Fa inat uakuluj ent11i Featltua- Ja läheytakulujent111. Puhelin- Ja aähkekulujentlll UalnoakuluJentlll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fa inat uakuluj ent11i Featltua- Ja läheytakulujent111. Puhelin- Ja aähkekulujentlll UalnoakuluJentlll"

Transkriptio

1 >«b«t V «l t t «> J a An Palkkatl Klrjaltuapalkklotll K u v a l a a t t a - J a n a t r l l a l t l l Fa nat uakuluj ent11 Featltua- Ja läheytakulujent111 P c t l k u l u j e n t l l l Puheln- Ja aähkekulujentlll UalnoakuluJentlll lmo t u a h a n k l n t a t Sakalalatentlll -. 8,331 21^405 1*092 45j 114*781 8,308 EC Goj * S5, 283 6j mk T a s e V. An rtonumerot 111 Tllauamaksujentlll lnoltuamakaujentlll C V l K Um

2 p p 1 t Kredt P*r Tlauamakaujentlll lmo tutmaksvj ent H rtonunaretl Pääomatl Tappo T ß # mk Per SVULn tl Krjotuopalkklotl Pääomatl üdellaen vuoden yljäljaä T tappo , mk

3 Afunto-oaaksyhtlä Valhalanaktu 6n tllnpätae V l «-A '

4 1 V o t t o - j ( An Valalta* ttntul Ua^jtU Puhtaanaptotlll Vaaltll luohdu^tll «0o > ' Vaoal or J aua tant l Palk.utlll.vO Varotl KorlLotlll VakuutaaoMkaujantll.-f, da t' - ^ac r r 77,l»C 3j - StulalatannanoJ«ntll Vottovo-ojantll llaudan votto JZ^ä^-. «k An Kntalalat^Jtl.! l^em.444 Zrtamatotll Uvätl 17.tC - 6»40t Lk lf«77fcläc

5 lû-ïdt f!' \ 11 P«r Vuokratl Pcsutupatlll lûjqlmlltuloj«201j,c0e 40, l f 40 <1 11 P«r 3VULn tl 78, ' Kllnn«l«lnoJtntll ^ - 08«k«paä.o!atlll " 1^000 - ' Volttov«rojtntlll b Tllllaudtn valtto mk,'377bao 60 j

6 n l, y 111' " ^ t U r h «l u n t l l n p c u t ö a v.. t

7 >1 ; O a b a t V o t t o - P a l k k a t l K l r J ^ t u a p a l x k o t l l ' t K u v a t l t -» f. K u v a l a a t t a - J a m a t r l l a l t l l l, P a n a t u s t l l 3 2 ^ ane f030 - P o a t l t u a > J a U h a t y a k u l u j a n t l 2 4 f P o a t l k u l u j a n t l l 8 f l 8 P u h a l l n - J a a ä h k e k u l u j c n t l l l ' M a l n o a k u l u j a n t l l l l O ^ S S o 5 - M ' f.' 1 ; A. l f f l o l t a a h a n k n t a t l l l A a l a m l a a p a l k l n t o t l l S d a a t u a k u l a j a n t l l 7 1 ^ o j ' f o a - j - - A l r a a a l a v y j s n t l l l 1 > J e k a l ^ t a t a n t l l l ok ö ä s ^ e n A n L - B o t u a m a k a u J «n t l l l 3 0 j l r t o n u o M r a t l l T l l a u a m a k s u j e n t l l l..4s v., mk ~ 1 \

8 ' Kredt ' r«r Tllauauksujtntlll looltusmkaujcntlll rtonuawrotlll PäMonutlll Tappo V [,952 ÖO ^ 326^966 öf" 9^2c ao 16^ ^ rjt 7 l -V, Ptr mxn tll 6^046 - Krj 0 ta«pallcklot ll 5»2VJ0 - ' Pá&omatll 'ûdalllaan vuodan a<.u«to ' le,794 4û Tappo V nk J4p&d5 âo r :.1 '!

9 ' 4 í a -. Kllt«lstä Oy L ntln«a Pustote 13 Tllnpc.at^s V. S, í!

10 Ml aebct V o t t o - t.1 ^ ( An ValalBtuttlll LAmpötlll Puntaanapltotlll Vestn Kuohautt11 Vuo«llforjau«tentl _. Palkkatl j A- Varotn x r ^ ' Korlcotlll Vakuutuamakfuj«nt111 aakalala tantn Vottovarajentlll Tlllkaudan votto '4- J f. f^ c VV» ff rr mk 26» , XtO^ käfäle 19t184 jlöl ' m :t s. An Kllntalmlatatll UuapStlll Vuokratlll 2 587(.000 3klll r ok 24S91k411, '! 1 M

11 p p l o t l l K-adt '! ' Vuokratl 268,276 - " _1 3aunatlll Ptautupatlll.oao -. 4yfc - s ok 1 Ptr m^n tl ^KlnnalalnoJantll ' n "^«'A ' fr qc c e '.e 6 24^56»aöO 75 ^ Osakapa&omatlll 100»000 - Volttova-ojtntll Bdall. vuoalen abuatut Tlllkaudan votto 04 mk. 4591«4l - f 1 ' t!

12 11 ' Í f h / V«ÍKtcaaJan tllnpautöa v. Mk;. f 1! : «

13 r J-' ' D«b«t V o t t o - An PalHcatlll KlrJ o ta«pallc.k.otl Kuvalaatta- Ja matrllaltlll 1.09^ Pana tuatulujentlll Poatltua- Ja lahatyakulujantlll.öoö d f PoetlKulujentlll Puhaln- Ja aählcakulojentlll Malnoalculajantlll lmottuahatnntftlll Stkalala tantn J.78»»lOt ak n.76. auafasm BSS^ An rtonuuarotlll XlauBoacaaJ antlll lmultaenak.slgentlll f; j t: t r 1. T a b loj.oou mk.

14 p p o t l K-ödt j P«r Tllauanukeujtntlll ' lmoltusmaksujcntll rtonumarotl Pääomatl Tappo V äb, 10 ä4^äö5< d, 16d.l mk , Ptr SVUL «n tl KlrJotuapalkkotlll J Paäoftatll V ndtlla«n vuodan yljdäaäl V. 1J42 tappo J, ; <:4 0ä: 15 0^ q.asq 4o mk co f ^ - t 1-.

15 J»»» f S - Aunt«-08akeyhtlö Valhallanlcatu 6n tlnpäätöt T l!

16 ,t l"; Ocbat An Valaltutentlll Läopötll 30a41 2a Fuhtaanapltetll 6CC -j VOBltll ' l Nuohoustl Vuoskorjaus tentn Palkkatl, <875 7; Verttll Koekotlll o! Vakuut usmj^a uj e nt C < 3ekalalatennenejentlll 2.2B7 451 Volttovarojentlll Tlkauden votte mk cJ * An KllntelmlBtötlll rtalmetotlll Lämpötlll, CO 3nk lk877,16c»a^baah^sulsas s - ' r... t

17 Kredt n ( Por Vuakratlll?eutupatl lumkeltuleja 20)1* ^3 - mk 20C» Per SVUln tl Klnnelalnejentl Osakepääosftl Vott«Tar«Jentl JÜdell. tllcaudel läästä Tllllcauden votta 7B» O ^ mk 1,677*160 50

18 U r h t l l M t l l l a p ä ä t ö a r Z. r

19 V 1 t t. j»; [r % t An PkU a t m XlrJctuMpalkkUtUl Kuvat111 KuralMtta- Ja Mtrlaltlll PalMtustlll PMtltua- Ja läbttyakulujtntlll P«atlkuluJ«ntll Puhalla- Ja lähkakulujratlll Ualnaakulujantlll laaltuahanklbtatlll AaaBlaapalkntatlll duatmlculujvntlll MraaalaTyJatlll 3akalaatentlll 4«. nc a&» SS» Ö5»165»^ X O t Z Z 5 71«1&4 3oj fooc - 1«021-4O4 Cl 9a«ä49 7 T a ' Aa lbaltttmwkauj«btlll rtanuaaratlll Tllauaaakaujantlll 3«« (C «.«64 cs

20 rl. ; rr. Kradlt TUuamakauJantll a» 11 usmks uj an t «11 rtmumratlll fääsmtlll Tappl* T ^ flj.soe 80 ' ;t : Bk «^Muaa«tcr ävuln tl Xlrj«ltvwpalkkl*tlll KüsMtUl ^tll. Tu«dae «äasttt Tkppl«T ; fl.aof GC «k.4j*f3s 60 '! M

21 mtmntm P0yt4UrJa SuoMn Volm«t«lu-. Ja UrlMlullton LlttohaUtuka«n TyövallSkunnan kokoukacata kaaakuun a palvana 1»43. Saapuvlla. olvat valokunnan puhaaadohtaja Rangan, J&aanat Marnan, Salaanhylä Ja Saada aaka allakrjottanut ahtaar Santala. 1». Luattn Ja hyvtkayttn 16/6 ld43 pdätyn adalaan kokoukaan pöytakrja. a.>. Opataaanatarön 1/6 pav&tyata krjaaau todattn, att«anatars on «yöntanyt ltolla vakkauavaroata 600.CXX). aarkan auuruaan avuatukaan, Joata puolat on Jo aaatu Ja tomn art ayyakuon aluaaa» 3, t Ylanan Pnanaa O/Ytn 12/6 pavatty tarjoaa SVULn arpajaatan botamaaata aaa. vtänä parattaaan vuotana tar- Joukaaaaa ^Artallyn ahdon hyljattn, koaka valokunta a ptangrt tarkotukaanoukaaana atoutua «aktjja ptaapakaaaan «opaukaaan. 4 S. Batattn tomatoahtaar 8. Kukkoaan anoaua, atta hanan kuukauapalkkanaa 1/6-43 akaan korotattaan arkaata «.aoot- aarkkaan Ja v.t. toaatoahtaar J. Vallkarn anoaua haaan kuukanapa^kkanaa noataaaaata 4.a00- oarkaata aarkkaan. Kan v.t. ahtaar Vallkar oorttaaan on vonut kokoaaan kaakttya lton palvalukaaan aaaalla aanattaan armajalta akalaamla aaaaanaa 800- aarkan kuukauapalkkon, valokunta paatt auoatua Vallkara anoaukaaaa. - Saa ajaan valokunta VUUU altaar Kukkoaan anoaukaan ptaan toaatoahtaarn pauab MkaarajMM toatalaaka aarkkaa Ja kun ahtaar Kukkaaalla laaka oa arata lton palkkotahtava. >

22 6 S. l Salt«ttln 3VULn Vpurn prn 27/6 pävätty «no- aa, «ttft SVUL 1) kocttaa vakuttaa valtlovaramlnlatarlsa* alhan auontaan, att* aan alalatan aaurojan aotakorvauahakaoukaat vlpyattta ratkalatalalln Ja anotut ko*vaukaat oyönnattalaln 2) Joko taa aaattaa kaytattaväkal rlttavttat varoja aotavahlnkotorvaukala vaataan aaurolla t^yönnattavln lanohn tah kaholttala alasaan lttoja tukaoaan aaurojan uudallaan alpyv&ä tomntaa. atykaan Johdoata p&ttattln lllttohatukaalla ahdottaa, atta kaaa-bantkuuaaa JArJaatattävlan SVULn arpajaatan yljlaaat«varattaan Karjalan urhalun tukamaaan 10 %, 6 S. tettru- Kaltattn SVULn tlllntarkaatajan M. Kupplan Ja S. JArvlaan ld/6 p«lvtyt tllntarkaatuakartcmkaat 3VULtn, Klntaata OA LAntnan Puatota 13. Ja Aaunto O/Y Valhalankatu 6. tlaata Ja tolalnnaata v Vakuudaka,

23 PöytälrJ äuomtn Voml»t«lu- Ja Urh«llulto.llttohalltuk»en Työvalokunnan kokouksaata dokuun 6 p&lv&ntt d43. äaapuvll«olvat valokunnan puhaanjohtaja.langall, Ja J&aan almankylä aakb allakr- Jottanut ahtaar Santala. 1 tuattln ja hjrväkjyttn 21/ pdätyn ada^laan kokoukaan pöytäkrja. 2 ä. Markttn, atta ltto on onntallut 6/ vuotta Ukyttänyttt vuornauvoa V. J. nnluotoa, 13/ vuotta t«yttu)ytt4 varatuouu-1 K. H. MaJantatA Ja 23/ vuotta tayttanytt* tonttaja Mlkko^lkkatA, Jolta ltto ol aaanut VMtaanottaa ktoakortt. 3, Todattln, atta lttohalltukcan Jäaan dpl.nanöör Aku Kuuasto tayttaa 13/ vuotta, Ja p&atattn antaa hanalla lton lahjana kuvaavaataja Lpolan karamkktaoa. 4. Puoluatuavona tadotukaaata 9/7-43 todattnt 1) attt ^uoluatuavomln kuuluvan urhaluaaurojan ^katarda on toataaaka kallätty^ 2) atta amraattlaaat avat aaa aantya oaanottajna Puoluatuavolaan JArJaatAmsaA klpalusaa Ja atta anmattllaatan kaakaaln naytöaottaluhn Puoluatuavoltnan JärJaatAnan klpallujan yhtaydaasa on lupa anottava PuoluatuManatarön Koulutuaoaaatolta. T4«dotuaklrJalaAn aaaltö päatattln aaattaa ävuln JAaanlttoJan tatoon. 5. Tarkaatattn SVUUn, Urhallun Ja Vakkaajan blanaat par 30/6-43 (Llttaat M» 1-3). 6». 3VULtB pralla päatattln tana vuonna Jakaa avuatua- AArtrahoJa yhtaaasa mk SO.OOOt. aauraavaat;

24 k 1) avuln tala-pohjanmaan pr B.QOOtu a) N Halalun pr 2.SOO1. 3) H HAMan pr ) M ta-karjalan pr ) N J^nuun pr 3.OOO1- (/ 8) N Kaak-^^ohjanouan pr 2.000t- f 7) n Kaak-Suonan pr 2.000t- 8) N Kyawnlaakaon pr a.ooot- 1/ 9) M Uhdan pr 2.000tf/ 10) m J^n pr 4, ) N Oulun pr 2.&OO1. 12) n PohJoa-*arJalan pr 3.000t. 13) N Pohjoa-äavon pr 2.000>- 1/ 14) Satakunnan pr 2.OOO1- V lä) n Suur-^avon pr 2.OOO1. 16) n Uudanoaan pr 2.000t. 17) N Varanaa-Suoman pr 2.&00t- B) a Vpurn pr t 7. l«malllt-oa«k«-pankn m OA j^ohjoaoaldan Yhdycpankln au««n oaak^utltarjouluun JohdoU p&ttuttlln kltytua hyvftka olluutta otrklt* p.o. oaalckalta aauraavaatlj KDP, 452 oaakatta a 40Ut- ook SO.8OO1- P», 788 " a ak Q- k 327.8Q0t- 8 3uoMn JtAkakkolton johtokunnan Jäaan, lannälta- J B. SaarlMn ol llaolttaaut SVULn tolmlatola, «tt* Tukhol- Mflta ol tuloaaa kurlrlpoatltaa JäAklakkoJa asältava pakett, pyytaan tomatoa huolalxtaaan pakatn vaataanottamaaata. Kun Ulkoa«aMnatarlOat* kaa4kun 22 pavana «11 lantattu pakatn aaapuaaaata SuoMn Vooatalu- Ja U^alalton nlomlla, Utto «Mo palmta paraata kohkavan valtakrjan aaapojallom.

25 Lton tomatoaaa todattn 1) «tt* palutt ol outulla hajonnut, Jotan amallaat tavarat tuotn tomatoon rraluana; 2) attä pakatln vaataanottajakal ol taarltty Suoman Votnatalu- Ja Urhalultto Ja lähattajka drottaförbundat; - 3) atta pakatsaa ollata tavarota luattalotaaasa todattn aan ala&lttnaan 30 kpl JA&kakkoJa Ja paljon ouuta, otan vantlkallon Ja Suoman tulln alaata tavaraa. Kun oftnollan on lomata, att* Joku ta Jotkut Suoman J&Akakkolton Jäaanat ovat kayttäneat väftrn SVULn nmaä hankkakaaan ykatyaaan käyttöönaä tavaraa, lttohalltukaan nnlaat on 29/7 köotattu»fääkakkolton Johtokuntaa tutkmaan aaaa Ja laottamaan tutkmukaanaa tulokaat aakä mahdollaet kurnpdonaat tomanptaanaa Uttohalltukaala. VaatauakrJatt&An 2/8-43 aaurannaasea pöyt&krjanottaaaaa Suoman J&kakkolton Johtokunta m.m. totaaa, atta p.o. tavarat on lahatatty Suomean Johtokunnan Jäaanan K. Haakn alot> taaata Ja atta nata oaa on tarkotattu hanalla taallaan, oaa Johtokunnan mulla JAaanlla. Samalla Johtokunta kataoo, atta Haak on tomnut vaarn Ja omalla vaatuullaan lahattaaseäan kurrpoattaa aallaata tavaraa, Joka a tula nmanomaan JAAkakkollto11a, vaan lton Johtokunnan ykatyalla JAaanlla. Johtokunta totaaa myöa, atta pakatt arahdykaessa on oaotattu Suoaan Vomatalu- Ja Urhalulltolla, mutta atta Haak kultankln ol akonut vaarnkayttaa Suoman JäAklatckollton nlaaä. TämAn kakan Johdoata Suoman JAAklalckolltto lattaa antanaansa äaaklla ankaran varotukaan omavaltasasta tomlnnaataan. K Työvalokunta puolaataan katao, atta aalan laatuun kataoan varotua a ola rttäva rangaatua, Jotan aala paatattn palauttaa Suoaan 'Aakakkollltolla laatolmanptata vartan. 9. 3uoawn fyarallylton Ja TydvAan UrhaUulton JArJaatalytomkunnan 8/7 pavatty krja molamplan kaakualttojan arkoallttojan yhtalaan Suoaan maataruuamtalln akaanaaamaaeta pmtln pöydalla.

26 la 6. Todflttln työvallokutnan kokoucaasaaan 8/1-43 pätttanean propagaddatarkotukaaaaa lahattl* llmalaakal kanttapoatu ottaall«non lq>l "Urhalun" Jokaata nuaaroa. lton kuluvan vuodan talouaarvoon on otattu van «- markan oaaräraha propaganaatyöta vartan m kun vuoaomnot "Urhalun" laaaaka lahattamsaatä armejalla ovat yl sarkkaa, abtaar taduatal, olalko tyavalokunn«o 8/1-43 tahty p&atöa utadolllaaat tarkatattava. Valokunta päätt alataa aaan lttohallltukaan ratkaatavaka. 11 j. Eatattn opattaja Ukko Mattaan tarjous "Urhal- Jän kalantarn" tomttamaaata lton kuatanntkaaua. Allakrjottanut Santala lmott nauvotalleenaa KustannuaoaakayhtS Otavan aduatajan, nanöör Kar Recnpaän kansaa atä, tulaako Otava jatkamaan "Urhalukalantarn" kuatantamata. Kuultuaan yht&n Johtokunnan malpdättä nsnöör Baanpää lmott, attä yhtö luopuu kalantarn kuatantamaasta lton hyväka ahdolla, attä lton anammäsen kalantarn alkulauaaasaa todasaan, attä Otava on alkaaamn kustantanut kalantarla johtaja Yrjö 'lmaan tomttamana. Valokunta ol atä maltä, attä lton ols ryhdyttävä kalantara kuatantamaan lton tolmaton tomttamana valtuuttaan snä malaaaä allaklrjottaneen Santalan anomaan tomttaja Tovo ''arvalla armaljaata tarvttavan työloman. 1 '' 12. Edallyttäan, attä tomttaja Narvalla saadaan työloma Urhalun Joulunuaaro päätattn tänä vuonna Julkaata alkakausllahtkooaaa. 13». SVULtn tomlntakartofflua vuodalta 1942 hyväksyttn lttohalltukaalla aatattäväka ohalaan llttaan.f 4 adallyt- XJUkllä tavalla. 14. Lton v talouaarvoabdotua hyväkayttn 11ttohällltukMll«aatattlväka lttan a «uotoaana.

27 16, SVULn Ja Js«nlllttoJ«n oauudat vuodan 1944 yhtalalln palkka- Ja vuokraoanolhn «latallaan llttohallltuksalla ohesan UU^tn ^? nuotolaana. 16. Lton vuodan 1944 talousarvloahdotulcaan adallyttämä 7f0.000t- ourkan suurunan oäär&raha pä&tattn ahdottaa Jaattavakal ohalaan 11 ttaan f> 7 mukasaatl. 4 ' 17. Harkttn, että llttohalltua on kutauttu koolla parjantalka 13/8 kallo Ja lttokokous lauantaks 14/8 tollo ld.oo.(ealtysllatat lttalaa ^ 8 Ja Vakuodaks l 9 llltatta»,,1

28 U l f.v- 1 9Vn.«t u l o t J a f n o t ^ n / t n l l a. n ubd«t a l A u a a n r l o o n 7«X^uaarvloa«a p»r 3 0 / «m a tt f l X ^ r k o t u l e t & l. J 0 0 t - r «l o t u o t t * «t SaOOOt. V a l t l O M ) «a000«000»- V a t U u t f h u o t o o o «o o o». <V«f. f l a k m a n n a l t t a a a t «ta tx- = ä J U O - P a l k a t VMkrat f ^ U k u u t >halnj(uut SAbkakout K e k o u a n a t k a t s. o o o t» «OUO» laooot«6 « a06u«. 3, t «0 - Kuut k o k e a a k a l u t ^'^uatnanrnbt / a o a k l r j a t 6«0vX)«ö«OOOs«2. & e o. " - m r l t o n d n n a n avoatua.o^o». BVtA.n propaganda J a JftrJaatdtokata 26«UOO. 7, 1 1»» - r r l k o l a l l l t t o j a n aarttnahht 7&0«000l- 3 7 r, o o o - K o n t t o r t M T v l k k a a t V a l a «t w VakuutuannkBUt SaJKMWla)Mlet l a a a a e a l ä k e * a k a u t F m n a u u k t t l u t S. O O O f l.ock)»- «0 0 0» - 1 '»112 60» d ä «L t h a t l t S v o ««16«JUU». Ld^OOOtm.'>«100» K A aa to &«0t)0»«- 1 - K r j a s t o ' «Oo.^»» B o k a l a o o t k u l u t SaOOO- 2 0, j U 6 S 0 \ r p a J a o a o a o t LZOlÄ- a a.

29 ^tlf.e 2 Vrh^lun tm>t.la menot 30/6 BfH nld»n «uhdfl talougarvl.on. Per 50/6-43.^alou»rvo8sa ym«tt Tllaukaet Unksctut Vlakaanat ta t lmaltukaet Uakaatut laksamatta «- rtonunerat nelj* t. Tapp» t- mk t- Palkat Uanrtt Klrjaltuspalkklat lakaatut Uakaanatta 7, » '1 Kuvat Kuvalaatat Ja matrllat Panatus Uaksetut laskut»ccanatta t Faatltua Ja lähatya ):akfletut laskut Kakaamatta PoBtlkulut »400t t000t- e.ooo-! Puheln- Ja sähkekulut «- UalnoBklut lmaltuahanklnta duatuakulut 327 l.ooo- AdfamalaTyt Sakalaaat manat Bk

30 Ute l- o VvlldcaajM tulet Ja acnot 50/6-43 W^mmttMmmmmuwMmmammmmmmmm..mm-m»mmamB ku nden «uhd«tulauhrv cen. «MaMxxRscT1Mx^m -1-mawmt- mtt,, "ff ^Q/f.jjJfcyyfzlML*! ^Ut» VMtllaucaflt UKkMtut Mcaanatta ValVkauatalalatan tlaus Uaknamtta rtanuparat nalj* ljnatuatulat luc^atnt lkkaa nat ta * f9WHP 16,374B k M«««* '««nxuujss « ;50.0 o » l»n*t» Palnatua ^Jakaatut laakut Jftarmt " Klrjaltuapalkklat lakaatut j^kaanatta Kurat Ja kuralujtat faattoa Ja lähatya tekaatut Acaanatta Paatl-,puhella- Ja «ahkokulmt tenaakulut TaatUQtlhtearl U«altua hanknta KanttarltahtäTät, Tuakrat y». Varaus (aakal.kulut) »- 5ö,113» »- 3601^ >25 169» » »- S »- 690» <J0- ao.o.o »- 9.' OO»- 8.0 O »- B.OOO» »- C.OOO»- 211«000l.

31 Suomen Vomstelu- Ja Urhelultto Lttohalltus HelBlnkl K, Smonkatu 12 A Puh K e r t o k r j e ===S3S=3SS=3S==S=S==3=3 SVULtn Lttohalltua kutsutaan täten kokoukseen, Joka pdetään Der.anflna t.k. 13 Ptnä akaan kello lton tomlstoesa, Smonkatu 12. 1) Kokouksen <vaannent 2) Pöytäkrjan tarkastajen vaal; 3) Lttohalltuksen lsäjäsenten vanl; 4} Lttohalltuksen puheenjohtajan Ja varnpuheenjohtajan vaalt 5) Lttohalltuksen työvalokunnan kolmen Jäsenen vaal; 6) Ohesena seuranvalle lttokokouksen sstyslstalle merkttyjen asotten käslttolomlnen. Helsl«lssä, elokuun 6 pävänä 1943 Urhellutervelsn SUOAENVOM TELU-JAURHELUUTON ferk. UTOHALLlUS J. W. Rangell puheenjohtaja shteer ^

32 Ulf p a Su -^n Volratatelu- Urhelultto LlUohallltu» Hslantl K, Slmonlutu 12 A Puh Karakrjt Vtat«n 14/7^ jmllv«ttyya, la Q.UQ aaonk^tu fl lttqkokqukaantatauunallakrjettanut llttohalltua lmottaa, tu kekoukaaaaa kaatallmn aauraavat aaat 1) amrtataan kokoakaan avaaanen 8} valtaan kokoukmlla puhecf\j«htaja, ahtaar Ja pöytäkrjan tarkaata- J«t 3) mtatäkn SVULn lttohalltukaan vuodan 1M2 toantakartomua tlaacan (llttank) Ja tlntarkaatajan aan Johdoata antama lauaunto a«ka vahvatataan tllnpaatöa^ 4) plultatukn vaatuuvapaodan ayönttaaaat* vuodan 1»42 Uttohalltukaallat 5) «) 7) t) 9) 10) 11) t) 13) a*rt«&n lttohalltukaan jaaenllle Ja tllntarkaatajlla vuonna 1044 aakaattaven palkkoden auuruua aär«talu JAaenltolla vuonna 1944 kannettava J»aenaak«u{ p«ltet*an aaa laajuudeaaa SVULn Jn JäaaallttoJen tedoltukaet Jullaataan yhftaaeaat AnenkannattaJaaaa; va^atataan vuodan 1944 talouaarvo, Ja paa^etakn aahdollseata ken» naavaatf lalaafcauata (llttohalltukmn tarklataaatonayovallokun- etaaotaa llttaeml)«' putetan jaaanltolla SVULtn talauaarvlon yhteydeeaa vuonna 1944 Jaettavaata avuatukaeata (ttohalltukaan tarkataaeton ty>valokun> naa ahdotua Uttaen«) ^ todetaan JAaenllttoJen toattaaa 11 ttohalltukaen jaaänten Ja hedttn varaalahenaa naatanen aaka valtaan lttohalukaelle kooletetaja» valteaa kaka tlatarkaatajaa Ja hala kaka varaaeau tarkaataaaaa vuoden 1944 tlaja Ja hallntoa< p4tuu«j ke«reaaa Ja lkutafcaavatuapalven vettkaaeatä kaalaateluky^yr*' ''Valaeteutuanen aodan JAlkaatA urheluoaatao veren." Aluataja aaater Laur Phkala. Nlaf«aaft, eloluon pavan* auomcn VD :relu-ja UMttlLUUTQN Ul OHAUJTU Mark. J. W. Manfell puheenjehtaja "^hteer

33 Pttytäklr)«Suor«n Volnltslu- lp- UellullUon MUtohallltukssn 'ry«v.llokunn»n L>n tlttto^alllttken 'TV^fnllolannr tmrr^«n;o B/1345. ^ kokoukst«loululnnjn lä pyvsnh 1-M3. Tlll«olvat lluon puhs^n.lohtn.l«, n..1nhth-.1«j., llutohm n tuken Smn^t, pätkormll A.HtaMr', vfn^ttnmrl A.snlr-jnkylU 1» ml«t5rl V.Smad «^km «lleklrloltt».- rut lllt-tohnntukan slhts-srl, tolrl utonf-fjlmvn l,.s«tt«le. 1 * Tu(»ttlln,1* hy*k«yttl1n 5/fl pdetyn 9aflUl»-»n knl/mv«en p»yt«- klrln. 2? rklttlln, ^tt lllttoh(»ntu» on om tsllut 15/6 dlpl.tn«ln>< - rl Aku Kuusstoa, Q/fl tomtus.lohta.1«aksall 111» mo»,?3/» ksrr-srl»l JlMrlst,1a 41/10.lohtuja Armfts Palarndsta h^sldn taytta-^fbä&n 50»uotta. l^lr-.lt bvt^ npälvsontugtahttvls. 3 < stt^ttlln ^uon-^n Pum.lnlostmt^ol''lauunn 1«11 ton 16/fl pllvutty kutau Mh^ttK «dustft la t^ol suusl» tnst^n hurltopsall nauvrttlupslvlll^ 2B/B j<» to^^ttlln, ^tttt llutoa on p.o. tll«art^ann tol^l^topsn kkl Sunt^la, aam«fn todatttn, ^ttt psnkonall A.HlanT*? on "»rtustanut fttoe Valtonlana järj^etln»skustolmlkunnnn kokouksmsa «/9. 4? alt^ttlln ll'ttoh"lllt,uk8<»ll«lah^t^tty lal.lennle Suoman Htthto- laton :uo««n jrrtull^ EO/10 osolttav sta klrt^ltrsta,,1o««shfot^tr'»-, nnan lakkäutt- [EnuvottTuT" «ttä Suoman a<jun tomnta san ntktl»««9 mucklo*9f"n lakkauttt«l 1 jk» alla kuuluvat t^htfcvat «11 rrattlslln tnkalsln Suoman Hhtolton«. samen ealt-sttln 3uown Hhtolton oblvstty kutsu, «VTTT tn lohta1«ta ynrpbuhe^n.tohtata ta tolmlstopäfl 1 kkh s»hp.'- Btwt suot»n Hhtolton.la :=Hom*n.adun vals^n, adal -ma nltfu» "- slaa ko«k«yaan nauvott^lum 8ft/ll.»fT.n puhan.lohta tal» la»a r.apuh^sn.tohtp ta 11 a aattunalrtn ^atv d-n taka lttoa stust p.o. n*vott^lulssa allkr.tolttanut Santal*, loka neuvotta lu la aa ol llnrlttaut, att«mylakln SYL oflottaa SHn.1«Sl.Jf Tlllstn auhtaltt-»» u»*dall»«n HrtastalT«ta hl1htot"lnnnan hdolllamran monpuoll st«k-skltthalat«aht»ha. auosmn Udun «rtuatatat (faakala, Aro, Fhkala op.lonan) puhuf \» t lttona.,.tatkuvan toatnan tarp^alllsuurtsta la llmulttlyat, «t-

34 tt lut.t.o tul««plnrtmbn «atnan h4t, kun «n on vlrannstl knltsltt lht.tn «hdntkaen.» 5 J..nuvMllMläM yax- 'Py'Svn nrh«ll«lllton 1/fl plvtttyn»lo t^klp.lslnn.lohdost«[tlsmlaa-^s.: rn^ru tomstopahllllfkl nrt«!«.1«tolblstoslht^rl KukVonsn ov«t nfuvotsll9«t Tylvan UpMllul 11 ton.1» auonwn P«lloMlton 91\)«t«1l9n kan«««toln»nplt«l«lln nrhtymls^t urh^lluvkl nalrt^n v" 1ml stuskl^llon turklat«- ml««kl -lsuvottlalsn tuloknen«ksnssnhaoltomlnlatarllllu päht^ttlln» lhattls lllttn.lfln «n-klrolttan» o.o. al»» Vosk'sv» p«ru8t9ltu «romu, jonkn ««rwmuodon loton nuhasnloht«1«hunc?»!! on,1o hyvksynyt, AUn edollssn holtamsflut«huolhtll TtTT., 6 5 UtjUjben^ n^n Wflrklttlln, 9tta SVL on yhdjas Ty>1v««n tlrhsllulllton kensaa 8/10 lhttttänoat Päuma.1«n Urhelutom stold klr.1«lnän, osbh toa<jthnn, tt«97'hät urt>^111.1»t,.lotk» 3Vt,:oon tul Ttt :oon kulu»ttomlnn alvh- jh^kll ln oy«t kultnkn aotllwah^nkllhlna.loukko-osnatonan «duatuln«llmol tt»\ tunget jn oa» 1 llatunaet aenfllalnkln kllp»< Tulhln,.lotks * ovwt terkoltfltnt «voln-lksl 1 omnn lton jbaenllln. t"rkoltua on, 9tt molempn llltto.hn.sa^nst ltllp»l l-yftt keak^nään v«n n.s. jh^l^» tolmlntwklbllulas«. 1ol<«n.lär.l^ate n«on a-s's SV'T :n '^tt- r,:n aaut*, «djhäa-loatttu "kurlttomuua" alh-utt««vhh^1nk^;yt1ll al» > kfevyvkal* klp«llu1«n.sr.lests.llll«, lotks 9lv«t «l-m o-! tl=>t-o1ala n.lt.-n lasa«ollal men-tltsvs, kun my?)«kllpbllum actllsahkn/sn llmolt tajtutun'»«1 l-s urh 111.1«ll9, Joa h^n^lt oannotto-o^k'sua avätan. TKmln «pkohrtnn Dolatflmlaekal lllt--^ oalttlvät, ttä P««r».1«hvvlksylal aalaasa Beur»>"v«n ttp.lst^lyn.1» anpttalal a^n kalkh^n sotllaahnkllllrtn.1«.oukko-oaaatojsn tetoonj 4 - otlleahstkhm *o»duataa : ) nlaakohto jfasa kllp»>hulaaa van alt«3vl't.:n ta Tt'.:n alalata «uraa, jotfl hän on lttonsa amtnthln mukaan olk«ut9tt,u uustamaan.la tran suna thp^uksassa joukkooaaatowan, 9tt«l hn nlkalasrrln o«edustanut «thwn P s l v l l l l s u r a a ja on «a»t l H r l u r h s' 11.nrw «durtusklpolb).loukku«-.1«vestklpalussa loukko-oaastoaan tn 1, «11*1 s* osallstu kllwllnjn, slvl 11 s^uraanaa, <<d«11««n ltot «hdottratt ttm slyl111a«u>o.1*n la joukko-oaasto.lvn vkllalln joukku«- ja vlts^lkllpallulhln *olwt Joukko-os«atot osallstua anoastaan kompuanlan ta patal.loonan ('' ataava)

35 kllp«11u.1oulfku«ell 9f<sllyttän,»tt* ylesä- Ja klpa Uus l tnth,t UPkoln ncurbt^tnsn. Joukko-oRMto.lfln kllpällu.1oukvu«et «lv«t kult.^nkbsn vo o««hl8tu Suoman mast jnuskllpällulhln slkt SVfT :n.1«tr n tn 1 n- 1 den pren m^atäputskllp»!llulhln. To-l«ttlln, tttä PähtP«1«on hvvksynyt t<hdyt ohdotuks-t.n 1«- hsttknyt louvko-os^btone myl S^^TT.n tedoks annstun päväkäskyn no 6827/1015/3/85, p«yätty ZO/O 1343, V«rklttlln, sttk «r-eöolevst m!h>hvk«t on s««! ttu SVTT tn 1Sr.1^st>«l^n 1«yksltvlsten.fs^nten tlstoon oh<»l9<»n( Mttaan» n:q l «urbhvslla kuulutuksen«, joke on julkslstu "Urhallun" nu:-^p088«44, 3/ ^ 5 ' 7 f f r: llta ^omwb hmentyfflne Todattlln, ett* "tlrhf^lun Joulu" on s ksl semnän pöhfksen mxk«l«99tl lmestynyt akbkausllehtl koossa 68 alv.!«en8 cblnoksan anuruurlen ollss*» lö.ooo kpl.,1«mv ntlhlnnan 15:- nr.r-tfkbb, PKtattlln «lleklrjolttsneell«auotlttn«tolrltt«ml«st» 3.000t- mplrtn suunjlnen p«lvk1o, 8 «"TTrhellun Joulun" <«1 T :n»rpajftlaat, Werklttl1n, että Ylenen Klnnnssl o/y on tfahön mennessä t l- llttmnyt SW,:n «rt)«.nsten volttovnron RO.OOO:- msfkv«.1«vllttll appujlst-m tlllntftrkasta.llksl vnn»«tuor*rl A,S«lmenkylä.1«kamreer 3. lllfn-^t, Järvnen.» SVTT,:n, TTrhellun, Ve'kkaBl«n, TMntlsen «'ulstotlen 13.n V«lhBllankatu «hllnnaalt per 30/ tnrktstettlln. /^.luteet 2-6/ 10 1 kb nk o ro 1 tu k a e t. Merkttn, ett tolmlatoalht-^erl R.Kukkosen ku kaualpnlkkf pa 1/7 1»43 alkaen on nostettu 80O0:- markasta 70r«0:- marvknsn, rrlnk;: jlkeen hn«ll«el -(».notuata pälväst alkaen enää py rltetn»uonen Urhelulton makaama» yllnbarlst* looot- napkan suurusta ruukaualpalkk ota. 1'. Wuun henkllhkunnan palkat näfetettn 1/1 15^44 alkaen korottaa Al lekrfottaneen aanttlan ollessa kokotkaesta tynvalokunta päätt 1/ alkaen korolttaa pol^jn^^na kuukaus palkan SVllMn. tom «topü..ll1k«n tehtvlath»ooot- «ark» ata 3600:- markkaan, aeuranvastl tolmlatoahteerl J.Vallkar, entnen 5000;- koroltettu 6000klrlanptK.H.H«okbep< " 4000»- " 4600!- tolflatoaplalnen A.For;«bero;, * " SC,r>nmssanholta 1«fl. amo, " " 3300:- tolmlatoaplanen 0.Kosk, " 2325J- " 3000:- tolmlstoapulanen K.T.opoerl, " 8100:- 2600:- sän-

36 nlltsljn t«ht«vlftä r1nf«l«t.ö OA frtlnan Pustota :- tnprk»«t««001- BKPkVaBn.l««"woln Asunto O/v V«hnllnnkntu «400:- m^pkftst" «001- mn'ktfwbn, 11 J KUngttyk- ',1 ffu'lto Phd^n.loht«1» lmott prttttíklrlrun markl ttävök" 1 H'íklrloUtwman Jtentnlan oolssa ollessa vnlloknnnmq psfttsne-n, stt«nllaklrlottana^n vlrkn-ns-ma 3V1',:88ä mutjttuu 1/1 1«44 tolnlstops«l lkstä tomtusjoht«lakdl, 12 5 m 1.ktlVtpmn.jouftT'v'lqn pal- -M Í t. ypssv» kovoua. T.llton henkll>kunnall9 päätettn suortta«.loulurahepnlkklolta s«ut^«va8tl! tolblstopäälllkk» L.Santsla, áooo:- tolmlstoblhtaerl R.Kukkonan, 2000:- " J.Vslllkarl, 2000:- kl-.lanplté.l* M.Backhar^, 1500:- kassnnholtb.1«s.mbpmo, lonotoltnstoaplalnw A.Forabw?, looo:- " O.Koakl, lono:- " K.Loppflpl, 600: AsspalvluksesB«olevlle lton vlrkn 11 l.lol 11pfftattln tapan vuonna 1944 suorttaa pflkkaa, nnlrtulssa nl^vllta 2/3 la nal!natto!"llls 1/2 kuukaualpalkasta. 14? "allokuman souraava kokous pkt-tt n pltsx k^"klvhkv-ona, Joulukuun 16 pävänä. Prtytäklp.lan vakuurtaksl: f f tflttä. Í

37 T Tedotuksa. SVUL.-n/o TUUn järjestö/«n /o jäsenten tetoon Suomen Vomstelu* ju Urhelulton a Tyoven rrh<'llult«m jarjontnjon ju lasnt-n ttw),» sunu'tmn. «-L SVUL n, TU. n r Aolla.svr.momastM kcnk-n fhdyn «jpmukstn mukdscstl hollu^henktnrcn Ja pmkko-osustojen un SV M. n J. TU n a b stun jarfstovn lum«<-np<kn(-tnt'm klpaluj'n uk o not taln. Toud.U ttv. M uraas.» maaravk- SNtshM.'M r./; cdu«(m o) ". * v u / l» J «rt k- - p u 1 l.1.. u rum xtn SV't'L.)! «l TCl. ultuk m'nnu. jota htn' ü lr- OllS(/.VHMHf</;ff» fftunmu OlPllTf n pd«*rtfj j ro fmt {( Huksessa }ul-t.-tsa.ft(mta. tt9 haf akanfc-nnt ne fdustatu mtaün»rtlsmrna ju o> amuuurturheht-u V'Ktnth'lx.utm: hl ) n H k k u e- }a r e s t H /- p(m < «juu.'lvu-u«u«ll((u'l tr elle se umullutu l'<l ((uuh. srt.k' - r»()jn S'''«tfurujv" jtt juukku-omun» ralsn jaukku«- lu rcslkput'«h> -mvat luukku-(nutül oall«t'< rmnajfm. kuuppumu tu Mfuljoo- 'u rpfaut-aj k-pnlujokltrcka «rn/ttü fll {ttuj«;l«<m jo klp<>lusannuu lurkot oudfrcfkr JttxK Jvo-ox^cj^M kpatluakf^' «ecr «>nn( fvcteukdu 'u uajun.st<>mr» u«ä»mruu(> lpuuln r-^u SVfL H m TU M m nld!! purf«-' marrutkuun p na ^Munfn VumUUlu j«rkellumluu. W Hang M u r S a n t a U L- r h Tv»\rn rhfulltto H n n f K A V(

38 SVUL n tulot Ja menot 30/ saca nlldtn suhde talousarvoon. 3=3 33=3 3 23=:3S33«a = 3S=3 = = 33;333X3 = = 3::=333J Vaouuarvosaa Per 30/9 ]U43 Tulot Korkotulot Panotuotteet Vatlonapu Ve klcauahuolto >rof.wllskuanln sltalesta Arpajasst« l.ooo.ouol l JG6 J »40 300:- &O.OOO- 1.27ö.78fc:40 mlc X3 33=3SSZ====33: loc.ooo- Menot Palkat 120.OOO »- Vuokrat 3, »- Postkulut 4,OOOJ »05 Puhelnkulut 3,000-5.d46»10 3lhkekulut l.ooot- 811»10 Kokousmatkat 6, »- Muut kokouskulut 2.OOO1-3,974»- Kdustusfflenot S.OOOt- 6.1Ö9- Vuoskrjat «- - Prtomnnan avustus VULn propaganda Ja JArJestötomnta »- Krkoslttojen maararahat » »- Konttorltarvkkeet 6.OOO1- l.084»50 Valastus 3.OOO1- l.26»40 Vakuutusmaksut l.ooo »- SanomalehAet 2, t90 KansanelAkemakaut 2, ». Panatuskulut LAhett 16, »- Svous 12,000-9,909»05 Kalusto 6,000- m Krjasto a.ooo- 300»- Sekalaset kulut , Arpajasmenot mk 1«163, »16

39 Urhaun tulot Ja menot 30/9 l«4a «kä nden suhde talouaarvloon. k^r ao/ö ly43 TalouBarvlOBBa T u l o t Tllaulcaet Make*tut Macsamatta ltntukaet Kakeetut Maksamatta 20e.4168U 44.a48»bO 75,0001- rtonumerot Ja nelj. 10.y6;»40 6,000- Tappo mk 4^ M e n o t Palkat SO.OOO- Kl-Ju tadpdl kelet tanjetut MaW8«f>atta 29.7ö5t- 16,-435»- 55,000»- Kuvat 3.4cO- 3,000l- Kuvalaatat Ja matrst C>.>)1- Palnat^ua Maksetut l/skut Malcäafflatta 116, rd8<- 240,'X)0- PMtltus Jn lahetys Maksetut laskut Vaksnaatta t b49& Postlkalut 6.3Ö525 8,0(j0- Puheln- Ja sähkekulut ,0001- Malnoskulut 4,3öOt2f lnol tuataanklnta Hdustuskulut Adrsulevyt , C6,000- l.oool- äekalalast menot 402,71&t»0 sxzazxszsb a.ooo- mk 516,0001-

40 Velckaajan tulot Ja nenot 30/ (A^ Y, sck nden auhd* talouaarvloon «a3aaaaaa3aaaaa33z=3=x3==33=-3 ==3:2== Par 30/ Talouaarvloaaa Tulot Vuoaltllaukaat Makaatut Makaamatta Vakkauatolmaton tllaua Makaamatta rtonumarot, Z Ja nalj«lmoltuatttlot Makaetut Makaamatta «000»- 6.0U9»> 30,000t TD.OOO- «aoqqlok abab==-333=333333==3==s3aaas33=3= Panatua Makaetut laakut Mtomat " Krjotuapalkkot Makaetut Makaamatta Menot Kuvat Ja kuvalaatat Poatltua Ja lhetya Maksetut Makaamatta S 4.170t90 Poatl-, puheln- Ja athkekulut Malnoakulut Tolmltuaalhteerl lmotuahanklata KonttorltehUvt, vufekrat, y.m. Varaua (aekal.kulut t66 mk »95 Bsaaaas3aa3zs== » l9,000»» SOaOOO-.oouj »- 500J , »- ta3qq<* 211,X0»-

41 / j ^ r Kllnt«lml8t6 Qy, LÄntlntn uatotl» 15 tulot Ja m«not )o/n -43 T u l o t : Vuoratulot P«utuYan tuotto : 21 m* : M n G t : VdlltftUf PuntaMnaplto smaksttt luohou«tuoallcorjauksct rftlkat Varot Korot TalruutusMUcaut «kalal9tt mlut 1.617: : : :- 951: : :- 39.M9: : :- ZllL :03

42 Aunto Oy. Valhal»nltatu 6 tulot Ja m«not JO/l 194>. Tulot Vuokratulot Pttsutuvan tuotto Mankan tuotto :50 mk :50 H 0 n o t : Valastua L&^jaltya Puntaanaptto Vesmaksut luonou TuoslltorJaulc8«t Pakat Vsrot Korot Vakuutusnakaut 3«k<al8et kulut ok 760: :50 )4.44:6o 985: :80 288:- l.87: : : : : :30

43 L"t;n tlttchalltukaan Ty^VHllokunnan PHytäklr.l«Suomen Von ston- ja Urhllulllton llttohnntuksen llokunnnn kokouks9ft.«joulukuun 15 Dftvän 1S43. snapuvlls ollvnt M Uon puheenjohtaja, päf johtaja J.V.HRna-ll, 111 ttohnllltukaen jäsenet, pä^konsull A.Hltnbarf ja vnrf tuoma rl A.SalmenkylS seks allekrjottanut lttohan tuksen Blhteerl, tolmlstops^llkk«.. Santala. 1 5 '.sanorus, K»«lteltyä«n kysymysth' SVTT.tn talouflen turv'ansests Hhlnnk nsl yuoflen akana Vfllokuntn pkättl anoa HlaäaslalnmlnlsterlHltS okeutta tomeenpanna enal vuonna arpajaset. Ano«u8luonnok«en krjottamnen jätettn allekrjottaneen tehtävöksl. 2 5 '»llupostlmerkl t. PäKkonsull HlHbor<7 alust Vyayrnykf^^n varolen hankklrl aesta urheluahesten postmerkken yt^teyrtesn perttävn lsämaksun aholla. Asettuen asassa p<=rlasttee8sb mylntelaelle kannalle vtllokunta jätt asan alustaven kvsymysten holt.hmlsen pääjohtaja Hsn»ll'1n ja pktkonsull Hlmber-Mn tehtävtksl. 3 5 l>1otu3 lllttohal- Klrjeeeshän 15/11-43 Suomen Hhtoltto toteaa, että :n lvpen auplb-?st8, lttohalltuksen jäsenten keskuudessa on ollut keskustelua sutf, että lttohalltus on nykyään llan suur, kankea ja kalls eln koollekutsuttayaksl ja etts tästä johtuen mtohall tukaen kokouksa onkn vme vuofllna pdetty 8fnn:'»n harvon ja nslat ovnt entstä nemmn sllr tyneet työval'okunnan päätettävks. Kun Suomen Hhtolton melestä sat vodaan avan yhtä hyvn ja yhtä suurella pätevyydellä päättää tuntuvast nykystä plenemtän elmen puttessa, ltto ehflottas : että SV^. ry'^tylal tomenptesn sääntöjen muuttam- ak«l sten, että 3VT'T,!n lttohalltukseen kuulus kustakn jäsenltosta van yks edustaja, nmttän lton puheenjohtaja ja hänen varamlehenänsä varapuheenjohtaja ja että tällanen lttohalltus täyd-ntälsl tseänsä ana vuoden ensmmäsessä kokouksessa sten, että shen valttasn lsäjäsenä yks kutakn alkavaa kolmea erkosllttojen jäsentä koht. AUn jal»n«ol»uu<len»uoksl valokunta lykkkal asan lopulllmrt johonlln geur«v«an kokoukseen, johon männässä va» t*t«o»rl 8«lnkyl j«ll«kl'joltt«nut S«nt«l«savat tehtäväkseen " ) 1 :

44 Aálaa Mbamnln tutka. 4 5 Ub«!- Klr.lílmüssMün B/11-43 Som^n HHhtollJtto Hlnnlttää lllttohkllltuks^t huomota sllhsn nps.ohrtonmukn sunt-en, ítts ba R vuots» t«n polklan talvlurhsllupslvst kuuluvat Suomen PolknurhelluH?ton tolr mlalaan, kun taksan kalkk muut polken hhtoklpalut tflpshtuvbt ouomen Hhtolton luvalla tnl a^n muden kllpollu.len yht^sydsaä. kamon llens- nalanlalta my^skln polken k^säuphellupälvlln.1«suom-n Urh-llulllton vestnnvlln kllpallulhln nöhden, todetaan SHT ;n klrjel- mänsl kun sen»l.lasn muden lllttojan tomalaan alsältyvst Dolkakllpallut saml.laan 1 lenavät kunkn arlkolslllton holsttavsaa. Kun 3HT.:n melestä kunkn er urhelumuodon kllpnllutolrlnnan attä seuraa Jaksaen tulaa vuoskokouksessa lähnnä anlr?! tuls yhrtnmukasuuden vuokal tapahtua aslanormlben»rlkolsllton v«!- vonnassn Ja aen m^írsyaten ala laena, SHl ealttö harklttavnksl, o l s - r»t } ko syytt keaklttkö myhskln knlkkl alle R-vuotlsten klpalut kullekn erlkolsllltolle,.loata Johtuen polken nn talv- kun kssaurhehupävt.älsvdt pola Suomen Polkauphellulllton oh.lelmaata, sen hotaessa edelleenkn kalkka multa tshtín saakka ohlelrrarnan kuuluvn asota. T«ns tavon Suomen Polknurhelll 1'tto vo1t«<sl1n ke<íhttlf entstä laa.lorrralla plntnnwlla polken urhel'utolmlnnnn «dl stömlnl 11 tokal, Joka ols tolrlnna»saan kntessä vuorovnkutuksessa katkvlln Svl'T :n erlkolslllttolhln. Todetlln, että samanlanen klr.lelmh' on lähetetty mys Suomen PolVaurhellulll toll e.1a Suomen TJrhellul 1 tol 1<J. Asaa käaltelleaaäsn vnllokuntn ol stä meltä, ett«klpaurhelu on myls polkaurhel lun edstämstä, mtttf katso, että yndenrnkn 1- suttta ols akaansa«ta va. Tämän.lohdosta anlfnomalsten luttolen «.. { ouh'íen.ohta.nt ta hedän valtuuttamansa pätettlln kutsua aslne 1 koskevn yhtesn neuvotteluhn. 5 H'^lnln Todettuaan, että Suomen Panlton voslkokous on v^lln^njt lton ens vuoden.johtokunnan.hseneksl sen nf-lveluksessa otev^n, fsñk^l vottomm».»"1-. f monta.l» H.felnlM, VHllutnnta päätt sa^ttaa Suosr^n Panlton.lohtokunnan tetoon, että S^rj tn lllttohalj tukaan R/ tekerrnn päätlkaan mukaan "SVUT :n.läaenlllton'pflveluksesaa oleva urhelluneuvo.la, valmanta.la ta muu henkll,.loka el täytä asetettuja amatl rlvastlmkala, el ole okeutettu osa 11 stuntaan urhelun Jär JestMtoltnlntaan". t TíímWn pánttkaen perusteall«lton Johtokuntoa oäftettlln keholtt«a hunlehtlnwan sltä, ettö valmentaja Welnl vapautetaan Johtokunnan Jäsanyvdatte

45 ten ltnls snpmjt,1ohtokunnan.läfl-n^hdokna. 6? rrvtvapantbtno. Bsltettlln»»«sKpellol 15ton 14/18-43 nlvbtty klrlelmh', lor«h- notnan, ttä 3VT'T,:n lltttohallltus my>5nttl8l jonkun sujnmnn Vorvlk'sp'9- säoallon k-ksn-lakllpb 1 lun p«lklntolh1n.b attf lllttohnllltus nmeäs kllpelluln\t»kuntb«n sdnstn 1nnsa, - Tortten tyvflytyks^n a Paaäpa 1] olmt.on «cltt-on vsllokuntb p,t-r ^ t.l 8fl«ttBB mton tetoon, ette lttokokous erko«! lltto.len nf,rh- ^^ nholen llask«l ole flaettbnut 1 llttovbn tuksen ksytettävkks 1 sellblslal Tf mäferäraho.ln, jolstb ss volal my^ntäu tllflcalasvustkalb. T«man kletslsen kannan.lohdostb n kun korvlkepesäpn 1 lon bkflnssbmlnen on puhtnna- l t ^ r j : 1 1 } tl teknllnen asla, ynllokunta el myöskään ptänyt tnrpealllaens nlmekll pfl llulautn kuntaan H1 t oha 111 tuksen edust.lbb, [.000;- Blnn. 7 5 Merkttn, etts Kansn ] lls-oaake-pankln.1«pohlolarnn sen Yhrtyspnnkln uusen osnkkelren rrflkbrml atn vrten Htto on Plnannut f/ll Norjan TTrhellun AvustuarRhPtolto mk :- ja Tnnsk«". Trh^llun A- ' vubtusrflhbstolta mk. loo.o^o:-, josta ltto suortta tulletustllln kor-on. fl 5 M''! loll 1 ton 'kkolhton -^.'-set. ja Tolettn, ett«pesöc» n o tto jn Suonen JK.klekkom.t.o ovnt yhrlesss Suomen Kfslpal lo Uton b Suonen yorlpal loll 1 ton knnssa anone-t M SlsSaalBnmlnlsterlölt; okeutta sbbfl«tolreenpbnna n.8. pflllolluarpe- jäset, joden mflhrtolllnen ylljäötrs jfetnfln tasbn kunkn ll'ton kenken. Kun lton ouheenjohtb jp ol Bntamt aslfllle suos tumksensa, koa- f^ ka SVTT,:n tolmlrt»«arpajnlsten tukemana volr^nan tehostua, toltnanplne hyväksyttn. 3 5 lan tllaua- Vahvstettn Urhelun ja Velkkfljan ens vuoaen tllsushlnrat seurbhvlksl: Trhellu; l/l vsk, 70:-,l/2 vsk. 40:-, 1/4 vsk. 28:-, /12 vsk. 10:- tceattöpostltse " " 50:- " " 2R:-, " " 15:-, " " 6:- Velkkaaja ; " " ^en^vjcostltso " " 50:- " 40:- " : -, " 25:-, 18:-, 15:-. 1 t "usfbak,.juomen JSKklekkolllton 11/12 pslvbtystä krjeestä ja slta seuranneestb p>5yt«klrjaotteesta todettn Hton katsovan, että san johtokunnan jäenon K«rl Hask'ln rkkomus, joka on selostettu VBllokunnan p''yt!klrjbssb 5/R 1343, 5 8, kohdstuu lahlnna S"",:a kohtann, mnkä johdosta ltto alstaa HB8k'ln ankbrbmnan rnnkalserlsen 3vm,:n Lllttohfllltukselle. Kun Rvrn.tn rnn;?» lstuasfc«ntöjen mukaan lllttohb 11 l«us el vo 4

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on 5 bdokaelbtojen Ttedstalallt tl Valt8lJ«yhdlstyks«a MlMdehon ta tmnmn valtuuttankma vaalltoo ManahM tul««hak««ohdokaalstan ottaaata ehdokaslstojan ybdatelayn va«8t«mn MlJHkyMntM (40) pävmm «nnen ennl MlntM

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

MERKKIEN SELITYKSET. Kartta: Vt13. Parannettava tieosuus. Uusi tai parannettava yksityistie. Ohituskaistaosuus ja kaistamäärä. Kevyen liikenteen väylä

MERKKIEN SELITYKSET. Kartta: Vt13. Parannettava tieosuus. Uusi tai parannettava yksityistie. Ohituskaistaosuus ja kaistamäärä. Kevyen liikenteen väylä ERKKEN SETKSET Kartta Vt arannettaa tesuus Uus ta parannettaa ykstyste Ohtuskastasuus ja kastaäärä Keyen lkenteen äylä Nykysen lttyän katkasu Näkeälekkaus Aseakaaa-alueen raja Hren yltyska tuuslekkaus

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

'.: RAKEN NUSTYÖKONEI DEN LYHENNEMERKINNÄT. TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS Järjestelytoimisto 1972 TVH A

'.: RAKEN NUSTYÖKONEI DEN LYHENNEMERKINNÄT. TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS Järjestelytoimisto 1972 TVH A RAKEN NUSTYÖKONEI DEN LYHENNEMERKINNÄT LOKOMO - 2O = r ': -- - # - 4 TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS Järjestelytoimisto 1972 TVH 3728 A5 3000 1172 110000 7 / ( 41 -1- RAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELYT JA LYHENTEET

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen.

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen. ^EUTUTYÖVÄEN LTTO R.Y. PÖYTÄKRJA 13/1984 VALOKUNNAN KOKOUS 5 JG Luonnos SAL-lomatuk ja lomalle hakemnen -lomakkeesta Merkttn tedoks lomatukhakemuksneen. 9 Tauno Hltusen apuraha-anomus SAK:n kulttuurrahastolle

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

R 2. E tot. Lasketaan energialähde kerrallaan 10 Ω:n vastuksen läpi oleva virta.

R 2. E tot. Lasketaan energialähde kerrallaan 10 Ω:n vastuksen läpi oleva virta. D-000 Pranalyys Harjotus 3 / vkko 5 4.4 Laske kuvan vrta käyttäen energalähteden muunnoksa. Tarkotuksena on saada energalähteden muutokslla ja yhdstämsllä akaan yksnkertanen pr, josta vo Ohmn lan avulla

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA 8 7 0 :9 0 9 :97 6 9 609: 89 9:6 97 7 :60 rp :90 80 7 6 7 8 :9 0 rp0 6 68 69 6 7 :96 rp7rp8 6 8 9 YYDÄÄN LOAKENNUS- :6 KNTESTÖ 8 :98 :09 :9 6 :9 8 90 9: 9 :0 76 8 :9.7 Kohde 0 66 9 7 rp9 0.7 rp66 :9 9.8

Lisätiedot

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma KSU-430/Ten 4..2008/Prof. Seppo Vranen /3 Käyövarmuuden ja kunnossapdon perusee, KSU-430: Ten ma 4..2008 Huom. Vasaus van veen kysymykseen. Funko- ja/a ohjelmoavan laskmen, musnpanojen, luenomonseden ja

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

AK 376 ASEMAPIIRROS 1: K100. var k 36 I I 145. ar k I I I I 18.6 VII kr ma rs 1 58 I I. ar k. ar k.

AK 376 ASEMAPIIRROS 1: K100. var k 36 I I 145. ar k I I I I 18.6 VII kr ma rs 1 58 I I. ar k. ar k. 6 0 rs tr.6 0. 6 P.. 6.0..6 EKK 6 Kotkankatu 0 Kotkankatu Kotkankatu Kotkankatu Kotkankatu. 6 6 iiker 66 0 V. 0de 0 00 V at k Porvoonkatu V V le maa K00 6 kr ma rs... ar K 6 V 6 ilm leksis Kiven katu.0

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija O 1 67 45 41 Yrityskiinnitysmerkinnat.txt https ://tietopalvel ut. kauppalehti.f i/ 1 /yritykset/yrityshaku/'.. YRITYSKI I N N ITYSM ERKI N NAT Yritys- ja yhteisötunnus: 0167454-1 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET KUNTIN LÄKVKUUTU 328 VRHILÄKMNORUTI MKU 29 LÄHTIN NOUDTTTVT LKURUTT Valtuusuta ahstaa arhaseläemeoperustese masu eaode yhtesmäärä uodelle euromääräsest Tämä ahstettu masu o samalla lopullste masue yhtesmäärä

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille KRJAPDO TETT OTM/O 14,2.2013 OHJEET Vst jkseen kysymykseen ersee ppere (must merktä nm myös krjnpttehtävään). Js et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän st. HOX Ä tyt k k

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012

Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012 Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012 Sivu 2 (6) GAIJAN LUOMUKYLA RY TI LI NPAATOS VUOOr LT A 2012 SISALLYSLUETTELO. Toimintakertomus * Tuloslaskelma * Tase * Liitetiedot ja muut lisdtiedot * Luettelo kdytetyistd

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki I9I9 SUOMN N:o 133 ASTUSKOKOLMA. isällys: Laki tulojen Buostunr&vBrosta vuodelta 1gI". tulojen Annettu Iraki tirostuntav reosta vuodelta lgl8, eisingieeå, 7 päiväuö maraskuuta 1910. rluskunnarl pä" ätöksen

Lisätiedot

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta.

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta. VUOKRSOPMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALM Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CO Tl-Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde Hallan

Lisätiedot