Rikollisuus- ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikollisuus- ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa"

Transkriptio

1 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 250 RIKOLLISUUSTILANNE 2009 Rikollisuus- ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa

2 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 250 RIKOLLISUUSTILANNE 2009 Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa English Summary CRIME AND CRIMINAL JUSTICE IN FINLAND Helsinki 2010

3 ISBN ISSN X HAKAPAINO OY, HELSINKI 2010

4 ESIPUHE Rikollisuustilanne 2009 on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 1975 aloittaman julkaisusarjan kolmaskymmenesviides vuosikatsaus. Katsauksen tarkoituksena on koota ja tulkita ajankohtaisia perustietoja rikollisuudesta ja kriminaalipolitiikasta ja näin helpottaa tällaisia tietoja tarvitsevien työtä. Katsauksen keskeisinä lähteinä ovat olleet Suomen virallisen tilaston tilastosarjat sekä Tilastokeskuksen hallussa oleva sarjojen perusaineisto. Eri aihepiirejä koskevia esityksiä on täydennetty uhritutkimusten sekä muiden erillistutkimusten tiedoilla. Rikollisuustilanne-katsaus on usean kirjoittajan ja tekijän yhteistyön tulos. Varsinaisten kirjoittajien lisäksi aineiston työstämisessä ja kokoamisessa on ollut mukana suuri osa laitoksen muusta henkilökunnasta. Katsauksen taitosta ja graafisesta ulkoasusta on huolehtinut osastosihteeri Eira Mykkänen. Vuoden 2009 loppupuolella suoritetun käyttäjäkyselyn perusteella noin kolmannes vastaajista oli käyttänyt työssään katsausta. Rikollisuustilannekatsaus oli sitä käyttäneille merkittävin tietolähde heidän työnantajansa omien tietolähteiden ohella. Suurin osa käyttäjistä oli tyytyväisiä katsauksen laajuuteen, tietosisältöön, julkaisumuotoon sekä siihen, että julkaisu ilmestyy kerran vuodessa. Vastaajilta tiedusteltiin myös katsauksen kehittämiskohteista ja saatu palaute pyritään huomioimaan katsausta kehitettäessä, jotta se entistä paremmin palvelisi käyttäjiään. Katsausta koskevat huomautukset ja parannusehdotukset ovat tervetulleita. Helsingissä 19. päivänä elokuuta 2010 Tutkimuslaitoksen ylijohtaja Kriminologisen tutkimusyksikön tutkimusjohtaja Tapio Lappi-Seppälä Janne Kivivuori

5 I SISÄLLYS I JOHDANTO, Tapio Lappi-Seppälä & Hannu Niemi Katsauksen tavoitteet Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet...2 Rikollisuustilanne...2 Kontrollijärjestelmän toiminta Esityksen rakenne ja esitystapa...7 II RIKOLLISUUSKEHITYS...9 A RIKOSLAJIT Rikollisuuden rakenne ja kehitys, Reino Sirén...9 Yhteenveto Henkirikokset, Martti Lehti & Janne Kivivuori Tietolähteet ja piilorikollisuus Poliisin tietoon tullut rikollisuus...17 Vuoden 2010 alkupuoli...20 Pitkän aikavälin kehitys...20 Eri ikäryhmät henkirikosten uhreina Nuoret henkirikosten tekijöinä...24 Nuorten tekemien henkirikosten määrä...24 Suomalaisnuorten henkirikollisuus kansainvälisesti...28 Nuorten henkirikosten ominaispiirteitä...29 Nuoret henkirikoksentekijät Henkirikollisuuden piirteitä...31 Tapahtumapaikat...31 Väkivallan raakuus ja suunnitelmallisuus...32 Päihteet ja henkirikollisuus...36 Henkirikosten osapuolet...37 Henkirikosten selvitysprosentti Henkirikollisuuden alueellinen jakautuminen Kansainvälistä vertailua...45 Suomen henkirikollisuuden taso Euroopassa...45 Syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten väkivalta henkirikollisuutemme ytimenä myös kansainvälisesti...49 Yhteenveto Pahoinpitely- ja ryöstörikokset, Martti Lehti & Reino Sirén & Ville Hinkkanen & Mikko Aaltonen Tietolähteet Kokonaisrikollisuus Poliisin tietoon tullut rikollisuus...58 Henkirikosten yritykset...58 Pahoinpitelyrikokset...61 Ryöstörikokset...66 Vammantuottamus...65

6 II 3.4 Väkivaltarikosten alueellinen jakautuminen Kansainvälistä vertailua Väkivaltarikosten piirteitä...72 Pahoinpitelyrikosten piirteitä...72 Väkivallan rakenteellinen muutos Ryöstörikosten piirteitä Rikollisuuden riskitekijät ja alkoholi...84 Yksilökohtaiset riskitekijät...84 Väkivalta ja alkoholi...86 Päihteiden käyttöön liittyvän väkivallan määrällinen kehitys...87 Päihdesidonnaisen väkivallan osuus tilastoidusta väkivallasta...89 Uhrin ja tekijän päihtymys väkivaltatilanteissa: kansalliset uhritutkimukset Väkivallan pelko...92 Yhteenveto Seksuaalirikokset, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia & Hannu Niemi Raiskaus, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia Poliisille ilmoitetut raiskaukset Lainuudistuksen vaikutuksista Lapsiin ja varhaisnuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset, Hannu Niemi Arvioita hyväksikäytön yleisyydestä Tilastoitu rikollisuus Ilmitulleen rikollisuuden piirteitä Selvitysprosentti lasten seksuaalisissa hyväksikäytöissä Muut seksuaalirikokset, Hannu Niemi Insesti, sukurutsa Muut rikokset Yhteenveto Omaisuusrikokset Varkausrikokset ja luvattomat käytöt, Reino Sirén & Noora Sipilä Poliisin tietoon tulleet varkausrikokset Haastattelututkimusten tietoja varkausrikollisuudesta Rikosvahingot Varkausrikosten ilmitulo ja piiloon jäävä rikollisuus Varkausrikosten selvitysprosentti Moottoriajoneuvon anastukset, käyttövarkaudet ja luvattomat käytöt Muun omaisuuden luvaton käyttö Luvattomien käyttöjen selvitysprosentti Yhteenveto Kavallus- ja petosrikokset, Reino Sirén Kavallusrikokset Kavallusrikosten selvitysprosentti Petosrikokset Petokset RL 36: Maksuvälinepetokset RL 37: Petosrikosten ilmitulo ja selvittäminen Yhteenveto Vahingontekorikokset, Reino Sirén Vahingontekorikosten selvitysprosentti...149

7 5.4 Omaisuusrikollisuus ja rikospelot Yhteenveto Talous- ja ympäristörikokset, Martti Lehti Tietolähteet ja piilorikollisuus Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus Verorikokset (RL 29:1 4) Kirjanpitorikokset (RL 30:9 10) Velallisen rikokset (RL 39:1 6) Virkarikokset (RL 40 luku) Arvopaperimarkkinarikokset Rahanpesurikokset (RL 32:6) Talousrikoksilla aiheutettu vahinko Harmaan talous Ympäristörikollisuus, Martti Lehti & Noora Sipilä Varsinaiset ympäristörikokset (RL 48 luku) Ympäristönturmelemisrikosten piirteitä Luonnonsuojelurikosten piirteitä Muut rikoslaissa säännellyt ympäristörikokset Muuhun lainsäädäntöön sisältyvät ympäristörikokset Ympäristörikosten tutkinta ja selvitysaste Yhteenveto Liikennerikokset, Hannu Niemi Liikennejuopumus Ratsiatutkimukset todellisen rikollisuuden mittari Poliisin tietoon tullut rikollisuus Verenalkoholi Tapahtumapaikka ja -aika Rattijuopumukseen syylliseksi epäilty Rattijuopumuksen valvonta Rattijuopumusrikosten selvitysprosentti Muut liikennerikokset Liikennerikosten selvitysprosentti Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot Muut liikennevahingot Yhteenveto Päihderikokset, Heini Kainulainen Alkoholirikokset Huumausainerikokset Huumausainerikosten piirteitä Huumausainekontrolli Huumausainemarkkinat Huumausaineiden käytön yleisyys Dopingrikokset Yhteenveto III

8 IV B RIKOLLISUUDEN PIIRTEITÄ Nuorisorikollisuus, Matti Marttunen & Venla Salmi Nuorten tilastoitu rikollisuus Nuorten osuus poliisin tilastoimassa rikollisuudessa Alle 18-vuotiaiden osuus eri rikoslajeissa Nuorisorikollisuuden kehitys Alle 18-vuotiaiden varkaus-, vahingonteko- ja pahoinpitelyrikollisuus Nuorten vakava väkivaltarikollisuus Nuorten itse ilmoittama rikollisuus Nuorisorikollisuuskyselyt Nuorten miesten rikollisuus 1962 ja Uuteen teknologiaan liittyvät rikokset Nuoret rikosten uhreina Kansallinen uhritutkimus Lapsiuhritutkimus Nuorisorikollisuuskyselyt Nuoret miehet väkivallan uhreina Nuoret seurusteluväkivallan kohteina Uuteen teknologiaan liittyvät uhrikokemukset Pitkän aikavälin kehitys varkauden ja ryöstön uhrikokemuksissa nuorilla miehillä Yhteenveto Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina, Noora Sipilä & Päivi Honkatukia Naiset rikosten tekijöinä Poliisin tietoon tullut naisten rikollisuus vuonna Naisten tilastoidun rikollisuuden kehitys viime vuosina Nuoret naiset ja henkirikokset Tyttöjen rikokset kyselytutkimuksen valossa Naiset väkivallan uhreina Henkirikokset Naisiin kohdistuva väkivalta kansallisissa uhritutkimuksissa Naisuhritutkimukset Maahanmuuttajanaisten kokema väkivalta Tytöt väkivallan uhreina Yhteenveto Ulkomaalaiset, maahanmuuttajat ja rikollisuus Hannu Niemi & Päivi Honkatukia & Martti Lehti 3.1 Johdanto, Ulkomaan kansalaisten tekemien rikosten määrä ja luonne Poliisin tietoon tullut maahanmuuttajanuorten rikollisuus Rikosten seuraamukset Rangaistukseen tuomitut ulkomaan kansalaiset Ulkomaalaiset vangit Mitkä tekijät selittävät maahanmuuttajien rikollisuutta?...281

9 3.6 Kansainvälistyminen ja rikollisuus Maahanmuuttajat Ulkomailta Suomeen suuntautuva rikollisuus Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus Suomalaisten rikollisuus ulkomailla Maanpetos-, raja- ja salakuljetusrikollisuus Maahanmuuttajien kokemukset rikoksen uhriksi joutumisesta Suomessa Maahanmuuttajien kokema väkivalta Rasistinen rikollisuus Yhteenveto III RIKOLLISUUSKONTROLLI A KONTROLLIVIRANOMAISTEN TOIMINTA Tapio Lappi-Seppälä & Hannu Niemi 1 Johdanto Viranomaisratkaisut ja kontrollin vaiheet Kontrolliviranomaisten toiminta yleiskuvaus Rikosten ilmitulo Esitutkinta ja rikosten selvittäminen Esitutkintatoimien tilastoinnista Selvitysaste ja rikoslaji Ilmoittamatta jättäminen ja esitutkinnan rajoittaminen Syyttäjien toiminta Yleistä Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen Syytteen nostamatta jättäminen muista syistä Rangaistuskäytännön yleiskuvaus Rikosasioissa annetut ratkaisut Ehdoton ja ehdollinen vankeus Yhdyskuntapalvelu Sakkorangaistus Tuomitsematta jättäminen Rangaistuksen määräämiseen vaikuttavia tekijöitä Syytettyjen mielentila Rangaistuskäytäntö rikoslajeittain Rangaistusten tilastoinnista Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset Seksuaalirikokset Varkaus, kavallus ja luvaton käyttö Petos ja väärennös Ryöstörikokset Taloudellinen rikollisuus Liikennerikokset Huumausainerikokset V

10 VI 7 Vankeusrangaistuksen täytäntöönpano Vankiluku Ehdonalainen vapaus Yhteenveto B KONTROLLIJÄRJESTELMÄN ERITYISPIIRTEITÄ Nuorten seuraamukset, Matti Marttunen Lainsäädäntö Rikesakot ja rangaistusmääräykset Sovittelu Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen Rangaistuslajit Nuorisorangaistus Nuorisovankiluku Ehdolliseen vankeusrangaistukseen liittyvä valvonta Yhteenveto Seuraamuskäytäntö huumausainerikoksissa, Heini Kainulainen Seuraamukset huumausaineen käyttörikoksesta Syyttämättäjättämiskäytännöstä Syyttämättä jätetyistä tapauksista Puhuttelut Hoitoon hakeutuminen Käräjäoikeudessa käsitellyt huumausainerikokset Rangaistuskäytäntö törkeissä huumausainerikoksissa Kaikista huumausainerikoksista annetut seuraamukset Yhteenveto Rikollisuuden kustannukset, Ville Hinkkanen Kontrollijärjestelmän kustannukset Rikosten seurausten kustannukset Yhteenveto LIITETAULUKOT LÄHTEET SUMMARY...475

11 VII KUVIOT Kuvio 1 Poliisin tietoon tulleet rikokset. Eräät rikosryhmät Kuvio 2 Poliisin tietoon tulleet rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. Jakautumat rikoslajeittain 1991 ja Kuvio 3 Kuolemaan johtaneita väkivaltarikoksia asukasta kohti Kuvio 4 Vähintään 1-vuotiaana surmattuja miehiä ja naisia henkeä kohden , viisivuotiskausittain...21 Kuvio 5 Tahallisen väkivallan seurauksena kuolleiden ikäjakauma (%) Kuvio 6 Murhaan, tappoon tai surmaan syylliseksi epäiltyjä ikäryhmän henkeä kohden Kuvio 7 Alle 18-vuotiaiden henkirikollisuuden trendi (liukuva keskiarvo)...28 Kuvio 8 Alle 18-vuotiaiden henkirikoksentekijöiden määrä ja rikollisuustaso eräissä teollisuusmaissa...29 Kuvio 9 Henkirikoksista syytettyjen poikien mielentilatutkimuksessa diagnosoitu alkoholin väärinkäyttö iän mukaan...30 Kuvio vuotta täyttäneet henkirikokseen syylliseksi epäillyt poliisin käyttämän rikosnimikkeen mukaan (%)...33 Kuvio 11 Alle 18-vuotiaat henkirikokseen syylliseksi epäillyt poliisin käyttämän rikosnimikkeen mukaan (%)...34 Kuvio 12 Teon raakuuden perusteella ja teon suunnitelmallisuuden perusteella murhina syytettyjen henkirikosten osuudet alle 21-vuotiaiden henkirikoksista Kuvio 13 Henkirikollisuuden taso ja alkoholin myynti maakunnittain Kuvio 14 Työikäisten miesten henkirikollisuuden ja henkirikoskuolleisuuden taso sosioekonomisen aseman mukaan vuosina Kuvio 15 Työikäisten naisten henkirikollisuuden ja henkirikoskuolleisuuden taso sosioekonomisen aseman mukaan Kuvio 16 Tapot, murhat ja surmat: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 17 Henkirikollisuuden taso maakunnittain...43 Kuvio 18 Henkirikollisuuden taso suurimmissa kaupunkimaisissa kunnissa Kuvio 19 Tahallisen väkivallan seurauksena kuolleita väestön henkeä kohden...46 Kuvio 20 Tahallisen väkivallan seurauksena kuolleiden vuotuinen määrä väestön henkeä kohden...47 Kuvio 21 Alkoholisidonnaisten ja alkoholin käyttöön liittymättömien henkirikosten asukaslukuun suhteutettu keskitaso Suomessa ja Ruotsissa 1990-luvulla...50 Kuvio 22 Poliisille ilmoitettujen tapausten osuus kaikista sellaisista väkivaltatapauksista, joihin on liittynyt vähintään lyönti...55

12 VIII Kuvio 23 Väkivallan ja uhkailujen kohteeksi joutuneita vuotiaista Kuvio 24 Poliisin tietoon tulleet sekä tuomioistuimissa tuomitut henkirikokset ja niiden yritykset Kuvio 25 Henkirikoksen yritykset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 26 Kaikki pahoinpitelyt sekä törkeät pahoinpitelyt vuosina Kuvio 27 Pahoinpitelyrikosten (pl. tappelu) jakautuminen törkeisiin pahoinpitelyihin, pahoinpitelyihin ja lieviin pahoinpitelyihin Kuvio 28 Pahoinpitelyrikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 29 Ryöstörikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 30 Pahoinpitelyrikokset kuntatyyppiryhmittäin 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti vuosina Kuvio 31 Pahoinpitelyrikollisuus ja törkeä pahoinpitelyt maakunnittain Kuvio 32 Ryöstörikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 33 Edeltäneen vuoden aikana ryöstörikoksen uhriksi joutuneiden osuus väestöstä Kuvio 34 Fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneet miehet Kuvio 35 Fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneet naiset Kuvio 36 Väkivallan tekijä miesten ja naisten kokemassa väkivallassa vuonna Kuvio 37 Uhrin vammautuminen ja fyysisen väkivallan käyttö aseellisissa ja ilman asetta tehdyissä ryöstörikoksissa vuonna Kuvio 38 Tekijän etninen tausta ryöstörikoksissa vuonna Kuvio 39 Väkivaltarikoksesta epäiltyjä eri taustatekijöiden mukaan Kuvio 40 Päihteet pahoinpitelyrikosten tekotilanteissa: selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt Kuvio 41 Päihteet henkirikosten yritysten tekotilanteissa: selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt Kuvio 42 Päihteet ryöstörikosten tekotilanteissa: selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt Kuvio 43 Muun päihteen kuin alkoholin (huumeen) vaikutuksen alaisena tekohetkellä olleita, selvitettyihin ryöstörikoksiin syylliseksi epäillyistä Kuvio 44 Niiden vastaajien osuus, jotka pelkäävät liikkua kotinsa lähellä jollakin alueella myöhään, % vuotiaista Kuvio 45 Väkivallan kohteeksi joutumisesta iltaisin kodin ulkopuolella jokseenkin tai erittäin huolestuneita, % vuotiaista... 93

13 Kuvio 46 Perheväkivallan kohteeksi joutumisesta jokseenkin tai erittäin huolestuneita, % vuotiaista...94 Kuvio 47 Työpaikkaväkivallan kohteeksi joutumisesta jokseenkin tai erittäin huolestuneita, % vuotiaista...94 Kuvio 48 Seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutumisesta jokseenkin tai erittäin huolestuneita, % vuotiaista...95 Kuvio 49 Väkivallan pelon ja väkivaltauhrikokemusten esiintyvyys, % vuotiaista...96 Kuvio 50 Poliisin tietoon tulleet seksuaalirikokset vuonna Kuvio 51 Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä Kuvio 52 Poliisin tietoon tulleet raiskaukset, niiden selvittäminen ja syyttäjälle ilmoittaminen sekä alioikeuksissa tuomitut Kuvio 53 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö vuosina Kuvio 54 Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö selvitettyjä rikoksia (%) tilastovuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 55 Kaikki varkausrikokset sekä varkaus ja törkeä varkaus Kuvio 56 Varkausrikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 57 Varkausrikokset kunnittain 15 v. täytt. väestön asukasta kohti Kuvio 58 Varkausrikosten jakautuminen törkeisiin varkauksiin, varkauksiin ja näpistyksiin Kuvio 59 Varkausrikokset tekotavan ja kohteen mukaan Kuvio 60 Varkausrikosten kohteeksi joutuneita vuotiaista (%) Kuvio 61 Poliisin tietoon tulleet varkaudet ja törkeät varkaudet ja vakuutusyhtiöiden korvaamat murto- ja varkausvahingot Kuvio 62 Varkausrikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 63 Moottoriajoneuvon anastukset ja luvattomat käytöt tuhatta autoa ja moottoripyörää kohti Kuvio 64 Luvaton käyttö: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 65 Kavallusrikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 66 Kavallusrikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 67 Petosrikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 68 Maksuväl.petokset 15 v. täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 69 Petosrikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista IX

14 X Kuvio 70 Poliisin kirjaamat vahingontekorikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 71 Vahingontekorikokset: selvitettyjä rikoksia (%) vuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 72 Jonkin verran tai erittäin huolissaan siitä, että kotiin murtaudutaan, % vuotiaista 150 Kuvio 73 Poliisin tietoon vuonna 2009 tulleet talousrikokset rikosmuodoittain Kuvio 74 Poliisille 2009 tehdyt rahanpesuepäilyjä koskevat ilmoitukset liiketoimityypeittäin Kuvio 75 Ympäristöön saatettu jäte poliisin tietoon tulleissa ympäristön turmelemisrikoksissa Kuvio 76 Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuudet valtakunnallisissa ratsiatutkimuksissa Kuvio 77 Tilastoitujen rattijuopumusrikosten määrä miljoonaa absoluuttialkoholilitraa kohti Kuvio 78 Kuljettajan verenalkoholipitoisuuden jakauma Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen liikennejuopumuksesta epäillyille suorittamissa verikokeissa Kuvio 79 Rattijuopumusrikokset 15 vuotta täyttäneen väestön asukasta kohti Kuvio 80 Poliisin rattijuopumusvalvontaan käyttämä työaika ja poliisin tietoon tullut rattijuopumus Kuvio 81 Rattijuopumusrikokset selvitettyjä rikoksia (%) tilastovuoden aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 82 Liikennerikokset (pl. liikennejuopumus moottoriajoneuvolla) Kuvio 83 Liikennerikokset (pl. liikennejuopumus moottoriajoneuvolla) autoa ja 100 miljoonaa autokilometriä kohti Kuvio 84 Liikenneturvallisuuden (törkeä) vaarantaminen ja liikennerikkomus selvitettyjä rikoksia tilastovuonna poliisin tietoon tulleista rikoksista Kuvio 85 Rattijuopumusonnettomuuksissa ja kaikissa liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä autoa kohti eräissä Euroopan maissa Kuvio 86 Asukaslukuun ja autokantaan suhteutettu liikennekuolemantapausten määrä eräissä Euroopan maissa Kuvio 87 Tullin takavarikoiman pirtun ja muun alkoholin määrät (tuhatta litraa) Kuvio 88 Poliisin ja tullin tietoon tulleet huumausainerikokset Kuvio 89 Poliisin ja tullin tietoon tulleet dopingrikokset vuosina Kuvio 90 Ikäryhmien osuus rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyistä Kuvio 91 Varkausrikoksiin syylliseksi epäillyt ikäryhmittäin suhteutettuna ikäluokan kokoon Kuvio 92 Pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyt ikäryhmittäin suhteutettuna ikäluokan kokoon

15 Kuvio 93 Vahingontekorikoksiin syylliseksi epäillyt ikäryhmittäin suhteutettuna ikäluokan kokoon Kuvio 94 Varkaus-, vahingonteko- ja pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyt alle 15-vuotiaat suhteutettuna ikäluokan kokoon Kuvio 95 Varkaus-, vahingonteko- ja pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyt vuotiaat suhteutettuna ikäluokan kokoon Kuvio 96 Alle 18-vuotiaiden henkirikollisuuden trendi Kuvio 97 Törkeinä pahoinpitelyinä tai henkirikoksen yrityksenä tutkittuja tekoja ikäryhmän henkeä kohden , viisivuotiskausittain Kuvio 98 Kuluneen vuoden aikana tekotyyppeihin osallistuneita nuoria Kuvio 99 Kuluneen vuoden aikana kysytyistä teoista pidättyneitä nuoria Kuvio 100 Poliisin tietoon tulleiden osuus kiellettyihin ja rikollisiin tekoihin elämänsä aikana osallistuneista Kuvio 101 Fyysisen väkivallan kohteeksi vuoden aikana joutuneita, % ikäryhmästä Kuvio 102 Väkivallan kohteeksi vuoden aikana joutuneita , % vuotiaista Kuvio 103 Kuluneen vuoden aikana ikätovereiden/sisarusten, vanhempien tai opettajan fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneita 2008, % vuotiaista ja vuotiaista Kuvio 104 Kuluneen vuoden aikana uhrikokemuksen kokeneita nuoria sukupuolen mukaan 2008, % vuotiaista Kuvio 105 Kuluneen vuoden aikana uhrikokemuksen kokeneita nuoria , % vuotiaista Kuvio 106 Joutunut teon kohteeksi vähintään kerran nykyisen seurustelukumppaninsa taholta %, kyselyhetkellä seurustelevista nuorista vuotiaista Kuvio 107 Vähintään kerran kuluneen 12 kuukauden aikana teon uhriksi joutuneiden osuus 2008, vuotiaista ja vuotiaista Kuvio 108 Vähintään kerran elämänsä aikana varkauden ja ryöstön uhriksi joutuneiden osuus Kuvio 109 Naisten osuus vuonna 2009 poliisin tietoon tulleista rikoksista epäillyistä Kuvio 110 Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt sukupuolen mukaan Kuvio 111 Naisten osuus omaisuusrikoksiin syyllisiksi epäillyistä henkilöistä Kuvio 112 Naisten osuus eräisiin väkivaltarikoksiin syylliseksi epäillyistä, % Kuvio 113 Naisten tekemät henkirikokset Kuvio 114 Väkivallan seurauksena kuolleita naisia Kuvio 115 Puolison väkivallan seurauksena kuolleita naisia Kuvio 116 Muiden kuin puolison väkivallan seurauksena kuolleita naisia XI

16 XII Kuvio 117 Fyysisen väkivallan kohteeksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joutuneet miehet ja naiset Kuvio 118 Erityyppisen väkivallan kohteeksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joutuneet naiset Kuvio 119 Rikoksista epäiltyjen suomalaisten ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä väestön asukasta kohti kansalaisuuden mukaan Kuvio 120 Väkivaltaa tai sen uhkaa kuluneen vuoden aikana kokeneita Kuvio 121 Viimeksi sattuneen rikoksen ilmoittaminen poliisille vuoden 2000 tutkimuksessa Kuvio 122 Viimeksi sattuneen rikoksen ilmoittaminen poliisille vuosien 1989, 1992, 1996 ja 2000 kansainvälisissä uhritutkimuksissa Kuvio 123 Rikoslakirikosten ilmoittaminen ja ilmoittamatta jättäminen vuosina Kuvio 124 Ilmoittamatta jätettyjen rikosten osuus vuosina eräissä rikosryhmissä Kuvio 125 Seuraamusluontoinen syyttämättä jättäminen Kuvio 126 Syyttämättäjättämisperusteiden soveltamiskerrat vuosina Kuvio 127 Syyttämättä jättämisen yleisyys suhteessa päärikosperusteisiin tuomioihin ja kaikkiin syyksi luettuihin rikoksiin Kuvio 128 Prosessuaalinen syyttämättä jättäminen vuosina Kuvio 129 Prosessuaalinen syyttämättä jättäminen vuonna 2009 eri rikoksissa Kuvio 130 Rangaistuslajit Kuvio 131 Rangaistuksen laji ja määrä Kuvio 132 Päiväsakon rahamäärän jakauma vuonna Kuvio 133 Mielentilalausuntojen lopputulos Kuvio 134 Törkeästä pahoinpitelystä tuomittujen vankeusrangaistusten pituus Kuvio 135 Rangaistuksen määrääminen pahoinpitelyssä ja törkeässä pahoinpitelyssä Kuvio 136 Rangaistuksen määrääminen raiskausrikoksista vuosina Kuvio 137 Raiskausrikoksista päärikoksena tuomittujen osuudet vuosina Kuvio 138 Rangaistuksen määrääminen tavallisesta varkaudesta Kuvio 139 Törkeästä varkaudesta tuomittujen vankeusrangaistusten pituus Kuvio 140 Rangaistuksen määrääminen tavallisesta törkeästä varkaudesta Kuvio 141 Törkeästä petoksesta tuomittujen vankeusrangaistusten pituus Kuvio 142 Rangaistuksen määrääminen petoksesta Kuvio 143 Ryöstöstä (RL 31:1) tuomittujen vankeusrangaistusten pituus

17 XIII Kuvio 144 Rangaistuksen määrääminen ryöstörikoksissa Kuvio 145 Törkeästä rattijuopumuksesta tuomittujen vankeusrangaistusten pituus Kuvio 146 Rangaistuksen määrääminen törkeästä rattijuopumuksesta Kuvio 147 Rangaistuksen määrääminen törkeässä huumausainerikoksessa Kuvio 148 Ulkomaalaisten vankien lukumäärät ja osuudet kokonaisvankiluvusta Kuvio 149 Naisvankien lukumäärät ja osuudet kokonaisvankiluvusta Kuvio 150 Rangaistusvankien päärikos vuosina Kuvio 151 Rangaistusvankien ennakoidut laitosajat Kuvio 152 Elinkautisvangit ja murhatuomiot Kuvio 153 Vankiluku ja poliisin tietoon tullut rikollisuus pohjoismaissa Kuvio 154 Keskivankiluvut eräissä Euroopan maissa Kuvio vuotiaiden nuorten seuraamuslajit Kuvio vuotiaiden nuorten aikuisten seuraamuslajit Kuvio 157 Alle 18-vuotiaille tuomitut rangaistukset Kuvio 158 Eri ikäryhmien vankeusrangaistusten keskipituus Kuvio 159 Nuorisorangaistuksen koostumus tapaamisten määrän ja keston mukaan Kuvio 160 Nuorisovankien määrä Kuvio 161 Valvonta ehdollisen vankeusrangaistukseen oheisseuraamuksena Kuvio 162 Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen huumausainerikoksissa Kuvio 163 Huumausainerikoksista päärikoksena annetut seuraamukset käräjäoikeuksissa Kuvio 164 Poliisin ja tullin tietoon tulleet huumausainerikokset ja niistä annetut seuraamukset Kuvio 165 Rikoskontrollin kustannukset ilman sakkotuloja vuonna Kuvio 166 Poliisin esitutkinnan kustannukset rikoslajeittain Kuvio 167 Seuraamusten täytäntöönpanon yksikkökustannukset ankaruuden mukaan

18 XIV TAULUKOT Taulukko 1 Poliisin tietoon tulleet rikokset vuonna Taulukko 2 Poliisin tietoon tulleet rikokset väestön asukasta kohti Taulukko 3 Tahallisen väkivallan seurauksena kuolleita ikäryhmän henkeä kohden Taulukko 4 Selvitettyihin tappoihin, murhiin ja surmiin syylliseksi epäiltyjä iän mukaan Taulukko 5 Alkoholin vaikutuksen alaisena rikoshetkellä olleiden epäiltyjen ja aikuisten uhrien osuus henkirikoksissa Taulukko 6 Henkirikollisuus kuntatyypeittäin , ja Taulukko 7 Väkivallan ja uhkailujen kohteeksi joutuneita vuotiaista miehistä ja naisista Taulukko 8 Pahoinpitelyrikosten tekopaikat Taulukko 9 Väkivallan eri muotojen kokeminen Taulukko 10 Pahoinpitelyrikosten ja henkirikoksen yritysten tekotapa vuonna 2006 ja Taulukko 11 Pahoinpitelyrikosten ja henkirikosten rikosnimike tekotavan mukaan Taulukko 12 Vammojen laatu pahoinpitelyrikoksissa ja henkirikoksen yrityksissä 2006 ja Taulukko 13 Rikosnimike vammojen laadun mukaan pahoinpitelyrikoksissa ja henkirikoksen yrityksissä Taulukko 14 Tekijän ja uhrin suhde pah.pit.rikoksissa ja henkirikoksen yrityksissä 2006 ja Taulukko 15 Eri väkivaltatyyppien kohteeksi joutuneet vuotiaista Taulukko 16 Tekopaikka ryöstörikoksissa vuonna Taulukko 17 Alkoholin ja muun päihteen vaikutuksen alaisina olleita (%) selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyistä, viisivuotisjaksoittain Taulukko 18 Uhrin ja tekijän päihtymys uhrin vakavimmassa väkivaltatilanteessa vuotiaat vuosina Taulukko 19 Vuoden 2005 naisuhritutkimuksen mukaan seksuaaliseen kanssakäymiseen painostaminen, pakottaminen tai sen yritys viimeksi kuluneen vuoden aikana Taulukko 20 Raiskauksesta epäillyn tekijän ja uhrin välinen suhde poliisille ilmoitetuissa raiskauksissa vuosina Taulukko 21 Raiskaus, törkeä raiskaus ja pakottaminen sukupuoliyhteyteen Taulukko 22 Raiskaus, törkeä raiskaus ja pakottaminen sukupuoliyhteyteen Taulukko 23 Eri varkauksien kohteeksi vuoden aikana joutuneet (prosentteina 15 vuotta täyttäneestä väestöstä) vuosien tutkimuksissa Taulukko 24 Autovarkauden kohteeksi vuoden aikana joutuneet (15 vuotta täyttäneestä väestöstä) vuosien tutkimuksissa

19 Taulukko 25 Kotitalouksiin kohdistuneet vahingonteot ja niiden ilmoittaminen poliisille Taulukko 26 Vahingontekojen kohteet vuoden 2006 haastattelututkimuksessa Taulukko 27 Ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista, esitutkintaan siirretyt ilmoitukset sekä epäiltyjen liiketoimien rahallinen arvo Taulukko 28 Rahanpesuepäilyilmoituksiin sisältyneiden varojen määrä Taulukko 29 Rikosvahingon määrä vuoden aikana vireille tulleissa jutuissa ja takaisin saadun rikoshyödyn kokonaismäärä poliisin ja tullin tutkimissa talousrikoksissa Taulukko 30 Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuudet Uudenmaan ratsiatutkimuksissa tutkituista kuljettajista Taulukko 31 Rattijuopumuksen (alkoholitapaukset) yleisyys liikennevirrassa eräissä Euroopan maissa vuosina Taulukko 32 Verenalkoholipitoisuudet epäillyille suoritetuissa verikokeissa Taulukko 33 THL:n huumelaboratorion toteamat lääke- ja huumetapaukset Taulukko 34 Liikkuvan poliisin sekä koko maan poliisin suorittamat puhallutukset Taulukko 35 Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Taulukko 36 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Taulukko 37 Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset Taulukko 38 Huumausainerikokset tapahtumakerroittain (%) Taulukko 39 Vuosina takavarikoituja huumausaineita (kg) Taulukko 40 Poliisin ja tullin tietoon tulleet dopingrikokset Taulukko 41 Alle 18-vuotiaiden osuus eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyistä Taulukko 42 Varkaus-, vahingonteko- ja pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyt alle 15-vuotiaat Taulukko 43 Varkaus-, vahingonteko- ja pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyt vuotiaat Taulukko 44 Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneitä v. nuorista, % Taulukko 45 Vähintään kerran elämänsä aikana teon tehneiden osuus vuoden 1962 ja 2006 kutsuntaikäisistä miehistä. % Taulukko 46 Eri väkivaltatyyppejä kokeneiden osuus helsinkiläisistä 18-vuotiaista miehistä Taulukko 47 Poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan Taulukko 48 Eräistä yleisimmistä rikoslajeista epäiltyjen ulkomaalaisten määrä ja osuus tästä rikoslajista epäillyistä 2008 ja Taulukko 49 Poliisin eri rikoksiin syylliseksi epäilemät henkilöt kansalaisuuden ja iän mukaan, 1 000:tta ikäryhmäänsä kuuluvaa kohti, nettoluvut XV

20 XVI Taulukko 50 Väkivalta- ja omaisuusrikosten ilmoittaminen poliisille Taulukko 51 Rikosten selvitysprosentteja Taulukko 52 Syyttämättä jättäminen Taulukko 53 Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen Taulukko 54 Syyttämättä jättäminen rikoslajeittain 2008 ja Taulukko 55 Seuraamustilasto (alioikeudet) Taulukko 56 Rangaistuslajit Taulukko 57 Vankeusrangaistusten keskipituus Taulukko 58 Tuomittujen ehdottomien vankeusrangaistusten pituus Taulukko 59 Ehdottomien vankeusrangaistusten keskipituus ja tuomitut vankilavuodet Taulukko 60 Ehdollisen rangaistuksen lisäksi oheissakkoon tuomitut Taulukko 61 Yhdyskuntapalvelun käyttö Taulukko 62 Soveltuvuusselvitykset Taulukko 63 Tuomitut Taulukko 64 Yhdyskuntapalvelun käyttöaste Taulukko 65 Yhdyskuntapalvelun jakautuma rikoslajeittain Taulukko 66 Täytäntöönpano Taulukko 67 Päiväsakkojen lukumäärät Taulukko 68 Sakon kokonaisrahamäärät Taulukko 69 Vuonna 2008 määrättyjen sakkojen kokonaisrahamäärät Taulukko 70 Tuomitsematta jättäminen Taulukko 71 Tuomitsematta jättämisperusteiden soveltaminen Taulukko 72 Rangaistuksen mittaamisperusteiden soveltamiskerrat ja prosenttinen osuus tuomituista Taulukko 73 Terveydenhuoltoviranomaisten mielentilaratkaisut Taulukko 74 Syyntakeettomia ja alentuneesti syyntakeisia koskeva tuomioistuintilasto vuosilta Taulukko 75 Syyntakeisuustilasto 2008 rikoslakeja koskevia tietoja Taulukko 76 Tunnusmerkistön valinta ja rangaistuksen määrääminen henkirikoksissa Taulukko 77 Rangaistuksen määrääminen pahoinpitelyrikoksissa Taulukko 78 Rangaistuksen määrääminen raiskausrikoksista

21 XVII Taulukko 79 Rangaistuksen määrääminen varkausrikoksissa Taulukko 80 Rangaistuksen määrääminen kavallusrikoksissa Taulukko 81 Rangaistuksen määrääminen moottorikulkuneuvon käyttövarkauksissa Taulukko 82 Rangaistuksen määrääminen luvattomasta käytöstä Taulukko 83 Rangaistuksen määrääminen petosrikoksissa Taulukko 84 Rangaistuksen määrääminen väärennösrikoksissa Taulukko 85 Rangaistuksen määrääminen ryöstörikoksissa Taulukko 86 Rangaistuksen määrääminen verorikoksissa Taulukko 87 Rangaistuksen määrääminen velallisen ja kirjanpitorikoksissa Taulukko 88 Rangaistuksen määrääminen liikennejuopumusrikoksissa Taulukko 89 Rangaistuksen määrääminen muissa liikennerikoksissa Taulukko 90 Rangaistuksen määrääminen huumausainerikoksissa Taulukko 91 Vankien päivittäiset keskimäärät vankiryhmittäin 1990 ja Taulukko 92 Ulkomaalaisten rangaistusvankien päärikos (1.5.) Taulukko 93 Vapautuneiden rangaistusvankien laitoksessa suorittama aika Taulukko 94 Keskimääräinen vankiluku pohjoismaissa Taulukko 95 Ehdonalainen vapaus ja valvonta Taulukko 96 Ehdonalaisen vapauden menettäminen Taulukko vuotiaille eri viranomaisissa määrätyt rangaistukset Taulukko 98 Soviteltujen rikosten määrä eri ikäryhmissä ja niiden osuus rikoksista ja rangaistuksista Taulukko 99 Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen eri ikäryhmissä Taulukko 100 Eri ikäryhmille tuomitut rangaistuslajit Taulukko 101a Huumausaineen käyttörikoksesta (RL 50:2a) annetut päärikosperusteiset seuraamukset vuosina (N) Taulukko 101b Huumausaineen käyttörikoksesta (RL 50:2a) annetut päärikosperusteiset seuraamukset vuosina (%) Taulukko 102 Syyttämättä jättäminen huumausainerikoksissa Taulukko 103 KO:ssa eri huumausainerikoksista annetut syyksi lukevat tuomiot Taulukko 104 KO:ssa huumausainerikoksista päärikoksena annetut seuraamukset Taulukko 105 Huumausainerikoksesta annetut keskirangaistukset käräjäoikeuksissa

22 XVIII Taulukko 106 Törkeästä huumausainerikoksesta annetut keskirangaistukset käräjäoikeuksissa Taulukko 107 Poliisin ja tullin tietoon tulleet huumausainerikokset ja niistä annetut seuraamukset ja Taulukko 108 Poliisin hälytystehtävien kustannukset 2009, yksikköhinnat Taulukko 109 Poliisin tietoon tulleiden rikosten arvioidut esitutkintakustannukset Taulukko 110 Rikosten johdosta vuosittain menetetyn elämän arvo TAULUKOISSA KÄYTETTYJÄ MERKITSEMISTAPOJA 0 = luku pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä - = ei tapauksia.. = tieto puuttuu. = loogisesti mahdoton LIITETAULUKOT 1 Poliisin tietoon tulleet rikokset a Väkivaltarikokset aluetyypeittäin b Henkirikollisuus maakunnittain Omaisuusrikokset aluetyypeittäin a Rattijuopumus, muut liikennerikokset ja autokanta aluetyypeittäin b Rattijuopumus, muut liikennerikokset, liikennekuolemat, liikenteessä loukkaantuneet ja liikennesuorite c Alkoholia nauttineiden kuljettajien määrät rattijuopumustutkimuksessa a Nuorten ikäryhmien rikollisuus Syylliseksi epäillyt, absoluuttiluvut b Nuorten ikäryhmien rikollisuus Syylliseksi epäillyt tuhatta samanikäistä kohden c Nuorten ikäryhmien rikollisuus Nuorten osuus kaikista selvitettyihin rikoksiin syyllisiksi epäillyistä Yleisissä alioikeuksissa rangaistukseen tuomitut rikoslajeittain Seuraamukset rikoksittain vuonna Syyntakeisuustilastoa vuosilta 1999 ja a Rikollisuuskontrollin kustannukset b Eräitä rikosten seurausten ja rikoksentorjunnan kustannuksia

23 I JOHDANTO Tapio Lappi-Seppälä & Hannu Niemi 1 Katsauksen tavoitteet Katsauksessa pyritään antamaan kokonaiskuva rikollisuuden tasosta, rakenteesta ja kehityslinjoista. Rikollisuuden kuvauksessa on tarpeen tehdä ero ilmitulleen rikollisuuden (viranomaisten tietoon tulleen ja rekisteröidyn rikollisuuden) ja piilorikollisuuden välillä. Tilastoitu ja ilmitullut rikollisuus on vain osa kaikesta rikollisuudesta. Tämä vähentää virallisen rikostilaston luotettavuutta. Tilastoidun rikollisuuden muutokset saattavat heijastaa paitsi rikollisuuden todellisia myös rikosten ilmoitusalttiudessa ja valvonnan suuntautumisessa tapahtuneita muutoksia. Näistä syistä katsauksessa selvitetään verraten laajasti myös piilorikollisuutta ja ilmi tulleen ja piiloon jäävän rikollisuuden suhteita. Toisena tavoitteena on perustietojen antaminen rikosoikeudellisen kontrollijärjestelmän toiminnasta. Katsauksessa keskitytään ennen kaikkea viranomaiskontrollin tilastolliseen kuvaukseen. Tarkastelua jäsentävinä vaiheina ovat rikosten ilmitulo, poliisin suorittama esitutkinta, syyttäjien toiminta, tuomioistuinten ratkaisu ja rangaistukseen tuomitseminen sekä rangaistusten täytäntöönpano.

24 2 Tapio Lappi-Seppälä & Hannu Niemi 2 Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet Rikollisuustilanne Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus. Rikollisuuskehitystä kuvataan ja arvioidaan ensi sijassa Tilastokeskuksen kokoaman ja julkaiseman poliisin tietoon tullutta rikollisuutta koskevan tilaston pohjalta. Vuodesta 1992 alkaen tiedot on julkaistu oikeustilastollisessa vuosikirjassa ja nykyään ne on saatavissa myös Tilastokeskuksen internet-sivuilta. Aikaisemmin tiedot julkaistiin omana sarjanaan. Poliisitilastoa luettaessa on otettava huomioon muun muassa seuraavat rikosten tilastoinnissa noudatettavat periaatteet ja niissä tapahtuneet muutokset. Poliisitilaston tilastoyksikkönä on rikos, eikä rikoksentekijä. Rikosten tilastointiin vaikuttaa se, millä tavalla rikokset yksiköidään tilanteessa, jossa useampi teko katsotaan yhden ja saman rikoksen jatkamiseksi (jatkettu rikos), taikka jossa yksi ja sama teko toteuttaa yht aikaa useampien rikosten tunnusmerkistön (ideaalikonkurrenssi). Jatketun rikoksen osalta poliisitilastossa on varhemmin noudatettu sääntöä, että jatketun rikoksen osateot tilastoidaan erikseen. Tästä tavasta on luovuttu mutta eri rikosten osalta eriaikaisesti: Jatketut alkoholi- ja huumausainerikokset on tilastoitu yhtenä tekona vuodesta 1979 alkaen, kavallukset vuodesta 1983 ja maksuvälinepetosrikokset vuodesta 1991 alkaen. Nämä tilastointimuutokset ovat yleensä näkyneet poliisitilastossa selvinä rikoslukujen laskuna. Vuonna 1992 toteutetulla konkurrenssiuudistuksella luovuttiin eri konkurrenssimuotojen erottelusta. Samalla luovuttiin rikossarjaan kuuluvien rikosten erilliskohtelusta. Nyt samalla kertaa tuomittavaksi tulleista rikoksista ryhdyttiin tuomitsemaan yksi yhteinen rangaistus (ns. yhtenäisrangaistusperiaate). Muutos mullisti rangaistustilaston, mutta se vaikutti jossain määrin myös rikostilastoon. Poliisitilastoon oli vuoteen 1992 saakka merkitty yksin teoin tehdyistä rikoksista ns. päärikosperiaatteen mukaisesti vain rangaistusasteikoltaan ankarin tai olosuhteisiin nähden törkein rikos. Sivurikoksia ei siis ole tilastoitu pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta (ks. Rikollisuustilanne 1994, jakso 1.2). Rikosten yhtymistä koskevan lainsäädännön uudistamisen johdosta vuoden 1992 alusta lähtien järjestelmä ei enää tunne yksin teoin tehtyä rikosta. Tästä seurannut tilastointitavan muutos lisännee hieman tilastoitujen rikosten määrää. Poliisitilaston pohjana olevista rikosilmoitustiedoista on myös aika ajoin erillistutkimuksin laadittu ns. rikosvahinkotilastoja, joissa kuvataan ilmi tul-

25 I Johdanto 3 leitten rikosten uhreja ja muita kohteita sekä rikosten aiheuttamia vahinkoja (Lättilä 1976; Niskanen 1983; Aromaa ym. 1991). Rikollisuuden määrää ja muutosta voi kuvata poliisitilaston ohella myös tuomioistuintilaston avulla. Tuomioistuintilastossa rikosten laskenta poikkeaa poliisitilastossa noudatetuista säännöistä. Ensinnäkin tuomioistuintilasto koskee tuomiokertoja ei yksittäisiä rikoksia. Toiseksi tuomioistuintilasto kuvaa vain syyttäjälle saakka edenneitä rikoksia, muun muassa selvittämättömät jutut eivät sisälly siihen. Eri tilastot antavat usein myös erilaisen kuvan rikosten törkeysasteesta. Poliisitilastossa rikokset saatetaan usein luokittaa esimerkiksi astetta törkeämpään kategoriaan kuin mihin tuomioistuin arviossaan päätyy. Tuomioistuintilaston rikosluokitus on myös poliisitilastoa tarkempi. Rikosten lukumäärän kuvaajana poliisitilasto on yleensä tuomioistuintilastoa etevämpi. Rikosten törkeysasteen kuvaajana tuomioistuintilasto on tosin poliisitilastoa luotettavampi. Poliisitilasto on kuitenkin rikollisuutta koskevien tarkastelujen päälähde. Tarvittaessa sen tietoja on täydennetty tuomiotilaston luvuilla. Rikosten teonpiirteiden seuranta- ja tutkimusrekisteri. Suurelta osin tässä katsauksessa on perinteisesti käytetty ja käytetään edelleen Tilastokeskuksen julkaisemia, poliisin tietoon tullutta rikollisuutta kuvaavia tietoja. Nämä tiedot kuvaavat pääsääntöisesti rikosten määriä sekä joidenkin tekojen osalta eräitä teonpiirteitä kuten tapahtumapaikkaa. Vuonna 2005 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos käynnisti hankkeen, jonka tarkoituksena on tuottaa enemmän tietoa tekojen piirteistä, esimerkiksi väkivallan osalta teon aiheuttamista vammoista ja tekotavasta. Tietojen lähteenä on poliisin rikosilmoitusjärjestelmä. Tavoitteena on, että Rikollisuustilanne-katsaus pystyisi tulevaisuudessa kuvaamaan aiempaa paremmin paitsi tilastoitujen rikosten määrän muutoksia myös mahdollisia muutoksia niiden laadussa ja luonteessa. RTST-rekisteriä on käytetty jaksoissa Muut väkivaltarikokset ja Ympäristörikokset. RTST-rekisterin teonpiirteitä koskevat tiedot koodataan rikosilmoitusjärjestelmän avoimista selosteosista, joissa juttua tutkinut poliisi on kuvannut tekoa avotekstinä. Näihin kuvauksiin sisältyvän tiedon muuntaminen määrälliseen muotoon, siis luvuiksi, on melko työintensiivinen prosessi. Siksi ei ole käytännössä mahdollista, että yleisissä rikoksissa tiedot perustuisivat kaikkien vuoden aikana tehtyjen tapahtumien analyysiin (esimerkiksi pahoinpitelyrikoksia tulee poliisin tietoon vuosittain noin ). Tämä vuoksi RTSTrekisteriin perustuvat tiedot ovat pääsääntöisesti satunnaisotantaan perustuvia.

26 4 Tapio Lappi-Seppälä & Hannu Niemi Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos käynnisti vuonna 2002 kansallisen henkirikollisuuden seurantajärjestelmän yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja sisäasiainministeriön poliisiosaston kanssa. Järjestelmään kirjataan tietoja uhrin kuolemaan johtaneista teoista, joita poliisi tutkii jollakin seuraavista nimikkeistä: murha, tappo, surma, lapsensurma tai kuolemantuottamus pahoinpitelyrikoksen yhteydessä. Tietoja kerätään erillisellä, tutkijoiden kehittämällä tietolomakkeella, jonka täyttää kussakin henkirikostapauksessa jutun tutkinnanjohtaja. Tietojärjestelmä sisältää siis kaikki poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet väkivaltatapaukset, mutta keruujärjestelmä on itsenäinen suhteessa viralliseen poliisitilastoon ja sen tuottamiseen. Tietojen keräyslomake on yksityiskohtainen ja tuottaa paljon enemmän tietoa henkirikoksista kuin virallinen, julkaistu poliisitilasto tai kuolemansyytilasto. Järjestelmä kerää tietoa rikoksen uhrista, tekijästä, osapuolten välisestä suhteesta, teon piirteistä ja olosuhteista. Se mahdollistaa vakavimman väkivallan piirteiden kuvaamisen ja tutkimisen tarkkuudella, joka ei ole mahdollista muiden rikoslajien kohdalla. Henkirikollisuuden seurantajärjestelmää on käytetty muiden tietolähteiden ohella Rikollisuustilannekatsauksen jaksossa Kuolemaan johtanut väkivalta. Piiloon jäävä rikollisuus. Poliisitilasto kertoo ainoastaan ilmirikollisuudesta. Oikeasuhtainen kuva kokonaisrikollisuuden rakenteesta ja kehityslinjoista edellyttää tiedon saamista myös piiloon jäävästä rikollisuudesta. Katsauksessa on hyödynnetty sekä rikosten uhreille että rikoksentekijöille suunnattuja kysely- ja haastattelutietoja. Ratsiatutkimusten avulla saadaan puolestaan tietoa liikennevirrassa esiintyvän rattijuopumuksen määrästä ja vertailukelpoisesta kehityksestä. Aikuisväestön rikoskokemuksia mittaavat valtakunnalliset uhritutkimukset kertovat muun muassa rikosilmoitusalttiuden vaihteluista sekä piiloon jäävistä rikoksista, niiden määrästä, sisällöstä, olosuhteista ja seurauksista. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa tehnyt tällaiset tutkimukset vuosina 1980, 1988, 1993 ja 1997 (Heiskanen ym. 1990; Aromaa & Heiskanen 1992a; Heiskanen & Aromaa 1998; Heiskanen ym. 2000; Heiskanen ym. 2001). Vastaavat tutkimukset on vuosina 2003, 2006 ja 2009 toteutettu yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa (Heiskanen ym. 2004; Sirén ym. 2007; Sirén ym. 2010). Miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa mittaavat naisuhritutkimukset on toteutettu vuosina 1997 ja 2005 (Heiskanen & Piispa 1998; Piispa ym. 2005). Lisäksi Suomi on osallistunut kansainvälisiin uhritutkimuksiin viidesti vuoden 1989 jälkeen (Aromaa & Heiskanen 2000a; Aromaa & Heiskanen 2008).

27 I Johdanto 5 Uhritutkimusten ohella toinen merkittävä piilorikollisuutta kartoittava lähde on nuorten itse ilmoitettua rikollisuutta koskeva tutkimus. Helsingissä tällaiset tutkimukset on tehty vuosina 1992, 2002 ja 2006 (Aromaa 1994; Kivivuori & Savolainen 2003; Salmi 2007). Vuonna 1995 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos käynnisti vastaavat tutkimukset valtakunnallisella tasolla (Kivivuori 1995). Nuorisorikollisuuskysely on sen jälkeen toteutettu isommalla otoksella neljästi vuosina (Kivivuori 1997, 1999b sekä Kivivuori ym. 2001, 2002b, Kivivuori & Salmi 2005 ja Salmi 2008a ja 2008c). Nuorisorikollisuuskyselyt on kohdistettu peruskoulun yhdeksännelle luokka-asteelle ( vuotiaisiin), koska sen aikana kokonainen ikäkohortti on viimeistä kertaa tavoitettavissa samassa instituutiossa. Uhritutkimukset kertovat lähinnä henkilöuhreihin kohdistuvista rikoksista, ja itse ilmoitettua rikollisuutta koskevat tutkimukset ovat toistaiseksi kuvanneet nuorten lainvastaista käyttäytymistä. Muiden rikoslajien ja -tekijäryhmien kartoittamiseksi piilorikollisuustutkimusten kenttää on jatkossa tarve edelleen laajentaa. Tällaista laajentamista merkitsi esimerkiksi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen hanke, jossa vuoden 1961 kutsuntatutkimus toistettiin Helsingin kutsunnoissa 2006 (Salmi 2008b ja 2008c). Hanke laajensi piilorikollisuustutkimuksen kohderyhmää nuoriin aikuisiin (18-vuotiaisiin miehiin). Tämän lisäksi vuonna 2008 valmistui Poliisiammattikorkeakoulun lapsiuhritutkimus, missä Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos oli myös osallisena (Ellonen ym. 2008). Uhritutkimusten osalta erityisenä kehityshaasteena olisi luoda seurantajärjestelmä, joka mittaisi yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvaa rikollisuutta. Todellisen rikollisuuden mittauksessa tärkeä lähde on myös rattijuopumusrikollisuuden yleisyyttä kartoittava tienvarsitutkimusten sarja, joka alkaa vuodesta Vastaavantyyppisiä ratsiatutkimuksia on toteutettu samanaikaisesti vuosittain EU-maissa vuodesta 2005 alkaen ja epäyhtenäisemmin jo luvun lopulta lähtien. Kontrollijärjestelmän toiminta Kontrollijärjestelmän toiminnasta kertovat lähteet voidaan jäsentää toimivan viranomaisen sekä rikosasian kulloisenkin käsittelyvaiheen mukaan. Esitutkintaa koskevaa tilastotietoa on verraten niukasti. Poliisitilastoon sisältyy tieto rikosten selvittämisestä. Poliisin pitämä pidätettyjen rekisteri kertoo tiedot kiinniotettujen, pidätettyjen ja vangittujen määristä sekä vapaudenmenetysaikojen pituuksista.

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén II RIKOSLAJIT 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Seuraavassa rikollisuuden rakennetta ja kehityspiirteitä tarkastellaan poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Sen ulkopuolelle jäävät rikokset, joita

Lisätiedot

II RIKOLLISUUSKEHITYS

II RIKOLLISUUSKEHITYS II RIKOLLISUUSKEHITYS A Rikoslajit 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Rikollisuuden rakennetta ja kehitystä tarkastellaan seuraavassa poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Ulkopuolelle jäävät rikokset,

Lisätiedot

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoruusiässä tehdään eniten rikoksia Varkaus- ja pahoinpitelyrikoksista poliisin

Lisätiedot

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset TILASTOT - 020 AKAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat palvelee poliisin ydintoimintoja,

Lisätiedot

Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T

Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T 12285 A OMAISUUSRIKOKSET 6688 Varkaus 28:1 1779 Törkeä

Lisätiedot

SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2015 TIIVISTELMÄ

SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2015 TIIVISTELMÄ HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 12/2016 SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2015 TIIVISTELMÄ HANNU NIEMI Julkaisija Helsingin yliopisto Kriminologian

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN ALKUSANAT LYHENTEITÄ V XV 1 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN 1 1 l.l 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEET Johdanto Keskeiset käsitteet ja periaatteet Rangaistus Rangaistuksen

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011 Oikeus 2012 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011 Rikoksiin syylliseksi epäillyistä 11 prosenttia oli ulkomaan kansalaisia vuonna 2011 Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen selvittämiin rikoksiin

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto Oikeus 2016 Rikos- ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015 Huumausaineiden aiheuttamat rattijuopumukset lisääntyivät 19,7 prosenttia Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin,

Lisätiedot

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen 1 Rikosten määrä asukaslukuun suhteutettuna 2 Rikoslajittainen kehitys 2007-2014 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Kaikki

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE JA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2014 TIIVISTELMÄ

RIKOLLISUUSTILANNE JA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2014 TIIVISTELMÄ HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 7/2015 RIKOLLISUUSTILANNE JA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2014 TIIVISTELMÄ HANNU NIEMI & PETRI DANIELSSON

Lisätiedot

RIKOLLISUUSTILANNE 2015

RIKOLLISUUSTILANNE 2015 HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 14/2016 RIKOLLISUUSTILANNE 2015 Julkaisija Helsingin yliopisto Kriminologian ja oikeuspolitiikan

Lisätiedot

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Jussi Tapani & Matti Tolvanen RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Talentum Pro Helsinki 2016 Juridica-kirjasarjan 12. teos 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 1. vuosineljännes Petosten määrä lisääntyi tammi maaliskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden

Lisätiedot

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]).

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]). SEURAAMUSJÄRJESTELMÄN LUENTOSARJA SL 2010 YLIOPISTONLEHTORI SAKARI MELANDER HARJOITUSTEHTÄVIÄ RANGAISTUSASTEIKON LIEVENTÄMINEN Kys. 1. 17-vuotiasta A:ta syytetään taposta (RL 21:1:n mukaan taposta tuomitaan

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria?

Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria? Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria? Heini Kainulainen Tutkija, OTT, dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsinki Puh. 029 566 5378 Sähköposti: heini.kainulainen@om.fi

Lisätiedot

SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2015

SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2015 HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 11/2016 SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2015 Julkaisija Helsingin yliopisto Kriminologian ja oikeuspolitiikan

Lisätiedot

Vangit Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008

Vangit Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008 Oikeus 2009 Vangit 2008 Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008 Vankien päivittäinen keskimäärä (keskivankiluku) oli 3 526 vuonna 2008, mikä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin (3 551). Keskivankiluku

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Aune Flinck, Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 18.6.2012 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011/Tilastoraportti 15/2012 1 Sovittelukäsittelyyn ohjatut rikostapaukset

Lisätiedot

Rattijuopumus. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 7.5.2015. rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015

Rattijuopumus. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 7.5.2015. rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015 Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015 Rattijuopumus Kuolemaan johtaneiden ja vakavien liikenneonnettomuuksien riskitekijä 1 Yleistä 1,6 promillen rajan ylittyessä

Lisätiedot

SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2014

SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2014 HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 5/2015 SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ 2014 KONTROLLIJÄRJESTELMÄ TILASTOJEN JA TUTKIMUSTEN VALOSSA Julkaisija

Lisätiedot

2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina Päivi Honkatukia

2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina Päivi Honkatukia III.2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina 187 2 Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina Tässä luvussa tarkastellaan ensin naisten tekemien rikosten ja erityisesti väkivallan kehitystä viimeksi kuluneiden

Lisätiedot

4 Syyttäjien toiminta

4 Syyttäjien toiminta III.A.4 Syyttäjien toiminta 321 4 Syyttäjien toiminta Yleistä Lainsäädäntö. Syyttäjän syyteharkinta johtaa joko syytteen nostamiseen taikka syyttämättä jättämiseen. Lisäksi syyttäjän tekemiin ratkaisuihin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Analyysi henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista Rovaniemellä 2007 Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmän

Lisätiedot

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin?

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin? Uskotko Sinä, että tämä on raiskaus? seksuaalisen väkivallan uhrin kohtaaminen viranomaiskäytänteissä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, auditorio, Helsinki 22.11.2012 Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö

Lisätiedot

Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa

Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa 11.2.2016 KAA 3/2015 vp Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta ja kansalaisaloitteeseen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2009

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2009 Oikeus 2010 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2009 Rikoksista selvitettiin 59 prosenttia Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 kaikkiaan 432 000 rikosta. Poliisi selvitti yhteensä

Lisätiedot

LIITE Trafin julkaisuun Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä. Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot.

LIITE Trafin julkaisuun Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä. Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot. LIITE Trafin julkaisuun 1-2015 Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot Marita Löytty 1.9.2016 Trafiksäkerthetsverket Helsinki, Helsingfors 2015

Lisätiedot

Miesväestön osuuksia prosentteina (%) (keskiarvo vuosilta )

Miesväestön osuuksia prosentteina (%) (keskiarvo vuosilta ) Miesväestön lukumääriä ja prosenttiosuuksia Suomessa Somalimiehet 2 913 3 485 3 893 3 918 3 915 3 835 3 800 3 680 % 0,11 % 0,13 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,14 % 0,14 % 0,14 % Muut afrikkalaiset miehet 6 566

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2010 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010, 1. vuosineljännes Rattijuopumukset ja ryöstöt vähenivät tammi - maaliskuussa 2010 Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Rovaniemen omaisuusrikollisuuden tilanne

Rovaniemen omaisuusrikollisuuden tilanne 1 Rovaniemen omaisuusrikollisuuden tilanne 1. Johdanto Esityksen tavoitteena on kuvata Rovaniemen alueella tapahtuvaa omaisuusrikollisuutta. Kuvaajina käytämme omaisuusrikosten kokonaismäärää, omaisuusrikosten

Lisätiedot

RIKOSOIKEUDEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN. Jussi Tapani rikosoikeuden professori

RIKOSOIKEUDEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN. Jussi Tapani rikosoikeuden professori RIKOSOIKEUDEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN Jussi Tapani rikosoikeuden professori KESKEISET KÄSITTEET Rikos Laissa rangaistavaksi säädetty teko (muodollinen määritelmä) Rikos toiminta-,

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET VUOSINA Absoluuttiluvut koko maasta [A, ks. selitykset taulukon lopussa]

POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET VUOSINA Absoluuttiluvut koko maasta [A, ks. selitykset taulukon lopussa] Liitetaulukko 1 POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET VUOSINA 1999-2008 Absoluuttiluvut koko maasta [A, ks. selitykset taulukon lopussa] Rikosnimike 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 OMAISUUSRIKOKSET

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Miesväestön osuuksia prosentteina (%) (keskiarvo vuosilta )

Miesväestön osuuksia prosentteina (%) (keskiarvo vuosilta ) Miesväestön lukumääriä ja prosenttiosuuksia Suomessa Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Somalimiehet 2 913 3 485 3 893 3 918 3 915 3 835 3 800 3 680 % 0,11 % 0,13 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,14

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja

Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja aluehallintovirastojen aluejaon mukaisesti 2009 2010 Sivu 1(5) Vuoden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Tommi Sarlin Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Väkivaltakokemukset

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot II.7 Liikennerikokset 145 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot Taulukko 24 Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1995 2003 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

Poliisin tietoon tulleet rikokset eräillä alueilla Porissa ja Porin pääpoliisiaseman alueen kunnissa

Poliisin tietoon tulleet rikokset eräillä alueilla Porissa ja Porin pääpoliisiaseman alueen kunnissa Poliisin tietoon tulleet rikokset eräillä alueilla Porissa ja Porin pääpoliisiaseman alueen kunnissa Huom! Kaupunginosa-alueiden osalta tilasto on vain suuntaa antava, sillä alue on voitu merkitä rikosilmoitusjärjestelmään

Lisätiedot

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut POL--12787 L5 VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 32 420 32 427 39 806 38 389 Henkilötyövuodet 507,7 498,1 576,7 566,2 540,0 Valvonnan kustannukset,

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/2015 11.2.2016 Rikoskomisario Anne Hietala 1 HELSINGIN POLIISILAITOS 1.1.2015 POLIISIPÄÄLLIKKÖ Lasse Aapio

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2011

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2011 Oikeus 2012 Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2011 Lähes neljännes rangaistukseen tuomituista naisia vuonna 2011 Vuonna 2011 rangaistukseen tuomituista 23 prosenttia (130 000) oli naisia Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen 14.5.2013 Tampere Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto 1. Yhteistyö 2. Ohjaaminen

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto Oikeus 2017 Rikos- ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus, 2016, 4. vuosineljännes Tietoon tulleiden seksuaalirikoksien määrä kasvussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin,

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2008

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2008 Oikeus 2009 Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2008 Ennätykselliset yli puoli miljoonaa rangaistusta viime vuonna Ajoneuvoa pysäyttämättä annetut rikesakot nostivat rangaistusten yhteismäärän 523 000:een

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto Oikeus 2016 Rikos- ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus, 2016, 1. vuosineljännes Maksuvälinepetoksien määrä kovassa kasvussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin

Lisätiedot

Yksilö, yhteiskunta siinäkö kaikki? Helsinki Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Yksilö, yhteiskunta siinäkö kaikki? Helsinki Tarja Mankkinen Sisäministeriö Yksilö, yhteiskunta siinäkö kaikki? Helsinki 17.1.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö 18.1.2013 Turvallisuudesta ja turvallisuuspuheesta subjektiivisia havaintoja parilta vuosikymmeneltä 18.1.2013 2 Mitä

Lisätiedot

3 Muut väkivaltarikokset Martti Lehti & Reino Sirén & Ville Hinkkanen

3 Muut väkivaltarikokset Martti Lehti & Reino Sirén & Ville Hinkkanen 3 Muut väkivaltarikokset II.A.3 Muut väkivaltarikokset 51 Edeltävässä luvussa tarkasteltiin kuolemaan johtaneita väkivaltarikoksia. Tässä luvussa aiheena ovat muut väkivaltarikokset: henkirikoksen yritykset,

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2010

Syyttäjän ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Syyttäjän ratkaisut 2010 Syyttäjä nosti 61 000 syytettä vuonna 2010 Vuonna 2010 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 78 300 rikosoikeudellista asiaa, mikä on liki 900 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

HE 78/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 16 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 78/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 16 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 78/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 16 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Esityksen mukaan lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta koskevaa

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Taloudellinen rikollisuus

Taloudellinen rikollisuus Taloudellinen rikollisuus 27.5.2016 Erikoistumisjakso (12 op) 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio rikosoikeudellisena seuraamuksena) (10 p)

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu

Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa 31.10.2008 Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu noora.ellonen@poliisi.fi Lapsiuhritutkimus Sisäasiainministeriön poliisiosaston rahoittama

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551813618 1 (6) 02.12.2013 2020/2013/4355 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa 2020/2011/3411, 22.11.2011 Rikosasioiden

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Häkkihoitoa vai huolenpitoa?

Häkkihoitoa vai huolenpitoa? Häkkihoitoa vai huolenpitoa? Nuorten syrjäytymisen ehkäisy - seminaaripuheenvuoro 14.8.2012 Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Mielensäpahoittaja / Tuomas Kyrö: Hyvästelin lapset. Kyllä sanon, että on

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Tapio Lappi-Seppälä & Ville Hinkkanen SELVITYKSIÄ RAISKAUSRANGAISTUKSISTA JA RANGAISTUSKÄYTÄNNÖN YHTENÄISYYDESTÄ

Tapio Lappi-Seppälä & Ville Hinkkanen SELVITYKSIÄ RAISKAUSRANGAISTUKSISTA JA RANGAISTUSKÄYTÄNNÖN YHTENÄISYYDESTÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 61 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Tapio Lappi-Seppälä

Lisätiedot

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen TUTKINTAPYYNTÖ LAATU! Tutkintapyynnön sisällöstä käytävä ilmi, mitä on tapahtunut tai

Lisätiedot

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana Vapautuvien asumisen tuen verkosto 18.11.2015 Apulaisjohtaja Risto Huuhtanen Rikosseuraamustyöntekijä Kari Lägerkrantz Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto Määritelmät:

Lisätiedot

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2015

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2015 Oikeus 2015 Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2015 Rikesakkojen määrä väheni Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2015 määrättiin 240 700 rikesakkoa, lähes 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2001 vp. Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi JOHDANTO

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2001 vp. Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi JOHDANTO LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2001 vp Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON. Mitä on seurusteluväkivalta? Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON. Mitä on seurusteluväkivalta? Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON Mitä on seurusteluväkivalta? Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta WHO:N MUKAAN VÄKIVALLAN MÄÄRITTELY ON Fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä

Lisätiedot

Jussi Tapani OTT, VT, dosentti, rikosoikeuden professori (mvs.)

Jussi Tapani OTT, VT, dosentti, rikosoikeuden professori (mvs.) Jussi Tapani OTT, VT, dosentti, rikosoikeuden professori (mvs.) Pelotusvaikutus Moraalin luominen ja vahvistaminen sekä tapojen kehittäminen Yleisestävyys: lainsäätäminen eli rangaistusuhkien asettaminen

Lisätiedot

SUOMALAISET VÄKIVALLAN JA OMAISUUSRIKOSTEN KOHTEENA 2014 KANSALLISEN RIKOSUHRITUTKIMUKSEN TULOKSIA

SUOMALAISET VÄKIVALLAN JA OMAISUUSRIKOSTEN KOHTEENA 2014 KANSALLISEN RIKOSUHRITUTKIMUKSEN TULOKSIA HELSINGIN YLIOPISTO VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA KRIMINOLOGIAN JA OIKEUSPOLITIIKAN INSTITUUTTI KATSAUKSIA 3/2015 SUOMALAISET VÄKIVALLAN JA OMAISUUSRIKOSTEN KOHTEENA 2014 KANSALLISEN RIKOSUHRITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot