Yrityksen ja muun yhteisön paloturvallisuuden ja pelastustoiminnan auditointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen ja muun yhteisön paloturvallisuuden ja pelastustoiminnan auditointi"

Transkriptio

1 Yrityksen ja muun yhteisön paloturvallisuuden ja auditointi PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 28 Silja Symphony Kari Helislahti Ermsec Oy

2 Esityksen sisältö - Perustietoa auditoinneista - Yrityksen ja muun yhteisön paloturvallisuuden ja auditointikriteeristöhankkeen esittely

3 Auditointi on osa turvallisuusjohtamista Turvallisuusjohtamisen osa-alueita - organisointi, resurssointi - turvallisuusriskianalyysit - turvallisuustavoitteet ja -tasovaatimukset, standardit, ohjeet ja mittarit - turvallisuuslainsäädännön ja muiden normien kehittymisen seuranta - uhkien kartoitus ja analysointi (riskianalyysi) - poikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja vahinkojen raportointi, tarkastus, analysointi ja seuranta - turvallisuustilastot - turvallisuusohjeiston ja muun materiaalin kehittäminen - turvallisuustietoisuuden ylläpitäminen ja lisääminen - erityistilanne- ja kriisijohtamisvalmiuksien luominen ja ylläpitäminen - turvallisuusauditoinnit - esikuva-analyysit (benchmarking) - vakuutukset - yhteistoiminta, sidosryhmäyhteistyö

4 Auditointi (SFS-EN ISO 9000) - Järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan objektiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin sovitut auditointikriteerit on täytetty Auditointen karkea jako - Sisäinen auditointi - Ulkoinen auditointi - toisen osapuolen tekemät auditoinnit - kolmannen osapuolen tekemät auditoinnit - Toisen osapuolen auditointeja suorittavat osapuolet, joiden edut liittyvät auditoitavaan organisaatioon - Kolmannen osapuolen auditointeja suorittavat ulkopuoliset riippumattomat organisaatiot

5 Auditointikriteerit - Kokoelma poliitikkoja, periaatteita, menettelyjä tai vaatimuksia - Auditointikriteerit ovat se vertailukohta, johon auditointinäyttöä verrataan Esimerkkejä kriteereistä - ISO 9001 Laatujohtaminen - ISO Toimitusketjun riskienhallinnan ja turvallisuuden arviointi - ISO Ympäristöjärjestelmät - BS 8800 Turvallisuusjohtaminen - ISO17799 Tietoturvallisuus (BS 7799) - OHSAS 18001Työterveys ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä - OHSAS Standardin soveltaminen käytäntöön - Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI) - Laatupalkintokriteerit - Luokituslaitosten normit - Voimassaoleva lainsäädäntö, viranomaissäädökset - Vakuutusyhtiön vakuutusehdot ja suojeluohjeet - Riskienhallintastandardi ISO Auditoinissa voidaan käyttää useaakin kriteeristöä

6 Auditoija (ISO 9000) - Henkilö, jolla on osoitetut henkilökohtaiset ominaisuudet ja pätevyys suorittaa auditointi - Hyvä auditoija on: - todentaja - kehitysideoiden aktivoija - valmentaja, kouluttaja ja viestinviejä - parhaiden käytäntöjen levittäjä - kuuntelija ja ymmärtäjä Auditointiryhmä - Yksi tai useampi auditoija, joka suorittaa auditoinnin ja jota avustavat tarvittaessa tekniset asiantuntijat - Yksi auditointiryhmän auditoijista nimetään pääauditoijaksi

7 Auditoijan pätevyysvaatimukset Kuka päättää? Halutaanko auktorisointijärjestelmä? Kuka auktorisoi? Koulutus - peruskoulutus - turvallisuusalan koulutusta - pelastusalan koulutus - auditointikoulutus (kriteeristöosaaminen, auditointiperusteiden osaaminen sekä auditointiprosessi- ja projektiosaaminen) Työkokemus - turvallisuusalan työkokemus - pelastusalan työkokemus - auditointikokemus (esim. aluksi pääarvioijan oppipoikana ) - turvallisuuskulttuurin elementtien osaaminen/ymmärrys Muut vaatimukset - ihmissuhdetaidot, vuorovaikutustaidot - luotettavuus, taustatarkistukset - riippumattomuus, puolueettomuus - kyky havainnoida, arvioida ja tukea kulttuurin kehittämistä

8 Potentiaalisia auditointikoulutustahoja - SPPL - SPEK - PEO - Laurea - Amiedu - AEL - Dipoli - Laatukeskus - Inspecta - DNV - FINAS - Muu, esim. turvallisuusalan koulutusorganisaatio tai yritys

9 Milloin auditointi? Toiminnan, palveluiden tai tuotteiden oleellisten muutosten yhteydessä Yritysostotilanteessa (ostettavan kohteen auditointi) Organisaation merkittävässä muutostilanteessa, esimerkiksi turvallisuusjohtajan vaihtuessa Yhtiömuodon muutostilanteessa Haettaessa sertifikaatti Myynnin tukemiseksi asiakkaan luottamuksen vahvistamiseksi Organisaation turvallisuuden tason arvioimiseksi ja kehittämiseksi pyrittäessä hyvään turvallisuustasoon ja kulttuuriin (auditointi on osa turvallisuusjohtamista) Johdon motivoimiseksi Kriittisen palvelun- tai materiaalintoimittajan turvallisuustason ja toiminnan jatkuvuuden arvioimiseksi

10 Auditointiprojektin sisältö Johdon sitouttaminen (työn tilaaja esim. toimitusjohtaja) Ohjausryhmän perustaminen Projektiorganisaatio perustaminen Auditoinikohteen määrittely Tavoitteiden määrittely Laajuuden ja rajausten määrittely Sidosryhmien määrittely Työmääräarvio ja kustannusarvio Tarjouspyynnöt Tarjousten käsittely ja auditoijan valinta Toimeksiantosopimus Auditoinnin vaiheiden ja aikataulun määrittely Auditointimenetelmän ja kriteerien määrittely Haastattelut Tarkastukset Tietoturvallisuus- ja muut turvallisuusvaatimukset (vaitiolositoumus, luotettavuusarviointi,lupamenettelyt, video- ja valokuvaus, jne ) Auditoijien perehdytys organisaation toimintaan Raportointi, loppuraportti Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen Tarkistusauditointin suunnittelu

11 Kokemuksia ja näkemyksiä - Case: Suomen Posti Oy (Itella) - Case: Finnair Oyj - Erilaiset näkemykset siitä, mitä auditointi tarkoittaa - Tarkastus on eri asia kuin auditointi! - Miten asiakas, yritysjohto ymmärtää auditoinnin - Jos auditointi tehdään laadukkaasti, vie se runsaasti aikaa - Yrityksen ulkopuolisen ammattilaisen suorittama kunnon auditointi ei ole halpa - Auditointi on huomioitava toimintasuunnitelmassa ja budjetissa - Johdon sitouttaminen projektiin on erittäin tärkeää (Toimitusjohtaja voi esimerkiksi toimia auditoinnin tilaajana) - Auditoinnin yhteydessä kannattaa tehdä koko ylimmän johdon sekä turvallisuuden kannalta keskeisimpien avainhenkilöiden haastattelut - Kolme tuntia >< kaksi kuukautta - Kuka on pätevä auditoimaan? - Päteviä, koko yritysturvallisuuskentän hallitsevia, auditoijia on vaikea löytää - Turvallisuusauditointikoulutusta tarvitaan - Kokemuksia Katakrin mukaisesta pilottiauditoinnista - Meillä on paljon opittavaa laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöturvallisuuspuolen auditoinneista

12 Yrityksen ja muun yhteisön paloturvallisuuden ja auditointikriteeristöhanke

13 Yrityksen ja muun yhteisön paloturvallisuuden ja auditointikriteeristöhanke Tausta hankkeelle ja aiemmin tehdyt toimenpiteet - Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI) valmistui Kriteeristö ei sisällä vaatimuksia organisaation paloturvallisuuden ja osalta, vaikka ne ovat oleellinen ja kiinteä osa organisaatioiden kokonaisturvallisuutta - Kriteeristön tarvearviointi; keskustelu eri tahojen kanssa(1-5/2010) - Hankkeen käynnistämispäätös EK:n yritysturvallisuuden neuvottelupäivillä 5/ Hankkeen suunnittelu (6/2010) - Asian käsittely sisäisen turvallisuuden sihteeristössä (6/2010) - Hankkeen jatkosuunnittelu, taustamateriaalin kokoaminen ja siihen perehtyminen, haastateltavien henkilöiden listaus ja tarkennettu aikataulu (6-10/2010) - Hankkeen virallinen käynnistyminen (johtoryhmän kokous )

14 Kriteeristön rakenne Jokaiselle osiolle on rakennettu kolmiportainen vaatimusluokittelu: - perustaso - korotettu taso - korkea taso Kriteeristö sisältää erilliset viranomaisvaatimusten ulkopuoliset lähtötason suositukset, joista voidaan poimia käyttökelpoisia turvallisuuskäytänteitä ja edetä sitä kautta tarvittaessa viranomaisvaatimusten tasolle

15 Kriteeristö jakautuu neljään pääosioon - Hallinnollinen turvallisuus (johtaminen) - Henkilöstöturvallisuus, - Fyysinen turvallisuus ja - Tietoturvallisuus Auditointitapahtumassa tulee huomioida näiden kakkien neljän osion vaatimukset, eli niitä ei ole rakennettu itsenäisiksi kokonaisuuksikseen. Yritysturvallisuuden neuvottelukunnan suosituksen mukaisesti turvallisuusjohtamisen keinoin ohjataan yritysturvallisuuden osa-alueita, joita ovat: - kiinteistö ja toimitilaturvallisuus - tietoturvallisuus - rikosturvallisuus - tuotannon ja toiminnan turvallisuus - henkilöstöturvallisuus - pelastustoiminta - työturvallisuus - valmiussuunnittelu - ympäristöturvallisuus - ulkomaantoiminnan turvallisuus

16 Kriteeristön tarkoitus - tarkoituksena on toimia viranomaisten ja yritysten yhteisenä turvallisuuskriteeristönä yhteisöturvallisuusmenettelyn yhtenäistämiseksi ja omavalvonnan sekä auditoinnin parantamiseksi Päätavoitteet - yhtenäistää viranomaistoimintoja silloin, kun viranomainen toteuttaa yrityksessä tai muussa yhteisössä kohteen turvallisuustason todentavan tarkastuksen, auditoinnin - auttaa yrityksiä ja muita yhteisöjä sekä myös viranomaisia sidosryhmineen omassa sisäisessä turvallisuustyössään

17 Vaatimusluokittelu Jokaiselle osiolle on rakennettu kolmiportainen vaatimusluokittelu: - perustaso (IV) - korotettu taso (III) - korkea taso (II) Kriteeristö sisältää erilliset viranomaisvaatimusten ulkopuoliset lähtötason suositukset, joista voidaan poimia käyttökelpoisia turvallisuuskäytänteitä ja edetä sitä kautta tarvittaessa viranomaisvaatimusten tasolle.

18 Kriteeristön sisältö Hallinnollinen turvallisuus ja turvallisuusjohtaminen Turvallisuuspolitiikka, turvallisuustoimintaa ohjaavat periaatteet ja määrittelyt Turvallisuuden vuotuinen toimintaohjelma Turvallisuustyön tavoitteiden määrittely Riskien tunnistus, arviointi ja kontrollit Turvallisuusorganisaatio ja vastuut Onnettomuudet, vaaratilanteet, turvallisuuspoikkeamat ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet Turvallisuusdokumentaatio ja sen hallinta Turvallisuuskoulutus, tietoisuuden lisääminen ja osaaminen Raportointi ja johdon katselmukset Henkilöstöturvallisuus Tekninen kriteeristö Riittävän osaamisen varmistaminen Henkilön soveltuvuus tehtävään Rekrytointipäätöksen jälkeiset toimet Toimenpiteet työsuhteen solmimisen yhteydessä Toimenpiteet työsuhteen aikana

19 Kriteeristön sisältö Fyysinen turvallisuus Alueen turvallisuus Rakenteellinen turvallisuus Turvallisuustekniset järjestelmät Tietoturvallisuus Hallinnollinen tietoturvallisuus Henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Fyysinen turvallisuus osana tietoturvallisuutta Tietoliikenneturvallisuus Tietojärjestelmäturvallisuus Tietoaineistoturvallisuus Käyttöturvallisuus LIITE 1: Suojattavien kohteiden tunnistaminen - todennuslomake esimerkki LIITE 2: Määritelmiä

20 Esimerkki

21 Hankkeen johtoryhmä ja projektiryhmä Johtoryhmän tehtävät: Hankkeen johtoryhmä - Kohvakka Kimmo (pj) SPEK - Helislahti Kari (siht) Ermsec Oy - Keijonen Ari SPPL - Koskenranta Harri Laurea - Laukkala Heljo Metso Oyj - Peltonen Veikko SM - Vänskä Pekka KUP Projektiryhmä - Ikonen Raimo PE - Leppioja Tommi SPEK/KUP - Orrainen Matti (pj) SPEK - Peltonen Karim SPEK - Helislahti Kari (siht) Ermsec Oy Hankkeen ohjaus ja valvonta, kriteeristön yhteensovittaminen aiemmin laaditun kriteeristön kanssa; lainmukaisuuden, selkeyden, tiiviyden varmistaminen; riittävän laajan sitoutumisen ja sitouttamisen varmistamien Projektiryhmän tehtävät: Laadukkaan kriteeristön laatiminen annetun aikataulun ja ohjeistuksen puitteissa

22 Haastateltavat/ kommentoivat avainhenkilöt Viranomainen - Rahikainen Jussi KUP - Rajaniemi Kirsi SM - Saari Elviira Hgin pel.laitos Asiantuntijat - Jaatinen Petri SPEK - Keijonen Ari SPPL - Koskela Kari SPEK - Koivukoski Janne SM - Nikula Alpo SM - Orrainen Matti SPEK - Salopuro Risto Ilmavoimat Yritykset - Jyrki Holmén EK - Dahlqvist Raine Tapiola - Jyri Leppäkoski TVO - Reini Teuvo Metso Oyj - Aromaa Olli Elisa Oyj Vakuutusala - Pekurinen Seppo FK - Forssen Jukka IF - Laakkonen Eino Tapiola - Martiskainen Sampo Tapiola - Marko Savikko Zurich - Pohjola Panu AON Sisällön ideointiryhmä (Laaditaan Laurea AMK:n auditointien johtaminen kurssin yhteydessä) - Pipatti Päivi Deloitte - Rekunen Timo LUP - Rinne Heikki Kesko Oyj - Saari Elviira He.pel.lait. - Helislahti Kari Ermsec Oy

23 Organisaation paloturvallisuus ja pelastustoiminta -kriteeristöhankkeen vaiheet 1-4/2010 Hankeen tarvearviointi ja sidosryhmien sitouttaminen 5/2010 Kriteeristön tarvearviointi ja käynnistämispäätös EK:n yritysturvallisuuden neuvottelupäivillä 6/2010 Hankkeen suunnittelu (alustava hankesuunnitelma) 6/2010 Asian käsittely sisäisen turvallisuuden sihteeristössä 6/2010 Erityisavustushakemus Palosuojelurahastolle 6-8/2010 Hankkeen jatkosuunnittelu: taustamateriaalin kokoaminen ja siihen perehtyminen 9/2010 Hankkeen jatkosuunnittelu: mm. haastateltavien henkilöiden listaus ja tarkennettu aikataulu 11/2010 Alustavan sisällysluettelon laatiminen Laureassa auditointien johtaminen kurssilla 11/2010 Johtoryhmän toiminnan käynnistäminen (18.11.) 11/2010 Projektiryhmän toiminnan suunnittelu (24.11.) 11/2011 Kriteeristön valmistelussa Tukeva hankkeen tulosten huomiointi Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta-hankkeen päätösseminaari /2010 Projektiryhmän toiminnan käynnistäminen (2.12.) 11-12/10 Kriteeristön kirjoittaminen 10-12/10 Avainhenkilöiden haastattelut 12/2010 Johtoryhmän seurantakokous (7.12.) 12/2010 Kriteeristöluonnoksen esittely ja kommenttien kerääminen pelastusalan neuvottelupäivillä (EK ja SPEK) 12/2010 Projektiryhmän työkokous (20.12.) Kriteeristön jatkokirjoittaminen 01/2011 Projektiryhmän työkokous ( ) 12/2010 Johtoryhmän seurantakokous 12/2010 Kriteeristön esittely sidosryhmille ja lähettäminen lausuntokierrokselle 01/2011 Johtoryhmän ja projektiryhmän työseminaari ( ) 01/2011 Kriteeristöluonnoksen hyväksyminen hankkeen johtoryhmässä ja luonnoksen toimittaminen sisäisen turvallisuuden ohjelman sihteeristölle 01/2011 Hankkeen päättäminen 04/2011 Kriteeristön sisällyttäminen osaksi kansallista turvallisuusauditointikriteeristöä

24 Hankkeen laajuus ja rajaukset - Rakenteellinen ja teknillinen paloturvallisuus ja pelastustoiminta - Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä erityistilanne- ja kriisijohtaminen lähinnä onnettomuus- ja vaaratilanteiden johtamisen osalta ja siltä osin kuin kuuluu piiriin - Varautuminen ja valmiussuunnittelu siltä osin kuin sivuaa pelastustoimintaa - Väestönsuojelu mukaan - Pelastustoiminnan johtaminen siltä osin kuin ei sisälly hallinnolliseen turvallisuuteen ja tarvittaessa katakrin hallinnollisen turvallisuusosa-alueen täydentäminen

25 Kriteeristön pääotsikot/ sisältö 1. Organisaation pelastustoimen johtaminen 2. Pelastustoimeen liittyvät riskikartoitukset ja analyysit 3. Organisaation pelastustoimen organisointi sekä vastuut ja tehtävät 4. Paloturvallisuuden ja kehittäminen ja suunnittelu 5. Organisaation pelastustoimeen liittyvä dokumentaatio sekä sen hallinta 6. Viestintä ja koulutus 7. Rakenteellinen paloturvallisuus ja tekniset turvallisuusjärjestelmät 8. Vaara-, onnettomuus- ja vahinkotilanteisiin varautuminen ja toiminta niiden aikana 9. Raportointi, auditoinnit, valvonta ja johdon katselmukset 10. Erityiskysymykset

26 Tasot/ Tasovaatimukset Lähtötason suositukset (= keskinkertainen suorittaja ) - toiminta ja kaikki toimitilat täyttävät velvoittavat viranomaissäädökset sekä lupien mukaiset vaatimukset - kriittiset liiketoiminnot ja toimitilat on tunnistettu ja niiden suojaamiseksi on toteutettu viranomaissäädökset ylittäviä toimenpiteitä - organisaation eri tasoilla osataan toimia paloturvallisuuden ja toimintaohjeiden mukaisesti Perustason vaatimukset (IV) (= minimitason täyttäjä ) - toiminta ja toimitilat täyttävät velvoittavien viranomaissäädösten sekä lupien mukaiset vaatimukset - organisaation eri tasoilla tunnetaan paloturvallisuuden ja perusteet ja toimintaohjeet Korotetun tason vaatimukset (III) (= aktiivinen toimija ) - kriittiset liiketoiminnot ja toimitilat on tunnistettu - kriittiset toimitilat on suojattu tehokkaasti rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin - organisaatiossa ylläpidetään ja kehitetään säännöllisesti paloturvallisuuden ja osaamista Korkean tason vaatimukset (II) (= esimerkillinen edelläkävijä paloturvallisuus- ja pelastusasioissa) - liiketoiminnot ja toimitilat on suojattu monipuolisesti ja tehokkaasti rakenteellisin ja teknisin turvallisuusratkaisuin - organisaatiossa kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti monipuolista paloturvallisuusosaamista ja ylläpidetään hyvää pelastustoimintavalmiutta

27 Arvioitava osa-alue Lähtötaso Perustaso Korotettu taso Korkea taso 1. Pelastustoiminnan johtaminen Onko organisaation johto määrittänyt ja hyväksynyt linjaukset (politiikan) tai onko pelastustoiminta sisällytetty organisaation turvallisuuspolitiikkaan? Onko organisaatiolla johtamisjärjestelmä tai sisältyykö johtaminen organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmään? Raportoiko turvallisuudesta vastaava henkilö suoraan organisaation ylimmälle johdolle turvallisuuteen liittyvissä asioissa? Organisaatiolla on ylimmän johdon hyväksymä pelastustoimintapolitiikka tai pelastustoiminta on huomioitu organisaation turvallisuuspolitiikassa. Politiikka päivitetään säännöllisesti. Pelastussuunnitelma on laadittu, turvallisuus on organisoitu ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Muut lakisääteiset suunnitelmat on laadittu ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet on toteutettu.. Pelastussuunnitelma on laadittu, turvallisuus on organisoitu ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Muut lakisääteiset suunnitelmat on laadittu ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Organisaatiolla on ylimmän johdon hyväksymä pelastustoimintapolitiikka tai pelastustoiminta on huomioitu organisaation turvallisuuspolitiikassa. Politiikka päivitetään säännöllisesti. Pelastussuunnitelma on laadittu, turvallisuus on organisoitu ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Muut lakisääteiset suunnitelmat on laadittu ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Organisaatio johto on asettanut pelastustoiminnalle velvoittavien säädösten vaatimustason ylittävät tasotavoitteet (omaehtoiset tavoitteet) Organisaatiolla on johtamisjärjestelmä tai johtaminen on osa organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Organisaatiolla on ylimmän johdon hyväksymä pelastustoimintapolitiikka tai pelastustoiminta on huomioitu organisaation turvallisuuspolitiikassa. Politiikka päivitetään säännöllisesti. Pelastussuunnitelma on laadittu, turvallisuus on organisoitu ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Muut lakisääteiset suunnitelmat on laadittu ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Organisaatio johto on asettanut pelastustoiminnalle velvoittavien säädösten vaatimustason ylittävät tasotavoitteet (omaehtoiset tavoitteet) Organisaatiolla on johtamisjärjestelmä tai johtaminen on osa organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Pelastustoiminnasta vastaava johtaja/päällikkö raportoi suoraan organisaation ylimmälle johdolle. Muut organisaatiot käyttävät organisaatiota esikuvanaan

28 Arvioitava osa-alue Lähtötaso Perustaso Korotettu taso Korkea taso 1. Pelastustoiminnan johtaminen Onko organisaation johto määrittänyt ja hyväksynyt linjaukset (politiikan) tai onko pelastustoiminta sisällytetty organisaation turvallisuuspolitiikkaan? Onko organisaatiolla johtamisjärjestelmä tai sisältyykö johtaminen organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmään? Raportoiko turvallisuudesta vastaava henkilö suoraan organisaation ylimmälle johdolle turvallisuuteen liittyvissä asioissa? Organisaatiolla on ylimmän johdon hyväksymä pelastustoimintapolitiikka tai pelastustoiminta on huomioitu organisaation turvallisuuspolitiikassa. Politiikka päivitetään säännöllisesti. Pelastussuunnitelma on laadittu, turvallisuus on organisoitu ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Muut lakisääteiset suunnitelmat on laadittu ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet on toteutettu.. Pelastussuunnitelma on laadittu, turvallisuus on organisoitu ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Muut lakisääteiset suunnitelmat on laadittu ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Organisaatiolla on ylimmän johdon hyväksymä pelastustoimintapolitiikka tai pelastustoiminta on huomioitu organisaation turvallisuuspolitiikassa. Politiikka päivitetään säännöllisesti. Pelastussuunnitelma on laadittu, turvallisuus on organisoitu ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Muut lakisääteiset suunnitelmat on laadittu ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Organisaatio johto on asettanut pelastustoiminnalle velvoittavien säädösten vaatimustason ylittävät tasotavoitteet (omaehtoiset tavoitteet) Organisaatiolla on johtamisjärjestelmä tai johtaminen on osa organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Organisaatiolla on ylimmän johdon hyväksymä pelastustoimintapolitiikka tai pelastustoiminta on huomioitu organisaation turvallisuuspolitiikassa. Politiikka päivitetään säännöllisesti. Pelastussuunnitelma on laadittu, turvallisuus on organisoitu ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Muut lakisääteiset suunnitelmat on laadittu ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Organisaatio johto on asettanut pelastustoiminnalle velvoittavien säädösten vaatimustason ylittävät tasotavoitteet (omaehtoiset tavoitteet) Organisaatiolla on johtamisjärjestelmä tai johtaminen on osa organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Pelastustoiminnasta vastaava johtaja/päällikkö raportoi suoraan organisaation ylimmälle johdolle. Muut organisaatiot käyttävät organisaatiota esikuvanaan

29 Arvioitava osa-alue Lähtötaso Perustaso Korotettu taso Korkea taso 2. Riskianlyysit - Onko organisaatiolla menetelmät tunnistaa ja arvioida turvallisuusriskit? - Kattavatko nämä menetelmät normaalin toiminnan, erityistilanteet, onnettomuudet ja hätätapaukset? - Onko organisaation paloriskit kartoitettu ja analysoitu? - Dokumentoidaanko riskienarviointien tulokset ja päivitetäänkö ne säännöllisesti? - Otetaanko riskienarviointien havainnot huomioon turvallisuustoiminnan tavoitteita asetettaessa? - Antavatko riskienarvioinnit perusteet turvallisuuskoulutuksen vaatimuksille? - Onko organisaatiolla menetelmät valvoa turvallisuuden riskienarviointien perusteella tehtyjen toimenpiteiden toteuttamista ja tehokkuutta? - Onko organisaatiolla menetelmät arvioida riskit, joita suunnitellut korjaavat toimenpiteet aiheuttavat? Organisaatiolla on menetelmä tunnistaa ja arvioida paloriskit, hätätapaukset ja onnettomuudet? Riskit on kartoitettu ja analysoitu. Riskit huomioidaan suunnittelussa. Riskienhallintatoimenpiteitä on suoritettu. Organisaatiolla on menetelmä tunnistaa ja arvioida paloriskit, hätätapaukset ja onnettomuudet? Riskit on kartoitettu ja analysoitu. Riskit huomioidaan suunnittelussa. Riskienhallintatoimenpiteitä on suoritettu. Organisaatiolla on menetelmä tunnistaa ja arvioida paloriskit, hätätapaukset ja onnettomuudet? Riskit on perusteellisesti ja säännöllisesti kartoitettu ja analysoitu. Riskit huomioidaan suunnittelussa. Riskienhallintatoimenpiteitä on toteutettu suunnitelmallisesti ja monipuolisesti. Tunnistetut riskit on huomioitu turvallisuustavoitteiden asettamisessa. Organisaatiolla on menetelmä tunnistaa ja arvioida paloriskit, hätätapaukset ja onnettomuudet? Riskit on perusteellisesti ja säännöllisesti kartoitettu ja analysoitu. Riskit huomioidaan suunnittelussa. Riskienhallintatoimenpiteet on toteutettu suunnitelmallisesti ja monipuolisesti. Tunnistetut riskit on huomioitu turvallisuustavoitteiden asettamisessa. Riskienhallintatoimenpiteiden toteutumista, vaikuttavuutta ja tehokkuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.

30 Arvioitava osa-alue Lähtötaso Perustaso Korotettu taso Korkea taso 3. Organisointi, vastuut ja -tehtävät - Onko pelastustoimintatyön vastuut määritetty? - Kattavatko määrittelyt organisaation eri tasot? - Onko roolit, vastuut ja toimeenpanovalta tiedotettu organisaatiossa ja niille ulkopuolisille tahoille, joiden on tunnettava pelastusorganisaation rakenne? - Onko organisaation ylin johto määrittänyt henkilön, joka on vastuussa turvallisuustoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta sekä siitä, että turvallisuustyö kattaa kaikkien organisaation tasojen tarpeet? - Onko nimetyllä turvallisuustyöstä vastaavalla henkilöllä vastuu ja valtuus sen varmistamiseksi, että turvallisuuden?? - Onko turvallisuustyölle suunnattu riittävästi resursseja työn toteuttamiseksi, kontrolloimiseksi sekä parantamiseksi? Pelastustoimintaan liittyvät vastuuhenkilöt on nimetty. Heidän vastuut ja tehtävät on määritelty ja julkaistu kirjallisesti. Vastuut ja tehtävät on tarpeen mukaan määritelty seuraavien toimien osalta: - organisaation johto - pelastustoiminnasta vastuullinen johtaja - pelastushenkilöstö - ensiapuhenkilöstö - työturvallisuusorganisaatio - rakenteellisesta ja teknisestä paloturvallisuudesta vastuulliset henkilöt - paloilmoitinjärjestelmän hoitaja - sammutuslaitteiston hoitaja - kunnossapitohenkilöstö -väestönsuojien hoitajat Avainhenkilöiden sijaisuusjärjestelyt on suunniteltu. Pelastustoimintaan liittyvät vastuuhenkilöt on nimetty. Heidän vastuut ja tehtävät on määritelty ja julkaistu kirjallisesti. Vastuut ja tehtävät on tarpeen mukaan määritelty seuraavien toimien osalta: - organisaation johto - pelastustoiminnasta vastuullinen johtaja - pelastushenkilöstö - ensiapuhenkilöstö - työturvallisuusorganisaatio - rakenteellisesta ja teknisestä paloturvallisuudesta vastuulliset henkilöt - paloilmoitinjärjestelmän hoitaja - sammutuslaitteiston hoitaja - kunnossapitohenkilöstö - väestönsuojien hoitajat Avainhenkilöiden sijaisuusjärjestelyt on suunniteltu. Pelastustoimintaan liittyvät vastuuhenkilöt on nimetty. Heidän vastuut ja tehtävät on määritelty ja julkaistu kirjallisesti. Vastuut ja tehtävät on tarpeen mukaan määritelty seuraavien toimien osalta: - organisaation johto - pelastustoiminnasta vastuullinen johtaja - pelastushenkilöstö - ensiapuhenkilöstö - työturvallisuusorganisaatio - rakenteellisesta ja teknisestä paloturvallisuudesta vastuulliset henkilöt - paloilmoitinjärjestelmän hoitaja - sammutuslaitteiston hoitaja - kunnossapitohenkilöstö - väestönsuojien hoitajat - pelastuspäällikkö - pelastus-, ensiapu- ja sammutusryhmä tai - laitos- tai teollisuuspalokunta Avainhenkilöille on nimetty koulutetut varahenkilöt ja sijaisuusjärjestelyt on suunniteltu ja vap-varaukset toteutettu. Pelastustoimintaan liittyvät vastuuhenkilöt on nimetty. Heidän vastuut ja tehtävät on määritelty ja julkaistu kirjallisesti. Vastuut ja tehtävät on tarpeen mukaan määritelty seuraavien toimien osalta: - organisaation johto - pelastustoiminnasta vastuullinen johtaja - pelastushenkilöstö - ensiapuhenkilöstö - työturvallisuusorganisaatio - rakenteellisesta ja teknisestä paloturvallisuudesta vastuulliset henkilöt - paloilmoitinjärjestelmän hoitaja - sammutuslaitteiston hoitaja - kunnossapitohenkilöstö - väestönsuojien hoitajat - pelastuspäällikkö - pelastus-, ensiapu- ja sammutusryhmä tai - laitos- tai teollisuuspalokunta Avainhenkilöille on nimetty koulutetut varahenkilöt ja sijaisuusjärjestelyt on suunniteltu ja vap-varaukset toteutettu. Koko henkilöstön turvallisuusvastuut ja tehtävät on julkaistu turvallisuusohjeistuksessa. Koko henkilöstön turvallisuusvastuut ja tehtävät on julkaistu turvallisuusohjeistuksessa. Koko henkilöstön turvallisuusvastuut ja tehtävät on julkaistu turvallisuusohjeistuksessa. Koko henkilöstön turvallisuusvastuut ja tehtävät on julkaistu turvallisuusohjeistuksessa

31 Arvioitava osa-alue Lähtötaso Perustaso Korotettu taso Korkea taso 4. Paloturvallisuuden ja kehittäminen ja suunnittelu Onko organisaatiolla kirjoitettu ja dokumentoitu toimintaohjelma johtamiseksi ja työn tavoitteiden saavuttamiseksi? Organisaatiolla on kirjallinen, esimerkiksi kolmen vuoden mittainen, kehittämisohjelma tai toimintaohjelma. Ohjelma tarkistetaan vuosittain. Ei vaatimuksia Organisaatiolla on kirjallinen, esimerkiksi kolmen vuoden mittainen, kehittämisohjelma tai toimintaohjelma. Ohjelma tarkistetaan vuosittain. Ohjelmassa on eritelty vastuuhenkilöiden lisäksi menetelmät, vastuut ja aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatiolla on kirjallinen, esimerkiksi kolmen vuoden mittainen, kehittämisohjelma tai toimintaohjelma. Ohjelma tarkistetaan vuosittain. Ohjelmassa on eritelty vastuuhenkilöiden lisäksi menetelmät, vastuut ja aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi. Onko viranomaissäädöksiin perustuvat suunnitelmat laadittu? Organisaatiolla on vuositoimintasuunnitelma ja budjetti. Ei vaatimuksia. Organisaatiolla on vuositoimintasuunnitelma ja budjetti. Organisaatiolla on vuositoimintasuunnitelma ja budjetti. Onko laadittu säädöstason lisäksi muita suunnitelmia? Onko toimintaohjelmassa eritelty menetelmät, vastuut ja aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi? Tarkistetaanko toimintaohjelma säännöllisesti? Viranomaissäädösten mukaiset suunnitelmat on laadittu. Esimerkiksi: - sisäinen pelastussuunnitelma - Tulitöidenvalvontasuunnitelma (Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900) sekä katto- ja vedeneritystöiden tulityöt) - rakennus- ja korjaustöiden turvallisuussuunnitelma sekä toimialan luonteesta johtuvat erityissuunnitelmat. Viranomaissäädöstenmukaiset suunnitelmat on laadittu. Esimerkiksi: - sisäinen pelastussuunnitelma - tulitöiden valvontasuunnitelma (Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900) sekä katto- ja vedeneritystöiden tulityöt) - rakennus- ja korjaustöiden turvallisuussuunnitelma sekä toimialan luonteesta johtuvat erityissuunnitelmat. Viranomaissäädösten mukaiset suunnitelmat on laadittu. Esimerkiksi: - sisäinen pelastussuunnitelma - tulitöiden valvontasuunnitelma (Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900) sekä katto- ja vedeneritystöiden tulityöt) - rakennus- ja korjaustöiden turvallisuussuunnitelma sekä toimialan luonteesta johtuvat erityissuunnitelmat. Organisaatiolla on tuhopolttojen torjuntasuunnitelma ja organisaatio on osallistunut yhdessä viranomaisen kanssa ulkoinen pelastussuunnitelman laatimiseen (mikäli kohteelta sitä edellytetään) Viranomaissäädösten mukaiset suunnitelmat on laadittu. Esimerkiksi: - sisäinen pelastussuunnitelma - tulitöiden valvontasuunnitelma (Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900) sekä katto- ja vedeneritystöiden tulityöt) - rakennus- ja korjaustöiden turvallisuussuunnitelma sekä toimialan luonteesta johtuvat erityissuunnitelmat. Organisaatiolla on tuhopolttojen torjuntasuunnitelma ja organisaatio on osallistunut yhdessä viranomaisen kanssa ulkoinen pelastussuunnitelman laatimiseen (mikäli kohteelta sitä edellytetään) Organisaatiolla on järjestelmä ja mittarit kehittämistavoitteiden toteutumisen todentamiseksi.

32 TURVALLISUUSKULTTUURI - Miten määritellään turvallisuuskulttuuri? - Mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota turvallisuuskulttuurin tasoa arvioitaessa?

33 Kriteeristön tarkoitus - organisaation toiminnan lainmukaisuuden sekä turvallisuuskulttuurin kypsyyden arviointi paloturvallisuuden ja osalta Turvallisuuskulttuuri - turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan organisaation tapaa hahmottaa turvallisuus ja toimia turvallisuusasioissa - turvallisuuskulttuuri rakentuu turvallisuutta koskevista asenteista ja uskomuksista (arvot), turvallisuusosaamisesta (tiedot ja taidot) sekä turvallisuustoiminnasta (käytännön teot) - se on osa organisaation muuta toimintakulttuuria Turvallisuuskulttuuria arvioitaessa keskeistä on huomioida: - johdon sitoutuminen turvallisuuteen ja esimerkillisyys (organisaation turvallisuusjohtaminen) - järjestelmällinen menettely tunnistaa ja arvioida uhat sekä hallita riskit (riskienhallinta) - riittävät henkilöresurssit sekä selkeät vastuut ja tehtävät (organisointi) - turvallisuuden jatkuva parantaminen (kehittäminen, suunnittelu) - pelastustoimintaan liittyvä dokumentaatio sekä sen hallinta (dokumenttien laatiminen ja hallinta sekä tietoturvallisuus) - henkilöstön osaamisen varmistaminen (viestintä, perehdytys, koulutus, harjoitukset) - säädösten mukainen rakenteellinen paloturvallisuus ja tekniset turvallisuusjärjestelmät - vaara-, onnettomuus- ja vahinkotilanteisiin varautuminen ja toiminta niiden aikana (onnettomuuksiin varautuminen ja tilannejohtaminen) - raportointi, auditoinnit, valvonta ja johdon katselmukset sekä pelastusalan kehityksen seuranta (seuranta ja valvonta) - ihmisten toiminta käytännössä

34 Auditointimenettely Auditoinnin käynnistys Materiaalin läpikäynti Auditointiin valmistautuminen Auditoinnin toteutus Raportin laatiminen, hyväksyminen ja jakelu Auditoinnin päättäminen

Varautuva, turvallinen opiskelu- ja työpaikka -reaktiivisesta kohti proaktiivista koulua

Varautuva, turvallinen opiskelu- ja työpaikka -reaktiivisesta kohti proaktiivista koulua Varautuva, turvallinen opiskelu- ja työpaikka -reaktiivisesta kohti proaktiivista koulua Opetusalan turvallisuusfoorumi 2015 Turvallisuuspäällikkö Tiina Ranta ja lehtori Soili Martikainen 20.04.2015 www.laurea.fi

Lisätiedot

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI) 20.11.2009 Sisäisen turvallisuuden ohjelman toisen vaiheen toimenpide 6.4. tp 2 JOHDANTO Tämän kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön ensimmäisenä

Lisätiedot

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI) 20.11.2009 Sisäisen turvallisuuden ohjelman toisen vaiheen toimenpide 6.4. tp 2 Johdanto PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN Kustantajan yhteystiedot PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

TuKu Turvallisuuskulttuurin kehittäminen yrityksissä

TuKu Turvallisuuskulttuurin kehittäminen yrityksissä TuKu Turvallisuuskulttuurin kehittäminen yrityksissä Helsingin Pelastuskoulu / Evak ry / Crnet Oy Tuula Pohjola 04.03.2013 3.3.2013 Copyright Crnet Oy 1 TuKu-valmennus 1.5.13-31.10.13 Valmennuspäivät 25

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva. Taustat

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva. Taustat Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 2(2) 2.11.2005 Esko Kaleva Taustat Turvallisuusjohtaminen, Pertti Kerko Yritysturvallisuudella tarkoitetaan Yrityksen kaikkien turvallisuusasioiden yhtenäistä tulostavoitteita

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Kirjan tiedot Turvallisuusjohtaminen Pertti Kerko ISBN 952-451-0413 PS-kustannus Aavaranta-sarja no. 49, v.2001 Sivuja 368 Hinta ~50 eur

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Riskiperusteisuus valvonnassa

Riskiperusteisuus valvonnassa Meriturvallisuusseminaari 28.5.2014 Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Lähtökohta viranomaistyölle Suorituskykyinen liikennejärjestelmä luo perustan yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos?

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Aluehallintovirasto Tiina Ranta ja Soili Martikainen Arjen turvallisuustyön lähtökohdat

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Web-seminaari 17.12.2009

Web-seminaari 17.12.2009 Web-seminaari 17.12.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Turvallisuuden hallinta Esiintyjä:, lehtori Seminaari alkaa kello 10.00 KÄSIKIRJAN ENNAKKOTILAUS - www.johtaminen.kauppalehti.fi (MBA) Turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut J. Kaisla K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut J. Kaisla K. Kalmari / Y. Judström 18.9. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 HKL TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄN YHTEENVETO SISÄLLYSLUETTELO 1 TURVALLISUUSJOHTAMINEN... 2 1.1 Metroliikenteen toiminnan kuvaus... 2 1.2 HKL:n organisaation toiminnan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Tarkastaja Antti Kesälahti 24.1.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen kulku 1. Sääntelykehys 2. Hakemuksen arviointiprosessi

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle Mikko Parikka Tuotantolaitoksen turvallisuuden johtaminen Turvallisuusjohtamisen arjen tavoitteet Henkilöstön ja ympäristön turvallisuuden

Lisätiedot

YRITYSTURVALLISUUDEN NEUVOTTELUKUNTA YRITYSTURVALLISUUS EK OY SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ

YRITYSTURVALLISUUDEN NEUVOTTELUKUNTA YRITYSTURVALLISUUS EK OY SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ YRITYSTURVALLISUUDEN NEUVOTTELUKUNTA YRITYSTURVALLISUUS EK OY SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ Keskiviikko 9.12.2009 11.30-12.00 Neuvottelupäivien avaus Poliisin ja pelastustoimen yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus 1

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus  1 Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä 20.6.2017 Satakunnan maakuntauudistus www.satakunta2019.fi 1 Valmisteluryhmän tehtävä ja keskeiset tavoitteet - Yhteiskunnan turvallisuusympäristö

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Kooste riskienhallinnan valmistelusta

Kooste riskienhallinnan valmistelusta Kooste riskienhallinnan valmistelusta 14.11.2017 Varautuminen ja riskienhallintaalajaosto Jukka Koponen Maakunnan riskienhallinnan valmistelusta Riskienhallinta-asioiden valmistelutyöstä huolehtii maakunnan

Lisätiedot

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset 1 Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset Organisaatio: Toimiluvan numero(t): Allekirjoitus: Asema: Nimenselvennys: Päiväys: SMS-käsikirn muutosnro: Turvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

TURVALLISESTI VAIHTOON - ENNAKOIDEN JA VARAUTUEN

TURVALLISESTI VAIHTOON - ENNAKOIDEN JA VARAUTUEN Lähde: Ranta/Turvallisuusjohtaja/Laurea TURVALLISESTI VAIHTOON - ENNAKOIDEN JA VARAUTUEN TYÖRYHMÄ: Pertti Hukkanen ja Riikka Hälikkä, DIAK Tiina Ranta, Laurea-ammattikorkeakoulu Solja Ryhänen, Jyväskylän

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Paloturvallisuuskoulutuksen portaat

Paloturvallisuuskoulutuksen portaat Paloturvallisuuskoulutuksen portaat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 27 9.-11.12.2009 Riitta Piironen Osaamisen kehittämisen näkymät Henkilöstön kehittämien yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Lisätiedot

Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta. Tomi Kasurinen 05-05-2014

Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta. Tomi Kasurinen 05-05-2014 Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta Tomi Kasurinen 05-05-2014 Mistä on kyse? Konsultti Riippumaton arvioija 2 Kehitysprojekti Arvostelu Kertaluonteinen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

KATAKRI:n soveltaminen yrityksen turvallisuusratkaisuissa

KATAKRI:n soveltaminen yrityksen turvallisuusratkaisuissa KATAKRI:n soveltaminen yrityksen turvallisuusratkaisuissa 12. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Tutkielma Jussi Haikara Elektrobit Oulu 12.3.2013 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

AEO-Infotilaisuus. Toimitusketjujen riskien analysointi ja hallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 24.5.2012. Sami Hyytiäinen Minna Syri

AEO-Infotilaisuus. Toimitusketjujen riskien analysointi ja hallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 24.5.2012. Sami Hyytiäinen Minna Syri AEO-Infotilaisuus Toimitusketjujen riskien analysointi ja hallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 24.5.2012 Sami Hyytiäinen Minna Syri 24.5.2012 Tullihallitus 1 Johdanto Uudet suuntaviivat julkaistaan

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus

Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus Panu Vesterinen (toim.) Turvaa logistiikka kuljetusten ja toiminnan turvallisuus Kauppakamari Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy ja tekijät 2011 Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi Kansi:

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen turvallisuuskävelyt työkaluna

Potilasturvallisuuden johtaminen turvallisuuskävelyt työkaluna Potilasturvallisuuden johtaminen turvallisuuskävelyt työkaluna Arto Helovuo M.Sc. (Human Factors and Systems Safety) Lentokapteeni, Finnar Oyj Toimialajohtaja, Qreform Oy Turvallisuuden hallinnan lähtökohtia

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT

5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT 5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT Pääsääntöisesti hyväksytään kaikki vähintään 2 päivän kurssit ja seminaarit. Kurssiin liittyvät itseopiskelujaksot voivat olla pisteinä korkeintaan

Lisätiedot

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa

Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Rehtorin haasteet turvallisen toimintakulttuurin luomisessa Janne Mäkinen Mäntsälän kunta opetuspäällikkö kunnan turvallisuuspäällikkö (oto) Marjaana Mäkinen Nurmijärven kunta rehtori Rajamäen ja Suomiehen

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kohti turvallista hoitoa prosessien riskien hallinnalla. Petri Pommelin kehittämispäällikkö PSHP

Kohti turvallista hoitoa prosessien riskien hallinnalla. Petri Pommelin kehittämispäällikkö PSHP Petri Pommelin kehittämispäällikkö PSHP Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009-2013 2 Tavoitteet vuoteen 2013 mennessä - poimintoja Organisaatiossa on menettelytavat, joiden avulla potilaalla ja

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu KLIININEN AUDITOINTI Kliininen auditointi on säteilyn lääketieteellisen käytön Suunnitelmallista arviointia, jossa

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

Standardit ja mallintaminen yrityksen kansainvälisen riskienhallinta- ja turvallisuustyön ohjaajina. Heljo Laukkala Riskienhallintajohtaja Metso Oyj

Standardit ja mallintaminen yrityksen kansainvälisen riskienhallinta- ja turvallisuustyön ohjaajina. Heljo Laukkala Riskienhallintajohtaja Metso Oyj Standardit ja mallintaminen yrityksen kansainvälisen riskienhallinta- ja turvallisuustyön ohjaajina Heljo Laukkala Riskienhallintajohtaja Metso Oyj Nykyinen tilanne turvallisuuden ja riskienhallinnan osalta

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

ISO 28 000 Toimitusketjun turvallisuuden johtamisjärjestelmä

ISO 28 000 Toimitusketjun turvallisuuden johtamisjärjestelmä ISO 28 000 Toimitusketjun turvallisuuden johtamisjärjestelmä Heikki Hernesmaa Wärtsilä Corporation FORUM 2012 Miksi toimitusketjun turvallisuus on huomioitava? Access control Agitation, riots Theft Corruption

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset

Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset www.turvallisuustutkinta.fi SPPL, Kouvola 30.10.2014 Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

JOHDANTO KANSALLISEN TURVALLISUUSAUDITOINTIKRITEERISTÖN SUOSITUSOSIOON

JOHDANTO KANSALLISEN TURVALLISUUSAUDITOINTIKRITEERISTÖN SUOSITUSOSIOON JOHDANTO KANSALLISEN TURVALLISUUSAUDITOINTIKRITEERISTÖN SUOSITUSOSIOON Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön yhtenä päätavoitteena on ollut yhtenäistää viranomaistoimintoja silloin, kun viranomainen

Lisätiedot

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET... 3 RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 4 1. Johdanto... 4 2. Riskienhallinnan määritelmä ja toteuttamisen

Lisätiedot

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistuksen tilannekatsaus

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistuksen tilannekatsaus Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistuksen tilannekatsaus Koulutussuunnittelija Sanni Korpiaho SPPL Sivutoimisen ja vapaaehtoispäällystön opintopäivä

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Turvallisuus ja riskienhallinta sotepalvelujen. Martti Herman Pisto Laajavuori 24.10.2012

Turvallisuus ja riskienhallinta sotepalvelujen. Martti Herman Pisto Laajavuori 24.10.2012 Turvallisuus ja riskienhallinta sotepalvelujen tukena Martti Herman Pisto Laajavuori 24.10.2012 Esityksen sisältö Riskienhallinnan perusteet yleisesti Riskienhallinnan työkalut Turvallisuus 2 Riskienhallinnan

Lisätiedot

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti SPR:n Turvapassi-koulutus Turvapassi-koulutus Yksi työpäivä

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT Tästä esitteestä löydät Suomen Palopäällystöliiton laadukkaat ja tehokkaat turvallisuusaineistot koulutuskäyttöön ja

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Turvallisuustutkimus 2014

Turvallisuustutkimus 2014 Crnet Oy, Helsingin Pelastuskoulu ja Tuula Pohjola Consulting Oy toteuttivat yrityksille suunnatun turvallisuuskulttuuritutkimuksen tammi-helmikuussa 2014. Tutkimuksessa oli mukana useita eri toimialoja,

Lisätiedot

PLEASE NOTE! THIS IS PARALLEL PUBLISHED VERSION OF THE ORIGINAL ARTICLE

PLEASE NOTE! THIS IS PARALLEL PUBLISHED VERSION OF THE ORIGINAL ARTICLE PLEASE NOTE! THIS IS PARALLEL PUBLISHED VERSION OF THE ORIGINAL ARTICLE To cite this Article: Ranta, T. & Huovila, E. (2015) Myönteinen ilmapiiri ja yhteinen tahtotila Laureaammattikorkeakoulun ja -kirjaston

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014 1 OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista 29.10.2014 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 10 tiedekuntaa 15 700 opiskelijaa 3 154 työntekijää Palveluntuottajien henkilökunta ja asiakkaat Kokonaisrahoitus

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP)

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) OPETUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) 2016-2017 2016 Hämeenlinna Turvallisuusoikeuden täydennyskoulutus 2016-2017 SISÄLLYS SISÄLLYS... 3 JOHDANTO... 4 ORGANISAATIOTURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi Järjestelyihin liittyviä asioita Tilatkaa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot