TARJOUSPYYNTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUKSISTA AJOKAU- DELLA JA MAHDOLLINEN OPTIOKAUSI (1 v)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUKSISTA AJOKAU- DELLA 1.8.2014 31.7.2017 JA MAHDOLLINEN OPTIOKAUSI (1 v)"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( TARJOUSPYYNTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUKSISTA AJOKAU- DELLA JA MAHDOLLINEN OPTIOKAUSI (1 v pyytää tarjoustanne henkilökuljetusten hoitamisesta ajokaudella (3 v ja mahdollinen optiokausi (1 v. Hankinnat on jaettu kahteen ryhmään (nk. osakokonaisuus alueittain ja hankintojen luonteen mukaisesti: A Henkilökuljetukset kunnan sisällä, liite 1, (esiopetus- ja koulukuljetukset, varhaiskasvatuksen kuljetukset, vammaisten päivähoito-, työ- ja toimintakeskuskuljetukset, sosiaalitoimen muut kuljetukset, vanhusten päiväkeskuskuljetukset, osa pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen osastojen epäsäännöllisistä potilaskuljetuksista, hammashoitokuljetukset: 1. Kirkonkylän, Klaukkalan ja Rajamäen alue, liite 1, kirkonkylässä sijaitsevien kunnan yksiköiden (Lukkarin, Maaniitun ja Kivenpuiston koulut, Nurmijärven yhteiskoulu, varhaiskasvatuksen yksiköt, päivähoito Aleksi, terveyskeskus, päiväkeskus, toimintakeskukset, sosiaalitoimi, hammashoito, Karhunkorven, Nukarin, Nummenpään, Palojoen, Suomiehen ja Uotilan koulut, Klaukkalassa sijaitsevien kunnan yksiköiden (Harjulan, Klaukkalan, Syrjälän, Vendlaskolan, Isoniitun ja Haikalan/Mäntysalon koulut, Klaukkalan yläaste, varhaiskasvatuksen yksiköt, sosiaalitoimi, terveysasema, päiväkeskus, toimintakeskus, hammashoito, Lepsämän, Metsäkylän ja Valkjärven koulu kuljetukset sekä Rajamäellä sijaitsevien kunnan yksiköiden (Länsikaaren ja Rajamäen koulut, Rajamäen yläaste, varhaiskasvatuksen yksiköt, terveysasema, päiväkeskus, toimintakeskus, sosiaalitoimi, hammashoito, Kiljavan sairaalan päiväkuntoutuskuljetukset ja Röykän koulu kuljetukset 2. Henkilökuljetukset kunnan ulkopuolelle, liite 1, (oppilaskuljetukset mm. Espooseen, Helsinkiin ja Tuusulaan, vammaisten päiväkeskus-, työ- ja opiskelukuljetukset ja muut vammaisten kuljetukset, mm. Espooseen, Helsinkiin, Hyvinkäälle, Järvenpäähän, Keravalle, Mäntsälään, Tuusulaan ja Vantaalle, sosiaalitoimen muut kuljetukset, osa pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen vuodeosaston epäsäännöllisistä potilaskuljetuksista Uudenmaan alueella toimiviin sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. 1. Hankinnan kohteen määrittely (ryhmät A1 2 Nurmijärven kunnan henkilökuljetusten hoitaminen ajokaudella (3 v ja mahdollinen optiokausi (1 v ratkaistaan tämän tarjouskilpailun pohjalta ottaen huomioon jäljempänä mainittavat seikat. Maksimissaan sopimuskausi voi olla neljä vuotta (3 v + 1 v. Jatkokaudesta päätetään vähintään kuusi kuukautta ennen jatkokauden alkua. Ratkaisuun optiokauden käytöstä vaikuttavat mm. mahdolliset kokonaiskuljetusjärjestelmän muutostarpeet, kuljetusjärjestelmän kustannukset sekä laatutekijät. Kunta tekee päätöksen mahdolli- (

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 ( sesta jatkokaudesta neuvoteltuaan ensin sopimusliikennöitsijöiden kanssa. Jatkokautta koskevat hinnantarkistukset on määritelty tarjouspyynnön kohdassa Liikennöitsijälle maksettava korvaus. Kunnan henkilökuljetusjärjestelmän periaatteena on, että ensisijassa hyödynnetään olemassa olevaa yleisesti käytettävissä olevaa avointa joukkoliikennettä. Kuljetusten järjestämiseen vaikuttavat mm. joukkoliikennelaki (869/29, hankintalaki (348/27, tieliikennelaki (267/1981 ja -asetus (182/1982, asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992, laki (273/27 ja asetus (64/27 kuorma- ja linjaautonkuljettajien ammattipätevyydestä, Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kouluja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/26, laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa (111/21, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (54/22, laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (159/211 sekä kunnan omat päätökset kuljetuspalvelujen tarjoamisesta, muut palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät sekä esimerkiksi kuljetettavien henkilöiden terveydentila. Reittiliikenteen muutokset voivat lisätä tai lopettaa erikseen tilattavia henkilökuljetuksia tai tilausliikenteenä hoidettavia reittejä sopimuskauden aikana. Kunta käyttää kutsuohjattua Kivenkyyti -palveluliikennettä ja liityntälinjoja tämän tarjouskilpailun pohjalta hoidettavissa kuljetuksissa silloin, kun se kunnan kannalta on taloudellisesti ja hankintalain tarkoittamalla tavalla kokonaistaloudellisesti edullisinta. Kunta ei ennalta sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii palveluita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Kunta pyrkii vuoroautomaisesti ajettavan, logistisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevän kokonaisuuden muodostamiseen siten, että kuljetukset optimoidaan alueittain eri ryhmien ja toimipisteiden yhteiskuljetuksiksi aina, kun se on kunnan kannalta järkevää ja kuljetusteknisesti (reitit, aikataulut, kuormat jne. mahdollista. Kilpailutus tehdään alueittain, jolloin yhdellä kuljetuksella kuljetetaan henkilöitä samalta suunnalta/reitiltä/tieltä läpikulkuliikenteenä kunnan eri toimipisteisiin (koulu, varhaiskasvatuksen yksikkö, terveyskeskus, päiväkeskus, työ- ja toimintakeskus, ym. Kilpailutettavat henkilökuljetukset jakautuvat seuraaviin ryhmiin, jotka eroavat luonteeltaan toisistaan: Kunnan sisällä tapahtuvat kuljetukset (ryhmät A1: koulukuljetukset esiopetuskuljetukset varhaiskasvatuksen kuljetukset vammaisten työ- ja toimintakeskuskuljetukset sosiaalitoimen muut kuljetukset vanhusten päiväkeskuskuljetukset osa pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen vuodeosaston epäsäännöllisistä potilaskuljetuksista hammashoitokuljetukset Kunnan ulkopuolelle tapahtuvat kuljetukset (ryhmä A2: kuljetukset ulkokuntiin; (oppilaskuljetukset mm. Espooseen, Helsinkiin ja Tuusulaan, vammaisten päiväkeskus-, työ- ja opiskelukuljetukset ja muita (

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 ( vammaisten sekä sosiaalitoimen kuljetuksia mm. Espooseen, Helsinkiin, Hyvinkäälle, Järvenpäähän, Keravalle, Mäntsälään, Tuusulaan ja Vantaalle, osa pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen vuodeosaston epäsäännöllisistä potilaskuljetuksista Uudenmaan alueella toimiviin sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Kunnan koulukuljetuksissa kuljetetaan lukuvuonna päivittäin noin 1 4 oppilasta. Kuljetuksista runsas 65 % hoidetaan joukkoliikenteen turvin ja loput n. 3 % erikseen tilattavana koulukyytinä, jotka kilpailutetaan tämän tarjouskilpailun pohjalta. Kilpailutettavat koulukuljetukset käsittävät pienkalustolla (myös esim. invatakseilla hoidettavia kuljetuksia. Koulukuljetuksiin kuuluvat kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden kuljetukset kodin ja koulun välillä, opetusohjelmaan kuuluvat A- ja S2 -kielten ja katsomusaineiden opetuksen kuljetukset, valmistavan opetuksen kuljetukset, oman äidinkielen opetuksen kuljetukset, määräaikaiset tapaturmakuljetukset sekä vuosittaiset tarkastuskäynnit hammashoitoon. Koulukuljetusjärjestelmää kuluvana lukuvuonna on kuvattu liitteillä 7-9. Koulukuljetukset järjestetään Kunnan henkilökuljetusoppaan ja kuljetussopimusten mukaisesti (liitteet Samalla alueella toimivien koulujen kellonsoittoaikoja pyritään yhtenäistämään ja opetustoiminta vakiinnuttamaan ko. kellonsoittoaikojen sisään, jotta kuljetuksiin tulevia muutoksia tulisi mahdollisimman vähän. Opetustoiminnan luonteesta johtuen kuljetuksiin liittyviä muutoksia tulee päivittäin. Etukäteen tiedettävät muutokset ilmoitetaan pääsääntöisesti etukäteen viimeistään viikkoa ennen seuraavan kuukauden alkua. Muutokset ovat kuitenkin monesti ennalta arvaamattomia, eikä niistä pystytä aina tiedottamaan liikennöitsijöille hyvissä ajoin etukäteen. Näin ollen pienkalustolla koululaiskuljetuksia hoitavilta liikennöitsijöiltä edellytetään riittävää resursointia aikataulu- ja reittisuunnitteluun sekä kykyä hoitaa myös poikkeuspäivien tavanomaista suurempia kalustomääriä vaativat kuljetukset. Esiopetuskuljetukset järjestetään pääosin samoin kuin 1. luokan oppilaiden kuljetukset. Kuljetusoikeuden saaneita esiopetusoppilaita on ollut vuosittain noin 7. Esiopetuksen aikataulu on yleensä koko lukuvuoden sama, eikä kuljetusjärjestelyissä tapahdu vuoden aikana suuria poikkeamia. Esiopetuspaikat ja tämänhetkiset kuljetusoppilaat ilmenevät liitteestä 8, 1. Varhaiskasvatuksessa kuljetuksissa on n. 3-5 lasta eripuolilla kuntaa. Vammaisten päivähoito-, työ- ja toimintakeskuskuljetuksissa kuljetetaan noin 3 henkilöä taksi-, invataksi- tai pienbussikalustolla kunnan työkeskukseen ja toimintakeskukseen ja n. 2 oppilasta päivähoito Aleksista koteihin eri puolelle Nurmijärveä. Kuljettaja vastaa siitä, että vammaisia kuljetettavia ei saa missään olosuhteessa jättää kohdepaikkaan ilman valvontaa vaan kuljettajan tulee huolehtia siitä, että matkustaja otetaan määränpäässä vastaan, liite Vanhusten päiväkeskuskuljetuksissa kuljetetaan n hengen ryhmiä kunnan kolmeen päiväkeskukseen. Osa kuljetusryhmän kuljetettavista käyttää pyörätuolia tai muita avustavia laitteita. Kuljetettavat tarvitsevat erityisavustusta kuljetuksen aikana sekä noutamisessa ja saattamisessa. Myös päiväkeskuskuljetuksia yhdistellään muihin kuljetuksiin kuitenkin niin, ettei kuljetusaika tämän johdosta pitenisi merkittävästi, liite 14. Sosiaalitoimen muissa kuljetuksissa on n. 1 2 kuljetettavaa eripuolilla kuntaa. (

4 TARJOUSPYYNTÖ 4 ( Pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen epäsäännölliset kuljetukset ovat sisäisiä kuljetuksia kunnan omien yksiköiden kesken ja kuljetuksia Uudenmaan alueella toimiviin sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Pääosa kuljetettavista on pyörätuolipotilaita ja paarikuljetuksia, liite 13. Ulkokuntiin suuntautuvissa kuljetuksissa kuljetetaan perusopetuksen oppilaita mm. Espooseen, Helsinkiin ja Tuusulaan, vammaisia päiväkeskuksiin, työ- ja opiskelupaikkoihin ja muita vammaisia erilaisilla matkoilla sekä muita sosiaalitoimen asiakkaita mm. Espooseen, Helsinkiin, Hyvinkäälle, Järvenpäähän, Keravalle, Mäntsälään, Tuusulaan ja Vantaalle, osa pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen vuodeosaston epäsäännöllisistä potilaskuljetuksista Uudenmaan alueella toimiviin sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Oppilaiden kuljetukset Espooseen, Helsinkiin, Hyvinkäälle, Tuusulaan ja Vantaalle sekä vammaisten henkilöiden päivä- ja työtoimintamatkat, opiskelumatkat lähikuntiin sekä matkat eri kunnissa sijaitseviin asuntoloihin ja muihin sosiaalitoimen korvaamiin kohteisiin, kuljetettavien tämänhetkiset määrät liitteillä 9, 11, Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hankinnasta ilmoitetaan myös Nurmijärven kunnan kotisivuilla. Hankinnan kokonaisarvo on n euroa (alv % ja sisältäen optiovuodet. Hankinnan määrä ja kokonaisarvo ovat arvioita, eikä kunta sitoudu niihin. Tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjousasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, jotka luovutetaan tiedon pyytäjälle seuraavasti: Asianosainen (esim. tarjouksentekijä saa halutessaan asiakirjat nähtäväkseen jo päätöksen teon jälkeen (Julkisuuslain 11. Liike- ja ammattisalaisuudet eivät kuitenkaan tule julkisiksi, joten asianosaisillakaan ei ole oikeutta nähdä liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos asiakirjat sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia, poistetaan ne näytettävistä asiakirjoista. Muu kuin asianosainen (esim. kuntalainen saa tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat nähtäväkseen (ilman liike- ja ammattisalaisuuksia vasta, kun hankintasopimus on tehty (Julkisuuslain 7 2 momentti. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että tarjous sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, voidaan tarjousasiakirjat tältä osin päättää salassa pidettäväksi päätöksen teon jälkeen. Salassa pidettävät asiakirjat tulee esittää erillisellä liitteellä salassa pidettävä varustettuina. 3. Määräaika tarjousten tekemiselle ja osoite, johon tarjoukset on toimitettava Tarjouspyyntöasiakirjat voi tulostaa Nurmijärven kunnan kotisivuilta: Tarjoukset liitteineen toimitetaan Nurmijärven kunnan kirjaamoon yhtenä kappaleena suljetussa kuoressa; koko kelpoisuusehtoja koskeva osio (myös liitteet 5 6 omassa suljetussa kirjekuoressa (viite: kelpoisuusehto ja varsinainen tarjo- (

5 TARJOUSPYYNTÖ 5 ( us (liitteet 1 4 toisessa suljetussa kirjekuoressa (viite: tarjous klo 12 mennessä osoitteella: Kirjaamo (. Tarjouksen voi toimittaa määräaikaan mennessä kirjaamon käyntiosoitteeseen Keskustie 2 B,. Vaihtoehtoisesti tarjouksen voi toimittaa määräaikaan mennessä kirjaamon postiosoitteeseen,, jolloin tarjouksen tulee olla postilokerossa määräaikana. Kuoreen merkintä: Tarjous, Nurmijärven kunnan henkilökuljetuksista. Mahdolliset lisätietopyynnöt, ks. kohta 8. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan yhteyshenkilön yhteystiedot sähköpostiosoitteineen ja puhelinnumeroineen mahdollisia lisätietoja ja päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten. 4. Kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjouksessa on käytettävä oheista tarjousliitettä (liitteet Tarjousten käsittely, kelpoisuusarviointi ja vertailu 5.1 Tarjousten käsittely Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn. Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Tarjoajan tulee kuvata tarjousten vertailuperusteita koskevat vaatimukset tarjouspyynnössä ilmoitettujen otsikoiden alla tarjouspyynnössä ilmoitetussa järjestyksessä. Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous. Yksittäistä ryhmää (osakokonaisuutta koskevaa tarjousta ei saa sitoa muuta tarjousta tai muuta tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua ryhmää (osakokonaisuutta koskevaan ratkaisuun. Ryhmää (osakokonaisuutta ei saa yhdistää tarjouksessa toisiinsa myöskään alennusehdoin, vaan tarjoajan tulee antaa jokaisesta ryhmästä (osakokonaisuudesta oma, itsenäinen ja tarjouspyynnön mukainen hinta. Kunta rakentaa tehtyjen tarjousten pohjalta kuljetusjärjestelmän, joka on kunnan kannalta kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullinen ja laadultaan hyvä. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä yhden tai useamman tarjouksen osittain tai kokonaan. (

6 TARJOUSPYYNTÖ 6 ( Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Mikäli tarjoajan kelpoisuusvaatimukset eivät täyty, palautetaan avaamaton tarjous takaisin. 5.2 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset: 1. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin. 2. Tarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi. 3. Tarjoaja on suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut. 4. Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut sekä tapaturmavakuutus-/ryhmähenkivakuutusmaksut. Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraavat selvitykset: tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä arvonlisäverotunnus sekä Y-tunnus (tulostettavissa internet-osoitteesta todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta (eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja tapaturma-/ryhmähenkivakuutukset tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta Todistukset eivät saa olla kolmea (3 kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. Vaadittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jääminen tai selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois seuraavista tarjouksen käsittelyvaiheista. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta julkisista hankinnoista annetun lain (348/27 53 ja 54 :ssä säädetyillä perusteilla. Tarjouksentekijä, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä (viitaten kohtiin 5, Kalusto, Yhteistarjous ja alihankinta ja Lisäksi edellytetään, että -kohdat s hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. (

7 TARJOUSPYYNTÖ 7 ( Edellä mainittujen lisäksi tarjouksentekijä voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta myös silloin, jos kunnan aikaisemmat kokemukset ja palaute tarjouksentekijästä ovat olleet vakavalla tavalla huonoja. Kunta voi hylätä tarjoukset myös siinä tapauksessa, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa esitetyllä tavalla. Tarjousyhteenliittymään osallistuneen jokaisen liikennöitsijän yllämainitut edellytykset tutkitaan erikseen ja ne voivat vaikuttaa koko yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen. Kilpailun voittaneen liikennöitsijän on toimitettava tilaajavastuulain (1233/26 edellyttämät selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimuskauden aikana kerran lukuvuoden aikana, jos liikennöitsijä käyttää tai aikoo sopimuskauden aikana käyttää alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa palvelun toteuttamisessa. 5.3 Muut sopimukset ja toimintaehdot Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi liikennöitsijän on täytettävä seuraavat vaatimukset: Liikennelupa Tarjouksentekijän tulee toimittaa tarjouksen liitteenä voimassa oleva joukkoliikennelupa ja/tai taksilupa. Tarjouksentekijällä tulee olla hankinnan sopimuskauden alkaessa voimassaolevat joukkoliikennelain mukaiset liikenneluvat. Mikäli tarjouksentekijällä ei tarjousta tehdessään ole hankinnan suorittamisen edellyttämiä liikennelupia, tarjouksentekijän tulee liittää tarjoukseensa selvitys siitä, että tarjoajalla on liikenneluvat sopimuskauden alkuun mennessä. Mikäli liikennelupa umpeutuu kesken sopimuskauden, vastaa liikennöitsijä siitä, että liikennelupa uusitaan siten, että sen voimassaoloon ei tule katkoja sopimuskaudella. Henkilöstö ja palvelu Tarjouksentekijällä pitää olla käytössään ammattitaitoista ja em. kuljetusten hoitamiseen soveltuvaa työvoimaa. Kuljettajilla tulee olla asianmukainen suomen kielen suullinen taito. pidättää oikeuden hankintamenettelyn ja hankinnan aikana haastatella tarjouksissa ehdotetut kuljettajat selvittääkseen näiden suomen kielen suullisen taidon. Kaikilla kuljettajilla tulee olla lain kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (273/27 ja asetuksen (64/27 mukainen ammattipätevyys. Heidän tulee myös suorittaa em. lain edellyttämä ammattipätevyyden jatkokoulutus viiden vuoden välein. (

8 TARJOUSPYYNTÖ 8 ( Koulu- tai esiopetuskuljetuksia hoitamaan hyväksytyn autoilijan/yrittäjän on esitettävä kunnan erillisestä pyynnöstä luettelo rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettujen kuljettajien rikosrekisteriotteiden näyttämisestä kaikkien ajoja hoitavien henkilöiden osalta ja näihin tehtäviin myöhemminkin palkattavien henkilöiden osalta. Kunta edellyttää asiallista ja ystävällistä palvelua sekä kuljetettavia ja heidän huoltajiaan/omaisiaan kohtaan että asioitaessa kunnan henkilökunnan kanssa. Erityisesti pienkalustolla hoidettavissa koululaiskuljetuksissa edellytetään riittävää resursointia kuljetusten aikataulu- ja reittisuunnitteluun sekä kykyä hoitaa asiakaspalvelutehtävät itsenäisesti ja ammattitaidolla myös mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Vammaisten kuljetuksissa, vanhusten päiväkeskuskuljetuksissa, terveystoimen potilaskuljetuksissa sekä vammaisten tai erityisoppilaiden koulu- ja esiopetuskuljetuksissa edellytetään taitoa vammaisten, vanhusten tai erityisoppilaiden palvelemiseen sekä heidän käyttämiensä apuvälineiden tuntemusta. Palvelun tulee lähteä asiakkaan tarpeista käsin ja kuljettajalta edellytetään avustamista asiakkaan ajoneuvoon siirtymisessä, siitä poistumisessa, tarvittaessa matkan aikana sekä tarvittaessa saattamispalvelua. Kunta edellyttää, että kuljetukset hoidetaan koko sopimuskauden ajan kulloinkin voimassa olevien liikenne- ja turvallisuussäädösten mukaisesti ja että kuljetukset hoidetaan muutenkin erityisesti liikenneturvallisuusseikat huomioon ottaen liitteenä olevan kunnan Henkilökuljetusoppaan mukaisesti (liite 17. Kalusto Tarjouksentekijällä pitää olla käytössä tarjoamaansa kuljetukseen soveltuva teknisesti kunnossa oleva, siisti ja asiallinen kalusto. Ympäristöominaisuudet ja muut tekniset ominaisuudet Lain ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa edellyttämät vaatimukset: Kaikkien kuljetuksessa käytettävien linja-autojen tulee täyttää vähintään Euro 2 -tason ja pienkaluston vähintään Euro 4 -tason päästövaatimukset typen oksidien (NOx ja partikkeleiden (PM osalta Polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta edellytetään polttoaineen kulutuksen seurantaa koko kaluston osalta (linja-autot ja henkilöautot Liikenteenharjoittajan tulee toimittaa kohteiden hoitamisessa käytetyn kaluston kulutustiedot ajettua kilometriä kohden ensimmäisen sopimusvuoden päätyttyä ja sen jälkeen vuosittain. Kulutustiedot voidaan toimittaa liikenteenharjoittajan oman seurantajärjestelmän mukaisessa muodossa. Vaihtoehtoisesti voidaan toimittaa esimerkiksi ympäristöjohtamis- tai energiatehokkuussopimusjärjestelmän todistus tai vastaava, jossa asian aktiivinen seuranta ilmenee. Polttoaineen kulutuksen seurantaa edellytetään koko kaluston osalta. Olemassa olevien autojen päästötasoa on mahdollista laskea jälkiasennettavien laitteiden ja ohjelmistopäivitysten avulla. Tekniikoita käytettäessä on varmistettava, että saavutetaan haluttu päästötaso (vähintään linja-autot Euro 2 -tason ja pienkalusto (

9 TARJOUSPYYNTÖ 9 ( vähintään Euro 4 -taso, että ratkaisunkestoikä on riittävän pitkä ja ettei sen käyttö millään tavoin vahingoita moottoria tai lisää moottorin päästöjä missään tilanteessa. Jotta jälkiasennetut ratkaisut voidaan ottaa huomioon, tulee niiden suorituskyvystä ja kestävyydestä esittää riittävä näyttö. Tällaiseksi näytöksi hyväksytään rekisteriotteella osoitettava muutoskatsastus ajoneuvon päästöluokan parantamisesta tai Trafin antama todistus asiasta. Eri kuljetusmuodoilta edellytetään lisäksi seuraavaa: Alueittain (ryhmittäin, ns. osakokonaisuuksittain hoidettavat henkilökuljetukset: Alueittain hoidettavat henkilökuljetukset kunnan sisällä (esiopetus- ja koulukuljetukset, varhaiskasvatuksen kuljetukset, vammaisten päivähoito-, työ- ja toimintakeskuskuljetukset, sosiaalitoimen muut kuljetukset, vanhusten päiväkeskuskuljetukset, osa pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen osastojen epäsäännöllisistä potilaskuljetuksista, hammashoitokuljetukset, kunnan ulkopuolelle tapahtuvat kuljetukset (oppilaskuljetukset mm. Espooseen, Helsinkiin ja Tuusulaan, vammaisten päiväkeskus-, työ- ja opiskelukuljetukset ja muita vammaisten matkoja mm. Espooseen, Helsinkiin, Hyvinkäälle, Järvenpäähän, Keravalle, Mäntsälään, Tuusulaan ja Vantaalle, osa pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen vuodeosaston epäsäännöllisistä potilaskuljetuksista Uudenmaan alueella toimiviin sairaaloihin ja hoitolaitoksiin alueella sijaitsevien kunnan yksiköiden yhteisiin kuljetustarpeisiin riittävä määrä linja-autokalustoa ja/tai pienkalustoa. (Kuvaus kuljetusjärjestelmästä liitteillä Tarjouksentekijä on velvollinen suunnittelemaan kuljetussuunnittelijan kanssa koko sopimuskauden siten, että kaluston on mahdollisimman tehokkaasti käytetty ja täytetty alueella sijaitsevien kunnan yksiköiden yhteisiin kuljetuksiin sopivalla kalustomäärällä ja sopivankokoisella kalustolla siten, että kunnan edellyttämät laatu- ja turvallisuuskriteerit täyttyvät. Tarjouksentekijän tulee huomioida kalustosuunnittelussa myös sopimuskauden aikana mahdollisesti voimaan tulevat muutokset liikenne- ja turvallisuussäädöksissä. koulukuljetuksissa edellytetään myös kykyä hoitaa poikkeusajankohtien tavanomaista suurempia kalustomääriä vaativat kuljetukset varakaluston tai alihankinnan avulla. Tällaisia poikkeusajankohtia ovat esimerkiksi juhla- ja tapahtumapäivät sekä koulun alkamis- ja päättymisviikot. Kivenpuiston koulun ja sen yhteyteen liitettävissä päivähoito Aleksin kuljetuksissa edellytetään sopivaa määrää invataksi- ja/tai vaihtoehtoisvarusteltua linja-autokalustoa, jossa on pyörätuolipaikkoja asianmukaisine kiinnityspaikkoineen sekä pyörätuolihissi/rampit pyörätuolia varten. Myös muiden koulujen tai esiopetuspaikkojen kuljetuksissa saattaa tulla myöhemmin yksittäisiä tarpeita pyörätuolikuljetuksiin, jotka on hoidettava ko. erityiskalustolla. Vanhusten päiväkeskuskuljetukset riittävä määrä invataksi- ja/tai vaihtoehtoisvarusteltua linja-autokalustoa, jossa on pyörätuolipaikkoja asianmukaisine kiinnityspaikkoineen sekä pyörätuolihissi/rampit pyörätuolia varten (

10 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( apuvälineiden (mm. rollaattorit ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus, liite 12 Vammaisten työ- ja toimintakeskuskuljetukset sekä vammaisten opiskelu- ja päiväkeskuskuljetukset riittävä määrä invataksi- ja/tai vaihtoehtoisvarusteltua linja-autokalustoa, jossa on pyörätuolipaikkoja asianmukaisine kiinnityspaikkoineen sekä pyörätuolihissi/rampit pyörätuolia varten apuvälineiden (mm. rollaattorit ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus kaikilla matkustajilla käytettävissä turvavyöt, liite 14. Pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen vuodeosaston epäsäännölliset kuljetukset invataksi- ja/tai vaihtoehtoisvarusteltua linja-autokalustoa, jossa on pyörätuolipaikkoja asianmukaisine kiinnityspaikkoineen sekä pyörätuolihissi/rampit pyörätuolia varten ns. paarikuljetuksiin suunniteltua kalustoa, jossa potilas matkustaa makuuasennossa, liite 13 Tarjouspyynnön liitteinä 7 14 ja 16 on nykyisen kuljetusjärjestelmän kuvaus. Kuljetusjärjestelmässä tapahtuu kuitenkin koko ajan muutoksia mm. palveluverkossa ja reittiliikenteessä tapahtuvien muutosten vuoksi, luokkien jaksojärjestelmän takia ja lukuvuosittaisten työjärjestysten muutosten vuoksi, eikä kunta voi taata, että kuljetusmäärät pysyvät sopimuskaudella muuttumattomina. Yhteistarjous ja alihankinta sekä kilpailulain säännökset Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta kilpailulain (948/211, jäljempänä kilpailulaki, 5 ja 6 :ssä säädetyin edellytyksin. Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikennöinnistä. Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä, jolla osallistuu tarjouskilpailuun. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjouksentekijä vastaa alihankkijansa toimista kunnalle kuin omistaan. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Nurmijärven kunnassa ennen kun päätös alihankkijasta on kuntaa sitova. Markkinaoikeus on katsonut päätöksessään (642/8, että autoilijoiden yhteisessä tarjouksessa oli kyse kilpailunrajoituslain vastaisesta tarjouskartellista, koska osa yhteistarjouksessa mukana olleista autoilijoista olisivat kyenneet kalustonsa huomioon ottaen tekemään tarjouksen yksinäänkin. Liikennöitsijät vastaavat mahdollisen yhteisen tarjouksensa sekä alihankintajärjestelyiden kilpailuoikeudellisesta hyväksyttävyydestä. Jos kunta epäilee, että tarjousyhteistyöhön tai alihankintajärjestelyihin voi liittyä kilpailulain vastaista yhteistyötä ja kilpailun rajoittamista, kunta saattaa asian Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkittavaksi. (

11 TARJOUSPYYNTÖ 11 ( Kilpailulain 8 :ssä säädetään, että muun ohella lain 5 :n vastaista sopimusta, oikeustointa tai muuta järjestelyä ei saa soveltaa eikä panna täytäntöön. Jos yhteistarjous tai alihankintajärjestely on kilpailulain vastainen, kunta hylkää tarjouksen. Lisäksi edellytetään, että: autoilija/yritys suunnittelee kuljetusten aikataulut ja reitit kuljetussuunnittelijan kanssa. Suunnittelu ja laskutus ovat merkittävä osa palvelua ja siihen on osoitettava riittävät resurssit. kuljetukset hoidetaan täsmällisesti ja aikataulujen mukaisesti aikataulun päättää viime kädessä kuljetuspalvelun ostaja eli kunta aikatauluja ja reittejä voidaan muuttaa, lakkauttaa tai lisätä kesken sopimuskauden kunnan toiminnassa (esim. palveluverkko, koulujen työjärjestykset tapahtuvien muutosten tai kuljetusjärjestelmässä tapahtuvien muutosten vuoksi (esim. mahdolliset uudet reittiliikenteen/tilausliikenteen/palveluliikenteen muutokset autoilija/yritys vastaa siitä, että hänen hoitaakseen ottamansa kuljetus sujuu asianmukaisesti sopimuskauden ajan autoilija/yritys luo tarvittavan varajärjestelmän hoitamiaan kuljetuksia varten. Varajärjestelmän voi järjestää autoilija itse tai useampi autoilija voi sopia varajärjestelmistä keskenään. Autoilija/yritys käynnistää itse varajärjestelmän tarvittaessa esim. autorikon sattuessa. Vara-auton tai varakuljetuksen tulee hakea kuljetettavat enintään 3 minuutin sisällä. autoilija/yritys sitoutuu toimittamaan lukuvuoden alussa kuljetussuunnittelijalle kuljetettavien noutoajat kuljetusprosessikaavion edellyttämässä aikataulussa (esimerkiksi koululaisille annetaan koulukyytipysäkkiaikataulut mahdollisimman pian ajokauden alussa ja uudet noutoajat aina, kun aikatauluissa tapahtuu muutoksia. autoilija/yritys hoitaa kuljetusten laskutuksen sisällön ja tietojen osalta kunnan hyväksymässä muodossa (lasku ja excel -liite. autoilija/yritys toimittaa sopimuksessa tarkemmin sovittavalla tavalla kunnalle maksutta erittelytiedot ja reittiselvitykset, joihin kokonaiskuorman laskutus perustuu. Terveys- ja sosiaalitoimen kuljetusten hoitajilta edellytetään edellä olevan lisäksi erityisesti seuraavia asioita: autoilija/yritys hoitaa kaikkien erilaisten terveystoimen potilaiden kuljetukset tilauksen mukaisesti ja tilauksen edellyttämällä varustuksella (esim. pyörätuoli tai paarit autoilija/yritys palauttaa terveystoimen yksiköistä lainatut välineet takaisin potilaat haetaan ajallaan niin kuin on sovittu ja potilasta ei saa unohtaa/jättää matkan toiseen päähän, ellei pelkästä viennistä ole nimenomaan sovittu Näistä ja muista asioista sovitaan tarkemmin kuljetuksia hoitamaan valittujen autoilijoiden/yritysten kanssa tehtävissä kuljetussopimuksissa. Liitteessä 18 on luonnos tehtävästä sopimuksesta. Sopimusmalli saattaa vielä täsmentyä, mutta se perustuu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin seikkoihin. 5.4 Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Toisessa vaiheessa arvioidaan tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen niiden osalta, jotka täyttivät ensimmäisen vaiheen vaatimukset. (

12 TARJOUSPYYNTÖ 12 ( Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että se on tehty tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja että kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa ja tarjouksen liitteet ovat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia. Ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusarviointikohtien vaatimukset, vertaillaan kohdassa Tarjouksen sisältö ja tarjouskilpailun ratkaisuperuste 6.1 Tarjouksen sisältö Tarjous on tehtävä liitteenä (liite 1 olevalla tarjouslomakkeella alueittain (sisältäen ryhmät (nk. osakokonaisuudet ryhmiteltyinä ja merkittynä selvästi, koskeeko tarjous koko kuntaa vai yhtä tai useampaa ryhmää (nk. osakokonaisuutta. Ryhmällä (osakokonaisuudella tarkoitetaan esiopetus- ja koulukuljetuksia, varhaiskasvatuksen kuljetuksia, vammaisten päivähoito-, työ- ja toimintakeskuskuljetuksia, sosiaalitoimen muita kuljetuksia, vanhusten päiväkeskuskuljetuksia, terveyskeskuksen vuodeosaston epäsäännöllisiä kuljetuksia, hammashoitokuljetuksia, uima- ja jäähallikuljetuksia, ja eri toimialojen tilaamia retki-, leiri-, koulutus-, ym. vastaavia kuljetuksia. Tarjouksentekijä voi tarjota yhden tai useamman alueen hoitamista kokonaan. Tarjoukset annetaan alueittain siten, että yhden alueen henkilökuljetukset keskitetään pääsääntöisesti yhdelle tarjouksentekijälle/tarjousyhteenliittymälle. Tarjouksessa tulee ottaa huomioon, että laskutuksen perusteissa kuljetettavien poissaolot huomioidaan ajettavien kilometrimäärien sisällä. Tarjouksentekijä valitsee ne ryhmät (nk. osakokonaisuudet, joista haluaa tehdä tarjouksen. Lisäksi tarjouksen mukana on toimitettava kalusto- ja kuljettajaluettelo (A, B sekä erillisselvitys (C, ellei jäljempänä toisin mainita. Tarjouksentekijä voi liittää tarjoukseen mukaan vapaamuotoisena tekstinä myös lisätietoja yms. Tarjouslomakkeissa on lisäohjeita tarjouksen tekemistä varten. Kalustoluettelossa (A, liite 4 tulee ilmoittaa ryhmittäin (osakokonaisuuksittain, minkälaisella kalustolla kukin tarjottava ryhmä (osakokonaisuus aiotaan hoitaa. Luettelosta on ilmettävä myös erikseen mahdollinen käytössä oleva varakalusto. Pienkalustolla hoidettavissa henkilökuljetuksissa (muu kuin aikataulun mukainen reittiliikenne tarjouksentekijä on velvollinen huolehtimaan koko sopimuskauden ajan riittävästä kalustomäärästä kuljetusten hoitamiseksi laatukriteerien mukaisesti, myös kuljetusjärjestelmän tai liikennesäädösten muuttuessa. Kalustoluettelossa ilmoitetaan seuraavat asiat: vuosimalli kuljetuksissa käytettävien autojen euroluokat suurin sallittu matkustajamäärä koulukuljetuksessa suurin sallittu matkustajamäärä muissa kuljetuksissa istuinpaikoille asennettujen turvavöiden lukumäärä. Jos turvavyöt on asennettu jälkikäteen, ilmoitetaan asennusvuosi mahdollisten pyörätuolipaikkojen määrä ja muu matkustajamäärä, jos pyörätuolipaikat ovat käytössä mahdollinen pyörätuolihissi tai rampit pyörätuolia varten (

13 TARJOUSPYYNTÖ 13 ( mahdollinen paarivarustus apuvälineiden sijoitusmahdollisuus (koskee vain vammais- ja vanhuskuljetuksia maininta auton alkolukosta maininta reittiliikenteen autojen matkakortin lukijalaitteesta ja kuitin antavasta rahastuslaitteesta muut kuljetuksissa käytettävät lisävarusteet, joista halutaan ilmoittaa Kuljettajaluettelossa (B, liite 5 ilmoitetaan tarjoukseen suunniteltua työvoimaa koskevat tiedot tarjouksentekohetken tiedon mukaisesti eriteltynä tarjottavien kuljetusten ryhmien (osakokonaisuuksien mukaisesti (esim. koululaiskuljetukset/vammaiskuljetukset. Kuljettajalista vaaditaan vain tarjottaessa pienkalustolla hoidettavia erilliskuljetuksia eli muuta kuin aikataulun mukaista reittiliikennettä. Kuljettajaluettelossa ilmoitettavat asiat: kuljetuksia hoitamaan suunniteltujen kuljettajien nimet sekä ajokorttien voimassaolopäivämäärät ja merkintä suoritetusta ammattipätevyydestä kunkin kuljettajan kokemus henkilökuljetuksista vuosina, joista kokemus esiopetusja koulukuljetusten, vanhusten kuljetusten ja vammaiskuljetusten hoitamisesta, kukin osa-alue vuosina kunkin kuljettajan suorittaman mahdollisen erilliskoulutuksen laatu (esim. koululaiskuljettajakurssi ja suorittamisajankohta kunkin kuljettajan työssäoloaika tarjouksentekijän yrityksessä vuosina kuljettajien keskimääräinen työssäoloaika tarjouksentekijän yrityksessä vuosina, kun tarkastellaan kaikkia tarjouksen hoitamiseen suunniteltuja kuljettajia. Tarjouksen mukana on toimitettava lisäksi erillisselvitys (C seuraavista seikoista (vapaamuotoisena tekstinä: Erillisselvityksessä (C, liite 6 ilmoitettavat asiat: selvitys tarjousta antavan yrityksen kokemuksesta tarjouksen kohteena olevien kuljetusten hoitamisesta tarjouksentekijän yrityksen/yritysyhteenliittymän kokemus henkilökuljetusten hoitamisesta tarjouksentekijän reitti- ja aikataulusuunnitteluun varaamat resurssit (henkilömäärä ja/tai käytössä oleva ohjelma selvitys tarjoukseen suunnitellun työvoiman ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä työskentelyvuosista yrityksessä uusien kuljettajien perehdyttäminen henkilökuljetusten hoitamiseen yrityksen järjestämä liikenneturvallisuuskoulutus kuljettajille yrityksen järjestämä muu täydennyskoulutus kuljettajille ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi selvitys käyttöönotettavasta varajärjestelmästä kuljetuksen uhatessa jäädä hoitamatta (esim. autorikko, sairaustapaus selvitys tarjouksentekijän suunnitelmasta hoitaa poikkeusajankohtien tavallista suurempia kalustomääriä vaativat kuljetukset selvitys mahdollisesta suunnitelmasta käyttää alihankintaa mahdolliset alihankintasopimukset/aiesopimukset, jos tarjouksentekijä suunnittelee alihankinnan käyttöä selvitys minne ja mihin kellonaikaan kuljetusmuutoksista voi ilmoittaa, miten paljon aiemmin muutoksista tulee ilmoittaa (

14 TARJOUSPYYNTÖ 14 ( Kaiken kaikkiaan tarjoukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat tai kopiot seuraavista asiakirjoista: tarjouslomake täytettynä, liite 1 tarjoajan kelpoisuuslomake täytettynä, liite 2 tarjouksenmukaisuuslomake täytettynä, liite 3 kalustoluettelo A täytettynä, liite 4 kuljettajaluettelo B täytettynä, liite 5 erillisselvitys C täytettynä, liite 6 kopiot voimassa olevista henkilöliikennelain mukaisista liikenneluvista, joilla kuljetuksia aiotaan hoitaa tai luotettava selvitys siitä, että tarjoajalla on hankinnan sopimuskauden alkaessa tarvittavat liikenneluvat. (mikäli liikennelupa umpeutuu kesken sopimuskauden vastaa liikennöitsijä sitä, että liikennelupa uusitaan siten, että sen voimassaoloon ei tule katkoja sopimuskaudella tiedot ennakkoperintärekisteriin/kaupparekisteriin merkitsemisestä (arvonlisäverotunnus sekä Y-tunnus todistus verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Liikennelupien tulee olla voimassa tai tarjouksentekijän tulee esittää luotettava selvitys siitä, että tarjoajalla on hankinnan sopimuskauden alkaessa tarvittavat liikenneluvat. Jos tarjouksentekijä aikoo käyttää tai alkaa käyttämään sopimuskauden aikana alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa, tulee tarjouksentekijän toimittaa kunnalle tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset (selvitykset työolosuhteista, noudatettavista sopimuksista ja työehdoista. Nurmijärven kunnalla on käytössään sähköinen ostolaskujen käsittelyjärjestelmä. Laskut toimitetaan sähköisesti. Kunta on osallisena seudullisessa talouskeskuksessa, jonne yksikkökohtaiset laskut keskitetysti toimitetaan. 6.2 Hinnat ja hintojen voimassaolo Kunta varaa oikeuden hylätä tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea. A1 Henkilökuljetukset kunnan sisällä, liite 1 (esiopetus- ja koulukuljetukset, varhaiskasvatuksen kuljetukset, vammaisten päivähoito-, työ- ja toimintakeskuskuljetukset, vanhusten päiväkeskuskuljetukset, sosiaalitoimen muut kuljetukset, osa pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen vuodeosaston epäsäännöllisistä potilaskuljetuksista, hammashoitokuljetukset annetaan ilmoittamalla, tarjoajan tarjoama hinta euroina/kilometri. Kunnan kokonaishintaehdotus 1,3 /km(alv % Tarjoajan tarjoama kokonaishinta euroina. /km(alv % Hinta ei saa sisältää arvonlisäveroa. (

15 TARJOUSPYYNTÖ 15 ( Terveyskeskuksen osastojen ja kunnan sisällä tapahtuvissa päiväkeskus-, työ- ja toimintakeskuskuljetuksissa ilmoitetaan perushinnan lisäksi erityisen paljon aikaa vievän (hakeminen, saattaminen, erityisesti aikaa vievä avustustarve, avustustarve on merkitty viikkokuljetustilaukseen asiakkaan vuoksi lisätyötaksa /3 minuuttia (alv %. Lisätyötaksa, kunnan kokonaishintaehdotus 12, /3 minuuttia (alv %. Tarjoajan tarjoama kokonaishinta euroina. % Hinta ei saa sisältää arvonlisäveroa. /3 minuuttia (alv A2 Henkilökuljetukset kunnan ulkopuolelle, liite 1 (oppilaskuljetukset mm. Espooseen, Helsinkiin ja Tuusulaan, vammaisten päiväkeskus-, työ- ja opiskelukuljetukset ja muita vammaisten ja sosiaalitoimen matkoja mm. Espooseen, Helsinkiin, Hyvinkäälle, Järvenpäähän, Keravalle, Mäntsälään, Tuusulaan ja Vantaalle, osa pitkäaikaisosastojen ja terveyskeskuksen vuodeosaston epäsäännöllisistä potilaskuljetuksista Uudenmaan alueella toimiviin sairaaloihin ja hoitolaitoksiin Kunnan kokonaishintaehdotus Perushinta 1,3 /km Tarjoajan tarjoama kokonaishinta euroina. /km(alv % Hinta ei saa sisältää arvonlisäveroa. Reitin pituus lasketaan kaikissa ryhmissä (nk. osakokonaisuuksissa alkavaksi reitin alkupisteestä (ensimmäisestä noutopisteestä päätepisteeseen (viimeiseen jättöpisteeseen. Tarjouksentekijä huomioi hinnoittelussaan kaluston siirtämisestä asemapaikasta ensimmäiseen noutopisteeseen aiheutuvat kustannukset. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa ( %. Hinnat ovat kiinteät hankinnan osalta saakka. Sen jälkeen hintaa voidaan perustellusta syystä tarkistaa kerran kalenterivuodessa sopimusmallissa esitetyllä tavalla. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä ellei niitä ole tarjouslomakkeessa erikseen pyydetty. 6.3 Hinnantarkistukset Hinnat ovat kiinteät sopimuskaudella Toisella sopimuskaudella ja mahdollisella optiokaudella, hinnantarkistukset tapahtuvat seuraavasti: kunnan henkilökuljetuksissa hinnantarkistus tapahtuu Tilastokeskuksen ylläpitämän linja-autoliikenteen kokonaisindeksin mukaisesti vertaillen toisena sopimusvuotena ajankohtia 8/214 ja 8/215, kolmantena sopimusvuotena ajankohtia 8/215 ja 8/216 ja optiokautena ajankohtia 8/216 ja 8/217. Mikäli indeksikorotus on yli 1,5 %, tarkistetaan hintoja 1,5 % yli menevän prosenttiosuuden verran ja mikäli indeksi- (

16 TARJOUSPYYNTÖ 16 ( korotus on alle 1,5 %, tarkistetaan hintoja 1,5 % ali menevän prosenttiosuuden verran alaspäin. 6.4 Sähköinen laskutus, laskujen maksaminen, maksuehto, laskun viivästyskorko ja toimituksen viivästymissanktio Toimittaja/liikennöitsijä sitoutuu täyttämään ostajan kustakin ryhmästä (osakokonaisuudesta määrittelemän seurantalomakkeen tiedot kuljetusreitin kilometreistä ja matkustajamääristä kunnan hyväksymässä muodossa. Maksu suoritetaan maksuehdon mukaisesti laskutuksen pohjalta mukaan kerran kuukaudessa jälkikäteen linja-/reittikohtaisella laskulla. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun osapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Maksuehto on vähintään 3 pv netto laskun saapumisesta. Laskutuslisiä yms. lisämaksuja ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Lasku päivätään ajokuukauden viimeiselle päivälle ja toimitetaan Seudulliseen talouspalvelukeskukseen viimeistään ajokuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Laskut toimitetaan sähköisesti. Laskujen liitteet toimitetaan samalla aikataululla kuljetussuunnittelijalle. Mikäli kuljetus jää kokonaan hoitamatta tai hoidettava kuljetus myöhästyy yli 15 minuuttia pysäkiltä/toimipisteestä lähdössä ilman pätevää syytä, kunta ei maksa ajosta mitään. 6.5 Raportointi ja muuta huomioon otettavaa Liikennöitsijän tulee toimittaa kunnalle vuosittain tilinpäätöstiedot. 6.6 Osatarjoukset ja hankinnan jakaminen Osatarjous voidaan hyväksyä kuitenkin niin, ettei yhtä aluetta voi tarjota pienempänä kokonaisuutena. Hankinnat on jaettu tämän tarjouspyynnön alussa mainittuihin ryhmiin (nk. osakokonaisuus alueittain ja hankintojen luonteen mukaisesti. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjouksentekijä vastaa alihankkijansa toimista kunnalle kuin omistaan. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Nurmijärven kunnassa ennen kun päätös alihankkijasta on kuntaa sitova. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei saa tehdä. 6.7 Tarjousten vertailu, arviointikriteerit, pisteytys ja ratkaisuperusteet Valittaessa kunnan henkilökuljetusten liikennöitsijöitä ratkaisuperusteena on halvin hinta. (

17 TARJOUSPYYNTÖ 17 ( Perusteet arvioitaessa halvinta hintaa (kunnan henkilökuljetukset kunnan sisällä ja kunnan ulkopuolelle ovat: Hinta (yhteensä enintään 1 pistettä. paras tarjous (edullisin perushinta /km/edullisin lisätyötaksa/odotustaksa 1 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän (laskukaava, halvin tarjous/oma tarjous * 1 pistettä. Päivähinnan painoarvo on 95 % ja lisätyötaksan/odotustaksan painoarvo on 5 % hintapisteistä. Suurin mahdollinen pistemäärä on 1 pistettä. 6.8 Hankintapäätökset, -sopimukset, sopimuskausi, sopimuksen syntyminen Nurmijärven kunnanhallitus tekee hankintapäätökset tilaus- ja ostoliikenteen sekä kunnan henkilökuljetusten hoitamisesta. Päätökset perustuvat tällä tarjouspyynnöllä saatujen tarjousten vertailuun ja sen antamiin lopputuloksiin. Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Mikäli kunnan hankintapäätöksistä valitetaan markkinaoikeuteen, tekee kunta valituksen alaisia kuljetuksia koskevin osin väliaikaiset, markkinaoikeuden ratkaisuun asti voimassa olevat sopimukset. Väliaikaiset sopimukset tehdään ensisijaisesti tarjouskilpailussa valituksi tulleiden liikennöitsijöiden kanssa. Varsinaiset sopimukset laaditaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen oikeuden ratkaisun mukaiseksi. Liitteessä 18 on luonnos tehtävästä sopimuksesta. Sopimusmalli saattaa vielä täsmentyä, mutta se perustuu tarjouspyyntöasiakirjassa esitettyihin seikkoihin. Tässä vaiheessa tarjous tulee tehdä täysin sopimusmallin mukaisilla ehdoilla, eikä tarjoaja saa tarjouksessaan esittää sopimusmallin ehtoihin mitään muutoksia tai lisäyksiä. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Sopimus raukeaa irtisanomisajasta riippumatta, jos molemmat osapuolet niin yhteisesti päättävät. Mikäli tarjousten perusteella tehtävään sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitaan olennaisia virheellisyyksiä tai laiminlyöntejä, joita ei ole korjattu annetun määräajan kuluessa kirjallisesta vaatimuksesta, sopimus voidaan purkaa välittömästi. Sopimuskausi on mahdollinen optio 1 v, josta päätetään erikseen. Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan viime kädessä Hyvinkään käräjäoikeudessa. 6.9 Sopimusasiakirjat, niiden etusijajärjestys ja toisiaan täydentävyys Kunnan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: (

18 TARJOUSPYYNTÖ 18 ( Sopimus 2. Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö kunnan henkilökuljetusten hoitamisesta liitteineen XXXX 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 29 PAL- VELUT 5. Liikennöitsijän tarjous liitteineen, toimitettu kuntaan XXXX Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu kuljetuksia koskeva määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista. 6.1 Hankinnan muut ehdot Hankinnassa ja sopimusten laadinnassa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä JYSE 29 PALVELUT -ehtoja (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. Kunta pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset Tarjouksen tekemisestä aiheutuvat kulut Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä. 7. Tarjouksen voimassaoloaika 8. Lisätiedot Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään saakka. Lisätietoja antaa kuljetussuunnittelija Pirjo Heilimo, etunimi.sukunimi(atnurmijarvi.fi. Mahdolliset kysymykset toimitetaan kirjallisesti klo 12 mennessä kuljetussuunnittelijalle. Vastaukset mahdollisiin kirjallisiin kysymyksiin annetaan kunnan kotisivulla osoitteessa: viimeistään Tarjouspyyntöasiakirjamateriaali Tarjouspyyntöasiakirjamateriaali koostuu seuraavista asiakirjoista ja liitteistä: Tarjouspyyntö Liite 1 Tarjouslomake Liite 2 Tarjoajan kelpoisuus Liite 3 Tarjouspyynnön mukaisuus Liite 4 Kalustoluettelo A Liite 5 Kuljettajaluettelo B Liite 6 Erillisselvitys C Liitteet 7-14 Kohdekohtaiset kuljetustiedot, koulujen työ- ja loma-ajat, aukioloajat, toimintatiedot (

19 TARJOUSPYYNTÖ 19 ( Liite 15 Koko kunnan kartta, jossa on lukuvuonna koulukyydillä kuljetettujen oppilaiden sijainnit Liite 16 Kuljetusjärjestelmän kuvaus, hammashoidon kuljetukset Liite 17 Kunnan henkilökuljetusopas Liite 18 Sopimusmallit (luonnos uusista Liite 19 Kivenkyyti, uudet aikataulut alkaen osoitteessa palveluliikenne Liite 2 Joukkoliikennekirja, uudet aikataulut alkaen Liite 21 Luettelo vaadituista asiakirjoista Pirjo Heilimo kuljetussuunnittelija (

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1.6.2015 TARJOUSKILPAILUEHDOT Tarjousasiakirja nro 2 TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1. LIIKENNELUVAN VOIMASSAOLO JA AUTOMÄÄRÄ...2 2. TIEDOT LIIKENNÖITSIJÄSTÄ...2 3. YHTEENLIITTYMÄ...2 4. ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN...3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

(LUONNOS) SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA

(LUONNOS) SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA (LUONNOS) Loviisan kaupungin oppilaskuljetusten kilpailutus 2012, liite 13 SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA Allekirjoittaneet Loviisan kaupunki palvelun ostajana (jäljempänä kaupunki)

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Nurmijärvi 15.10.2012 Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina 2013-2014.

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA 1. Hankinnan kuvaus 2. Urakkasopimus Rakennuskohteena on Metsä-Tuomelan

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Paimion kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 50 21531 Paimio 1 TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ X.X.2014 1(10)

TARJOUSPYYNTÖ X.X.2014 1(10) X.X.2014 1(10) TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHUOLLON TARVEAINEIDEN, OIKOMISTARVIKKEIDEN, KÄSI- INSTRUMENTTIEN SEKÄ HUOLTOTARVIKKEIDEN JA DESINFEKTIOAINEIDEN HANKINNASTA (PUITEJÄRJESTELY) 1. Hankinnan kuvaus Seudullinen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ AURAUS- JA HIEKOITUSPALVELUISTA Hankinnan yleiskuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne auraus- ja hiekoituspalveluista

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA 25.5.2015 Hankintapalvelut

NURMIJÄRVEN KUNTA 25.5.2015 Hankintapalvelut 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 25.5.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ MAANRAKENNUKSEN TYÖKONEPALVELUISTA Hankinnan yleiskuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan maanrakennus-

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät:

Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät: TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2011 VIITE: Ilmoitus Hilma-tietokannassa (www.hankintailmoitukset.fi), Juankosken kaupungin www-sivuilla sekä sanomalehti Savon Sanomissa ja Koillis-Savossa PALVELU- JA LINJA-AUTOLIIKENTEEN

Lisätiedot

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ Loppi_01_2015 KORJAUSILMOITUS: SOTE-kuljetuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi Suomi Yhteyspiste(et):, Hankinta- ja kilpailutuspalvelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot