OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 2015 OMAVALVONTASUUNNITELMA OSASTO 3 LIITTEET OVAT ERILLISESSÄ KANSIOISSA, JOKA LÖYTYY YKSIKÖSTÄ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI

2 1 OSASTO 3 Palvelujen tuottaja: Järvenpään Kaupunki Hallintokatu 2, Järvenpää Y-tunnus Toimintayksikön tiedot Järvenpään terveyskeskus Osasto 3 Annitädintie Järvenpää Vastuuhenkilöt Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja puh Marjaana Siponen vs. asumispalvelupäällikkö puh Terveydenhuollon palveluista vastaa Raija Kumpula Hoitotyön esimies, sairaanhoitaja puh: Potilasasiamies Huhtala Raija Sosiaaliasiamies Marju Lemola Koskenmäenpolku 4 Koskenmäenpolku Tuusula Tuusula

3 2 SISÄLLYS OSASTO 3 1 Erityisasumisen toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Arvot ja toimintaperiaatteet Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustajat ja tehtävät Asiakkaan ja omaisten osallistuminen ja asiakaspalaute Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet Henkilöstö Rekrytoinnin periaatteet Henkilöstön perehdyttäminen Henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja osaamisen johtaminen Toimitilat Puhtaanapito ja pyykkihuolto Kiinteistöhuolto Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Asiakasturvallisuus Valvontalaitteet Asiakkaan asema ja oikeudet Itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutuminen Rajoitteiden ja pakotteiden käyttö Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan asiakkaan loukkaavaa tai epäasiallista kohtelua Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Muistutukset ja huomautukset Asiakastyön laadun varmistaminen Toimintakykyä ja hyvinvointia edistävät käytännöt Ravitsemus ja ruokahuolto Hygieniakäytännöt Sairaanhoito ja lääkäripalvelut Turvallinen lääkehoito Asiakastietojen käsittely, siirtäminen ja säilyttäminen... 17

4 henkilöstön perehdyttäminen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon Asiakasrekisterit tietosuojavastaava Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi... 19

5 4 1 ERITYISASUMISEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Erityisasumisen palvelualueen toiminnassa korostuu ennakoiva toiminta ja varhainen puuttuminen terveydentilan muutokseen. Toimintaa ohjaa ajatus "oikea asukas oikeassa paikassa oikeaan aikaan". Erityisasumisen alueella tehdään tiivistä yhteistyötä omaisten kanssa. Omaistyöryhmä on aloittanut toimintansa keväällä Tehostetun kotihoidon yksikön, Tammistokodin, toiminta-ajatuksena on tarjota palveluita Jampankaari 4 AB:ssä asuville asiakkaille palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan asuvat omissa vuokra-asunnoissaan ja hoitohenkilökunta on paikalla klo välisen ajan. Lehmustokodin yöhoitajat käyvät tarvittaessa asiakkaiden luona yöaikaan. Tavoitteena on asiakkaiden kotona asumisen tukeminen kuntouttavan ja toimintakykyä ylläpitävän työotteen avulla. Intervalliyksikkö toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluita yli 65-vuotiaille järvenpääläisille vanhuksille ja vajaakuntoisille. Yksikössä toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu Sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia, fysioterapeutti, toiminnanohjaaja sekä lääkäri. Intervalliyksikön toiminta-ajatuksena on tukea asiakkaan kotona asumista tarjoamalla lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja omaishoidettaville ja muille kotona asumisen tukea tarvitseville. Omaishoitajille tarjotaan lakisääteiset hoitojaksot kotona asumisen ja omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi. Intervallihoitoa voidaan antaa myös kotihoidon asiakkaille heidän kotona asumisen tukemiseksi. Kotiin kuntoutuvien yksikön asiakkaat tulevat terveyskeskuksen akuuttiosastoilta, kotihoidosta tai erikoissairaanhoidon piiristä SAS-ryhmän lähettämänä. Ensisijainen tehtävä on kuntoutustoiminta. Arviointijaksolla asiakkaan kognitiivinen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky arvioidaan. Tavoite on kuntouttaa asiakas turvallisesti omaan kotiin tarvittavien tukitoimien avuin. Yksikön hoitohenkilökunnan työnkuvassa korostuvat jatkuva päivittäisen toimintakyvyn arviointi havainnoiden ja erilaisin toimintakykymittarien avulla (esim. RAVA, RAI, MMSE) kuntouttava työote, hoitoneuvottelut omaisten ja jatkohoitopaikan kanssa sekä hoitotyön- ja jatkohoitosuunnitelmien laadinta ja kartoittavat kotikäynnit. Kotihoito on tiiviisti mukana kotiutusvaiheessa tukemassa kotona selviytymistä. Kotiutuksen onnistumiseksi järjestetään kokeilukotiutuksia, jonka aikana arvioidaan kotona pärjäämistä yhdessä kotihoidon sekä omaisten kanssa. Asumispalveluyksiköiden, Pihlavistokodin ja Lehmustokodin toiminta-ajatuksena on tuottaa hoivaa ja toimintakykyä ylläpitävää hoitoa yli 65-vuotiaille järvenpääläisille, joilla on muistihäiriöitä, vanhuuteen liittyviä sairauksia tai psyykkisiä ongelmia. Kuntouttavalla työotteella pyritään palauttamaan ja ylläpitämään vanhuksen korkein mahdollinen toimintataso sairauksista ja vammoista huolimatta ja siten kohentamaan hänen omatoimisuuttaan ja elämänlaatuaan. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita asumispalveluita turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä, joka mahdollistaa arvokkaan ja hyvän loppuelämän. Osasto 3 Toiminta-ajatuksena on tarjota yksilövastuista pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa vanhuksille ja vajaakuntoisille, jotka eivät selviydy palveluasumisen tai kotisairaanhoidon turvin omassa kodissaan ja tarvitsevat ympärivuorokautista toimintakykyä tukevaa hoitoa ja huolenpitoa.

6 5 1.1 ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Ihmisarvo näkyy arjen työssä yksilöllisyytenä, yksilön toiveiden ja tarpeiden huomioimisena ja arvokkuuden säilymisenä myös saattohoidon aikana. Kohtelemme asukkaita ja potilaita arvostavasti, kunnioittavasti ja ystävällisesti Itsemääräämisoikeus ilmenee asukkaan/ potilaan oman tahdon kunnioittamisena, ellei se aiheuta vaaraa asukkaalle/ potilaalle itselleen tai hänen ympäristölleen. Yksilöllisyys huomioidaan asukkaan/ potilaan hoitosuunnitelmassa ja pyrimme vastaamaan hänen yksilöllisiin, ainutkertaisiin tarpeisiinsa mahdollisuuksien mukaan tavoitteena asukkaan/ potilaan hyvä, toimintakykyä ylläpitävä ja virikkeellinen arki Tasa-arvo hoitotyössä merkitsee sitä, että asukas saa tarvitsemaansa hoitoa ja hyvää kohtelua katsomatta ikään, sukupuoleen, sosiaaliseen asemaan, varallisuuteen tai uskontoon Turvallisuus on asukkaan perusoikeus, joka näkyy sekä fyysisenä että psyykkisenä hyvän olon tunteena. Vastuuhoitajuus, henkilökunnan ammattitaito ja osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ylläpitävät turvallista vanhusten hoitoa. Yhteistyö on tiimityön perusta, joka tukee vastuuhoitajuutta antamalla koko tiimin ammattitaidon ja -tiedon vastuuhoitajan käyttöön hänen suunnitellessa ja arvioidessa asukkaan/ potilaan hoitoa. Teemme hyvää yhteistyötä myös asukkaan omaisten sekä muiden yksiköiden kanssa.

7 6 2 OMAVALVONNASTA VASTAAVAN ORGANISAATION JO HDON EDUSTAJAT JA TEHTÄVÄT Johanna Sinkkonen, koti- ja erityisasumisen johtaja hyväksyy omavalvontasuunnitelman Marjaana Siponen, asumispalvelupäällikkö vastaa yhteistyössä erityisasumisen palvelujen johtajan, yksiköiden esimiesten ja laadunhallintaan nimettyjen henkilöiden kanssa omavalvontasuunnitelman toteutumisesta ja ajan tasaisuudesta 3 ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Hoidon ja hoivan lähtökohtana on aina asukkaan hoidontarve. Asukkaan toivomuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään asukkaan ja/tai omaisen kanssa yhteistyössä ja asukkaan tai hänen edustajansa mielipide kirjataan hoitoja palvelusuunnitelmaan tai potilastietoihin. Jokaisella asukkaalla on nimetty vastuuhoitaja, joka on hänen kokonaistilanteen asiantuntija ja vastaa yhdessä tiiminvastaavan sairaanhoitajan kanssa asukkaan hoidosta, hoivasta ja elämän kokonaisuudesta. Vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina voinnin muuttuessa tapahtuva asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien tarkistus on myös tärkeä asiakaspalautteen kanava ja pyrimme myös joka päiväsessä toiminnassamme tiiviiseen yhteistyöhön omaisten ja asukkaiden kanssa. Osasto 3:lla toimii asukastyöryhmä, joka on keskustelu - ja palautefoorumi asukkaille. Työryhmän puheenjohtajana toimii toiminnanohjaaja Tarja Laine. Asukkaiden omaisille on perustettu omaistyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti, noin neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii Marja Korpela. Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti. Palautetta voi antaa kirjallisesti palautelomakkeella tai suullisesti, jolloin palautteen vastaanottaja kirjaa palautteen ylös. Palautteet toimitetaan asumispalveluohjaajalle, joka koostaa palautteesta ja kehittämisehdotuksista yhteenvedon. Lisäksi asumisyksiköissä tehdään vuosittain asukas-/omaistyytyväisyyskysely. Palautteet ja kehittämisehdotukset käsitellään erityisasumisen johtotiimissä, joissa sovitaan ja kirjataan kehittämistoimenpiteet, niiden vastuuhenkilö ja määräaika, johon mennessä toimenpiteet on toteutettu. Palvelupäällikkö antaa asukkaalle/omaiselle mahdollisen vastineen hänen antamaansa palautteeseen tai kehitysehdotukseen asiakkaan toiveesta. Asukas- ja omaistyytyväisyyskyselyn tulokset käydään läpi yksikön kuukausikokouksessa ja esitellään asukkaille ja omaisille omaisten illoissa. Asiakaspalautejärjestelmää ja sen toimivuutta arvioidaan jatkuvasti. 4 RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

8 7 Riskienarviointi ja -hallinta ovat osa osasto 3:n turvallisuustoimintaa. Työntekijät edistävät turvallisuutta omilla toimillaan. Heidän tehtävinään on osallistua riskien ja vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin, osallistua koulutuksiin ja noudattaa annettuja ohjeita ja ilmoittaa turvallisuutta uhkaavista epä- ja kehittämiskohdista. Havaittujen poikkeamien syitä selvitetään jäljittämällä syyn aiheutumislähtökohta ja muuttamalla toimintaa siten, että kyseinen poikkeama ei uusiinnu. Korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan tiimien ja esimiesten toimesta ja käsitellään erityisasumisen johtotiimissä. Riskikartoituksessa ja pelastussuunnitelmassa on pyritty ennakoimaan vaaratilanteiden syntyminen sekä määritellään keinot, joilla ylläpidetään valmiutta uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Lisäksi huolehditaan siitä, että henkilökunnan ammattitaito vastaa työn vaatimaa osaamista ja huomioidaan myös eri työyksiköiden erityiset osaamisen alueet. Opiskelijat ja uudet työntekijät perehdytetään tehtäviinsä. Päivittäisessä työskentelyssä korostuu huomioiden kirjaamisen tärkeys ja työvuorojen vaihtuessa tapahtuva raportointi. Kaikki potilas- ja työturvallisuuteen liittyvät vaara- ja läheltä piti - tilanteet kirjataan Haiproohjelmaan, josta saadaan tilastoinnit tapahtumista. Haittatilanteet käydään läpi tiimissä ja mikäli on tarve, niin niihin puututaan välittömästi. Ilmoitusten pohjalta ryhdytään vaadittaviin turvatoimiin, hankitaan tarvittavia välineitä, lisäkoulutusta, ja tehdään uusia ohjeistuksia jne. Korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan sähköpostilla ja erilaisissa tiimipalavereissa. Tiedottamisesta vastaa esimies, mutta jokaisen työntekijän vastuulla on omalta osaltaan huolehtia siitä, että hankkii tietoa ja välittää sitä myös eteenpäin esimiehelle ja työyhteisölle. Tiedonkulun tiimeille varmistavat tiimin vastaavat sairaanhoitajat. 5 HENKILÖSTÖ Henkilöstön tulee olla määriltään, rakenteeltaan, osaamiseltaan ja toimintakyvyltään sellainen, että se täyttää lain määrittämät vaateet. Kelpoisuuslaki (272/2005) ja Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) sekä STM:n suositus (2003:4) määrittävät henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Vain ne työntekijät joilla on lain mukainen kelpoisuus voivat toimia sellaisissa työtehtävissä mitkä vaativat kelpoisuutta. OS 3:lla työskentelee sairaanhoitajia, lähi- tai perushoitajia, ja fysioterapeutti. Ammatillisen hoitohenkilökunnan mitoitus ylittää sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen edellyttämän vähimmäismitoituksen. Työntekijän tulee toimittaa tarvittavat todistukset kelpoisuudestaan työsuhteen alkaessa, näitä todistuksia ovat koulutodistukset ja työtodistukset. Työntekijän ammattioikeudet tarkistetaan Valviran ylläpitämästä Terhikki-rekisteristä. Palveluasumisyksikön henkilöstöresurssien suunnittelun perustana on lain ja asukastarpeen edellyttämä henkilöstömäärä ja rakenne. Henkilöstön sijoittaminen eri työvuoroihin järjestetään siten, että kaikissa työvuoroissa on koulutettuja, kelpoisuuden täyttäviä työntekijöitä. Työvuoron vastuuhenkilönä toimii aina kelpoisuuden täyttävä työntekijä. Terveydenhuollon tehtävistä vastaavat Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukaisesti laillistetut ammattihenkilöt (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat)

9 8 Henkilöstö on sijoitettu eri yksiköihin asukkaiden hoitoisuuden, henkilökunnan osaamisen sekä yksiköiden erityispiirteet huomioiden. Tarvittaessa henkilökunta siirtyy yksiköstä toiseen, jotta asukkaiden turvallisuus, riittävä osaaminen sekä yksikön minimimitoitus turvataan. Niitä tilanteita varten, jolloin ei sijaisjärjestelyin minimimitoitusta saada täytettyä, on laadittu omat ohjeet. Sijaishankinta järjestetään Resinan kautta. Mikäli on mahdollista, pyritään henkilöstövaje ratkaisemaan työtehtävien tai henkilöstösiirtojen avulla. Henkilöstön osaaminen varmistetaan noudattamalla sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutussäädöksiä ja suosituksia. 5.1 REKRYTOINNIN PERIAATTEET Asukasturvallisuuden takaamiseksi kaikki avoinna olevat vakanssit laitetaan haettaviksi ja täytetään. Henkilöstöä rekrytoitaessa erilaisiin toimiin painotetaan kelpoisuuden lisäksi vuorovaikutustaitoja, muutosvalmiutta sekä ammattitaitoa. Avoimista ja uusista toimista tiedotetaan henkilökunnalle tiimipalavereissa, henkilöstölehdessä ja kaupungin internet sivuilla. Kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ovat valinnassa tasavertaisessa asemassa, Valintapäätös perustuu hakijan pätevyydestä ja sopivuudesta sekä tehtäviin ja työyhteisöön. Sijaishankinnasta vastaa hoitotyön esimies oman työaikansa puitteissa. 5.2 HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttäminen on osa laadunhallintatyötä, jolla varmennetaan henkilöstön osaaminen ja ammattitaito eri tilanteissa. Avainalueelle on laadittu erillinen henkilöstön perehdyttämisopas, jonka mukaisesti perehdyttäminen tapahtuu. Lähin esimies vastaa perehdyttämisen suunnittelusta, mutta perehdyttäminen kuuluu koko työyhteisölle. Esimies nimeää yksiköstä vastuuperehdyttäjän, mutta lopullinen vastuu perehdytyksen toteutumisesta on esimiehellä. Perehtyjällä itsellään on vastuu huolehtia siitä, että hän saa työssä tarvitsemansa perehdytyksen. Osasto3:lla on käytössä perehdytyskortti joka on tarkoitettu uuden työntekijän ja esimiehen yleisperehdytyksen sekä perehdyttävän esimiehen ja mahdollisen nimetyn perehdyttäjän tueksi. Osiot tulee käydä läpi koeaikana, ja perehdyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa. Perehtyminen on uuden työntekijän ensimmäinen ja tärkeä tehtävä. Kaupungin järjestämät Intro-perehdytystilaisuudet on tarkoitettu kaikille uusille sekä vanhoille työntekijöille, jotka päivittävät osaamistaan. LIITE 1: Perehdytysopas LIITE 2: Perehdytyskortti LIITE 3: Perehdytysohje

10 9 5.3 HENKILÖKUNNAN AMMATTITAIDON JA TYÖ HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN JA OSAAMISEN JOHTAMINEN Henkilöstön osaaminen varmistetaan täydennyskoulutuksella. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilökunnan täydennyskoulutusvelvoite on kirjattu sosiaalihuoltolakiin (SHL 53 ) ja sosiaalihuollon täydennyskoulutussuositukseen (STM julkaisuja 6/2006). Työntekijöillä on täydennyskoulutusvelvoite, joka on vähintään 3 koulutuspäivää vuoden aikana. Avainalueelle laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan henkilökunnan osaamistarpeet. Koulutustarve kartoitetaan henkilöstön kanssa vuosittain käytävissä kehitys- tai tavoitekeskusteluissa. Koulutuspäivät kirjataan webtallennus järjestelmään ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Ammattitaidon kehittämisessä painopistealueet määrittyvät organisaation strategiasta ja vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta. Erityisasuttamisen johtotiimi luo edellytykset henkilöstöasioiden kehittämiselle. Vuosittainen henkilöstötyytyväisyyskysely ja sen tulokset sekä jatkuva palautejärjestelmä ja koulutusten toteutumisen seuranta toimivat henkilöstönkehittämissuunnitelman pohjana. Järvenpään kaupunki tekee joka toinen vuosi työhyvinvointikyselyn, jonka tulokset käsitellään henkilöstöinfossa. Erityisasumisen työhyvinvointikyselyn tulokset käsitellään sekä osastokokouksissa että erityisasumisen johtotiimissä. Tulosten pohjalta laaditaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa yksikkökohtaiset kehittämistoimenpiteet, joiden toteutumista seurataan yhdessä henkilökunnan kanssa. Osaamisen johtamisen päämääränä on vahvistaa ja luoda sellaista osaamista, joka tukee tavoitteiden saavuttamista ja auttaa henkilökuntaa jaksamaan hyvin työssään. Vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa työntekijä ja hänen esimiehensä määrittelevät yhdessä työntekijän osaamistason ja mahdolliset toimenpiteet osaamisen lisäämiseksi. Esimiehen velvollisuutena on käydä työntekijän kanssa keskustelu työssä jaksamisesta ja sairauspoissaolojen syistä siinä vaiheessa, kun työntekijän sairauspoissaolot ylittävät 20 päivää vuodessa. Henkilöstöllä on tärkeä rooli omavalvonnan toteuttamisessa. Henkilöstö suorittaa omavalvonnan tehtäviä päivittäin, osana perustyötään. Erityisasumisen perehdytysja koulutussuunnitelma varmistavat sen että, kaikilta työntekijöiltä löytyy tarvittava osaaminen omavalvonnan toteuttamiselle parhaalla mahdollisella tavalla.

11 10 6 TOIMITILAT Osasto 3 tarjoaa laitoshoidon tasoista hoivaa sitä tarvitseville ihmisille. Osasto 3:lla pyritään luomaan asukkaiden hoitoympäristö kodinomaiseksi ja viihtyisäksi. Osasto 3 sijaitsee Vanhankylänniemen terveyskeskuksessa kolmannessa kerroksessa. Osasto 3 on jaettu kahteen eri soluun, joista toinen on hoivapuoli ja toinen kotiin kuntoutettavien yksikkö. Osasto 3:lla on asukaspaikkoja yhteensä 20, joista 14 on laitoshoivan paikkoja ja 6 kotiin kuntoutettavien paikkoja. Hoivapuolella on 6 kahden hengen huonetta ja yksi yhden hengen huone. Huoneiden koot vaihtelevat m² välillä. Kotiin kuntoutujien puolella on 5 yhden hengen huonetta ja yksi kahden hengen huone. Huoneiden koot vaihtelevat m² välillä. Kaikki huoneet ovat valoisia ja ikkunallisia. Tilat täyttävät laitoshoivalle asetetut turvallisuusvaatimukset. Osastolla on 2 suihkuhuonetta sekä 3 wc-tilaa, jotka sijaitsevat osaston käytävillä. Osastolla on 2 kansliaa, henkilökunnan taukotila jonka yhteydessä on keittiö. Asukkailla on 2 yhteistä ruokailu/ oleskelutilaa. Tilat mahdollistavat virike- ja ryhmätoiminnan toteutumisen. Asukkaiden ruokailuhetket, virike- ja toimintatuokiot ja muut yhteiset tilaisuudet vahvistavat yhteisöllisyyttä hoivayksikössä. Asukaslähtöiset toiminta-, virike- ja liikuntahetket toteutetaan sekä toiminnanohjaajan, osaston oman henkilöstön, omaisten että vapaaehtoisten toimijoiden voimin. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua päivittäin mielekkääseen toimintaan, joka tukee ja ylläpitää hänen jäljellä olevaa toimintakykyään Asukkaiden kanssa ulkoillaan aktiivisesti ja ulkoilut kirjataan asiakkaan tietoihin. Yksikössä toimii myös toiminnanohjaaja, joka vastaa viriketoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta, erilaisten toiminta- ja virikeryhmien, tapahtumien ja retkien sekä ulkoilun muodossa. Asukkaiden osallistumista viriketoimintoihin seurataan erillisillä virikekorteilla sekä toiminnanohjaajan pitämillä tilastoilla toimintaryhmiin osallistuneiden henkilöiden määrästä. Toimitiloja tarkastetaan ja niiden soveltuvuutta arvioidaan jatkuvasti. Asukas- /omaistyytyväisyyskysely on yksi mittari jolla tätä arvioidaan.

12 PUHTAANAPITO JA PYYKKIHUOLTO Osasto 3:lla siivous on järjestetty Järvenpään kaupungin toimitilapalvelujen kautta. Siivoustyöntyön toteutuksessa noudatetaan siivouspalvelujen vähimmäisvaatimuksia ja hyviä käytänteitä. Siivouksen tasoa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Jätehuollossa noudatetaan jätehuoltolakia, ympäristösuojelulakia ja paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Pyykkihuollosta vastaa Ravanin pesula liinavaatteiden ja henkilöstön työvaatteiden osalta. Asukkaiden omien vaatteiden pesusta huolehtii hoitohenkilöstö. 6.2 KIINTEISTÖHUOLTO Päivittäisellä kiinteistönhuollolla ja ulkoalueiden hoidolla varmistetaan kiinteistön jatkuva käytettävyys ja toimivuus sekä valvotaan ja ohjataan eri olosuhteita. Läsnä olevalla kiinteistönhuollolla on merkittävä rooli sovittujen sisäilmaolosuhteiden saavuttamisessa sekä energian käytön optimoinnissa. 24/7 päivystys mahdollistaa kiinteistöjen jatkuvan ja turvallisen käytön. Mikäli työntekijä havaitsee ongelmia sisäilmassa, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä eteenpäin esimiehelleen. 6.3 TERVEYDENHUOLLON LAITTEET JA TARVIKKEET Hoivayksikössä on käytössä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja laitteita ja tarvikkeita. Lisäksi käytössä on itsehoitoon tarkoitettuja laitteita ja tarvikkeita kuten verenpainemittareita, verensokerimittareita jne. Laitteiden turvallisuudesta vastaa Osasto 3:n esimies yhdessä fysioterapeutin kanssa. Huoltosopimukset ovat esimiehellä ja hänen vastuulla on tilata tarvittavat vuosihuollot ja korjaukset. Kaikilla työntekijöillä on vastuu ja velvollisuus ilmoittaa ja poistaa käytöstä vioittunut tai rikkinäinen laite. 7 ASIAKASTURVALLISUUS Turvallisuussuunnittelu perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön ja sen perustana on sisäisten ja ulkoisten uhkien ja vaaratilanteiden kartoittaminen (Pelastuslaki 379/2011). Osasto 3:lla riskien arviointiin käytetään riskienkartoittamislomakkeita (STM työsuojeluosaston riskienkartoituslomakkeet) ja riskien kartoitukseen osallistuu koko henkilökunta kerran vuodessa tai tarvittaessa. Riskikartoitus tehdään henkisestä kuormittumisesta, kemiallisista ja biologisista vaaratekijöistä, ergonomiasta, tapaturman vaaroista ja fysikaalisista vaaratekijöistä. Riskien kartoituksessa arvioidaan erilaisten vaara ja riskitekijöiden todennäköisyyttä työpaikalla ja sitä kuinka suuri riski on että vaaratilanteita tapahtuu. Osasto 3:lla on laadittu pelastussuunnitelma, jossa on pyritty ennakoimaan vaaratilanteiden syntyminen sekä määrittelemään keinot, joilla ylläpidetään valmiutta uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Osasto 3:lla on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja sammutusjärjes-

13 12 telmä, niiden tarkastus ja huolto on järjestetty x 1 kuukaudessa. Tarkistuksen tekee huoltotyöntekijä Teknisestä palvelukeskuksesta. Asiakasturvallisuus varmistetaan tekemällä tiivistä yhteistyötä paloviranomaisten, laitteiden ja järjestelmien valmistajien kanssa sekä kiinteistöhuollon asiantuntijoiden kanssa. Tiloja ja toimintatapoja muutetaan jotta turvallisuus voidaan taata. Palveluyksiköissä järjestetään turvallisuuskävelyitä, joilla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta paloturvallisuudesta. Vaaratilanteisiin pyritään varautumaan parhaan mukaan ja ennakoimaan tilanteita. Osasto 3:lla on tehty toimintaohjeita turvallisuuteen liittyen, ja niitä päivitetään säännöllisesti. 7.1 VALVONTALAITTEET Osasto 3:lla on lukitut ovet (3kpl), joissa kulkukoodit. Asukkailla on käytössä Miratel potilaskutsujärjestelmä, joista hälytys menee hoitajien vastaanottimeen. Kaikki käynti osasto 3:lle tapahtuu terveyskeskuksen ulko-ovien kautta. Terveyskeskuksen ulko-ovilla on kameravalvonta. 8 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Palvelutarpeenarviointi ja kartoitus tehdään ennen palveluasumisyksikköön siirtymistä, joko kotihoidon, akuuttiosaston, fysioterapeutti + sairaanhoitaja työparin tai kotiinkuntouttavan yksikön toimesta. Järvenpään kaupungissa toimii myös SAS (= selvitä, arvio, sijoita)- työryhmä. Sen tarkoituksena on moniammatillisesti yhdessä pohtien selvittää uusien yli 65- vuotiaiden asiakkaiden kokonaistilanne ja löytää hänelle oikeanlainen hoito ja hoiva. Ikääntyneiden asumispalveluihin liittyvästä neuvonnasta vastaa asumispalveluohjaajat. Asiakkaan palveluntarpeen määrityksessä huomioidaan asukkaan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalisen tilanne sekä ympäristötekijät. Niiden pohjalta rakennetaan myös palvelu- ja hoitosuunnitelma (Asiakaslaki 7 ). Palvelu- ja hoitosuunnitelman tekemiseen osallistuu asukas itse, omaiset ja nimetty vastuuhoitaja. Osasto 3:lla jokaisella asukkaalla on oma vastuuhoitaja. Vastuuhoitajuus on tärkeä osa asukkaan kokonaisvaltaista hoitotyötä. Vastuuhoitaja huolehtii yhdessä muun hoitotiimin kanssa asukkaan yksilöllisyyden, itsemääräämisoikeuden, viihtyvyyden sekä hoito- ja palvelusuunnitelman toteutuksesta. Vastuuhoitaja toimii asukkaan asioidenhoitajana ja puolestapuhujana hoitotiimissä sekä tuntee asukkaan parhaiten. Vastuuhoitajuuden merkitys korostuu pitkässä hoitosuhteessa, jossa on tavoitteena asukkaan tarpeiden ja toiveiden kartoitus ja niihin vastaaminen. Asukkaan luottamus ja hänen asioistaan huolehtiminen parhaalla mahdollisella tavalla, on vastuuhoitajan keskeisin tehtävä. Vastuuhoitajana voi toimia myös tiimi tai pari, jolloin vastuu jaetaan useamman hoitajan kesken. Kun kaupungin asumispalveluohjaajalla on tarjota laitoshoivan paikka OS 3:lta, ilmoittaa hän asiakkaalle tai hänen edustajalleen asiasta. Asiakkaalla ja hänen edustajalla on mahdollisuus käydä tutustumassa yksikköön ennen päätöstään ottaa tarjottu paikka vastaan. Asumispalveluohjaajan toimenkuvaan kuuluu selvittää asiakkaalle sopimuksen sisältö ja kustannukset ennen kuin asiakas muuttaa hoitoyksikköön. Asiakkaalle toimitetaan laskelma

14 13 ja päätös hoivapaikasta ja maksuista sijoittumisen jälkeen. Tarvittaessa järjestetään hoitoneuvottelu, jossa asioista voidaan sopia. 8.1 ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN JA OSALLISTUMISEN TOTEUTUMINEN Asiakkaan palveluja järjestettäessä ja - antaessa noudatetaan lakia sosiaalihuollon asiakkaasta ja oikeuksista sekä lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Asiakasta varten on järjestetty myös sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut. Tiedot sosiaali- ja potilasasiamiehestä ovat ilmoitustauluilla. 8.2 RAJOITTEIDEN JA PAKOTTEIDEN KÄYTTÖ Rajoittamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla liikkumista rajoitetaan fyysisesti tai kemiallisesti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Lääkäri tekee määräyksen rajoitteiden käytöstä. Vanhusasukkaan omaa turvallisuutta vakavasti uhkaavan vaaran torjumiseksi on asukkaan liikkumista voitava rajoittaa hänen tahdostaan riippumatta, mutta vain siinä määrin kuin kulloinkin on välttämätöntä. Ratkaisu on aina tehtävä asukaskohtaisesti ja yksilöidysti, ja sitä ennen harkittava, voidaanko käyttää muita menetelmiä. Rajoitteita ja pakotteita käytetään vain kun niihin on perusteltuja syitä ja niistä sovitaan aina yhteistyössä asukkaan omaisen kanssa. Pakottavia syitä ovat asukkaan turvallisuuteen liittyvät seikat, esim. muistisairaiden kohdalla. Rajoitteet eivät ole ensisijainen menettelytapa, vaan ensin tulee kartoittaa josko esim. toimintatapoja tai toimintaympäristöä muuttamalla saadaan vaikuttavuutta. LIITE 4: Asukkaiden suoja-/rajoitustoimenpiteet Järvenpään pitkäaikaishoidossa ja yksityisissä asumispalvelu yksiköissä 8.3 KUVAUS MENETTELYTAVASTA, JOS TODETAAN ASIAKKAAN LOUKKAAVAA TAI EPÄAS IALLISTA KOHTELUA Asukkaan epäasiallista kohtelua ei suvaita. Jokaisella työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus esimiehelleen, mikäli havaitsee epäasiallista kohtelua. Epäasialliseen kohteluun puututaan heti. Asiasta keskustellaan asianomaisten kanssa ja selvitetään. Epäasiallisesta kohtelun seurauksena voidaan antaa huomautus/varoitus tai työsopimus voidaan purkaa. 8.4 KUVAUS MENETTELYSTÄ, MITEN HUOLEHDITAAN J A KUKA VASTAA ASIAKKAAN HALLUSSA O LEVISTA RAHAVAROISTA, AVAIMISTA JA MUISTA TAVAROISTA

15 14 Asukkaan varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti asukkaalle itselleen, hänen omaisilleen tai edunvalvojalleen. Jos on kuitenkin tarvetta ottaa säilytettäväksi asiakkaan tilan tai pyynnön perusteella hänen omaisuuttaan, on hoitokodin tehtävä omaisuudesta ja varoista luettelo. Asukkaan omaisuus ja rahavarat on säilytettävä lukitussa tilassa. Asumisyksikössä säilytettävän rahamäärän ei tule ylittää kohtuullista, pieniin hankintoihin tarvittavaa summaa. Suositeltavaa on, että maksukortteja, koruja ja muita arvoesineitä pidetään säilytyksessä mahdollisimman vähän. Vain asiakas itse voi käyttää pankkikorttia. Henkilökunta ei saa käyttää asiakkaan pankkikorttia edes asiakkaan luvalla. Pankkikortin ja tunnuslukujen säilyttäminen kuuluu vain asiakkaalle. Asiakkaita tulee ohjata käyttämään pankkitiliään suoraveloitusten ja maksupalvelun avulla. Asukkaiden käteisvarat ja niiden oikeanlainen käsittely tarkastetaan kolme kertaa vuodessa. Mikäli asiakas ei ole kykenevä hoitamaan raha-asioita itse on hänelle nimettävä edunvalvoja. LIITE 5: Menettelytapaohje asiakkaiden rahavarojen käsittelyyn 8/ MUISTUTUKSET JA HUOMAUTUKSET Ensisijaisesti asukkaita ja omaisia pyydetään selvittämään asia asukasta hoitaneiden henkilöiden kanssa tai heidän esimiehen kanssa. Mikäli asukas tai hänen omainen haluaa tehdä kirjallisen muistutuksen, tulee hänen toimittaa se Järvenpään kaupungin kirjaamon kautta. Muistutukseen annetaan perusteltu, kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa. Järvenpään kaupunki Kirjaamo PL Järvenpää

16 15 9 ASIAKASTYÖN LAADUN VARMISTAMINEN 9.1 TOIMINTAKYKYÄ JA HYVI NVOINTIA EDISTÄVÄT KÄYTÄNNÖT Asiakastyö perustuu asiakaslähtöiseen, asiakkaan toimintakykyä ylläpitävään ja/tai edistävään toimintatapaan. Kuntoutumista edistävän työotteen perustana on asukkaan voimavaralähtöisyys jossa keskitytään asukkaan mahdollisuuksiin, ei niinkään ongelmiin. Palvelutarpeen kartoittamisessa ja hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelman laatimisessa lähdetään siitä, millaisia voimavaroja asiakkaalla on; mitä asiakas omasta mielestään pystyy tekemään itsenäisesti ja millaisia selviytymisstrategioita hän on läheistensä kanssa elämäntilanteessaan kehittänyt. Kuntouttavan työotteen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asukkaan toimintakykyä. Fyysistä toimintakykyä ylläpidetään/ edistetään kannustamalla asukasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti tai ohjauksen avulla (pukeutuminen, riisuutuminen, hygienian hoito, liikkuminen, ruokailu). Psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpidetään mm. yhteisen viriketoiminnan avulla. Osasto 3:lla vietetään asukkaiden syntymäpäiviä yhdessä sekä keskustellaan yhdessä päivän ja maailman tapahtumista. Asukkailla on mahdollisuus osallistua päivittäin mielekkääseen toimintaan, joka tukee ja ylläpitää hänen jäljellä olevaa toimintakykyä ja kuntouttaa. Asukkaita rohkaistaan osallistumaan toimintaryhmiin joita pitää toiminnanohjaaja. Toimintakykyä arvioidaan erilaisilla mittareilla (mm. RaVa, RAI, MMSE), päivittäisellä havainnoinnilla ja asiakastyytyväisyyskyselyillä (psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi) THL: Liikuntasuositukset eri-ikäisille 9.2 RAVITSEMUS JA RUOKAHU OLTO Oikeanlainen ravitsemus on tärkeää ihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edellytyksenä. Asukkaille tarjotaan viisi ateriaa (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) päivässä ja huolehditaan, että iltapalan ja aamupalan välinen aika ei ylitä 11 tuntia. Ruoka tuodaan Järvenpään kaupungin ravitsemuskeskuksesta ja ruoka täyttää ravitsemusneuvottelukunnan suositukset. Osasto 3:lla kaikki päivän ateriat toimitetaan kaupungin ravitsemuspalvelusta. Ruoanjakelukeittiö sijaitsee samassa talossa. Ruoka tarjotaan kullekin asukkaalle sopivassa muodossa. Ruoat täyttävät ravitsemusneuvottelukunnan suositukset. Ruuat tuodaan lämpökärryissä ja ruokailusta vastaava henkilö mitta ruokien lämpötilan ennen tarjoilua. Ruoka tarjotaan asukkaiden mieltymysten ja yksilöllisten tarpeiden (esim. energiantarve sairaudet) mukaan. Asukkaan ravitsemukseen liittyvät tarpeet ja auttamistavat on kirjattu hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ruokailut tapahtuvat pääsääntöisesti ruokasalissa, jossa hoitajat tarvittaessa auttavat ja tukevat ruokailutilanteessa. Henkilökunta valvoo ruokailutilannetta. Ravitsemusneuvottelukunnan suositukset

17 16 LIITE 6: Ruokahuollon omavalvonta 9.3 HYGIENIAKÄYTÄNNÖT Osasto3:n perehdytysohjelmaan kuuluu osana myös oikea hygieniakäyttäytyminen. Henkilökunta pukeutuu siisteihin ja asianmukaisiin työasuihin jotka työnantaja huoltaa. Ruoan käsittelyyn ja valmistukseen osallistuvat henkilöt käyttävät erillisiä vain ruoan käsittelyyn tarkoitettuja essuja. Kaikilla työntekijöillä, jotka osallistuvat ruoan käsittelyyn on hygieniapassi. Toimintayksikköön on tehty toimintaohjeita hygieniaan ja infektioiden torjuntaa varten. Osasto 3:n siivouksesta vastaa Järvenpään kaupungin toimitilapalvelut. Mikäli asukkaalla todetaan tarttuva tauti, informoidaan siitä siistijää, jotta he osaavat toimia oikein siivotessaan. Epidemiatilanteesta tai vaikeista tapauksista informoidaan hygieniahoitajaa ja noudatetaan hänen antamia ohjeita. 10 SAIRAANHOITO JA LÄÄKÄRIPALVELUT Yksikön sairaanhoitajien vastuulla on asukkaiden kokonaisvaltainen sairaudenhoito sekä terveydentilan arviointi. Järvenpään kaupunki järjestää lääkäripalvelut, Osasto 3:lla on nimetty vastuulääkäri. Hammashoitaja ja -lääkäri käyvät tarvittaessa Osasto 3:lla mutta pyrkimyksenä on, että asukkaat viedään hammashoitajan- ja lääkärin vastaanotolle. Päivittäisestä terveydenseurannasta huolehtii vuorossa olevat hoitajat yhdessä. Hoitaja arvioi asukkaan sairaanhoidon kiireellisyyden. Hoitajat voivat konsultoida lääkäriä tarvittaessa. Kiireellisissä sairaustapauksissa soitetaan samassa talossa sijaitsevaan päivystykseen KLO 8-22 ja muutoin 112, jolloin ambulanssihenkilöstö arvioi tarvittavan hoidon ja jatkotoimenpiteet. Kiireettömät lääkäripalvelut järjestetään Järvenpään kaupungin puolesta. Nimetty lääkäri käy säännöllisesti Osasto 3:lla. Asukkaan vastuuhoitaja vastuulla on huolehtia että tarvittavat lääkärintarkastukset ja reseptien uusinnat suoritetaan. Mikäli asukas tarvitsee erikoissairaanhoitoa kirjoittaa lääkäri lähetteen erikoissairaudenhoitoon. Asukkailla on mahdollisuus käyttää myös yksityissektorin palveluita omakustannehintaa. LIITE 7: Asukkaan lähettäminen sairaudenhoitoon

18 17 11 TURVALLINEN LÄÄKEHOITO Osasto 3:lla on Turvallinen lääkehoito- oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma, jossa on määritelty lääkehoidon vastuut ja käytänteet. Suunnitelman toteutuksesta ja päivityksestä vastaa vastaava sairaanhoitaja ja sen toteutumista seurataan lääkehoidon poikkeamilla, joihin reagoidaan välittömästi ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Lääkkeet säilytetään lukittavissa kaapeissa ja tiloissa. Kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla henkilöillä on oltava kirjallinen lääkärin allekirjoittama lupa pätevyydestään. STM: Turvallinen lääkehoito LIITE 8: Lääkehoidon suunnitelma 12 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY, SIIRTÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakastiedot, joita käytetään asukkaan hoivan- ja hoidon toteuttamiseksi. Asiakastietojen lisäksi kirjataan tieto omaisesta tai asioiden hoitajasta. Asiakastietoja luovutetaan lain edellyttämille viranomaisille (THL, Kela) ja asiakkaan luvalla avoterveydenhuollon ja hoitolaitostenkäyttöön, jos terveyden- tai sairaanhoito sitä vaatii. Asiakastietoja voidaan antaa puhelinkeskustelujen, Pegasos-postin ja kirjallisin tiedottein. Sähköpostia ei saa käyttää asiakastietojen siirtämisessä tietosuojan takia. Luotettava ja tarkka kirjaaminen on tiedonkulun perusta. Kaikilla työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on vaitiolovelvollisuus, jokainen työntekijä allekirjoittaa kirjallisen vaitiolositoumuksen. Henkilörekisteriseloste löytyy Osasto 3:n julkiselta ilmoitustaululta kaikkien nähtäväksi. LIITE 9 : Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä LIITE 10: Vaitiolovelvollisuus 12.1 HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN TIETOSUOJA-ASIOIHIN JA ASIAKIRJA HALLINTOON Kokonaisvastuu perehdyttämisestä on esimiehellä, mutta hän voi nimetä perehdytyksestä vastaavan. Perehdytys tietosuoja-asioihin kuuluu osana yleistä perehdytystä. Työntekijöille järjestetään tietosuojakoulutusta, joka on suunniteltu koulutussuunnitelmaan. Jokaisen työntekijän on myös suoritettava sähköinen tietoturvakoulutus, Navisec ja toimitettava siitä saatu todistus esimiehelle. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuojaasioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista): Sosiaaliportti: perehdyttäminen tietosuoja-asioihin

19 ASIAKASREKISTERIT Asumispalveluiden potilasrekisterit: Pegasos potilastietojärjestelmään tallennetut sairauden- ja terveydenhuollon tiedot Pegasos-tietojärjestelmään tallennetut sosiaalihuoltolain mukaiset tiedot Pegasoksen osarekisterinä Hilmo (hoitoilmoitus) tietokanta RAI-Soft LTC-tietojärjestelmään tallennetut tiedot RaVatar sovelluksen asiakastiedot Lisäksi asukaskohtaisissa kansioissa hoitoyksiköissä säilytetään mm. asiakkaan henkilötietolomake ja ajantasainen lääkelista, manuaalisesti allekirjoitetut todistusjäljennökset ja asiakkaan suostumukset sekä EKG-käyrät ja muut paperimuodossa olevat potilasasiakirjat sekä asiakkaan edunvalvontaan liittyvät asiakirjat. Asukkaiden asiakirjat arkistoidaan Vanhankylänniemen potilasarkistoon. Asiakirjat toimitetaan arkistoon lajiteltuna ja järjesteltynä. LIITE 11: Menettelyohje (tulossa Katja tekee) LIITE 12: Rekisteriseloste 12.3 TIETOSUOJAVASTAAVA Rekisterin pitäjä nimeää tietosuojavastaavan, jonka tehtävänä on antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä toimia erityisasiantuntijana auttaen rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämän korkean tietosuojan tason. Tietosuojavastaava antaa asiantuntija-apua sekä organisaation henkilöstölle että ennen kaikkea johdolle, jolla on viimekätinen vastuu henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavastaava tukee henkilöstöä tietosuoja asioissa, toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin, raportoi organisaation johdolle sekä vastaa muista organisaation johdon osoittamista tietosuojaa tukevista tehtävistä. Tietosuojavastaava Katja Pulliainen Lehmustokoti Jampankaari 4C Järvenpää

20 19 13 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Omavalvonta on jatkuva prosessi ja valvonnantyökalu. Yksikön esimies seuraa ja vastaa siitä että yksikön omavalvonta on toimiva ja siitä dokumentoidaan ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset poikkeamat dokumentoidaan, käsitellään ja korjataan välittömästi. Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa Omavalvontasuunnitelman päivittämisestä vastaa palvelupäällikkö.

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotikylän Taksi oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2505573-7 Kunnan

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus työryhmän alustavat linjaukset Koske X juhlii positiivista polkua Jyväskylä 10.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus työryhmän alustavat linjaukset Koske X juhlii positiivista polkua Jyväskylä 10.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus työryhmän alustavat linjaukset Koske X juhlii positiivista polkua Jyväskylä 10.5.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LÄHTÖKOHTINA UNIVERSAALIT

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut Meillä on Hyvä Olla Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Ikääntyneiden palvelut Kehitysvammaisten palvelut Terapia- ja kuntoutuspalvelut ASUKAS Tuttu henkilökuntamme on läsnä huomioimassa asukkaiden

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 24.9.2015 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Kotona asumista

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus 31.3.2016 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Lisätiedot

vt. erityisasumisen palvelujen johtaja Johanna Sinkkonen Hallintokatu 2, Järvenpää puh

vt. erityisasumisen palvelujen johtaja Johanna Sinkkonen Hallintokatu 2, Järvenpää puh 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava Nimi henkilö ja yhteystiedot vt. erityisasumisen palvelujen johtaja Johanna Sinkkonen Hallintokatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Asumispaikan myöntämisen yleiset kriteerit... 4 3. Dementiayksikön paikan myöntämiskriteerit... 4 4. RAI-arviointi... 5

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot HAKEMUS JA KRIITEERIT PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1) IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA 2) OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI PÄIVÄTOIMINNASSA Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1 (10) HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja pääsääntöisesti ikääntyneille

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot