OMAVALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 2015 OMAVALVONTASUUNNITELMA OSASTO 3 LIITTEET OVAT ERILLISESSÄ KANSIOISSA, JOKA LÖYTYY YKSIKÖSTÄ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI

2 1 OSASTO 3 Palvelujen tuottaja: Järvenpään Kaupunki Hallintokatu 2, Järvenpää Y-tunnus Toimintayksikön tiedot Järvenpään terveyskeskus Osasto 3 Annitädintie Järvenpää Vastuuhenkilöt Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja puh Marjaana Siponen vs. asumispalvelupäällikkö puh Terveydenhuollon palveluista vastaa Raija Kumpula Hoitotyön esimies, sairaanhoitaja puh: Potilasasiamies Huhtala Raija Sosiaaliasiamies Marju Lemola Koskenmäenpolku 4 Koskenmäenpolku Tuusula Tuusula

3 2 SISÄLLYS OSASTO 3 1 Erityisasumisen toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Arvot ja toimintaperiaatteet Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustajat ja tehtävät Asiakkaan ja omaisten osallistuminen ja asiakaspalaute Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet Henkilöstö Rekrytoinnin periaatteet Henkilöstön perehdyttäminen Henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja osaamisen johtaminen Toimitilat Puhtaanapito ja pyykkihuolto Kiinteistöhuolto Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Asiakasturvallisuus Valvontalaitteet Asiakkaan asema ja oikeudet Itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutuminen Rajoitteiden ja pakotteiden käyttö Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan asiakkaan loukkaavaa tai epäasiallista kohtelua Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Muistutukset ja huomautukset Asiakastyön laadun varmistaminen Toimintakykyä ja hyvinvointia edistävät käytännöt Ravitsemus ja ruokahuolto Hygieniakäytännöt Sairaanhoito ja lääkäripalvelut Turvallinen lääkehoito Asiakastietojen käsittely, siirtäminen ja säilyttäminen... 17

4 henkilöstön perehdyttäminen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon Asiakasrekisterit tietosuojavastaava Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi... 19

5 4 1 ERITYISASUMISEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Erityisasumisen palvelualueen toiminnassa korostuu ennakoiva toiminta ja varhainen puuttuminen terveydentilan muutokseen. Toimintaa ohjaa ajatus "oikea asukas oikeassa paikassa oikeaan aikaan". Erityisasumisen alueella tehdään tiivistä yhteistyötä omaisten kanssa. Omaistyöryhmä on aloittanut toimintansa keväällä Tehostetun kotihoidon yksikön, Tammistokodin, toiminta-ajatuksena on tarjota palveluita Jampankaari 4 AB:ssä asuville asiakkaille palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Asiakkaan asuvat omissa vuokra-asunnoissaan ja hoitohenkilökunta on paikalla klo välisen ajan. Lehmustokodin yöhoitajat käyvät tarvittaessa asiakkaiden luona yöaikaan. Tavoitteena on asiakkaiden kotona asumisen tukeminen kuntouttavan ja toimintakykyä ylläpitävän työotteen avulla. Intervalliyksikkö toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluita yli 65-vuotiaille järvenpääläisille vanhuksille ja vajaakuntoisille. Yksikössä toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu Sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia, fysioterapeutti, toiminnanohjaaja sekä lääkäri. Intervalliyksikön toiminta-ajatuksena on tukea asiakkaan kotona asumista tarjoamalla lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja omaishoidettaville ja muille kotona asumisen tukea tarvitseville. Omaishoitajille tarjotaan lakisääteiset hoitojaksot kotona asumisen ja omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi. Intervallihoitoa voidaan antaa myös kotihoidon asiakkaille heidän kotona asumisen tukemiseksi. Kotiin kuntoutuvien yksikön asiakkaat tulevat terveyskeskuksen akuuttiosastoilta, kotihoidosta tai erikoissairaanhoidon piiristä SAS-ryhmän lähettämänä. Ensisijainen tehtävä on kuntoutustoiminta. Arviointijaksolla asiakkaan kognitiivinen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky arvioidaan. Tavoite on kuntouttaa asiakas turvallisesti omaan kotiin tarvittavien tukitoimien avuin. Yksikön hoitohenkilökunnan työnkuvassa korostuvat jatkuva päivittäisen toimintakyvyn arviointi havainnoiden ja erilaisin toimintakykymittarien avulla (esim. RAVA, RAI, MMSE) kuntouttava työote, hoitoneuvottelut omaisten ja jatkohoitopaikan kanssa sekä hoitotyön- ja jatkohoitosuunnitelmien laadinta ja kartoittavat kotikäynnit. Kotihoito on tiiviisti mukana kotiutusvaiheessa tukemassa kotona selviytymistä. Kotiutuksen onnistumiseksi järjestetään kokeilukotiutuksia, jonka aikana arvioidaan kotona pärjäämistä yhdessä kotihoidon sekä omaisten kanssa. Asumispalveluyksiköiden, Pihlavistokodin ja Lehmustokodin toiminta-ajatuksena on tuottaa hoivaa ja toimintakykyä ylläpitävää hoitoa yli 65-vuotiaille järvenpääläisille, joilla on muistihäiriöitä, vanhuuteen liittyviä sairauksia tai psyykkisiä ongelmia. Kuntouttavalla työotteella pyritään palauttamaan ja ylläpitämään vanhuksen korkein mahdollinen toimintataso sairauksista ja vammoista huolimatta ja siten kohentamaan hänen omatoimisuuttaan ja elämänlaatuaan. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita asumispalveluita turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä, joka mahdollistaa arvokkaan ja hyvän loppuelämän. Osasto 3 Toiminta-ajatuksena on tarjota yksilövastuista pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa vanhuksille ja vajaakuntoisille, jotka eivät selviydy palveluasumisen tai kotisairaanhoidon turvin omassa kodissaan ja tarvitsevat ympärivuorokautista toimintakykyä tukevaa hoitoa ja huolenpitoa.

6 5 1.1 ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Ihmisarvo näkyy arjen työssä yksilöllisyytenä, yksilön toiveiden ja tarpeiden huomioimisena ja arvokkuuden säilymisenä myös saattohoidon aikana. Kohtelemme asukkaita ja potilaita arvostavasti, kunnioittavasti ja ystävällisesti Itsemääräämisoikeus ilmenee asukkaan/ potilaan oman tahdon kunnioittamisena, ellei se aiheuta vaaraa asukkaalle/ potilaalle itselleen tai hänen ympäristölleen. Yksilöllisyys huomioidaan asukkaan/ potilaan hoitosuunnitelmassa ja pyrimme vastaamaan hänen yksilöllisiin, ainutkertaisiin tarpeisiinsa mahdollisuuksien mukaan tavoitteena asukkaan/ potilaan hyvä, toimintakykyä ylläpitävä ja virikkeellinen arki Tasa-arvo hoitotyössä merkitsee sitä, että asukas saa tarvitsemaansa hoitoa ja hyvää kohtelua katsomatta ikään, sukupuoleen, sosiaaliseen asemaan, varallisuuteen tai uskontoon Turvallisuus on asukkaan perusoikeus, joka näkyy sekä fyysisenä että psyykkisenä hyvän olon tunteena. Vastuuhoitajuus, henkilökunnan ammattitaito ja osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ylläpitävät turvallista vanhusten hoitoa. Yhteistyö on tiimityön perusta, joka tukee vastuuhoitajuutta antamalla koko tiimin ammattitaidon ja -tiedon vastuuhoitajan käyttöön hänen suunnitellessa ja arvioidessa asukkaan/ potilaan hoitoa. Teemme hyvää yhteistyötä myös asukkaan omaisten sekä muiden yksiköiden kanssa.

7 6 2 OMAVALVONNASTA VASTAAVAN ORGANISAATION JO HDON EDUSTAJAT JA TEHTÄVÄT Johanna Sinkkonen, koti- ja erityisasumisen johtaja hyväksyy omavalvontasuunnitelman Marjaana Siponen, asumispalvelupäällikkö vastaa yhteistyössä erityisasumisen palvelujen johtajan, yksiköiden esimiesten ja laadunhallintaan nimettyjen henkilöiden kanssa omavalvontasuunnitelman toteutumisesta ja ajan tasaisuudesta 3 ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Hoidon ja hoivan lähtökohtana on aina asukkaan hoidontarve. Asukkaan toivomuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään asukkaan ja/tai omaisen kanssa yhteistyössä ja asukkaan tai hänen edustajansa mielipide kirjataan hoitoja palvelusuunnitelmaan tai potilastietoihin. Jokaisella asukkaalla on nimetty vastuuhoitaja, joka on hänen kokonaistilanteen asiantuntija ja vastaa yhdessä tiiminvastaavan sairaanhoitajan kanssa asukkaan hoidosta, hoivasta ja elämän kokonaisuudesta. Vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina voinnin muuttuessa tapahtuva asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien tarkistus on myös tärkeä asiakaspalautteen kanava ja pyrimme myös joka päiväsessä toiminnassamme tiiviiseen yhteistyöhön omaisten ja asukkaiden kanssa. Osasto 3:lla toimii asukastyöryhmä, joka on keskustelu - ja palautefoorumi asukkaille. Työryhmän puheenjohtajana toimii toiminnanohjaaja Tarja Laine. Asukkaiden omaisille on perustettu omaistyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti, noin neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii Marja Korpela. Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti. Palautetta voi antaa kirjallisesti palautelomakkeella tai suullisesti, jolloin palautteen vastaanottaja kirjaa palautteen ylös. Palautteet toimitetaan asumispalveluohjaajalle, joka koostaa palautteesta ja kehittämisehdotuksista yhteenvedon. Lisäksi asumisyksiköissä tehdään vuosittain asukas-/omaistyytyväisyyskysely. Palautteet ja kehittämisehdotukset käsitellään erityisasumisen johtotiimissä, joissa sovitaan ja kirjataan kehittämistoimenpiteet, niiden vastuuhenkilö ja määräaika, johon mennessä toimenpiteet on toteutettu. Palvelupäällikkö antaa asukkaalle/omaiselle mahdollisen vastineen hänen antamaansa palautteeseen tai kehitysehdotukseen asiakkaan toiveesta. Asukas- ja omaistyytyväisyyskyselyn tulokset käydään läpi yksikön kuukausikokouksessa ja esitellään asukkaille ja omaisille omaisten illoissa. Asiakaspalautejärjestelmää ja sen toimivuutta arvioidaan jatkuvasti. 4 RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

8 7 Riskienarviointi ja -hallinta ovat osa osasto 3:n turvallisuustoimintaa. Työntekijät edistävät turvallisuutta omilla toimillaan. Heidän tehtävinään on osallistua riskien ja vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin, osallistua koulutuksiin ja noudattaa annettuja ohjeita ja ilmoittaa turvallisuutta uhkaavista epä- ja kehittämiskohdista. Havaittujen poikkeamien syitä selvitetään jäljittämällä syyn aiheutumislähtökohta ja muuttamalla toimintaa siten, että kyseinen poikkeama ei uusiinnu. Korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan tiimien ja esimiesten toimesta ja käsitellään erityisasumisen johtotiimissä. Riskikartoituksessa ja pelastussuunnitelmassa on pyritty ennakoimaan vaaratilanteiden syntyminen sekä määritellään keinot, joilla ylläpidetään valmiutta uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Lisäksi huolehditaan siitä, että henkilökunnan ammattitaito vastaa työn vaatimaa osaamista ja huomioidaan myös eri työyksiköiden erityiset osaamisen alueet. Opiskelijat ja uudet työntekijät perehdytetään tehtäviinsä. Päivittäisessä työskentelyssä korostuu huomioiden kirjaamisen tärkeys ja työvuorojen vaihtuessa tapahtuva raportointi. Kaikki potilas- ja työturvallisuuteen liittyvät vaara- ja läheltä piti - tilanteet kirjataan Haiproohjelmaan, josta saadaan tilastoinnit tapahtumista. Haittatilanteet käydään läpi tiimissä ja mikäli on tarve, niin niihin puututaan välittömästi. Ilmoitusten pohjalta ryhdytään vaadittaviin turvatoimiin, hankitaan tarvittavia välineitä, lisäkoulutusta, ja tehdään uusia ohjeistuksia jne. Korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan sähköpostilla ja erilaisissa tiimipalavereissa. Tiedottamisesta vastaa esimies, mutta jokaisen työntekijän vastuulla on omalta osaltaan huolehtia siitä, että hankkii tietoa ja välittää sitä myös eteenpäin esimiehelle ja työyhteisölle. Tiedonkulun tiimeille varmistavat tiimin vastaavat sairaanhoitajat. 5 HENKILÖSTÖ Henkilöstön tulee olla määriltään, rakenteeltaan, osaamiseltaan ja toimintakyvyltään sellainen, että se täyttää lain määrittämät vaateet. Kelpoisuuslaki (272/2005) ja Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) sekä STM:n suositus (2003:4) määrittävät henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Vain ne työntekijät joilla on lain mukainen kelpoisuus voivat toimia sellaisissa työtehtävissä mitkä vaativat kelpoisuutta. OS 3:lla työskentelee sairaanhoitajia, lähi- tai perushoitajia, ja fysioterapeutti. Ammatillisen hoitohenkilökunnan mitoitus ylittää sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen edellyttämän vähimmäismitoituksen. Työntekijän tulee toimittaa tarvittavat todistukset kelpoisuudestaan työsuhteen alkaessa, näitä todistuksia ovat koulutodistukset ja työtodistukset. Työntekijän ammattioikeudet tarkistetaan Valviran ylläpitämästä Terhikki-rekisteristä. Palveluasumisyksikön henkilöstöresurssien suunnittelun perustana on lain ja asukastarpeen edellyttämä henkilöstömäärä ja rakenne. Henkilöstön sijoittaminen eri työvuoroihin järjestetään siten, että kaikissa työvuoroissa on koulutettuja, kelpoisuuden täyttäviä työntekijöitä. Työvuoron vastuuhenkilönä toimii aina kelpoisuuden täyttävä työntekijä. Terveydenhuollon tehtävistä vastaavat Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukaisesti laillistetut ammattihenkilöt (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat)

9 8 Henkilöstö on sijoitettu eri yksiköihin asukkaiden hoitoisuuden, henkilökunnan osaamisen sekä yksiköiden erityispiirteet huomioiden. Tarvittaessa henkilökunta siirtyy yksiköstä toiseen, jotta asukkaiden turvallisuus, riittävä osaaminen sekä yksikön minimimitoitus turvataan. Niitä tilanteita varten, jolloin ei sijaisjärjestelyin minimimitoitusta saada täytettyä, on laadittu omat ohjeet. Sijaishankinta järjestetään Resinan kautta. Mikäli on mahdollista, pyritään henkilöstövaje ratkaisemaan työtehtävien tai henkilöstösiirtojen avulla. Henkilöstön osaaminen varmistetaan noudattamalla sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutussäädöksiä ja suosituksia. 5.1 REKRYTOINNIN PERIAATTEET Asukasturvallisuuden takaamiseksi kaikki avoinna olevat vakanssit laitetaan haettaviksi ja täytetään. Henkilöstöä rekrytoitaessa erilaisiin toimiin painotetaan kelpoisuuden lisäksi vuorovaikutustaitoja, muutosvalmiutta sekä ammattitaitoa. Avoimista ja uusista toimista tiedotetaan henkilökunnalle tiimipalavereissa, henkilöstölehdessä ja kaupungin internet sivuilla. Kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ovat valinnassa tasavertaisessa asemassa, Valintapäätös perustuu hakijan pätevyydestä ja sopivuudesta sekä tehtäviin ja työyhteisöön. Sijaishankinnasta vastaa hoitotyön esimies oman työaikansa puitteissa. 5.2 HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttäminen on osa laadunhallintatyötä, jolla varmennetaan henkilöstön osaaminen ja ammattitaito eri tilanteissa. Avainalueelle on laadittu erillinen henkilöstön perehdyttämisopas, jonka mukaisesti perehdyttäminen tapahtuu. Lähin esimies vastaa perehdyttämisen suunnittelusta, mutta perehdyttäminen kuuluu koko työyhteisölle. Esimies nimeää yksiköstä vastuuperehdyttäjän, mutta lopullinen vastuu perehdytyksen toteutumisesta on esimiehellä. Perehtyjällä itsellään on vastuu huolehtia siitä, että hän saa työssä tarvitsemansa perehdytyksen. Osasto3:lla on käytössä perehdytyskortti joka on tarkoitettu uuden työntekijän ja esimiehen yleisperehdytyksen sekä perehdyttävän esimiehen ja mahdollisen nimetyn perehdyttäjän tueksi. Osiot tulee käydä läpi koeaikana, ja perehdyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa. Perehtyminen on uuden työntekijän ensimmäinen ja tärkeä tehtävä. Kaupungin järjestämät Intro-perehdytystilaisuudet on tarkoitettu kaikille uusille sekä vanhoille työntekijöille, jotka päivittävät osaamistaan. LIITE 1: Perehdytysopas LIITE 2: Perehdytyskortti LIITE 3: Perehdytysohje

10 9 5.3 HENKILÖKUNNAN AMMATTITAIDON JA TYÖ HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN JA OSAAMISEN JOHTAMINEN Henkilöstön osaaminen varmistetaan täydennyskoulutuksella. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilökunnan täydennyskoulutusvelvoite on kirjattu sosiaalihuoltolakiin (SHL 53 ) ja sosiaalihuollon täydennyskoulutussuositukseen (STM julkaisuja 6/2006). Työntekijöillä on täydennyskoulutusvelvoite, joka on vähintään 3 koulutuspäivää vuoden aikana. Avainalueelle laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan henkilökunnan osaamistarpeet. Koulutustarve kartoitetaan henkilöstön kanssa vuosittain käytävissä kehitys- tai tavoitekeskusteluissa. Koulutuspäivät kirjataan webtallennus järjestelmään ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Ammattitaidon kehittämisessä painopistealueet määrittyvät organisaation strategiasta ja vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta. Erityisasuttamisen johtotiimi luo edellytykset henkilöstöasioiden kehittämiselle. Vuosittainen henkilöstötyytyväisyyskysely ja sen tulokset sekä jatkuva palautejärjestelmä ja koulutusten toteutumisen seuranta toimivat henkilöstönkehittämissuunnitelman pohjana. Järvenpään kaupunki tekee joka toinen vuosi työhyvinvointikyselyn, jonka tulokset käsitellään henkilöstöinfossa. Erityisasumisen työhyvinvointikyselyn tulokset käsitellään sekä osastokokouksissa että erityisasumisen johtotiimissä. Tulosten pohjalta laaditaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa yksikkökohtaiset kehittämistoimenpiteet, joiden toteutumista seurataan yhdessä henkilökunnan kanssa. Osaamisen johtamisen päämääränä on vahvistaa ja luoda sellaista osaamista, joka tukee tavoitteiden saavuttamista ja auttaa henkilökuntaa jaksamaan hyvin työssään. Vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa työntekijä ja hänen esimiehensä määrittelevät yhdessä työntekijän osaamistason ja mahdolliset toimenpiteet osaamisen lisäämiseksi. Esimiehen velvollisuutena on käydä työntekijän kanssa keskustelu työssä jaksamisesta ja sairauspoissaolojen syistä siinä vaiheessa, kun työntekijän sairauspoissaolot ylittävät 20 päivää vuodessa. Henkilöstöllä on tärkeä rooli omavalvonnan toteuttamisessa. Henkilöstö suorittaa omavalvonnan tehtäviä päivittäin, osana perustyötään. Erityisasumisen perehdytysja koulutussuunnitelma varmistavat sen että, kaikilta työntekijöiltä löytyy tarvittava osaaminen omavalvonnan toteuttamiselle parhaalla mahdollisella tavalla.

11 10 6 TOIMITILAT Osasto 3 tarjoaa laitoshoidon tasoista hoivaa sitä tarvitseville ihmisille. Osasto 3:lla pyritään luomaan asukkaiden hoitoympäristö kodinomaiseksi ja viihtyisäksi. Osasto 3 sijaitsee Vanhankylänniemen terveyskeskuksessa kolmannessa kerroksessa. Osasto 3 on jaettu kahteen eri soluun, joista toinen on hoivapuoli ja toinen kotiin kuntoutettavien yksikkö. Osasto 3:lla on asukaspaikkoja yhteensä 20, joista 14 on laitoshoivan paikkoja ja 6 kotiin kuntoutettavien paikkoja. Hoivapuolella on 6 kahden hengen huonetta ja yksi yhden hengen huone. Huoneiden koot vaihtelevat m² välillä. Kotiin kuntoutujien puolella on 5 yhden hengen huonetta ja yksi kahden hengen huone. Huoneiden koot vaihtelevat m² välillä. Kaikki huoneet ovat valoisia ja ikkunallisia. Tilat täyttävät laitoshoivalle asetetut turvallisuusvaatimukset. Osastolla on 2 suihkuhuonetta sekä 3 wc-tilaa, jotka sijaitsevat osaston käytävillä. Osastolla on 2 kansliaa, henkilökunnan taukotila jonka yhteydessä on keittiö. Asukkailla on 2 yhteistä ruokailu/ oleskelutilaa. Tilat mahdollistavat virike- ja ryhmätoiminnan toteutumisen. Asukkaiden ruokailuhetket, virike- ja toimintatuokiot ja muut yhteiset tilaisuudet vahvistavat yhteisöllisyyttä hoivayksikössä. Asukaslähtöiset toiminta-, virike- ja liikuntahetket toteutetaan sekä toiminnanohjaajan, osaston oman henkilöstön, omaisten että vapaaehtoisten toimijoiden voimin. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua päivittäin mielekkääseen toimintaan, joka tukee ja ylläpitää hänen jäljellä olevaa toimintakykyään Asukkaiden kanssa ulkoillaan aktiivisesti ja ulkoilut kirjataan asiakkaan tietoihin. Yksikössä toimii myös toiminnanohjaaja, joka vastaa viriketoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta, erilaisten toiminta- ja virikeryhmien, tapahtumien ja retkien sekä ulkoilun muodossa. Asukkaiden osallistumista viriketoimintoihin seurataan erillisillä virikekorteilla sekä toiminnanohjaajan pitämillä tilastoilla toimintaryhmiin osallistuneiden henkilöiden määrästä. Toimitiloja tarkastetaan ja niiden soveltuvuutta arvioidaan jatkuvasti. Asukas- /omaistyytyväisyyskysely on yksi mittari jolla tätä arvioidaan.

12 PUHTAANAPITO JA PYYKKIHUOLTO Osasto 3:lla siivous on järjestetty Järvenpään kaupungin toimitilapalvelujen kautta. Siivoustyöntyön toteutuksessa noudatetaan siivouspalvelujen vähimmäisvaatimuksia ja hyviä käytänteitä. Siivouksen tasoa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Jätehuollossa noudatetaan jätehuoltolakia, ympäristösuojelulakia ja paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Pyykkihuollosta vastaa Ravanin pesula liinavaatteiden ja henkilöstön työvaatteiden osalta. Asukkaiden omien vaatteiden pesusta huolehtii hoitohenkilöstö. 6.2 KIINTEISTÖHUOLTO Päivittäisellä kiinteistönhuollolla ja ulkoalueiden hoidolla varmistetaan kiinteistön jatkuva käytettävyys ja toimivuus sekä valvotaan ja ohjataan eri olosuhteita. Läsnä olevalla kiinteistönhuollolla on merkittävä rooli sovittujen sisäilmaolosuhteiden saavuttamisessa sekä energian käytön optimoinnissa. 24/7 päivystys mahdollistaa kiinteistöjen jatkuvan ja turvallisen käytön. Mikäli työntekijä havaitsee ongelmia sisäilmassa, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä eteenpäin esimiehelleen. 6.3 TERVEYDENHUOLLON LAITTEET JA TARVIKKEET Hoivayksikössä on käytössä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja laitteita ja tarvikkeita. Lisäksi käytössä on itsehoitoon tarkoitettuja laitteita ja tarvikkeita kuten verenpainemittareita, verensokerimittareita jne. Laitteiden turvallisuudesta vastaa Osasto 3:n esimies yhdessä fysioterapeutin kanssa. Huoltosopimukset ovat esimiehellä ja hänen vastuulla on tilata tarvittavat vuosihuollot ja korjaukset. Kaikilla työntekijöillä on vastuu ja velvollisuus ilmoittaa ja poistaa käytöstä vioittunut tai rikkinäinen laite. 7 ASIAKASTURVALLISUUS Turvallisuussuunnittelu perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön ja sen perustana on sisäisten ja ulkoisten uhkien ja vaaratilanteiden kartoittaminen (Pelastuslaki 379/2011). Osasto 3:lla riskien arviointiin käytetään riskienkartoittamislomakkeita (STM työsuojeluosaston riskienkartoituslomakkeet) ja riskien kartoitukseen osallistuu koko henkilökunta kerran vuodessa tai tarvittaessa. Riskikartoitus tehdään henkisestä kuormittumisesta, kemiallisista ja biologisista vaaratekijöistä, ergonomiasta, tapaturman vaaroista ja fysikaalisista vaaratekijöistä. Riskien kartoituksessa arvioidaan erilaisten vaara ja riskitekijöiden todennäköisyyttä työpaikalla ja sitä kuinka suuri riski on että vaaratilanteita tapahtuu. Osasto 3:lla on laadittu pelastussuunnitelma, jossa on pyritty ennakoimaan vaaratilanteiden syntyminen sekä määrittelemään keinot, joilla ylläpidetään valmiutta uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Osasto 3:lla on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja sammutusjärjes-

13 12 telmä, niiden tarkastus ja huolto on järjestetty x 1 kuukaudessa. Tarkistuksen tekee huoltotyöntekijä Teknisestä palvelukeskuksesta. Asiakasturvallisuus varmistetaan tekemällä tiivistä yhteistyötä paloviranomaisten, laitteiden ja järjestelmien valmistajien kanssa sekä kiinteistöhuollon asiantuntijoiden kanssa. Tiloja ja toimintatapoja muutetaan jotta turvallisuus voidaan taata. Palveluyksiköissä järjestetään turvallisuuskävelyitä, joilla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta paloturvallisuudesta. Vaaratilanteisiin pyritään varautumaan parhaan mukaan ja ennakoimaan tilanteita. Osasto 3:lla on tehty toimintaohjeita turvallisuuteen liittyen, ja niitä päivitetään säännöllisesti. 7.1 VALVONTALAITTEET Osasto 3:lla on lukitut ovet (3kpl), joissa kulkukoodit. Asukkailla on käytössä Miratel potilaskutsujärjestelmä, joista hälytys menee hoitajien vastaanottimeen. Kaikki käynti osasto 3:lle tapahtuu terveyskeskuksen ulko-ovien kautta. Terveyskeskuksen ulko-ovilla on kameravalvonta. 8 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Palvelutarpeenarviointi ja kartoitus tehdään ennen palveluasumisyksikköön siirtymistä, joko kotihoidon, akuuttiosaston, fysioterapeutti + sairaanhoitaja työparin tai kotiinkuntouttavan yksikön toimesta. Järvenpään kaupungissa toimii myös SAS (= selvitä, arvio, sijoita)- työryhmä. Sen tarkoituksena on moniammatillisesti yhdessä pohtien selvittää uusien yli 65- vuotiaiden asiakkaiden kokonaistilanne ja löytää hänelle oikeanlainen hoito ja hoiva. Ikääntyneiden asumispalveluihin liittyvästä neuvonnasta vastaa asumispalveluohjaajat. Asiakkaan palveluntarpeen määrityksessä huomioidaan asukkaan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalisen tilanne sekä ympäristötekijät. Niiden pohjalta rakennetaan myös palvelu- ja hoitosuunnitelma (Asiakaslaki 7 ). Palvelu- ja hoitosuunnitelman tekemiseen osallistuu asukas itse, omaiset ja nimetty vastuuhoitaja. Osasto 3:lla jokaisella asukkaalla on oma vastuuhoitaja. Vastuuhoitajuus on tärkeä osa asukkaan kokonaisvaltaista hoitotyötä. Vastuuhoitaja huolehtii yhdessä muun hoitotiimin kanssa asukkaan yksilöllisyyden, itsemääräämisoikeuden, viihtyvyyden sekä hoito- ja palvelusuunnitelman toteutuksesta. Vastuuhoitaja toimii asukkaan asioidenhoitajana ja puolestapuhujana hoitotiimissä sekä tuntee asukkaan parhaiten. Vastuuhoitajuuden merkitys korostuu pitkässä hoitosuhteessa, jossa on tavoitteena asukkaan tarpeiden ja toiveiden kartoitus ja niihin vastaaminen. Asukkaan luottamus ja hänen asioistaan huolehtiminen parhaalla mahdollisella tavalla, on vastuuhoitajan keskeisin tehtävä. Vastuuhoitajana voi toimia myös tiimi tai pari, jolloin vastuu jaetaan useamman hoitajan kesken. Kun kaupungin asumispalveluohjaajalla on tarjota laitoshoivan paikka OS 3:lta, ilmoittaa hän asiakkaalle tai hänen edustajalleen asiasta. Asiakkaalla ja hänen edustajalla on mahdollisuus käydä tutustumassa yksikköön ennen päätöstään ottaa tarjottu paikka vastaan. Asumispalveluohjaajan toimenkuvaan kuuluu selvittää asiakkaalle sopimuksen sisältö ja kustannukset ennen kuin asiakas muuttaa hoitoyksikköön. Asiakkaalle toimitetaan laskelma

14 13 ja päätös hoivapaikasta ja maksuista sijoittumisen jälkeen. Tarvittaessa järjestetään hoitoneuvottelu, jossa asioista voidaan sopia. 8.1 ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN JA OSALLISTUMISEN TOTEUTUMINEN Asiakkaan palveluja järjestettäessä ja - antaessa noudatetaan lakia sosiaalihuollon asiakkaasta ja oikeuksista sekä lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Asiakasta varten on järjestetty myös sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut. Tiedot sosiaali- ja potilasasiamiehestä ovat ilmoitustauluilla. 8.2 RAJOITTEIDEN JA PAKOTTEIDEN KÄYTTÖ Rajoittamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla liikkumista rajoitetaan fyysisesti tai kemiallisesti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Lääkäri tekee määräyksen rajoitteiden käytöstä. Vanhusasukkaan omaa turvallisuutta vakavasti uhkaavan vaaran torjumiseksi on asukkaan liikkumista voitava rajoittaa hänen tahdostaan riippumatta, mutta vain siinä määrin kuin kulloinkin on välttämätöntä. Ratkaisu on aina tehtävä asukaskohtaisesti ja yksilöidysti, ja sitä ennen harkittava, voidaanko käyttää muita menetelmiä. Rajoitteita ja pakotteita käytetään vain kun niihin on perusteltuja syitä ja niistä sovitaan aina yhteistyössä asukkaan omaisen kanssa. Pakottavia syitä ovat asukkaan turvallisuuteen liittyvät seikat, esim. muistisairaiden kohdalla. Rajoitteet eivät ole ensisijainen menettelytapa, vaan ensin tulee kartoittaa josko esim. toimintatapoja tai toimintaympäristöä muuttamalla saadaan vaikuttavuutta. LIITE 4: Asukkaiden suoja-/rajoitustoimenpiteet Järvenpään pitkäaikaishoidossa ja yksityisissä asumispalvelu yksiköissä 8.3 KUVAUS MENETTELYTAVASTA, JOS TODETAAN ASIAKKAAN LOUKKAAVAA TAI EPÄAS IALLISTA KOHTELUA Asukkaan epäasiallista kohtelua ei suvaita. Jokaisella työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus esimiehelleen, mikäli havaitsee epäasiallista kohtelua. Epäasialliseen kohteluun puututaan heti. Asiasta keskustellaan asianomaisten kanssa ja selvitetään. Epäasiallisesta kohtelun seurauksena voidaan antaa huomautus/varoitus tai työsopimus voidaan purkaa. 8.4 KUVAUS MENETTELYSTÄ, MITEN HUOLEHDITAAN J A KUKA VASTAA ASIAKKAAN HALLUSSA O LEVISTA RAHAVAROISTA, AVAIMISTA JA MUISTA TAVAROISTA

15 14 Asukkaan varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti asukkaalle itselleen, hänen omaisilleen tai edunvalvojalleen. Jos on kuitenkin tarvetta ottaa säilytettäväksi asiakkaan tilan tai pyynnön perusteella hänen omaisuuttaan, on hoitokodin tehtävä omaisuudesta ja varoista luettelo. Asukkaan omaisuus ja rahavarat on säilytettävä lukitussa tilassa. Asumisyksikössä säilytettävän rahamäärän ei tule ylittää kohtuullista, pieniin hankintoihin tarvittavaa summaa. Suositeltavaa on, että maksukortteja, koruja ja muita arvoesineitä pidetään säilytyksessä mahdollisimman vähän. Vain asiakas itse voi käyttää pankkikorttia. Henkilökunta ei saa käyttää asiakkaan pankkikorttia edes asiakkaan luvalla. Pankkikortin ja tunnuslukujen säilyttäminen kuuluu vain asiakkaalle. Asiakkaita tulee ohjata käyttämään pankkitiliään suoraveloitusten ja maksupalvelun avulla. Asukkaiden käteisvarat ja niiden oikeanlainen käsittely tarkastetaan kolme kertaa vuodessa. Mikäli asiakas ei ole kykenevä hoitamaan raha-asioita itse on hänelle nimettävä edunvalvoja. LIITE 5: Menettelytapaohje asiakkaiden rahavarojen käsittelyyn 8/ MUISTUTUKSET JA HUOMAUTUKSET Ensisijaisesti asukkaita ja omaisia pyydetään selvittämään asia asukasta hoitaneiden henkilöiden kanssa tai heidän esimiehen kanssa. Mikäli asukas tai hänen omainen haluaa tehdä kirjallisen muistutuksen, tulee hänen toimittaa se Järvenpään kaupungin kirjaamon kautta. Muistutukseen annetaan perusteltu, kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa. Järvenpään kaupunki Kirjaamo PL Järvenpää

16 15 9 ASIAKASTYÖN LAADUN VARMISTAMINEN 9.1 TOIMINTAKYKYÄ JA HYVI NVOINTIA EDISTÄVÄT KÄYTÄNNÖT Asiakastyö perustuu asiakaslähtöiseen, asiakkaan toimintakykyä ylläpitävään ja/tai edistävään toimintatapaan. Kuntoutumista edistävän työotteen perustana on asukkaan voimavaralähtöisyys jossa keskitytään asukkaan mahdollisuuksiin, ei niinkään ongelmiin. Palvelutarpeen kartoittamisessa ja hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelman laatimisessa lähdetään siitä, millaisia voimavaroja asiakkaalla on; mitä asiakas omasta mielestään pystyy tekemään itsenäisesti ja millaisia selviytymisstrategioita hän on läheistensä kanssa elämäntilanteessaan kehittänyt. Kuntouttavan työotteen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asukkaan toimintakykyä. Fyysistä toimintakykyä ylläpidetään/ edistetään kannustamalla asukasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti tai ohjauksen avulla (pukeutuminen, riisuutuminen, hygienian hoito, liikkuminen, ruokailu). Psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpidetään mm. yhteisen viriketoiminnan avulla. Osasto 3:lla vietetään asukkaiden syntymäpäiviä yhdessä sekä keskustellaan yhdessä päivän ja maailman tapahtumista. Asukkailla on mahdollisuus osallistua päivittäin mielekkääseen toimintaan, joka tukee ja ylläpitää hänen jäljellä olevaa toimintakykyä ja kuntouttaa. Asukkaita rohkaistaan osallistumaan toimintaryhmiin joita pitää toiminnanohjaaja. Toimintakykyä arvioidaan erilaisilla mittareilla (mm. RaVa, RAI, MMSE), päivittäisellä havainnoinnilla ja asiakastyytyväisyyskyselyillä (psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi) THL: Liikuntasuositukset eri-ikäisille 9.2 RAVITSEMUS JA RUOKAHU OLTO Oikeanlainen ravitsemus on tärkeää ihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edellytyksenä. Asukkaille tarjotaan viisi ateriaa (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) päivässä ja huolehditaan, että iltapalan ja aamupalan välinen aika ei ylitä 11 tuntia. Ruoka tuodaan Järvenpään kaupungin ravitsemuskeskuksesta ja ruoka täyttää ravitsemusneuvottelukunnan suositukset. Osasto 3:lla kaikki päivän ateriat toimitetaan kaupungin ravitsemuspalvelusta. Ruoanjakelukeittiö sijaitsee samassa talossa. Ruoka tarjotaan kullekin asukkaalle sopivassa muodossa. Ruoat täyttävät ravitsemusneuvottelukunnan suositukset. Ruuat tuodaan lämpökärryissä ja ruokailusta vastaava henkilö mitta ruokien lämpötilan ennen tarjoilua. Ruoka tarjotaan asukkaiden mieltymysten ja yksilöllisten tarpeiden (esim. energiantarve sairaudet) mukaan. Asukkaan ravitsemukseen liittyvät tarpeet ja auttamistavat on kirjattu hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ruokailut tapahtuvat pääsääntöisesti ruokasalissa, jossa hoitajat tarvittaessa auttavat ja tukevat ruokailutilanteessa. Henkilökunta valvoo ruokailutilannetta. Ravitsemusneuvottelukunnan suositukset

17 16 LIITE 6: Ruokahuollon omavalvonta 9.3 HYGIENIAKÄYTÄNNÖT Osasto3:n perehdytysohjelmaan kuuluu osana myös oikea hygieniakäyttäytyminen. Henkilökunta pukeutuu siisteihin ja asianmukaisiin työasuihin jotka työnantaja huoltaa. Ruoan käsittelyyn ja valmistukseen osallistuvat henkilöt käyttävät erillisiä vain ruoan käsittelyyn tarkoitettuja essuja. Kaikilla työntekijöillä, jotka osallistuvat ruoan käsittelyyn on hygieniapassi. Toimintayksikköön on tehty toimintaohjeita hygieniaan ja infektioiden torjuntaa varten. Osasto 3:n siivouksesta vastaa Järvenpään kaupungin toimitilapalvelut. Mikäli asukkaalla todetaan tarttuva tauti, informoidaan siitä siistijää, jotta he osaavat toimia oikein siivotessaan. Epidemiatilanteesta tai vaikeista tapauksista informoidaan hygieniahoitajaa ja noudatetaan hänen antamia ohjeita. 10 SAIRAANHOITO JA LÄÄKÄRIPALVELUT Yksikön sairaanhoitajien vastuulla on asukkaiden kokonaisvaltainen sairaudenhoito sekä terveydentilan arviointi. Järvenpään kaupunki järjestää lääkäripalvelut, Osasto 3:lla on nimetty vastuulääkäri. Hammashoitaja ja -lääkäri käyvät tarvittaessa Osasto 3:lla mutta pyrkimyksenä on, että asukkaat viedään hammashoitajan- ja lääkärin vastaanotolle. Päivittäisestä terveydenseurannasta huolehtii vuorossa olevat hoitajat yhdessä. Hoitaja arvioi asukkaan sairaanhoidon kiireellisyyden. Hoitajat voivat konsultoida lääkäriä tarvittaessa. Kiireellisissä sairaustapauksissa soitetaan samassa talossa sijaitsevaan päivystykseen KLO 8-22 ja muutoin 112, jolloin ambulanssihenkilöstö arvioi tarvittavan hoidon ja jatkotoimenpiteet. Kiireettömät lääkäripalvelut järjestetään Järvenpään kaupungin puolesta. Nimetty lääkäri käy säännöllisesti Osasto 3:lla. Asukkaan vastuuhoitaja vastuulla on huolehtia että tarvittavat lääkärintarkastukset ja reseptien uusinnat suoritetaan. Mikäli asukas tarvitsee erikoissairaanhoitoa kirjoittaa lääkäri lähetteen erikoissairaudenhoitoon. Asukkailla on mahdollisuus käyttää myös yksityissektorin palveluita omakustannehintaa. LIITE 7: Asukkaan lähettäminen sairaudenhoitoon

18 17 11 TURVALLINEN LÄÄKEHOITO Osasto 3:lla on Turvallinen lääkehoito- oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma, jossa on määritelty lääkehoidon vastuut ja käytänteet. Suunnitelman toteutuksesta ja päivityksestä vastaa vastaava sairaanhoitaja ja sen toteutumista seurataan lääkehoidon poikkeamilla, joihin reagoidaan välittömästi ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Lääkkeet säilytetään lukittavissa kaapeissa ja tiloissa. Kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla henkilöillä on oltava kirjallinen lääkärin allekirjoittama lupa pätevyydestään. STM: Turvallinen lääkehoito LIITE 8: Lääkehoidon suunnitelma 12 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY, SIIRTÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakastiedot, joita käytetään asukkaan hoivan- ja hoidon toteuttamiseksi. Asiakastietojen lisäksi kirjataan tieto omaisesta tai asioiden hoitajasta. Asiakastietoja luovutetaan lain edellyttämille viranomaisille (THL, Kela) ja asiakkaan luvalla avoterveydenhuollon ja hoitolaitostenkäyttöön, jos terveyden- tai sairaanhoito sitä vaatii. Asiakastietoja voidaan antaa puhelinkeskustelujen, Pegasos-postin ja kirjallisin tiedottein. Sähköpostia ei saa käyttää asiakastietojen siirtämisessä tietosuojan takia. Luotettava ja tarkka kirjaaminen on tiedonkulun perusta. Kaikilla työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on vaitiolovelvollisuus, jokainen työntekijä allekirjoittaa kirjallisen vaitiolositoumuksen. Henkilörekisteriseloste löytyy Osasto 3:n julkiselta ilmoitustaululta kaikkien nähtäväksi. LIITE 9 : Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä LIITE 10: Vaitiolovelvollisuus 12.1 HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN TIETOSUOJA-ASIOIHIN JA ASIAKIRJA HALLINTOON Kokonaisvastuu perehdyttämisestä on esimiehellä, mutta hän voi nimetä perehdytyksestä vastaavan. Perehdytys tietosuoja-asioihin kuuluu osana yleistä perehdytystä. Työntekijöille järjestetään tietosuojakoulutusta, joka on suunniteltu koulutussuunnitelmaan. Jokaisen työntekijän on myös suoritettava sähköinen tietoturvakoulutus, Navisec ja toimitettava siitä saatu todistus esimiehelle. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuojaasioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista): Sosiaaliportti: perehdyttäminen tietosuoja-asioihin

19 ASIAKASREKISTERIT Asumispalveluiden potilasrekisterit: Pegasos potilastietojärjestelmään tallennetut sairauden- ja terveydenhuollon tiedot Pegasos-tietojärjestelmään tallennetut sosiaalihuoltolain mukaiset tiedot Pegasoksen osarekisterinä Hilmo (hoitoilmoitus) tietokanta RAI-Soft LTC-tietojärjestelmään tallennetut tiedot RaVatar sovelluksen asiakastiedot Lisäksi asukaskohtaisissa kansioissa hoitoyksiköissä säilytetään mm. asiakkaan henkilötietolomake ja ajantasainen lääkelista, manuaalisesti allekirjoitetut todistusjäljennökset ja asiakkaan suostumukset sekä EKG-käyrät ja muut paperimuodossa olevat potilasasiakirjat sekä asiakkaan edunvalvontaan liittyvät asiakirjat. Asukkaiden asiakirjat arkistoidaan Vanhankylänniemen potilasarkistoon. Asiakirjat toimitetaan arkistoon lajiteltuna ja järjesteltynä. LIITE 11: Menettelyohje (tulossa Katja tekee) LIITE 12: Rekisteriseloste 12.3 TIETOSUOJAVASTAAVA Rekisterin pitäjä nimeää tietosuojavastaavan, jonka tehtävänä on antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä toimia erityisasiantuntijana auttaen rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämän korkean tietosuojan tason. Tietosuojavastaava antaa asiantuntija-apua sekä organisaation henkilöstölle että ennen kaikkea johdolle, jolla on viimekätinen vastuu henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavastaava tukee henkilöstöä tietosuoja asioissa, toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin, raportoi organisaation johdolle sekä vastaa muista organisaation johdon osoittamista tietosuojaa tukevista tehtävistä. Tietosuojavastaava Katja Pulliainen Lehmustokoti Jampankaari 4C Järvenpää

20 19 13 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Omavalvonta on jatkuva prosessi ja valvonnantyökalu. Yksikön esimies seuraa ja vastaa siitä että yksikön omavalvonta on toimiva ja siitä dokumentoidaan ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset poikkeamat dokumentoidaan, käsitellään ja korjataan välittömästi. Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa Omavalvontasuunnitelman päivittämisestä vastaa palvelupäällikkö.

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2016 OMAVALVONTASUUNNITELMA TAMMISTOKOTI LIITTEET OVAT ERILLISESSÄ KANSIOISSA, JOKA LÖYTYY YKSIKÖSTÄ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 1 Palvelujen tuottaja: Järvenpään Kaupunki Hallintokatu 2, 04410 Järvenpää Y-tunnus

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 OMAVALVONTASUUNNITELMA PIHLAVISTOKOTI LIITTEET OVAT ERILLISESSÄ KANSIOISSA, JOKA LÖYTYY YKSIKÖSTÄ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 1 Palvelujen tuottaja: Järvenpään Kaupunki Hallintokatu 2, 04410 Järvenpää Y-tunnus

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 Toiminta-ajatus... 2 Arvot ja toimintaperiaatteet... 2 3 RISKINHALLINTA...

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2017 OMAVALVONTASUUNNITELMA VAAHTERAKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA LÖYTYY VAAHTERAKODIN KRS 2 TUULIKAAPISTA LIITTEET OVAT ERILLISESSÄ KANSIOISSA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 1 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2017 OMAVALVONTASUUNNITELMA TAMMISTOKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA LÖYTYY TAMMISTOKODIN ILMOITUSTAULULTA LIITTEET OVAT ERILLISESSÄ KANSIOISSA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 1 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

AMURI 2 Hoitajat Kanslia

AMURI 2 Hoitajat Kanslia AMURI 2 Hoitajat 044 7758 020 Kanslia 044 7758 019 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto AMURI 2 on 28-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen huoneita.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

PETSAMO 3 Hoitajat Kanslia

PETSAMO 3 Hoitajat Kanslia PETSAMO 3 Hoitajat 050 366 2039 Kanslia 044 775 8018 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto PETSAMO 3 on 19-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa 1. Palvelujen tuottajaa koskevat ylset edellytykset 1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut

Lisätiedot

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia:

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia: PETSAMO 2 Hoitajat: 050 436 2222 Kanslia: 044 775 8017 Tervetuloa kuntoutumaan Petsamo 2:lle Tammenlehväkeskuksen osasto Petsamo 2 on neurologinen kuntoutusosasto, jonka tarkoituksena on antaa kokonaisvaltaista

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira Omavalvonnan työpaja Riitta Husso 22.11.2017 Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä käytössä Valviran

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa 25.10.2017 Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Ylitarkastaja Minna Kielosaari, Valvira 30.9.2010 1 Mikä on Valvira? STTV ja TEO yhdistyivät Valviraksi, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi 1.1.2009

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira Omavalvonnan työpaja Oulu 15.11.2017 Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Erityisasiantuntija Kristiina Matikainen Pitkäaikaisen

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari 16.10.2012 Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira 16.10.2012 Hanna Ahonen 1 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä VALVONTAKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Vammaisten henkilöiden asumispalvelut Valvonnan ajankohta [pvm] Tarkastuksen

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot