NUORISOTAKUU KAAKKOIS-SUOMESSA Timo Hakala / Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORISOTAKUU KAAKKOIS-SUOMESSA. 19.9.2013 Timo Hakala / Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä"

Transkriptio

1 NUORISOTAKUU KAAKKOIS-SUOMESSA Timo Hakala / Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä

2 Nuorisotakuu määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. 2

3 Nuorisotakuu alkaen Tavoitteena auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään. Takuun toteuttamisen keinoja: Koulutustakuun toimet Nuorten aikuisten osaamisohjelma Toteutetaan eri hallinnonaloilla - yhteistyö keskeistä! Nuorten työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) Kuntoutuspalvelut mukaan lukien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut Muut nuorten yksilölliset palvelut kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta 3

4 Koulutustakuun toimeenpano Uudistetut perusteet ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan Ammatilliseen koulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistaminen Uudistetut sähköiset hakupalvelut käyttöön syksyn 2013 yhteishaussa Riittävä ammatillisen peruskoulutuksen tarjonta perusopetuksen päättäneille ja ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutuspaikkaa oleville 4

5 Koulutustakuun toimeenpano Nuorten oppisopimuskoulutuksen vahvistaminen Työpaikalla tapahtuvan opiskelun sekä oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävien koulutusmallien kehittäminen Määräaikainen nuorten aikuisten osaamisohjelma vuosina

6 Nuorten työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) nuorten palvelutarvearvio ja työllistymissuunnitelman laatiminen työvoimapalvelut tukena koulutus- ja työllistymispoluille (työnhakuvalmennus, uravalmennus, koulutuskokeilu, työkokeilu, työvoimakoulutus, työhönvalmennus) palkkatuettu työ (Sanssi-kortti) starttiraha (yrittäjyys) työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) ja ELY-keskuksen yhteistyö viranomaisten, työnantajien ja yritysten kanssa 6

7 Monialainen verkostotyö kunnissa toimivat nuorten ohjaus ja palveluverkostot, joissa on mukana opetustoimi sosiaali- ja terveystoimi nuorisotoimi työhallinto poliisihallinto myös muita viranomaistahoja voi olla mukana esim. puolustushallinto, pelastustoimi, seurakunta verkostoyhteistyö nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta Yhteistyö on keskeistä! 7

8 Kuntoutus nuorisotakuussa Ammatillinen, lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus Varhainen tuki sosiaali- ja terveyspalveluja vahvistamalla Järjestöjen aktivoiminen ja tuki KASTE II - hankerahoituksen tuki kuntien kehittämistoiminnalle RAY-rahoituksen painopisteet lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman vahvistaminen 8

9 Nuorisotakuu Kaakkois-Suomessa nuorisotakuun koordinoinnin ja toteuttamisen tueksi tarvitaan alueelliset toimintasuunnitelmat (Kaakkois-Suomen ELYkeskus (syksy 2013) ja Kaakkois-Suomen TE-toimisto (laadittu)) alueella toimivien nuorisofoorumin teemaryhmien toiminta nuorten ohjaus- ja palveluverkoston yhteistyö nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyvä yhteistyö oppilaitosten kanssa työvoimapalveluiden kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden, TE-palveluiden, palveluntuottajien, oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden, työnantajien, yritysten ja kuntien kanssa palvelutarpeiden ja alueen kehitysnäkymien näkökulmista alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö verkostojen kautta sekä hyvien käytäntöjen hyödyntäminen alueella erilaisten aiheeseen liittyvien alueellisten tiedotteiden, julkaisujen ja tilastomateriaalin tuottaminen 9

10 Nuorisofoorumin taustaa Vuonna 2010 näkyi merkkejä nuorisotyöttömyyden uudesta kasvusta ja nuorten työmarkkinoille sijoittuminen hidastui. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomen ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) sekä Kaakkois- Suomen ELY-keskus reagoivat asiaan ja lähestyivät 02/2011 yhteistyöpyynnöllä sidosryhmäkumppaneita. Kehittämishaasteiksi koettiin: nuorten syrjäytymisen ja alueelta muuton ehkäisy sekä koulutukseen hakeutumisen ja työllisyyden edistäminen. 10

11 Nuorisofoorumin taustaa Kehittämishaasteiden parissa työskentelee useita organisaatioita ja hankkeita. Toisten työn, palveluiden ja toimenpiteiden tunteminen ei ole välttämättä hallinnassa. Tukiprosessit ovat samansuuntaisia ja tavoite monilta osin sama: ohjata nuoret koulutukseen ja työelämään sekä turvaamalla myös eri muutosvaiheet nuorten elämässä. 11

12 Nuorisofoorumin toiminnan käynnistyminen Toiminta käynnistyi eri toimijoille lähetetyllä yhteistyöpyynnöllä. Liitteeksi laadittiin taulukko, johon pyydettiin täydentämään ja kuvaamaan organisaatioon tehtäviä liittyen nuoriin ja nuorisotyöttömyyden hoitamiseen (perustehtävä, toimenpiteet, mittarit, toimenpiteet/aihealueet). Ensimmäinen seminaarimuotoinen yhteistyöfoorumi järjestettiin Foorumin aiheina: elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma, nuorisolaki kuntien näkökulmasta, tulevaisuuden työmarkkinat ja nuorten palvelut TE-hallinnossa. 12

13 Nuorifoorumin tavoitteet Tavoitteena löytää/hakea yhteisiä kehittämiskohteita. Tunnistaa, tarkentaa ja yhtenäistää käsitystä siitä, mitkä ovat nuorten työllisyyttä ja hyvinvointia edistävät tahot Kaakkois-Suomen alueella. Mikä on yhteinen tavoite? Mitkä ovat eri tahojen perustehtävät/roolit yhteisen tavoitteen edistämisessä? Millaisia yhteistyömalleja on käytössä eri toimijoiden välillä? Mitä mahdollisuuksia ja/tai puutteita nykyiseen toimintatapaan liittyy? 13

14 Nuorisofoorumiin perustetut teemaryhmät ja teemat Koulun ja työelämän yhteistyö Miten työelämäyhteistyötä vahvistetaan kaikilla koulutusasteille? Verkostoituvat nuorten palvelut Nuorten äänen kuuleminen Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Nuorisotakuun selvittäminen etsivään nuorisotyöhön syventyminen työnantajan näkökulma nuorten työllistämisessä. 14

15 Nuorisofoorumissa toimijoina Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK) Kymenlaakson Kauppakamari Kymen Yrittäjät Kouvolan aikuiskoulutuskeskus Etelä-Karjalan ammattiopisto Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Taloudellinen tiedotustoimisto, TAT TE-palvelut (Kaakkois-Suomen TE-toimisto / työvoiman palvelukeskukset) Kouvola Innovation Oy Kouvolan kaupunki Lappeenrannan kaupunki Kotkan kaupunki Imatran kaupunki Nuorisokeskus Anjala Laptuote-säätiö Parik-säätiö 15

16 Koulun ja työelämän yhteistyö Yleissivistävässä koulutuksessa koulutus- ja uravalintojen tukeminen ja oppimisympäristöjen monipuolistaminen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen erityisesti pk-yritysten lähtökohdista eri koulutusasteiden ja -muotojen yhteistyön tiivistäminen opettajien aktiivinen osallistuminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen 16

17 Koulun ja työelämän yhteistyö Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen. Peruskoulun 7-9 luokkalaisten ohjaustyöhön panostaminen työelämänäkökulmasta (koulutusvalinnat). Keskeyttämiseen johtavat syyt erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja niiden ehkäisy. Opettajien työelämäjaksojen lisääminen. Informaatiotilaisuudet esim. peruskoulun yläluokkien opiskelijoille ja vanhemmille. Yrittäjyyskasvatusstrategia hanke Kaakkois- Suomeen. 17

18 Verkostoituvat nuorten palvelut Nuorten äänen kuuleminen Palveluverkoston kokoaminen palvelukartaksi. Nuorten asiakasraadit - TE-toimistoissa järjestettävät asiakasraadit nuorille kohdennetuista palveluista (arviointi, suunnittelu ja kehittäminen näkökulmista). raatilaisten näkemys nykytilasta, haasteista koulutukseen pääsyn/hakeutumisen sekä työllistymisen näkökulmista raatilaisten ajatus tavoitteista kehittämisehdotukset, ideat. 18

19 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Haastekohtien tunnistaminen palveluiden verkostoitumisessa ja niiden kehittäminen. Riittävän varhaisen puuttumisen malli ajoissa ja oikea-aikaisesti tehty interventio. Kokonaisvastuun ottaminen nuoresta ohjaustilanteissa. Ei siirretä ongelmaa eteenpäin siivota vain omia tilastoja. Hallinnollisten esteiden madaltaminen ja poistaminen. Kouluille monenlaisia ammattilaisia toimimaan nuorten pariin / kanssa? 19

20 Toteutuneita ja tunnistettuja asioita Joitakin konkreettisia toimia on päästy toteuttamaan: asiakasraadit, TET-jaksot opettajille ja Yrittäjyysstrategia hanke (hakemus-hyväksytty päätös). Yhteinen tahtotila ja sitoutuminen tehdä yhdessä asioita nuorten tilanteen parantamiseksi on kasvanut. Verkoston toimivuutta on voitu parantaa kuvaamalla oman sektorin toimintaa muille ryhmien jäsenille ja viemällä viestiä asiaan liittyen oman organisaation sisällä. Palvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen on kiinnitetty huomiota ja lähdetty konkreettisiin kehittämistoimiin. 20

21 jatkoa seuraa Ihan tavallisia asioita, / Kouvola 21

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Olli Joensuu 2.10.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorisotakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta.

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuu Nuorten yhteiskuntatakuu Lauri Ihalainen Hyvät eväät elämään -seminaari 14.6.2012 Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Nuorisotakuu 2013 TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013

Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013 Nuorisotakuu Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013 Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Suomessa 15 Työ- ja elinkeinotoimistoa (2013-) TE-toimistojen tehtävät 1) edistää työvoiman saatavuuden turvaamista

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes

Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu/nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu ja nuorten tilanne Varsinais-Suomessa

Nuorten yhteiskuntatakuu ja nuorten tilanne Varsinais-Suomessa Nuorten yhteiskuntatakuu ja nuorten tilanne Varsinais-Suomessa Parainen 22.5.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Parainen 22.5. 1 Takuun taustoja 110 000 perusasteen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry

Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Allianssi on Valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö Nuorisotyön edunvalvoja Poliittisesti ja uskonnollisesti

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Seminaarin järjesti Nuorisotakuu NYT -hanke yhteistyössä Turun kaupungin nuorisotakuun toteutumista seuraavan ohjausryhmän kanssa.

Seminaarin järjesti Nuorisotakuu NYT -hanke yhteistyössä Turun kaupungin nuorisotakuun toteutumista seuraavan ohjausryhmän kanssa. NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMINEN TURUN SEUTUKUNNASSA -seminaari 9.1.2014 Seminaari jatkoi 7.6.2013 pidettyä paikallista seminaaria, jonka tavoitteena oli koota yhteen keskeiset toimijat, selkeyttää haasteet

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset

Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset 18.4.2012 Valtakunnalliset Työpajapäivät Vaasa Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset Jaana Walldén, työryhmän sihteeri, OKM Työryhmän yhteinen diasarja Takuun taustoja 110 000 perusasteen

Lisätiedot

Varkauden Nuorten Talo

Varkauden Nuorten Talo Varkauden Nuorten Talo Selvitys nuorten monipalvelukeskuksen tarpeesta ja toimintamallista Varkaudessa Taina Heino Projektipäällikkö Nuorten Palvelupaikka- hanke Helmikuu 2015 Sisällys 1 Selvityksen lähtökohdat

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

työryhmän raportti ja ehdotukset

työryhmän raportti ja ehdotukset 20.3.2012 Nuoret työelämään Verkostotyö nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa Helsinki Nuorten yhteiskuntatakuu - työryhmän raportti ja ehdotukset Neuvotteleva virkamies Liisa Winqvist Työllisyys-

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot