Fa inat uakuluj ent11i Featltua- Ja läheytakulujent111. Puhelin- Ja aähkekulujentlll UalnoakuluJentlll

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fa inat uakuluj ent11i Featltua- Ja läheytakulujent111. Puhelin- Ja aähkekulujentlll UalnoakuluJentlll"

Transkriptio

1 >«b«t V «l t t «> J a An Palkkatl Klrjaltuapalkklotll K u v a l a a t t a - J a n a t r l l a l t l l Fa nat uakuluj ent11 Featltua- Ja läheytakulujent111 P c t l k u l u j e n t l l l Puheln- Ja aähkekulujentlll UalnoakuluJentlll lmo t u a h a n k l n t a t Sakalalatentlll -. 8,331 21^405 1*092 45j 114*781 8,308 EC Goj * S5, 283 6j mk T a s e V. An rtonumerot 111 Tllauamaksujentlll lnoltuamakaujentlll C V l K Um

2 p p 1 t Kredt P*r Tlauamakaujentlll lmo tutmaksvj ent H rtonunaretl Pääomatl Tappo T ß # mk Per SVULn tl Krjotuopalkklotl Pääomatl üdellaen vuoden yljäljaä T tappo , mk

3 Afunto-oaaksyhtlä Valhalanaktu 6n tllnpätae V l «-A '

4 1 V o t t o - j ( An Valalta* ttntul Ua^jtU Puhtaanaptotlll Vaaltll luohdu^tll «0o > ' Vaoal or J aua tant l Palk.utlll.vO Varotl KorlLotlll VakuutaaoMkaujantll.-f, da t' - ^ac r r 77,l»C 3j - StulalatannanoJ«ntll Vottovo-ojantll llaudan votto JZ^ä^-. «k An Kntalalat^Jtl.! l^em.444 Zrtamatotll Uvätl 17.tC - 6»40t Lk lf«77fcläc

5 lû-ïdt f!' \ 11 P«r Vuokratl Pcsutupatlll lûjqlmlltuloj«201j,c0e 40, l f 40 <1 11 P«r 3VULn tl 78, ' Kllnn«l«lnoJtntll ^ - 08«k«paä.o!atlll " 1^000 - ' Volttov«rojtntlll b Tllllaudtn valtto mk,'377bao 60 j

6 n l, y 111' " ^ t U r h «l u n t l l n p c u t ö a v.. t

7 >1 ; O a b a t V o t t o - P a l k k a t l K l r J ^ t u a p a l x k o t l l ' t K u v a t l t -» f. K u v a l a a t t a - J a m a t r l l a l t l l l, P a n a t u s t l l 3 2 ^ ane f030 - P o a t l t u a > J a U h a t y a k u l u j a n t l 2 4 f P o a t l k u l u j a n t l l 8 f l 8 P u h a l l n - J a a ä h k e k u l u j c n t l l l ' M a l n o a k u l u j a n t l l l l O ^ S S o 5 - M ' f.' 1 ; A. l f f l o l t a a h a n k n t a t l l l A a l a m l a a p a l k l n t o t l l S d a a t u a k u l a j a n t l l 7 1 ^ o j ' f o a - j - - A l r a a a l a v y j s n t l l l 1 > J e k a l ^ t a t a n t l l l ok ö ä s ^ e n A n L - B o t u a m a k a u J «n t l l l 3 0 j l r t o n u o M r a t l l T l l a u a m a k s u j e n t l l l..4s v., mk ~ 1 \

8 ' Kredt ' r«r Tllauauksujtntlll looltusmkaujcntlll rtonuawrotlll PäMonutlll Tappo V [,952 ÖO ^ 326^966 öf" 9^2c ao 16^ ^ rjt 7 l -V, Ptr mxn tll 6^046 - Krj 0 ta«pallcklot ll 5»2VJ0 - ' Pá&omatll 'ûdalllaan vuodan a<.u«to ' le,794 4û Tappo V nk J4p&d5 âo r :.1 '!

9 ' 4 í a -. Kllt«lstä Oy L ntln«a Pustote 13 Tllnpc.at^s V. S, í!

10 Ml aebct V o t t o - t.1 ^ ( An ValalBtuttlll LAmpötlll Puntaanapltotlll Vestn Kuohautt11 Vuo«llforjau«tentl _. Palkkatl j A- Varotn x r ^ ' Korlcotlll Vakuutuamakfuj«nt111 aakalala tantn Vottovarajentlll Tlllkaudan votto '4- J f. f^ c VV» ff rr mk 26» , XtO^ käfäle 19t184 jlöl ' m :t s. An Kllntalmlatatll UuapStlll Vuokratlll 2 587(.000 3klll r ok 24S91k411, '! 1 M

11 p p l o t l l K-adt '! ' Vuokratl 268,276 - " _1 3aunatlll Ptautupatlll.oao -. 4yfc - s ok 1 Ptr m^n tl ^KlnnalalnoJantll ' n "^«'A ' fr qc c e '.e 6 24^56»aöO 75 ^ Osakapa&omatlll 100»000 - Volttova-ojtntll Bdall. vuoalen abuatut Tlllkaudan votto 04 mk. 4591«4l - f 1 ' t!

12 11 ' Í f h / V«ÍKtcaaJan tllnpautöa v. Mk;. f 1! : «

13 r J-' ' D«b«t V o t t o - An PalHcatlll KlrJ o ta«pallc.k.otl Kuvalaatta- Ja matrllaltlll 1.09^ Pana tuatulujentlll Poatltua- Ja lahatyakulujantlll.öoö d f PoetlKulujentlll Puhaln- Ja aählcakulojentlll Malnoalculajantlll lmottuahatnntftlll Stkalala tantn J.78»»lOt ak n.76. auafasm BSS^ An rtonuuarotlll XlauBoacaaJ antlll lmultaenak.slgentlll f; j t: t r 1. T a b loj.oou mk.

14 p p o t l K-ödt j P«r Tllauanukeujtntlll ' lmoltusmaksujcntll rtonumarotl Pääomatl Tappo V äb, 10 ä4^äö5< d, 16d.l mk , Ptr SVUL «n tl KlrJotuapalkkotlll J Paäoftatll V ndtlla«n vuodan yljdäaäl V. 1J42 tappo J, ; <:4 0ä: 15 0^ q.asq 4o mk co f ^ - t 1-.

15 J»»» f S - Aunt«-08akeyhtlö Valhallanlcatu 6n tlnpäätöt T l!

16 ,t l"; Ocbat An Valaltutentlll Läopötll 30a41 2a Fuhtaanapltetll 6CC -j VOBltll ' l Nuohoustl Vuoskorjaus tentn Palkkatl, <875 7; Verttll Koekotlll o! Vakuut usmj^a uj e nt C < 3ekalalatennenejentlll 2.2B7 451 Volttovarojentlll Tlkauden votte mk cJ * An KllntelmlBtötlll rtalmetotlll Lämpötlll, CO 3nk lk877,16c»a^baah^sulsas s - ' r... t

17 Kredt n ( Por Vuakratlll?eutupatl lumkeltuleja 20)1* ^3 - mk 20C» Per SVUln tl Klnnelalnejentl Osakepääosftl Vott«Tar«Jentl JÜdell. tllcaudel läästä Tllllcauden votta 7B» O ^ mk 1,677*160 50

18 U r h t l l M t l l l a p ä ä t ö a r Z. r

19 V 1 t t. j»; [r % t An PkU a t m XlrJctuMpalkkUtUl Kuvat111 KuralMtta- Ja Mtrlaltlll PalMtustlll PMtltua- Ja läbttyakulujtntlll P«atlkuluJ«ntll Puhalla- Ja lähkakulujratlll Ualnaakulujantlll laaltuahanklbtatlll AaaBlaapalkntatlll duatmlculujvntlll MraaalaTyJatlll 3akalaatentlll 4«. nc a&» SS» Ö5»165»^ X O t Z Z 5 71«1&4 3oj fooc - 1«021-4O4 Cl 9a«ä49 7 T a ' Aa lbaltttmwkauj«btlll rtanuaaratlll Tllauaaakaujantlll 3«« (C «.«64 cs

20 rl. ; rr. Kradlt TUuamakauJantll a» 11 usmks uj an t «11 rtmumratlll fääsmtlll Tappl* T ^ flj.soe 80 ' ;t : Bk «^Muaa«tcr ävuln tl Xlrj«ltvwpalkkl*tlll KüsMtUl ^tll. Tu«dae «äasttt Tkppl«T ; fl.aof GC «k.4j*f3s 60 '! M

21 mtmntm P0yt4UrJa SuoMn Volm«t«lu-. Ja UrlMlullton LlttohaUtuka«n TyövallSkunnan kokoukacata kaaakuun a palvana 1»43. Saapuvlla. olvat valokunnan puhaaadohtaja Rangan, J&aanat Marnan, Salaanhylä Ja Saada aaka allakrjottanut ahtaar Santala. 1». Luattn Ja hyvtkayttn 16/6 ld43 pdätyn adalaan kokoukaan pöytakrja. a.>. Opataaanatarön 1/6 pav&tyata krjaaau todattn, att«anatars on «yöntanyt ltolla vakkauavaroata 600.CXX). aarkan auuruaan avuatukaan, Joata puolat on Jo aaatu Ja tomn art ayyakuon aluaaa» 3, t Ylanan Pnanaa O/Ytn 12/6 pavatty tarjoaa SVULn arpajaatan botamaaata aaa. vtänä parattaaan vuotana tar- Joukaaaaa ^Artallyn ahdon hyljattn, koaka valokunta a ptangrt tarkotukaanoukaaana atoutua «aktjja ptaapakaaaan «opaukaaan. 4 S. Batattn tomatoahtaar 8. Kukkoaan anoaua, atta hanan kuukauapalkkanaa 1/6-43 akaan korotattaan arkaata «.aoot- aarkkaan Ja v.t. toaatoahtaar J. Vallkarn anoaua haaan kuukanapa^kkanaa noataaaaata 4.a00- oarkaata aarkkaan. Kan v.t. ahtaar Vallkar oorttaaan on vonut kokoaaan kaakttya lton palvalukaaan aaaalla aanattaan armajalta akalaamla aaaaanaa 800- aarkan kuukauapalkkon, valokunta paatt auoatua Vallkara anoaukaaaa. - Saa ajaan valokunta VUUU altaar Kukkoaan anoaukaan ptaan toaatoahtaarn pauab MkaarajMM toatalaaka aarkkaa Ja kun ahtaar Kukkaaalla laaka oa arata lton palkkotahtava. >

22 6 S. l Salt«ttln 3VULn Vpurn prn 27/6 pävätty «no- aa, «ttft SVUL 1) kocttaa vakuttaa valtlovaramlnlatarlsa* alhan auontaan, att* aan alalatan aaurojan aotakorvauahakaoukaat vlpyattta ratkalatalalln Ja anotut ko*vaukaat oyönnattalaln 2) Joko taa aaattaa kaytattaväkal rlttavttat varoja aotavahlnkotorvaukala vaataan aaurolla t^yönnattavln lanohn tah kaholttala alasaan lttoja tukaoaan aaurojan uudallaan alpyv&ä tomntaa. atykaan Johdoata p&ttattln lllttohatukaalla ahdottaa, atta kaaa-bantkuuaaa JArJaatattävlan SVULn arpajaatan yljlaaat«varattaan Karjalan urhalun tukamaaan 10 %, 6 S. tettru- Kaltattn SVULn tlllntarkaatajan M. Kupplan Ja S. JArvlaan ld/6 p«lvtyt tllntarkaatuakartcmkaat 3VULtn, Klntaata OA LAntnan Puatota 13. Ja Aaunto O/Y Valhalankatu 6. tlaata Ja tolalnnaata v Vakuudaka,

23 PöytälrJ äuomtn Voml»t«lu- Ja Urh«llulto.llttohalltuk»en Työvalokunnan kokouksaata dokuun 6 p&lv&ntt d43. äaapuvll«olvat valokunnan puhaanjohtaja.langall, Ja J&aan almankylä aakb allakr- Jottanut ahtaar Santala. 1 tuattln ja hjrväkjyttn 21/ pdätyn ada^laan kokoukaan pöytäkrja. 2 ä. Markttn, atta ltto on onntallut 6/ vuotta Ukyttänyttt vuornauvoa V. J. nnluotoa, 13/ vuotta t«yttu)ytt4 varatuouu-1 K. H. MaJantatA Ja 23/ vuotta tayttanytt* tonttaja Mlkko^lkkatA, Jolta ltto ol aaanut VMtaanottaa ktoakortt. 3, Todattln, atta lttohalltukcan Jäaan dpl.nanöör Aku Kuuasto tayttaa 13/ vuotta, Ja p&atattn antaa hanalla lton lahjana kuvaavaataja Lpolan karamkktaoa. 4. Puoluatuavona tadotukaaata 9/7-43 todattnt 1) attt ^uoluatuavomln kuuluvan urhaluaaurojan ^katarda on toataaaka kallätty^ 2) atta amraattlaaat avat aaa aantya oaanottajna Puoluatuavolaan JArJaatAmsaA klpalusaa Ja atta anmattllaatan kaakaaln naytöaottaluhn Puoluatuavoltnan JärJaatAnan klpallujan yhtaydaasa on lupa anottava PuoluatuManatarön Koulutuaoaaatolta. T4«dotuaklrJalaAn aaaltö päatattln aaattaa ävuln JAaanlttoJan tatoon. 5. Tarkaatattn SVUUn, Urhallun Ja Vakkaajan blanaat par 30/6-43 (Llttaat M» 1-3). 6». 3VULtB pralla päatattln tana vuonna Jakaa avuatua- AArtrahoJa yhtaaasa mk SO.OOOt. aauraavaat;

24 k 1) avuln tala-pohjanmaan pr B.QOOtu a) N Halalun pr 2.SOO1. 3) H HAMan pr ) M ta-karjalan pr ) N J^nuun pr 3.OOO1- (/ 8) N Kaak-^^ohjanouan pr 2.000t- f 7) n Kaak-Suonan pr 2.000t- 8) N Kyawnlaakaon pr a.ooot- 1/ 9) M Uhdan pr 2.000tf/ 10) m J^n pr 4, ) N Oulun pr 2.&OO1. 12) n PohJoa-*arJalan pr 3.000t. 13) N Pohjoa-äavon pr 2.000>- 1/ 14) Satakunnan pr 2.OOO1- V lä) n Suur-^avon pr 2.OOO1. 16) n Uudanoaan pr 2.000t. 17) N Varanaa-Suoman pr 2.&00t- B) a Vpurn pr t 7. l«malllt-oa«k«-pankn m OA j^ohjoaoaldan Yhdycpankln au««n oaak^utltarjouluun JohdoU p&ttuttlln kltytua hyvftka olluutta otrklt* p.o. oaalckalta aauraavaatlj KDP, 452 oaakatta a 40Ut- ook SO.8OO1- P», 788 " a ak Q- k 327.8Q0t- 8 3uoMn JtAkakkolton johtokunnan Jäaan, lannälta- J B. SaarlMn ol llaolttaaut SVULn tolmlatola, «tt* Tukhol- Mflta ol tuloaaa kurlrlpoatltaa JäAklakkoJa asältava pakett, pyytaan tomatoa huolalxtaaan pakatn vaataanottamaaata. Kun Ulkoa«aMnatarlOat* kaa4kun 22 pavana «11 lantattu pakatn aaapuaaaata SuoMn Vooatalu- Ja U^alalton nlomlla, Utto «Mo palmta paraata kohkavan valtakrjan aaapojallom.

25 Lton tomatoaaa todattn 1) «tt* palutt ol outulla hajonnut, Jotan amallaat tavarat tuotn tomatoon rraluana; 2) attä pakatln vaataanottajakal ol taarltty Suoman Votnatalu- Ja Urhalultto Ja lähattajka drottaförbundat; - 3) atta pakatsaa ollata tavarota luattalotaaasa todattn aan ala&lttnaan 30 kpl JA&kakkoJa Ja paljon ouuta, otan vantlkallon Ja Suoman tulln alaata tavaraa. Kun oftnollan on lomata, att* Joku ta Jotkut Suoman J&Akakkolton Jäaanat ovat kayttäneat väftrn SVULn nmaä hankkakaaan ykatyaaan käyttöönaä tavaraa, lttohalltukaan nnlaat on 29/7 köotattu»fääkakkolton Johtokuntaa tutkmaan aaaa Ja laottamaan tutkmukaanaa tulokaat aakä mahdollaet kurnpdonaat tomanptaanaa Uttohalltukaala. VaatauakrJatt&An 2/8-43 aaurannaasea pöyt&krjanottaaaaa Suoman J&kakkolton Johtokunta m.m. totaaa, atta p.o. tavarat on lahatatty Suomean Johtokunnan Jäaanan K. Haakn alot> taaata Ja atta nata oaa on tarkotattu hanalla taallaan, oaa Johtokunnan mulla JAaanlla. Samalla Johtokunta kataoo, atta Haak on tomnut vaarn Ja omalla vaatuullaan lahattaaseäan kurrpoattaa aallaata tavaraa, Joka a tula nmanomaan JAAkakkollto11a, vaan lton Johtokunnan ykatyalla JAaanlla. Johtokunta totaaa myöa, atta pakatt arahdykaessa on oaotattu Suoaan Vomatalu- Ja Urhalulltolla, mutta atta Haak kultankln ol akonut vaarnkayttaa Suoman JäAklatckollton nlaaä. TämAn kakan Johdoata Suoman JAAklalckolltto lattaa antanaansa äaaklla ankaran varotukaan omavaltasasta tomlnnaataan. K Työvalokunta puolaataan katao, atta aalan laatuun kataoan varotua a ola rttäva rangaatua, Jotan aala paatattn palauttaa Suoaan 'Aakakkollltolla laatolmanptata vartan. 9. 3uoawn fyarallylton Ja TydvAan UrhaUulton JArJaatalytomkunnan 8/7 pavatty krja molamplan kaakualttojan arkoallttojan yhtalaan Suoaan maataruuamtalln akaanaaamaaeta pmtln pöydalla.

26 la 6. Todflttln työvallokutnan kokoucaasaaan 8/1-43 pätttanean propagaddatarkotukaaaaa lahattl* llmalaakal kanttapoatu ottaall«non lq>l "Urhalun" Jokaata nuaaroa. lton kuluvan vuodan talouaarvoon on otattu van «- markan oaaräraha propaganaatyöta vartan m kun vuoaomnot "Urhalun" laaaaka lahattamsaatä armejalla ovat yl sarkkaa, abtaar taduatal, olalko tyavalokunn«o 8/1-43 tahty p&atöa utadolllaaat tarkatattava. Valokunta päätt alataa aaan lttohallltukaan ratkaatavaka. 11 j. Eatattn opattaja Ukko Mattaan tarjous "Urhal- Jän kalantarn" tomttamaaata lton kuatanntkaaua. Allakrjottanut Santala lmott nauvotalleenaa KustannuaoaakayhtS Otavan aduatajan, nanöör Kar Recnpaän kansaa atä, tulaako Otava jatkamaan "Urhalukalantarn" kuatantamata. Kuultuaan yht&n Johtokunnan malpdättä nsnöör Baanpää lmott, attä yhtö luopuu kalantarn kuatantamaasta lton hyväka ahdolla, attä lton anammäsen kalantarn alkulauaaasaa todasaan, attä Otava on alkaaamn kustantanut kalantarla johtaja Yrjö 'lmaan tomttamana. Valokunta ol atä maltä, attä lton ols ryhdyttävä kalantara kuatantamaan lton tolmaton tomttamana valtuuttaan snä malaaaä allaklrjottaneen Santalan anomaan tomttaja Tovo ''arvalla armaljaata tarvttavan työloman. 1 '' 12. Edallyttäan, attä tomttaja Narvalla saadaan työloma Urhalun Joulunuaaro päätattn tänä vuonna Julkaata alkakausllahtkooaaa. 13». SVULtn tomlntakartofflua vuodalta 1942 hyväksyttn lttohalltukaalla aatattäväka ohalaan llttaan.f 4 adallyt- XJUkllä tavalla. 14. Lton v talouaarvoabdotua hyväkayttn 11ttohällltukMll«aatattlväka lttan a «uotoaana.

27 16, SVULn Ja Js«nlllttoJ«n oauudat vuodan 1944 yhtalalln palkka- Ja vuokraoanolhn «latallaan llttohallltuksalla ohesan UU^tn ^? nuotolaana. 16. Lton vuodan 1944 talousarvloahdotulcaan adallyttämä 7f0.000t- ourkan suurunan oäär&raha pä&tattn ahdottaa Jaattavakal ohalaan 11 ttaan f> 7 mukasaatl. 4 ' 17. Harkttn, että llttohalltua on kutauttu koolla parjantalka 13/8 kallo Ja lttokokous lauantaks 14/8 tollo ld.oo.(ealtysllatat lttalaa ^ 8 Ja Vakuodaks l 9 llltatta»,,1

28 U l f.v- 1 9Vn.«t u l o t J a f n o t ^ n / t n l l a. n ubd«t a l A u a a n r l o o n 7«X^uaarvloa«a p»r 3 0 / «m a tt f l X ^ r k o t u l e t & l. J 0 0 t - r «l o t u o t t * «t SaOOOt. V a l t l O M ) «a000«000»- V a t U u t f h u o t o o o «o o o». <V«f. f l a k m a n n a l t t a a a t «ta tx- = ä J U O - P a l k a t VMkrat f ^ U k u u t >halnj(uut SAbkakout K e k o u a n a t k a t s. o o o t» «OUO» laooot«6 « a06u«. 3, t «0 - Kuut k o k e a a k a l u t ^'^uatnanrnbt / a o a k l r j a t 6«0vX)«ö«OOOs«2. & e o. " - m r l t o n d n n a n avoatua.o^o». BVtA.n propaganda J a JftrJaatdtokata 26«UOO. 7, 1 1»» - r r l k o l a l l l t t o j a n aarttnahht 7&0«000l- 3 7 r, o o o - K o n t t o r t M T v l k k a a t V a l a «t w VakuutuannkBUt SaJKMWla)Mlet l a a a a e a l ä k e * a k a u t F m n a u u k t t l u t S. O O O f l.ock)»- «0 0 0» - 1 '»112 60» d ä «L t h a t l t S v o ««16«JUU». Ld^OOOtm.'>«100» K A aa to &«0t)0»«- 1 - K r j a s t o ' «Oo.^»» B o k a l a o o t k u l u t SaOOO- 2 0, j U 6 S 0 \ r p a J a o a o a o t LZOlÄ- a a.

29 ^tlf.e 2 Vrh^lun tm>t.la menot 30/6 BfH nld»n «uhdfl talougarvl.on. Per 50/6-43.^alou»rvo8sa ym«tt Tllaukaet Unksctut Vlakaanat ta t lmaltukaet Uakaatut laksamatta «- rtonunerat nelj* t. Tapp» t- mk t- Palkat Uanrtt Klrjaltuspalkklat lakaatut Uakaanatta 7, » '1 Kuvat Kuvalaatat Ja matrllat Panatus Uaksetut laskut»ccanatta t Faatltua Ja lähatya ):akfletut laskut Kakaamatta PoBtlkulut »400t t000t- e.ooo-! Puheln- Ja sähkekulut «- UalnoBklut lmaltuahanklnta duatuakulut 327 l.ooo- AdfamalaTyt Sakalaaat manat Bk

30 Ute l- o VvlldcaajM tulet Ja acnot 50/6-43 W^mmttMmmmmuwMmmammmmmmmm..mm-m»mmamB ku nden «uhd«tulauhrv cen. «MaMxxRscT1Mx^m -1-mawmt- mtt,, "ff ^Q/f.jjJfcyyfzlML*! ^Ut» VMtllaucaflt UKkMtut Mcaanatta ValVkauatalalatan tlaus Uaknamtta rtanuparat nalj* ljnatuatulat luc^atnt lkkaa nat ta * f9WHP 16,374B k M«««* '««nxuujss « ;50.0 o » l»n*t» Palnatua ^Jakaatut laakut Jftarmt " Klrjaltuapalkklat lakaatut j^kaanatta Kurat Ja kuralujtat faattoa Ja lähatya tekaatut Acaanatta Paatl-,puhella- Ja «ahkokulmt tenaakulut TaatUQtlhtearl U«altua hanknta KanttarltahtäTät, Tuakrat y». Varaus (aakal.kulut) »- 5ö,113» »- 3601^ >25 169» » »- S »- 690» <J0- ao.o.o »- 9.' OO»- 8.0 O »- B.OOO» »- C.OOO»- 211«000l.

31 Suomen Vomstelu- Ja Urhelultto Lttohalltus HelBlnkl K, Smonkatu 12 A Puh K e r t o k r j e ===S3S=3SS=3S==S=S==3=3 SVULtn Lttohalltua kutsutaan täten kokoukseen, Joka pdetään Der.anflna t.k. 13 Ptnä akaan kello lton tomlstoesa, Smonkatu 12. 1) Kokouksen <vaannent 2) Pöytäkrjan tarkastajen vaal; 3) Lttohalltuksen lsäjäsenten vanl; 4} Lttohalltuksen puheenjohtajan Ja varnpuheenjohtajan vaalt 5) Lttohalltuksen työvalokunnan kolmen Jäsenen vaal; 6) Ohesena seuranvalle lttokokouksen sstyslstalle merkttyjen asotten käslttolomlnen. Helsl«lssä, elokuun 6 pävänä 1943 Urhellutervelsn SUOAENVOM TELU-JAURHELUUTON ferk. UTOHALLlUS J. W. Rangell puheenjohtaja shteer ^

32 Ulf p a Su -^n Volratatelu- Urhelultto LlUohallltu» Hslantl K, Slmonlutu 12 A Puh Karakrjt Vtat«n 14/7^ jmllv«ttyya, la Q.UQ aaonk^tu fl lttqkokqukaantatauunallakrjettanut llttohalltua lmottaa, tu kekoukaaaaa kaatallmn aauraavat aaat 1) amrtataan kokoakaan avaaanen 8} valtaan kokoukmlla puhecf\j«htaja, ahtaar Ja pöytäkrjan tarkaata- J«t 3) mtatäkn SVULn lttohalltukaan vuodan 1M2 toantakartomua tlaacan (llttank) Ja tlntarkaatajan aan Johdoata antama lauaunto a«ka vahvatataan tllnpaatöa^ 4) plultatukn vaatuuvapaodan ayönttaaaat* vuodan 1»42 Uttohalltukaallat 5) «) 7) t) 9) 10) 11) t) 13) a*rt«&n lttohalltukaan jaaenllle Ja tllntarkaatajlla vuonna 1044 aakaattaven palkkoden auuruua aär«talu JAaenltolla vuonna 1944 kannettava J»aenaak«u{ p«ltet*an aaa laajuudeaaa SVULn Jn JäaaallttoJen tedoltukaet Jullaataan yhftaaeaat AnenkannattaJaaaa; va^atataan vuodan 1944 talouaarvo, Ja paa^etakn aahdollseata ken» naavaatf lalaafcauata (llttohalltukmn tarklataaatonayovallokun- etaaotaa llttaeml)«' putetan jaaanltolla SVULtn talauaarvlon yhteydeeaa vuonna 1944 Jaettavaata avuatukaeata (ttohalltukaan tarkataaeton ty>valokun> naa ahdotua Uttaen«) ^ todetaan JAaenllttoJen toattaaa 11 ttohalltukaen jaaänten Ja hedttn varaalahenaa naatanen aaka valtaan lttohalukaelle kooletetaja» valteaa kaka tlatarkaatajaa Ja hala kaka varaaeau tarkaataaaaa vuoden 1944 tlaja Ja hallntoa< p4tuu«j ke«reaaa Ja lkutafcaavatuapalven vettkaaeatä kaalaateluky^yr*' ''Valaeteutuanen aodan JAlkaatA urheluoaatao veren." Aluataja aaater Laur Phkala. Nlaf«aaft, eloluon pavan* auomcn VD :relu-ja UMttlLUUTQN Ul OHAUJTU Mark. J. W. Manfell puheenjehtaja "^hteer

33 Pttytäklr)«Suor«n Volnltslu- lp- UellullUon MUtohallltukssn 'ry«v.llokunn»n L>n tlttto^alllttken 'TV^fnllolannr tmrr^«n;o B/1345. ^ kokoukst«loululnnjn lä pyvsnh 1-M3. Tlll«olvat lluon puhs^n.lohtn.l«, n..1nhth-.1«j., llutohm n tuken Smn^t, pätkormll A.HtaMr', vfn^ttnmrl A.snlr-jnkylU 1» ml«t5rl V.Smad «^km «lleklrloltt».- rut lllt-tohnntukan slhts-srl, tolrl utonf-fjlmvn l,.s«tt«le. 1 * Tu(»ttlln,1* hy*k«yttl1n 5/fl pdetyn 9aflUl»-»n knl/mv«en p»yt«- klrln. 2? rklttlln, ^tt lllttoh(»ntu» on om tsllut 15/6 dlpl.tn«ln>< - rl Aku Kuusstoa, Q/fl tomtus.lohta.1«aksall 111» mo»,?3/» ksrr-srl»l JlMrlst,1a 41/10.lohtuja Armfts Palarndsta h^sldn taytta-^fbä&n 50»uotta. l^lr-.lt bvt^ npälvsontugtahttvls. 3 < stt^ttlln ^uon-^n Pum.lnlostmt^ol''lauunn 1«11 ton 16/fl pllvutty kutau Mh^ttK «dustft la t^ol suusl» tnst^n hurltopsall nauvrttlupslvlll^ 2B/B j<» to^^ttlln, ^tttt llutoa on p.o. tll«art^ann tol^l^topsn kkl Sunt^la, aam«fn todatttn, ^ttt psnkonall A.HlanT*? on "»rtustanut fttoe Valtonlana järj^etln»skustolmlkunnnn kokouksmsa «/9. 4? alt^ttlln ll'ttoh"lllt,uk8<»ll«lah^t^tty lal.lennle Suoman Htthto- laton :uo««n jrrtull^ EO/10 osolttav sta klrt^ltrsta,,1o««shfot^tr'»-, nnan lakkäutt- [EnuvottTuT" «ttä Suoman a<jun tomnta san ntktl»««9 mucklo*9f"n lakkauttt«l 1 jk» alla kuuluvat t^htfcvat «11 rrattlslln tnkalsln Suoman Hhtolton«. samen ealt-sttln 3uown Hhtolton oblvstty kutsu, «VTTT tn lohta1«ta ynrpbuhe^n.tohtata ta tolmlstopäfl 1 kkh s»hp.'- Btwt suot»n Hhtolton.la :=Hom*n.adun vals^n, adal -ma nltfu» "- slaa ko«k«yaan nauvott^lum 8ft/ll.»fT.n puhan.lohta tal» la»a r.apuh^sn.tohtp ta 11 a aattunalrtn ^atv d-n taka lttoa stust p.o. n*vott^lulssa allkr.tolttanut Santal*, loka neuvotta lu la aa ol llnrlttaut, att«mylakln SYL oflottaa SHn.1«Sl.Jf Tlllstn auhtaltt-»» u»*dall»«n HrtastalT«ta hl1htot"lnnnan hdolllamran monpuoll st«k-skltthalat«aht»ha. auosmn Udun «rtuatatat (faakala, Aro, Fhkala op.lonan) puhuf \» t lttona.,.tatkuvan toatnan tarp^alllsuurtsta la llmulttlyat, «t-

34 tt lut.t.o tul««plnrtmbn «atnan h4t, kun «n on vlrannstl knltsltt lht.tn «hdntkaen.» 5 J..nuvMllMläM yax- 'Py'Svn nrh«ll«lllton 1/fl plvtttyn»lo t^klp.lslnn.lohdost«[tlsmlaa-^s.: rn^ru tomstopahllllfkl nrt«!«.1«tolblstoslht^rl KukVonsn ov«t nfuvotsll9«t Tylvan UpMllul 11 ton.1» auonwn P«lloMlton 91\)«t«1l9n kan«««toln»nplt«l«lln nrhtymls^t urh^lluvkl nalrt^n v" 1ml stuskl^llon turklat«- ml««kl -lsuvottlalsn tuloknen«ksnssnhaoltomlnlatarllllu päht^ttlln» lhattls lllttn.lfln «n-klrolttan» o.o. al»» Vosk'sv» p«ru8t9ltu «romu, jonkn ««rwmuodon loton nuhasnloht«1«hunc?»!! on,1o hyvksynyt, AUn edollssn holtamsflut«huolhtll TtTT., 6 5 UtjUjben^ n^n Wflrklttlln, 9tta SVL on yhdjas Ty>1v««n tlrhsllulllton kensaa 8/10 lhttttänoat Päuma.1«n Urhelutom stold klr.1«lnän, osbh toa<jthnn, tt«97'hät urt>^111.1»t,.lotk» 3Vt,:oon tul Ttt :oon kulu»ttomlnn alvh- jh^kll ln oy«t kultnkn aotllwah^nkllhlna.loukko-osnatonan «duatuln«llmol tt»\ tunget jn oa» 1 llatunaet aenfllalnkln kllp»< Tulhln,.lotks * ovwt terkoltfltnt «voln-lksl 1 omnn lton jbaenllln. t"rkoltua on, 9tt molempn llltto.hn.sa^nst ltllp»l l-yftt keak^nään v«n n.s. jh^l^» tolmlntwklbllulas«. 1ol<«n.lär.l^ate n«on a-s's SV'T :n '^tt- r,:n aaut*, «djhäa-loatttu "kurlttomuua" alh-utt««vhh^1nk^;yt1ll al» > kfevyvkal* klp«llu1«n.sr.lests.llll«, lotks 9lv«t «l-m o-! tl=>t-o1ala n.lt.-n lasa«ollal men-tltsvs, kun my?)«kllpbllum actllsahkn/sn llmolt tajtutun'»«1 l-s urh 111.1«ll9, Joa h^n^lt oannotto-o^k'sua avätan. TKmln «pkohrtnn Dolatflmlaekal lllt--^ oalttlvät, ttä P««r».1«hvvlksylal aalaasa Beur»>"v«n ttp.lst^lyn.1» anpttalal a^n kalkh^n sotllaahnkllllrtn.1«.oukko-oaaatojsn tetoonj 4 - otlleahstkhm *o»duataa : ) nlaakohto jfasa kllp»>hulaaa van alt«3vl't.:n ta Tt'.:n alalata «uraa, jotfl hän on lttonsa amtnthln mukaan olk«ut9tt,u uustamaan.la tran suna thp^uksassa joukkooaaatowan, 9tt«l hn nlkalasrrln o«edustanut «thwn P s l v l l l l s u r a a ja on «a»t l H r l u r h s' 11.nrw «durtusklpolb).loukku«-.1«vestklpalussa loukko-oaastoaan tn 1, «11*1 s* osallstu kllwllnjn, slvl 11 s^uraanaa, <<d«11««n ltot «hdottratt ttm slyl111a«u>o.1*n la joukko-oaasto.lvn vkllalln joukku«- ja vlts^lkllpallulhln *olwt Joukko-os«atot osallstua anoastaan kompuanlan ta patal.loonan ('' ataava)

35 kllp«11u.1oulfku«ell 9f<sllyttän,»tt* ylesä- Ja klpa Uus l tnth,t UPkoln ncurbt^tnsn. Joukko-oRMto.lfln kllpällu.1oukvu«et «lv«t kult.^nkbsn vo o««hl8tu Suoman mast jnuskllpällulhln slkt SVfT :n.1«tr n tn 1 n- 1 den pren m^atäputskllp»!llulhln. To-l«ttlln, tttä PähtP«1«on hvvksynyt t<hdyt ohdotuks-t.n 1«- hsttknyt louvko-os^btone myl S^^TT.n tedoks annstun päväkäskyn no 6827/1015/3/85, p«yätty ZO/O 1343, V«rklttlln, sttk «r-eöolevst m!h>hvk«t on s««! ttu SVTT tn 1Sr.1^st>«l^n 1«yksltvlsten.fs^nten tlstoon oh<»l9<»n( Mttaan» n:q l «urbhvslla kuulutuksen«, joke on julkslstu "Urhallun" nu:-^p088«44, 3/ ^ 5 ' 7 f f r: llta ^omwb hmentyfflne Todattlln, ett* "tlrhf^lun Joulu" on s ksl semnän pöhfksen mxk«l«99tl lmestynyt akbkausllehtl koossa 68 alv.!«en8 cblnoksan anuruurlen ollss*» lö.ooo kpl.,1«mv ntlhlnnan 15:- nr.r-tfkbb, PKtattlln «lleklrjolttsneell«auotlttn«tolrltt«ml«st» 3.000t- mplrtn suunjlnen p«lvk1o, 8 «"TTrhellun Joulun" <«1 T :n»rpajftlaat, Werklttl1n, että Ylenen Klnnnssl o/y on tfahön mennessä t l- llttmnyt SW,:n «rt)«.nsten volttovnron RO.OOO:- msfkv«.1«vllttll appujlst-m tlllntftrkasta.llksl vnn»«tuor*rl A,S«lmenkylä.1«kamreer 3. lllfn-^t, Järvnen.» SVTT,:n, TTrhellun, Ve'kkaBl«n, TMntlsen «'ulstotlen 13.n V«lhBllankatu «hllnnaalt per 30/ tnrktstettlln. /^.luteet 2-6/ 10 1 kb nk o ro 1 tu k a e t. Merkttn, ett tolmlatoalht-^erl R.Kukkosen ku kaualpnlkkf pa 1/7 1»43 alkaen on nostettu 80O0:- markasta 70r«0:- marvknsn, rrlnk;: jlkeen hn«ll«el -(».notuata pälväst alkaen enää py rltetn»uonen Urhelulton makaama» yllnbarlst* looot- napkan suurusta ruukaualpalkk ota. 1'. Wuun henkllhkunnan palkat näfetettn 1/1 15^44 alkaen korottaa Al lekrfottaneen aanttlan ollessa kokotkaesta tynvalokunta päätt 1/ alkaen korolttaa pol^jn^^na kuukaus palkan SVllMn. tom «topü..ll1k«n tehtvlath»ooot- «ark» ata 3600:- markkaan, aeuranvastl tolmlatoahteerl J.Vallkar, entnen 5000;- koroltettu 6000klrlanptK.H.H«okbep< " 4000»- " 4600!- tolflatoaplalnen A.For;«bero;, * " SC,r>nmssanholta 1«fl. amo, " " 3300:- tolmlatoaplanen 0.Kosk, " 2325J- " 3000:- tolmlstoapulanen K.T.opoerl, " 8100:- 2600:- sän-

36 nlltsljn t«ht«vlftä r1nf«l«t.ö OA frtlnan Pustota :- tnprk»«t««001- BKPkVaBn.l««"woln Asunto O/v V«hnllnnkntu «400:- m^pkftst" «001- mn'ktfwbn, 11 J KUngttyk- ',1 ffu'lto Phd^n.loht«1» lmott prttttíklrlrun markl ttävök" 1 H'íklrloUtwman Jtentnlan oolssa ollessa vnlloknnnmq psfttsne-n, stt«nllaklrlottana^n vlrkn-ns-ma 3V1',:88ä mutjttuu 1/1 1«44 tolnlstops«l lkstä tomtusjoht«lakdl, 12 5 m 1.ktlVtpmn.jouftT'v'lqn pal- -M Í t. ypssv» kovoua. T.llton henkll>kunnall9 päätettn suortta«.loulurahepnlkklolta s«ut^«va8tl! tolblstopäälllkk» L.Santsla, áooo:- tolmlstoblhtaerl R.Kukkonan, 2000:- " J.Vslllkarl, 2000:- kl-.lanplté.l* M.Backhar^, 1500:- kassnnholtb.1«s.mbpmo, lonotoltnstoaplalnw A.Forabw?, looo:- " O.Koakl, lono:- " K.Loppflpl, 600: AsspalvluksesB«olevlle lton vlrkn 11 l.lol 11pfftattln tapan vuonna 1944 suorttaa pflkkaa, nnlrtulssa nl^vllta 2/3 la nal!natto!"llls 1/2 kuukaualpalkasta. 14? "allokuman souraava kokous pkt-tt n pltsx k^"klvhkv-ona, Joulukuun 16 pävänä. Prtytäklp.lan vakuurtaksl: f f tflttä. Í

37 T Tedotuksa. SVUL.-n/o TUUn järjestö/«n /o jäsenten tetoon Suomen Vomstelu* ju Urhelulton a Tyoven rrh<'llult«m jarjontnjon ju lasnt-n ttw),» sunu'tmn. «-L SVUL n, TU. n r Aolla.svr.momastM kcnk-n fhdyn «jpmukstn mukdscstl hollu^henktnrcn Ja pmkko-osustojen un SV M. n J. TU n a b stun jarfstovn lum«<-np<kn(-tnt'm klpaluj'n uk o not taln. Toud.U ttv. M uraas.» maaravk- SNtshM.'M r./; cdu«(m o) ". * v u / l» J «rt k- - p u 1 l.1.. u rum xtn SV't'L.)! «l TCl. ultuk m'nnu. jota htn' ü lr- OllS(/.VHMHf</;ff» fftunmu OlPllTf n pd«*rtfj j ro fmt {( Huksessa }ul-t.-tsa.ft(mta. tt9 haf akanfc-nnt ne fdustatu mtaün»rtlsmrna ju o> amuuurturheht-u V'Ktnth'lx.utm: hl ) n H k k u e- }a r e s t H /- p(m < «juu.'lvu-u«u«ll((u'l tr elle se umullutu l'<l ((uuh. srt.k' - r»()jn S'''«tfurujv" jtt juukku-omun» ralsn jaukku«- lu rcslkput'«h> -mvat luukku-(nutül oall«t'< rmnajfm. kuuppumu tu Mfuljoo- 'u rpfaut-aj k-pnlujokltrcka «rn/ttü fll {ttuj«;l«<m jo klp<>lusannuu lurkot oudfrcfkr JttxK Jvo-ox^cj^M kpatluakf^' «ecr «>nn( fvcteukdu 'u uajun.st<>mr» u«ä»mruu(> lpuuln r-^u SVfL H m TU M m nld!! purf«-' marrutkuun p na ^Munfn VumUUlu j«rkellumluu. W Hang M u r S a n t a U L- r h Tv»\rn rhfulltto H n n f K A V(

38 SVUL n tulot Ja menot 30/ saca nlldtn suhde talousarvoon. 3=3 33=3 3 23=:3S33«a = 3S=3 = = 33;333X3 = = 3::=333J Vaouuarvosaa Per 30/9 ]U43 Tulot Korkotulot Panotuotteet Vatlonapu Ve klcauahuolto >rof.wllskuanln sltalesta Arpajasst« l.ooo.ouol l JG6 J »40 300:- &O.OOO- 1.27ö.78fc:40 mlc X3 33=3SSZ====33: loc.ooo- Menot Palkat 120.OOO »- Vuokrat 3, »- Postkulut 4,OOOJ »05 Puhelnkulut 3,000-5.d46»10 3lhkekulut l.ooot- 811»10 Kokousmatkat 6, »- Muut kokouskulut 2.OOO1-3,974»- Kdustusfflenot S.OOOt- 6.1Ö9- Vuoskrjat «- - Prtomnnan avustus VULn propaganda Ja JArJestötomnta »- Krkoslttojen maararahat » »- Konttorltarvkkeet 6.OOO1- l.084»50 Valastus 3.OOO1- l.26»40 Vakuutusmaksut l.ooo »- SanomalehAet 2, t90 KansanelAkemakaut 2, ». Panatuskulut LAhett 16, »- Svous 12,000-9,909»05 Kalusto 6,000- m Krjasto a.ooo- 300»- Sekalaset kulut , Arpajasmenot mk 1«163, »16

39 Urhaun tulot Ja menot 30/9 l«4a «kä nden suhde talouaarvloon. k^r ao/ö ly43 TalouBarvlOBBa T u l o t Tllaulcaet Make*tut Macsamatta ltntukaet Kakeetut Maksamatta 20e.4168U 44.a48»bO 75,0001- rtonumerot Ja nelj. 10.y6;»40 6,000- Tappo mk 4^ M e n o t Palkat SO.OOO- Kl-Ju tadpdl kelet tanjetut MaW8«f>atta 29.7ö5t- 16,-435»- 55,000»- Kuvat 3.4cO- 3,000l- Kuvalaatat Ja matrst C>.>)1- Palnat^ua Maksetut l/skut Malcäafflatta 116, rd8<- 240,'X)0- PMtltus Jn lahetys Maksetut laskut Vaksnaatta t b49& Postlkalut 6.3Ö525 8,0(j0- Puheln- Ja sähkekulut ,0001- Malnoskulut 4,3öOt2f lnol tuataanklnta Hdustuskulut Adrsulevyt , C6,000- l.oool- äekalalast menot 402,71&t»0 sxzazxszsb a.ooo- mk 516,0001-

40 Velckaajan tulot Ja nenot 30/ (A^ Y, sck nden auhd* talouaarvloon «a3aaaaaa3aaaaa33z=3=x3==33=-3 ==3:2== Par 30/ Talouaarvloaaa Tulot Vuoaltllaukaat Makaatut Makaamatta Vakkauatolmaton tllaua Makaamatta rtonumarot, Z Ja nalj«lmoltuatttlot Makaetut Makaamatta «000»- 6.0U9»> 30,000t TD.OOO- «aoqqlok abab==-333=333333==3==s3aaas33=3= Panatua Makaetut laakut Mtomat " Krjotuapalkkot Makaetut Makaamatta Menot Kuvat Ja kuvalaatat Poatltua Ja lhetya Maksetut Makaamatta S 4.170t90 Poatl-, puheln- Ja athkekulut Malnoakulut Tolmltuaalhteerl lmotuahanklata KonttorltehUvt, vufekrat, y.m. Varaua (aekal.kulut t66 mk »95 Bsaaaas3aa3zs== » l9,000»» SOaOOO-.oouj »- 500J , »- ta3qq<* 211,X0»-

41 / j ^ r Kllnt«lml8t6 Qy, LÄntlntn uatotl» 15 tulot Ja m«not )o/n -43 T u l o t : Vuoratulot P«utuYan tuotto : 21 m* : M n G t : VdlltftUf PuntaMnaplto smaksttt luohou«tuoallcorjauksct rftlkat Varot Korot TalruutusMUcaut «kalal9tt mlut 1.617: : : :- 951: : :- 39.M9: : :- ZllL :03

42 Aunto Oy. Valhal»nltatu 6 tulot Ja m«not JO/l 194>. Tulot Vuokratulot Pttsutuvan tuotto Mankan tuotto :50 mk :50 H 0 n o t : Valastua L&^jaltya Puntaanaptto Vesmaksut luonou TuoslltorJaulc8«t Pakat Vsrot Korot Vakuutusnakaut 3«k<al8et kulut ok 760: :50 )4.44:6o 985: :80 288:- l.87: : : : : :30

43 L"t;n tlttchalltukaan Ty^VHllokunnan PHytäklr.l«Suomen Von ston- ja Urhllulllton llttohnntuksen llokunnnn kokouks9ft.«joulukuun 15 Dftvän 1S43. snapuvlls ollvnt M Uon puheenjohtaja, päf johtaja J.V.HRna-ll, 111 ttohnllltukaen jäsenet, pä^konsull A.Hltnbarf ja vnrf tuoma rl A.SalmenkylS seks allekrjottanut lttohan tuksen Blhteerl, tolmlstops^llkk«.. Santala. 1 5 '.sanorus, K»«lteltyä«n kysymysth' SVTT.tn talouflen turv'ansests Hhlnnk nsl yuoflen akana Vfllokuntn pkättl anoa HlaäaslalnmlnlsterlHltS okeutta tomeenpanna enal vuonna arpajaset. Ano«u8luonnok«en krjottamnen jätettn allekrjottaneen tehtävöksl. 2 5 '»llupostlmerkl t. PäKkonsull HlHbor<7 alust Vyayrnykf^^n varolen hankklrl aesta urheluahesten postmerkken yt^teyrtesn perttävn lsämaksun aholla. Asettuen asassa p<=rlasttee8sb mylntelaelle kannalle vtllokunta jätt asan alustaven kvsymysten holt.hmlsen pääjohtaja Hsn»ll'1n ja pktkonsull Hlmber-Mn tehtävtksl. 3 5 l>1otu3 lllttohal- Klrjeeeshän 15/11-43 Suomen Hhtoltto toteaa, että :n lvpen auplb-?st8, lttohalltuksen jäsenten keskuudessa on ollut keskustelua sutf, että lttohalltus on nykyään llan suur, kankea ja kalls eln koollekutsuttayaksl ja etts tästä johtuen mtohall tukaen kokouksa onkn vme vuofllna pdetty 8fnn:'»n harvon ja nslat ovnt entstä nemmn sllr tyneet työval'okunnan päätettävks. Kun Suomen Hhtolton melestä sat vodaan avan yhtä hyvn ja yhtä suurella pätevyydellä päättää tuntuvast nykystä plenemtän elmen puttessa, ltto ehflottas : että SV^. ry'^tylal tomenptesn sääntöjen muuttam- ak«l sten, että 3VT'T,!n lttohalltukseen kuulus kustakn jäsenltosta van yks edustaja, nmttän lton puheenjohtaja ja hänen varamlehenänsä varapuheenjohtaja ja että tällanen lttohalltus täyd-ntälsl tseänsä ana vuoden ensmmäsessä kokouksessa sten, että shen valttasn lsäjäsenä yks kutakn alkavaa kolmea erkosllttojen jäsentä koht. AUn jal»n«ol»uu<len»uoksl valokunta lykkkal asan lopulllmrt johonlln geur«v«an kokoukseen, johon männässä va» t*t«o»rl 8«lnkyl j«ll«kl'joltt«nut S«nt«l«savat tehtäväkseen " ) 1 :

44 Aálaa Mbamnln tutka. 4 5 Ub«!- Klr.lílmüssMün B/11-43 Som^n HHhtollJtto Hlnnlttää lllttohkllltuks^t huomota sllhsn nps.ohrtonmukn sunt-en, ítts ba R vuots» t«n polklan talvlurhsllupslvst kuuluvat Suomen PolknurhelluH?ton tolr mlalaan, kun taksan kalkk muut polken hhtoklpalut tflpshtuvbt ouomen Hhtolton luvalla tnl a^n muden kllpollu.len yht^sydsaä. kamon llens- nalanlalta my^skln polken k^säuphellupälvlln.1«suom-n Urh-llulllton vestnnvlln kllpallulhln nöhden, todetaan SHT ;n klrjel- mänsl kun sen»l.lasn muden lllttojan tomalaan alsältyvst Dolkakllpallut saml.laan 1 lenavät kunkn arlkolslllton holsttavsaa. Kun 3HT.:n melestä kunkn er urhelumuodon kllpnllutolrlnnan attä seuraa Jaksaen tulaa vuoskokouksessa lähnnä anlr?! tuls yhrtnmukasuuden vuokal tapahtua aslanormlben»rlkolsllton v«!- vonnassn Ja aen m^írsyaten ala laena, SHl ealttö harklttavnksl, o l s - r»t } ko syytt keaklttkö myhskln knlkkl alle R-vuotlsten klpalut kullekn erlkolsllltolle,.loata Johtuen polken nn talv- kun kssaurhehupävt.älsvdt pola Suomen Polkauphellulllton oh.lelmaata, sen hotaessa edelleenkn kalkka multa tshtín saakka ohlelrrarnan kuuluvn asota. T«ns tavon Suomen Polknurhelll 1'tto vo1t«<sl1n ke<íhttlf entstä laa.lorrralla plntnnwlla polken urhel'utolmlnnnn «dl stömlnl 11 tokal, Joka ols tolrlnna»saan kntessä vuorovnkutuksessa katkvlln Svl'T :n erlkolslllttolhln. Todetlln, että samanlanen klr.lelmh' on lähetetty mys Suomen PolVaurhellulll toll e.1a Suomen TJrhellul 1 tol 1<J. Asaa käaltelleaaäsn vnllokuntn ol stä meltä, ett«klpaurhelu on myls polkaurhel lun edstämstä, mtttf katso, että yndenrnkn 1- suttta ols akaansa«ta va. Tämän.lohdosta anlfnomalsten luttolen «.. { ouh'íen.ohta.nt ta hedän valtuuttamansa pätettlln kutsua aslne 1 koskevn yhtesn neuvotteluhn. 5 H'^lnln Todettuaan, että Suomen Panlton voslkokous on v^lln^njt lton ens vuoden.johtokunnan.hseneksl sen nf-lveluksessa otev^n, fsñk^l vottomm».»"1-. f monta.l» H.felnlM, VHllutnnta päätt sa^ttaa Suosr^n Panlton.lohtokunnan tetoon, että S^rj tn lllttohalj tukaan R/ tekerrnn päätlkaan mukaan "SVUT :n.läaenlllton'pflveluksesaa oleva urhelluneuvo.la, valmanta.la ta muu henkll,.loka el täytä asetettuja amatl rlvastlmkala, el ole okeutettu osa 11 stuntaan urhelun Jär JestMtoltnlntaan". t TíímWn pánttkaen perusteall«lton Johtokuntoa oäftettlln keholtt«a hunlehtlnwan sltä, ettö valmentaja Welnl vapautetaan Johtokunnan Jäsanyvdatte

45 ten ltnls snpmjt,1ohtokunnan.läfl-n^hdokna. 6? rrvtvapantbtno. Bsltettlln»»«sKpellol 15ton 14/18-43 nlvbtty klrlelmh', lor«h- notnan, ttä 3VT'T,:n lltttohallltus my>5nttl8l jonkun sujnmnn Vorvlk'sp'9- säoallon k-ksn-lakllpb 1 lun p«lklntolh1n.b attf lllttohnllltus nmeäs kllpelluln\t»kuntb«n sdnstn 1nnsa, - Tortten tyvflytyks^n a Paaäpa 1] olmt.on «cltt-on vsllokuntb p,t-r ^ t.l 8fl«ttBB mton tetoon, ette lttokokous erko«! lltto.len nf,rh- ^^ nholen llask«l ole flaettbnut 1 llttovbn tuksen ksytettävkks 1 sellblslal Tf mäferäraho.ln, jolstb ss volal my^ntäu tllflcalasvustkalb. T«man kletslsen kannan.lohdostb n kun korvlkepesäpn 1 lon bkflnssbmlnen on puhtnna- l t ^ r j : 1 1 } tl teknllnen asla, ynllokunta el myöskään ptänyt tnrpealllaens nlmekll pfl llulautn kuntaan H1 t oha 111 tuksen edust.lbb, [.000;- Blnn. 7 5 Merkttn, etts Kansn ] lls-oaake-pankln.1«pohlolarnn sen Yhrtyspnnkln uusen osnkkelren rrflkbrml atn vrten Htto on Plnannut f/ll Norjan TTrhellun AvustuarRhPtolto mk :- ja Tnnsk«". Trh^llun A- ' vubtusrflhbstolta mk. loo.o^o:-, josta ltto suortta tulletustllln kor-on. fl 5 M''! loll 1 ton 'kkolhton -^.'-set. ja Tolettn, ett«pesöc» n o tto jn Suonen JK.klekkom.t.o ovnt yhrlesss Suomen Kfslpal lo Uton b Suonen yorlpal loll 1 ton knnssa anone-t M SlsSaalBnmlnlsterlölt; okeutta sbbfl«tolreenpbnna n.8. pflllolluarpe- jäset, joden mflhrtolllnen ylljäötrs jfetnfln tasbn kunkn ll'ton kenken. Kun lton ouheenjohtb jp ol Bntamt aslfllle suos tumksensa, koa- f^ ka SVTT,:n tolmlrt»«arpajnlsten tukemana volr^nan tehostua, toltnanplne hyväksyttn. 3 5 lan tllaua- Vahvstettn Urhelun ja Velkkfljan ens vuoaen tllsushlnrat seurbhvlksl: Trhellu; l/l vsk, 70:-,l/2 vsk. 40:-, 1/4 vsk. 28:-, /12 vsk. 10:- tceattöpostltse " " 50:- " " 2R:-, " " 15:-, " " 6:- Velkkaaja ; " " ^en^vjcostltso " " 50:- " 40:- " : -, " 25:-, 18:-, 15:-. 1 t "usfbak,.juomen JSKklekkolllton 11/12 pslvbtystä krjeestä ja slta seuranneestb p>5yt«klrjaotteesta todettn Hton katsovan, että san johtokunnan jäenon K«rl Hask'ln rkkomus, joka on selostettu VBllokunnan p''yt!klrjbssb 5/R 1343, 5 8, kohdstuu lahlnna S"",:a kohtann, mnkä johdosta ltto alstaa HB8k'ln ankbrbmnan rnnkalserlsen 3vm,:n Lllttohfllltukselle. Kun Rvrn.tn rnn;?» lstuasfc«ntöjen mukaan lllttohb 11 l«us el vo 4