Nuorisotakuulla tulevaisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotakuulla tulevaisuuteen"

Transkriptio

1 Nuorisotakuulla tulevaisuuteen Työministeri Lauri Ihalainen Tulevaisuusseminaari

2 Taantuma ja työttömyys Pekka Myrskylä, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 57/2010 Muutaman vuoden kuluttua puolet työllisistä on ylittänyt 45 vuoden iän. Työttömien ikärakenne noudattaa pääpiirteissään työllisten ikärakennetta, mutta alle 25-vuotiaissa ja yli 55-vuotiaissa suurempi. Suomaisen työvoiman keski-ikä siis nousee vielä monen vuoden ajan. Miesten ja naisten riski joutua työttömäksi on hyvin erilainen: lähes kaikilla aloilla miesten työttömyysriski on huomattavasti suurempi, esim. rakentamisessa ja teollisuudessa. Siten työttömäksi joutuneiden miesten lukumäärä on huomattava näiltä toimialoilta. 2

3 Taantuma ja työttömyys Vuonna 1987 lähes 40 prosenttia työllisistä teki työtään ilman mitään ammatillista koulutusta, nyt kouluttamattomia työllisiä on enää 17 prosenttia. Myös työttömien koulutustaso on parantunut, mutta ei yhtä paljon kuin työllisten. Perusasteen varassa olevien työttömien osuus on pudonnut 48 prosentista 32 prosenttiin. Tämä johtuu siitä, että työttömiksi joutuu paljon enemmän heikosti koulutettuja kuin paremmin koulutettuja. Työttömissä on kaksinkertainen määrä perusasteen tutkinnon suorittaneita verrattuna työllisiin. Vuoden 2009 työttömillä perusastetta on vajaalla kolmanneksella, keskiastetta puolella ja korkeaa astetta 18 prosentilla. Työttömyyden suurin rasitus kohdistuu edelleen heikoimmin koulutettuihin, mutta paremmin koulutettujen osuudet ovat myös kasvussa. Työelämän koulutustaso näyttää nousevan siten, että syntyvissä työpaikoissa edellytetään aina vain parempaa koulutusta ja samaan aikaan katoaa niitä työpaikkoja, joissa ei tarvita ammatillista koulutusta. 3

4 Tilannearvioita Työmarkkinat sinnitelleet nyt alhaisen kasvun oloissa ja työttömyys on ollut lievässä nousussa: nuorten työttömyysaste oli 2013 syyskuussa 17,9 % Rekrytointeja ei otsikoissa, mutta pelkästään TEtoimistoissa on yli avointa työpaikkaa vuosittain esim. syyskuussa 2013 oli avointa työpaikkaa 4

5 Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa Syyskuun lopussa Syyskuun lopussa Syyskuun lopussa TEM/työnvälitystilasto, 1220.

6 Työvoimapolitiikkaan liittyviä huomioita Julkisen vallan mahdollisuudet vaikuttaa työttömyyden esiintyvyyteen rajoitetut, mutta työttömyyden kestoon voidaan vaikuttaa: Yhden viikon työttömyyden keston lyhennys alentaa työttömyyden tasoa tällä hetkellä n hengellä Huomioitava, kun pohditaan työnteolle vaihtoehtoisten etuuksien uudistamista: kestot olennaisempia (haitallisempia) kuin korvaustasot Hallitus on sitoutunut vähintään 30 % aktivointiasteeseen koko hallituskauden ajan TE-hallinto seuraa tarkoin esimerkiksi nuorten työttömyyksien kestoa. Mittarina käytetään nuorten työttömien virtaa yli 3kk työttömyyden. 6

7 Taloudellisesti haastavina aikoina on huolehdittava työvoiman osaamisesta ja aktiivisuudesta Alle 25v. Aktivointiaste 2012 vs

8 Miten monelle on löytynyt työ, koulutus tai palvelu 3 kk:ssa? 76,6% Alle 25-vuotiaat syyskuussa ,1% vuotiaat vastavalmistuneet syyskuussa

9 Työttömyyden keskimääräinen kesto viikkoina (liukuva keskiarvo) 9

10 Teollisuuden vs. palveluiden työllisyys 460 tuhatta henkeä Teollisuus, kausitasoitettu tuhatta henkeä Palvelut, kausitasoitettu

11 Nuorisotakuu määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Valtakunnallinen työryhmä aloitti syksyllä 2011 miettimällä toimeksiantonsa mukaisesti, miten toimintaan varattu 60 milj euroa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla Ehdotukset raporttiin, joka julkaistiin maaliskuussa 2012 muutoksia lainsäädäntöön, budjettiin, ohjeistuksiin, toimintatapoihin

12 Euroopan komission suositus nuorisotakuun toimeenpanosta Komissio antoi suosituksen nuorisotakuun toimeenpanosta jäsenmaissa: Kaikille alle 25-vuotiaille nuorille tarjottava laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimuskoulutustai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa koulun päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta. 12

13 Suomen nuorisotakuu alkaen Tavoitteena auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään. Takuun toteuttamisen keinoja: Koulutustakuun toimet Toteutetaan eri hallinnonaloilla - yhteistyö keskeistä! Nuorten aikuisten osaamisohjelma Nuorten työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) Kuntoutuspalvelut mukaan lukien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut Muut nuorten yksilölliset palvelut kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta 13

14 Mitä tehty TE-hallinnossa 1/2 Uudet TE-palvelut otettu käyttöön mm. valmennukset, työkokeilu Sanssi-kortti ja palkkatuki nuorten rekrytointiin vakinaistettiin nuorisotakuun myötä alle 30-vuotiaille työttömille on kuitenkin harkinnanvarainen Nuorisotakuu viestintä- ja markkinointikampanja syksyllä Palkkatuen hakeminen ja maksatus entistä helpompaa: työnantaja voi hakea sähköisesti ilman liitteitä 7/2013, maksatusjaksot valittavissa, kehittämistyö jatkuu Sanssi-kortti -kampanja kesäkuussa 2013: 14

15 Mitä tehty TE-hallinnossa 2/2 Palvelut monikanavaisesti: sähköinen asiointi monipuolistuu Oma Asiointi -palvelu uudistuu 1/2014 Oma työnhaku -palvelu 1/2014 Työpaikkahaku mobiilisovelluksena, uraohjausta myös puhelimitse, koulutusneuvontaa Facebookissa, uudistunut 11/2013 (ent. mol.fi)» virkailijoille jää enemmän aikaa kasvokkain-palveluun sitä tarvitseville Useita alueellisia nuorten rekrytointitapahtumia eri puolilla Suomea TE-toimistoihin nuorisotakuun myötä n. 60 htv nuorten ohjaukseen, joista 7 TE-hallinnon asiakaspalvelukeskukseen. Myös työllisyysmäärärahoilla tulossa lisähenkilöstöä. Kehitetään uusia yrittäjyyden muotoja: nuorten yrittäjyyspajan pilotti käynnistyi 10/2013 Uudellamaalla 15

16 Nuorten palvelu on konkreettisten suunnitelmien tekemistä yhteistyössä nuoren kanssa nuorta kuunnellen, yksilöityjä palveluja ja tehtäviä nuorelle ratkaisujen löytymiseksi sekä tiivistä asiakkuuden seurantaa. 16

17 Nuorisotakuun Tutkimuksellinen tuki: 1. väliraportti Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota organisaatioiden omien toimintatapojen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen Nuorisotakuun toteuttaminen edellyttää myös TE-toimistojen peruspalveluiden resursoinnin ja toimivuuden kehittämistä vuoden alussa toteutettu työvoima- ja yrityspalvelujen uudistus ja samanaikaisesti toteutettu TE-toimistojen uudistus ovat selvästi hankaloittaneet nuorisotakuun toimeenpanoa Nuorisotakuun toteuttaminen edellyttää myös enemmän sosiaali- ja terveyspalveluiden panostusta; kehittämistarvetta on erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa Kelan kuntoutuspalvelujen rooli nuorisotakuun toteutuksessa ei nouse seurannassa esiin eikä nuorisotakuu ole lisännyt nuorten asiakkaiden määrää Kelan palveluissa vuoden 2014 alusta Kelan ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn kriteereitä lievennetään, mikä tulee lisäämään Kelan roolia 17

18 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Oppivelvollisuusiän nosto Ammatillisen koulutuksen opintopolkujen joustavoittaminen Nuorten nivelvaiheiden palveluiden kehittäminen Oppisopimuksen kehittäminen Valmistelussa mm. 18

19 Monipuolistuvat reitit työelämään vaativat henkilökohtaista ohjausta ja tukea Avoin ammattiopisto / ohjaamo malli Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö selvittävät avoimen ammattiopiston toimintamallin toteutustapoja Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa nuori saa tukea elämän hallintaan, urasuunnitteluun, oman opiskelualan löytämiseen, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen jne. Ohjaamon ydintoimintaa olisi tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamo- ja matalan kynnyksen ohjauspalvelu konseptit ovat nyt palvelujärjestelmästä puuttuvat palat 19

20 Uusi rakennerahastokausi Nuorisotakuun toteuttaminen vahvasti kaikissa toimintalinjoissa EU:n suositusten mukaisesti. Nuorisotakuulle kaavaillaan valtakunnallista koordinointihanketta, jonka tavoitteena mm. lisätä yhteistyötä sekä tunnistaa, kerätä ja levittää hyviä käytäntöjä nuorten palveluissa. Uusi ESR-kausi

21 Valmistelussa nuorisotakuun tehostettu koordinointi Tärkeää tunnistaa ja levittää hyviä käytäntöjä Uusi ESR-kausi : nuorisotakuun koordinointiin on ehdotettu valtakunnallista hanketta, joka lisäisi yhteistyötä ja kokoaisi hyviä käytäntöjä Viestitettävä tehokkaasti ja varmistettava tiedonkulku alueille ja paikallistasolle Kehitettävä ennakointia tulevaisuuden osaamistarpeista ja lisättävä työelämätietoutta. 21

22 Mitä tehty: koulutustakuu Uudet valintakriteerit toisen asteen koulutuksessa otettu käyttöön (syksy 2013 yhteishaku), vaikutukset näkyvät kevään 2014 yhteishaussa Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja lisätty kasvualueilla ja karsittu muualta vähemmän kuin alun perin tarkoitus Oppisopimuskoulutuksen korotettu koulutuskorvaus (1/2013) ja ennakkojakson valmistelu käynnistyi 3/

23 Mitä tulossa koulutuksen alueella Nuorten aikuisten osaamisohjelman osallistujatietoja saatavilla loppusyksystä 2013 Oppisopimusta ja työssä oppimista kehitetään edelleen Oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutukset? Kuntien nuorten ohjausvastuu ja tietojen vaihtoon liittyvät kysymykset edelleen valmistelussa 23

24 Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan. Työpajatoimintaa laajennetaan, laatua ja toimintatapoja kehitetään. 24

25 Kuntoutus nuorisotakuussa Ammatillinen, lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus: Nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen helpotetaan (voimaan 2014). Varhainen tuki sosiaali- ja terveyspalveluja vahvistamalla Järjestöjen aktivoiminen ja tuki KASTE II - hankerahoituksen tuki kuntien kehittämistoiminnalle RAY-rahoituksen painopisteet 5-8 milj. lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman vahvistaminen 25

26 Jatkotoimia tarvitaan Vastataan kansainväliseen kiinnostukseen Suomen nuorisotakuun mallista Kuntoutus, mielenterveys- ja päihdepalvelujen merkitys nuorisotakuussa merkittävä, toimia tarvitaan Koulutusjärjestelmä tarjoaa nuorelle työssä tarvittavaa osaamista ja mahdollisuuksia sen täydentämiseen joustavasti Varmistetaan, että nuori saa henkilökohtaista ohjausta kaikilla hallinnonaloilla 26

27 Nuorisotakuu verkkosivut:

Nuorisotakuu 2013 miten lähti liikkeelle. Sosiaali- ja terveysturvan päivät 15.8.2013 Seinäjoki Valtiosihteeri Janne Metsämäki

Nuorisotakuu 2013 miten lähti liikkeelle. Sosiaali- ja terveysturvan päivät 15.8.2013 Seinäjoki Valtiosihteeri Janne Metsämäki Nuorisotakuu 2013 miten lähti liikkeelle Sosiaali- ja terveysturvan päivät 15.8.2013 Seinäjoki Valtiosihteeri Janne Metsämäki Työllisyyden kehitys 2012/06 2013/06 Työvoiman kysyntä Avoimet työpaikat 24

Lisätiedot

Nuorisotakuu: kuinka se toimii?

Nuorisotakuu: kuinka se toimii? Nuorisotakuu: kuinka se toimii? Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta syksy 2013 Kuvat ja esitys lainattu TEMin nuorisotakuuraporteista 1 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta

Ajankohtaista nuorisotakuusta Ajankohtaista nuorisotakuusta MANK/Seminaari 13.2.2013 Liisa Winqvist Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

NUORISOTAKUU KAAKKOIS-SUOMESSA. 19.9.2013 Timo Hakala / Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä

NUORISOTAKUU KAAKKOIS-SUOMESSA. 19.9.2013 Timo Hakala / Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä NUORISOTAKUU KAAKKOIS-SUOMESSA 19.9.2013 Timo Hakala / Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuu Nuorten yhteiskuntatakuu Lauri Ihalainen Hyvät eväät elämään -seminaari 14.6.2012 Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Olli Joensuu 2.10.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorisotakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Suomessa 15 Työ- ja elinkeinotoimistoa (2013-) TE-toimistojen tehtävät 1) edistää työvoiman saatavuuden turvaamista

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Nuorisotakuu 2013 TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset

Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset 18.4.2012 Valtakunnalliset Työpajapäivät Vaasa Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset Jaana Walldén, työryhmän sihteeri, OKM Työryhmän yhteinen diasarja Takuun taustoja 110 000 perusasteen

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito Tuloksellisuustarkastuskertomus Nuorisotyöttömyyden hoito Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 8/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 8/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa. 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto

TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa. 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto Hallituksen ja TEM:n kärkihanke Malli ollut voimassa v:sta 2005 (yhteiskuntatakuu), mutta v. 2013 alusta

Lisätiedot

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, 1 Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten

Lisätiedot

Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes

Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu/nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun

Lisätiedot

MaahanMuuttajanuorten. tilanne PirkanMaalla. - selvitys

MaahanMuuttajanuorten. tilanne PirkanMaalla. - selvitys MaahanMuuttajanuorten tilanne PirkanMaalla - selvitys MAAHANMUUTTAJANUORTEN TILANNE PIRKANMAALLA - SELVITYS Risto Karinen, Ramboll Management Consulting Oy Katri Lahtinen, Ramboll Management Consulting

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille

Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 21.1.2010 Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Ylitarkastaja Liisa Winqvist Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/ Työmarkkinoiden

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN SEURANTARAPORTTI

NUORISOTAKUUN SEURANTARAPORTTI / (Ilkka Haahtela ja Heikki Vento) OPETUSVIRASTO / nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja (Liisa Pohjolainen ja Anna Lyra-Katz) NUORISOTAKUUN SEURANTARAPORTTI Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Helsingissä

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttamista edistävät toimet Lappeenrannan kaupungilla

Nuorisotakuun toteuttamista edistävät toimet Lappeenrannan kaupungilla Kaupunginhallitus 159 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 56 25.03.2013 Nuorisotakuun toteuttamista edistävät toimet Lappeenrannan kaupungilla KH 159 339/012/2012 Kaupunginvaltuusto käsitteli 24.9.2012 sosialidemokraattisen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

RAPORTTEJA 104 2013. Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL

RAPORTTEJA 104 2013. Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL RAPORTTEJA 104 2013 Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU

Lisätiedot

Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry

Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Allianssi on Valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö Nuorisotyön edunvalvoja Poliittisesti ja uskonnollisesti

Lisätiedot

Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla. SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen

Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla. SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen Alkusanat Kaiken mitä todella tarvitsen tietääkseni miten elää ja mitä tehdä ja miten olla, opin lastentarhassa.

Lisätiedot

Palkansaajakeskusjärjestöjen kannat eurooppalaiseen nuorisotakuuseen

Palkansaajakeskusjärjestöjen kannat eurooppalaiseen nuorisotakuuseen SAK, STTK, Akava Taustamuistio 10.10.2013 1 Palkansaajakeskusjärjestöjen kannat eurooppalaiseen nuorisotakuuseen 1. Nuorisotakuu toteutettava kaikissa EU:n jäsenvaltioissa - Nuorten työllisyyden edistäminen

Lisätiedot