KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA"

Transkriptio

1 Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 1 (8) Projekti: Siian laatu kalan tarjontaketjussa Dnro: 4682/3516/05 Hankenro: Raportin laatija: Jukka Pekka Suomela KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA 1 Tavoite Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää kalastetun ja kasvatetun siian laadun kausivaihtelua, pakastuksen vaikutusta kalastetun ja kasvatetun siian laatuun, eri raaka aineiden soveltuvuutta jatkojalostukseen, sekä kalastetun, kasvatetun ja tuodun siian raaka ainevirtoja ja käyttöä. 2 Toteutus 2.1 Yleistä Tutkimuksessa analysoitiin nahattomien siikafileiden lipidi ja vitamiinikoostumusta. Alkuperäiset kalaryhmät koostuivat viidestä yksilöstä (ryhmien välisinä muuttujina alkuperä, vuodenaika ja käsittely). D vitamiinianalyysit suoritettiin vain tuoreesta kotimaisesta syyssiiasta (kalastettu ja kasvatettu) sekä viidestä tuodusta siikayksilöstä koostetusta kokoomanäytteestä. 2.2 Menetelmät Siikafileet homogenoitiin ja homogenaatista uutettiin lipidit kloroformi metanolilla (2:1, v/v). Lipidien suhteellinen osuus fileessä määritettiin gravimetrisesti. Lipidiuuttesta määritettiin tokoferolit (alfa, beta, gamma ja delta ) ja tokotrienolit (alfa, beta, gamma ja delta ) nestekromatografisesti sisäisen standardin avulla. Detektointi suoritettiin fluoresenssidetektorilla. Lipidiuutteesta erotettiin triasyyliglyserolit ja fosfolipidit kiinteäfaasiuuttopylväillä. Lipidiluokkien rasvahapot analysoitiin metyyliestereinä kaasukromatografisesti. Kvantitoinnissa käytettiin sisäisiä standardeja. D vitamiinimäärityksiä varten siikahomogenaatti saippuoitiin, lipidit uutettiin erilleen ja D vitamiinit erotettiin niistä kiinteäfaasiuutolla. Näyte puhdistettiin preparatiivisella nestekromatografialla ja analysoitiin analyyttisella nestekromatografialla sisäisen standardin menetelmällä. Kaikkien analyysien yhteydessä suoritettiin kaksi rinnakkaista määritystä.

2 Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 2 (8) 2.3 Tutkimuksen toteuttajat Prof. Heikki Kallio (vastuullinen johtaja/ TY) FT Jukka Pekka Suomela (projektipäällikkö/ TY) LuK Mika Kaimainen (tutkimusavustaja) LuK Marko Tarvainen (tutkimusavustaja) LuK Vesa Puoskari (tutkimusavustaja) Ins. Anja Pirinen (tutkimusteknikko) 3 Tulokset Mitatuissa parametreissa ei näyttänyt olevan joitain rasvahappoja (taulukot 1 ja 2) lukuun ottamatta merkittävää kausikohtaista vaihtelua. Myöskään pakastaminen ei näyttäisi vaikuttaneen merkittävästi mitattuihin parametreihin. Tämän johdosta taulukoissa 3a ja 4a savustamattomista kevätkaloista saadut tulokset (n = 5) on yhdistetty laajempaan savustamattomaan syyskala aineistoon (n = 28 30) niin, että kalastetut, kasvatetut ja tuodut siiat on esitetty toisistaan erikseen. Myös savustetut kalat (n = 5 10) on esitetty samalla tavoin (taulukot 3b ja 4b). Kaikki savustetut kotimaiset siiat oli pyydetty syksyllä. Kasvatetut siiat sisälsivät noin 5 kertaa enemmän lipidejä ( rasvoja ) kuin kalastetut (taulukko 5). Tuontisiian lipidipitoisuudet asettuivat näiden ryhmien väliin. Tokoferolipitoisuudet olivat kotimaisen kalastetun ja kasvatetun siian tapauksessa melko suoraan verrannolliset lipidipitoisuuteen (taulukko 6), mutta tuotu siika ei sisältänyt tokoferoleja mittaustarkkuuden rajoissa. Tokotrieonolipitosuuksissa ei ollut havaittavissa ryhmien välisiä eroja. Kaiken kaikkiaan tuotu siika sisälsi kotimaiseen kalaan verrattuna huomattavasti vähemmän kokonais E vitamiinia (tokoferolit + tokotrienolit). Kaikkien siikojen E vitamiinipitoisuus oli varsin pieni ottaen huomioon, että päivittäinen saantisuositus aikuisilla miehillä on α tokoferoliekvivalentteina laskettuna 10 mg (Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Suomalaiset ravitsemussuositukset, 2005). D vitamiinipitoisuuksissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa kotimaisen kalastetun ja kasvatetun siian välillä, vaikkakin kasvatetussa kalassa pitoisuus näyttäisi olevan hieman suurempi (taulukko 7). Tuodussa siiassa D vitamiinipitoisuus oli huomattavasti alempi kotimaiseen (sekä kalastettuun että kasvatettuun) verrattuna. Tuodulle kalalle ei voinut suorittaa tilastotarkastelua, koska kyseessä oli kokoomanäyte. Tulosten mukaan 100 g:sta kotimaista siikaa saa D vitamiinia vähintään kaksinkertaisesti päivittäiseen minimitarpeeseen nähden (vaihtelee ikäryhmästä riippuen). Merkittävin ero syys ja kevätsiian rasvahappokoostumuksessa oli, että kevätsiian fosfolipideissä oli suhteellisesti enemmän dokosaheksaeenihappoa (DHA; 22:6n 3) (taulukko 1). Kun verrataan yleisellä tasolla kalastettua, kasvatettua ja tuontisiikaa keskenään, havaitaan, että ryhmien väliset rasvahappokoostumukset poikkeavat huomattavasti toisistaan sekä triasyyliglyserolien (TAG) että fosfolipidien tapauksessa (taulukot 3 ja 4). Huomionarvoista on, että DHA:n suhteellinen osuus kaikista rasvahapoista on kasvatetulla kotimaisella siialla muita ryhmiä, erityisesti tuotuja kaloja, korkeampi niin TAG:ien kuin fosfolipidien tapauksessa. Tuodussa siiassa taas eikosapentaeenihapon (EPA;

3 Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 3 (8) 20:5n 3) suhteellinen osuus TAG /fosfolipidirasvahapoista on korkeampi verrattuna muihin kalaryhmiin. Taulukosta 8 on havaittavissa, että kalastetulla siialla fosfolipidirasvahappojen osuus kokonaislipideistä on huomattavan korkea verratuna muihin ryhmiin. 4 Johtopäätökset Tutkimus on kyetty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti ja aikataulussa. Tutkimus on antanut uutta tietoa eri tavalla kasvaneiden siikojen lipidikoostumuksesta ja niiden rasvaliukoisista vitamiineista. Tuloksia voidaan tarkastella yhdessä muiden projektista saatujen tulosten (rakenne ja aistinvaraiset ominaisuudet) kanssa, jotta eri tekijöiden vaikutus toisiinsa saadaan selvitettyä. LIITE: Taulukot

4 Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 4 (8) TAULUKKO 1 Tuoreiden siikojen triasyyliglyserolien rasvahappokoostumukset a 4 14: ± 0.42 a 3.96 ± 0.17 b 2.61 ± 0.72 ac 3.91 ± 0.14 bc 16: ± 0.68 a ± 0.75 b ± 1.31 ac ± 0.47 b 16:1n ± 2.52 a 6.69 ± 0.33 b ± 1.98 ac 7.40 ± 0.63 b 18: ± 0.43 a 2.23 ± 0.28 b 4.04 ± 0.71 ac 2.19 ± 0.13 b 18:1n ± 5.75 a ± 1.20 a ± 5.67 a ± 1.28 a 18:1n ± 0.78 a 3.07 ± 0.14 b 4.82 ± 0.45 ac 2.99 ± 0.18 b 18:2n ± 1.14 a 7.97 ± 0.38 b 3.35 ± 0.81 ac 8.02 ± 0.38 b 18:3n ± 0.62 a 2.63 ± 0.05 a 1.71 ± 0.83 a 2.37 ± 0.13 a 20:1n ± 0.49 a 6.12 ± 0.45 b 1.90 ± 1.18 ac 6.16 ± 0.27 b 20:2n ± 0.45 a 0.69 ± 0.15 a 0.76 ± 0.31 a 0.57 ± 0.06 a 20:4n ± 0.72 a 0.53 ± 0.08 b 2.13 ± 1.57 ab 0.46 ± 0.03 b 20:5n ± 0.94 a 5.81 ± 0.37 a 6.90 ± 1.97 a 5.21 ± 0.25 a 22:1n ± 0.00 a 0.80 ± 0.09 b 0.00 ± 0.00 ac 0.69 ± 0.04 b 22:6n ± 2.72 a ± 0.51 a ± 5.36 a ± 0.73 a Muut 5.67 ± 1.69 a ± 0.95 b 5.28 ± 1.82 ac 9.21 ± 0.54 b a Tulokset prosentteina (%) triasyyliglyserolien kokonaisrasvahapoista (keskiarvo ± SD, n = 5). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. b Ryhmät: 1, tuore, syksy, kalastettu; 2, tuore, syksy, kasvatettu; 3, tuore, kevät, kalastettu; 4, tuore, kevät, kasvatettu TAULUKKO 2 Tuoreiden siikojen fosfolipidien rasvahappokoostumukset a 4 14: ± 0.15 a 1.81 ± 0.28 b 0.61 ± 0.17 a 0.43 ± 0.62 a 16: ± 2.75 ab ± 2.49 a ± 0.58 b ± 2.24 ab 16:1n ± 0.88 a 1.65 ± 0.59 ab 1.29 ± 0.31 b 0.24 ± 0.54 b 18: ± 1.05 a 5.46 ± 1.18 a 5.13 ± 0.28 a 5.66 ± 1.73 a 18:1n ± 1.67 a 8.00 ± 1.39 b 5.87 ± 0.80 ab 7.11 ± 0.81 ab 18:1n ± 1.18 ab 1.83 ± 0.26 a 2.32 ± 0.20 b 1.28 ± 0.87 ab 18:2n ± 0.42 a 2.95 ± 0.51 b 0.72 ± 0.30 a 2.12 ± 1.21 ab 18:3n ± 0.43 a 0.94 ± 0.57 ab 0.31 ± 0.40 ab 0.00 ± 0.00 b 20:1n ± 0.08 a 1.38 ± 0.86 a 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 20:2n ± 0.06 a 0.00 ± 0.00 b 0.13 ± 0.21 ab 0.00 ± 0.00 b 20:4n ± 1.35 a 1.78 ± 0.31 b 3.71 ± 1.91 abc 0.44 ± 0.63 c 20:5n ± 1.79 a 6.69 ± 0.46 a 7.34 ± 1.43 a 8.11 ± 0.96 a 22:1n ± 0.08 a 0.44 ± 0.45 a 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 22:6n ± 1.53 a ± 1.59 ab ± 4.82 bc ± 2.13 c Muut 3.20 ± 1.03 a 2.31 ± 0.55 a 2.05 ± 0.70 a 0.12 ± 0.26 b a Tulokset prosentteina (%) fosfolipidien kokonaisrasvahapoista (keskiarvo ± SD, n = 5). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. b Ryhmät: 1, tuore, syksy, kalastettu; 2, tuore, syksy, kasvatettu; 3, tuore, kevät, kalastettu; 4, tuore, kevät, kasvatettu

5 Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 5 (8) TAULUKKO 3a Savustamattomien siikojen triasyyliglyserolien rasvahappokoostumukset a 14:0 2,8 ± 0,6 a 4,0 ± 0,2 b 3,9 ± 0,4 b 16:0 16,8 ± 1,4 a 14,4 ± 0,5 b 14,5 ± 0,8 b 16:1n 7 12,7 ± 2,5 a 7,2 ± 0,5 b 12,1 ± 0,7 a 18:0 5,1 ± 0,8 a 2,2 ± 0,2 b 3,1 ± 0,4 c 18:1n 9 24,0 ± 4,5 ab 23,9 ± 1,3 a 19,4 ± 3,1 b 18:1n 7 6,0 ± 1,3 a 3,0 ± 0,2 b 4,5 ± 0,7 c 18:2n 6 3,4 ± 1,0 a 8,0 ± 0,7 b 5,7 ± 0,5 c 18:3n 3 1,9 ± 0,8 a 2,5 ± 0,2 b 8,6 ± 1,2 c 20:1n 9 2,0 ± 0,7 a 5,9 ± 0,4 b 0,8 ± 0,2 c 20:2n 6 1,1 ± 0,5 a 0,6 ± 0,1 b 0,5 ± 0,1 b 20:4n 6 3,2 ± 1,2 a 0,5 ± 0,1 b 1,9 ± 0,1 c 20:5n 3 6,4 ± 1,4 a 5,7 ± 0,4 b 8,3 ± 1,0 c 22:1n 9 0,0 ± 0,1 a 0,7 ± 0,7 b 0,0 ± 0,0 a 22:6n 3 8,8 ± 3,8 a 12,0 ± 0,5 b 4,3 ± 1,2 c Muut 5,9 ± 1,4 a 9,1 ± 1,2 b 12,5 ± 2,7 c a Tulokset prosentteina (%) triasyyliglyserolien kokonaisrasvahapoista (keskiarvo ± SD). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. b Ryhmät: 1, kalastettu (n = 35); 2, kasvatettu (n = 33); 3, tuotu (n = 5) TAULUKKO 3b Savustettujen siikojen triasyyliglyserolien rasvahappokoostumukset a 14:0 2,5 ± 0,3 a 4,0 ± 0,2 b 4,2 ± 0,4 b 16:0 16,1 ± 1,2 a 14,9 ± 0,7 b 15,4 ± 0,7 ab 16:1n 7 14,4 ± 5,5 a 7,0 ± 0,2 b 12,8 ± 1,9 a 18:0 5,1 ± 0,7 a 2,3 ± 0,1 b 3,1 ± 0,3 c 18:1n 9 26,7 ± 4,4 a 23,2 ± 0,8 a 17,1 ± 2,0 b 18:1n 7 5,9 ± 0,8 a 3,0 ± 0,1 b 3,9 ± 0,2 c 18:2n 6 3,3 ± 0,7 a 7,6 ± 0,5 b 5,7 ± 1,0 c 18:3n 3 1,5 ± 0,3 a 2,4 ± 0,1 b 9,4 ± 0,6 c 20:1n 9 2,2 ± 0,6 a 6,0 ± 0,2 b 0,6 ± 0,1 c 20:2n 6 1,3 ± 0,4 a 0,6 ± 0,0 b 0,5 ± 0,1 b 20:4n 6 2,8 ± 0,8 a 0,5 ± 0,0 b 1,7 ± 0,1 c 20:5n 3 5,5 ± 1,0 a 5,9 ± 0,2 a 8,9 ± 0,7 b 22:1n 9 0,0 ± 0,1 a 0,7 ± 0,0 b 0,0 ± 0,0 a 22:6n 3 7,1 ± 2,9 a 12,1 ± 0,4 b 3,2 ± 0,2 c Muut 5,7 ± 1,0 a 9,8 ± 0,5 b 13,5 ± 0,4 c a Tulokset prosentteina (%) triasyyliglyserolien kokonaisrasvahapoista (keskiarvo ± SD). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. b Ryhmät: 1, kalastettu (n = 10); 2, kasvatettu (n = 10); 3, tuotu (n = 5)

6 Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 6 (8) TAULUKKO 4a Savustamattomien siikojen fosfolipidien rasvahappokoostumukset a 14:0 0,7 ± 0,1 a 1,2 ± 0,8 b 1,0 ± 0,1 b 16:0 22,4 ± 1,8 a 24,6 ± 2,3 b 21,1 ± 1,8 a 16:1n 7 2,1 ± 0,6 a 0,7 ± 0,9 b 1,1 ± 0,6 b 18:0 5,6 ± 0,6 a 6,1 ± 1,2 ab 7,1 ± 0,5 b 18:1n 9 5,7 ± 0,9 a 8,2 ± 2,3 b 7,4 ± 2,3 ab 18:1n 7 2,6 ± 0,6 a 1,7 ± 0,5 b 2,6 ± 0,3 a 18:2n 6 1,0 ± 0,3 a 2,3 ± 1,0 b 1,8 ± 0,3 b 18:3n 3 0,8 ± 0,5 a 0,8 ± 0,7 a 3,4 ± 0,4 b 20:1n 9 0,1 ± 0,1 a 0,7 ± 0,8 b 0,0 ± 0,0 ab 20:2n 6 0,5 ± 0,2 a 0,0 ± 0,0 b 0,1 ± 0,2 b 20:4n 6 6,2 ± 1,9 a 1,0 ± 0,7 b 4,5 ± 0,1 c 20:5n 3 9,7 ± 2,0 a 7,1 ± 0,9 b 13,2 ± 1,7 c 22:1n 9 0,1 ± 0,1 a 0,6 ± 0,8 a 0,4 ± 0,4 a 22:6n 3 39,3 ± 5,7 a 44,2 ± 6,1 b 30,9 ± 2,4 c Muut 3,2 ± 1,0 a 0,8 ± 1,2 b 5,4 ± 0,4 c a Tulokset prosentteina (%) fosfolipidien kokonaisrasvahapoista (keskiarvo ± SD). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. b Ryhmät: 1, kalastettu (n = 35); 2, kasvatettu (n = 33); 3, tuotu (n = 5) TAULUKKO 4b Savustettujen siikojen fosfolipidien rasvahappokoostumukset a 14:0 0,7 ± 0,2 a 1,4 ± 0,8 a 0,2 ± 0,5 a 16:0 22,5 ± 0,9 a 25,0 ± 1,2 b 21,3 ± 1,1 a 16:1n 7 2,8 ± 1,4 a 1,1 ± 1,0 b 0,5 ± 0,7 b 18:0 5,7 ± 0,2 a 5,3 ± 0,3 b 6,7 ± 1,4 ab 18:1n 9 6,3 ± 0,9 a 7,4 ± 1,7 a 5,8 ± 0,9 a 18:1n 7 2,6 ± 0,4 a 1,6 ± 0,4 b 2,5 ± 0,3 a 18:2n 6 1,1 ± 0,2 a 2,4 ± 0,8 b 1,0 ± 0,6 a 18:3n 3 1,0 ± 0,2 a 0,5 ± 0,6 a 3,7 ± 0,3 b 20:1n 9 0,2 ± 0,2 a 1,1 ± 1,0 a 0,0 ± 0,0 a 20:2n 6 0,5 ± 0,2 a 0,0 ± 0,0 b 0,0 ± 0,0 b 20:4n 6 6,6 ± 1,6 a 1,0 ± 0,6 b 4,6 ± 0,1 a 20:5n 3 11,1 ± 1,5 a 7,6 ± 0,5 b 15,3 ± 1,2 c 22:1n 9 0,2 ± 0,3 a 0,4 ± 0,5 a 0,9 ± 0,9 a 22:6n 3 35,4 ± 4,4 a 44,2 ± 6,5 b 32,3 ± 3,9 a Muut 3,4 ± 0,9 a 1,1 ± 1,2 b 5,2 ± 0,5 c a Tulokset prosentteina (%) fosfolipidien kokonaisrasvahapoista (keskiarvo ± SD). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. b Ryhmät: 1, kalastettu (n = 10); 2, kasvatettu (n = 10); 3, tuotu (n = 5)

7 Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 7 (8) TAULUKKO 5a Savustamattomien siikojen lipidiprosentit a Rasvaprosentti 2,6 ± 0,9 a 12,2 ± 2,9 b 5,4 ± 1,4 c a Tulokset mg/100 g (keskiarvo ± SD). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. TAULUKKO 5b Savustettujen siikojen lipidiprosentit a Rasvaprosentti 2,8 ± 0,9 a 11,1 ± 0,9 b 7,3 ± 3,2 b a Tulokset mg/100 g (keskiarvo ± SD). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. b Ryhmät: 1, kalastettu (n = 10); 2, kasvatettu (n = 10); 3, tuotu (n = 5) TAULUKKO 6 Savustamattomien siikojen tokoferolien ja tokotrienolien pitoisuudet a Tokoferoli/ trienoli α tokoferoli 0,11 ± 0,14 a 0,69 ± 0,39 b 0,00 ± 0,00 a β tokoferoli 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 0,0 ± 0,00 a γ tokoferoli 0,01 ± 0,01 a 0,13 ± 0,06 b 0,01 ± 0,02 a δ tokoferoli 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,01 a 0,00 ± 0,00 a Tokof. yht. 0,12 ± 0,14 a 0,82 ± 0,41 b 0,0 ± 0,0 a α tokotrienoli 0,00 ± 0,01 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a β tokotrienoli 0,01 ± 0,01 a 0,02 ± 0,02 a 0,01 ± 0,02 a γ tokotrienoli 0,01 ± 0,02 a 0,01 ± 0,01 a 0,02 ± 0,02 a δ tokotrienoli 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a Tokotr. yht. 0,02 ± 0,02 a 0,02 ± 0,02 a 0,03 ± 0,02 a a Tulokset mg/100 g (keskiarvo ± SD). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. b Ryhmät: 1, kalastettu (n = 35); 2, kasvatettu (n = 33); 3, tuotu (n = 4) TAULUKKO 7 Tuoreiden syys ja tuontisiikojen D vitamiinipitoisuudet a 19,2 ± 4,9 24,1 ± 2,2 4,3 ± 0,5 a Tulokset µg/100 g (keskiarvo ± SD). b Ryhmät: 1, kalastettu (n = 5); 2, kasvatettu (n = 5); 3, tuotu (vain yksi kokoomanäyte, josta tehty kaksi erillistä näytettä)

8 Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 8 (8) TAULUKKO 8a Savustamattomien siikojen triasyyliglyseroli ja fosfolipidirasvahappojen osuudet kokonaislipideistä a TAG rasvahapot 40,9 ± 12,4 a 68,8 ± 5,2 b 54,1 ± 6,0 c PL rasvahapot 30,0 ± 12,8 a 9,4 ± 5,6 b 8,2 ± 1,8 b a Tulokset % (keskiarvo ± SD). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. b Ryhmät: 1, kalastettu (n = 35); 2, kasvatettu (n = 33); 3, tuotu (n = 5) TAULUKKO 8b Savustettujen siikojen triasyyliglyseroli ja fosfolipidirasvahappojen osuudet kokonaislipideistä a TAG rasvahapot 42,5 ± 6,5 a 66,8 ± 2,8 b 51,6 ± 3,9 c PL rasvahapot 27,8 ± 14,8 a 14,7 ± 13,2 ab 5,7 ± 1,9 b a Tulokset % (keskiarvo ± SD). Mikäli ryhmien välillä ei esiinny yläviitteenä samaa kursivoitua kirjainta, niiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05) ero. b Ryhmät: 1, kalastettu (n = 10); 2, kasvatettu (n = 10); 3, tuotu (n = 5)

KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ

KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ Alkuperäinen tutkimus: Niemi Milla, Helsingin yliopisto, Elintarviketeknologian laitos Tiivistelmä: Jussi Veijola, Elintarvike- ja luonnontuotealan

Lisätiedot

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5 07/2007 Niemi Milla Helsingin yliopisto Elintarviketeknologian laitos milla.niemi@helsinki.fi + 35840 7240330 KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 PORONLIHAN

Lisätiedot

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Lautaslaatuselvityksen tiivistelmä 2012 Onko ravitsemuksellisesti samantekevää, mitä kalaruokaa ammattikeittiöissä tarjotaan? Vieläkö perunasta

Lisätiedot

Ravitsemustietojen laadun varmistaminen elintarvikeketjussa

Ravitsemustietojen laadun varmistaminen elintarvikeketjussa 1/13 D.nro Evira/7016/0301/2014 LOPPURAPORTTI Ravitsemustietojen laadun varmistaminen elintarvikeketjussa 1. Hankkeen tavoitteet Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa turvallisuusvirasto Eviran

Lisätiedot

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Sari Väänänen, Eija Muukka, Helena Vuorinen Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Lautaslaatuselvitys 2012 Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin hanke Sisällysluettelo 1 KestITÄ

Lisätiedot

Kasvatetun siian ominaisuuksien taloudelliset arvot

Kasvatetun siian ominaisuuksien taloudelliset arvot K A L A - J A R I I S T A R A P O R T T E J A n r o 4 1 4 Markus Kankainen Jari Setälä Antti Kause Kasvatetun siian ominaisuuksien taloudelliset arvot Helsinki 2007 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Kolmas- ja viidesluokkalaisten ravinnon saanti koulussa ja kotona

Kolmas- ja viidesluokkalaisten ravinnon saanti koulussa ja kotona Kolmas- ja viidesluokkalaisten ravinnon saanti koulussa ja kotona Terhi Airaksinen, Anne Nyberg, Hannele Huotari, Maarit Partanen, Pirjo Suominen, Tuula Heikkinen, Irmeli Siltanen, Sirkka-Liisa Antman,

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA

OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA Raportti korkeimmassa oikeudessa vuonna 2007 käsiteltyjen talousrikosten oikeudenkäyntien kestosta Kaarlo Hakamies ja Marian Johansson KORKEIMMAN OIKEUDEN SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OVT:n käyttö yrityksissä

OVT:n käyttö yrityksissä TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 OVT:n käyttö yrityksissä Elina Koskentalo 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh. (09)

Lisätiedot

KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Inga Luotonen Liikuntafysiologia Kandidaatintutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos

Lisätiedot

Energiajuomaprojekti 2012

Energiajuomaprojekti 2012 Sivu 1(5) Energiajuomaprojekti 2012 Energiajuomaprojektiin osallistuivat Helsingin kaupungin, Keski-Uudenmaan ja Vantaan kaupungin ympäristökeskukset. Projektin näytteenotto toteutettiin 1.4. - 31.6.2012

Lisätiedot

POIKKILEIKKAUSTUTKIMUS VEGAANIEN RUOANKÄYTÖSTÄ JA RAVINTOAINEIDEN SAANNISTA

POIKKILEIKKAUSTUTKIMUS VEGAANIEN RUOANKÄYTÖSTÄ JA RAVINTOAINEIDEN SAANNISTA POIKKILEIKKAUSTUTKIMUS VEGAANIEN RUOANKÄYTÖSTÄ JA RAVINTOAINEIDEN SAANNISTA Hanna Kivimäki Pro Gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Maaliskuu

Lisätiedot

RAPORTTI. Tarja Pitkänen Seija Kalso Asko Vepsäläinen Jarkko Rapala Seppo I. Niemelä

RAPORTTI. Tarja Pitkänen Seija Kalso Asko Vepsäläinen Jarkko Rapala Seppo I. Niemelä Tarja Pitkänen Seija Kalso Asko Vepsäläinen Jarkko Rapala Seppo I. Niemelä Colilert-menetelmän verifiointi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaisiin koliformisten bakteerien ja Escherichia

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta KATSAUS 300/2013 Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta MEADOW-tutkimuksen II väliraportti 10 Jaana Minkkinen, Simo Aho ja Ari Mäkiaho Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN LAATU ENNEN KÄSITTELYÄ

KIINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN LAATU ENNEN KÄSITTELYÄ Hajaputsari ry Erkki Santala, Matti Valve, Timo Laaksonen, Jenni Nieminen KIINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN LAATU ENNEN KÄSITTELYÄ Helsinki 10.11.2013 Korjattu versio 2 / 27 KINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN

Lisätiedot

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA Riikka Lamminen Liikuntafysiologia Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja työnantajamaine kunta-alalla vuonna 2008

Työhyvinvointi ja työnantajamaine kunta-alalla vuonna 2008 Työhyvinvointi ja työnantajamaine kunta-alalla vuonna 2008 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 5/2008 Toni Pekka, Pauli Forma, Arttu Saarinen Toni Pekka, Pauli Forma, Arttu Saarinen Työhyvinvointi ja työnantajamaine

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

«1» Biofilmi-isäntä -vuorovaikutusta voidaan tutkia kudosmallissa. Laura Ahervo Ohjaajat: FM Annamari Paino ja FT Riikka Ihalin BIOKEMIA

«1» Biofilmi-isäntä -vuorovaikutusta voidaan tutkia kudosmallissa. Laura Ahervo Ohjaajat: FM Annamari Paino ja FT Riikka Ihalin BIOKEMIA «1» Biofilmi-isäntä -vuorovaikutusta voidaan tutkia kudosmallissa Laura Ahervo Ohjaajat: FM Annamari Paino ja FT Riikka Ihalin BIOKEMIA Työssä kehitettiin ienkudosta jäljittelevä kudosmalli, joka tuottaa

Lisätiedot

Working Paper Finpron vaikuttavuus: Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten kansainvälistymiseen ja menestymiseen

Working Paper Finpron vaikuttavuus: Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten kansainvälistymiseen ja menestymiseen econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Tyrnin, lakan, mustaherukan ja variksenmarjan ravitsemus- ja terveysvaikutuksia

Tyrnin, lakan, mustaherukan ja variksenmarjan ravitsemus- ja terveysvaikutuksia Yhteenveto tieteellisestä näytöstä koskien Tyrnin, lakan, mustaherukan ja variksenmarjan ravitsemus- ja terveysvaikutuksia Asiantuntijat: Dosentti Riitta Törrönen Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005

LOPPURAPORTTI. projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005 LOPPURAPORTTI projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005 JÄRVILOHEN VAELLUSTEN AKUSTINEN TELEMETRIA: TIETOA KALASTUKSEN TÄSMÄOHJAUKSEEN JA JÄRVILOHIKANNAN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN Jorma Piironen, Tauno Nurmio,

Lisätiedot

Ravitsemus. katsaus. 2Neuvoloiden. Kala & terveys s. 8. Kouluruokailusuositus s. 14. ravitsemusneuvonta s. 27. Vanhusten ravitsemus

Ravitsemus. katsaus. 2Neuvoloiden. Kala & terveys s. 8. Kouluruokailusuositus s. 14. ravitsemusneuvonta s. 27. Vanhusten ravitsemus Ravitsemus katsaus 2 / 2 0 0 7 Kala & terveys s. 8 Kouluruokailusuositus s. 14 2Neuvoloiden ravitsemusneuvonta s. 27 Vanhusten ravitsemus Ravitsemus 2 2 0 0 7 29. vuosikerta Ravitsemuskatsaus on lehti

Lisätiedot

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita?

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Riitta Savolainen, Markku Pursiainen, Jaakko Mattila, Tiia Arjoranta, Pentti Moilanen, Joonas Rajala Yhteistyössä: Raisa Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu Markku

Lisätiedot

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 4 TUTKIMUSMENETELMÄT...6 4.1 Kohteiden valinta...6 4.2 Maastomittaukset...6 4.3 Differentiaalikorjaukset ja

Lisätiedot