Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen"

Transkriptio

1 Olli Saunaoja, laamanni Espoon käräjäoikeus Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Suomen lain mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on, että rikoksen tekijä on teon hetkellä täyttänyt 15 vuotta. Jos nuori syyllistyy rikolliseen menettelyyn ennen kuin hän on täyttänyt 15 vuotta, teosta ei voida tuomita rangaistusta. Teosta saattaa kuitenkin seurata velvollisuus korvata teolla aiheutettu vahinko tai osa siitä. Lisäksi tekijään ja hänen perheeseensä voidaan kohdistaa toimenpiteitä sosiaaliviranomaisten toimesta. Mikä on rikos Suomen oikeusjärjestyksen mukaan rangaistus voidaan tuomita vain sellaisesta teosta, joka on rikoksentekohetkellä säädetty laissa rangaistavaksi. Lisäksi rangaistusvastuun edellytyksenä on tahallisuus tai tuottamus. Useimmat rangaistussäännökset koskevat tahallista menettelyä. Tahallisuudella tarkoitetaan sitä, että tekijä on nimenomaan tarkoittanut aiheuttaa rikoksen tunnusmerkistöön kuuluvan seurauksen tai pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että tekijä ei ole noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan. Tyypillinen tuottamuksellinen rikos on liikenneturvallisuuden vaarantaminen, joka on rangaistava tietysti tahallisenakin, mutta myös silloin kun tekijä huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelakia tai muita liikennesääntöjä vastaan. Lakitieto.indd :58:37

2 Valtaosa rangaistussäännöksistä on rikoslaissa. Rikoslaissa on omat lukunsa mm. rikoksista yleistä järjestystä vastaan, seksuaalirikoksista, henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, liikennerikoksista, varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, väärennysrikoksista, vahingonteosta, petoksesta, maksuvälinerikoksista, huumausainerikoksista jne. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista tarkemmin käsitellä yksittäisiä rikoksia. Pari rikosta voi kuitenkin mainita. Ensinnäkin moottorikulkuneuvon käyttövarkaus. Siihen syyllistyy henkilö, joka ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen omistaman moottorikäyttöisen kulkuneuvon, kuten auton, moottoripyörän tai mopon. On hyvä tietää, että myös matkustajana oleminen on ajoneuvon käyttämistä. Jos siis tietää tai pitää varsin todennäköisenä, että kulkuneuvo on otettu luvattomasti käyttöön, syyllistyy moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen pelkästään sillä, että menee matkustajaksi kulkuneuvoon. Jokainen varmaan tietää, että esimerkiksi autoa, moottoripyörää tai mopoa ei pidä kuljettaa alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena. Näin tehdessään voi syyllistyä rattijuopumuksen tai törkeään rattijuopumukseen. Mutta kiellettyä on myös oman ajoneuvonsa luovuttaminen sellaiselle henkilölle, joka ajoneuvoa kuljettaessaan ilmeisesti syyllistyisi rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Jos siis lainaat moposi kaverille, jonka havaitset olevan päihtynyt, syyllistyt kulkuneuvon luovuttamiseen juopuneelle. Miten yhteiskunta puuttuu rikokseen Rikosten selvittäminen on poliisin tehtävänä. Saatuaan ilmoituksen tai tiedon rikoksesta poliisi aloittaa esitutkinnan. Esitutkinnassa selvitetään rikos ja siihen liittyvät olosuhteet, ketkä ovat asiaan osalliset ja mitä vahinkoa rikoksesta on aiheutunut. Kun rikoksentekijä on vuotias, laaditaan hänestä henkilötutkinta. Henkilötutkinnassa selvitetään nuoren elämäntilannetta ja otetaan kantaa mahdollisesti tuomittavaan ehdolliseen rangaistukseen liitettävään valvontaan. Lisäksi siinä arvioidaan rikoksen eri seuraamusvaihtoehtojen vaikutusta nuoren tilanteeseen. Kun rikoksesta epäilty on vuotias, kuullaan esitutkinnassa myös hänen huoltajiaan. Lakitieto.indd :58:38

3 Esitutkinnassa poliisi selvittää kuulusteluja ja teknistä tutkintaa sekä muita esitutkintalaissa säädettyjä keinoja käyttäen, mitä on tapahtunut. Esitutkinnassa selvitetään, ketä on syytä epäillä rikoksesta. Samoin selvitetään, kuka on rikoksen asianomistaja, siis se johon rikos on kohdistunut, ja mitä seurauksia rikoksesta on aiheutunut. Poliisi selvittää myös, mitä vahingonkorvausvaatimuksia asianomistajalla on rikoksesta epäiltyä kohtaan. Tutkimusten ja kuulustelujen perusteella poliisi laatii esitutkintapöytäkirjan. Sen poliisi toimittaa syyttäjälle syyteharkinnan suorittamista varten. Tietyissä rikoksissa poliisi voi antaa rikokseen syyllistyneelle rangaistusvaatimuksen, jonka perusteella syyttäjä antaa rangaistusmääräyksen. Tällaisessa asiassa toimitetaan ainoastaan suppea esitutkinta. Rangaistusmääräyksellä voidaan tuomita vain sakkorangaistus. Rangaistusmääräysmenettelyssä ratkaistu asia ei tule lainkaan oikeuden käsiteltäväksi. Rikesakko puolestaan voidaan määrätä muun muassa vähäisistä liikenteeseen liittyvistä rikkomuksista ja järjestyslaissa säädetystä rikkomuksesta, kuten esimerkiksi määräysten vastaisesta päihdyttävän aineen nauttimisesta. Rikesakon määrää poliisi. Niissä tapauksissa, joissa poliisi toimittaa esitutkintapöytäkirjan syyttäjälle, syyttäjä suorittaa syyteharkinnan, eli päättää siitä nostetaanko asiassa syyte vai ei. Syyttäjän on nostettava asiassa syyte silloin, kun on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn henkilön syyllisyyden tueksi. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan syyttäjä saa tietyissä tapauksissa esimerkiksi alle 18-vuotiaan tekemissä rikoksissa jättää syytteen nostamatta. Syyttämättä jättäminen tulee kysymykseen asioissa, joita voidaan pitää vähäisinä tai joissa teko on johtunut pikemminkin harkitsemattomuudesta kuin piittaamattomuudesta lain kieltoja ja käskyjä kohtaan. Jos rikoksesta epäilty on alle 18-vuotias, syyttäjän on tehtävä ratkaisunsa kiireellisesti. Jos syyttäjä päättää nostaa syytteen, syyttäjä toimittaa asiaa koskevan haastehakemuksen rikoksen tekopaikan käräjäoi- Lakitieto.indd :58:38

4 keuteen. Jos rikoksesta epäilty on vuotias asian tullessa käräjäoikeudessa vireille, käräjäoikeuden on pääsäännön mukaan käsiteltävä asia 30 päivän kuluessa. Käräjäoikeus määrää asian pääkäsittelyä varten istuntopäivän ja kutsuu istuntoon ne henkilöt, joiden on oltava asiaa käsiteltäessä henkilökohtaisesti läsnä. Istuntoon kutsuminen tapahtuu siten, että käräjäoikeuden haastemies antaa haasteen tai kutsun tiedoksi kutsuttavalle henkilölle. Rikoksesta epäilty nuori kutsutaan yleensä aina henkilökohtaisesti oikeuteen. Oikeuteen on saavuttava sakon uhalla. Uhkasakko asetetaan jokaiselle, jonka on saavuttava oikeuteen, olipa hän rikoksesta epäilty, asianomistaja tai todistaja. Kutsua on syytä noudattaa, koska sen noudattamatta jättämisestä seuraa uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi. Lisäksi seurauksena on yleensä se, että saapumatta jäänyt etsintäkuulutetaan ja oikeus pyytää poliisia tuomaan hänet oikeuteen. Poliisilla on oikeus ottaa oikeuteen tuotavaksi määrätty kiinni. Asia käsitellään oikeudessa mahdollisimman pian kiinnioton jälkeen, mutta etenkin silloin kun asian käsittelyssä pitää olla läsnä useampia henkilöitä, saattaa käsittelyn järjestäminen vaatia aikaa, ja kiinniotettua voidaan pitää säilössä tarpeen vaatiessa enintään viiden vuorokauden ajan ennen asian käsittelyä oikeudessa. Rangaistukset Yleensä rikoksesta seuraa rangaistus. Rangaistuksesta päättää tuomioistuin asian pääkäsittelyn päätyttyä tai tietyissä tapauksissa kirjallisessa menettelyssä. Pääsäännön mukaan tuomioistuin julistaa tuomionsa asiassa asianosaisten läsnä ollessa. Pääkäsittelyn päätyttyä asianosaiset odottavat oikeuden odotustiloissa, ja tuomioistuimen jäsenet harkitsevat asiaa. Harkinnan päätyttyä asianosaiset kutsutaan istuntosaliin ja puheenjohtaja julistaa tuomion. Jos tuomiossa todetaan vastaajan syyllistyneen rikokseen, hänet voidaan tietyissä poikkeustapauksissa jättää rangais- Lakitieto.indd :58:39

5 tukseen tuomitsematta. Muussa tapauksessa seuraamuksena on nuoren rikoksentekijän kohdalla sakko, nuorisorangaistus tai vankeus. Vankeusrangaistus voi olla ehdollinen tai ehdoton. Rangaistus on määrättävä siten, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vaarallisuuteen ja vahingollisuuteen, teon vaikuttimiin ja rikoksesta ilmenevään tekijän muuhun syyllisyyteen. Lisäksi on otettava huomioon rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että samankaltaisiin rikoksiin syyllistyneiden rangaistusten tulisi olla mahdollisimman yhtenäiset. Yleisellä tasolla ei ole mahdollista sanoa, mikä seuraamus kustakin rikoksesta tuomitaan. Jokaisen rikoksen rangaistusasteikosta ilmenee lievin ja ankarin rangaistus, joka tuosta rikoksesta voidaan tuomita. Rangaistusasteikot ovat varsin laveat. Esimerkiksi varkaudesta ja edellä mainitusta moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään yksi vuosi kuusi kuukautta vankeutta ja pahoinpitelystä sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Sakkorangaistus. Sakkorangaistus tuomitaan päiväsakkoina. Sakkorangaistus on vähintään yksi ja enintään 120 päiväsakkoa. Jos sakkorangaistus tuomitaan samalla kerralla kahdesta tai useammasta rikoksesta, päiväsakkojen enimmäismäärä on kuitenkin 240. Jos vastaaja on syyllistynyt rikokseen ollessaan vuotias, rangaistusasteikko on siten lievennetty, että em. enimmäismäärät ovat 90 ja 180 päiväsakkoa. Päiväsakkojen lukumäärä määräytyy ottaen huomioon mm. rikoksen vahingollisuus ja tekijän syyllisyys. Päiväsakon rahamäärä puolestaan määräytyy sakotettavan henkilön tulojen mukaan. Pääsääntö on se, että yhden päiväsakon rahamäärä vastaa yhtä kuudettakymmenettäosaa sakotettavan keskimää- Lakitieto.indd :58:39

6 räisestä nettokuukausitulosta. Sakotettavan elatusvelvollisuus (puoliso tai alaikäiset lapset) alentaa ja hänen varallisuutensa (jos sen arvo on vähintään euroa) korottaa päiväsakkoa. Päiväsakon rahamäärä on kuitenkin aina vähintään 6 euroa. Jos siis ansiotuloja ja merkittävää varallisuutta vailla oleva henkilö tuomitaan esimerkiksi 20 päiväsakon rangaistukseen, on sakon määrä 120 euroa. Vankeusrangaistus. Kun vankeusrangaistus tuomitaan ehdollisena, se tarkoittaa, että rangaistuksen täytäntöönpano lykkäytyy koeajaksi, joka on vähintään yhden ja enintään kolmen vuoden pituinen. Jos ehdolliseen vankeuteen tuomittu syyllistyy koeajan kuluessa uuteen rikokseen, voidaan ehdollinen rangaistus tiettyjen edellytysten täyttyessä määrätä täytäntöönpantavaksi, siis suoritettavaksi ehdottomana vankeutena. Jos ehdollista vankeutta ei määrätä täytäntöönpantavaksi, rangaistus raukeaa. Ehdolliseksi voidaan määrätä enintään kahden vuoden pituinen vankeusrangaistus, ellei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. Alle 21-vuotiaana rikoksen tehnyt henkilö voidaan tuomita ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa valvontaan. Valvontaa varten nuorelle laaditaan valvontasuunnitelma ja määrätään valvoja. Valvonnan tarkoituksena on mm. tukea valvottavaa hänen muutospyrkimyksessään rikoksettomaan elämään. Valvonnan tarkoitukseen ja sisältöön voit perehtyä tarkemmin osoitteessa www. kriminaalihuolto.fi. Ehdoton vankeusrangaistus sisältää vapauden menettämisen tai rajoittamisen. Rangaistus suoritetaan vankilassa. Ehdottomaan vankeusrangaistukseen ei saa tuomita alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta, elleivät painavat syyt sitä vaadi. Näin nuorena tehdyistä rikoksista tuomitaan ehdottomaan vankeuteen siis vain poikkeustapauksissa. Nuorisorangaistus. Nuorisorangaistus voidaan tuomita, jos rikoksesta syytetty on rikoksen tekohetkellä ollut vuotias ja jos tuomioistuin pitää sakkoa riittämättömänä, mutta ehdo- Lakitieto.indd :58:39

7 tonta vankeutta liian ankarana rangaistuksena nuoren teosta sekä jos nuorisorangaistuksella voidaan edistää nuoren sosiaalista selviytymistä ja ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin. Nuorisorangaistus koostuu valvonnasta, sosiaalista toimintakykyä edistävistä tehtävistä ja ohjelmista sekä työelämään että työhön perehtymisestä. Jos nuorisorangaistukseen tuomittu ei noudata rangaistuksen toimeenpanosuunnitelmaa tai on rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvissä tilanteissa alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena, voidaan nuorisorangaistuksen täytäntöönpano kieltää ja sen sijasta tuomita muu rangaistus. Myös nuorisorangaistuksesta on saatavissa yksityiskohtaista lisätietoa verkkosivulta www. kriminaalihuolto.fi. Yhdyskuntapalvelu voidaan tuomita enintään 8 kuukauden pituisen ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. Yhdyskuntapalvelu käsittää vähintään 20 ja enintään 200 tuntia valvonnan alaisena tehtävää säännöllistä, palkatonta työtä. Yhdyskuntapalvelu voidaan keskeyttää esimerkiksi päihteiden käytön vuoksi ja rangaistuksesta suorittamatta oleva osa muuntaa takaisin vankeudeksi. Yhdyskuntapalvelu ei juurikaan tule kysymykseen alle 18-vuotiaden kohdalla, koska tämän ikäisenä tehdyistä rikoksista tuomitaan ehdoton vankeusrangaistus vain hyvin poikkeuksellisesti. Vahingonkorvausvelvollisuus Jos rikoksesta aiheutuu vahinkoa, on rikoksen tekijä velvollinen korvaamaan vahingon. Pääsääntö on, että vahinko on korvattava täysimääräisesti. Jos vahingon aiheuttaja on alle 18- vuotias, voidaan korvattavaa määrää sovitella, mutta tahallisesti aiheutetut vahingot on yleensä korvattava kokonaan. Korvaukset saattavat joskus muodostua määriltään yllättävän suuriksi. Korvauksen maksaminen ja korvauksen perintätoimet voivat vaikuttaa pitkän ajan nuoren rahankäyttöön tulevaisuudessa. Lopuksi Kun nuori on syyllistynyt rikokseen, siitä seuraa monipolvinen prosessi. Nuori joutuu selvittämään asiaa poliisin suorittamassa Lakitieto.indd :58:40

8 esitutkinnassa, sosiaalityöntekijä selvittämää nuoren elämäntilannetta ja nuoren vanhemmat saavat tiedon tapahtuneesta. Jos syyttäjä nostaa syytteen, rikoksesta epäilty kutsutaan oikeudenkäyntiin, jossa asia käsitellään ja ratkaistaan ja teosta tuomitaan lainmukainen rangaistus. Tätä menettelyä ja sen läpikäymistä voidaan jo sellaisenaan pitää eräänlaisena rangaistuksena, joka rikoksesta seuraa. Samalla yhteiskunnan puuttuminen nuoren rikokseen ja hänen elämäänsä on myös mahdollisuus. Nuorelle tarjoutuu mahdollisuus selvittää tekemänsä rikos, käydä läpi rikokseen johtaneet syyt ja havaita tekonsa seuraamukset itselleen ja toisille ihmisille. Nuorella - ja varttuneemmallakin - rikokseen syyllistyneellä on tämän prosessin vaiheiden aikana mahdollisuus miettiä elämänsä suuntaa ja omien tekojen vaikutusta omaan tulevaisuuteensa. Vanhan sanonnan mukaan vahingosta viisastuu. Rikos ei tosin ole vahinko, mutta siitäkin voi viisastua. Voi jättää saman virheen uudelleen tekemättä. Tässä kirjoituksessa on ollut tarkoituksena rikosoikeusjärjestelmän lyhyt kuvaaminen. Mutta toivottavasti lukijalle jää mieleen jotain sellaista, joka varoittaa silloin, kun oma tai kavereiden toiminta on johtamassa lainvastaiseen toimintaan. Lakitieto.indd :58:40

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

3.15.3. Perhepiiriin liittyvä neuvonpito...92 3.16. Youth Justice Conferencing (Australia)...95 3.17. Euroopan neuvoston suositus varhaisen

3.15.3. Perhepiiriin liittyvä neuvonpito...92 3.16. Youth Justice Conferencing (Australia)...95 3.17. Euroopan neuvoston suositus varhaisen 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUORIA KOSKEVAN RANGAISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTYMINEN...4 2. AIKAISEMMAT UUDISTUSHANKKEET...8 3. KANSAINVÄLINEN VERTAILU...17 3.1. Ruotsi...17 3.1.1. Lapsia ja nuoria koskeva rikosprosessi-

Lisätiedot

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto Antero Olli Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto 1. Johdanto Ajokielto on ajo-oikeuteen kohdistuva seuraamus, jolla pyritään estämään ajoneuvon kuljettajan osallistuminen liikenteeseen silloin, kun

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sakon

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sakon LUONNOS LÄHETETTY LAUSUNNOLLE 14.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimittaja: Käräjätuomari, laatukoordinaattori Pekka Louhelainen, Oulun käräjäoikeus

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo

Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo Holmberg Heidi Nielikäinen Elli-Noora 2011 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano Oikeusministeriö, Helsinki 2012 14.12.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5. KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS TEHDÄ RIKOSILMOITUS 1 YLEISTÄ 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.4 :n mukaan: Jos on syytä epäillä, että velallinen

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII KESKUSRIKOSPOLIISI CENTRALKRIMINALPOLISEN Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII Taina Neira, Juha Perämaa ja Pekka Vasara 2/2003 Päivittänyt Viivi Jantunen 8/2014 Keskusrikospoliisi

Lisätiedot

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 54/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se,

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia

Lisätiedot

HE 216/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia

HE 216/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia koskevaa lukua muutettavaksi. Nykyinen säännös

Lisätiedot

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2/1 TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa Puheenjohtaja: Määräaikainen laamanni Asiana: Markku Räty 24.6.2004 R 03/2534 Lautamiehet: Timo Kalske, Seija Maskulin ja Jouko Suvensalmi

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 141/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia,

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla

Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla Olli Haapanen Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla 1. Johdanto 1.1. Yleisiä lähtökohtia tuomion perustelemisesta Tuomion perusteleminen on runsaasti

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta Esityksen mukaan rikoslakia muutettaisiin

Lisätiedot

7.5 Juridisia termejä

7.5 Juridisia termejä 7.5 Juridisia termejä Oikeustermit Tuomioistuimet Maahanmuutto ja pakolaisuus 7.5.1 Oikeustermit Alentuneesti tai alentuneesti syyntakeinen = Tekijä ei ole täysin ymmärtänyt tekoaan. Rangaistusta kevennetään

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 16/2012 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain liikennerikoksia koskevaa lukua.

Lisätiedot