset voivat vaikuttaa yhteenvedon sisältöön myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä eikä siinä käsitellä erityiskysymyksiä, kuten väliyhteisölainsäädäntöä tai perintö- ja lahjaverotusta. Yhtiöön sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä oman ammattimaisen veroasiantuntijansa tai oikeudellisen neuvonantajansa puoleen saadakseen tietoja veroseuraamuksista. Luonnolliset henkilöt ja yhteisöt ovat Suomessa joko yleisesti tai rajoitetusti verovelvollisia. Yleisesti verovelvollinen on Suomessa verovelvollinen maailmanlaajuisesta tulostaan. Yleisesti verovelvollista verotetaan siten Suomessa Luxemburgiin rekisteröidystä SICAV-rahastosta saamistaan tuloista. SICAV-rahaston osuuksista saadut voitto-osuudet sekä osuuksien

3 luovutuksesta, vaihtamisesta tai lunastuksesta syntyvät luovutusvoitot ovat sijoittajien veronalaista tuloa. Rajoitetusti verovelvolliset maksavat veroa Suomeen vain Suomesta saamistaan tuloista. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaisussaan (KHO T 470) vahvistanut, että suomalaisen osakeyhtiön SICAV-rahastolta saamaa voittoosuutta pidetään Suomessa toimitettavassa verotuksessa osinkotulona. Luonnollisten henkilöiden, yhteisöjen ja yhtymien saamien osinkotulojen verotusta käsitellään tarkemmin myöhemmin. Luovutusvoittoa syntyy, kun osuuksia luovutetaan, vaihdetaan tai lunastetaan korkeampaan hintaan kuin millä osuuksia on aikanaan hankittu. Luovutusvoitto on veronalaista tuloa sekä luonnolliselle henkilölle että yhteisöille. Luonnollisten henkilöiden, yhteisöjen ja yhtymien saamien luovutusvoittojen verotusta käsitellään tarkemmin myöhemmin. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät Verovuonna 2011 luonnollisten henkilöiden pääomatulovero on 28 prosenttia. Pääomatulovero noussee alkaen 30 prosenttiin ja yli euroa ylittävältä osalta 32 prosenttiin. Voitto-osuudet SICAV-rahaston voitonjako katsotaan Suomessa toimitettavassa verotuksessa osingoksi (pääomatuloa). Julkisesti noteeratun SICAV-rahaston maksamista osingoista 70 prosenttia katsotaan edunsaajan pääomatuloksi ja 30 prosenttia verovapaaksi tuloksi. Ignis Global Funds SICAV Ignis Absolute Return Government Fond alarahastoa ei ole listattu eikä sillä ole suunnitteilla listautua mihinkään pörssiin. Tällaisesta alarahastosta saadun osingon verokohtelusta ei ole viranomaisohjeistusta tai julkaistua oikeuskäytäntöä. Verokohtelusta on mahdollista hakea ennakkoratkaisua Suomen veroviranomaisilta. Koska KHO on päätöksessään (KHO:2004:111) todennut, että SICAVrahastoa pidetään Suomessa erillisenä verovelvollisena, siihen sovelletaan Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen määräyksiä. Verosopimusta sovelletaan siten kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi, jos rahaston voitonjaosta perittäisiin Luxemburgissa lähdeveroa. Osuuksien luovutus, vaihto ja lunastus Luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle syntyy veronalaista pääomatulotuloa, kun osuuksia luovutetaan, vaihdetaan tai lunastetaan korkeampaan hintaan kuin millä osuuksia on aikanaan hankittu. Osuuksien myynnin ohella KHO on katsonut luovutukseksi muun muassa seuraavat tapahtumat: 1) rahasto-osuuden vaihto saman rahastoyhtiön hallinnoiman toisen rahaston osuuteen (KHO 2000 T 862) ja 2) henkilön vaihtuvapääomaisen SICAV-rahaston alarahaston osuuksien vaihto toisen saman rahastoyhtiön hallinnoiman alarahaston osuuksiin. Kuten Ignis Global Funds SICAV -tilanteessa tapahtuisi, vaihdossa saatujen osuuksien oikeudet kohdistuivat eri varallisuuteen kuin aikaisemmin omistetut osuudet (KHO 2000 T 862). Ulkomaisten sijoitusrahasto-osuuksien siirroista ei aiheudu Suomessa varainsiirtoveroseuraamuksia. Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta kokonaishankintameno sekä myynnistä aiheutuneet kulut. Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat valita käyttävänsä hankintamenonaan myös hankintameno-olettamaa, jos hankintameno-olettama johtaa verovelvollisen

4 kannalta edullisempaan asemaan. Hankintameno-olettama on joko 20 prosenttia luovutushinnasta tai 40 prosenttia luovutushinnasta, jos luovutettava omaisuus on omistettu vähintään kymmenen vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä myynnistä aiheutuneita kuluja ei voida vähentää. Jos kalenterivuoden yhteenlasketut luovutushinnat eivät ylitä euroa, luovutusvoittoja ei veroteta. Luovutustappio on vastaavasti tällöin vähennyskelvotonta. Luovutustappiot voidaan muutoin vähentää luovutusvuoden ja viiden seuraavan vuoden aikana syntyvistä luovutusvoitoista sitä mukaa kun tuloa syntyy. Alijäämähyvitys Verovelvollinen on oikeutettu vähentämään pääomatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot (esimerkiksi sijoitusrahasto-osuuksien hankinnasta aiheutuneen velan korot). Jos vähennyskelpoisten tulonhankkimis- ja korkomenojen määrä ylittää verovuonna veronalaisen pääomatulon määrän, syntyy alijäämä. Luonnollinen henkilö saa vähentää osan alijäämästään ansiotulojen veroista alijäämähyvityksenä pääomatulolähteen tappion syntymisvuonna. Alijäämähyvityksen prosenttiosuus on sama kuin pääomatulojen veroprosentti. Alijäämähyvitys on siten 28 prosenttia pääomatulojen tappioista, kuitenkin enintään 1400 euroa. Jos verovelvollisella tai puolisoilla yhdessä on ollut elätettävänään alaikäinen lapsi, korotetaan enimmäismäärää 400 euron suuruisella lapsikorotuksella. Jos lapsia on kaksi tai enemmän, on lapsikorotuksen määrä yhteensä 800 euroa. Yhteisöt ja yhtymät Verovuonna 2011 yhteisön sekä elinkeinotoiminnan että henkilökohtaisen tulolähteen tuloa verotetaan 26 prosentin verokannalla. Todennäköistä on, että verokanta alenee joko 24,5 tai 25 prosenttiin. Yhtymät eivät ole erillisiä verovelvollisia. Yhtymälle vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulos, joka jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona. Osakkaat voivat olla luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä ja tuloon sovellettava verokanta määräytyy osakkaan perusteella. Jos yhtymä on tappiollinen, tappio vähennetään yhtymän seuraavien verovuosien elinkeinotoiminnan tuloksista. Voitto-osuus Sijoitusrahastosta saatu voitto-osuus kuuluu yhteisön tai yhtymän elinkeinotoiminnan tulolähteeseen tai henkilökohtaisen tulolähteeseen. KHO:n (KHO T 470) päätöksen mukaan SICAV-rahaston jakamaa voitto-osuutta verotetaan Suomessa osinkona. Yhteisön saama osinko on verovapaata tuloa seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta. Julkisesti noteeratun SICAV-rahaston jakama voitto-osuus on yhteisölle 75 prosenttisesti veronalaista tuloa ja 25 prosenttisesti verovapaata tuloa. Kyseinen osinko on kuitenkin verovapaa, jos osingonsaaja omistaa vähintään 10 prosenttia osinkoa maksavan yhtiön osuuspääomasta. Julkisesti noteeratun yhtiön julkisesti noteeratulta SICAV-rahastolta saama tulo on sen sijaan täysin verovapaata. Julkisesti noteeraamattomasta yhtiöstä saatu osinko on pääsääntöisesti verovapaata tuloa. Jos kuitenkin sijoitusomaisuuteen kuuluville osuuksille maksetaan osinkoa, katsotaan 75 prosenttia osingosta veronalaiseksi tuloksi. Verotuksessa sijoitusomaisuudeksi määritettyä omaisuutta voi olla ainoastaan rahoitus-, vakuutus- sekä eläkelaitoksilla. Koska KHO on päätöksessään (KHO:2004:111) todennut, että SICAVrahastoa pidetään Suomessa erillisenä verovelvollisena, siihen sovelletaan Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen määräyksiä.

5 Verosopimusta sovelletaan siten kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi, jos rahaston voitonjaosta perittäisiin Luxemburgissa lähdeveroa. Osuuksien luovutus, vaihto ja lunastus Kuten edellä luonnollisia henkilöitä koskevassa osuudessa on todettu, rahasto-osuuksien myynnin ohella luovutuksena on oikeuskäytännössä pidetty 1) rahasto-osuuden vaihtoa saman rahastoyhtiön hallinnoiman toisen rahaston osuuteen sekä 2) vaihtuvapääomaisen SICAV-rahaston alarahaston osuuksien vaihtoa toisen saman rahastoyhtiön hallinnoiman alarahaston osuuksiin. Global Funds SICAV:n tilanteessa vaihdossa saatujen osuuksien oikeudet kohdistuivat eri varallisuuteen kuin aikaisemmin omistetut osuudet. Mainittua oikeuskäytäntöä sovellettaneen myös Suomessa yleisesti verovelvollisiin yhteisöihin ja kiinteisiin toimipaikkoihin. Ulkomaisten sijoitusrahasto-osuuksien siirroista ei aiheudu Suomessa varainsiirtoveroseuraamuksia. Yhteisön rahasto-osuuksista saama luovutushinta luetaan joko yrityksen elinkeino- tai henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Elinkeinotoimintaan kuuluvien rahasto-osuuksien luovutuksesta mahdollisesti syntyvä tappio vähennetään luovutusvuonna tai kymmenenä seuraavana vuonna saadusta elinkeinotoiminnan tulosta. Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvista rahasto-osuuksien luovutuksesta mahdollisesti syntyvä tappio vähennetään luovutusvuonna tai viitenä seuraavana vuonna syntyvistä henkilökohtaisen tulolähteen luovutusvoitoista. Yhtymien saamat tulot luetaan yhtymän veronalaiseen voittoon. Voitto kohdistetaan osakkaille ja verotetaan osakkaiden tulona. Mahdollinen tappio vahvistetaan yhtymälle ja vähennetään sen tulevien vuosien voitoista. Rajoitetusti verovelvolliset Suomessa rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön tai yhteisön saama rahasto-osuuden luovutusvoitto ei ole Suomessa veronalaista tuloa. Jos rahasto-osuus liittyy Suomessa verotettavan elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, verotetaan myös rajoitetusti verovelvollista kyseisestä tulosta Suomessa.

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2015: 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja 4 vuodeksi

Lisätiedot

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 3.3.20 Hyväksytty: 29.4.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot