AEO-Infotilaisuus. Toimitusketjujen riskien analysointi ja hallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa Sami Hyytiäinen Minna Syri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AEO-Infotilaisuus. Toimitusketjujen riskien analysointi ja hallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 24.5.2012. Sami Hyytiäinen Minna Syri"

Transkriptio

1 AEO-Infotilaisuus Toimitusketjujen riskien analysointi ja hallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa Sami Hyytiäinen Minna Syri Tullihallitus 1

2 Johdanto Uudet suuntaviivat julkaistaan 2012 aikana Määrittelee riskilähtöisen turvallisuuden lähestymistavan Itsearvion rooli korostuu Tullin suorittamien tarkastusten turvallisuuden poikkeamat ja kehitysalueet painottuvat seuraaviin osa-alueisiin: Riskienhallinta Henkilöstöturvallisuus Sidosryhmäturvallisuus Tullihallitus 2

3 AEO Turvallisuuden osa-alueet Riskienhallinta Pääsynvalvonta Logistiikan ja tuotannon turvallisuus Tietoturvallisuus AEO Henkilöstöturvallisuus Toimitilaturvallisuus Sopimuskumppanit ja palveluntarjoajat Turvallisuusjohtaminen Tullihallitus 3

4 Guidelines Annex 2 Risks, threaths and possible solutions Tullihallitus 4

5 Turvallisuuden keskeiset poikkeamat Yrityksen toimitilaturvallisuus Yrityksen toimitilojen turvallisuussuunnittelussa tulee hyödyntää tarkoituksenmukaisessa laajuudessa turvallisuusvalvontaa (mm. kameravalvonta, rikosilmoitinjärjestelmä, kulunvalvonta, vartiointi). Suojattavien kohteiden turvallisuusmenettelyt Yrityksellä tulee olla käytössään turvallisuusmenettelyjä, joilla estetään luvaton pääsy tavaroihin ja niihin liittyviin asiakirjoihin toimitusketjun eri vaiheissa. Yrityksellä on oltava asianmukaiset menettelyt asiakirjojen ja tietojen arkistoimiseksi ja tietojen häviämisen estämiseksi Tullihallitus 5

6 Turvallisuuden keskeiset kehitysalueet Yrityksen AEO-riskienhallinta AEO -osa-alueiden sisällyttäminen yrityksen perinteiseen riskienhallintaan Esim. rahoitus ja vahinkoriskit -> toimitusketjun turvallisuusriskit Hallintajärjestelmä -> tapa hallita riskejä Henkilökunnan koulutus ja tiedottaminen Henkilökunnalle tiedottaminen AEO-asemaan liittyvistä turvallisuusvaatimuksista AEO-asemaan liittyvät turvallisuusohjeet Toimitusketjun ja ulkoistettujen palvelujen riskienhallinta Turvallisuusvaatimusten huomioiminen ulkoistettujen palveluiden sopimuksissa Toimitusketjun turvallisuusvaatimusten sisällyttäminen sopimuksiin Tullihallitus 6

7 Yrityksen AEO-riskienhallinta Tullihallitus 7

8 Riskienhallinta Riskilähtöinen lähestymistapa Ei yksityiskohtaisia toteutusohjeita Vain ohjeistusta miten riskejä tulisi hallita (suuntaviivoja) Jokainen yritys ja toimintaympäristö on erilainen Arvioidaan kokonaisturvallisuutta tunnistetaan uhka, määritetään riski ja mitoitetaan kontrollit siten, että riski on hyväksyttävällä tasolla (riskimatriisi) Keskeiset työkalut SAQ ja Guidelines (erityisesti Annex II) Tärkeää tutustua huolellisesti em. ja tuottaa tarvittava osa-aluekohtainen dokumentointi Tullihallitus 8

9 Riskienhallinta AEO-turvallisuusjohtamisen kivijalka Turvallisuusjohtamisessa tulee keskittyä keskeisiin prosesseihin ja niiden turvaamiseen, riskienhallintaan, sisäisiin kontrolleihin ja riskien pienentämiseen hyväksyttävälle tasolle Riskienhallintajärjestelmän tulee sisältää: Ennaltaehkäisevä riskienhallinta Poikkeamatilanteiden hallinta Tulee nimetä vastuutaho ja/tai -henkilö Tulee kattaa kaikki toiminnot, henkilöt ja tilat, jotka ovat merkityksellisiä tullitoiminnan kannalta Toimintoja voidaan ulkoistaa, mutta ei vastuuta! Tullihallitus 9

10 Riskienhallintamalli AEO-toimija suorittaa riskienarvioinnin ja luo riskienhallintamallin Riskienhallintajärjestelmä = tapa hallita riskejä (PDCA-malli) Riskien tunnistaminen Riskianalyysi/merkityksen arviointi (riskienhallintamatriisi) Hallintatoimenpiteet Seuranta ja raportointi Tulli arvioi yrityksen riskienhallintamallin riittävyyttä ja tehokkuutta Yrityksen on osoitettava tullille, kuinka riskit on tunnistettu ja huomioitu (riskienhallintajärjestelmä ja vastuutahot) Tullihallitus 10

11 Riskienhallintamalli Riskienhallinta kattaa kaikki AEO-asemalle oleelliset osa-alueet: Toimitiloihin ja tavaraan kohdistuvat uhat Fiskaaliset uhat Tullitoimintojen ja kuljetusten tietojen luotettavuus Läpinäkyvä audit trail sekä petosten ja virheiden havaitseminen ja ennaltaehkäisy Sopimusjärjestelyt toimitusketjun osapuolille Tullihallitus 11

12 Riskienhallintamalli Punainen Riskienhallintatoimenpiteet riittämättömiä, toimenpiteitä riskin pienentämiseksi tarvitaan Keltainen Korjaavia toimenpiteitä tarvitaan/voidaan ehdottaa (vaikuttavuuden vähentäminen tai todennäköisyyden pienentäminen) Vihreä Riski voidaan hyväksyä (parannukset voivat silti olla mahdollisia) Tullihallitus 12

13 Mahdollisia ratkaisuja (Guidelines Annex 2) Kehitysalue: AEO-osa-alueiden sisällyttäminen yrityksen perinteiseen riskienhallintaan Uhkien ja riskien säännöllinen itsearviointi ja dokumentointi (hallintajärjestelmä) Yrityksen toimintoihin liittyvien riskien yksityiskohtainen tunnistaminen Turvallisuuteen ja vaarattomuuteen liittyvä riskienarviointi Toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus (matala/keskikokoinen/korkea) Riskien mitoitus hyväksyttävälle tasolle ja korjaavat toimenpiteet Tullihallitus 13

14 Henkilökunnan koulutus ja tiedottaminen Tullihallitus 14

15 Henkilökunnan koulutus ja tiedottaminen AEO- toimijan tulee huolehtia, että henkilöstö osaa ja pystyy tunnistamaan kansainväliseen toimitusketjun riskit Koulutuksen laajuus tulee suhteutettaa ko. henkilön rooliin yrityksessä ja toimitusketjussa Oleellisia rooleja AEO-turvallisuuden kannalta voivat olla esim. työtehtävät, jotka liittyvät Turvallisuuteen, tulliasioihin tai rekrytointiin Kiinteistöön ja vieraiden vastaanottoon Lähtevään ja saapuvaan tavaraan sekä varastointiin Tarkoituksenmukaisessa laajuudessa on huolehdittava myös sopimuskumppaneiden kouluttamisesta Oleellisia ovat kaikki osapuolet, jotka tekemisissä AEO-statukseen liittyvän tiedon tai tavaran kanssa (esim. ulkoistetut kuljetukset) Tullihallitus 15

16 Henkilökunnan koulutus ja tiedottaminen Koulutusta tulisi järjestää jo ennen kuin yritys hakeutuu AEOtoimijaksi Luodaan koulutussuunnitelma, johon määritetään koulutussuunnittelu ja seuranta Ylläpidetään asiaankuuluvan koulutusrekisteriä Nimettävä koulutuksen vastuuhenkilö/-taho Koulutusten sisältö on tarkastettava säännöllisesti ja päivitettävä tarpeen mukaan Tarpeenmukaista aikaväliä koulutuksille ei ole määritelty Kuitenkin kertausta ja päivitystä tarvitaan, jotta henkilöstön turvallisuustietoisuuden taso kyetään ylläpitämään Tullihallitus 16

17 Mahdollisia ratkaisuja 1/2 (Guidelines Annex 2) Kehitysalue: AEO-asemaan liittyvä turvallisuuskoulutus Nimetty vastuutaho, joka havainnoi koulutustarvetta, vastaa käytännön toteutuksesta ja pitää yllä koulutusrekisteriä Henkilöstölle järjestetään koulutusta, mm. turvallisuusriskien ja poikkeavien tilanteiden havaitsemiseen luvattoman pääsyn estämiseen tavaran koskemattomuuden turvaamiseen liittyen Käytännön testejä uhka- ja riskitilanteisiin ja kuljetuksiin liittyen Turvallisuuteen ja vaarattomuuteen liittyvä koulutus järjestetään osaksi muuta turvallisuuskoulutusta, esim. työturvallisuuskoulutuksia Tullihallitus 17

18 Mahdollisia ratkaisuja 2/2 (Guidelines Annex 2) Kehitysalue: Henkilökunnalle tiedottaminen AEO-asemaan liittyvistä turvallisuusvaatimuksista Järjestetään koulutus eri toimintojen turvallisuusjärjestelyihin liittyen Luodaan henkilöstölle menettelytavat poikkeavien ja epäilyttävien tilanteiden raportointiin. Rekisteröidään poikkeamat ja uhkatilanteet ja läpikäydään säännöllisesti henkilöstön kanssa. Tiedotetaan aktiivisesti turvallisuuteen ja vaarattomuuteen liittyvistä asioista tiedottaminen, esim. ilmoitustaululla lastaus-/purkausalueella (ohjeiden tulee olla näkyvillä sekä omalle henkilökunnalle, että tarpeenmukaisille ulkoisille toimijoille) Tullihallitus 18

19 Esimerkkejä koulutusta vaativista aiheista Tiedottaminen AEO-statuksesta ja sen aiheuttamista velvoitteista Epäilyttävien poikkeavien tilanteiden tunnistaminen ja raportointi Sisäisten riskien tunnistaminen ja kulunvalvonnan käytännöt Rahdin koskemattomuuden varmistaminen ja epäilyksenalaisen rahdin tunnistaminen Esim. 7-kohtainen tarkastusmenettely rahdin koskemattomuuden varmistamiseksi Tullihallitus 19

20 Toimitusketjun ja ulkoistettujen palvelujen riskienhallinta Tullihallitus 20

21 Toimitusketjut ja ulkoistetut palvelut Yrityksen tulee tunnistaa ja arvioida toimitusketjun eri osapuolet sekä sisällyttää vaadittavat turvallisuusvaatimukset toimitusketjun eri osapuolten kanssa laadittuihin sopimuksiin Ennen sopimusten solmimista tarvitaan riittävät taustatiedot sopimuskumppanista ja sen noudattamista turvallisuusmenettelyistä Sopimuksiin viedään tarkoituksenmukaiset ja toteuttamiskelpoiset turvallisuusvaatimukset, jotka suhteutetaan ko. yrityksen rooliin toimitusketjussa Sopimusehtojen noudattamista on seurattava ja valvottava Tullihallitus 21

22 Toimitusketjut ja ulkoistetut palvelut Turvallisuusvaatimukset tulee huomioida myös ulkoistettujen palvelujen sopimuksissa Yritys voi ulkoistaa toimintonsa, mutta ei riskienhallintaa AEO-toimijan tulee olla tietoinen toimintojen ulkoistamisen aiheuttamista riskeistä ja huomioida ne riskienhallinnassaan Yrityksen on myös osoitettava, kuinka ulkoistamisen riskit on tunnistettu, arvioitu ja hallittu Tullihallitus 22

23 Mahdollisia ratkaisuja 1/2 (Guidelines Annex 2) Kehitysalue: Turvallisuusvaatimusten sisällyttäminen toimitusketjun ja ulkoistettujen palveluiden sopimuksiin Sopimuskumppaneiden taustojen tarkastaminen Esimerkiksi Internetin tai luokituslaitosten avulla Turvallisuusvaatimusten (tavaroiden merkintää, sinetöintiä, pakkaamista ja läpivalaisua koskien) kirjaaminen sopimuksiin Vaatimukset alihankinnan suorittamiselle (ei sallita alihankinnan ketjuttamista tuntemattomalle osapuolelle) Sopimuskumppanien turvallisuusvaatimusten noudattamisen valvonta asiantuntijoiden/ulkoisten auditoijien toimesta Tullihallitus 23

24 Mahdollisia ratkaisuja 2/2 (Guidelines Annex 2) Kehitysalue: Turvallisuusvaatimusten sisällyttäminen toimitusketjun ja ulkoistettujen palveluiden sopimuksiin Mahdolliset sopimuskumppaneiden kansainväliset turvallisuusstandardit Täydentävät turvallisuustarkastukset koskien tuntemattomia ja eivakinaisia sopimuskumppaneita Velvoittaa sopimuskumppanit ilmoittamaan kaikista kuljetusketjun turvallisuutta vaarantavista tilanteista Toimija tutkii ja raportoi kaikki em. tilanteet Velvoittaa korjaustoimenpiteiden tarvittava kirjaus Tullihallitus 24

25 Esimerkkejä toimitusketjun riskienhallinnasta AEO-toimija toimii yhteistyössä toisen AEO-toimijan tai vastaavan kanssa AEO-toimija varmistaa sopimuskumppaninsa täyttävän tarvittavat turvallisuusvaatimukset auditoinnein tai hyödyntämällä 3. osapuolen suorittamia auditointeja Sopimuskumppanin turvallisuuden tilaa arvioitaessa voidaan hyödyntää AEO-toimijoille suunnattua itsearviointikyselyä Sopimuskumppanit valitaan heidän noudattamiensa turvallisuuskäytäntöjen ja mahdollisesti myös soveltuvien kansainvälisten standardien perusteella Sopimuksin estetään alihankkijaa teettämästä alihankintaa AEOtoimijalle tuntemattomalla osapuolella Tullihallitus 25

26 Kiitoksia mielenkiinnosta! Tullihallitus 26

Uhat, riskit ja mahdolliset ratkaisut

Uhat, riskit ja mahdolliset ratkaisut Liite 2 Uhat, riskit ja mahdolliset ratkaisut Tässä asiakirjassa luetellaan AEO-lupa- ja -seurantaprosessiin liittyvät merkittävimmät riskit sekä esitetään ratkaisut riskien hallitsemiseksi. Yhtä indikaattoria

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ JulkICT-toiminto Ver 1.0 25.10.2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS x/2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Lisätiedot

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES)

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) 4.12.2007 / Versio 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden ja energian tuotannon toimenpideohjelmien

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

AEO-itsearviointilomakkeen selittävät huomautukset

AEO-itsearviointilomakkeen selittävät huomautukset AEO-itsearviointilomakkeen selittävät huomautukset AEO-itsearviointilomakkeen tarkoituksena on auttaa yritystänne ymmärtämään vaatimukset, jotka sen on täytettävä valtuutetun talouden toimijan (AEO) aseman

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu PERUSTIETOA Jatkuvuussuunnittelu Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu on osa yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Se tarkoittaa kaikkien niiden toimenpiteiden

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu

TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 22.2.2010

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Työttömyyskassat Dnro FIVA 6/01.00/2013 Antopäivä xx.xx.2013 Voimaantulopäivä xx.xx.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA

YDINLAITOKSEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA YDINLAITOKSEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Tietoturvallisuuden hallinta 3 3.1 Yleiset vaatimukset 3 3.2 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä 4 3.3 Asiakirjoja koskevat

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Standardi 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot