Kelan tilastollinen vuosikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelan tilastollinen vuosikirja"

Transkriptio

1 Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection

2 Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection Kansaneläkelaitos Folkpensionsanstalten The Social Insurance Institution Helsinki, Finland

3 Tilastollinen vuosikirja Tiedustelut Mira Kajantie Puh Anne Laakkonen Puh Statistisk årsbok Förfrågningar Mira Kajantie Tel Anne Laakkonen Tel Statistical Yearbook Inquiries Mira Kajantie Tel Anne Laakkonen Tel Tilaukset Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä PL Helsinki puh Beställningar Folkpensionsanstalten Statistikgruppen PB Helsingfors Orders The Social Insurance Institution Statistical Branch PO Box Helsinki, Finland Painopaikka Tryckeri Printed by: Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2009 ISSN = Suomen virallinen tilasto (painettu) ISSN = Kelan tilastollinen vuosikirja (painettu) ISSN = Suomen virallinen tilasto (sähköinen) ISSN = Kelan tilastollinen vuosikirja (sähköinen) ISBN

4 Lukijalle Kelan tilastollinen vuosikirja on kattava tietopaketti Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Kirja sisältää keskeiset tilastot etuuksien saajista ja maksetuista euroista sekä sanalliset kuvaukset etuuksien sisällöstä ja määräytymisperusteista. Kirjan ensimmäisessä luvussa esitetään tilastoja koskien Suomen koko sosiaaliturvajärjestelmää, josta Kela on osa. Kela on julkaissut tilastotietoa vuosikirjan muodossa jo vuodesta Vuosien kirjat ovat ladattavissa Kelan internetsivuilta (www.kela.fi/tilastot). Samasta osoitteesta löytyy myös paljon muuta tilastomateriaalia sekä Kelan tilastojen kuvaukset ja laatuselosteet. Vuosikirja kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan. Tämän vuosikirjan ovat toimittaneet Mira Kajantie (vastaava toimittaja), Anne Laakkonen, Marjut Rautiainen ja Sinikka Willberg. Julkaisun ovat taittaneet Marja Vehkalahti ja Miira Harpf. Käännöksistä vastaavat Kelan kielenkääntäjät. Lukijoiden palautetta ja kehittämisehdotuksia otetaan mielellään vastaan Till läsaren FPA:s statistiska årsbok är ett omfattande informationspaket om de sociala förmåner som handhas av FPA. Boken innehåller central statistik över förmånstagare och utbetalda penningbelopp samt beskrivningar av förmånernas innehåll och grunderna för dem. I det första kapitlet presenteras statistik över hela det finländska systemet för social trygghet, av vilket FPA utgör en del. FPA har gett ut statistik i form av en årsbok alltsedan Årsböckerna för kan laddas ner på FPA:s webbplats (www.fpa.fi/statistik). På webbplatsen finns också mycket annat statistiskt material samt kvalitetsbeskrivningar. Årsboken ingår i serien Finlands officiella statistik. Denna årsbok har redigerats av Mira Kajantie (ansvarig redaktör), Anne Laakkonen, Marjut Rautiainen och Sinikka Willberg. Ombrytningen av publikationen har gjorts av Marja Vehkalahti och Miira Harpf. Översättningarna har gjorts av översättarna vid FPA. Vi tar gärna emot synpunkter och utvecklingsförslag från våra läsare Foreword The Statistical Yearbook of Kela, the Social Insurance Institution of Finland, offers a wealth of information about the social security schemes administered by Kela. The Yearbook includes key statistics on beneficiaries and benefit expenditures as well as text descriptions of the individual benefits and their eligibility criteria. The first chapter is a compendium of statistics on the Finnish social security system as a whole, of which Kela is a part. The Yearbook has been published since The editions of the Yearbook are available for download on Kela s website (www.kela.fi/statistics). The website also offers plenty of other statistical data and the quality descriptions for the Kela statistics. The Yearbook is part of the Official Statistics of Finland. The Yearbook was edited by Mira Kajantie, with editorial assistance from Anne Laakkonen, Marjut Rautiainen and Sinikka Willberg. The layout is by Marja Vehkalahti and Miira Harpf, and the translations by Kela s translators. Feedback and suggestions for improvement are welcome at Helsingissä, joulukuussa 2009 Jorma Huuhtanen Esko Karjala Helsingfors, december 2009 Pääjohtaja Osastopäällikkö Helsinki, December 2009 Generaldirektör Avdelningschef Director General Head of Department 3

5 Sisällys Innehåll Sisällys Sivu Lukijalle... 3 Taulukkoluettelo... 7 Kuvioluettelo Käsitteet, lyhenteet ja symbolit Kela vuonna 2008 (tiivistelmä) Suomen sosiaaliturva ja Kela Yleistä Eläketurva Vammaisturva Terveysturva Kuntoutus Työttömien toimeentuloturva Lapsiperheiden tukeminen Asumisen tuki Opiskelijoiden toimeentuloturva Kelan eläke-etuudet Yleistä Eläke-etuudet alueittain Eläkkeet ammateittain Kelan vammaisetuudet Yleistä Vammaisetuudet alueittain ja sairauksittain Kelan sairausvakuutusetuudet Sairausvakuutuskorvaukset Korvaukset alueittain Korvaukset sairauksittain Korvaukset ammateittain Työterveyshuolto ja opiskelijoiden terveydenhuolto Kelan kuntoutusetuudet Yleistä Kuntoutus alueittain, sairauksittain ja ammateittain Kelan työttömyysturvaetuudet Yleistä Työttömyysturvaetuudet alueittain ja ammateittain Maahanmuuttajan kotoutumistuki Kelan lapsiperhe-etuudet Yleistä Äitiysavustus ja lapsilisä Pienten lasten hoidon tuki Lapsilisä ja pienten lasten hoidon tuki alueittain Kelan asumistuet Yleistä Yleinen asumistuki Eläkkeensaajan asumistuki Asumistuet alueittain Innehåll Sida Till läsaren... 3 Förteckning över tabeller... 7 Förteckning över figurer Begrepp, förkortningar och symboler FPA år 2008 (översikt) FPA och den sociala tryggheten i Finland Allmänt Pensioner Handikappförmåner Sjukförmåner Rehabilitering Utkomstskydd vid arbetslöshet Stöd för barnfamiljer Stöd för boende Utkomstskydd för studerande FPA:s pensionsförmåner Allmänt Pensionsförmåner regionvis Pensioner yrkesvis FPA:s handikappförmåner Allmänt Handikappförmåner regionvis och sjukdomsvis FPA:s sjukförsäkringsförmåner Sjukförsäkringsersättningar Ersättningar regionvis Ersättningar sjukdomsvis Ersättningar yrkesvis Företagshälsovård och hälsovård för studerande FPA:s rehabiliteringsförmåner Allmänt Rehabilitering region-, sjukdoms- och yrkesvis FPA:s arbetslöshetsförmåner Allmänt Arbetslöshetsförmåner regionvis och yrkesvis Integrationsstöd för invandrare FPA-förmåner till barnfamiljer Allmänt Moderskapsunderstöd och barnbidrag Barnavårdsstöd Barnbidrag och barnavårdsstöd regionvis FPA:s bostadsbi drag Allmänt Allmänt bostadsbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Bostadsbidragen regionvis Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008

6 Sisällys Innehåll Sivu 9. Kelan opintoetuudet Opintotuki Koulumatkatuki Aikuiskoulutustuen lainatakaus Kelan muut etuudet Sotilasavustus Maahanmuuttajan erityistuki Pitkäaikaistyöttömien eläketuki Kelan talous ja hallinto Rahoitus Organisaatio ja etuuksien käsittely Sida 9. FPA:s studieförmåner Studiestöd Stöd för skolresor Lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd Övriga FPA-förmåner Militärunderstöd Särskilt stöd till invandrare Pensionsstöd för långtidsarbetslösa FPA:s ekonomi och förvaltning Finansiering Organisation och behandling av förmåner English Summary Liitteet Kelan eläke- ja vammaisetuuksien kehitys Kelan sairausvakuutusetuuksien kehitys Kelan kuntoutusetuuksien kehitys Kelan työttömyysturvaetuuksien kehitys Kelan lapsiperhe-etuuksien kehitys Yleisen asumistuen kehitys Kelan opintoetuuksien kehitys Kelan muiden etuuksien kehitys Indeksitarkistukset Rahanarvon muuntokertoimet Kelan väestötilasto Aluejaot Asiahakemisto Kelan tilastot English Summary Bilagor Utvecklingen av FPA:s pensions- och handikappförmåner Utvecklingen av FPA:s sjukförsäkringsförmåner Utvecklingen av FPA:s rehabiliteringsförmåner Utvecklingen av FPA:s arbetslöshetsförmåner Utvecklingen av FPA-förmåner till barnfa miljer Utvecklingen av det allmänna bostadsbidraget Utvecklingen av FPA:s studieförmåner Utvecklingen av övriga FPA-förmåner Indexjusteringar Koefficienter för omvandling av penningvärdet FPA:s befolkningsstatistik Regionala indelningar Sakregister FPA-statistik Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

7 Contents Contents Page Foreword... 3 List of Tables List of Charts Special terminology, abbreviations, and symbols used in the text Kela 2008 (overview) Tables and Charts Page English summary Page 1. Social protection in Finland and the role of the Social Insurance Institution (Kela) Pension benefits Disability benefits National Health Insurance (NHI) Rehabilitation Benefits in respect of unemployment Benefits for families with children Housing-related benefits Benefits for students Other benefits Finance and administration Analyses by region, type of disease and occupation Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008

8 Taulukkoluettelo Förteckning över tabeller Taulukkoluettelo Sivu Suomen sosiaaliturva ja Kela 1. Väestö iän ja sukupuolen mukaan Kokonaiseläkemenot verrattuina sosiaalimenoihin ja bruttokansantuotteeseen Kokonaiseläkemenot Eläkkeensaajien kokonaislukumäärät Kaikki vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai erityiseläkettä saavat iän ja sukupuolen mukaan Suomessa asuvat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja erityiseläkettä saavat: Väestöosuuksia maakunnittain Kaikki työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden ja eläkejärjestelmän mukaan Kaikki vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden erityiseläkkeelle siirtyneet Kaikki työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauden ja eläkejärjestelmän mukaan Kaikki Suomessa asuvat vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen saajat iän ja eläkejärjestelmän mukaan Kaikkien Suomessa asuvien vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä saavien kokonaiseläkkeiden suuruusjakaumat eläkejärjestelmän mukaan Kaikki Suomessa asuvat perhe-eläkkeen saajat iän ja eläkejärjestelmän mukaan Kaikkien Suomessa asuvien leskeneläkettä saavien kokonaiseläkkeiden suuruusjakaumat eläkejärjestelmän mukaan Vammaisten rahallisia etuuksia Terveydenhuoltomenot verrattuina sosiaalimenoihin ja markkinahintaiseen bruttokansantuotteeseen Terveydenhuoltomenot Sairausajan toimeentuloturvaetuuksia Sairauspoissaolot työstä ja sairausvakuutuksen korvaamat sairauspäivät Työvoima, työttömät ja työttömyysturva Työttömien toimeentuloturvaetuuksia Työttömyysturvaetuudet työvoima- ja elinkeinokeskuksittain Förteckning över tabeller Sida FPA och den sociala tryggheten i Finland 1. Befolkning enligt ålder och kön De totala pensionsutgifterna jämfört med socialutgifterna och bruttonationalprodukten De totala pensionsutgifterna Totala antal pensionstagare Samtliga mottagare av ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller specialpension efter ålder och kön Mottagare av ålders-, invalid-, arbetslöshetseller specialpension bosatta i Finland: Befolkningsandelar landskapsvis Samtliga mottagare av invalidpension enligt sjukdom och pensionssystem Nya mottagare av ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller specialpension för lantbrukare Nya mottagare av invalidpension enligt sjukdom och pensionssystem Samtliga mottagare av ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension bosatta i Finland enligt ålder och pensionssystem Samtliga mottagare av ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension bosatta i Finland; storleksfördelning av totalpensionerna enligt pensionssystem Samtliga mottagare av familjepension bosatta i Finland enligt ålder och pensionssystem Samtliga mottagare av efterlevandepension bosatta i Finland; storleksfördelning av totalpensionerna enligt pensionssystem Penningförmåner för handikappade Hälsovårdsutgifterna jämfört med socialutgifterna och bruttonationalprodukten till marknadspris Hälso- och sjukvårdsutgifterna Utkomstskyddsförmåner under sjuktid Sjukfrånvaro och sjukdagar ersatta från sjukförsäkringen Arbetskraft, arbetslösa och arbetslöshetsbidrag Utkomstskyddsförmåner för arbetslösa Arbetslöshetsförmåner efter arbetskrafts- och näringscentral Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

9 Taulukkoluettelo Förteckning över tabeller Sivu Sida 22. Lapsiperheiden toimeentuloturvaetuuksia Utkomstskyddsförmåner för barnfamiljer Opiskelijoiden toimeentuloturvaetuuksia 23. Utkomstskyddsförmåner för studerande Kelan eläke-etuudet 24. Kelasta eläke-etuutta saavat Kelasta vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkettä saavat Kelan eläkkeiden rakenne Kelasta eläke-etuutta saavat iän ja sukupuolen mukaan Kansaneläkkeen saajat ja heidän muita etuuksiaan iän ja sukupuolen mukaan Kelan keskimääräiset eläke-etuudet Leskeneläkkeiden rakenne Lapseneläkkeiden rakenne Rintamalisänsaajat Uudet Kelan eläkkeet Hakijan terveydentilaan perustuvat työkyvyttömyyseläkeratkaisut iän ja sukupuolen mukaan Kelan eläke-etuudet: Vuoden aikana maksetut etuudet etuuslajin mukaan Vuoden aikana maksetut kansan- ja perheeläkkeet eläkelajin mukaan Ulkomailla asuvien Kelan eläke-etuudet Ulkomailla asuvien Kelan eläke-etuudet: Saajat asuinmaan ja kansalaisuuden mukaan Asumisaikaan suhteutetut Kelan eläkkeet Tietoja Kelan eläke-etuuksista maakunnittain Kelasta eläke-etuutta saavat maakunnittain Uudet Kelan työkyvyttömyyseläkkeet: Eläkkeensaajan ammatti, ammattiasema ja sukupuoli Kelan vammaisetuudet 43. Vuoden aikana maksetut vammaisetuudet Vammaisetuuden saajat Vammaisetuuden saajat iän, sukupuolen ja tuen suuruuden mukaan Vammaisetuuden saajat maakunnittain Lapsen vammaistuen saajat pääsairauden mukaan FPA:s pensionsförmåner 24. Mottagare av pensionsförmåner från FPA Mottagare av ålders-, sjuk- och arbetslöshetspension från FPA FPA-pensionernas struktur Mottagarna av pensionsförmåner från FPA enligt ålder och kön Mottagare av folkpension och andra förmåner enligt ålder och kön Av FPA utbetalda pensionsförmåner: Genomsnittlig storlek Efterlevandepensionernas struktur Barnpensionernas struktur Fronttilläggstagare Nya FPA-pensioner Avgöranden om sjukpension på basis av sökandens hälsotillstånd enligt ålder och kön Pensionsförmåner från FPA: Utbetalda förmåner enligt förmånsslag per år Utbetalda folk- och familjepensioner enligt pensionsslag per år Av FPA utbetalda pensionsförmåner till utomlands bosatta personer Av FPA utbetalda pensionsförmåner till utomlands bosatta personer enligt bosättningsland och medborgarskap FPA-pensioner avvägda enligt bosättningstid Uppgifter landskapsvis om pensionsförmåner som utbetalats av FPA Mottagare av pensionsförmåner från FPA landskapsvis Nya sjukpensioner från FPA efter mottagarens yrke, yrkesställning och kön FPA:s handikappförmåner 43. Utbetalda handikappförmåner per år Mottagare av handikappförmåner Handikappförmånstagare enligt ålder, kön och bidragets storlek Handikappförmånstagare landskapsvis Mottagare av handikappbidrag för barn enligt primär sjukdom Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008

10 Taulukkoluettelo Förteckning över tabeller Sivu Sida 48. Aikuisen vammaistuen ja ruokavaliokorvauksen 48. Mottagare av handikappbidrag för vuxna saajat pääsairauden mukaan och kostersättning enligt primär sjukdom Eläkkeensaajan hoitotuen saajat pääsairauden mukaan Mottagare av vårdbidrag för pensionstagare enligt primär sjukdom Kelan sairausvakuutusetuudet 50. Sairausvakuutuskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset korvauksen maksajan ja vastaanottajan mukaan Sairausvakuutuskorvauksia saaneet Erityishoitorahat Vuosina alkaneet sairaus- ja vanhempainpäivärahakaudet sekä korvatut päivät Sairaus- ja vanhempainpäivärahat: maksetut korvaukset ja päivärahojen saajat etuuden määräytymisperusteen mukaan Sairaus- ja vanhempainpäivärahat: korvatut päivät ja keskimääräiset päiväkorvaukset Isien vanhempainpäivärahat Isät heille korvattujen vanhempainpäivärahapäivien määrän mukaan 2007/ Äitien päättyneet vanhempainpäivärahakaudet : Työnantajan palkanmaksu vanhempainvapaan ajalta Sairaus- ja vanhempainpäivärahojen suuruusjakaumat Sairaus- ja vanhempainpäivärahat saajan iän ja sukupuolen mukaan Sairausvakuutuksen korvaamat lääkkeiden ostokerrat, lääkärissä- ja hammaslääkärissäkäynnit, tutkimuksen ja hoidon omavastuukerrat sekä matkat Lääkekorvaukset (avohoito) Lääkekorvauksia saaneet iän ja sukupuolen mukaan 2008 (avohoito) Sairausvakuutuksen korvaamat lääkärissäja hammaslääkärissäkäynnit, tutkimuksen ja hoidon omavastuukerrat sekä matkat iän ja sukupuolen mukaan Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen tutkimus ja hoito toimenpiteittäin Sairaanhoitokorvaukset ja niihin liittyvät vakuutettujen kustannukset Sairauspäivärahat sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeudet: Uusien hakemusten ratkaisut iän ja sukupuolen mukaan Suomen ja muiden EU/ETA-maiden välinen sairaanhoitokustannusten korvaaminen Sairaus- ja vanhempainpäivärahat maakunnittain FPA:s sjukförsäkringsförmåner 50. Sjukförsäkringsersättningar Sjukförsäkringsersättningarna fördelade efter utbetalare och mottagare Mottagare av sjukförsäkringsersättningar Specialvårdspenning Under åren inledda sjuk- och föräldradagpenningperioder samt ersatta dagar Sjuk- och föräldradagpenningar: utbetalda ersättningar samt dagpenningtagare enligt förmånsgrund Sjuk- och föräldradagpenningar: ersatta dagar och genomsnittlig ersättning per dag Föräldradagpenningar till fäder Fäder enligt antalet föräldradagpenningdagar 2007/ Mödrars föräldradagpenningperioder som upphört : Arbetsgivarens löneutbetalning under föräldraledigheten Sjuk- och föräldradagpenningarna efter storlek Sjuk- och föräldradagpenningar efter mottagarens ålder och kön Från sjukförsäkringen ersatta läkemedelsinköp, läkar- och tandläkarbesök, undersökningar och behandlingar samt resor Läkemedelsersättningar (öppenvård) Mottagare av läkemedelsersättning efter ålder och kön 2008 (öppenvård) Från sjukförsäkringen ersatta läkar- och tandläkarbesök, undersökningar och behandlingar samt resor enligt ålder och kön Från sjukförsäkringen ersatt privat undersökning och behandling enligt åtgärd Sjukvårdsersättningarna och de försäkrades kostnader Sjukdagpenningar och rätt till ersättning för läkemedel och näringspreparat: Avgöranden av nya ansökningar enligt de sökandes ålder och kön Ersättandet av sjukvårdskostnader mellan Finland och övriga EU/EES-länder Sjuk- och föräldradagpenningar landskapsvis Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

11 Taulukkoluettelo Förteckning över tabeller 71. Sairaanhoitokorvaukset maakunnittain Vuosina alkaneet sairauspäivärahakaudet sairauspääryhmän mukaan Tietoja sairauspäivärahoista sairauden mukaan Tietoja osasairauspäivärahoista sairauden mukaan Sairauspäivärahapäivät sairauspääryhmän, iän ja sukupuolen mukaan Osasairauspäivärahapäivät sairauspääryhmän, iän ja sukupuolen mukaan Vuonna 2007 alkaneet sairauspäivärahakaudet: Kesto sairauspääryhmittäin Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet iän mukaan Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet: Kustannukset, korvaukset ja korvauksen saajat korvausoikeuksittain Sairausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden käyttö avohoidossa lääkeryhmittäin Vuonna 2008 alkaneet sairauspäivärahakaudet ja korvatut päivät päivärahansaajan ammatin, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan Vuonna 2008 alkaneet osasairauspäivärahakaudet ja korvatut päivät päivärahansaajan ammatin, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan Työterveyshuollon ja opiskelijoiden terveydenhuollon korvaukset Työnantajan järjestämä työterveyshuolto Työnantajan järjestämä työterveyshuolto korvausluokittain Työnantajan järjestämän työterveyshuollon sisältö Yrittäjien työterveyshuollon sisältö Opiskelijoiden terveydenhuolto Sivu Sida 71. Sjukvårdsersättningarna landskapsvis Åren inledda sjukdagpenningperioder enligt sjukdomshuvudgrupp Sjukdagpenninguppgifter sjukdomsvis Uppgifter om partiella sjukdagpenningar sjukdomsvis Sjukdagpenningdagar enligt sjukdomshuvudgrupp, ålder och kön Dagar med partiell sjukdagpenning enligt sjukdomshuvudgrupp, ålder och kön De år 2007 inledda sjukdagpenningperiodernas längd i de olika sjukdomshuvudgrupperna Rätt till specialersättning för läkemedel sjukdomsvis, Rätt till specialersättning för läkemedel vid olika sjukdomar enligt ålder, Begränsat grundersättningsgilla läkemedel: Kostnader, ersättningar och ersättningstagare enligt ersättningsrätt Användningen av ersättningsgilla läkemedel inom öppenvården enligt läkemedelsgrupp År 2008 påbörjade sjukdagpenningperioder och ersatta dagar efter mottagarens yrke, yrkesställning och kön År 2008 påbörjade perioder med partiell sjukdagpenning och antal ersatta dagar efter mottagarens yrke, yrkesställning och kön Ersättningar för företagshälsovård och hälsovård för studerande Av arbetsgivare anordnad företagshälsovård Av arbetsgivare anordnad företagshälsovård enligt ersättningsklass Den av arbetsgivare anordnade företagshälsovården Uppgifter om företagshälsovården för företagare Hälsovård för studerande Kelan kuntoutusetuudet 90. Kuntoutus Kuntoutujat Tietoja kuntoutuspalveluja saaneista Kuntoutus kuntoutujan iän ja sukupuolen mukaan Kuntoutuspalvelujen sisältö: Kuntoutujat ja kustannukset toimenpiteittäin 2008 (toimenpiteet eritelty lakiperusteen mukaan) Kuntoutuspalveluja koskevat ratkaisut iän ja sukupuolen mukaan FPA:s rehabiliteringsförmåner 90. Rehabilitering Rehabiliteringsklienter Mottagare av rehabiliteringstjänster Rehabilitering efter klienternas ålder och kön Rehabiliteringstjänsternas innehåll: Klienter och kostnader per åtgärd 2008 (åtgärderna specificerade enligt laggrund) Avgöranden som gäller rehabiliteringstjänster efter ålder och kön Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008

12 Taulukkoluettelo Förteckning över tabeller Sivu Sida 96. Kuntoutus maakunnittain Kuntoutuspalveluja saaneet sairauden ja iän mukaan Kuntoutuspalveluja saaneet ammatin ja ammattiaseman mukaan Rehabilitering landskapsvis Mottagare av rehabiliteringstjänster efter sjukdom och ålder Mottagare av rehabiliteringstjänster efter yrke och yrkesställning Kelan työttömyysturvaetuudet 99. Työttömyysturvaetuudet Työttömyysturvaetuuksien saajat Työmarkkinatuki Työmarkkinatuen saajat (31.12.) Työmarkkinatuen saajat tuen perusteen mukaan (31.12.) Työttömyysturvaetuudet: Korvatut päivät ja keskimääräiset päiväkorvaukset Peruspäivärahat ja työmarkkinatuki saajan iän ja sukupuolen mukaan Tietoja peruspäivärahoista ja työmarkkinatuesta Vuoden 2008 lopussa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet: Heille vuosina kertyneet työttömyysturvapäivät ikäryhmittäin Pitkäaikaistyöttömien aktivointi Suomesta ETA-maihin työnhakuun lähteneille ETA-maassa maksetut työttömyyspäivärahat työnhakumaan mukaan ETA-maista Suomeen työnhakuun tulleille Suomessa maksetut työttömyyspäivärahat lähtömaan mukaan Tietoja työttömyysturvaetuuksista työvoimaja elinkeinokeskuksittain Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat ammatin mukaan Kotoutumistukena maahanmuuttajalle maksettava työmarkkinatuki: Maksettu tuki, korvatut päivät ja tuen saajat Kelan lapsiperhe-etuudet 114. Äitiysavustukset Lapsilisät Lapsilisään oikeuttaneet lapset Pienten lasten hoidon tuki Pienten lasten hoidon tuki: Keskimääriä Pienten lasten hoidon tukea saaneet perheet Pienten lasten hoidon tuki: Lapset, joista tukea maksettu (31.12.) FPA:s arbetslöshetsförmåner 99. Arbetslöshetsförmåner Mottagare av arbetslöshetsförmåner Arbetsmarknadsstöd Mottagare av arbetsmarknadsstöd (31.12) Mottagare av arbetsmarknadsstöd enligt motivering (31.12) Arbetslöshetsförmåner: Antal ersättningsdagar och genomsnittlig ersättning per dag Grunddagpenningar och arbetsmarknadsstöd efter ålder och kön Uppgifter om grunddagpenningar och arbetsmarknadsstöd Mottagare av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd: Antalet kumulerade arbetslöshetsförmånsdagar efter åldersgrupp Aktivering av långtidsarbetslösa I EES-länder betalda arbetslöshetsdagpenningar till personer som rest från Finland till ett annat EES-land för att söka arbete, enligt land I Finland betalda arbetslöshetsdagpenningar till personer som kommit till Finland från ett annat EES-land för att söka arbete, enligt utflyttningsland Arbetslöshetsförmåner efter arbetskraftsoch näringscentraler Mottagare av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd efter yrke Arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd till invandrare: Utbetalda stöd, antal dagar och mottagare FPA-förmåner till barnfamiljer 114. Moderskapsunderstöd Barnbidrag Barn med rätt till barnbidrag Barnavårdsstöd Barnavårdsstöd: Belopp i genomsnitt Familjer med barnavårdsstöd Barnavårdsstöd: Barn för vilka stöd betalats (31.12) Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

13 Taulukkoluettelo Förteckning över tabeller Sivu Sida 121. Pienten lasten hoidon tuki: Lapset ikävuosittain Pienten lasten hoidon tuki: Lapset hoitopaikan mukaan Pienten lasten hoidon tuki: Tuen käyttö vuonna 2006 päättyneen vanhempainpäivärahakauden jälkeen siihen asti, kunnes lapsi täytti 3 vuotta Lapsilisät maakunnittain Pienten lasten hoidon tuki maakunnittain 121. Barnavårdsstöd: Antal barn efter ålder Barnavårdsstöd: Antalet barn efter vårdställe Barnavårdsstöd: Utnyttjande av stödet efter en föräldradagpenningperiod som upphört år 2006 fram till dess barnet fyllt 3 år Barnbidrag landskapsvis Barnavårdsstöd landskapsvis Kelan asumistuet 126. Kelan asumistuet Maksetut yleiset asumistuet, keskimääräinen asumistuki ja asumismenot Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat Yleisellä asumistuella tuettu asuminen Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien rakenne Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, keskimääräinen tuki ja asumismenot Eläkkeensaajan asumistuki: Tuen saajat asunnon hallintasuhteen ja koon mukaan Yleinen asumistuki maakunnittain Eläkkeensaajan asumistuki maakunnittain Kelan opintoetuudet 135. Opintotuki Opintotuen saajat ja tuen rakenne lukuvuosina 1995/ /2008 ja joulukuussa Opintotuen saajat iän ja sukupuolen mukaan lukuvuonna 2007/ Opintotuen saajat oppilaitoksen mukaan lukuvuosina 1995/ /2008 ja joulukuussa Ulkomailla opiskelevat opintotuen saajat opiskelu maan ja oppilaitoksen mukaan lukuvuonna 2007/ Suomesta opintotukea saavat ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden ja oppilaitoksen mukaan lukuvuonna 2007/ Keskimääräinen opintotuki Keskimääräinen opintolaina Opintolainan korkoavustukset Valtion takaamat opintolainat, opintovelalliset ja valtiontakauksen perusteella perintään joutunut pääoma Koulumatkatuki ja tuen saajat oppilaitoksen ja maksun vastaanottajan mukaan FPA:s bostadsbidrag 126. Bostadsbidrag från FPA Utbetalda allmänna bostadsbidrag, bidrag i snitt och boendeutgifter Hushåll med allmänt bostadsbidrag Allmänt bostadsbidrag efter boendeförhållanden Hushåll med allmänt bostadsbidrag, struktur Utbetalda bostadsbidrag för pensionstagare, genomsnittligt bidragsbelopp och boendeutgifter Bostadsbidrag för pensionstagare: Mottagare efter bostadstyp och bostadsyta Allmänt bostadsbidrag landskapsvis Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare enligt landskap FPA:s studieförmåner 135. Studiestöd Studiestödstagare och stöddelar under läsåren 1995/ /2008 och i december Mottagare av studiestöd efter ålder och kön läsåret 2007/ Mottagare av studiestöd efter läroinrättning under läsåren 1995/ /2008 och i december Studiestödstagare utomlands efter studieland och läroinrättning läsåret 2007/ Utländska medborgare med studiestöd från Finland efter medborgarskap och läroinrättning läsåret 2007/ Studiestödet i medeltal Studielånet i medeltal Räntebidrag för studielån Statsgaranterade studielån, personer med studieskulder samt kapital som återindrivs på basis av statsgaranti, Stöd för skolresor och stödtagare enligt läroanstalt och betalningsmottagare Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008

14 Taulukkoluettelo Förteckning över tabeller Sivu Sida 146. Koulumatkatuen saajat iän ja tuen suuruuden mukaan lukuvuosina 1997/ / Aikuiskoulutustuen lainatakaus: Saajat sukupuolen ja oppilaitoksen mukaan sekä keskimääräinen opintolaina Mottagare av stöd för skolresor efter ålder och stödets storlek läsåren 1997/ / Lånegaranti i samband med vuxenutbildningsstöd: Mottagare enligt kön och läroinrättning, samt studielån i medeltal Kelan muut etuudet 148. Sotilasavustukset Sotilasavustukset avustuslajin mukaan ja keskimääräinen sotilasavustus Maahanmuuttajan erityistuki Pitkäaikaistyöttömien eläketuki Kelan talous ja hallinto 152. Kansaneläkevakuutuksen kulut ja tuotot Sairausvakuutuksen kulut ja tuotot Sairausvakuutuksen kulut Sairausvakuutuksen tuotot Kelan hoitamien muiden etuuksien kulut ja tuotot Kelan taseet pääpiirteittäin Sijoituskanta sijoituskohteen mukaan Kelan henkilöstö Kelan alue- ja paikallishallinto Eläke- ja vammaisetuusasioiden käsittelytietoja Sairausvakuutusasioiden käsittelytietoja Kuntoutusasioiden käsittelytietoja Työttömyysturva-asioiden käsittelytietoja Lapsietuusasioiden käsittelytietoja Yleisen asumistuen käsittelytietoja Eläkkeensaajan asumistuen käsittelytietoja Opintoetuusasioiden käsittelytietoja Sotilasavustusasioiden käsittelytietoja Tilastoja Kelan etuuksien takaisinperinnästä Övriga FPA-förmåner 148. Militärunderstöden Militärunderstöden efter stödform och understöd i medeltal Särskilt stöd till invandrare Pensionsstöd till långtidsarbetslösa FPA:s ekonomi och förvaltning 152. Folkpensionsförsäkringens kostnader och intäkter Sjukförsäkringens kostnader och intäkter Sjukförsäkringens kostnader Sjukförsäkringens intäkter Övriga förmåner som FPA sköter: kostnader och intäkter FPA:s balansräkningar i huvuddrag Investeringar enligt investeringsobjekt FPA:s personal FPA:s regional- och lokalförvaltning Handläggning av pensions- och handikappförmånsärenden Handläggning av sjukförsäkringsärenden Handläggning av rehabiliteringsärenden Handläggning av utkomstskyddsärenden Handläggning av barnförmånsärenden Handläggning av allmänna bostadsbidrag Handläggning av bostadsbidrag för pensionstagare Handläggning av studieförmånsärenden Handläggning av militärunderstödsärenden Statistik över återkrav av FPA-förmåner Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

15 Kuvioluettelo Förteckning över figurer Kuvioluettelo Förteckning över figurer Sivu 1. Väestö ikäkausittain ja huoltosuhde Sosiaalimenot kohderyhmittäin Sosiaalimenojen rahoitus Sosiaalivakuutuksen rahastot Työnantajan lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen suuruus vuosikeskiarvoina Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksujen suuruus Sosiaalimenot ja Kelan maksamat etuudet Kelan maksamat etuudet asukasta kohti kunnittain Bruttokansantuotteen kehitys sekä sosiaalimenojen ja Kelan etuuksien suhde bruttokansantuotteeseen Kelan etuudet kansantaloudessa Kokonaiseläkemenot eläkejärjestelmittäin Eläkkeelläolo vuotiaassa väestössä yksivuotisikäryhmittäin Kaikki vuotiaat eläkkeensaajat eläkelajeittain Kaikki Suomessa asuvat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkettä saavat henkilöt eläkejärjestelmän mukaan Julkiset terveydenhuoltomenot Terveydenhuollon kokonaismenojen rahoitus Eräiden sairauspääryhmien yleisyys etuuksien perusteena: Lukumäärän muutos Lääkkeiden kokonaismyynti Työttömyysturvaetuuksien saajat Työttömyysturvaetuuksien saajat ja työvoi ma hallinnon toimenpitein työllistetyt Työttömyyspäivärahojen ja työmarkkinatuen rahoitus Perhepoliittiset tuet Alle kouluikäiset lapset hoitomuodon mukaan Kelan maksamat asumisen tuet ja niiden suhde bruttokansantuotteeseen Asumisen tuet Kelan asumistuet: Henkilöitä tuen piirissä ja osuus väestöstä (31.12.) Sairausvakuutuskorvaukset Sida 1. Befolkningen efter ålderskategori och försörjningskvot Socialutgifterna enligt målgrupp Socialutgifternas finansiering Socialförsäkringsfonder Arbetsgivarnas lagstadgade socialförsäkringsavgifter i medeltal per år Försäkrades socialförsäkringspremier Socialutgifterna och de av FPA betalda förmånerna FPA-förmånerna per invånare efter kommun Utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP) samt socialutgifterna och FPA-förmånerna i relation till BNP FPA-förmånerna och samhällsekonomin De totala pensionsutgifterna enligt pensionssystem De pensionerades andel av befolkningen i års ålder enligt ettårsåldersgrupper åriga pensionstagare enligt pensionsslag Samtliga mottagare av ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension bosatta i Finland enligt pensionssystem Offentliga hälso- och sjukvårdsutgifter Hälsovårdskostnadernas finansiering Frekvensen av vissa sjukdomshuvudgrupper som grund för olika förmåner: Förändring i antalet Den totala försäljningen av läkemedel Mottagare av arbetslöshetsförmåner Mottagare av arbetslöshetsförmåner och personer sysselsatta via arbetskraftsförvaltningen Finansieringen av arbetslöshetsdagpenningar och arbetsmarknadsstöd Familjebidrag Antal barn under skolåldern med fördelning enligt vårdform Av FPA betalda stöd för boende i euro och i % av bruttonationalprodukten Stöd för boendet Bostadsbidrag från FPA: Antal personer samt andel av befolkningen som omfattas av bidraget, (31.12) Sjukförsäkringsersättningar Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008

16 Kuvioluettelo Förteckning över figurer 28. Sairaanhoitokorvausten euromäärät korvauslajeittain ja niiden saajat Isien vanhempainpäivärahaoikeuden käyttö: Isät ja isää kohti korvattujen päivien määrä keskimäärin Keskimääräisen ja vähimmäismääräisen sairaus- ja vanhempainpäivärahan kehitys Sairaanhoitokorvausten määrällinen kehitys Matkakorvaukset, korvatut matkat ja keskimää räiset korvaukset kulkuvälineen mukaan Sairausvakuutuksen korvaamat avohoidon lääkkeet: Kustannukset lääkkeen määränneen lääkärin erikoisalan mukaan Sairausvakuutuksen korvaamat erikoislääkärissäkäynnit sekä keskimääräiset palkkiot ja korvaukset lääkärin erikoisalan mukaan 2008 (yksityinen sektori) Sairausvakuutuksen korvaama osuus vakuutettujen sairaanhoitokustannuksista korvauslajeittain Sairaanhoitokorvaukset asukasta kohti kunnittain Sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyyseläketilastojen vertailu sairauden mukaan Vuonna 2008 alkaneet sairauspäivärahakaudet päivärahansaajan sukupuolen mukaan eri ikäja sairauspääryhmissä Lääkekorvaukset yleisimmissä erityiskorvauksiin oikeuttavissa sairauksissa 2008 (avohoito) Sairauspäiväraha- ja kuntoutustilastojen vertailu ammatin ja ammattiaseman mukaan Työnantajan järjestämä työterveyshuolto: Henkilöitä huollon piirissä ja heidän osuutensa palkansaajana toimivasta työvoimasta Työnantajan järjestämä työterveyshuolto: Korvaukset huollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti palvelujen tuottajan mukaan Kuntoutus perinteisen jaottelun mukaan Keskimääräinen kuntoutusraha kuntoutus rahan määräytymisperusteen mukaan Kuntoutuspalvelut maakunnittain Kuntoutuspalveluja saaneet sukupuolen mukaan eri ikä- ja sairauspääryhmissä Työttömyyspäivärahaa ja työmarkkina tukea saaneet iän ja sukupuolen mukaan Sivu Sida 28. Sjukvårdsersättningarna efter ersättningsslag: belopp och antal mottagare Fäder och utnyttjandet av rätten till föräldradagpenning: Antal ersättningsdagar per far i medeltal Sjuk- och föräldradagpenningar utvecklingen av genomsnittliga dagpenningar och minimidagpenningar Sjukvårdsersättningarnas volymmässiga utveckling Reseersättningar, ersatta resor och ersättningar i medeltal enligt färdmedel Kostnader som sjukförsäkringen ersätter för läkemedel inom öppenvården, enligt den förskrivande läkarens specialitet Antal från sjukförsäkringen ersatta specialistbesök samt läkararvoden och ersättningar i medeltal enligt specialitet 2008 (privatsektorn) Sjukförsäkringsersättningens andel av de försäkrades sjukvårdskostnader efter ersättningsslag Sjukvårdsersättningar per invånare kommunvis Jämförelse sjukdomsvis mellan sjukdagpenning- och invalidpensionsstatistiken År 2008 inledda sjukdagpenningperioder efter mottagarens kön i olika ålders- och sjukdomshuvudgrupper Läkemedelsersättningar vid de vanligaste sjukdomarna med rätt till specialersättning 2008 (öppenvård) Jämförelse enligt yrke och yrkesställning mellan sjukdagpenning- och rehabiliteringsstatistikerna Av arbetsgivare anordnad företagshälsovård: Antal personer och deras andel av samtliga löntagare Av arbetsgivare anordnad företagshälsovård: Ersättning per arbetstagare som omfattas av vården, efter serviceproducent Rehabilitering enligt traditionell indelning Rehabiliteringspenningen i medeltal efter grunden för fastställandet av rehabiliteringspenning Rehabiliteringstjänster landskapsvis Mottagare av rehabiliteringstjänster efter kön i olika ålders- och sjukdomshuvudgrupper Mottagare av arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd efter ålder och kön Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

17 Kuvioluettelo Förteckning över figurer Sivu Sida 48. Työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneet sekä työmarkkinatuen saajat vuoden 2008 lopussa työttömyyden keston mukaan Pitkäaikaistyöttömien osuus työmarkkinatuen saajista: Vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden osuus kunnittain Työttömyysturvaa saaneiden väestöosuudet kunnittain Työttömyysturvan saajat: Vertailu ammatin mukaan Kotoutumistuki: Saajat kansalaisuuden mukaan Pienten lasten hoidon tuki Pienten lasten hoidon tuki: Perheet lasten lukumäärän mukaan Yleinen asumistuki: Ruokakuntien sosiaalinen tilanne Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien rakenne Eläkkeensaajan asumistukea saaneiden asunnon hallintamuoto , % Eläkkeensaajan asumistukea saaneiden perherakenne Työttömänä tuen saaja tai saajan puoliso, % kaikista yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista maakunnittain Opintotuki Mottagare av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd samt mottagare av arbetsmarknadsstöd i slutet av 2008 enligt arbetslöshetstidens längd Andelen långtidsarbetslösa av mottagarna av arbetsmarknadsstöd: Personer som fått arbetsmarknadsstöd minst 500 dagar kommunvis Mottagare av arbetslöshetsförmåner, andel av befolkningen kommunvis Mottagare av arbetslöshetsförmåner: Jämförelse efter yrke Integrationsstöd: Mottagare enligt nationalitet Barnavårdsstöd Barnavårdsstöd: Antal familjer, enligt barnantal Allmänt bostadsbidrag: Hushållens sociala situation Hushåll med allmänt bostadsbidrag efter hushållets struktur Bostadsbidrag för pensionstagare: Besittningsform för bostaden , % Familjestruktur hos mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare Arbetslös bidragstagare eller bidragstagarmake, % av samtliga hushåll med allmänt bostadsbidrag landskapsvis Studiestödet Opintotukietuuksia saaneet lukuvuosina 61. Antal mottagare av studiestödsförmåner under 1990/ / Opintotuen keskimääräiset osat oppilaitoksen mukaan joulukuussa Opintolainoihin liittyvien maksettujen takausvastuiden ja korkoavustusten osuus opintolainakannasta Koulumatkatukea saaneiden osuus vuotiaasta väestöstä kunnittain joulukuussa Maahanmuuttajan erityistuki: Saajat kansalaisuuden mukaan Pitkäaikaistyöttömien eläketukiperusteiset etuudet: Saajat Kelan tuotot rahoittajan mukaan läsåren 1990/ / Studiestödets delar i medeltal efter läroinrättning i december Borgensansvarsbetalningarnas och räntebidragens andel av studielånsbeståndet Andelen mottagare av skolresestöd av befolkningen i åldern år kommunvis i december Särskilt stöd till invandrare: Mottagare enligt nationalitet Pensionsstöd och ålderspension till långtidsarbetslösa: Mottagare FPA:s intäkter enligt finansiär Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008

18 List of Tables List of Tables Page 1 Social protection in Finland and the role of the Social Insurance Institution (Kela) 1. Finnish population by age and sex, Pension benefits as a share of social welfare expenditure and the gross domestic product, Total expenditure on pension benefits, Total number of pension beneficiaries, Recipients of old age, disability, unemployment or special pensions, by age and sex, at year-end Recipients of old age, disability, unemployment or special pension living in Finland as a percentage of population by region, Recipients of disability pension, according to diagnosis and pension scheme, at year-end New recipients of old age, disability, unemployment or farmers special pension in New recipients of disability pension in 2008 by diagnosis and pension scheme Recipients of an old age, disability or unemployment pension resident in Finland, analysed by age and pension scheme, Recipients of an old age, disability or unemployment pension resident in Finland, by pension scheme and amount of total pension income at year-end Recipients of a survivors pension resident in Finland, by pension scheme and age, Recipients of a spouses pension by pension scheme and amount of total pension income at year-end Financial support for persons with disabilities, Expenditure on health services as a share of social welfare expenditure and the gross domestic product at market prices, Expenditure on health services, Income maintenance during incapacity for work, Absence from work due to sickness and absence days covered by the National Health Insurance, Selected data on the labour force, unemployed job-seekers and unemployment benefits, Page 20. Income security benefits for the unemployed, Data on unemployment-related benefits by employment and economic development centre, Income maintenance benefits for families with children, Income security benefits for students, Pension benefits 24. Recipients of pension benefits from Kela, Recipients of old age, disability or unemployment pension from Kela, Structure of pension benefits from Kela in Recipients of a pension benefits from Kela, by age and sex, at year-end Persons receiving a national pension along with selected other benefits, by age and sex, at year-end Average rates of pension benefits paid by Kela in National spouses pensioners by benefit component at year-end National orphans pensioners by benefit component at year-end National pensioners with front-veteran s supplement, New pensions awarded by Kela, Decisions on disability pension based on the claimant s health, by age and sex of claimant, Pension benefits provides by Kela: Benefits paid during the year, by type of benefit, National pensions and survivors pensions paid during the year, by type of pension, Pension benefits paid by Kela to recipients living outside Finland, Pension benefits paid by Kela to recipients living outside Finland: Analysis of recipients by country of residence and nationality, yearend Pensions from Kela adjusted to the recipient s previous residence in Finland at yearend Pension benefits paid by Kela: Analysis by region, Recipients of a pension benefit from Kela, by region, at year-end New disability pensions granted by Kela by the recipient s occupation, position and sex, Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

19 List of Tables 3 Disability benefits 43. Disability benefits paid during the year, Recipients of disability benefits, Recipients of disability benefits by age, sex and amount of allowance, at year-end Recipients of disability benefits, by region, at year-end Recipients of disability allowance for under- 16s, by main diagnosis, at year-end Recipients of disability allowance for 16s and over and of dietary grant, by main diagnosis, at year-end Recipients of pensioners care allowance, by main diagnosis, at year-end National Health Insurance (NHI) 50. National health insurance general benefit payments, National health insurance general benefit payments by paying agent and benefit recipient, National health insurance general beneficiaries by type of benefit, Special care allowances National sickness and parenthood allowance spells and days, National sickness and parenthood allowance: Expenditure and number of recipients by basis of eligibility in National sickness and parenthood allowances: Number of days covered and average rates of daily allowance, Payments of parenthood allowance to fathers, Fathers receiving parenthood allowance according to the length of payment, 2007/ Parenthood allowance payments for mothers ended in : Continuation of wage payments by the employer during the parental leave National sickness and parenthood allowance recipients by rate of allowance, National sickness and parenthood allowances analysis of selected data by age and sex, Refunds provided under National Health Insurance: Number of medicine purchases, visits to a doctor or dentist, copayments for examination or treatment and medically necessary trips, National health insurance refunds of medicine expenses (outpatient care), Refunds of medicine expenses: Recipients by age and sex, 2008 (outpatient care) Page Page 65. Refunds provided under National Health Insurance: Number of visits to a doctor or dentist, copayments for exam ination or treatment and medically necessary trips, by age and sex, in NHI refunds for the cost of private-sector examinations and treatments, by procedure, National health insurance refunds of medical expenses and pre-refund expenses of the insured, Sickness allowances and entitlements to refunds for the cost of medicines and nutrition products: Decisions on new claims according to age and sex of the claimant, Reimbursement of medical costs between Finland and the other EU/EEA Member States, National sickness and parenthood allowances by region, National health insurance refunds of medical expenses analysis of payments by region, National sickness allowance spells beginning in by major diagnostic category National sickness allowance data from 2008 analysed by disease Partial sickness allowance data from 2008 analysed by disease Number of days of national sickness allowance payment in 2008 by major diagnostic category, age, and sex Number of days of payment of partial sickness allowance in 2008 by major diagnostic category, age, and sex National sickness allowance spells beginning in 2007 analysis of number and length of spells by major diagnostic category Diseases conferring entitlement to free or nearly free medicines under national health insurance at year-end Diseases conferring entitlement to free or nearly free medicines under national health insurance, by age of beneficiary, at year-end Medicines with limited basic reimbursability: Expenditure, refunds and number of beneficiaries according to basis of entitlement in Utilization of medicines reimbursable underthe National Health Insurance scheme in outpatient care in National sickness allowance spells and days analysis by occupation, position, and sex of beneficiary, Partial sickness allowance: Analysis of spells of payment beginning in 2008 and days covered by occupation, position, and sex of beneficiary Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008

20 List of Tables Page 84. Refunds for NHI-covered occupational and student health services, Employer-operated occupational health services schemes, Employer-operated occupational health services schemes by reimbursement class, Services provided by employers under occupational health services schemes, Selected data on occupational health ser vices for the self-employed, Student health services Rehabilitation 90. Rehabilitation provision Rehabilitation beneficiaries, Rehabilitation benefits awarded to persons undergoing rehabilitation, Rehabilitation provision, by age and sex of recipient, Rehabilitation services: Analysis of rehabilitation clients and expenditure according to the type of rehabilitation measure provided (classified by statutory basis), Decisions concerning rehabilitation services provision, by age and sex of client, Rehabilitation provision, by region, Recipients of rehabilitation services, by disease and age, Recipients of rehabilitation services, by occupation and position, Benefits in respect of unemployment 99. Unemployment benefits, Recipients of unemployment benefits, Labour market subsidy Recipients of labour market subsidy at yearend Recipients of labour market subsidy, by basis of entitlement, at year-end 1995 to Unemployment benefits: Days on benefit and average daily benefit, Basic unemployment allowance and labour market subsidy, by age and sex of beneficiary, Data on basic unemployment allowance and labour market subsidy, Recipients of basic unemployment allowance or labour market subsidy at year-end 2008: analysis by age group and length of recipiency in Activation of the long-term unemployed Page 109. Payments of unemployment allowance to persons seeking employment in another EEA country, by country in which employment is sought, Payments of unemployment allowance to EEA nationals seeking employment in Finland, by original country of residence, Data on benefits paid in respect of unemployment: Analysis by employment and economic development centre, Earnings-related unemployment allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy recipients by occupation, at year-end Integration assistance for immigrants: Payments under the labour market subsidy programme. Benefit expenditure, days on benefit and number of recipients, Benefits for families with children 114. Maternity grants Child benefits Children conferring entitlement to child benefit, Expenditure on child day care subsidies, Child day care subsidies: Selected averages, Families receiving child day care subsidies in Child day care subsidies: Number of children covered, at year-end Child day care subsidies: Number of children covered, by age group, at year-end Child day care subsidies: Number of children covered, by day care provider, at year-end Child day care subsidy: Take-up between parenthood allowance payment ended in 2006 and the child s 3rd birthday Child benefit payments by region, Child day care subsidies by region, Housing-related benefits 126. Housing-related benefits provided by Kela General housing allowance: Total expenditure, average rate of allowance and housing costs, Households receiving general housing allowance, General housing allowance: Selected data, Households receiving general housing allowance, : Analysis by household composition Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

Redaktion Satu Kuusisto, redaktör Folkpensionsanstalten, statistikgruppen PB 450, 00101 Helsingfors. E-post satu.kuusisto@kela.

Redaktion Satu Kuusisto, redaktör Folkpensionsanstalten, statistikgruppen PB 450, 00101 Helsingfors. E-post satu.kuusisto@kela. 2 Toimitus Satu Kuusisto, toimittaja Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki Puh. 020 434 1358 S-posti satu.kuusisto@kela.fi Tilaukset Puh. 020 434 1664 S-posti tilasto@kela.fi Redaktion

Lisätiedot

Kelan tilastollinen. vuosikirja. FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution

Kelan tilastollinen. vuosikirja. FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution Kelan tilastollinen vuosikirja FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

ISBN 951-669-630-9 ISSN 0071-5247

ISBN 951-669-630-9 ISSN 0071-5247 1 2 Toimitus Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki Satu Kuusisto Puh. 020 434 1358 S-posti satu.kuusisto@kela.fi Taisto Varisto Puh. 020 434 1392 S-posti taisto.varisto@kela.fi Redaktion

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja 1 FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003 11 9 9 9 2003 2 Tilastollinen vuosikirja 2003 Verkkopalveluna graafiset kuviot www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot

Lisätiedot

Editorial staff Satu Kuusisto, Editor The Social Insurance Institution, Statistical Branch P.O. Box 450, 00101 Helsinki tel.

Editorial staff Satu Kuusisto, Editor The Social Insurance Institution, Statistical Branch P.O. Box 450, 00101 Helsinki tel. 1 2 Toimitus Satu Kuusisto, toimittaja Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki puh. (09) 434 11 Tilaukset puh. (09) 434 1664 telekopio (09) 434 1530 Redaktion Satu Kuusisto, redaktör Folkpensionsanstalten,

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2004. Statistisk årsbok 2004. Statistical Yearbook 2004

Tilastollinen vuosikirja 2004. Statistisk årsbok 2004. Statistical Yearbook 2004 1 40 40 40 2 Tilastollinen vuosikirja 2004 Verkkopalveluna graafi set kuviot www.kela.fi /tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi /statistics > Statistics

Lisätiedot

ISBN X ISSN Copies available from: Tel Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2000

ISBN X ISSN Copies available from: Tel Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2000 1 5 5 5 2 Toimitus Satu Kuusisto, toimittaja Kansaneläkelaitos, tilastoryhmä PL 450, 00101 Helsinki Puh. 020 434 11 S-posti satu.kuusisto@kela.memonet.fi Tilaukset Puh. 020 434 1664 S-posti tilasto@kela.fi

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2011 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2007 2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2016 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2017 Finlands officiella statistik Socialskydd

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Kela. 1.1 Kela vuonna 2016 ( ) 1.2 Kelan etuudet ja toimintakulut ( )

Kela. 1.1 Kela vuonna 2016 ( ) 1.2 Kelan etuudet ja toimintakulut ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Kela 1.1 Kela vuonna 2016 (12.6.2017) Kuvio Aineisto 1.2 etuudet ja toimintakulut 1945 2016 (21.2.2017) Kuvio Aineisto 1.3 etuudet kansantaloudessa 1975 2016

Lisätiedot

Vanhuus Leski ja muut omaiset. Toimintarajoitteisuus. Perhe ja lapset Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn

Vanhuus Leski ja muut omaiset. Toimintarajoitteisuus. Perhe ja lapset Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2005, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2005, gängse priser, mn Table 1. Social expenditure by function, 1980 2005,

Lisätiedot

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OSF Statistical Report

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OSF Statistical Report Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2007, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2007, löpande priser, mn Table 1. Social protection expenditure by function,

Lisätiedot

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OFS Statistical Report

THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport/OFS Statistical Report Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2007, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2007, gängse priser, mn Table 1. Social protection expenditure by function,

Lisätiedot

18. Total sales of medicines in 2004

18. Total sales of medicines in 2004 1. Population age structure and economic dependency ratio, 1985 24 2. Social welfare expenditure by main policy area, 1985 24 3. Social welfare expenditure by source of finance, 1985 24 4. Social insurance

Lisätiedot

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012 Naiset Kelan etuuksien saajina Helena Pesola 5.6.2012 2 Naiset Kelan etuuksien saajina Esityksen sisältö 1. Kelan etuudet ja toimintakulut 1945 2011 2. Naisten ja miesten keskiansiot 3. Lapsiperheiden

Lisätiedot

Taskutilasto 2015 2015

Taskutilasto 2015 2015 Taskutilasto 2015 taskutilasto 2015 Yleistä 1 Eläkkeet 7 Vammaisetuudet ja -palvelut 12 Sairausvakuutus 13 Kuntoutus 20 Työttömyysturva 21 Lapsiperheet 24 Asumistuet 29 Opiskelu 31 Sotilasavustus 34 Asioinnit

Lisätiedot

Kelan asumistuet FPA:s bostadsbidrag

Kelan asumistuet FPA:s bostadsbidrag 8 Kelan asumistuet FPA:s bostadsbidrag 2014 Yleinen asumistuki Allmänt bostadsbidrag Eläkkeensaajan asumistuki Bostadsbidrag för pensionstagare Opintotuen asumislisä (ks. luku 9) Bostadstillägg till studiestödet

Lisätiedot

Taskutilasto 2014 2014

Taskutilasto 2014 2014 Taskutilasto 2014 taskutilasto 2014 Yleistä 1 Eläkkeet 6 Vammaisetuudet ja -palvelut 11 Sairausvakuutus 12 Kuntoutus 18 Työttömyysturva 19 Lapsiperheet 22 Asumistuet 26 Opiskelu 28 Sotilasavustus 30 Asioinnit

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2008. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2008

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2008. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2008 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2009 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2008 Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Social Protection 2012 Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2006 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2012 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2011 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection 2014 Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2005. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2005

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2005. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2005 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2006 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2005 Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2010 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Rekisteriseloste Etuusrekisteri. Kansaneläkelaitos 15.9.2011. 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela)

Rekisteriseloste Etuusrekisteri. Kansaneläkelaitos 15.9.2011. 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) Kansaneläkelaitos Rekisteriseloste 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) 15.9.2011 Postiosoite Postinumero Puhelin PL 450 00101 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250

Lisätiedot

Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 2014

Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 2014 7 Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 204 Äitiysavustus ja adoptiotuki Moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag Lapsilisä Barnbidrag Vanhempainpäivärahat (ks. luku 4) Föräldradagpenning

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 204 Eläketurva Pensioner Vammaisturva Handikappförmåner Terveysturva Sjukförmåner Kuntoutus Rehabilitering Työttömien toimeentuloturva

Lisätiedot

2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista ( )

2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Eläkevakuutus 2.1 Kokonaiseläkemenot Suomessa 1986 2016 ( 3.7.2017) Kuvio Aineisto 2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista 1986 2016 ( 3.7.2017)

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection 2013 Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2006. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2006

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2006. Statistik om arbetslöshetsskyddet. Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2006 Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2007 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2006 Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2010 2010 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2012 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2005

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2005 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2005 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2005 Pensioners and insured in Finland 2005 Eläketurvakeskus Kuntien eläkevakuutus Valtiokonttori Pensionsskyddscentralen

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2011 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2009 Tabellbilag 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Toimintaympäristön muutokset Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Verotettavat tulot Muutto Sairastavuus

Lisätiedot

Taskutilasto

Taskutilasto Taskutilasto 2012 taskutilasto 2012 Yleistä 1 Eläkkeet 5 Vammaisetuudet ja -palvelut 9 Sairausvakuutus 10 Kuntoutus 16 Työttömyysturva 17 Lapsiperheet 19 Asumistuet 22 Opiskelu 24 Muut etuudet 26 Talous

Lisätiedot

Kelan eläke-etuudet FPA:s pensionsförmåner

Kelan eläke-etuudet FPA:s pensionsförmåner 2 Kelan eläke-etuudet FPA:s sförmåner 204 Kansaneläke Folk Vanhuuseläke Ålders Työkyvyttömyyseläke Sjuk Työttömyyseläke Arbetslöshets Takuueläke Garanti Perhe-eläke Familje Leskeneläke Efterlevande Lapseneläke

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2007

Sosiaalimenot ja rahoitus 2007 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2007 Sociala utgifter och deras finansiering 2007 Social Protection Expenditure and Financing 2007 Esa Arajärvi +358 20 610

Lisätiedot

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste 27.6.2017 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos (Kela) 2 Yhteystiedot Puhelin 020 692 352 Postiosoite Postinumero Puhelin PL 450 00101 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250

Lisätiedot

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2009, käyvin hinnoin, milj. Liitetaulukko 2. Sosiaalimenojen pääryhmien prosenttiosuudet vuosina 1980 2009, % Liitetaulukko 3. Sosiaalimenot

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2013

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2013 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2013 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2013 Pensioners and insured in Finland 2013 Eläketurvakeskus Pensionsskyddscentralen Finnish Centre for Pensions

Lisätiedot

Kelan asumistukitilasto

Kelan asumistukitilasto Kelan asumistukitilasto FPA-statistik Bostadsbidrag 2008 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789

Lisätiedot

Taskutilasto. ASUMISEN TUET 2002, milj. euroa. Eläkkeensaajien asumistuki. Yleinen asumistuki. Opintotuen asumislisä. Sotilasavustuksen asumisavustus

Taskutilasto. ASUMISEN TUET 2002, milj. euroa. Eläkkeensaajien asumistuki. Yleinen asumistuki. Opintotuen asumislisä. Sotilasavustuksen asumisavustus Taskutilasto 2003 ASUMISEN TUET 2002, milj. euroa Eläkkeensaajien asumistuki 258 413 Yleinen asumistuki Opintotuen asumislisä 220 11 Sotilasavustuksen asumisavustus www.kela.fi/tilasto painettu sähköinen

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat 2014

Suomen työeläkkeensaajat 2014 Suomen työeläkkeensaajat 2014 Arbetspensionstagare i Finland 2014 Earnings-related pension recipients in Finland 2014 Eläketurvakeskus Pensionsskyddscentralen Finnish Centre for Pensions Suomen virallinen

Lisätiedot

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2005 Finlands officiella statistik Socialskydd Official Statistics of Finland Social Protection Tilasto Suomen työttömyysturvasta Statistik om arbetslöshetsskyddet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Taskutilasto

Taskutilasto Taskutilasto 2006 kelan taskutilasto Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä Helsinki 2006 ISSN 0359-528 www.kela.fi/tilasto painettu ISSN 457-8727 sähköinen sisältö yleistä eläkkeet 6 vammaisetuudet 0 sairausvakuutus

Lisätiedot

Aineisto. 3.2 Sairausvakuutuksen rahoitus 2015, milj. euroa ( )

Aineisto. 3.2 Sairausvakuutuksen rahoitus 2015, milj. euroa ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Sairausvakuutus 3.1 Sairausvakuutuksen rahoitus 1964 2015 ( 8.4.2016) Kuvio Aineisto 3.2 Sairausvakuutuksen rahoitus 2015, milj. euroa ( 8.4.2016) Kuvio Aineisto

Lisätiedot

Kelan opintoetuudet FPA:s studieförmåner

Kelan opintoetuudet FPA:s studieförmåner 9 Kelan opintoetuudet FPA:s studieförmåner 2014 Opintotuki Studiestöd Opintoraha Studiepenning Asumislisä Bostadstillägg Opintolainan valtiontakaus Statsgaranti för studielån Korkoavustus Räntebidrag Opintolainahyvitys

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2008 Pensioners and insured in Finland 2008 Eläketurvakeskus Kuntien eläkevakuutus Valtiokonttori Pensionsskyddscentralen

Lisätiedot

Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011

Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011 Tilastokatsaus Lisätietoja: 15.03.2012 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakuasioiden käsittely nopeutui vuonna 2011 Kelan tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Lisätiedot

Stakes/SVT Tilastotiedote/FOS Statistikmeddelande 9/2008

Stakes/SVT Tilastotiedote/FOS Statistikmeddelande 9/2008 Taulukko 1. Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980 2006, käyvin hinnoin, milj. Tabell 1. Sociala utgifter efter funktion 1980 2006, gängse priser, mn Table 1. Social expenditure by function, 1980 2006,

Lisätiedot

Kelan sotilasavustustilasto

Kelan sotilasavustustilasto 215 Kelan sotilasavustustilasto FPA-statistik Militärunderstöd Sosiaaliturva 216 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan sotilasavustustilasto

Lisätiedot

taskutilasto 2017 PL 450 puh puh

taskutilasto 2017 PL 450 puh puh Taskutilasto 2017 taskutilasto 2017 Yleistä 1 Eläkkeet 8 Vammaisetuudet ja -palvelut 13 Sairausvakuutus 14 Kuntoutus 23 Työttömyysturva 24 Lapsiperheet 27 Asumistuet 32 Opiskelu 34 Sotilasavustus 36 Perustoimeentulotuki

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2015 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2016 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

Kelan vammaisetuustilasto

Kelan vammaisetuustilasto 2013 Kelan vammaisetuustilasto FPA-statistik Handikappförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan vammaisetuustilasto

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa

Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa Tilastokatsaus Lisätietoja: 14.03.2013 Johanna Jussila, puh. 020 634 1323, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli 27 000 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006 Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2006 Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland 2006 Pensioners and insured in Finland 2006 Eläketurvakeskus Kuntien eläkevakuutus Valtiokonttori Pensionsskyddscentralen

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2008

Sosiaalimenot ja rahoitus 2008 Sosiaaliturva 2010 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2008 Sociala utgifter och deras finansiering 2008 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Kelan sairausvakuutustilasto

Kelan sairausvakuutustilasto 2012 Kelan sairausvakuutustilasto FPA-statistik Sjukförsäkring Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan sairausvakuutustilasto

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2015 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun Muutoksenhakulautakuntiin saapui

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 4/2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 1.3.2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection

Lisätiedot

Kelan vammaisetuustilasto

Kelan vammaisetuustilasto 2014 Kelan vammaisetuustilasto FPA-statistik Handikappförmåner Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan vammaisetuustilasto

Lisätiedot

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS. Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun 2015

STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS. Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS 02 2016 Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2015 Statistik över pensionstagarna

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Kelan työttömyysturvaetuudet FPA:s arbetslöshetsförmåner

Kelan työttömyysturvaetuudet FPA:s arbetslöshetsförmåner 6 Kelan työttömyysturvaetuudet FPA:s arbetslöshetsförmåner 2015 Peruspäiväraha Grunddagpenning Työmarkkinatuki Arbetsmarknadsstöd Vuorottelukorvaus Alterneringsersättning Kelan tilastollinen vuosikirja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 2016

Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 2016 7 Kelan lapsiperhe-etuudet FPA-förmåner till barnfamiljer 206 Äitiysavustus ja adoptiotuki Moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag Lapsilisä Barnbidrag Vanhempainpäivärahat (ks. luku 4) Föräldradagpenning

Lisätiedot

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 2016

Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 2016 Suomen sosiaaliturva ja Kela FPA och den sociala tryggheten i Finland 206 Eläketurva Pensioner Vammaisturva Handikappförmåner Terveysturva Sjukförmåner Kuntoutus Rehabilitering Työttömien toimeentuloturva

Lisätiedot

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA STATISTIK FRÅN PENSIONSSKYDDSCENTRALEN STATISTICS FROM THE FINNISH CENTRE FOR PENSIONS 11 2017 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016 Statistik över pensionstagarna i Finland

Lisätiedot

Yleinen asumistuki Helsingissä 2010

Yleinen asumistuki Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 2 211 Yleinen asumistuki Helsingissä 21 Yleistä asumistukea sai Helsingissä noin 2 ruokakuntaa. Helsingin asuntokunnista 8 prosenttia sai yleistä asumistukea.

Lisätiedot

Kelan sairausvakuutustilasto

Kelan sairausvakuutustilasto 2014 Kelan sairausvakuutustilasto FPA-statistik Sjukförsäkring Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan sairausvakuutustilasto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Kelan asumistukitilasto

Kelan asumistukitilasto Kelan asumistukitilasto FPA-statistik Bostadsbidrag 2009 1234567891234567 123456789123456789 23456789123456789 456789123456789 6789123456789 89123456789 123456789 34567 91 56789123 12345678912345 Suomen

Lisätiedot