Helsingfors stad. Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok Statistical Yearbook of the City of Helsinki ~uo~ikerta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingfors stad. Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok Statistical Yearbook of the City of Helsinki. 1978 67 ~uo~ikerta."

Transkriptio

1 rg Helsingin kaupunki Helsingfors stad Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok Statistical Yearbook of the City of Helsinki ~uo~ikerta argang

2 CJ?n n W Helsingin kaupunki, tilestokeskus Helsingfors stad, statistikcentralen. The City of Helsinki, U U DW StatisticalOffice Osoite Adress Töölöntorinkatu 2 B, Helsinki 26 Tölötorggatan 2 B, Helsingfors 26 Puhelin Telefon Tilaukset, jakelu Beställningar, distribution Julkaisujen myynti Försäljning av publikationer puh tel. puh tel. Paino Tryckeri Kauppakirjapaino Oy Helsinki 1979

3 Alkusanat - Förord 3 Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1978 ilmestyy 67. vuosikertana ulkoasultaan ja myös sisällöltään jossain määrin uudistettuna. Uudistamistyön tavoitteena on kehittää tilastollista vuosi kirjaa siten, että se pystyy tarjoamaan sekä kaupungin luottamushenkilöille ja virkamiesjohdolle että muille tiedontarvitsijoille tiivistetyssä ja selkeässä muodossa tietoja Helsingin kaupungista, sen asukkaista ja toiminnoista kaupungin alueella. Vuosi kirjaa uudistetaan vaiheittain ja työ ajoittuu usealle vuodelle. Tässä vuosikirjassa on muutettu taulukoiden ulkoasua ottaen huomioon MC-koneilla tapahtuvan ladonnan mahdollisuudet ja rajoitukset, parannettu taulukoiden luettavuutta yksinkertaistamalla niitä, lisätty käsitteitä selventäviä tekstejä, otettu mukaan graafisia esityksiä havainnollistamaan ja selventämään taulukoissa esitettäviä tietoja sekä poistettu eräitä tilastoja ja lisätty tilastotietojen tarjontaa eräiltä aloilta. Helsingin kaupungin tilastotoimen kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on luoda sellainen järjestelmä, joka saattaa käyttöön kaupungin toiminnan ja sen olojen kehittämisen kannalta ajankohtaista, olennaista ja riittävää tietoa kaupungista ja sen toiminnasta sekä asukkaiden elinolosuhteista, valmistuu vuoden 1980 alussa. Jatkettaessa vuosikirjan uudistamista kehittämisohjelman valmistumisen jälkeen tullaan kiinnittämään erityisesti huomiota taulukoiden sisällön uudistamiseen sekä vuosikirjan ja muiden tilastokeskuksen tuottamien tilastojulkaisujen keskinäiseen työnjakoon. Vuosikirjan toimittamista on johtanut aktuaari Pirkko-Leena Tuovinen. Toimitustyön ja tietojen keräämisen on suorittanut julkaisusihteeri Anneli Saurdn apunaan kanslisti Liisa Björkman, apul.kanslisti Aili Kärkkäinen sekä kanslisti Maire Systä. Uudistetun vuosikirjan teknisestä toteuttamisesta ovat vastaneet Gunilla Bäck (käännöstyöt), Auli Heinonen (piirrokset), Ulla Nummio (MC ladonta) sekä Päivi Tötterman (taitto). Den 67:e ärgången av Statistisk årsbok för Helsingfors, är 1978, utkommer i en tili layout och ävenså innehåll nägot omarbetad form. Målet för omarbetningen är att utveckla den statistiska årsboken sålunda, att den kan erbjuda såväl stadens förtroendevalda och de ledande tjänstemännen som andra som behöver uppgifter, data om Helsingfors stad, dess invånare och funktioner i komprimerad och klar form. Ombildningen sker arbetet etappvis och tar flera är i anspråk. I dennaårsbok har tabellernas uppläggning ändrats, varvid de möjligheter och begränsningar $Om föreligger vid sättning med MC-maskiner beaktats

4 4 tabellernas läsbarhet förbättrats genom att de gjorts enklare den begreppsutredande texten utökats grafiska framställningar medtagits för att de data som framläggs i tabellerna skall framstä äskådligare och tydligare, samt endel statistik bortlämnats och utbudet på statistiska data utökats för vissa områden. Utvecklingsprogrammet för Helsingfors stads statistikväsen, som har som mäl att skapa ett sädant system $Om tillhandahäller relevanta och tillräckligt omfattande data om staden och dess verksamhet och om invänarnas levnadsförhällanden, färdigställs i början av är Vid det fortsatta arbetet på ombildning av ärsboken, sedan utvecklingsprogrammet färdigställts, kommer särskild uppmärksamhet att fästas vid förnyande av tabellinnehållet samt vid inbördes arbetsfördelning visavi arbetet med årsboken och övriga statistiska publikationer som produceras vid statistikcentralen. Redigeringen av ärsboken har letts av aktuarie Pirkko-Leena Tuovinen. Redigeringsarbetet och insamlingen av uppgifter har utförts av publikationssekreterare Anneli Saurdn med bistånd av kanslist Liisa Björkman, bitr. kanslist Aili Kärkkäinen och kanslist Maire Systä. För den förnyade årsboken tekniska förverkligande har följande personer ansvarat: Gunilla Bäck (översättning), Auli Heinonen (ritning), Ulla Nummio (MC-sättning) och Päivi Tötterman (ombrytning). Eero Heikkonen

5 Sisällys - Innehåll Contents 5 Sivu Sida Page Taulukkoluettelo - Tabellförteckning - List of Tables Kuvioluettelo - Figurförteckning - List of Charts Lukuohjeet - Anvisningar för läsaren - Instructions for reader Alue, ilmasto - Område, klimat - Area, climate Väestö - Befolkning - Population Väestön muutokset - Befolkningsförändringar - Vital statistics Asuminen - Boende - Housing 5. Työpaikat, työmarkkinat, palkat - Arbetsplatser, arbetsmarknad, löner - Jobs, labour market, wages and salaries 6. Teollisuus - Industri - Industry 7. Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet - Building 8. Kauppa - Handel - Trade 9. Liikenne - Samfärdsel - Transport and communications 10. Raha- ja luottolaitokset - Penning- och kreditinrättningar Banking and credit 11. Kunnallistalous - Kommunala finanser - Communal finances 12. Kaupungin liiketoiminta - Stadens affärsverksamhet Public utilities 13. Tulot, varallisuus, verotus - Inkomst, förmögenhet, beskattning Incorne, property, taxation 14. Hinnat - Priser - Prices 15. Terveydenhuolto - Hälsovård - Health care 16. Sosiaalitoimi - Socialväsen - Social welfare 17. Koulutus - Utbildning - Education 18. Kulttuuri ja vapaa-aikatoiminta - Kultur och fritidsverksamhet Culturallife and leisure 19. Järjestystoimi - Ordningsväsen - Justice 20. Vaalit - Vai - Elections 21. Pohjoismaat - Norden - Scandinavian tables Lähdeluettelo - Källförteckning - Sources of tables Asiahakemisto - Sakregister - Index Julkaisuluettelo - Publikationförteckning - List of Publications Kartat - Kartor - Maps ,

6 6 Taulukkoluettelo-Tabellförteckning List of Tables Alue, ilmasto - Område, klimat -Area, climate Väestö Befolkning Population Sivu Sida Page Maapinta-ala ja väestöntiheys Landareal och befol kningstäthet Land area and population density Maanomistus Jordinnehav Land ownership Maan käyttö Jorddisposition Use of land area Ilman ja veden lämpötilat Luftens och vattnets temperaturer Air and water temperatures Sade, kosteus ja aurinkoisuus Nederbörd, fuktighet och solsken Precipitation, humidity and hours of sunshine Väkiluku Folkmängd Population Väestö pääkielen ja iän mukaan kaupunginosien osa-alueittain Befolkningen efter huvudspräk och älder enligt stadsdelarnas delomräden Breakdown of population by main language and age in subdistricts of city districts Väestö iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan Befolkning efter älder, civilständ och kön Population by age, maritai status and sex Ruotsinkielinen väestö iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan Den svenskspräkiga befolkningen efter älder, civilständ och kön Swedish-speaking population by age, mari tai status and sex

7 Espoon ja Vantaan väestö iän mukaan Befolkningen i Esbo och Vanda efter älder Breakdown of population by age in the City of Espoo and Vantaa Helsingin seudun, Tampereen, Turun ja koko maan väestö Befolkningen i Helsingforsregionen, Tammerfors, Abo och hela landet Population in the Helsinki Region, Tampere, Turku and the whole country Väestö kaupunginosien osa-alueittain Befolkningen efter stadsdelarnas delomräden Population by subdistricts of city districts Väestö uskontokunnan mukaan Befolkningen efter religionssamfund Religious affiliation Väestö iän ja sukupuolen mukaan Befolkningen efter älder och kön Population by age and sex Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan 1970 ja Befolkningen efter huvudsaklig sysselsättning, kön och älder 1970 och 1975 Breakdown of population by principal occupation, sex and age 1970 and 1975 Väestö kou lutusasteen ja su kupuolen mukaan 1970 ja Befolkningen efter utbildningsnivä och kön 1970 och 1975 Breakdown of population by educational level and sex 1970 and 1975 Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan Yrkesverksam befolkning efter näringsgren Breakdown of the economically active population by industry Ruokakunnat asumismuodon ja henkilöluvun mukaan 1970 ja Hushäll efter boendesätt och antal personer 1970 och 1975 Households by housing conditions and number of persons 1970 and 1975 Perheet perhetyypin, vanhempien ammatissatoimivuuden ja lasten iän 64 mu kaan 1970 ja 1975 Familjerna efter familjetyp, föräldrarnas yrkesverksamhet och barnens å Ider 1970 och 1975 Breakdown of families by type, participation of parents in economic activity and age of children 1970 and 1~75 Väestönmuutokset - Befolkningsförändringar - Vital statistics Helsingin väkiluku ja väestönmuutokset Helsingfors folkmängd och befolkningsförändringar Population and vital statistics Solmitut avioliitot, avioerot ja asumuserot Ingängna äktenskap, skilsmässor och hemskillnader Marriages, divorces and judicial separations

8 Solmitut avioliitot sekä avioerot ja asumuserot Helsingissä, Tampereella, Turussa ja koko maassa 1977 Ingängna äktenskap samt skilsmässor och hemskillnader i Helsingfors, Tammerfors, Abo och i hela landet 1977 Marriages, divorces and judicial separations in Helsinki, Tampere, Turku and the whole country 1977 I käryhmi ttäiset eri koishedelmäll isyysluvut Aldersdifferentierade specifi ka fruktsamhetstal Age-specific fertility rates Syntyneet Födda Births Kuolleet Döda Deaths Elävänä syntyneet ja kuolleet Helsingin seudulla, Tampereella, Turussa sekä koko maassa 1977 Levande födda och döda i Helsingforsregionen, Tammerfors, Abo samt i hela landet 1977 Live births and deaths in the Helsinki Region, Tampere, Turku and the whole country 1977 Kuolleet iän ja sukupuolen mukaan Döda efter ä Ider och kön Deaths by age and sex Muuttoliike Flyttningsrörelsen Migration Helsingin seudun, Tampereen, Turun ja koko maan muuttoliike Flyttningsrörelsen i Helsingforsregionen, Tammerfors, Abo ocn i hela landet Migration in the Helsinki Region, Tampere, Turku and the whole country Muuttaneet iän mukaan In- oc_h utflyttade efter älder Migration by age Muuttaneet iän ja siviilisäädyn mukaan In- och utflyttade efter älder och civilständ Migration by age and mari tai status Helsingin ja Helsingin seudun muiden kuntien välinen muuttoliike Flyttningsrörelsen mellan Helsingfors och övriga kommuner i Helsingforsregionen Migration between Helsinki and the other municipalities in the Helsinki Region Muuttoliike lääneittäin Flyttningsrörelsen länsvis Migration by province Siirtolaiset lähtömaan ja iän mukaan 1977 I nvandrare efter avgängsland och älder 1977 I mmigrants by country of departure and age

9 3.16 Siirtolaiset määrämaan ja iän mukaan 1977 Utvandrare efter destinationsland och älder 1977 Emigrants by country of destination and age Asuminen - Boende Housin'g Asuinhuoneistot ja asumistiheys Bostadslägenheter och boendetäthet Dwellings and housing density Asumistasoindi kaattoreiden kehitys Utvecklingen av indikatorerna på boendestandard Development of indicators of housing standard Asuntokanta ja asumistaso kaupunginosien osa-alueittain Bostadsbestånd och boendestandard efter stadsdelarnas delområden Number of dwellings and housing standard by subdistricts of city districts Asumistaso talotyypin mukaan 1970 ja 1975 Boendestandard efter hustyp 1970 och 1975 Housing standard by type of house 1970 and 1975 Asumistaso huoneistonhaltijan sosioekonomisen aseman mukaan 1970 ja 1975 Boendestandard efter lägenhetsinnehavares socioekonomiska ställning 1970 och 1975 Breakdown of housing standards by socioeconomic status of occupant 1970 and 1975 ' Vuokrat Helsingissä Hyrorna i Helsingfors Rents in Helsinki Perheiden asumistuki pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja koko maassa 1977 Bostadsbidrag för familjer i huvudstadsregionen, Tammerfors, Abo och hela landet 1977 Housing subsidy for families in the Metropolitan Area, Tampere, Turku and the whole country 1977 Kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt Fastighetsbolag i stadens ägo City-Qwned-condominia,

10 Työpaikat, työmarkkinat, palkat - Arbetsplatser, arbetsmarknad, löner Jobs, labour market, wages and salaries Työpaikat (ammatissa toimiva päiväväestöl toimialan (l-num.1 mukaan 102 kaupunginosien osa-alueittain 1975 Arbetsplatser (yrkesverksam dagbefol kningl efter näringsgren (l-siffr.1 enl igt stadsdelarnas delomrllden 1975 Breakdown of jobs (economically active daytime populationl by industry. and subdistricts of city districts 1975 Ammatissa toimiva päiväväestö asunnon sijainnin ja työpaikan suuralueen 108 mukaan 1975 Yrkesverksam dagbefolkning efter bostadens läge och arbetsplatsens storomrllde 1975 Breakdown of economically active daytime population by location of residence and large area of job 1975 Työpaikat (ammatissa toimiva päiväväestöl toimialan mukaan Arbetsplatser (yrkesverksam dagbefolkningl eher näringsgren Breakdown of jobs (economically active daytime populationl by industry Työvoima ja työvoimaan kuulumaton väestö syksyllä Arbetskraften och befolkning som ej tillhör arbetskraften hösten 1977 Labour force and persons not in labour force, autumn 1977 Työlliset toimialoittain Sysselsatta efter näringsgren 1977 Employed persons by industry 1977 Julkinen työnvälitys Offentlig arbetsförmedling Publ ic employment exchange Työttömät työnhakijat Arbetslösa arbetssökande 1978 Unemployed applicants for work 1978 Työtaistelut toimialoittain Arbetskonfli kter efter näringsgren Labour disputes by industry Kaupungin henkilöstö hallinnonaloittain Stadens personai enligt förvaltningsgrenar City personnel by administrative branch Työmäärärahoin palkatut työntekijät Arbetare som avlönats med arbetsanslag Workers paid out of employment appropriations

11 Kaupungin työntekijöille maksetut kaikki palkat ja korvaukset At stadens arbetare utbetalade samtliga löner och ersättningar Wages and other remunerations paid to City workers Kaupungin työntekijät ja heidän keskimääräinen vuosiansionsa Stadens arbetare och deras genomsnittliga lirsförtjänst City workers and their average yearly earnings Kaupungin työntekijäin keskituntiansio työntekijäryhmittäin marraskuus 118 sa Stadens arbetares medeltimförtjänster efter arbetargrupper november Average hourly earnings of City workers by worker group, November Kaupungin työntekijöiden kokonaisansio maksuperusteen mukaan j 9 Stadens arbetares totalförtjänst enligt grunden för utbetalningen Total earnings of City workers by reason for payment Valtion viran- ja toimenhaltijat Helsingissä toimialoittain Statens tjänste- och befattningsinnehavare i Helsingfors efter näringsgren 1977 Government salaried employees in Helsinki by industry 1977 Yleinen ansiotasoindeksi ja sopimuspalkkaindeksi Index för den allmänna förtjänstnivlln och för avtalslöner Index of wage and salary earnings and wages covered by collective agreements Teollisuus - Industri Industry Teollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto toimialoittain Tillverkning samt el-, gas- och vattenförsörjning enligt näringsgrenar Manufacturing, electricity, gas and water by branche of industry Teollisuustoiminta 1976: Helsingin seutu, Tampere, Turku ja koko maa Den industriella verksamheten 1976: Helsingforsregionen, Tammerfors, Abo och hela landet Industrial activity 1976: The Helsinki Region, Tampere, Turku and the whole country Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Volymindex för industriproduktionen Index of industrial production

12 Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet - Building Myönnetyt rakennusluvat Beviljade byggnadstillstllnd Building permits granted Valmistuneiden rakennusten tilavuus rakennuttajan mukaan Färdigställda byggnaders volym efter byggherre Volyme of completed buildings by building client Valmistuneet rakennukset pääkäyttötarkoituksen mukaan Färdigställda byggnader efter huvudsakligt bruksändamlll Completed buildings by main use Helsingin seudun talonrakennustoiminta Husbyggnad inom Helsingforsregionen 1977 Buildings completed in the Helsinki Region 1977 Valmistuneet rakennukset suurlueittain Färdigställda byggnader storomrlldesvis Breakdown of completed buildings by city area Valmistuneet asuinhuoneistot talotyypin mukaan Färdigställda bostadslägenheter efter hustyp New dwelling units by type of building Valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin mukaan Färdigställda bostadslägenheter efter lägenhetstyp New dwell ing units by type of dwell ing Valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin mukaan Helsingissä, 139 Tampereella, Turussa ja koko maassa 1977 Färdigställda bostadslägenheter efter lägenhetstyp i Helsingfors, Tammerfors, Äbo och i hela landet 1977 New dwelling units by type of dwelling in Helsinki, Tampere, Turku and the whole country 1977 Valmistuneet asuin huoneistot ja -huoneet kaupunginosittain Färdigställda bostadslägenheter och -rum stadsdelsvis New dwellings and rooms by city area Valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin ja rakennuttajan mukaan Färdigställda bostadslägenheter efter lägenhetstyp och byggherre New dwelling units by type of dwelling and building client Valmistuneet asuinhuoneistot talotyypin mukaan kaupunginosittain Färdigställda bostadslägenheter efter hustyp stadsdelsvis 1977 New dwelling units by type of house and by city area 1977 Muut valmistuneet huoneistot Ovriga färdigställda lägenheter Other properties completed Rakennuskustannusindeksit Byggnadskostnadsindex Building cost index

13 Kadut, tiet, yleiset alueet sekä viheralueet Gator, vägar, allmänna omräden samt grönomräden Streets, roads, publie areas and parks Viemärit, puhdistamot ja pumppaamot Avlopp, reningsverk och pumpverk Sewers, treatment plants and pumping stations Kauppa - Handel - Trade I Tuonti ja vienti I mport och export I mports and exports Tuonti ja vienti tavararyhmittäin I mport och export efter varugrupper Imports and exports by commodity group Tuonti ja vienti kuljetusmuodon mukaan I mport och export enl igt transportsätt Imports and exports by type of transport Vähittäiskauppa Detaljhandeln Retail trade Uudet toiminimet Nya firmor New firms Alkoholijuomien myynti Försäljningen av alkoholdrycker Sale of alcoholic beverages Luovutettuihin kiinteistöihin myönnetyt lainhuudot Lagfarter som beviljats för överlätna fastigheter Legal confirmation of title in respect of properties transferred to another Raastuvanoikeuden ratkaisemat kiinteistökiinnitykset Av rädstuvurätten avgjorda fastighetsinteckningar Property disputes settled by the Municipal Court Messu keskus Mässcentru m Helsinki International Fair Centre

14 14 9. Liikenne - Samfärdsel Transport and communications Kaup'ungin ylläpitämä joukkoliikenne Den av staden upprätthällna kollektivtrafiken Municipally-run publ ic transport services Kaupungin ylläpitämän joukkoliikenteen kustannukset ja tuotot Kostnader för och intäkter frän den av staden upprätthällna kollektivtrafiken Costs of and revenues from municipally-run public transport services Helsingin, Tampereen ja Turun liikennelaitokset Trafikverken i Helsingfors, Tammerfors och Åbo 1977 Municipal public transport services in Helsinki, Tampere and Turku 1977 Rekisteröidyt autot Inregistrerade bilar Number of motor vehicles registered Rekisteröidyt autot Helsingin seudulla, Tampereella, Turussa 162 sekä koko maassa Inregistrerade bilar i Helsingforsregionen, Tammerfors, Åbo samt i hela landet Number of motor vehicles registered in the Helsinki Region, Tampere, Turku and the whole country Li i ken teen volyymi syyskuussa Volymen av trafiken i september Trafficvolume in September Poliisin tietoon tulleet tieliikennevahingot Vägtrafikolyckor som kommit tili polisens kännedom Road accidents reported to the police Poliisin tietoon tulleet tielii kennevahingot 1977: Helsinki, Espoo, Vantaa, 164 Tampere, Turku ja koko maa Vägtrafikolyckor som kommit tili polisens kännedom 1977: Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och hela landet Road accidents reported to the police 1977: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku and the whole country Tieliikennevahinkojen uhrit liikennöijäryhmittäin Offren vid vägtrafikolyckor enligt trafikantgrupper Road accident victims by road user category Rautateiden tavaraliikenne Järnvägarnas godstrafi k Goods carried by State Railways Rautateiden tavaraliikenne tavararyhmittäin ja liikennealueittain Järnvägarnas godstrafi k enl igt varugrupper och trafi kområden 1977 Goods carried by State Railways, broken down by goods category and traffic area 1977

15 Rautateiden matkustajaliikenne Järnvägarnas passagerartrafi k Rail passengers Kauppalaivastoon kuuluvat alukset Fartyg som hör tili handelsflottan Merchant vessels Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä ja ikä Fartyg som hör tili handelsflottan efter dräktighet och ålder Merchant vessels by tonnage and age Saapuneet alukset Ankomna fartyg Vessel arrivals Meritse tapahtunut tuonti ja vienti Import och export sjöledes Seaborne imports and exports Meritse tapahtunut tuonti ja vienti tavararyhmittäin Import och export sjöledes enligt varugrupper Seaborne imports and exports broken down by commodity group Rannikkoliikenne Helsingin ja muiden kotimaan satamien välillä Kusttrafiken mellan Helsingfors hamn och andra inrikeshamnar Coastal shipping between Helsinki and other Finnish ports Matkustajali i kenne meritse Passagerartrafik sjöledes Passenger traffic by sea Helsinki-Vantaa lentoaseman liikenne Trafiken pä Helsingfors-Vanda flygstation Traffic at Helsinki-Vantaa Airport Posti I i i kenne Posttrafi ken Postal traffic Telexliikenne Telextrafiken Telex traffic Lennätinliikenne Teletrafi ken Telegraph traffic Puhelinliikenne Telefontrafi ken Telephone services Puhelinliittymät lajeittain ja puhelinkojeiden lukumäärä Telefonanslutningar efter slag och antalet telefonapparater Number of telephone connections and telephones Puhelinkojeiden lukumäärä pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa 178 ja koko maassa Antal telefonapparater i huvudstadsregionen, i Tammerfors, Abo och i hela landet Number of telephones in the Metropolitan Area, Tampere, Turku and the whole country 15

16 Helsingin Puhelinyhdistyksen liittymät keskuksittain Helsingfors Telefonförenings anslutningar enl igt centraler Telephone connections of Helsinki Telephone Company by exchange area Televisioluvat Televisionsl icenser Television I icences Televisioluvat Helsingin seudulla, Tampereella, Turussa ja koko maassa Televisionslicenser i Helsingforsregionen, Tammerfors, Äbo och i hela landet 1977 Television licences in the Helsinki Region, Tampere, Turku and the whole country 1977 Majoitusliikkeet ja niihin saapuneet Härbärgeringsställen och tili dem anlända i Hostelries and registrations Raha- ja luottolaitokset Penning- och kreditinrättningar - Banking and credit Pankkien toimi paikat Helsingissä Bankernas verksamhetsställen i Helsingfors Bank branches in Helsinki Osuuspankkien varsinaiset talletukset Andelsbankernas egentl iga depositioner Actual deposits at co-operative banks Osuuspankkien antolainaus Andelsbankernas utläning Loans granted by co-operative banks Säästöpankkien talletukset Sparbankernas depositioner Deposits at savings banks Säästöpankkien antolainaus Sparbankernas utläning Loans granted by savings banks Postipankki Postbanken Postipankki (the Post Bank) Helsingin arvopaperipörssin jäsenet ja osakeyhtiöiden lukumäärä Medlemmarna i Helsingfors fondbörs och aktiebolagens antal Members of the Helsinki Stock Exchange and numbers of joint-stock companies

17 Helsingin arvopaperipörssin myynti Försäljning vid Helsingfors fondbörs Sales at the Helsinki Stock Exchange Panttilainausliike Pantlänerörelsen Loansgranted by pawnbrokers' establishments Panttilainausliike 1977 Pantlänerörelsen 1977 Loans granted by pawnbrokers' establishments , Kunnallistalous - Kommunala finanser - Communal finances Menot ja tulot pääluokittain Utgifter och inkomster efter huvudtitlar Expenditure and revenue Menojen ja tulojen jakautuminen pääluokittain Fördelningen av utgifter och inkomster enligt huvudtitlar Breakdown of expenditure and revenue Veroäyrin hinnan jakautuminen Skatteöreprisets fördelning Breakdown of tax unit Palkkausmenot ja eläkkeet Avlöningsutgifter och pensioner Wage costs and pensions Pääoma menojen rakenne Kapitalutgifternas struktur Structure of capital costs Kokonaismenot sekä valtionosuudet ja -avustukset Totalutgifter samt statsandelar och -understöd Total expenditure, state contributions and grants Lainakanta Länestock Fixed loans Sähkö-, vesi- ja kaasu laitoksen tuloslaskelmat Resultaträkningar för el-, vatten- och gasverket Profit and loss statements of the electricity, gas and water services Rahastot Fonder Funds

18 Kaupungin liiketoiminta Stadens affärsverksamhet Publie utilities Sähkön hankinta ja käyttö Elanskaffning och -förbrukning Production, purchase and sales of electric energy Sähkön kulutus Elförbrukning Consumption of electricity Sähkön kulutuksen kehitys kuluttajaryhmittäin Elförbrukningens utveckling efter abonnentgrupper Development of electricity consumption by consumer group Kaukolämmön hankinta ja myynti Anskaffning och försäljning av fjärrvärme Heat supply and sale of district heating Kaasun valmistus ja myynti Tillverkning och försäljning av gas Production and sale of gas Vesilaitos Vattenverket The Waterworks Satamalaitoksen nosturien ja jäänmurtajien käyttö Anlitande av hamnverkets Iyftkranar och isbrytare Utilisation of cranes and harbour icebreakers of the Port Varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta Helsingin satamissa Upplagringsverksamheten och kaj kontrollen i Helsingfors hamnar Storage and quay goods service of the Port of Helsinki Tulot, varallisuus, verotus Inkomst, förmögenhet, beskattning - Income, property, taxation Tulonsaajat tuloluokittain Inkomsttagare per inkomstklass Income-recipients by income bracket Tulonsaajat tuloluokittain pääkaupunkiseudulla ja koko maassa Inkomsttagare per inkomstklass i huvudstadsregionen och i hela landet 1976 Income-recipients by incom~ bracket in the Metropolitan Area and the whole country 1976

19 Tulonsaajat perhetyypeittäin ja tuloluokittain Inkomsttagare enligt familjetyp och inkomstklass 1976 Income recipients by type"of family and income bracket 1976 Luonnollisten henkilöiden tulot tuloluokittain Fysiska personers inkomster enligt inkomstklass 1976 Income of individuals by income bracket 1976 Tulonsaajat ja keskimääräiset kunnallisveronalaiset tulot sukupuolen ja iän 213 mu kaan Inkomsttagare och de genomsnittliga vid kommunalbeskattningen skatte pliktiga inkomsterna, efter kön och 1I1der Income recipients and average income subject to municipal taxation Kunnallisveronalaiset tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti pääkaupunkiseudul 214 la ja koko maassa Vid kommunalbeskattningen skattepliktiga inkomster i genomsnitt per inkomst tagare i huvudstadsregionen och i hela landet Income subject to municipal taxation on an average per income recipient in the Metropolitan Area and the whole country Luonnollisten henkilöiden tulot ja vähennykset Fysiska personers inkomster och avdrag Income and deductions of individuals Vähennykset tuloluokittain Avdragen efter inkomstklasser 1976 Deductions by income bracket 1976 Verotus tuloluokittain Beskattning efter inkomstklasser Taxation broken down by income bracket Yhteisöjen ja kuolinpesien verotus Samfundens och dödsbonas beskattning 1976 Taxation of corporations and decedents' estates 1976 Kunnallisverotus Kommunalbeskattningen Municipal taxation Veroäyrit tulon laadun mukaan Skatteören efter arten av inkomst Municipal income tax units by type of income Veroäyrit tulon laadun mukaan tulovuonna 1977: Helsingin seutu, Tampere, 220 Turku sekä koko maa Skatteören enligt arten av inkomst inkomstllret 1977: Helsingforsregionen, Tammerfors, Äbo samt hela landet Municipal income tax units by type of income: The Helsinki Region, Tampere, Turku and the whole country Hinnat - Priser - Elinkustannusindeksi Levnadskostnadsindex Cost of living index Prices 221

20 Kuluttajahintaindeksi Konsumentprisindex Consumer price index Kuluttajahintaindeksi Alueittaiset indeksit 222 Konsumentprisindex Regionala index Consumer price index Regional index Kuluttajan hintaindeksi Konsumentprisindex Consumer price index Kuluttajan hintaindeksi Konsumentprisindex Consumer price index Tukkuhintaindeksi Partiprisindex Wholesale price index Elintarvikkeiden ym. keskihinnat Medelpriser pä I ivsförnödenheter m.m Retail prices for provisions Terveydenhuolto Hälsovård - Health care Terveysolojen valvonta Övervakning av de sanitära förhällandena Enviromental hygiene Elintarvikkeiden valvonta Livsmedelskontroll Food control Äitiyshuolto Mödravärd Maternity health services Lastenneuvolatoiminta Barnrädgivningen Child guidance Muu terveydenhuollon neuvontatoiminta Övrig hälsorädgivningsverksamhet Other health education Terveyskeskuslääkäreiden ja terveydenhoitajien toiminta Läkarnas och hälsovärdarnas verksamhet vid hälsovärdscentralen Physicians and publ.ic health nurses at health centres Kotisairaanhoito- ja kuntoutustoiminta Hemsjukvärd och rehabilitering Domiciliary nursing and rehabilitation

21 Hammashuolto Tandvärd Dentai care Hammashuolto ikäluokittain Tandvärd enligt äldersgrupp Dentai care by age group Kouluterveydenhuolto Skolhälsovärd School health services Käynnit kouluterveydenhuoltoon kuuluvilla erityispoliklinikoilla Besök vid skolhälsovärdens specialpolikliniker Visits to special policlinics Lääkärit ja hammaslääkärit Läkare och tandläkare Physicians and dentists Kaupungin käytettävissä olevat vahvistetut sairaansijat Fastställda sjukplatser i stadens användning Hospital beds at disposal of City Kaupungin käytettävissä olevat vahvistetut sairaansijat hoitoaloittain Fastställda sjukplatser i stadens anvärldning enligt värdform Hospital beds at disposal of City. by area of treatment Kaupungin sairaalat Stadenssjukhus City hospitals Muut kuin kaupungin sairaalat Andra än stadens sju khus Other hospitals Poliklinikkakäynnit Besök pä poliklinikerna Visits to out-patient departments Sairausvakuutuslain mu kaiset sairaanhoitokorvaukset Sjukvärdsersättningarna enligt sjukförsäkringslagen National Sickness Insurance refunds of medical expences Sairausvakuutuslain mukaiset sairaanhoitokorvaukset Helsingin seudulla Sjukvärdsersättningarna enligt sjukförsäkringslagen i Helsingforsregionen 1978 National Sickness Insurance refunds of medical expences in the Helsinki Region 1978 Sairausvakuutuslain mukaiset sairaanhoitokorvaukset Helsingin seudulla Sjukvärdsersättningarna enligt sjukförsäkringslagen i Helsingforsregionen 1978 National Sickness Insurance refunds of medical expences in the Helsinki Region 1978 Sairausvakuutuslain mukaiset päivä- ja äitiysrahakorvaukset Dag- och moderskapspenningersättningarna enligt sjukförsäkringslagen National Sickness Insurance compensations of daily and maternity allowances

22 Sairausvakuutuslain mukaiset päivä- ja äitiysrahakorvaukset Helsingin seudulla Dag- och moderskapspenningersättningarna enligt sjukförsäkringslagen i Helsingforsregionen 1978 National Sickness Insurance compensations of daily and maternity allowances in the Helsinki Region Sosiaalitoimi -Socialväsen Social welfare Kaupungin päiväkodit Stadens daghem Communal day care homes for children Yksityiset päiväkodit Privata daghem Private day care homes for chi Idren Perhepäivähoito Fami Ijedagvärden Family day care vuotiaiden lasten päivähoitopaikat suurpalvelupiireittäin Dagvärdsplatser för 0-6-åriga barn enl igt storomräde för servicen Day care places for chi Idren under 6 years of age Sisällä ja ulkona tapahtuvan leikin ja toiminnan ohjaus ja valvonta Ledningen och övervakningen av lek och verksamhet inomhus och ute Guided play Lasten- ja nuorisonhuolto Värden av minderåriga Welfare for minors Lasten ja nuorten sijaishuolto Minderäriga i värd utom hemmet Placement for minors Kesävirkistystoiminta Sommarrekreationsverksamhet Holiday camps for children Kehitysvammaisten huolto Vården av utvecklingsstörda Welfare for the mentally subnormal Elatusturva Tryggande av underhäll Maintenance assistance Lapsilisät Barnbidrag Child allowances

23 Äitiysavustukset MOderskapsunderstöd Maternity benefits Kasvatusneuvolatoiminta Verksamheten vid r1!dgivningsbyr1!erna för uppfostringsfr1!gor Child guidance centre Yleinen oikeusapu- ja virkaholhoustoimi Ali mänt rättshjälps- och tjänsteförmynderskapsväsen Legal Aid and Guardianship Bureau Vanhainkodit ja sairaskodit Aldringshem och sjukhem Old-age homes and nursing homes Vanhusten asuintalot Bostadshus för 1!ldringar Residential buildings for aged persons Huoltoapu Socialhjälp Socia I assistance Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien ja irtolaisten huolto V1!rden av personer som missbrukar berusningsmedel och lösdrivarv1!rd Welfare for abusers of intoxicants and for vagrants Kunnallinen kodinhoitotoiminta Kommunal hemv1!rdsverksamhet Communal home help Majoitussuojien käyttö Utnyttjandet av härbärgena Use of IOdgings Kansaneläkkeiden rakenne Folkpensionernas struktur The national pensions structure Yleisten peruseläkkeiden saajat Mottagare av allmänna grundpensioner Recipients of universal basic pensions Yleisten peruseläkkeiden saajat Helsingin seudulla, Tampereella, 264 Turussa ja koko maassa Mottagare av allmänna grundpensioner i Helsingforsregionen, Tammerfors, Abo och i hela landet Recipients of universal basic pensions in the Helsinki Region, Tampere, Turku and the whole country

24 Koulutus - Utbildning Education Oppivelvollisuusikäiset lapset syyslukukaudella Sarn i läropliktsälder höstterminen Children of compulsory school age, autumn term Koulutoimi syksyllä 1977 ja Skolväsendet hösten 1977 och 1978 Educational system in the autumn 1977 and 1978 Peruskoulujen ja lukioiden (ml. iltaoppikoulut ja -linjat) oppilaat Helsingin 268 seudulla, Tampereella, Turussa ja koko maassa syksyllä 1978 Elever i grundskolor och gymnasier (jnkl. aftonläroverk och kvällslinjer) i Helsingforsregionen, Tammerfors, Abo och i hela landet hösten 1978 Students in comprehensive schools and senior secondary schools (jnciuded evening schools and evening classes) in the Helsinki Region, Tampere, Turku and the whole country i n the autumn 1978 Kaupungin ammattiopetus laitokset 1975/ Stadens yrkesundervisningsanstalter 1975/78 Municipal vocational schools 1975/78 Helsingissä sijaitsevat muut ammattiopetuslaitokset 1976/ Ovriga yrkesutbildningsanstalter i Helsingfors 1976/78 Other institutes of vocational education in Helsinki 1976/78 Ammattiopetuslaitokset Helsingin seudulla 1976/ Yrkesutbildningsanstalter i Helsingforsregionen 1976/78 Vocational schools in the Helsinki Region 1976/78 Korkeakoulujen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot lukuvuosina 1973/ /78 Högskolestuderandeoch avlagda examina läsären 1973/ /78 Students and graduates 1973/ /78 Muiden korkeanasteen oppilaitosten opiskelijat ja suoritetut tutkinnot Andra läroanstalter pll högstadium; studerande samt avlagda examina Other educational institutions at third level Ammattienedistämislaitoksen Helsingissä järjestämät kurssit Av Anstalten för yrkenas främjande anordnade kurser i Helsingfors Courses arranged in Helsinki by the Institute for the Development of Occupational Skills Työväenopistot 1973/ / Arbetarinstituten 1973/ /78 Workers' Institutes 1973/ /78

25 Kulttuuri ja vapaa-aikatoiminta - Kultur och fritidsverksamhet - Cultural life and leisure Kaupunginkirjasto '273 Stadsbiblioteket City Library Kaupunginkirjaston lasten- ja musiikkikirjastotoiminta Stadsbibliotekets barn- och musikbiblioteksverksamhet Children's and musical services provided by the City Library Kaupunginkirjastosta lainatut nidokset ja lainaajat lainauspisteittäin Frän Stadsbiblioteket utlänade volymer och låntagare efter utläningsställen City Library: volumes lent and borrowers by lending point Tieteelliset kirjastot Vetenskapliga bibliotek University and research I ibraries Käynnit museoissa ja valtionarkistossa Besök i museer och ri ksarkivet Number of visitors to museums and the National Archives Kaupunginorkesteri Stadsorkestern The Helsinki Philharmonic Orchestra Muut konsertit Andra konserter Other concerts Teatterit Teatrarna Theatres Urheilu- ja ulkoilutoimi Idrotts- och friluftsverksamhet Sport and open-air activity Järjestystoimi - Ordningsväsen - Justice Poliisin tietoon tulleet rikokset Brott som kommit tili polisens kännedom Offences known to the police

26 Eräät valtioon tai yhteiskuntaan sekä yksi löön kohdistuneet ri kokset Vissa brott mot staten eiler samhället samt mot individen Certain offences against State or society or against persons Poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen Utredning av brott som kommit tili polisens kännedom The clearing of offences known to the police Raastuvanoikeudessa syytetyt henkilöt Vid rädstuvurätten ätalade personer Persons prosecuted in the Municipal Court Raastuvanoikeudessa ratkaistut asiat Av rädstuvurätten avgjorda ärenden Cases settled by the Municipal Court Asunto-oikeudessa loppuun käsitellyt asiat Vid bostadstätten slutligt handlagda ärenden Cases concluded in the Tenancy Court Helsingissä päihtyneinä säilöön otetut Berusade som tagits i förvar i Helsingfors Intoxicated persons ta ken into custody in Helsinki Koko maassa päihtyneinä säilöön otetut helsinkiläiset Helsingforsbor som berusade tagits i förvar i hela landet Helsinki residents taken into custody for intoxication in all of Finland Palo- ja pelastustoimi Brand- och räddningsväsendet Fire and rescue service Vaalit - Vai -Elections Kunnallisvaalit ; äänioikeutetut. äänestäneet sekä hylätyt äänestysli- 290 put Kommunalvalen ; röstberättigade. röstande samt kasserade röstsedlar Municipal elections ; persons entitled to vote. persons who voted and disallowed ballots Kunnallisvaalit ; hyväksytyt äänestysliput puolueittain 291 Kommunalvalen ; godkända röstsedlar efter partier Municipal elections ; valid ballots by parties Kunnallisvaalit ; valitut kaupunginvaltuutetut puolueittain 292 Kommunalvalen ; valda stadsfullmäktige efter partier Municipal elections ; city Council by political parties Kansanedustajain vaalit ; äänioikeutetut. äänestäneet sekä hylätyt 292 äänestysliput Riksdagsmannavalen ; röstberättigade. röstande samt kasserade röstsedlar Parliamentary elections ; persons entitled to vote. persons who voted and disallowed ballots

27 Kansanedustajain vaalit ; hyväksytyt äänestysliput puolueittain 293 Riksdagsmannavalen ; godkända röstsedlar efter partier Parliamentary elections ; valid ballots by parties Kansanedustajain vaalit ; Helsingin vaalipiiristä valitut kansanedus- 294 tajat puolueittain Riksdagsmannavalen ; riksdagsmän som invalts i Helsingfors valkrets, efter partier Parliamentary elections ; Members of Parliament from the constituency of the City of Helsinki by parties Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit ; äänioikeutetut, äänes- 294 täneet sekä hylätyt äänestysliput Vai av elektorer för utseende av republikens president ; röstberättigade, röstande samt kasserade röstsedlar Presidential elections ; persons entitled to vote, persons who voted and disallowed ballots Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit ; hyväksytyt äänestys- 295 liput puolueittain Vai av elektorer för utseende av republikens president ; godkända röstsedlar efter partier Presidential elections ; valid ballots by parties Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit ; valitsijamiehet puolu- 295 eittain Vai av elektorer för utseende av republikens president ; elektorer efter partier Presidential elections ; electors by parties Pohjoismaat - Norden Scandinavian tables Pinta-ala ja väestön tiheys Areal och befolkningstäthet 1978 Area and population density 1978 Väkiluku Folkmängd Population Väestönmuutokset Folkmängdsförändringar Vital statistics Väestönmuutokset Befol kningsförändringar 1977 Marriages, divorces, births and deaths 1977 Kaupunkiseutujen väkiluku ja väestönmuutokset Stadsregionernas folkmängd och folkmängdsförändringar Popu lation and population changes in town regions

28 Kuolleisuus (%c) iän ja sukupuolen mukaan 300 Döda (%0) efter älder och kön Deaths (%ol by age and sex Muuttoliike Flyttningsrörelsen 1977 Migration 1977 Siirtolaiset lähtömaan mukaan Invandrare efter avgängsland 1977 I mmigrants by country of departure 1977 Ulkomaiden kansalaiset 301 Utländska medborgare Foreign nationals Väestö iän ja sukupuolen mukaan 302 Befolkningen efter älder och kön Population by age and sex Kaupunkiseutujen väestö iän ja sukupuolen mukaan 303 Befolkningen i stadsregionerna efter älder och kön Population by age and sex in town regions Väestö sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 304 Befolkning efter kön och civilständ Population by sex and maritai status Kaupunkiseutujen väestö sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 304 Befolkningen i stadsregionerna efter kön och civilständ Population by sex and maritai status in town regions Asuinhuoneistot ja asumistiheys huoneistotyypin mukaan 305 Bostadslägenheter och boendetäthet efter lägenhetstyp Dwelling units by size and housing density by type of dwelling unit Valmistuneet asuinhuoneistot kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla Färdigställda bostadslägenheter i städerna och i stadsregionerna New dwelling units in towns and their regions Valmistuneet asuin huoneistot huoneistotyypin mukaan kaupungeissa ja kau- 306 punkiseuduilla 1977 Färdigställda bostadslägenheter efter lägenhetstyp i städerna och i stadsregionerna 1977 New dwelling units by type of dwelling unit in towns and their regions 1977 Moottoriajoneuvot Motorfordon Motor vehicles Merenkulku Sjöfart 1977 Navigation 1977 Lentoliikenne Flygtrafiken 1977 Air traffic 1977

29 Kuvioluettelo - Figurförteckning List of charts Väestö Befolkning Population Sivu Sida Page Väestö pääkielen ja iän mukaan (%) sekä ruotsinkielisen väestön 53 osuus Befolkningen efter huvudspräk och älder (%) samt andelen svenskspräkig befolkning Helsingin, Espoon ja Vantaan väestö iän ja sukupuolen mukaan (%) 55 Befolkningen i Helsingfors, Esbo och Vanda efter äld~r och kön (%) Väestö suuralueittain Befolkningen efter storomräden Väestö iän mu kaan Befolkningen efter älder Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan (%) 62 Yrkesverksam befolkning efter näringsgren (%) Väestönmuutokset - Befolkningsförändringar - Vital statistics ' Väestön muutos, syntyneiden enemmyys ja nettomuutto Fol kmängdens förändringar, födelseöverskott och flyttningsnetto

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1958 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIV Vuonna 1958 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LIV

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1959 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND Illlllll!llllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll> I9 6 0 S U O M E N T I L A S T O L L I N

Lisätiedot

Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2000-2001. Neljäskymmenesensimmäinen vuosikerta

Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2000-2001. Neljäskymmenesensimmäinen vuosikerta Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2000-2001 Neljäskymmenesensimmäinen vuosikerta Julkaisija: Tampereen kaupunginkanslia Tulosarviointiryhmä ISSN 0355-2810 Tampereen kaupungin painatuskeskus,

Lisätiedot

102. vuosikerta l årgång

102. vuosikerta l årgång 102. vuosikerta l årgång Helsingin kaupunki, tietokeskus Helsingfors stad, faktacentralen City of Helsinki Urban Facts Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki (Siltasaarenkatu 18 20 A) Adress PB 5500,

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja 1 FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics Tilastokatsaus 2012: I The Bulletin of Statistics contains the key statistical data describing the development of the economy and society on different topics. This quarterly publication includes: monthly,

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003 11 9 9 9 2003 2 Tilastollinen vuosikirja 2003 Verkkopalveluna graafiset kuviot www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2004 31. vuosikerta 31 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2001 28. vuosikerta 28 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008 2008 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde,

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde,

Lisätiedot

82 ~uo~ikerta. Statistical Yearbook of the City of Helsinki. . Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. argang

82 ~uo~ikerta. Statistical Yearbook of the City of Helsinki. . Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. argang . Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja Helsingfors stads statistiska årsbok Statistical Yearbook of the City of Helsinki 1994? 82 ~uo~ikerta argang ISSN 0785-8736 Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä

Lisätiedot

ISBN 951-669-630-9 ISSN 0071-5247

ISBN 951-669-630-9 ISSN 0071-5247 1 2 Toimitus Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki Satu Kuusisto Puh. 020 434 1358 S-posti satu.kuusisto@kela.fi Taisto Varisto Puh. 020 434 1392 S-posti taisto.varisto@kela.fi Redaktion

Lisätiedot

18. Total sales of medicines in 2004

18. Total sales of medicines in 2004 1. Population age structure and economic dependency ratio, 1985 24 2. Social welfare expenditure by main policy area, 1985 24 3. Social welfare expenditure by source of finance, 1985 24 4. Social insurance

Lisätiedot

Kelan tilastollinen. vuosikirja. FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

Kelan tilastollinen. vuosikirja. FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution Kelan tilastollinen vuosikirja FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2004. Statistisk årsbok 2004. Statistical Yearbook 2004

Tilastollinen vuosikirja 2004. Statistisk årsbok 2004. Statistical Yearbook 2004 1 40 40 40 2 Tilastollinen vuosikirja 2004 Verkkopalveluna graafi set kuviot www.kela.fi /tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi /statistics > Statistics

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2008 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2008 SVT Sosiaaliturva 2008

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2011

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2011 SVT Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection SVT Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2011 Statistisk årsbok om social- och hälsovården 2011 Statistical Yearbook on Social Welfare

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI 2015 - TASKUTILASTO KERAVA TOWN 2015

KERAVAN KAUPUNKI 2015 - TASKUTILASTO KERAVA TOWN 2015 Kerava 2015 KERAVAN KAUPUNKI 2015 - TASKUTILASTO KERAVA TOWN 2015 Sisällysluettelo/Contents Sivu/Page Yleiset tiedot/general information 2 Väestö/Population 3 Väestömuutokset/Changes in population 4 Elinkeinot

Lisätiedot

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2002 Äldreomsorgen 2002 Care and Services for Older People 2002

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2002 Äldreomsorgen 2002 Care and Services for Older People 2002 STAKES Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Sosiaaliturva 2003:1 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården SVT Socialskydd National Research and Development Centre

Lisätiedot