Fa inat uakuluj ent11i Featltua- Ja läheytakulujent111. Puhelin- Ja aähkekulujentlll UalnoakuluJentlll

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fa inat uakuluj ent11i Featltua- Ja läheytakulujent111. Puhelin- Ja aähkekulujentlll UalnoakuluJentlll"

Transkriptio

1 >«b«t V «l t t «> J a An Palkkatl Klrjaltuapalkklotll K u v a l a a t t a - J a n a t r l l a l t l l Fa nat uakuluj ent11 Featltua- Ja läheytakulujent111 P c t l k u l u j e n t l l l Puheln- Ja aähkekulujentlll UalnoakuluJentlll lmo t u a h a n k l n t a t Sakalalatentlll -. 8,331 21^405 1*092 45j 114*781 8,308 EC Goj * S5, 283 6j mk T a s e V. An rtonumerot 111 Tllauamaksujentlll lnoltuamakaujentlll C V l K Um

2 p p 1 t Kredt P*r Tlauamakaujentlll lmo tutmaksvj ent H rtonunaretl Pääomatl Tappo T ß # mk Per SVULn tl Krjotuopalkklotl Pääomatl üdellaen vuoden yljäljaä T tappo , mk

3 Afunto-oaaksyhtlä Valhalanaktu 6n tllnpätae V l «-A '

4 1 V o t t o - j ( An Valalta* ttntul Ua^jtU Puhtaanaptotlll Vaaltll luohdu^tll «0o > ' Vaoal or J aua tant l Palk.utlll.vO Varotl KorlLotlll VakuutaaoMkaujantll.-f, da t' - ^ac r r 77,l»C 3j - StulalatannanoJ«ntll Vottovo-ojantll llaudan votto JZ^ä^-. «k An Kntalalat^Jtl.! l^em.444 Zrtamatotll Uvätl 17.tC - 6»40t Lk lf«77fcläc

5 lû-ïdt f!' \ 11 P«r Vuokratl Pcsutupatlll lûjqlmlltuloj«201j,c0e 40, l f 40 <1 11 P«r 3VULn tl 78, ' Kllnn«l«lnoJtntll ^ - 08«k«paä.o!atlll " 1^000 - ' Volttov«rojtntlll b Tllllaudtn valtto mk,'377bao 60 j

6 n l, y 111' " ^ t U r h «l u n t l l n p c u t ö a v.. t

7 >1 ; O a b a t V o t t o - P a l k k a t l K l r J ^ t u a p a l x k o t l l ' t K u v a t l t -» f. K u v a l a a t t a - J a m a t r l l a l t l l l, P a n a t u s t l l 3 2 ^ ane f030 - P o a t l t u a > J a U h a t y a k u l u j a n t l 2 4 f P o a t l k u l u j a n t l l 8 f l 8 P u h a l l n - J a a ä h k e k u l u j c n t l l l ' M a l n o a k u l u j a n t l l l l O ^ S S o 5 - M ' f.' 1 ; A. l f f l o l t a a h a n k n t a t l l l A a l a m l a a p a l k l n t o t l l S d a a t u a k u l a j a n t l l 7 1 ^ o j ' f o a - j - - A l r a a a l a v y j s n t l l l 1 > J e k a l ^ t a t a n t l l l ok ö ä s ^ e n A n L - B o t u a m a k a u J «n t l l l 3 0 j l r t o n u o M r a t l l T l l a u a m a k s u j e n t l l l..4s v., mk ~ 1 \

8 ' Kredt ' r«r Tllauauksujtntlll looltusmkaujcntlll rtonuawrotlll PäMonutlll Tappo V [,952 ÖO ^ 326^966 öf" 9^2c ao 16^ ^ rjt 7 l -V, Ptr mxn tll 6^046 - Krj 0 ta«pallcklot ll 5»2VJ0 - ' Pá&omatll 'ûdalllaan vuodan a<.u«to ' le,794 4û Tappo V nk J4p&d5 âo r :.1 '!

9 ' 4 í a -. Kllt«lstä Oy L ntln«a Pustote 13 Tllnpc.at^s V. S, í!

10 Ml aebct V o t t o - t.1 ^ ( An ValalBtuttlll LAmpötlll Puntaanapltotlll Vestn Kuohautt11 Vuo«llforjau«tentl _. Palkkatl j A- Varotn x r ^ ' Korlcotlll Vakuutuamakfuj«nt111 aakalala tantn Vottovarajentlll Tlllkaudan votto '4- J f. f^ c VV» ff rr mk 26» , XtO^ käfäle 19t184 jlöl ' m :t s. An Kllntalmlatatll UuapStlll Vuokratlll 2 587(.000 3klll r ok 24S91k411, '! 1 M

11 p p l o t l l K-adt '! ' Vuokratl 268,276 - " _1 3aunatlll Ptautupatlll.oao -. 4yfc - s ok 1 Ptr m^n tl ^KlnnalalnoJantll ' n "^«'A ' fr qc c e '.e 6 24^56»aöO 75 ^ Osakapa&omatlll 100»000 - Volttova-ojtntll Bdall. vuoalen abuatut Tlllkaudan votto 04 mk. 4591«4l - f 1 ' t!

12 11 ' Í f h / V«ÍKtcaaJan tllnpautöa v. Mk;. f 1! : «

13 r J-' ' D«b«t V o t t o - An PalHcatlll KlrJ o ta«pallc.k.otl Kuvalaatta- Ja matrllaltlll 1.09^ Pana tuatulujentlll Poatltua- Ja lahatyakulujantlll.öoö d f PoetlKulujentlll Puhaln- Ja aählcakulojentlll Malnoalculajantlll lmottuahatnntftlll Stkalala tantn J.78»»lOt ak n.76. auafasm BSS^ An rtonuuarotlll XlauBoacaaJ antlll lmultaenak.slgentlll f; j t: t r 1. T a b loj.oou mk.

14 p p o t l K-ödt j P«r Tllauanukeujtntlll ' lmoltusmaksujcntll rtonumarotl Pääomatl Tappo V äb, 10 ä4^äö5< d, 16d.l mk , Ptr SVUL «n tl KlrJotuapalkkotlll J Paäoftatll V ndtlla«n vuodan yljdäaäl V. 1J42 tappo J, ; <:4 0ä: 15 0^ q.asq 4o mk co f ^ - t 1-.

15 J»»» f S - Aunt«-08akeyhtlö Valhallanlcatu 6n tlnpäätöt T l!

16 ,t l"; Ocbat An Valaltutentlll Läopötll 30a41 2a Fuhtaanapltetll 6CC -j VOBltll ' l Nuohoustl Vuoskorjaus tentn Palkkatl, <875 7; Verttll Koekotlll o! Vakuut usmj^a uj e nt C < 3ekalalatennenejentlll 2.2B7 451 Volttovarojentlll Tlkauden votte mk cJ * An KllntelmlBtötlll rtalmetotlll Lämpötlll, CO 3nk lk877,16c»a^baah^sulsas s - ' r... t

17 Kredt n ( Por Vuakratlll?eutupatl lumkeltuleja 20)1* ^3 - mk 20C» Per SVUln tl Klnnelalnejentl Osakepääosftl Vott«Tar«Jentl JÜdell. tllcaudel läästä Tllllcauden votta 7B» O ^ mk 1,677*160 50

18 U r h t l l M t l l l a p ä ä t ö a r Z. r

19 V 1 t t. j»; [r % t An PkU a t m XlrJctuMpalkkUtUl Kuvat111 KuralMtta- Ja Mtrlaltlll PalMtustlll PMtltua- Ja läbttyakulujtntlll P«atlkuluJ«ntll Puhalla- Ja lähkakulujratlll Ualnaakulujantlll laaltuahanklbtatlll AaaBlaapalkntatlll duatmlculujvntlll MraaalaTyJatlll 3akalaatentlll 4«. nc a&» SS» Ö5»165»^ X O t Z Z 5 71«1&4 3oj fooc - 1«021-4O4 Cl 9a«ä49 7 T a ' Aa lbaltttmwkauj«btlll rtanuaaratlll Tllauaaakaujantlll 3«« (C «.«64 cs

20 rl. ; rr. Kradlt TUuamakauJantll a» 11 usmks uj an t «11 rtmumratlll fääsmtlll Tappl* T ^ flj.soe 80 ' ;t : Bk «^Muaa«tcr ävuln tl Xlrj«ltvwpalkkl*tlll KüsMtUl ^tll. Tu«dae «äasttt Tkppl«T ; fl.aof GC «k.4j*f3s 60 '! M

21 mtmntm P0yt4UrJa SuoMn Volm«t«lu-. Ja UrlMlullton LlttohaUtuka«n TyövallSkunnan kokoukacata kaaakuun a palvana 1»43. Saapuvlla. olvat valokunnan puhaaadohtaja Rangan, J&aanat Marnan, Salaanhylä Ja Saada aaka allakrjottanut ahtaar Santala. 1». Luattn Ja hyvtkayttn 16/6 ld43 pdätyn adalaan kokoukaan pöytakrja. a.>. Opataaanatarön 1/6 pav&tyata krjaaau todattn, att«anatars on «yöntanyt ltolla vakkauavaroata 600.CXX). aarkan auuruaan avuatukaan, Joata puolat on Jo aaatu Ja tomn art ayyakuon aluaaa» 3, t Ylanan Pnanaa O/Ytn 12/6 pavatty tarjoaa SVULn arpajaatan botamaaata aaa. vtänä parattaaan vuotana tar- Joukaaaaa ^Artallyn ahdon hyljattn, koaka valokunta a ptangrt tarkotukaanoukaaana atoutua «aktjja ptaapakaaaan «opaukaaan. 4 S. Batattn tomatoahtaar 8. Kukkoaan anoaua, atta hanan kuukauapalkkanaa 1/6-43 akaan korotattaan arkaata «.aoot- aarkkaan Ja v.t. toaatoahtaar J. Vallkarn anoaua haaan kuukanapa^kkanaa noataaaaata 4.a00- oarkaata aarkkaan. Kan v.t. ahtaar Vallkar oorttaaan on vonut kokoaaan kaakttya lton palvalukaaan aaaalla aanattaan armajalta akalaamla aaaaanaa 800- aarkan kuukauapalkkon, valokunta paatt auoatua Vallkara anoaukaaaa. - Saa ajaan valokunta VUUU altaar Kukkoaan anoaukaan ptaan toaatoahtaarn pauab MkaarajMM toatalaaka aarkkaa Ja kun ahtaar Kukkaaalla laaka oa arata lton palkkotahtava. >

22 6 S. l Salt«ttln 3VULn Vpurn prn 27/6 pävätty «no- aa, «ttft SVUL 1) kocttaa vakuttaa valtlovaramlnlatarlsa* alhan auontaan, att* aan alalatan aaurojan aotakorvauahakaoukaat vlpyattta ratkalatalalln Ja anotut ko*vaukaat oyönnattalaln 2) Joko taa aaattaa kaytattaväkal rlttavttat varoja aotavahlnkotorvaukala vaataan aaurolla t^yönnattavln lanohn tah kaholttala alasaan lttoja tukaoaan aaurojan uudallaan alpyv&ä tomntaa. atykaan Johdoata p&ttattln lllttohatukaalla ahdottaa, atta kaaa-bantkuuaaa JArJaatattävlan SVULn arpajaatan yljlaaat«varattaan Karjalan urhalun tukamaaan 10 %, 6 S. tettru- Kaltattn SVULn tlllntarkaatajan M. Kupplan Ja S. JArvlaan ld/6 p«lvtyt tllntarkaatuakartcmkaat 3VULtn, Klntaata OA LAntnan Puatota 13. Ja Aaunto O/Y Valhalankatu 6. tlaata Ja tolalnnaata v Vakuudaka,

23 PöytälrJ äuomtn Voml»t«lu- Ja Urh«llulto.llttohalltuk»en Työvalokunnan kokouksaata dokuun 6 p&lv&ntt d43. äaapuvll«olvat valokunnan puhaanjohtaja.langall, Ja J&aan almankylä aakb allakr- Jottanut ahtaar Santala. 1 tuattln ja hjrväkjyttn 21/ pdätyn ada^laan kokoukaan pöytäkrja. 2 ä. Markttn, atta ltto on onntallut 6/ vuotta Ukyttänyttt vuornauvoa V. J. nnluotoa, 13/ vuotta t«yttu)ytt4 varatuouu-1 K. H. MaJantatA Ja 23/ vuotta tayttanytt* tonttaja Mlkko^lkkatA, Jolta ltto ol aaanut VMtaanottaa ktoakortt. 3, Todattln, atta lttohalltukcan Jäaan dpl.nanöör Aku Kuuasto tayttaa 13/ vuotta, Ja p&atattn antaa hanalla lton lahjana kuvaavaataja Lpolan karamkktaoa. 4. Puoluatuavona tadotukaaata 9/7-43 todattnt 1) attt ^uoluatuavomln kuuluvan urhaluaaurojan ^katarda on toataaaka kallätty^ 2) atta amraattlaaat avat aaa aantya oaanottajna Puoluatuavolaan JArJaatAmsaA klpalusaa Ja atta anmattllaatan kaakaaln naytöaottaluhn Puoluatuavoltnan JärJaatAnan klpallujan yhtaydaasa on lupa anottava PuoluatuManatarön Koulutuaoaaatolta. T4«dotuaklrJalaAn aaaltö päatattln aaattaa ävuln JAaanlttoJan tatoon. 5. Tarkaatattn SVUUn, Urhallun Ja Vakkaajan blanaat par 30/6-43 (Llttaat M» 1-3). 6». 3VULtB pralla päatattln tana vuonna Jakaa avuatua- AArtrahoJa yhtaaasa mk SO.OOOt. aauraavaat;

24 k 1) avuln tala-pohjanmaan pr B.QOOtu a) N Halalun pr 2.SOO1. 3) H HAMan pr ) M ta-karjalan pr ) N J^nuun pr 3.OOO1- (/ 8) N Kaak-^^ohjanouan pr 2.000t- f 7) n Kaak-Suonan pr 2.000t- 8) N Kyawnlaakaon pr a.ooot- 1/ 9) M Uhdan pr 2.000tf/ 10) m J^n pr 4, ) N Oulun pr 2.&OO1. 12) n PohJoa-*arJalan pr 3.000t. 13) N Pohjoa-äavon pr 2.000>- 1/ 14) Satakunnan pr 2.OOO1- V lä) n Suur-^avon pr 2.OOO1. 16) n Uudanoaan pr 2.000t. 17) N Varanaa-Suoman pr 2.&00t- B) a Vpurn pr t 7. l«malllt-oa«k«-pankn m OA j^ohjoaoaldan Yhdycpankln au««n oaak^utltarjouluun JohdoU p&ttuttlln kltytua hyvftka olluutta otrklt* p.o. oaalckalta aauraavaatlj KDP, 452 oaakatta a 40Ut- ook SO.8OO1- P», 788 " a ak Q- k 327.8Q0t- 8 3uoMn JtAkakkolton johtokunnan Jäaan, lannälta- J B. SaarlMn ol llaolttaaut SVULn tolmlatola, «tt* Tukhol- Mflta ol tuloaaa kurlrlpoatltaa JäAklakkoJa asältava pakett, pyytaan tomatoa huolalxtaaan pakatn vaataanottamaaata. Kun Ulkoa«aMnatarlOat* kaa4kun 22 pavana «11 lantattu pakatn aaapuaaaata SuoMn Vooatalu- Ja U^alalton nlomlla, Utto «Mo palmta paraata kohkavan valtakrjan aaapojallom.

25 Lton tomatoaaa todattn 1) «tt* palutt ol outulla hajonnut, Jotan amallaat tavarat tuotn tomatoon rraluana; 2) attä pakatln vaataanottajakal ol taarltty Suoman Votnatalu- Ja Urhalultto Ja lähattajka drottaförbundat; - 3) atta pakatsaa ollata tavarota luattalotaaasa todattn aan ala&lttnaan 30 kpl JA&kakkoJa Ja paljon ouuta, otan vantlkallon Ja Suoman tulln alaata tavaraa. Kun oftnollan on lomata, att* Joku ta Jotkut Suoman J&Akakkolton Jäaanat ovat kayttäneat väftrn SVULn nmaä hankkakaaan ykatyaaan käyttöönaä tavaraa, lttohalltukaan nnlaat on 29/7 köotattu»fääkakkolton Johtokuntaa tutkmaan aaaa Ja laottamaan tutkmukaanaa tulokaat aakä mahdollaet kurnpdonaat tomanptaanaa Uttohalltukaala. VaatauakrJatt&An 2/8-43 aaurannaasea pöyt&krjanottaaaaa Suoman J&kakkolton Johtokunta m.m. totaaa, atta p.o. tavarat on lahatatty Suomean Johtokunnan Jäaanan K. Haakn alot> taaata Ja atta nata oaa on tarkotattu hanalla taallaan, oaa Johtokunnan mulla JAaanlla. Samalla Johtokunta kataoo, atta Haak on tomnut vaarn Ja omalla vaatuullaan lahattaaseäan kurrpoattaa aallaata tavaraa, Joka a tula nmanomaan JAAkakkollto11a, vaan lton Johtokunnan ykatyalla JAaanlla. Johtokunta totaaa myöa, atta pakatt arahdykaessa on oaotattu Suoaan Vomatalu- Ja Urhalulltolla, mutta atta Haak kultankln ol akonut vaarnkayttaa Suoman JäAklatckollton nlaaä. TämAn kakan Johdoata Suoman JAAklalckolltto lattaa antanaansa äaaklla ankaran varotukaan omavaltasasta tomlnnaataan. K Työvalokunta puolaataan katao, atta aalan laatuun kataoan varotua a ola rttäva rangaatua, Jotan aala paatattn palauttaa Suoaan 'Aakakkollltolla laatolmanptata vartan. 9. 3uoawn fyarallylton Ja TydvAan UrhaUulton JArJaatalytomkunnan 8/7 pavatty krja molamplan kaakualttojan arkoallttojan yhtalaan Suoaan maataruuamtalln akaanaaamaaeta pmtln pöydalla.

26 la 6. Todflttln työvallokutnan kokoucaasaaan 8/1-43 pätttanean propagaddatarkotukaaaaa lahattl* llmalaakal kanttapoatu ottaall«non lq>l "Urhalun" Jokaata nuaaroa. lton kuluvan vuodan talouaarvoon on otattu van «- markan oaaräraha propaganaatyöta vartan m kun vuoaomnot "Urhalun" laaaaka lahattamsaatä armejalla ovat yl sarkkaa, abtaar taduatal, olalko tyavalokunn«o 8/1-43 tahty p&atöa utadolllaaat tarkatattava. Valokunta päätt alataa aaan lttohallltukaan ratkaatavaka. 11 j. Eatattn opattaja Ukko Mattaan tarjous "Urhal- Jän kalantarn" tomttamaaata lton kuatanntkaaua. Allakrjottanut Santala lmott nauvotalleenaa KustannuaoaakayhtS Otavan aduatajan, nanöör Kar Recnpaän kansaa atä, tulaako Otava jatkamaan "Urhalukalantarn" kuatantamata. Kuultuaan yht&n Johtokunnan malpdättä nsnöör Baanpää lmott, attä yhtö luopuu kalantarn kuatantamaasta lton hyväka ahdolla, attä lton anammäsen kalantarn alkulauaaasaa todasaan, attä Otava on alkaaamn kustantanut kalantarla johtaja Yrjö 'lmaan tomttamana. Valokunta ol atä maltä, attä lton ols ryhdyttävä kalantara kuatantamaan lton tolmaton tomttamana valtuuttaan snä malaaaä allaklrjottaneen Santalan anomaan tomttaja Tovo ''arvalla armaljaata tarvttavan työloman. 1 '' 12. Edallyttäan, attä tomttaja Narvalla saadaan työloma Urhalun Joulunuaaro päätattn tänä vuonna Julkaata alkakausllahtkooaaa. 13». SVULtn tomlntakartofflua vuodalta 1942 hyväksyttn lttohalltukaalla aatattäväka ohalaan llttaan.f 4 adallyt- XJUkllä tavalla. 14. Lton v talouaarvoabdotua hyväkayttn 11ttohällltukMll«aatattlväka lttan a «uotoaana.

27 16, SVULn Ja Js«nlllttoJ«n oauudat vuodan 1944 yhtalalln palkka- Ja vuokraoanolhn «latallaan llttohallltuksalla ohesan UU^tn ^? nuotolaana. 16. Lton vuodan 1944 talousarvloahdotulcaan adallyttämä 7f0.000t- ourkan suurunan oäär&raha pä&tattn ahdottaa Jaattavakal ohalaan 11 ttaan f> 7 mukasaatl. 4 ' 17. Harkttn, että llttohalltua on kutauttu koolla parjantalka 13/8 kallo Ja lttokokous lauantaks 14/8 tollo ld.oo.(ealtysllatat lttalaa ^ 8 Ja Vakuodaks l 9 llltatta»,,1

28 U l f.v- 1 9Vn.«t u l o t J a f n o t ^ n / t n l l a. n ubd«t a l A u a a n r l o o n 7«X^uaarvloa«a p»r 3 0 / «m a tt f l X ^ r k o t u l e t & l. J 0 0 t - r «l o t u o t t * «t SaOOOt. V a l t l O M ) «a000«000»- V a t U u t f h u o t o o o «o o o». <V«f. f l a k m a n n a l t t a a a t «ta tx- = ä J U O - P a l k a t VMkrat f ^ U k u u t >halnj(uut SAbkakout K e k o u a n a t k a t s. o o o t» «OUO» laooot«6 « a06u«. 3, t «0 - Kuut k o k e a a k a l u t ^'^uatnanrnbt / a o a k l r j a t 6«0vX)«ö«OOOs«2. & e o. " - m r l t o n d n n a n avoatua.o^o». BVtA.n propaganda J a JftrJaatdtokata 26«UOO. 7, 1 1»» - r r l k o l a l l l t t o j a n aarttnahht 7&0«000l- 3 7 r, o o o - K o n t t o r t M T v l k k a a t V a l a «t w VakuutuannkBUt SaJKMWla)Mlet l a a a a e a l ä k e * a k a u t F m n a u u k t t l u t S. O O O f l.ock)»- «0 0 0» - 1 '»112 60» d ä «L t h a t l t S v o ««16«JUU». Ld^OOOtm.'>«100» K A aa to &«0t)0»«- 1 - K r j a s t o ' «Oo.^»» B o k a l a o o t k u l u t SaOOO- 2 0, j U 6 S 0 \ r p a J a o a o a o t LZOlÄ- a a.

29 ^tlf.e 2 Vrh^lun tm>t.la menot 30/6 BfH nld»n «uhdfl talougarvl.on. Per 50/6-43.^alou»rvo8sa ym«tt Tllaukaet Unksctut Vlakaanat ta t lmaltukaet Uakaatut laksamatta «- rtonunerat nelj* t. Tapp» t- mk t- Palkat Uanrtt Klrjaltuspalkklat lakaatut Uakaanatta 7, » '1 Kuvat Kuvalaatat Ja matrllat Panatus Uaksetut laskut»ccanatta t Faatltua Ja lähatya ):akfletut laskut Kakaamatta PoBtlkulut »400t t000t- e.ooo-! Puheln- Ja sähkekulut «- UalnoBklut lmaltuahanklnta duatuakulut 327 l.ooo- AdfamalaTyt Sakalaaat manat Bk

30 Ute l- o VvlldcaajM tulet Ja acnot 50/6-43 W^mmttMmmmmuwMmmammmmmmmm..mm-m»mmamB ku nden «uhd«tulauhrv cen. «MaMxxRscT1Mx^m -1-mawmt- mtt,, "ff ^Q/f.jjJfcyyfzlML*! ^Ut» VMtllaucaflt UKkMtut Mcaanatta ValVkauatalalatan tlaus Uaknamtta rtanuparat nalj* ljnatuatulat luc^atnt lkkaa nat ta * f9WHP 16,374B k M«««* '««nxuujss « ;50.0 o » l»n*t» Palnatua ^Jakaatut laakut Jftarmt " Klrjaltuapalkklat lakaatut j^kaanatta Kurat Ja kuralujtat faattoa Ja lähatya tekaatut Acaanatta Paatl-,puhella- Ja «ahkokulmt tenaakulut TaatUQtlhtearl U«altua hanknta KanttarltahtäTät, Tuakrat y». Varaus (aakal.kulut) »- 5ö,113» »- 3601^ >25 169» » »- S »- 690» <J0- ao.o.o »- 9.' OO»- 8.0 O »- B.OOO» »- C.OOO»- 211«000l.

31 Suomen Vomstelu- Ja Urhelultto Lttohalltus HelBlnkl K, Smonkatu 12 A Puh K e r t o k r j e ===S3S=3SS=3S==S=S==3=3 SVULtn Lttohalltua kutsutaan täten kokoukseen, Joka pdetään Der.anflna t.k. 13 Ptnä akaan kello lton tomlstoesa, Smonkatu 12. 1) Kokouksen <vaannent 2) Pöytäkrjan tarkastajen vaal; 3) Lttohalltuksen lsäjäsenten vanl; 4} Lttohalltuksen puheenjohtajan Ja varnpuheenjohtajan vaalt 5) Lttohalltuksen työvalokunnan kolmen Jäsenen vaal; 6) Ohesena seuranvalle lttokokouksen sstyslstalle merkttyjen asotten käslttolomlnen. Helsl«lssä, elokuun 6 pävänä 1943 Urhellutervelsn SUOAENVOM TELU-JAURHELUUTON ferk. UTOHALLlUS J. W. Rangell puheenjohtaja shteer ^

32 Ulf p a Su -^n Volratatelu- Urhelultto LlUohallltu» Hslantl K, Slmonlutu 12 A Puh Karakrjt Vtat«n 14/7^ jmllv«ttyya, la Q.UQ aaonk^tu fl lttqkokqukaantatauunallakrjettanut llttohalltua lmottaa, tu kekoukaaaaa kaatallmn aauraavat aaat 1) amrtataan kokoakaan avaaanen 8} valtaan kokoukmlla puhecf\j«htaja, ahtaar Ja pöytäkrjan tarkaata- J«t 3) mtatäkn SVULn lttohalltukaan vuodan 1M2 toantakartomua tlaacan (llttank) Ja tlntarkaatajan aan Johdoata antama lauaunto a«ka vahvatataan tllnpaatöa^ 4) plultatukn vaatuuvapaodan ayönttaaaat* vuodan 1»42 Uttohalltukaallat 5) «) 7) t) 9) 10) 11) t) 13) a*rt«&n lttohalltukaan jaaenllle Ja tllntarkaatajlla vuonna 1044 aakaattaven palkkoden auuruua aär«talu JAaenltolla vuonna 1944 kannettava J»aenaak«u{ p«ltet*an aaa laajuudeaaa SVULn Jn JäaaallttoJen tedoltukaet Jullaataan yhftaaeaat AnenkannattaJaaaa; va^atataan vuodan 1944 talouaarvo, Ja paa^etakn aahdollseata ken» naavaatf lalaafcauata (llttohalltukmn tarklataaatonayovallokun- etaaotaa llttaeml)«' putetan jaaanltolla SVULtn talauaarvlon yhteydeeaa vuonna 1944 Jaettavaata avuatukaeata (ttohalltukaan tarkataaeton ty>valokun> naa ahdotua Uttaen«) ^ todetaan JAaenllttoJen toattaaa 11 ttohalltukaen jaaänten Ja hedttn varaalahenaa naatanen aaka valtaan lttohalukaelle kooletetaja» valteaa kaka tlatarkaatajaa Ja hala kaka varaaeau tarkaataaaaa vuoden 1944 tlaja Ja hallntoa< p4tuu«j ke«reaaa Ja lkutafcaavatuapalven vettkaaeatä kaalaateluky^yr*' ''Valaeteutuanen aodan JAlkaatA urheluoaatao veren." Aluataja aaater Laur Phkala. Nlaf«aaft, eloluon pavan* auomcn VD :relu-ja UMttlLUUTQN Ul OHAUJTU Mark. J. W. Manfell puheenjehtaja "^hteer

33 Pttytäklr)«Suor«n Volnltslu- lp- UellullUon MUtohallltukssn 'ry«v.llokunn»n L>n tlttto^alllttken 'TV^fnllolannr tmrr^«n;o B/1345. ^ kokoukst«loululnnjn lä pyvsnh 1-M3. Tlll«olvat lluon puhs^n.lohtn.l«, n..1nhth-.1«j., llutohm n tuken Smn^t, pätkormll A.HtaMr', vfn^ttnmrl A.snlr-jnkylU 1» ml«t5rl V.Smad «^km «lleklrloltt».- rut lllt-tohnntukan slhts-srl, tolrl utonf-fjlmvn l,.s«tt«le. 1 * Tu(»ttlln,1* hy*k«yttl1n 5/fl pdetyn 9aflUl»-»n knl/mv«en p»yt«- klrln. 2? rklttlln, ^tt lllttoh(»ntu» on om tsllut 15/6 dlpl.tn«ln>< - rl Aku Kuusstoa, Q/fl tomtus.lohta.1«aksall 111» mo»,?3/» ksrr-srl»l JlMrlst,1a 41/10.lohtuja Armfts Palarndsta h^sldn taytta-^fbä&n 50»uotta. l^lr-.lt bvt^ npälvsontugtahttvls. 3 < stt^ttlln ^uon-^n Pum.lnlostmt^ol''lauunn 1«11 ton 16/fl pllvutty kutau Mh^ttK «dustft la t^ol suusl» tnst^n hurltopsall nauvrttlupslvlll^ 2B/B j<» to^^ttlln, ^tttt llutoa on p.o. tll«art^ann tol^l^topsn kkl Sunt^la, aam«fn todatttn, ^ttt psnkonall A.HlanT*? on "»rtustanut fttoe Valtonlana järj^etln»skustolmlkunnnn kokouksmsa «/9. 4? alt^ttlln ll'ttoh"lllt,uk8<»ll«lah^t^tty lal.lennle Suoman Htthto- laton :uo««n jrrtull^ EO/10 osolttav sta klrt^ltrsta,,1o««shfot^tr'»-, nnan lakkäutt- [EnuvottTuT" «ttä Suoman a<jun tomnta san ntktl»««9 mucklo*9f"n lakkauttt«l 1 jk» alla kuuluvat t^htfcvat «11 rrattlslln tnkalsln Suoman Hhtolton«. samen ealt-sttln 3uown Hhtolton oblvstty kutsu, «VTTT tn lohta1«ta ynrpbuhe^n.tohtata ta tolmlstopäfl 1 kkh s»hp.'- Btwt suot»n Hhtolton.la :=Hom*n.adun vals^n, adal -ma nltfu» "- slaa ko«k«yaan nauvott^lum 8ft/ll.»fT.n puhan.lohta tal» la»a r.apuh^sn.tohtp ta 11 a aattunalrtn ^atv d-n taka lttoa stust p.o. n*vott^lulssa allkr.tolttanut Santal*, loka neuvotta lu la aa ol llnrlttaut, att«mylakln SYL oflottaa SHn.1«Sl.Jf Tlllstn auhtaltt-»» u»*dall»«n HrtastalT«ta hl1htot"lnnnan hdolllamran monpuoll st«k-skltthalat«aht»ha. auosmn Udun «rtuatatat (faakala, Aro, Fhkala op.lonan) puhuf \» t lttona.,.tatkuvan toatnan tarp^alllsuurtsta la llmulttlyat, «t-

34 tt lut.t.o tul««plnrtmbn «atnan h4t, kun «n on vlrannstl knltsltt lht.tn «hdntkaen.» 5 J..nuvMllMläM yax- 'Py'Svn nrh«ll«lllton 1/fl plvtttyn»lo t^klp.lslnn.lohdost«[tlsmlaa-^s.: rn^ru tomstopahllllfkl nrt«!«.1«tolblstoslht^rl KukVonsn ov«t nfuvotsll9«t Tylvan UpMllul 11 ton.1» auonwn P«lloMlton 91\)«t«1l9n kan«««toln»nplt«l«lln nrhtymls^t urh^lluvkl nalrt^n v" 1ml stuskl^llon turklat«- ml««kl -lsuvottlalsn tuloknen«ksnssnhaoltomlnlatarllllu päht^ttlln» lhattls lllttn.lfln «n-klrolttan» o.o. al»» Vosk'sv» p«ru8t9ltu «romu, jonkn ««rwmuodon loton nuhasnloht«1«hunc?»!! on,1o hyvksynyt, AUn edollssn holtamsflut«huolhtll TtTT., 6 5 UtjUjben^ n^n Wflrklttlln, 9tta SVL on yhdjas Ty>1v««n tlrhsllulllton kensaa 8/10 lhttttänoat Päuma.1«n Urhelutom stold klr.1«lnän, osbh toa<jthnn, tt«97'hät urt>^111.1»t,.lotk» 3Vt,:oon tul Ttt :oon kulu»ttomlnn alvh- jh^kll ln oy«t kultnkn aotllwah^nkllhlna.loukko-osnatonan «duatuln«llmol tt»\ tunget jn oa» 1 llatunaet aenfllalnkln kllp»< Tulhln,.lotks * ovwt terkoltfltnt «voln-lksl 1 omnn lton jbaenllln. t"rkoltua on, 9tt molempn llltto.hn.sa^nst ltllp»l l-yftt keak^nään v«n n.s. jh^l^» tolmlntwklbllulas«. 1ol<«n.lär.l^ate n«on a-s's SV'T :n '^tt- r,:n aaut*, «djhäa-loatttu "kurlttomuua" alh-utt««vhh^1nk^;yt1ll al» > kfevyvkal* klp«llu1«n.sr.lests.llll«, lotks 9lv«t «l-m o-! tl=>t-o1ala n.lt.-n lasa«ollal men-tltsvs, kun my?)«kllpbllum actllsahkn/sn llmolt tajtutun'»«1 l-s urh 111.1«ll9, Joa h^n^lt oannotto-o^k'sua avätan. TKmln «pkohrtnn Dolatflmlaekal lllt--^ oalttlvät, ttä P««r».1«hvvlksylal aalaasa Beur»>"v«n ttp.lst^lyn.1» anpttalal a^n kalkh^n sotllaahnkllllrtn.1«.oukko-oaaatojsn tetoonj 4 - otlleahstkhm *o»duataa : ) nlaakohto jfasa kllp»>hulaaa van alt«3vl't.:n ta Tt'.:n alalata «uraa, jotfl hän on lttonsa amtnthln mukaan olk«ut9tt,u uustamaan.la tran suna thp^uksassa joukkooaaatowan, 9tt«l hn nlkalasrrln o«edustanut «thwn P s l v l l l l s u r a a ja on «a»t l H r l u r h s' 11.nrw «durtusklpolb).loukku«-.1«vestklpalussa loukko-oaastoaan tn 1, «11*1 s* osallstu kllwllnjn, slvl 11 s^uraanaa, <<d«11««n ltot «hdottratt ttm slyl111a«u>o.1*n la joukko-oaasto.lvn vkllalln joukku«- ja vlts^lkllpallulhln *olwt Joukko-os«atot osallstua anoastaan kompuanlan ta patal.loonan ('' ataava)

35 kllp«11u.1oulfku«ell 9f<sllyttän,»tt* ylesä- Ja klpa Uus l tnth,t UPkoln ncurbt^tnsn. Joukko-oRMto.lfln kllpällu.1oukvu«et «lv«t kult.^nkbsn vo o««hl8tu Suoman mast jnuskllpällulhln slkt SVfT :n.1«tr n tn 1 n- 1 den pren m^atäputskllp»!llulhln. To-l«ttlln, tttä PähtP«1«on hvvksynyt t<hdyt ohdotuks-t.n 1«- hsttknyt louvko-os^btone myl S^^TT.n tedoks annstun päväkäskyn no 6827/1015/3/85, p«yätty ZO/O 1343, V«rklttlln, sttk «r-eöolevst m!h>hvk«t on s««! ttu SVTT tn 1Sr.1^st>«l^n 1«yksltvlsten.fs^nten tlstoon oh<»l9<»n( Mttaan» n:q l «urbhvslla kuulutuksen«, joke on julkslstu "Urhallun" nu:-^p088«44, 3/ ^ 5 ' 7 f f r: llta ^omwb hmentyfflne Todattlln, ett* "tlrhf^lun Joulu" on s ksl semnän pöhfksen mxk«l«99tl lmestynyt akbkausllehtl koossa 68 alv.!«en8 cblnoksan anuruurlen ollss*» lö.ooo kpl.,1«mv ntlhlnnan 15:- nr.r-tfkbb, PKtattlln «lleklrjolttsneell«auotlttn«tolrltt«ml«st» 3.000t- mplrtn suunjlnen p«lvk1o, 8 «"TTrhellun Joulun" <«1 T :n»rpajftlaat, Werklttl1n, että Ylenen Klnnnssl o/y on tfahön mennessä t l- llttmnyt SW,:n «rt)«.nsten volttovnron RO.OOO:- msfkv«.1«vllttll appujlst-m tlllntftrkasta.llksl vnn»«tuor*rl A,S«lmenkylä.1«kamreer 3. lllfn-^t, Järvnen.» SVTT,:n, TTrhellun, Ve'kkaBl«n, TMntlsen «'ulstotlen 13.n V«lhBllankatu «hllnnaalt per 30/ tnrktstettlln. /^.luteet 2-6/ 10 1 kb nk o ro 1 tu k a e t. Merkttn, ett tolmlatoalht-^erl R.Kukkosen ku kaualpnlkkf pa 1/7 1»43 alkaen on nostettu 80O0:- markasta 70r«0:- marvknsn, rrlnk;: jlkeen hn«ll«el -(».notuata pälväst alkaen enää py rltetn»uonen Urhelulton makaama» yllnbarlst* looot- napkan suurusta ruukaualpalkk ota. 1'. Wuun henkllhkunnan palkat näfetettn 1/1 15^44 alkaen korottaa Al lekrfottaneen aanttlan ollessa kokotkaesta tynvalokunta päätt 1/ alkaen korolttaa pol^jn^^na kuukaus palkan SVllMn. tom «topü..ll1k«n tehtvlath»ooot- «ark» ata 3600:- markkaan, aeuranvastl tolmlatoahteerl J.Vallkar, entnen 5000;- koroltettu 6000klrlanptK.H.H«okbep< " 4000»- " 4600!- tolflatoaplalnen A.For;«bero;, * " SC,r>nmssanholta 1«fl. amo, " " 3300:- tolmlatoaplanen 0.Kosk, " 2325J- " 3000:- tolmlstoapulanen K.T.opoerl, " 8100:- 2600:- sän-

36 nlltsljn t«ht«vlftä r1nf«l«t.ö OA frtlnan Pustota :- tnprk»«t««001- BKPkVaBn.l««"woln Asunto O/v V«hnllnnkntu «400:- m^pkftst" «001- mn'ktfwbn, 11 J KUngttyk- ',1 ffu'lto Phd^n.loht«1» lmott prttttíklrlrun markl ttävök" 1 H'íklrloUtwman Jtentnlan oolssa ollessa vnlloknnnmq psfttsne-n, stt«nllaklrlottana^n vlrkn-ns-ma 3V1',:88ä mutjttuu 1/1 1«44 tolnlstops«l lkstä tomtusjoht«lakdl, 12 5 m 1.ktlVtpmn.jouftT'v'lqn pal- -M Í t. ypssv» kovoua. T.llton henkll>kunnall9 päätettn suortta«.loulurahepnlkklolta s«ut^«va8tl! tolblstopäälllkk» L.Santsla, áooo:- tolmlstoblhtaerl R.Kukkonan, 2000:- " J.Vslllkarl, 2000:- kl-.lanplté.l* M.Backhar^, 1500:- kassnnholtb.1«s.mbpmo, lonotoltnstoaplalnw A.Forabw?, looo:- " O.Koakl, lono:- " K.Loppflpl, 600: AsspalvluksesB«olevlle lton vlrkn 11 l.lol 11pfftattln tapan vuonna 1944 suorttaa pflkkaa, nnlrtulssa nl^vllta 2/3 la nal!natto!"llls 1/2 kuukaualpalkasta. 14? "allokuman souraava kokous pkt-tt n pltsx k^"klvhkv-ona, Joulukuun 16 pävänä. Prtytäklp.lan vakuurtaksl: f f tflttä. Í

37 T Tedotuksa. SVUL.-n/o TUUn järjestö/«n /o jäsenten tetoon Suomen Vomstelu* ju Urhelulton a Tyoven rrh<'llult«m jarjontnjon ju lasnt-n ttw),» sunu'tmn. «-L SVUL n, TU. n r Aolla.svr.momastM kcnk-n fhdyn «jpmukstn mukdscstl hollu^henktnrcn Ja pmkko-osustojen un SV M. n J. TU n a b stun jarfstovn lum«<-np<kn(-tnt'm klpaluj'n uk o not taln. Toud.U ttv. M uraas.» maaravk- SNtshM.'M r./; cdu«(m o) ". * v u / l» J «rt k- - p u 1 l.1.. u rum xtn SV't'L.)! «l TCl. ultuk m'nnu. jota htn' ü lr- OllS(/.VHMHf</;ff» fftunmu OlPllTf n pd«*rtfj j ro fmt {( Huksessa }ul-t.-tsa.ft(mta. tt9 haf akanfc-nnt ne fdustatu mtaün»rtlsmrna ju o> amuuurturheht-u V'Ktnth'lx.utm: hl ) n H k k u e- }a r e s t H /- p(m < «juu.'lvu-u«u«ll((u'l tr elle se umullutu l'<l ((uuh. srt.k' - r»()jn S'''«tfurujv" jtt juukku-omun» ralsn jaukku«- lu rcslkput'«h> -mvat luukku-(nutül oall«t'< rmnajfm. kuuppumu tu Mfuljoo- 'u rpfaut-aj k-pnlujokltrcka «rn/ttü fll {ttuj«;l«<m jo klp<>lusannuu lurkot oudfrcfkr JttxK Jvo-ox^cj^M kpatluakf^' «ecr «>nn( fvcteukdu 'u uajun.st<>mr» u«ä»mruu(> lpuuln r-^u SVfL H m TU M m nld!! purf«-' marrutkuun p na ^Munfn VumUUlu j«rkellumluu. W Hang M u r S a n t a U L- r h Tv»\rn rhfulltto H n n f K A V(

38 SVUL n tulot Ja menot 30/ saca nlldtn suhde talousarvoon. 3=3 33=3 3 23=:3S33«a = 3S=3 = = 33;333X3 = = 3::=333J Vaouuarvosaa Per 30/9 ]U43 Tulot Korkotulot Panotuotteet Vatlonapu Ve klcauahuolto >rof.wllskuanln sltalesta Arpajasst« l.ooo.ouol l JG6 J »40 300:- &O.OOO- 1.27ö.78fc:40 mlc X3 33=3SSZ====33: loc.ooo- Menot Palkat 120.OOO »- Vuokrat 3, »- Postkulut 4,OOOJ »05 Puhelnkulut 3,000-5.d46»10 3lhkekulut l.ooot- 811»10 Kokousmatkat 6, »- Muut kokouskulut 2.OOO1-3,974»- Kdustusfflenot S.OOOt- 6.1Ö9- Vuoskrjat «- - Prtomnnan avustus VULn propaganda Ja JArJestötomnta »- Krkoslttojen maararahat » »- Konttorltarvkkeet 6.OOO1- l.084»50 Valastus 3.OOO1- l.26»40 Vakuutusmaksut l.ooo »- SanomalehAet 2, t90 KansanelAkemakaut 2, ». Panatuskulut LAhett 16, »- Svous 12,000-9,909»05 Kalusto 6,000- m Krjasto a.ooo- 300»- Sekalaset kulut , Arpajasmenot mk 1«163, »16

39 Urhaun tulot Ja menot 30/9 l«4a «kä nden suhde talouaarvloon. k^r ao/ö ly43 TalouBarvlOBBa T u l o t Tllaulcaet Make*tut Macsamatta ltntukaet Kakeetut Maksamatta 20e.4168U 44.a48»bO 75,0001- rtonumerot Ja nelj. 10.y6;»40 6,000- Tappo mk 4^ M e n o t Palkat SO.OOO- Kl-Ju tadpdl kelet tanjetut MaW8«f>atta 29.7ö5t- 16,-435»- 55,000»- Kuvat 3.4cO- 3,000l- Kuvalaatat Ja matrst C>.>)1- Palnat^ua Maksetut l/skut Malcäafflatta 116, rd8<- 240,'X)0- PMtltus Jn lahetys Maksetut laskut Vaksnaatta t b49& Postlkalut 6.3Ö525 8,0(j0- Puheln- Ja sähkekulut ,0001- Malnoskulut 4,3öOt2f lnol tuataanklnta Hdustuskulut Adrsulevyt , C6,000- l.oool- äekalalast menot 402,71&t»0 sxzazxszsb a.ooo- mk 516,0001-

40 Velckaajan tulot Ja nenot 30/ (A^ Y, sck nden auhd* talouaarvloon «a3aaaaaa3aaaaa33z=3=x3==33=-3 ==3:2== Par 30/ Talouaarvloaaa Tulot Vuoaltllaukaat Makaatut Makaamatta Vakkauatolmaton tllaua Makaamatta rtonumarot, Z Ja nalj«lmoltuatttlot Makaetut Makaamatta «000»- 6.0U9»> 30,000t TD.OOO- «aoqqlok abab==-333=333333==3==s3aaas33=3= Panatua Makaetut laakut Mtomat " Krjotuapalkkot Makaetut Makaamatta Menot Kuvat Ja kuvalaatat Poatltua Ja lhetya Maksetut Makaamatta S 4.170t90 Poatl-, puheln- Ja athkekulut Malnoakulut Tolmltuaalhteerl lmotuahanklata KonttorltehUvt, vufekrat, y.m. Varaua (aekal.kulut t66 mk »95 Bsaaaas3aa3zs== » l9,000»» SOaOOO-.oouj »- 500J , »- ta3qq<* 211,X0»-

41 / j ^ r Kllnt«lml8t6 Qy, LÄntlntn uatotl» 15 tulot Ja m«not )o/n -43 T u l o t : Vuoratulot P«utuYan tuotto : 21 m* : M n G t : VdlltftUf PuntaMnaplto smaksttt luohou«tuoallcorjauksct rftlkat Varot Korot TalruutusMUcaut «kalal9tt mlut 1.617: : : :- 951: : :- 39.M9: : :- ZllL :03

42 Aunto Oy. Valhal»nltatu 6 tulot Ja m«not JO/l 194>. Tulot Vuokratulot Pttsutuvan tuotto Mankan tuotto :50 mk :50 H 0 n o t : Valastua L&^jaltya Puntaanaptto Vesmaksut luonou TuoslltorJaulc8«t Pakat Vsrot Korot Vakuutusnakaut 3«k<al8et kulut ok 760: :50 )4.44:6o 985: :80 288:- l.87: : : : : :30

43 L"t;n tlttchalltukaan Ty^VHllokunnan PHytäklr.l«Suomen Von ston- ja Urhllulllton llttohnntuksen llokunnnn kokouks9ft.«joulukuun 15 Dftvän 1S43. snapuvlls ollvnt M Uon puheenjohtaja, päf johtaja J.V.HRna-ll, 111 ttohnllltukaen jäsenet, pä^konsull A.Hltnbarf ja vnrf tuoma rl A.SalmenkylS seks allekrjottanut lttohan tuksen Blhteerl, tolmlstops^llkk«.. Santala. 1 5 '.sanorus, K»«lteltyä«n kysymysth' SVTT.tn talouflen turv'ansests Hhlnnk nsl yuoflen akana Vfllokuntn pkättl anoa HlaäaslalnmlnlsterlHltS okeutta tomeenpanna enal vuonna arpajaset. Ano«u8luonnok«en krjottamnen jätettn allekrjottaneen tehtävöksl. 2 5 '»llupostlmerkl t. PäKkonsull HlHbor<7 alust Vyayrnykf^^n varolen hankklrl aesta urheluahesten postmerkken yt^teyrtesn perttävn lsämaksun aholla. Asettuen asassa p<=rlasttee8sb mylntelaelle kannalle vtllokunta jätt asan alustaven kvsymysten holt.hmlsen pääjohtaja Hsn»ll'1n ja pktkonsull Hlmber-Mn tehtävtksl. 3 5 l>1otu3 lllttohal- Klrjeeeshän 15/11-43 Suomen Hhtoltto toteaa, että :n lvpen auplb-?st8, lttohalltuksen jäsenten keskuudessa on ollut keskustelua sutf, että lttohalltus on nykyään llan suur, kankea ja kalls eln koollekutsuttayaksl ja etts tästä johtuen mtohall tukaen kokouksa onkn vme vuofllna pdetty 8fnn:'»n harvon ja nslat ovnt entstä nemmn sllr tyneet työval'okunnan päätettävks. Kun Suomen Hhtolton melestä sat vodaan avan yhtä hyvn ja yhtä suurella pätevyydellä päättää tuntuvast nykystä plenemtän elmen puttessa, ltto ehflottas : että SV^. ry'^tylal tomenptesn sääntöjen muuttam- ak«l sten, että 3VT'T,!n lttohalltukseen kuulus kustakn jäsenltosta van yks edustaja, nmttän lton puheenjohtaja ja hänen varamlehenänsä varapuheenjohtaja ja että tällanen lttohalltus täyd-ntälsl tseänsä ana vuoden ensmmäsessä kokouksessa sten, että shen valttasn lsäjäsenä yks kutakn alkavaa kolmea erkosllttojen jäsentä koht. AUn jal»n«ol»uu<len»uoksl valokunta lykkkal asan lopulllmrt johonlln geur«v«an kokoukseen, johon männässä va» t*t«o»rl 8«lnkyl j«ll«kl'joltt«nut S«nt«l«savat tehtäväkseen " ) 1 :

44 Aálaa Mbamnln tutka. 4 5 Ub«!- Klr.lílmüssMün B/11-43 Som^n HHhtollJtto Hlnnlttää lllttohkllltuks^t huomota sllhsn nps.ohrtonmukn sunt-en, ítts ba R vuots» t«n polklan talvlurhsllupslvst kuuluvat Suomen PolknurhelluH?ton tolr mlalaan, kun taksan kalkk muut polken hhtoklpalut tflpshtuvbt ouomen Hhtolton luvalla tnl a^n muden kllpollu.len yht^sydsaä. kamon llens- nalanlalta my^skln polken k^säuphellupälvlln.1«suom-n Urh-llulllton vestnnvlln kllpallulhln nöhden, todetaan SHT ;n klrjel- mänsl kun sen»l.lasn muden lllttojan tomalaan alsältyvst Dolkakllpallut saml.laan 1 lenavät kunkn arlkolslllton holsttavsaa. Kun 3HT.:n melestä kunkn er urhelumuodon kllpnllutolrlnnan attä seuraa Jaksaen tulaa vuoskokouksessa lähnnä anlr?! tuls yhrtnmukasuuden vuokal tapahtua aslanormlben»rlkolsllton v«!- vonnassn Ja aen m^írsyaten ala laena, SHl ealttö harklttavnksl, o l s - r»t } ko syytt keaklttkö myhskln knlkkl alle R-vuotlsten klpalut kullekn erlkolsllltolle,.loata Johtuen polken nn talv- kun kssaurhehupävt.älsvdt pola Suomen Polkauphellulllton oh.lelmaata, sen hotaessa edelleenkn kalkka multa tshtín saakka ohlelrrarnan kuuluvn asota. T«ns tavon Suomen Polknurhelll 1'tto vo1t«<sl1n ke<íhttlf entstä laa.lorrralla plntnnwlla polken urhel'utolmlnnnn «dl stömlnl 11 tokal, Joka ols tolrlnna»saan kntessä vuorovnkutuksessa katkvlln Svl'T :n erlkolslllttolhln. Todetlln, että samanlanen klr.lelmh' on lähetetty mys Suomen PolVaurhellulll toll e.1a Suomen TJrhellul 1 tol 1<J. Asaa käaltelleaaäsn vnllokuntn ol stä meltä, ett«klpaurhelu on myls polkaurhel lun edstämstä, mtttf katso, että yndenrnkn 1- suttta ols akaansa«ta va. Tämän.lohdosta anlfnomalsten luttolen «.. { ouh'íen.ohta.nt ta hedän valtuuttamansa pätettlln kutsua aslne 1 koskevn yhtesn neuvotteluhn. 5 H'^lnln Todettuaan, että Suomen Panlton voslkokous on v^lln^njt lton ens vuoden.johtokunnan.hseneksl sen nf-lveluksessa otev^n, fsñk^l vottomm».»"1-. f monta.l» H.felnlM, VHllutnnta päätt sa^ttaa Suosr^n Panlton.lohtokunnan tetoon, että S^rj tn lllttohalj tukaan R/ tekerrnn päätlkaan mukaan "SVUT :n.läaenlllton'pflveluksesaa oleva urhelluneuvo.la, valmanta.la ta muu henkll,.loka el täytä asetettuja amatl rlvastlmkala, el ole okeutettu osa 11 stuntaan urhelun Jär JestMtoltnlntaan". t TíímWn pánttkaen perusteall«lton Johtokuntoa oäftettlln keholtt«a hunlehtlnwan sltä, ettö valmentaja Welnl vapautetaan Johtokunnan Jäsanyvdatte

45 ten ltnls snpmjt,1ohtokunnan.läfl-n^hdokna. 6? rrvtvapantbtno. Bsltettlln»»«sKpellol 15ton 14/18-43 nlvbtty klrlelmh', lor«h- notnan, ttä 3VT'T,:n lltttohallltus my>5nttl8l jonkun sujnmnn Vorvlk'sp'9- säoallon k-ksn-lakllpb 1 lun p«lklntolh1n.b attf lllttohnllltus nmeäs kllpelluln\t»kuntb«n sdnstn 1nnsa, - Tortten tyvflytyks^n a Paaäpa 1] olmt.on «cltt-on vsllokuntb p,t-r ^ t.l 8fl«ttBB mton tetoon, ette lttokokous erko«! lltto.len nf,rh- ^^ nholen llask«l ole flaettbnut 1 llttovbn tuksen ksytettävkks 1 sellblslal Tf mäferäraho.ln, jolstb ss volal my^ntäu tllflcalasvustkalb. T«man kletslsen kannan.lohdostb n kun korvlkepesäpn 1 lon bkflnssbmlnen on puhtnna- l t ^ r j : 1 1 } tl teknllnen asla, ynllokunta el myöskään ptänyt tnrpealllaens nlmekll pfl llulautn kuntaan H1 t oha 111 tuksen edust.lbb, [.000;- Blnn. 7 5 Merkttn, etts Kansn ] lls-oaake-pankln.1«pohlolarnn sen Yhrtyspnnkln uusen osnkkelren rrflkbrml atn vrten Htto on Plnannut f/ll Norjan TTrhellun AvustuarRhPtolto mk :- ja Tnnsk«". Trh^llun A- ' vubtusrflhbstolta mk. loo.o^o:-, josta ltto suortta tulletustllln kor-on. fl 5 M''! loll 1 ton 'kkolhton -^.'-set. ja Tolettn, ett«pesöc» n o tto jn Suonen JK.klekkom.t.o ovnt yhrlesss Suomen Kfslpal lo Uton b Suonen yorlpal loll 1 ton knnssa anone-t M SlsSaalBnmlnlsterlölt; okeutta sbbfl«tolreenpbnna n.8. pflllolluarpe- jäset, joden mflhrtolllnen ylljäötrs jfetnfln tasbn kunkn ll'ton kenken. Kun lton ouheenjohtb jp ol Bntamt aslfllle suos tumksensa, koa- f^ ka SVTT,:n tolmlrt»«arpajnlsten tukemana volr^nan tehostua, toltnanplne hyväksyttn. 3 5 lan tllaua- Vahvstettn Urhelun ja Velkkfljan ens vuoaen tllsushlnrat seurbhvlksl: Trhellu; l/l vsk, 70:-,l/2 vsk. 40:-, 1/4 vsk. 28:-, /12 vsk. 10:- tceattöpostltse " " 50:- " " 2R:-, " " 15:-, " " 6:- Velkkaaja ; " " ^en^vjcostltso " " 50:- " 40:- " : -, " 25:-, 18:-, 15:-. 1 t "usfbak,.juomen JSKklekkolllton 11/12 pslvbtystä krjeestä ja slta seuranneestb p>5yt«klrjaotteesta todettn Hton katsovan, että san johtokunnan jäenon K«rl Hask'ln rkkomus, joka on selostettu VBllokunnan p''yt!klrjbssb 5/R 1343, 5 8, kohdstuu lahlnna S"",:a kohtann, mnkä johdosta ltto alstaa HB8k'ln ankbrbmnan rnnkalserlsen 3vm,:n Lllttohfllltukselle. Kun Rvrn.tn rnn;?» lstuasfc«ntöjen mukaan lllttohb 11 l«us el vo 4

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on 5 bdokaelbtojen Ttedstalallt tl Valt8lJ«yhdlstyks«a MlMdehon ta tmnmn valtuuttankma vaalltoo ManahM tul««hak««ohdokaalstan ottaaata ehdokaslstojan ybdatelayn va«8t«mn MlJHkyMntM (40) pävmm «nnen ennl MlntM

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija O 1 67 45 41 Yrityskiinnitysmerkinnat.txt https ://tietopalvel ut. kauppalehti.f i/ 1 /yritykset/yrityshaku/'.. YRITYSKI I N N ITYSM ERKI N NAT Yritys- ja yhteisötunnus: 0167454-1 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA 8 7 0 :9 0 9 :97 6 9 609: 89 9:6 97 7 :60 rp :90 80 7 6 7 8 :9 0 rp0 6 68 69 6 7 :96 rp7rp8 6 8 9 YYDÄÄN LOAKENNUS- :6 KNTESTÖ 8 :98 :09 :9 6 :9 8 90 9: 9 :0 76 8 :9.7 Kohde 0 66 9 7 rp9 0.7 rp66 :9 9.8

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen.

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen. ^EUTUTYÖVÄEN LTTO R.Y. PÖYTÄKRJA 13/1984 VALOKUNNAN KOKOUS 5 JG Luonnos SAL-lomatuk ja lomalle hakemnen -lomakkeesta Merkttn tedoks lomatukhakemuksneen. 9 Tauno Hltusen apuraha-anomus SAK:n kulttuurrahastolle

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit)

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit) Vme elt: Puheetuotto volt Solle glottheäte Äätöväylä Suodtue tuloe ytyvä ää Vme elt: Kelly-Lochbum yhtälöt Mllet äätöväylää tuje ute vull: 3 Vme elt: Rtooetee ll ole -uod Kelly-Lochbum yhtälöde mue toetee

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2011 1 Vammaisasiain neuvottelukunta Aika 20.12.2011 klo 14:00-15:30 Paikka Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Läsnäolleet Paakkanen Arja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava: Esitiedot

Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava: Esitiedot TKK (c) Ilkka Mell (2004) Kokoastodeäkösyys ja Kokoastodeäkösyys ja : Johdato Kokoastodeäkösyyde ja Bayes kaavoje systeemteoreette tulkta Johdatus todeäkösyyslasketaa Kokoastodeäkösyys ja TKK (c) Ilkka

Lisätiedot

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0.4.05 Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä perusteta sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 28.0.206 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV 2. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0..06 (5) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 910. Laki. Espoon Keilaniemessä ja Lintuvaarassa sijaitsevien maa-alueiden myymisestä Espoon kaupungille

SISÄLLYS. N:o 910. Laki. Espoon Keilaniemessä ja Lintuvaarassa sijaitsevien maa-alueiden myymisestä Espoon kaupungille SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1999 N:o 910 914 SISÄLLYS N:o Sivu 910 Laki Espoon Keilaniemessä ja Lintuvaarassa sijaitsevien maa-alueiden myymisestä Espoon kaupungille...

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot